Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne"

Transkript

1 Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren Från förvaltande till utvecklande ESF-projektet MÖTAS som finansiering och gemensam utgångspunkt , från ansökan till verklighet Tydligt fokus på mandat att fatta beslut Stort fokus på framtidsfrågor regionalt, smittar lokalt? Generationsskifte i sikte på ledningsnivå Malmö/Lund utanför projektet MÖTAS, hur implementera?

2 ESF-projektet MÖTAS

3 Vi vill; Problemområden bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet ha en gemensam kvalitetssäkrad handledarutbildning öka attraktionskraften för att rekrytera och behålla unga inom sektorn samt säkra framtida rekryteringsbehov utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, bland annat genom utbildningsenheter, där det lokalt förankrade personliga mötet med hjälp av värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten

4 Projektet MÖTAS förarbete och ansökan Jan 2011 anlitades Gunilla Kajrup som regional processledare med uppgift att 1) samordna det regionala och lokala VO-C-arbetet i Skåne 2) se över möjligheten att hitta en mer långsiktig finansiering av det regionala VO-C-arbetet. Under våren 2011 strukturerades det Regionala styrgruppsarbetet om samtidigt som det bestämdes att en ESF-ansökan kring kompetensutveckling för personal inom vård- och omsorg skulle göras Den 31 aug kl lämnades MÖTAS ansökan in till ESF. Den 5-6 december 2011 kom beskedet att vi får genomföra vårt projekt med Kommunförbundet Skåne som projektägare!

5 Projektet MÖTAS Primär målgrupp är anställda inom Vård- och omsorgscollege Skåne. Sekundär målgrupp är studerande, vårdtagare/brukare och ideella föreningar. Projekttiden inleddes den 1 feb Alla sju lokala VOC i Skåne är då med i projektet! Vi räknade med att ca 1050 deltagare genomgick handledarutbildningar och annan kompetensutveckling under projekttiden. De diskrimineringsgrunder vi sökte på var; ålder, funktionsnedsättning, kön och sexuell läggning. Åldern på deltagarna är 16 år och uppåt

6 Vård- och omsorgscollege Skåne och MÖTAS Lokala college Styrgrupperna för Vård- och omsorgscollege Skåne samt MÖTAS Lokala college Process- Ledare VOC Kommunförbundet Skåne Projektägare Projektledare Administration Europeiska Socialfonden finansiering MÖTAS Projektledare MÖTAS

7 Övergripande mål - MÅL på lång sikt Det ska finnas en attraktiv vård- och omsorgssektor att arbeta och vårdas i, där nyutbildad personal väljer att stanna kvar efter avslutad utbildning Den kvalitetssäkrade regionala handledarutbildningen borgar för ett bra personligt möte på arbetsplatserna gentemot personal, studerande och brukare/vårdtagare Genom utbildningsenheter arbeta med förnyelse och lärande kring det personliga mötet i syfte att minska diskriminering och öka mångfald inom vård- och omsorgssektorn Upptäcka de idag dolda strukturer som bidrar till att cementera rådande förhållanden mellan kvinnor och män inom vård- och omsorgssektorn

8 Mätbara mål med MÖTAS Är att 70% av projektdeltagarna som arbetar på utbildningsenheterna uppfyller minst två av följande kriterier: 1. Upplever att de blivit bättre på det personliga mötet 2. Upplever att de har ökat sin attraktionskraft på arbetsmarknaden samt 3. Har deltagit i en regionalt kvalitetssäkrad handledarutbildning. Målet är även att det, efter genomförandefasen, vid varje verksamhetsställe inom lokala VOC i Skåne arbetar minst en utbildad handledare. Resultaten redovisas uppdelat på kön.

9 Utfall mobiliseringsfas Framtidsverkstäderna och de uppföljande dialogcaféerna kom fram till sju nödvändiga områden för kompetensutveckling; ledarskap, erfarenhetsutbyte, självreflektion, kommunikation, delaktighet, marknadsföring samt handledarrollen. Pilotstudie i casemetodik som metod genomfördes på tre enheter inom äldreomsorgen. Arbetsplatser som blivande utbildningsenheter utsedda. Handledarutbildningen Vårdpedagogik och handledning 100p samt en dags casemetodik kring det personliga mötet beslutas bli den genomförande regionalt kvalitetssäkrade handledarutbildning som börjar genomföras hösten Malmö/Lund väljer att, på grund av brist på ekonomiska resurser, att hoppa av projektet. MÖTAS och VO-C Skåne börjar bli mer allmänt känt ut i organisationerna. Marknadsföringsmaterial i form av hemsida, folder, dekal och rollups tas fram. VI FÅR FORTSÄTTA BEDRIVA PROJEKTET I EN GENOMFÖRANDEFAS! Istället för att lämna tillbaka pengar för Malmö/Lunds avhopp gör vi en dubbelt så stor utbildningsenhet i Helsingborg!

10 Utbildningsenheter januari 2013 Eslöv/Höör/Hörby: Hemtjänsten i Höör ca 60 personal + 2 chefer Trelleborg/Vellinge/Svedala: Avdelning 11 på Trelleborgs lasarett ca 40 personal + 1 chef Ystad/Österlen: Fem LSS-enheter i Tomelilla ca 40 personal + 1 chef Landskrona/Svalöv: LSS-enhet i Landskrona ca 12 personal + 1 chef Helsingborg: Nyöppnad korttidsenhet med utredning ca 100 personal + 2 chefer Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan: särskilt boende samt hemtjänstavdelning i Ljungbyhed ca 40 personal + 2 chefer

11 Kompetensutveckling för personalen undersköterskor handledarutbildas under hösten 2012 och våren 2013 (6 utbildningsdagar, självstudier samt inlämningsuppgifter). Alla undersköterskor vid utbildningsenheterna handledarutbildas. 2. All personal som arbetar vid de lokala utbildningsenheterna genomgår ytterligare sex dagars kompetensutveckling under Denna kompetensutveckling (som tagits fram med hjälp av framtidsverkstäder och dialogcaféer), i det personliga mötet, specialdesignas för varje lokal utbildningsenhet. 3. Chefer och medarbetare vid utbildningsavdelningarna får dessutom grupphandledning vid 6-8 tillfällen under 2013.

12 Kompetensutveckling som genomförs för personal vid utbildningsenheterna 2013 Kulturkrockar, 1 dag Samtalsmetodik, konflikthantering och casemetodik, 3 dgr Självkänsla, privat professionellt, 1-2 dgr Klok kommunikation, 1 halvdag Casemetodikdag, 1 dag Vidareutveckling av handledarrollen, 1 dag Retorik/Pedagogik, 1 dag Samtalsmetodik, yrkesroll social kompetens, 2 dgr Att välja glädje, 1 halvdag Lösningsfokuserad metod, förhållningssätt, 3 dgr

13 Kompetensutveckling som genomförs för personal vid utbildningsenheterna 2013 Sinnesupplevelser och meningsfullhet i vardagen LSS med studiebesök, 3 dgr Marknadsföring, internt externt, 1 dag Coachande ledarskap (lösningsfokuserat), 1 år Kommunikation, 1 dag Att åldras med utvecklingsstörning, 1 dag Psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, 1 dag Tvång, OCD, 1 halvdag Det personliga ledarskapet, 1 år Handledning för medarbetare 6-8 ggr Handledning för chefer 6-8 ggr

14 6,00 5,00 4,00 Utvärdering handledarutbildning ht ,07 5,01 5,20 Skalfrågor 1-6 5,11 4,77 4,95 4,94 4,98 4,96 5,04 3,92 3,67 5,31 4,83 4,84 3,00 2,00 1,00 0,00

15 Här är vi just nu i MÖTAS April handledarutbildningar, med totalt ca 700 undersköterskor på sex orter, har under sex utbildningsdagar genomgått kursen Vårdpedagogik och handledning 100p samt casemetodikdag. Betyg utfärdas senast juni Utbildningsdagarna (6 dagar/medarbetare o chef under 2013) vid utbildningsenheterna är i full gång Extern handledning för chefer och medarbetare vid samtliga utbildningsenheter har kommit igång Extern processutvärderare håller på att sammanställa utvärderingarna för alla 24 handledarutbildningarna samt påbörjar intervjuer med chefer vid utbildningsenheterna Förutom de interna utbildningsdagarna erbjuds alla projektdeltagare i VO-C Skåne externa föreläsningar med Lennart Siegfeldt, Kay Pollak, Susanne Hedin och Pelle Sandstrak

16 Här är vi just nu i MÖTAS April 2013 forts Totalt har ca 1500 personal hittills deltagit i någon/några aktiviteter vi räknar med ytterligare ca 1000 deltagit innan projektet avslutas Två årliga VO-C-konferenser med goda exempel har genomförts för hela VO-C Skåne Nätverksträffar för regional styrgrupp och chefer, vårdlärare och handledare har genomförts Samarbete med Danmark gällande praktik och utbildning över Öresund har påbörjats Projektarbete om HBT-frågor i vård- och omsorg presenteras av årskurs 3 elever vid Victum gymnasium i Helsingborg Regionala- och lokala styrgruppsmöten 1 gång/månad

17 Strategiskt arbete för långsiktig hållbarhet efter MÖTAS Dialogcafé med regional styrgrupp och enhetschefer för utbildningsenheterna genomfört 4 feb 2013 Erbjuder Malmö/Lund 20 platser vid extra handledarutbildningar hösten 2013 för att underlätta implementering av en enhetlig regional handledarutbildning inom VO-C Skåne Fortsatta nätverksträffar med vårdlärare 3 maj, enhetschefer och projektledare 20 maj Permanentar organisation med lokala och regionala processledare inom VO-C Skåne Undersöker långsiktig finansiering av regional processledare Undersöker möjlighet till förlängning av projekt och även ny projektidé Ser fram emot slutrapport utvärdering för MÖTAS jan 2014