VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse Tjänster 16 Marknad 26 Ekonomi 31 Organisation 34 Medarbetare 34 Samverkan Stödföreningar 39 3

4 INLEDNING Östergötlands museum med filialerna Löfstad slott, museigårdar och Hospitalsmuseum är fantastiska platser med ett ständigt flöde av händelser och människor där tillgänglighet till verksamhet särskilt prioriteras. Det gångna året har för museet varit både framgångsrikt och utmanande. Det har också varit ett rekordår med över besökare. Vi har kraftigt utökat öppettiderna och därigenom ökat vår tillgänglighet för besökare. Genom de nya öppettiderna har museet öppet veckans alla dagar samt tre kvällar i veckan. Vi har producerat vandringsutställningar och cirkulerat dem till bl.a. länets bibliotek men även till andra museer i landet. För att ytterligare öka tillgängligheten har medel sökts för hiss- och liftanordningar både på museet och på Löfstad slott. Vi har också fortsatt arbetet med att planera en ombyggnad av tornet på Löfstad slott och därigenom skapa möjligheter till nya attraktiva publika ytor. Den omfattande flytten av magasin, genomgång av samlingar och digitalisering av dessa som pågår ger stora möjligheter till att kraftigt öka tillgängligheten till Östergötlands museums samlingar samt dessutom möjliggör arbete med att både bygga ny kunskap om samlingen och strategiskt arbeta med att komplettera och förnya samlingen. Ökad tillgänglighet medför också att samlingarna kan användas mer aktivt i museets pedagogiska och publika verksamhet samt som en regional resurs för andra aktörer i länet. Museet driver flera projekt som skapar kunskap och samhällsengagemang och som bygger på medskapande och visar hur kultur kan användas som resurs för demokratiska värden i samhället. Under året har projektet Den långa resan avslutats med en vandringsutställning om tre ensamkommande flyktingungdomars väg till Sverige. Projektet har också medfört att ungdomar från Katedralskolan som vi har samarbetat med i projektet fått Linköpings kommuns integrationspris. Under året har utställningen Romska röster visats vid S:t Larskyrkan i samarbete med Linköpings kommun. Regionalt har även vandringsutställningarna Perspektiv barn berättar och Alltid uppkopplad visats på flera skolor och bibliotek i länet. Kulturarv Östergötland har i samverkan med bland annat Motala kommun utvecklat det digitala pedagogiska verktyget Broar till Historien. Projekten StreetArt Academy, graffiti för ungdomar samt AMIGA, teknik för unga tjejer, har också fortsatt under året. År 2014 har också inneburit utökade internationella kontakter. Genom StreetArt Academy-projektet har studieresor gjorts till New York och Bronx för att se hur man arbetar med graffitti och ungdomar där. Museet har också deltagit i en stor internationell konferens i Seattle, USA och i Svenska institutets resa till St Petersburg, Ryssland för att skapa kontaktnät i projekt som bidrar till demokrati. Dessutom har en medarbetare anlitats som föreläsare i Tyskland. På museet har vi visat utställningen Wildlife Photographer 2013 från Naturhistoriska museet i London och förberett oss för att visa utställningen Making Peace från Internationella fredsbyrån i Geneve, Schweiz. 4

5 Framgångar med projekt såsom Den långa resan, flytt av magasin till nya magasinslokaler, fantastiskt fina utställningar, bokproduktioner samt flera vård- och kunskapsuppbyggande projekt inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och inom Kulturarv Östergötland står i stark kontrast mot museets ekonomiska utmaningar. En dialog har påbörjats med Region Östergötland rörande museets behov av ökade basanslag för att klara detta. Bengt Cnattingius pris för 2014 tilldelades i år Joakim Johansson, lokalhistorisk forskare och tidigare ordförande för Landeryds hembygdsförening. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut till Michael Olausson, docent i arkeologi med laborativ inriktning, Stockholms universitet för renritning av fältdokumentation från Oscar Almgrens, men framför allt Bror Schnittgers omfattande borgprojekt mellan åren inom sin kulturhistoriska forskning rörande Östergötlands fornborgar. Östergötlands museum är övertygade om att möjligheternas tid är nu. Kulturen har en roll för samhällsutvecklingen och vi vill, och tar, en aktiv del i den. 5

6 MUSEISTATISTIK Besöksantalet 2014 har för hela museets verksamhet ökat med mer än besök och har för första gången överstigit besök. Huvudorsaken till detta är vandringsutställningarna Den långa resan, Perspektiv - barn berättar och Alltid uppkopplad som visades på ett flertal bibliotek i hela länet men även andra utställningar som visats nationellt. Även en utvidgning av verksamheten på museigårdarna Öna och Smedstorp har bidragit till ökat antal besökare. Antalet besök på museets verksamhet utanför länet har under året varit mindre än 2013 men fortsätter vara ovanligt högt tack vare Datamuseet IT-Ceums vandringsutställningar, Spela roll och Hjärta spel samt utställningen Retrojul som visades på Textilmuseet i Borås. Museets totala verksamhet Verksamhet i museibyggnaden och på Löfstad slott har haft färre besökare än föregående år. Däremot har andel besökande barn ökat och uppgår idag till cirka 10 % i museibyggnaden och 23 % på Löfstad slott. 6

7 Museibyggnaden i Linköping Utöver ovanstående har utomhusutställningen Romska röster som visades i stadens offentliga rum säkert nått ett oerhört stort antal personer: ca fordon passerade framför utställningen och vår uppskattning är att det var minst dubbelt så många fotgängare som sett den. 7

8 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Från och med 2014 infördes en ny organisation på Östergötlands museum för att förtydliga ansvar och roller samt underlätta ett ökat tvärfunktionellt arbetssätt. Den nya formella organisationen bygger på en ansvars- och arbetsfördelning med ett antal beslutsnivåer. I avdelningar och i projekt sker det operativa arbetet. Avdelningscheferna har uppdrag att förbinda ledning med operativt arbete. Museichef, ledningsgrupp (LGR), medbestämmandegruppen (MBG) och strategiska grupper styr den strategiska ledningen av museet. I avdelningarna Publika, Besöksmål och kulturarv, Samlingar och konservering och Arkeologi och byggnadsvård sker operativt arbete inom respektive ansvarsområde, medan Stab och förvaltning arbetar med att ge det stöd som alla avdelningar behöver. Styrelse AU Museichef LGR MBG Avdelningar Publika avdelningen Besöksmål och kulturarv Stab och förvaltning Samlingar och konservering Arkeologi och byggnadsvård Besöksmålsutveckling Strategiska grupper Kunskapsutveckling PROJEKT 8

9 Östergötlands museums styrelse februari 2014 Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof Johansson, Marianne Larsson, Emma Karlsson, adj. repr. DIK, Lennart Bohlin, Helena Hillar, Carin Ahlsén, adm. chef ÖM, Eva Joelsson, vice ordförande, Erik Träff, Anders Senestad, ordförande, Simon Helmér, Alma Basic, Madeleine Johansson, Johan Nilsson, adj. repr. Kommunal, Lena Wiklund, adj. repr. VISION. Vid fotograferingstillfället saknades Jan Eriksson, adj. repr. Länsstyrelsen Östergötland, Fredrik Björkman, Ulf Eirevik, Anders Petersson och Carin Claréus. Östergötlands museums styrelses sammansättning Arbetsutskott Anders Senestad, Ordförande Eva Joelsson, Vice ordförande Lennart Bohlin, AU ledamot Ordinarie ledamöter Alma Basic, Landstinget i Östergötland Anders Senestad, Landstinget i Östergötland Helena Hillar, Landstinget i Östergötland Ingemar Lindaräng, Landstinget i Östergötland Eva Joelsson, Linköpings kommun Lennart Bohlin, Linköpings kommun Erik Träff, Linköpings kommun Margareta Borggren, Norrköpings kommun Göran Bergengren, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Ersättare Ulf Eirevik, Landstinget i Östergötland Fredrik Björkman, Landstinget i Östergötland Anders Petersson, Landstinget i Östergötland Madeleine Johansson, Landstinget i Östergötland Ahmed Alkhani, Linköpings kommun Marianne Larsson, Linköpings kommun Simon Helmér, Linköpings kommun Lars-Olof Johansson, Norrköpings kommun Carin Claréus, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Jan Eriksson, Adjungerad, Länsstyrelsen Östergötland Under året har styrelsen tillika AU haft 4 protokollförda sammanträden var sista året för denna styrelse. Vi tackar alla i styrelsen för ett givande år och för alla insatser under mandatperioden. 9

10 10

11 SAMLINGAR OCH KONSERVERING Avdelningen ansvarar för museets konst-, foto-, arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, förlagsverksamhet och registreringscentralen Kulturarvs-IT. På avdelningen finns också museets konserveringsenhet. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. På konserveringsateljén, som är en av de största bland landets länsmuseer, har under året fem konservatorer och en administratör varit anställda. Till arkivet har fyra enskilda arkiv inkommit, däribland Linköpingsfotografen Karl Johan Stenhardts dagböcker och kalendrar samt brev från fotografen Frans Düring. Dessutom har museet fått ritningar och arbetsmaterial från arkitekt Bo Sundbergs verksamhet. Arbete med fotosamlingen fortsatt samt intensiverats. Museet har under året fått tre stora fotosamlingar från fotograferna Einar Jagerwall, Arne Gustafsson och Folke Fromholtz. Samlingen från Arne Gustafssons fotoverksamhet är den största med ca negativ. 11

12 PUBLIK VERKSAMHET Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter som till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper av besökare är en angelägen uppgift. Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar, men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. 12

13 BESÖKSMÅL OCH KULTURARV Avdelningen arbetar med kulturarvsfrågor, besöksmålsutveckling och kulturturism. Avdelningen består av Löfstad slott, Kulturarv Östergötland, museets bemötandepersonal samt museibutikerna på Löfstad och Östergötlands museum. Avdelningen samordnar de publika insatserna på Östergötlands museums utgårdar och driver utvecklingsprojekt orienterade mot kulturarvsfrågor och turism. En viktig del i avdelningens arbete är att ta fram koncept för besöksmålsutveckling och kulturturism. Löfstad slott är ett attraktivt besöksmål med stor utvecklingspotential. På Löfstad slott bedrivs pedagogisk verksamhet, visnings- och programverksamhet. Till sommarutställningen knyts särskilda program och visningar. Under ett verksamhetsår genomförs även andra publika arrangemang såsom Jul på Löfstad och Höstmarknad. På Löfstad slott finns även en viktig del av museets samlingar, vilka visas i slottets paradvåning. Anläggningen har också en stor Engelsk park och en köksträdgård som förvaltas av museet. Ansvaret för byggnaden vilar på Riddarhuset, men mycket löpande underhåll sker genom ett samverkansavtal mellan Östergötlands museum och Riddarhuset. Kulturarv Östergötland är ett nätverk med uppgift att skapa en konstruktiv samverkan inom det östgötska kulturarvsområdet. Detta arbete sker med hjälp av de regionala institutionerna i länet och med en bred förankring utanför institutionerna. Kulturarv Östergötland har sedan länge även ett upparbetat nationellt nätverk. Kulturarv Östergötland arbetar utifrån ett så kallat ABM perspektiv (arkiv-bibliotek-museum) med en vid syn på samarbete och samverkan. En betydande del av arbetet består i redaktörskapet för hemsidan vilken utgör en markandsföringsplats och kunskapsplattform för kulturarvet i Östergötland. 13

14 ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD De stora arkeologiska undersökningarna i Ullstämma, Linköping och kv Boas i Linköpings stad har under året avslutits med arkeologiska rapporter. Vidare har en omfattande rapport om grävningar runt S:t Larskyrkan i Linköping utkommit. Byggnadsantikvarierna har under året tagit fram en omfattande vård- och underhållsplan för Öna kulturreservat. Arkeologiskt arbete har genomförts på många platser i Östergötland och av särskild vikt var utredningen av en delsträcka för Ostlänken samt de arkeologiska undersökningarna vid Åby Västergård i Linköping och kv Mässingen, Norrköping. Den senare utfördes i samarbete med Jönköpings läns museum. Dessutom utfördes en större arkeologisk förundersökning på Farbror Mellins torg i Linköping. Byggnadsantikvarierna har haft omfattande antikvarisk medverkan vid ombyggnaden av Oppeby kyrka, tillbyggnaden av Horns kyrka, klimat- och tekniska installationer i flera av länets kyrkor samt samarbetat med Riksantikvarieämbetet UV Öst för ett MKB (miljökonsekvensbeskrivning) -underlag i Eskilstuna. Drygt 250 fornlämningar har under året registrerats i FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister) inom projektet Skog och Historia och dessutom stod Östergötlands museum som värd för Skog- och Historiaseminariet

15 STAB OCH FÖRVALTNING Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till museets samtliga verksamheter och består av både administrativ personal, vaktmästare och marknadsförare. Ansvarsområden för avdelningen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, IT-stöd, kontorsvaktmästeri, inköp, säkerhetsfrågor, trädgårds- och fastighetsunderhåll samt kulturadministrativa arbetsuppgifter. Avdelningen ansvarar också för information och marknadsföring som omfattar marknadsstöd till utställningar, bokutgivning, broschyrer, webbsida men även marknadsföring av museets verksamhet för att nå nya besöksgrupper. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Dessutom handhas ekonomi- och lönehanteringen för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE 2014 Verksamhetsberättelsen för 2014 bygger till sitt upplägg på museets strategidokument och verksamhetsplanen för Nedan redovisas årets verksamhet för strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. TJÄNSTER Vi ska kontinuerligt arbeta med kvalitet i utställningar och program för att ge våra besökare den bästa upplevelsen och engagera dem. Utställningar och program som bjuder in besökarna till eget deltagande ska prioriteras. Östergötlands museum har under 2014 visat 19 utställningar varav 15 var egenproducerade och anordnat 438 programaktiviteter för allmänheten på museet, Löfstad slott och i länet. 6 vandringsutställningar har visats i länet och övriga landet. Museets programverksamhet består av visningar, föredrag, skapande verksamheter, natur- och kulturvandringar, byggnadsvårdsdagar med mera, vilka riktar sig till olika målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna. Vi kan efter 2014 konstatera att traditionella föreläsningar drar mindre publik än skapande verkstäder och att egen medverkan är ett önskemål från besökarna. Ambitionen är att ständigt utveckla verksamheten, gärna i samarbete med andra. Under vår och sommar visades den stora fotoutställningen The Wildlife Photographer of the Year, producerat av The Natural History Museum i London och BBC Wildlife. Utställningen är ett resultat av en internationell fototävling som är välkänd och årligen återkommande. Två svenskar fanns bland de 100 pristagarna som visades. Datamuseets tioårsjubileum firades med en mängd aktiviteter i december. Tre utställningar invigdes: museets nya basutställning Digitala drömmar, Spela roll och Nördcafé allstars (porträttutställning med våra nördcaféföreläsare). Under veckan ordnades Nördmingel (Nördcafé Deluxe med många nördar som pratade under samma kväll), spelfestivaldag med spelhall, pixelkonstworkshop och tre föreläsningar om spelkultur samt Minihack en programmeringsworkshop för barn och unga. Dessutom genomfördes föreläsningar för barnens föräldrar om ungas liv på nätet och källkritik. Vidare ordnades en stafettföreläsning med Datamuseets grundare och andra viktiga personer samt en specialskriven komedishow med IT-tema, IT-supporten LIVE!, ett samarbete med komediföreningen LKPG HAHA vilken avslutade festligheterna arrangerade Datamuseet även ett veckolångt Nördkollo för unga tjejer benämnt Teknik för tjejer, Nördcafé vid 7 tillfällen och föreläsningsserien Digitala revolutioner vid 7 tillfällen samt ett flertal visningar, workshops, barnkalas, skapande skola-verksamhet och lovaktiviteter. 16

17 Projektet Den långa resan har fortsatt med svenska ungdomar som håller i en verksamhet som vi kallat Varannan onsdag. Den är en mötesplats för svenska ungdomar, nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Gruppen fick 2014 Linköpings kommuns stipendium för mångfalds- integrations och jämliketsarbete. Som fortsättning på projektet producerades också vandringsutställningen Den långa resan om tre ensamkommande pojkars resa till Sverige. I samarbete med konstnärsföreningen Alka har vi vid sex tillfällen ordnat programpunkten Utan titel. Då har en medlem i föreningen fått fria händer att göra oväntade möten och happenings på museet med efterföljande fika och samtal. Ett koncept för guideturer har tagits fram under året. Som pilotvandring gjordes Promenaden i första världskrigets fotspår, som är nedladdningsbar från Kulturarv Östergötlands webbsida. Under året har två vandringar i första världskrigets spår genomförts. Därutöver har Kulturarv Östergötland genomfört en kulturarvsdag på våren i Norrköping och en på hösten på Östergötlands museum. Under den första fanns representanter från exempelvis Norrköpings stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Östergötlands hembygdsförbund, Ellen Keyinstitutet och Östsam. Den andra hade tema omsättning och förnyelse. Exempel på föreläsare är representanter från Östergötlands arkivförbund, Mediabruket, Studiefrämjandet, Mjölby bibliotek, Östergötlands bildningsförbund och DIS med fler. Kulturarv Östergötland har även startat ett samarbete med Kinda kommun inför vårens kulturarvsdag UTSTÄLLNINGAR 2014 Tillfälliga utställningar på museet i Linköping: Stafetten 25, Susanne Durlind Sissi Westerberg: A house of ones own Alltid uppkopplad Tre Formgivare Den långa resan Ting & Tankar del 7 Escapes vinnare Östgötarnas bilder 2013 Under samma tak Stafetten 26, Jan Davidsson Broderier från 50 & 60-talen Ola Billgren En ny verklighet, måleri I samarbete med Jönköpings och Gävleborgs museer Spela roll Nördcafé allstars Praktföremål, Jonas Rooth (Löfstad slott) 17

18 Museets vandringsutställningar Spela roll Hjärta spel Alltid uppkopplad Den långa resan Perspektiv barn berättar Broderier från 50- och 60-talen Retrojul Inlånade utställningar Wildlife Photographer of the Year 2013, Natural History Museum London Romska Röster, Upplandsmuseet Metaller från mineral till identitetsbärande produkt Något i naturen, Linköpings Fotoklubb En ny basutställning Digitala drömmar (2) 18

19 Vi ska efter analys av tidigare gjorda besöksundersökningar omarbeta och komplettera den kulturhistoriska basutställningen. Arbetet med upplevelserum för barn är i full gång i samverkan med externa formgivare. Det beräknas öppna hösten Under året har insatser genomförts i basutställningen Östgötaliv, där arbete skett med att förbättra information och filmutbud i Östgötarummet. Det planerade upplevelserummet har resulterat i att utställningsdelen Makt har rivits för att ge plats åt Datamuseets nya basutställning samt i en planering för att integrera makttemat i basutställningen. Vi ska ge nya perspektiv och inarbeta nya vetenskapliga rön i utställningarna. För att ge nya perspektiv har vi bjudit in externa experter att samarbeta med museipersonalen vid produktion av utställningar. Till exempel har utställningen Broderier från 50- och 60-talen producerats i samarbete med Hemslöjden i Östergötland. Projektet med broderier har förutom en bred samverkan resulterat i en bok, insamling av broderier, en utställning och en vandringsutställning. I samband med utställningar som Den långa resan, Broderier från 50- och 60-talen, Digitala drömmar och Metaller har mediaproduktioner, bildspel och ljudinspelningar producerats för att stärka besökarnas upplevelse. För att ge våra besökare mer bakgrundinformation om våra samlingar har vi under året producerat QR-vandringar om museets konstavdelning som kan laddas ned men mobiltelefon. Vi ska arbeta för ökad tillgänglighet genom generösare öppettider. De nya öppettiderna (museet är öppet veckans alla dagar samt kvällsöppet tre kvällar i veckan) infördes den 1 januari. Vi kunde konstatera att måndagar redan från början hade flera besökare än fredagar. Under hösten fastställdes att under 2015 skulle museet fortsätta med samma öppettider. Vi ska arbeta för förstärkt bemötandekompetens genom att upprätthålla och utveckla den kompetens vi besitter. Vi har under 2014 lagt speciellt fokus på att bemöta museiovana grupper. Varannan vecka besöker nyanlända ungdomar museet för språklektion och skapande verksamhet. Samverkan pågår också mellan svenska ungdomar som bjuder in ensamkommande, samt unga från andra kulturer varannan onsdag. För att utveckla den kompetens vi besitter har beslut fattats att skapa två strategiska utvecklingsgrupper: kunskapsutvecklingsgruppen och besöksmålsutvecklingsgruppen. En enkätundersökning har genomförts hos personalen för att belysa deras förhållningssätt till kunskapsuppbyggnad och besöksmålsutveckling/turism. Enkätsvaren ska ligga till grund för ett strategiskt arbete under För att utveckla förmedlingen inom arkeologin har en arkeolog genomgått en högskoleutbildning i teoretisk pedagogik. 19

20 Vi strävar efter att utveckla museigårdar och Löfstad slott, dels genom ökad tillgänglighet till samlingarna och miljöerna, dels genom pedagogiska program, i syfte att skapa attraktiva besöksmål. Östergötlands museum är inte bara museibyggnaden i Linköping, utan verksamhet bedrivs i hela länet. Som specifika verksamhets- och ansvarsområden ses museigårdar såsom Löfstad slott i Norrköpings kommun, Krogfallstugan och kulturreservatet Öna i Linköpings kommun samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, vilka, utom Löfstad slott, ägs av museet. Utveckling och förbättring av verksamheten på museigårdar sker ständigt. En ökning av visningarna av Öna och Smedstorp skedde under året. Det genomfördes även en Önadag och en Smedstorpsdag. Flera av museets avdelningar representerades vid arrangemangen. Vi har även ordnat program på Krogsfallsgården och Onkel Adamsgården. Till exempel har Jul i Krogsfallsstugan genomförts med julpyssel och glöggfika för allmänheten, butiksförsäljning, närvaro av folkmusiker och försäljning av hantverksprodukter av elever från Slöjd-hantverkdesign-utbildningen på Linköpings Universitet. Pedagogiska program har tagits fram för Krogsfallsstugan. Lärarträffar har skett på Smedstorp. Kontakter har tagits med skolor rörande de övriga museigårdarna. Utställningen på Löfstad slott visade verk av glaskonstnären Jonas Rooth som ingick i det länsövergripande samarbetet Skönhet för alla. Föreläsning Det sköna med Ellen samt musikkvällar med titeln Från Elvis till Afzelius har genomförts. Därutöver har visningar av Löfstad slott skett på lördagar i april månad. Vidare byggdes en visningsbigård i parken på Löfstad. Den invigdes av landshövdingen och syftet med utställningen var att informera besökarna om biodlingens nytta. Detta skedde i samarbete med Östgötabi. Under 2014 färdigställdes vård- och underhållsplanen för museigården Öna. Storstugan, i den del av Smedstorps dubbelgård som hyrs ut, genomgick under året en totalrenovering i ett samarbete mellan museet och Länsstyrelsen. En fortsatt dialog har skett med Norrköpings kommun, regionförbundet Östsam och Riddarhuset avseende verksamheten på Löfstad. Under året har fasader putsats om, byggmöten och olika informationsmöten hållits där representanter från ovanstående funnits med. Under året har en utredning om möjligheten av ombyggnation av norra flygeln på Löfstad slott fortsatts och projektering av densamma har genomförts. Vidare har medel erhållits från Östsams Natur och friluftsråd för arbete med Löfstads natur- och kulturstig och inom ramen för detta projekt har 12 nya texter och skyltar producerats. Vi ska verka för att göra museets samlingar tillgängliga för alla. Under året har ca 410 föremål med undernummer tillförts den kulturhistoriska samlingen. De flesta av dessa är kläder och hemtextilier, som tidigare skänkts till museet, men katalogiserats först i år. Konstsamlingen har under året utökats genom gåvor och inköp, däribland en tes- 20

21 tamentarisk gåva av en porträttmålning utförd av Ulrika Fredrica Pasch. Museet har även fått målningar och teckningar av östgötakonstnärerna Idun Lovén, Pär Thorell och Laurentz Carlson samt fem landshövdingeporträtt i rollen som ordförande i Hushållningssällskapet. Östergötlands museums vänner har i gåva till museet skänkt ett keramiskt objekt av Amie Stålkrantz och en glasvas i aleppoteknik av Milan Vobruba. Landstingsstyrelsen tog beslut 2012 om överföring av konst från Landstinget i Östergötland. Beslutet har verkställts under året och 146 verk i olika tekniker har överförts till museet. Till Konstsamlingen har också inköpts Fågelkvinna av Amie Stålkrantz, Blått objekt av Milan Vobruba och videoverket Drawing a line av Sissi Westerberg. Endast en liten del av museets samlingar kan visas för allmänheten. Därför måste andra vägar att tillgängliggöra desamma sökas: En utredning pågår för att under nästa år kunna uppgradera nuvarande museiprogramvaran SOFIE för att migrera innehållet till en mer ändamålsenlig och tillgänglig databas med medel från Westman Wernerska stiftelsen i samband med projektet Föremål för framtiden. Våra arkivsamlingar har börjat föras in i registreringssystemet Visual Arkiv på nätet och bibliotekets bokinnehav registrerats i Libris. En bildantikvarie har anställts med medel från Westman Wernerska stiftelsen. Bildantikvarien har arbetat med digitalisering av glasnegativen i Maria Teschs porträttsamling i projektet Föremål för framtiden. Slöjdarkivets samling av moderna broderier har digitaliserats med medel från Westman Wernerska stiftelsen i samband med delprojektet Broderier från 50- och 60-talen i projektet Föremål för framtiden. Delar av Datamuseets samling har katalogiserats i samarbete med Datamuseets vänner. 21

22 Museets samlingar tillgängliggörs också genom att skapa ett utbud av egenproducerade utställningar, vandringsutställningar samt förlagsverksamhet. Särskilt under magasinsflytten finns ambitionen att producera en utställning per år som är kopplad till museets egna föremålssamlingar och en utställning som visar konst ur samlingarna. Under 2014 har en utställning Broderier från 50- och 60-talen, med museets samling av moderna broderier producerats. Nästa år ska utställningen börja vandra runt i Sverige. Samtidigt med vernissagen gavs en bok ut tillsammans med Hemslöjdens förlag på samma tema. Utställningen har producerats inom ramen för det fleråriga projektet Föremål för framtiden. Därutöver har föremålen ur den medicinhistoriska samlingen visats i Landstingsarkivets nya lokaler och olika kategorier ur samlingarna har tillgängliggjorts genom att berätta om föremål på museets webbsida, Instagramkonto, Facebook samt på Flickr. Under 2014 har också en utställning producerats med verk av glaskonstnären Milan Vobruba, keramikern Amie Stålkrantz och formgivaren Sigvard Håkansson. Som uppföljning till det internationella forskningssymposiet i Tyskland 2012 om Aurora von Königsmarck medverkade personal från Östergötlands museum med ett föredrag om de sex Königsmarckska tapeterna i Östergötlands museum. Som en uppföljning av symposiet har alla forskarnas bidrag samlats i en bok om Aurora von Königsmarck och hennes liv som högadlig kvinna i samtidens Europa. I boken som nu utgivits är samtliga sex tapeter återgivna i färg. Tapeterna är nu genom bokutgivningen och vår artikel om dem presenterade för en internationell publik. Under 2014 har insatser gjorts för att förbättra tillgängligheten till Löfstad slott. Medel från Östsams Natur och friluftsråd har tilldelats Löfstad för att förbättra skyltningen längs en natur- och kulturstig på Löfstad. Vidare har, i samråd med Riddarhuset, en ansökan till Boverket sänts in, om medel för att installera hiss i trappan och sätta upp rullgardiner i paradvåningen på Löfstad slott. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. För att ytterligare tillgängliggöra museets samlingar har en sida på Flickr startats, där i dagsläget en handfull album visar ett litet urval av museets foto- och föremålssamlingar. Flickr är världens största fotosajt och en bra digital plats att visa upp sin verksamhet. Flickr har ett stort internationellt genomslag och många virtuella besökare. Dessutom har en fotoblogg, som kontinuerligt presenterar arbetet med våra fotosamlingar, startats på hemsidan under året. Vi strävar även efter att visa museets samlingar på andra ställen än museet, bland annat genom utlån till andra institutioner. Från museets konstsamling är 296 verk utdeponerade till ett 30-tal depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är ca 700 föremål utdeponerade till 36 mottagare. Från museets konstsamling har utlån skett till utställning på Sinebrychoff Konstmuseum Helsingfors och från de kulturhistoriska samlingarna till en utställning på Norrköpings stadsmuseum och till Historiska museet. 22

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999

ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999 Verksamhetsberättelse 1999 ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999 Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Den 20-21 mars 1998 bildades Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd -ArbetSam

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer