UTVÄRDERINGSRAPPORT. Analysfasen av ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar, LAN september december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERINGSRAPPORT. Analysfasen av ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar, LAN september december 2015"

Transkript

1 UTVÄRDERINGSRAPPORT Analysfasen av ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar, LAN september december 2015 den 30 december 2015

2 INNEHÅLL OM LÄRANDE ATTRATKIVA NÄRINGAR, LAN... 3 GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERINGEN... 4 PROJEKTLEDNING OCH REFERENSGRUPPEN... 4 ARBETE GENTEMOT MÅLGRUPPEN... 5 MÅL OCH INDIKATORER... 5 JÄMSTÄLLDHET... 6 TILLGÄNGLIGHET... 7 ANALYS OCH SLUTSATSER... 8 Utmaningar... 8 Framgångsfaktorer... 8 KONTAKTUPPGIFTER... 11

3 OM LÄRANDE ATTRATKIVA NÄRINGAR, LAN Lärande Attraktiva Näringar, LAN, är ett ESF-finansierat projekt som bedrivs av Akademi Norr. Akademi Norr är ett kommunförbund som bygger på en gränsöverskridande samverkan mellan tretton kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet vill genom kompetenshöjande insatser motverka den rådande matchningsproblematiken på den regionala arbetsmarknaden, skapa möjlighet för omställning under yrkeslivet och utmana normer och bryta den vertikala och horisontella segregeringen på arbetsmarknaden. Projektets övergripande mål är att: Skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer inom näringsliv och offentlig sektor som har bristande kompetens och särskilda svårigheter att klara sina verksamheter på grund av utmaningar kring bristyrken och särskilda kompetenser. Verka för att öka mångfalden på de deltagande arbetsplatserna, minska obalansen mellan andelen kvinnor och män med olika etniciteter. Utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som bättre svarar mot individens och arbetslivets behov. Målet ska nås genom att arbeta med kompetenshöjande insatser för individen. Utveckla en modell för det livslånga lärandet som ska stärka kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet personer med kort eller föråldrad utbildning. Projektet är uppdelat i två faser, en analysfas och en genomförandefas. Analysfasen har pågått från och med 1 september 2015 och avslutas sista december Det finns stora förhoppningar om att genomförandefasen kan ta vid från och med den 2 januari Syftet med analysfasen har varit att förstärka förankringen och engagemanget för projektets mål och genomförande och därigenom säkra en bra grund för projektets genomförande och därigenom få ut mer effekt av genomförandet. Mål under analysfasen: Könsuppdelad statistik hos deltagande aktörer Utarbetade mål, indikatorer och förväntade resultat och effekter Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen. Fördjupad problemformulering, kartläggning och analys av verksamhetens förutsättningar, möjligheter och behov. Samtliga anställda ska göras delaktiga i analysen, eftersom ledningen och de anställdas engagemang och delaktighet i analys och genomförande av insatser är betydelsefulla för ett gott resultat. Analysen ska utmynna i en utbildningsplan för varje deltagande organisation. I ovanstående ska jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv inkluderas. En beskrivning av projektorganisationens struktur för ledamöter i styr- och eventuell referensgrupp. 3

4 Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade resultat och effekter. Att en följeforskare upphandlats och introducerats Specifika mål och indikatorer vad gäller jämställdhet och hur dessa ska följas upp. En plan för hur projektet genomförs ur ett tillgänglighetsperspektiv: - Tillgängliga lokaler innebär att arbetsplatsen är utformad så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation. - Tillgänglig verksamhet avser bemötande och om hur vi förhåller oss till varandra - Kommunikativ tillgänglighet innebär att alla ska kunna höra och delta i diskussioner - Informativ tillgänglighet handlar om att utforma information som alla kan tillgodogöra sig. GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERINGEN Projektutvärderingen genomförs genom en löpande utvärdering, det vill säga följeforskning. En sådan utvärdering skapar förutsättningar för en objektiv utvärdering av projektet och ger möjligheter att justera och förbättra projektet under dess genomförande, vilket ger er möjlighet att spara både tid och resurser och som en självklarhet, bättre styra mot mål. Då själva arbetet i form av kompetenshöjande insatser inte har påbörjats av projektet i denna fas har utvärderingens fokus legat på att undersöka det arbete som har genomförts gällande att kontakta potentiella projektdeltagare, inventera deras behov, skapa planer för jämställdhet och tillgänglighet, vidareutveckla mål och indikatorer för att mäta dessa samt förankring och kommunikation med styrgrupp och intressenter. Under analysfasens har vi som utvärderare följt det arbete som har genomförts efter vårt uppstartsmöte med projektledningen samt fått en utförlig inblick i det arbete som genomförts inom projektet innan det inledande mötet med projektledningen. Vi har varit ett stöd och bidragit med relevanta kunskaper och erfarenheter vid projektets upprättande av en jämställdhetsplan och en tillgänglighetsplan. Vidare har vi deltagit vid möten med både projektledning och styrgrupp samt varit delaktiga i processen med utveckling av mål på olika nivåer och framtagande av indikatorer i syfte att mäta måluppfyllelsen. Vi har även funnits tillgängliga för stöd och råd till projektledningen under analysfasen. PROJEKTLEDNING OCH REFERENSGRUPPEN Projektet drivs av två projektledare, vilka enligt vår bedömning utgör ett dynamiskt team som kommunicerar och samarbetar på bästa möjliga sätt. De är väl förtrogna med projektverksamhet likväl som med de arbetsmarknadspolitiska och demografiska utmaningar som regionen står inför. Projektledarna är vidare väl förtrogna med regionens företagare och har goda kontakter inom de privata näringslivet såväl som inom offentlig sektor. 4

5 Det aktiva ägarskapet och projektorganisationens uppbyggnad och engagemanget är ytterst viktiga faktorer under ett projektgenomförande. Med ett aktivt ägarskap avses projektledningens mandat och förmåga att vara delaktiga, föra diskussioner och fatta beslut som leder projektet framåt Ett aktivt ägarskap är många gånger en förutsättning för att ett projekt ska nå uppsatta mål. Vår bedömning är att projektledningen är proaktiva och kontinuerligt verkar för att både utveckla och föra projektet framåt. De är lyhörda för input från både referensgruppen och oss som utvärderare samtidigt som de fattar beslut som är vägledande för de fortsatta arbetet. Detta gäller exempelvis framtagandet av en tillgänglighetsplan som initierades av projektledningen. De tog hjälp av oss utvärderare och stämde av och tog in input från styrgruppen och slutligen förankrade planen med berörda aktörer. En väl sammansatt referensgrupp och ett väl fungerade styrgruppsarbetet är tillsammans med förankringen mellan samtliga deltagande aktörer är även av stor vikt. Om personer som har möjlighet att bidra till att förankra projektarbetet i respektive kommun eller region deltar aktivt ökar möjligheterna för lyckade och hållbara projektresultat som har förutsättningar att implementeras i ordinarie verksamheter. Genom att förankra arbetet säkerställs att samtliga aktörer drar åt samma håll och att uppfattningen av projektets syfte och mål är gemensam för samtliga. Referensgruppen i LAN består av representanter från samtliga 13 kommuner i akademi Norr. Det verkar finnas ett genuint intresse från samtliga kommuner att delta aktivt i projektet. Projektledningen har även inspirerats av och tittat på goda exempel på andra projektet som bedrivit liknande verksamheter som LAN avser bedriva under genomförandefasen. Däribland projektet KOKOS som syftade till att tillgodose arbetsplatsers behov av kompetensutveckling. ARBETE GENTEMOT MÅLGRUPPEN Målgruppen, det vill säga, regionala företag och deras anställda, kontaktades i ett tidigt skede av projektledningen och på relativt kort tid har ett stort antal företag anmält sitt intresse att delta i projektet. Projektledningen har även genomfört en inventering av företagens kompetensutvecklingsbehov och deras vana av att arbeta med kompetensutveckling. I samband med inventeringarna har projektledningen även samlat in viss könsuppdelat statistik. Vi kan se att målgruppen inte använder sig i så stor utsträckning av kommunens lärcentrum eller kommunens näringslivsenhet när det utbildningsinsatser. MÅL OCH INDIKATORER Projektets mål sammanfaller med mål i de regionala utvecklingsstrategierna och ett lyckat projektresultat kommer således bidra till utvecklingsstrategiernas måluppfyllnad. 5

6 I Norrbottens och Västerbottens utvecklingsstrategier står att läsa att en demografisk utmaning är förestående. Befolkningen blir allt äldre samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar, till största del på grund av utflyttning. Detta innebär att försörjningsbördan på de i arbetsför ålder ökar då allt färre ska försörja allt fler. Med detta faktum i åtanke är det av yttersta vikt att ta tillvara på all potentiell arbetskraft, vilket ökar kraven på normbrytande yrkesval och möjligheterna till utbildning för att kunna matcha utbud och efterfrågan på den regionala arbetsmarknaden. Genom LAN skapas ökade utbildningsmöjligheter och möjligheter för individer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som företag får ökade möjligheter att tillgodose sina behov av kvalificerad arbetskraft. Västernorrlands län talar i sin utvecklingsstrategi om vikten av att nyttja informationsflöden och att marknadsföra en attraktiv bild av länet som gör länet till naturlig, gränsöverskridande samverkanspart för många. Projektet blir en del i detta då det genom att utveckla näringslivet och potentiell arbetskraft ämnar bidra till att skapa attraktivitet. I Jämtlands regionala utvecklingsstrategi står att läsa att kunskap och kompetens är länets främsta konkurrensmedel i en allt mer globaliserad ekonomi samt att allas kompetens, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga och ursprung ska tas tillvara. Detta ligger helt i linje med den projektverksamhet som kommer bedrivas genom LAN. Projektledningen har tillsammans med oss utvärderare sett över och vidareutvecklat de befintliga målen och då främst sett till de specifika jämställdhetsmålen och jämställdhetsaspekten i samtliga mål. I samband med detta har även relevanta och mätbara indikatorer tagits fram. Genom att mäta dessa indikatorer kommer både projektledning och vi som utvärderare kunna följa projektets utveckling och bättre bidra till att det styr mot uppsatta mål och effekter. Detta är av största betydelse då ett projekts resultat, tillsammans med spridning och implementering i ordinarie verksamhet, är det som avgör om projektverksamheten har varit en lyckad satsning eller inte. Vad gäller målen i analysfasen så tycker vi att projektet har arbetat för att uppnå dessa och se till att goda förutsättningar finns för ett genomförande. Samtliga målen är genomarbetade. JÄMSTÄLLDHET Det är allmänt känt att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. De råder både en horisontell och en vertikal könssegregering på den svenska arbetsmarknaden och kvinnor och män är generellt sett över- och underrepresenterade inom vissa branscher. Män är även, generellt sett, överrepresenterade på högre poster och innehar de flesta styrelseuppdragen. Detta är något som projektet vill bidra till att utjämna och har haft i åtanke vid 6

7 vidareutveckling av jämställdhetsmål och indikatorer, likväl som vid skapandet av en jämställdhetsplan. Under analysfasen, har som nämnt, projektets specifika jämställdhetsmål vidareutvecklats tillsammans med indikatorer för att mäta dessa. Övriga mål har även setts över ur ett jämställdhetsperspektiv och indikatorer som mäter jämställdhetsperspektivet av målen har utarbetats. Under analysfasen har projektledningen tillsammans med oss utvärderare tagit fram en jämställdhetsplan, vilken kommer att genomsyra hela projektverksamheten, internt som externt. Som några exempel kan nämnas att projektledningen avser att visa kortfilmer gällande jämställdhet i samband med samtliga aktiviteter som genomförs gentemot målgruppen, att jämställdhetskompetens kommer att ställas som krav vid samtliga upphandlingar som genomförs inom projektets ramar, att projektet kommer att samla in könsuppdelad statistik samt att samtliga deltagande företag ska erbjudas möjlighet att genomgå en utbildning i jämställdhet. Utöver detta kommer projektet aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering i samtliga moment och på alla plan inom projektet och verka för att bryta traditionella normer och värderingar gällande kvinnor respektive mäns arbeten och arbetsuppgifter samt positioner inom företag och på arbetsmarknaden. De vidareutvecklade målen, indikatorerna och jämställdhetsplanen presenterades för styrgruppen vid ett videomöte. Efter en öppen dialog genomfördes vissa revideringar av mål, indikatorer samt vissa punkter av jämställdhetsplanen för att slutligen utgöra produkter som hela referensgruppen kunde ställa sig bakom och arbeta för att införliva. TILLGÄNGLIGHET På samma sätt som jämställdhetsplanen skapades, skapades även en tillgänglighetsplan för projektet. Den togs fram av projektledningen tillsammans med oss utvärderare, stämdes av med referensgruppen för att med vissa justeringar godtas av samtliga. Tillgänglighet är precis som jämställdhet en del i att ta tillvara på mänskliga resurser och därigenom bidra till ökad tillväxt. Som en punkt i LAN:s tillgänglighetsplan kommer därför samtliga deltagande företag att erbjudas delta på en tillgänglighetsutbildning samt erbjudas hjälp med att upprätta en tillgänglighetsplan för sin verksamhet. Utöver detta kommer kortfilmer om tillgänglighet visas i samband med samtliga aktiviteter som genomförs gentemot målgruppen, projektet kommer att se över lokaler, verksamheter samt information i syfte att skapa möjligheter för alla att delta i projektet och tillgänglighetskompetens kommer vara ett krav vid samtliga upphandlingar som projektet genomför. 7

8 ANALYS OCH SLUTSATSER Nedan följer en samlad analys av projektet under hela analysfasen. Analysen är uppdelad i rubrikerna utmaningar respektive framgångsfaktorer där utmaningar handlar om eventuella utmaningar och hinder som projektet har upplevt och bedöms kunna uppstå under genomförandefasen. Under rubriken framgångsfaktorer lyfts sådant som har lett till en lyckad analysfas och skapar goda förutsättningar för en lyckad genomförandefas. Utmaningar Jämställdhetsarbetet och tillgänglighetsarbetet kan komma att stöta på vissa hinder då det inte är helt vanligt att jämställdhet, liksom tillgänglighet prioriteras hos alla deltagande företag och deras personal. Dessa område får ofta stå tillbaka för annan kompetensutveckling samt för det som anses vara ordinarie, och därmed viktigare, verksamhet. Det gäller att projektet lyckas få företagen att se jämställdhet och tillgänglighet som både en rättighet och möjlighet för samtliga anställda och kommande anställda likväl som viktiga tillväxtfaktorer. Genom att visa konkreta exempel på att jämställdhet och tillgänglighet faktiskt leder till ökad tillväxt bör det vara möjligt för projektet att skapa ett ökat intresse för dessa områden och därmed även öka förutsättningarna för att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar på respektive företag och på den regionala arbetsmarknaden. Många företag har mycket att göra och kanske inte alltid prioriterar utbildningsinsatser för ledning och personal. I den inventering som projektledningen gjorde bland de företag som har sagt ja till att delta i projektet visade de sig att en del av dessa aldrig har lagt tid eller resurser på att kompetensutveckla sin personal. Det finns en risk att dessa företag inte anser att det finns tid för kompetensutveckling när det blir deras tur. Då gäller det att projektet arbetar för att de företagen ska förstå att de i längden kommer att gynna dem att låta personalen genomgå vissa utbildningar och delta vid vissa föreläsningar. Om beslutsfattande personal hos deltagande företag byts ut finns en risk för att kompetensutvecklande insatser inte längre prioriteras, vilket medför att det finns risk för att projektet förlorar deltagare. En annan utmaning är hur kommunens lärcentrum och deras näringslivskontor ska kunna bli mer attraktiva för företagen vad gäller utbildningsinsatser. Det gäller även att få till en god samverkan mellan de andra projekten för att hitta kostnadseffektiva lösningar och samordna kompetensutvecklingsinsatserna. På vilket sätt ska projektet lyckas övertala företagen att avsätta tid för dessa kompetenshöjande insatser när de samtidigt har en drift att sköta på respektive företag. Framgångsfaktorer Projektledningens tidigt påbörjade arbete med att erbjuda företag och deras personal att delta i projektet har skapat en bra grund för att projektet ska nå målet gällande 1200 deltagande individer. I och med att detta arbete påbörjats långt innan projektstart kan själva projekttiden fyllas med aktiviteter riktade mot målgruppen istället för arbete med att finna lämpliga 8

9 deltagare. Genomförandefasen kommer således deltagarna till nytta i största möjliga utsträckning. Projektledningen har under analysfasen hunnit genomföra en inventering av föreliggande utbildningsbehov bland de företag som kommer att delta i projektet samt samlat in viss könsuppdelat statistik. I och med detta har projektledningen en god insyn i respektive företags kompetensutvecklingsbehov och projektet kan i inledningen av genomförandefasen starta upp aktiviteter som är riktade mot målgruppen och därmed snabbt börja arbeta för att nå uppsatta mål. Att projektledarna enbart är två stycken för samtliga 13 kommuner bidrar till att fler resurser frigörs till aktiviteter riktade till målgruppen. Detta kommer leda till ökade möjligheter att uppnå projektmålen och bidra till att införliva de mål som finns i de regionala utvecklingsstrategierna. De kommer också att kunna dela upp arbetet mellan sig, vilket vi anser är bra. Den goda kommunikationen mellan projektledning och referensgruppen borgar för ett gott samarbete under projektets gång. Ett gott samarbete leder i sin tur till goda förutsättningar för utvecklings- och förankringsarbete. Projektet är väl förankrat bland deltagarna i referensgruppen, vilket tyder på att det arbete som initieras och utvecklas i och med projektet har mycket goda förutsättningar att bli hållbart och bidra till att både önskade effekter av projektet och målen i de berörda regionala utvecklingsstrategierna uppnås. Väl genomarbetade och förankrade planer för jämställdhet respektive tillgänglighet är upprättade och kommer ligga till grund för projektets kommande jämställdhets- och tillgänglighetsarbete. Vi som utvärderare är övertygade om att dessa planer kommer att bidra till att både jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet finns med som en naturlig del av projektet och bidrar till att uppfylla projektmål, mål i de regionala utvecklingsstrategierna och de nationella jämställdhetsmålen. Projektet ligger efter uppdateringen av mål och utarbetandet av ytterligare indikatorer samt upprättande av en jämställdhetsplan och en tillgänglighetsplan i fas med ställda förväntningar och har enligt vår bedömning alla förutsättningar för att övergå till en genomförandefas. Genom det aktiva ägarskapet, den goda förankringen och samarbetet mellan projektledning och referensgrupp finns alla förutsättningar för att möta eventuella hinder, lära och förändra under projektets gång och nå goda resultat. Den samlade bedömningen av analysfasen är att projektet har kommit långt i kartläggningen och förberedelsen inför ett genomförande. Det är väl förankrat och det finns goda förutsättningar för ett genomförande. Samtliga målen i analysfasen är genomarbetade och uppnådda. 9

10 10

11 KONTAKTUPPGIFTER Evaluation North Kråkbergsvägen Södra Sunderbyn Fredrik Hansson E-post Telefon Linkedin Ina Sandberg E-post Telefon Linkedin 11

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT. Delrapport 1 ERUF-Projektet North Business Arena, NBA Lärande Attraktiva Näringar

UTVÄRDERINGSRAPPORT. Delrapport 1 ERUF-Projektet North Business Arena, NBA Lärande Attraktiva Näringar UTVÄRDERINGSRAPPORT Delrapport 1 ERUF-Projektet North Business Arena, NBA 2016-2018 Lärande Attraktiva Näringar den 23 augusti 2016 SAMMANFATTNING North Business Arena, NBA, är ett Strukturfondsfinansierat

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Utlysning av medel inom region Övre Norrland Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration

Utlysning av medel inom region Övre Norrland Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration Utlysning av medel inom region Övre Norrland Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland " Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning "Strategisk satsning för effektivare

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning Kompetenshöjning för framgångsrik integration i Mellersta Norrland Utlysning Nu kan ni söka

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Utlysning av medel inom region Övre Norrland

Utlysning av medel inom region Övre Norrland Utlysning av medel inom region Övre Norrland Individbaserade insatser för att stärka personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, kopplat till rekryteringsbehov i region Övre Norrland Europeiska

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige "Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige"

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden ESI-fonderna Fondöverskridande samverkan 2014-2020

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer 3 juni Hannah Kejerhag Oldenmark Regional utvecklingsledare för arbetet mot våld i nära relationer Länsstyrelsen Västernorrland Kartläggning 2011-2012

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen Kompetensförsörjning inom

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Kompetensutveckling för offentligt anställda som arbetar med målgruppen

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Underlätta

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Diarenummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarenummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland - Insatser för personer m svag anknytning till arbetsmarknad Utlysning

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation Nu kan ni

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Ni inbjuds härmed att lämna anbud vad gäller: Utvärderare i genomförandefasen För projektet Hållbar Industriell Utveckling som finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer