VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse Tjänster 16 Marknad 26 Ekonomi 31 Organisation 34 Medarbetare 34 Samverkan Stödföreningar 39 3

4 INLEDNING Östergötlands museum med filialerna Löfstad slott, museigårdar och Hospitalsmuseum är fantastiska platser med ett ständigt flöde av händelser och människor där tillgänglighet till verksamhet särskilt prioriteras. Det gångna året har för museet varit både framgångsrikt och utmanande. Det har också varit ett rekordår med över besökare. Vi har kraftigt utökat öppettiderna och därigenom ökat vår tillgänglighet för besökare. Genom de nya öppettiderna har museet öppet veckans alla dagar samt tre kvällar i veckan. Vi har producerat vandringsutställningar och cirkulerat dem till bl.a. länets bibliotek men även till andra museer i landet. För att ytterligare öka tillgängligheten har medel sökts för hiss- och liftanordningar både på museet och på Löfstad slott. Vi har också fortsatt arbetet med att planera en ombyggnad av tornet på Löfstad slott och därigenom skapa möjligheter till nya attraktiva publika ytor. Den omfattande flytten av magasin, genomgång av samlingar och digitalisering av dessa som pågår ger stora möjligheter till att kraftigt öka tillgängligheten till Östergötlands museums samlingar samt dessutom möjliggör arbete med att både bygga ny kunskap om samlingen och strategiskt arbeta med att komplettera och förnya samlingen. Ökad tillgänglighet medför också att samlingarna kan användas mer aktivt i museets pedagogiska och publika verksamhet samt som en regional resurs för andra aktörer i länet. Museet driver flera projekt som skapar kunskap och samhällsengagemang och som bygger på medskapande och visar hur kultur kan användas som resurs för demokratiska värden i samhället. Under året har projektet Den långa resan avslutats med en vandringsutställning om tre ensamkommande flyktingungdomars väg till Sverige. Projektet har också medfört att ungdomar från Katedralskolan som vi har samarbetat med i projektet fått Linköpings kommuns integrationspris. Under året har utställningen Romska röster visats vid S:t Larskyrkan i samarbete med Linköpings kommun. Regionalt har även vandringsutställningarna Perspektiv barn berättar och Alltid uppkopplad visats på flera skolor och bibliotek i länet. Kulturarv Östergötland har i samverkan med bland annat Motala kommun utvecklat det digitala pedagogiska verktyget Broar till Historien. Projekten StreetArt Academy, graffiti för ungdomar samt AMIGA, teknik för unga tjejer, har också fortsatt under året. År 2014 har också inneburit utökade internationella kontakter. Genom StreetArt Academy-projektet har studieresor gjorts till New York och Bronx för att se hur man arbetar med graffitti och ungdomar där. Museet har också deltagit i en stor internationell konferens i Seattle, USA och i Svenska institutets resa till St Petersburg, Ryssland för att skapa kontaktnät i projekt som bidrar till demokrati. Dessutom har en medarbetare anlitats som föreläsare i Tyskland. På museet har vi visat utställningen Wildlife Photographer 2013 från Naturhistoriska museet i London och förberett oss för att visa utställningen Making Peace från Internationella fredsbyrån i Geneve, Schweiz. 4

5 Framgångar med projekt såsom Den långa resan, flytt av magasin till nya magasinslokaler, fantastiskt fina utställningar, bokproduktioner samt flera vård- och kunskapsuppbyggande projekt inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och inom Kulturarv Östergötland står i stark kontrast mot museets ekonomiska utmaningar. En dialog har påbörjats med Region Östergötland rörande museets behov av ökade basanslag för att klara detta. Bengt Cnattingius pris för 2014 tilldelades i år Joakim Johansson, lokalhistorisk forskare och tidigare ordförande för Landeryds hembygdsförening. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut till Michael Olausson, docent i arkeologi med laborativ inriktning, Stockholms universitet för renritning av fältdokumentation från Oscar Almgrens, men framför allt Bror Schnittgers omfattande borgprojekt mellan åren inom sin kulturhistoriska forskning rörande Östergötlands fornborgar. Östergötlands museum är övertygade om att möjligheternas tid är nu. Kulturen har en roll för samhällsutvecklingen och vi vill, och tar, en aktiv del i den. 5

6 MUSEISTATISTIK Besöksantalet 2014 har för hela museets verksamhet ökat med mer än besök och har för första gången överstigit besök. Huvudorsaken till detta är vandringsutställningarna Den långa resan, Perspektiv - barn berättar och Alltid uppkopplad som visades på ett flertal bibliotek i hela länet men även andra utställningar som visats nationellt. Även en utvidgning av verksamheten på museigårdarna Öna och Smedstorp har bidragit till ökat antal besökare. Antalet besök på museets verksamhet utanför länet har under året varit mindre än 2013 men fortsätter vara ovanligt högt tack vare Datamuseet IT-Ceums vandringsutställningar, Spela roll och Hjärta spel samt utställningen Retrojul som visades på Textilmuseet i Borås. Museets totala verksamhet Verksamhet i museibyggnaden och på Löfstad slott har haft färre besökare än föregående år. Däremot har andel besökande barn ökat och uppgår idag till cirka 10 % i museibyggnaden och 23 % på Löfstad slott. 6

7 Museibyggnaden i Linköping Utöver ovanstående har utomhusutställningen Romska röster som visades i stadens offentliga rum säkert nått ett oerhört stort antal personer: ca fordon passerade framför utställningen och vår uppskattning är att det var minst dubbelt så många fotgängare som sett den. 7

8 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Från och med 2014 infördes en ny organisation på Östergötlands museum för att förtydliga ansvar och roller samt underlätta ett ökat tvärfunktionellt arbetssätt. Den nya formella organisationen bygger på en ansvars- och arbetsfördelning med ett antal beslutsnivåer. I avdelningar och i projekt sker det operativa arbetet. Avdelningscheferna har uppdrag att förbinda ledning med operativt arbete. Museichef, ledningsgrupp (LGR), medbestämmandegruppen (MBG) och strategiska grupper styr den strategiska ledningen av museet. I avdelningarna Publika, Besöksmål och kulturarv, Samlingar och konservering och Arkeologi och byggnadsvård sker operativt arbete inom respektive ansvarsområde, medan Stab och förvaltning arbetar med att ge det stöd som alla avdelningar behöver. Styrelse AU Museichef LGR MBG Avdelningar Publika avdelningen Besöksmål och kulturarv Stab och förvaltning Samlingar och konservering Arkeologi och byggnadsvård Besöksmålsutveckling Strategiska grupper Kunskapsutveckling PROJEKT 8

9 Östergötlands museums styrelse februari 2014 Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof Johansson, Marianne Larsson, Emma Karlsson, adj. repr. DIK, Lennart Bohlin, Helena Hillar, Carin Ahlsén, adm. chef ÖM, Eva Joelsson, vice ordförande, Erik Träff, Anders Senestad, ordförande, Simon Helmér, Alma Basic, Madeleine Johansson, Johan Nilsson, adj. repr. Kommunal, Lena Wiklund, adj. repr. VISION. Vid fotograferingstillfället saknades Jan Eriksson, adj. repr. Länsstyrelsen Östergötland, Fredrik Björkman, Ulf Eirevik, Anders Petersson och Carin Claréus. Östergötlands museums styrelses sammansättning Arbetsutskott Anders Senestad, Ordförande Eva Joelsson, Vice ordförande Lennart Bohlin, AU ledamot Ordinarie ledamöter Alma Basic, Landstinget i Östergötland Anders Senestad, Landstinget i Östergötland Helena Hillar, Landstinget i Östergötland Ingemar Lindaräng, Landstinget i Östergötland Eva Joelsson, Linköpings kommun Lennart Bohlin, Linköpings kommun Erik Träff, Linköpings kommun Margareta Borggren, Norrköpings kommun Göran Bergengren, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Ersättare Ulf Eirevik, Landstinget i Östergötland Fredrik Björkman, Landstinget i Östergötland Anders Petersson, Landstinget i Östergötland Madeleine Johansson, Landstinget i Östergötland Ahmed Alkhani, Linköpings kommun Marianne Larsson, Linköpings kommun Simon Helmér, Linköpings kommun Lars-Olof Johansson, Norrköpings kommun Carin Claréus, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Jan Eriksson, Adjungerad, Länsstyrelsen Östergötland Under året har styrelsen tillika AU haft 4 protokollförda sammanträden var sista året för denna styrelse. Vi tackar alla i styrelsen för ett givande år och för alla insatser under mandatperioden. 9

10 10

11 SAMLINGAR OCH KONSERVERING Avdelningen ansvarar för museets konst-, foto-, arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, förlagsverksamhet och registreringscentralen Kulturarvs-IT. På avdelningen finns också museets konserveringsenhet. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. På konserveringsateljén, som är en av de största bland landets länsmuseer, har under året fem konservatorer och en administratör varit anställda. Till arkivet har fyra enskilda arkiv inkommit, däribland Linköpingsfotografen Karl Johan Stenhardts dagböcker och kalendrar samt brev från fotografen Frans Düring. Dessutom har museet fått ritningar och arbetsmaterial från arkitekt Bo Sundbergs verksamhet. Arbete med fotosamlingen fortsatt samt intensiverats. Museet har under året fått tre stora fotosamlingar från fotograferna Einar Jagerwall, Arne Gustafsson och Folke Fromholtz. Samlingen från Arne Gustafssons fotoverksamhet är den största med ca negativ. 11

12 PUBLIK VERKSAMHET Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter som till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper av besökare är en angelägen uppgift. Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar, men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. 12

13 BESÖKSMÅL OCH KULTURARV Avdelningen arbetar med kulturarvsfrågor, besöksmålsutveckling och kulturturism. Avdelningen består av Löfstad slott, Kulturarv Östergötland, museets bemötandepersonal samt museibutikerna på Löfstad och Östergötlands museum. Avdelningen samordnar de publika insatserna på Östergötlands museums utgårdar och driver utvecklingsprojekt orienterade mot kulturarvsfrågor och turism. En viktig del i avdelningens arbete är att ta fram koncept för besöksmålsutveckling och kulturturism. Löfstad slott är ett attraktivt besöksmål med stor utvecklingspotential. På Löfstad slott bedrivs pedagogisk verksamhet, visnings- och programverksamhet. Till sommarutställningen knyts särskilda program och visningar. Under ett verksamhetsår genomförs även andra publika arrangemang såsom Jul på Löfstad och Höstmarknad. På Löfstad slott finns även en viktig del av museets samlingar, vilka visas i slottets paradvåning. Anläggningen har också en stor Engelsk park och en köksträdgård som förvaltas av museet. Ansvaret för byggnaden vilar på Riddarhuset, men mycket löpande underhåll sker genom ett samverkansavtal mellan Östergötlands museum och Riddarhuset. Kulturarv Östergötland är ett nätverk med uppgift att skapa en konstruktiv samverkan inom det östgötska kulturarvsområdet. Detta arbete sker med hjälp av de regionala institutionerna i länet och med en bred förankring utanför institutionerna. Kulturarv Östergötland har sedan länge även ett upparbetat nationellt nätverk. Kulturarv Östergötland arbetar utifrån ett så kallat ABM perspektiv (arkiv-bibliotek-museum) med en vid syn på samarbete och samverkan. En betydande del av arbetet består i redaktörskapet för hemsidan vilken utgör en markandsföringsplats och kunskapsplattform för kulturarvet i Östergötland. 13

14 ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD De stora arkeologiska undersökningarna i Ullstämma, Linköping och kv Boas i Linköpings stad har under året avslutits med arkeologiska rapporter. Vidare har en omfattande rapport om grävningar runt S:t Larskyrkan i Linköping utkommit. Byggnadsantikvarierna har under året tagit fram en omfattande vård- och underhållsplan för Öna kulturreservat. Arkeologiskt arbete har genomförts på många platser i Östergötland och av särskild vikt var utredningen av en delsträcka för Ostlänken samt de arkeologiska undersökningarna vid Åby Västergård i Linköping och kv Mässingen, Norrköping. Den senare utfördes i samarbete med Jönköpings läns museum. Dessutom utfördes en större arkeologisk förundersökning på Farbror Mellins torg i Linköping. Byggnadsantikvarierna har haft omfattande antikvarisk medverkan vid ombyggnaden av Oppeby kyrka, tillbyggnaden av Horns kyrka, klimat- och tekniska installationer i flera av länets kyrkor samt samarbetat med Riksantikvarieämbetet UV Öst för ett MKB (miljökonsekvensbeskrivning) -underlag i Eskilstuna. Drygt 250 fornlämningar har under året registrerats i FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister) inom projektet Skog och Historia och dessutom stod Östergötlands museum som värd för Skog- och Historiaseminariet

15 STAB OCH FÖRVALTNING Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till museets samtliga verksamheter och består av både administrativ personal, vaktmästare och marknadsförare. Ansvarsområden för avdelningen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, IT-stöd, kontorsvaktmästeri, inköp, säkerhetsfrågor, trädgårds- och fastighetsunderhåll samt kulturadministrativa arbetsuppgifter. Avdelningen ansvarar också för information och marknadsföring som omfattar marknadsstöd till utställningar, bokutgivning, broschyrer, webbsida men även marknadsföring av museets verksamhet för att nå nya besöksgrupper. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Dessutom handhas ekonomi- och lönehanteringen för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE 2014 Verksamhetsberättelsen för 2014 bygger till sitt upplägg på museets strategidokument och verksamhetsplanen för Nedan redovisas årets verksamhet för strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. TJÄNSTER Vi ska kontinuerligt arbeta med kvalitet i utställningar och program för att ge våra besökare den bästa upplevelsen och engagera dem. Utställningar och program som bjuder in besökarna till eget deltagande ska prioriteras. Östergötlands museum har under 2014 visat 19 utställningar varav 15 var egenproducerade och anordnat 438 programaktiviteter för allmänheten på museet, Löfstad slott och i länet. 6 vandringsutställningar har visats i länet och övriga landet. Museets programverksamhet består av visningar, föredrag, skapande verksamheter, natur- och kulturvandringar, byggnadsvårdsdagar med mera, vilka riktar sig till olika målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna. Vi kan efter 2014 konstatera att traditionella föreläsningar drar mindre publik än skapande verkstäder och att egen medverkan är ett önskemål från besökarna. Ambitionen är att ständigt utveckla verksamheten, gärna i samarbete med andra. Under vår och sommar visades den stora fotoutställningen The Wildlife Photographer of the Year, producerat av The Natural History Museum i London och BBC Wildlife. Utställningen är ett resultat av en internationell fototävling som är välkänd och årligen återkommande. Två svenskar fanns bland de 100 pristagarna som visades. Datamuseets tioårsjubileum firades med en mängd aktiviteter i december. Tre utställningar invigdes: museets nya basutställning Digitala drömmar, Spela roll och Nördcafé allstars (porträttutställning med våra nördcaféföreläsare). Under veckan ordnades Nördmingel (Nördcafé Deluxe med många nördar som pratade under samma kväll), spelfestivaldag med spelhall, pixelkonstworkshop och tre föreläsningar om spelkultur samt Minihack en programmeringsworkshop för barn och unga. Dessutom genomfördes föreläsningar för barnens föräldrar om ungas liv på nätet och källkritik. Vidare ordnades en stafettföreläsning med Datamuseets grundare och andra viktiga personer samt en specialskriven komedishow med IT-tema, IT-supporten LIVE!, ett samarbete med komediföreningen LKPG HAHA vilken avslutade festligheterna arrangerade Datamuseet även ett veckolångt Nördkollo för unga tjejer benämnt Teknik för tjejer, Nördcafé vid 7 tillfällen och föreläsningsserien Digitala revolutioner vid 7 tillfällen samt ett flertal visningar, workshops, barnkalas, skapande skola-verksamhet och lovaktiviteter. 16

17 Projektet Den långa resan har fortsatt med svenska ungdomar som håller i en verksamhet som vi kallat Varannan onsdag. Den är en mötesplats för svenska ungdomar, nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Gruppen fick 2014 Linköpings kommuns stipendium för mångfalds- integrations och jämliketsarbete. Som fortsättning på projektet producerades också vandringsutställningen Den långa resan om tre ensamkommande pojkars resa till Sverige. I samarbete med konstnärsföreningen Alka har vi vid sex tillfällen ordnat programpunkten Utan titel. Då har en medlem i föreningen fått fria händer att göra oväntade möten och happenings på museet med efterföljande fika och samtal. Ett koncept för guideturer har tagits fram under året. Som pilotvandring gjordes Promenaden i första världskrigets fotspår, som är nedladdningsbar från Kulturarv Östergötlands webbsida. Under året har två vandringar i första världskrigets spår genomförts. Därutöver har Kulturarv Östergötland genomfört en kulturarvsdag på våren i Norrköping och en på hösten på Östergötlands museum. Under den första fanns representanter från exempelvis Norrköpings stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Östergötlands hembygdsförbund, Ellen Keyinstitutet och Östsam. Den andra hade tema omsättning och förnyelse. Exempel på föreläsare är representanter från Östergötlands arkivförbund, Mediabruket, Studiefrämjandet, Mjölby bibliotek, Östergötlands bildningsförbund och DIS med fler. Kulturarv Östergötland har även startat ett samarbete med Kinda kommun inför vårens kulturarvsdag UTSTÄLLNINGAR 2014 Tillfälliga utställningar på museet i Linköping: Stafetten 25, Susanne Durlind Sissi Westerberg: A house of ones own Alltid uppkopplad Tre Formgivare Den långa resan Ting & Tankar del 7 Escapes vinnare Östgötarnas bilder 2013 Under samma tak Stafetten 26, Jan Davidsson Broderier från 50 & 60-talen Ola Billgren En ny verklighet, måleri I samarbete med Jönköpings och Gävleborgs museer Spela roll Nördcafé allstars Praktföremål, Jonas Rooth (Löfstad slott) 17

18 Museets vandringsutställningar Spela roll Hjärta spel Alltid uppkopplad Den långa resan Perspektiv barn berättar Broderier från 50- och 60-talen Retrojul Inlånade utställningar Wildlife Photographer of the Year 2013, Natural History Museum London Romska Röster, Upplandsmuseet Metaller från mineral till identitetsbärande produkt Något i naturen, Linköpings Fotoklubb En ny basutställning Digitala drömmar (2) 18

19 Vi ska efter analys av tidigare gjorda besöksundersökningar omarbeta och komplettera den kulturhistoriska basutställningen. Arbetet med upplevelserum för barn är i full gång i samverkan med externa formgivare. Det beräknas öppna hösten Under året har insatser genomförts i basutställningen Östgötaliv, där arbete skett med att förbättra information och filmutbud i Östgötarummet. Det planerade upplevelserummet har resulterat i att utställningsdelen Makt har rivits för att ge plats åt Datamuseets nya basutställning samt i en planering för att integrera makttemat i basutställningen. Vi ska ge nya perspektiv och inarbeta nya vetenskapliga rön i utställningarna. För att ge nya perspektiv har vi bjudit in externa experter att samarbeta med museipersonalen vid produktion av utställningar. Till exempel har utställningen Broderier från 50- och 60-talen producerats i samarbete med Hemslöjden i Östergötland. Projektet med broderier har förutom en bred samverkan resulterat i en bok, insamling av broderier, en utställning och en vandringsutställning. I samband med utställningar som Den långa resan, Broderier från 50- och 60-talen, Digitala drömmar och Metaller har mediaproduktioner, bildspel och ljudinspelningar producerats för att stärka besökarnas upplevelse. För att ge våra besökare mer bakgrundinformation om våra samlingar har vi under året producerat QR-vandringar om museets konstavdelning som kan laddas ned men mobiltelefon. Vi ska arbeta för ökad tillgänglighet genom generösare öppettider. De nya öppettiderna (museet är öppet veckans alla dagar samt kvällsöppet tre kvällar i veckan) infördes den 1 januari. Vi kunde konstatera att måndagar redan från början hade flera besökare än fredagar. Under hösten fastställdes att under 2015 skulle museet fortsätta med samma öppettider. Vi ska arbeta för förstärkt bemötandekompetens genom att upprätthålla och utveckla den kompetens vi besitter. Vi har under 2014 lagt speciellt fokus på att bemöta museiovana grupper. Varannan vecka besöker nyanlända ungdomar museet för språklektion och skapande verksamhet. Samverkan pågår också mellan svenska ungdomar som bjuder in ensamkommande, samt unga från andra kulturer varannan onsdag. För att utveckla den kompetens vi besitter har beslut fattats att skapa två strategiska utvecklingsgrupper: kunskapsutvecklingsgruppen och besöksmålsutvecklingsgruppen. En enkätundersökning har genomförts hos personalen för att belysa deras förhållningssätt till kunskapsuppbyggnad och besöksmålsutveckling/turism. Enkätsvaren ska ligga till grund för ett strategiskt arbete under För att utveckla förmedlingen inom arkeologin har en arkeolog genomgått en högskoleutbildning i teoretisk pedagogik. 19

20 Vi strävar efter att utveckla museigårdar och Löfstad slott, dels genom ökad tillgänglighet till samlingarna och miljöerna, dels genom pedagogiska program, i syfte att skapa attraktiva besöksmål. Östergötlands museum är inte bara museibyggnaden i Linköping, utan verksamhet bedrivs i hela länet. Som specifika verksamhets- och ansvarsområden ses museigårdar såsom Löfstad slott i Norrköpings kommun, Krogfallstugan och kulturreservatet Öna i Linköpings kommun samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, vilka, utom Löfstad slott, ägs av museet. Utveckling och förbättring av verksamheten på museigårdar sker ständigt. En ökning av visningarna av Öna och Smedstorp skedde under året. Det genomfördes även en Önadag och en Smedstorpsdag. Flera av museets avdelningar representerades vid arrangemangen. Vi har även ordnat program på Krogsfallsgården och Onkel Adamsgården. Till exempel har Jul i Krogsfallsstugan genomförts med julpyssel och glöggfika för allmänheten, butiksförsäljning, närvaro av folkmusiker och försäljning av hantverksprodukter av elever från Slöjd-hantverkdesign-utbildningen på Linköpings Universitet. Pedagogiska program har tagits fram för Krogsfallsstugan. Lärarträffar har skett på Smedstorp. Kontakter har tagits med skolor rörande de övriga museigårdarna. Utställningen på Löfstad slott visade verk av glaskonstnären Jonas Rooth som ingick i det länsövergripande samarbetet Skönhet för alla. Föreläsning Det sköna med Ellen samt musikkvällar med titeln Från Elvis till Afzelius har genomförts. Därutöver har visningar av Löfstad slott skett på lördagar i april månad. Vidare byggdes en visningsbigård i parken på Löfstad. Den invigdes av landshövdingen och syftet med utställningen var att informera besökarna om biodlingens nytta. Detta skedde i samarbete med Östgötabi. Under 2014 färdigställdes vård- och underhållsplanen för museigården Öna. Storstugan, i den del av Smedstorps dubbelgård som hyrs ut, genomgick under året en totalrenovering i ett samarbete mellan museet och Länsstyrelsen. En fortsatt dialog har skett med Norrköpings kommun, regionförbundet Östsam och Riddarhuset avseende verksamheten på Löfstad. Under året har fasader putsats om, byggmöten och olika informationsmöten hållits där representanter från ovanstående funnits med. Under året har en utredning om möjligheten av ombyggnation av norra flygeln på Löfstad slott fortsatts och projektering av densamma har genomförts. Vidare har medel erhållits från Östsams Natur och friluftsråd för arbete med Löfstads natur- och kulturstig och inom ramen för detta projekt har 12 nya texter och skyltar producerats. Vi ska verka för att göra museets samlingar tillgängliga för alla. Under året har ca 410 föremål med undernummer tillförts den kulturhistoriska samlingen. De flesta av dessa är kläder och hemtextilier, som tidigare skänkts till museet, men katalogiserats först i år. Konstsamlingen har under året utökats genom gåvor och inköp, däribland en tes- 20

21 tamentarisk gåva av en porträttmålning utförd av Ulrika Fredrica Pasch. Museet har även fått målningar och teckningar av östgötakonstnärerna Idun Lovén, Pär Thorell och Laurentz Carlson samt fem landshövdingeporträtt i rollen som ordförande i Hushållningssällskapet. Östergötlands museums vänner har i gåva till museet skänkt ett keramiskt objekt av Amie Stålkrantz och en glasvas i aleppoteknik av Milan Vobruba. Landstingsstyrelsen tog beslut 2012 om överföring av konst från Landstinget i Östergötland. Beslutet har verkställts under året och 146 verk i olika tekniker har överförts till museet. Till Konstsamlingen har också inköpts Fågelkvinna av Amie Stålkrantz, Blått objekt av Milan Vobruba och videoverket Drawing a line av Sissi Westerberg. Endast en liten del av museets samlingar kan visas för allmänheten. Därför måste andra vägar att tillgängliggöra desamma sökas: En utredning pågår för att under nästa år kunna uppgradera nuvarande museiprogramvaran SOFIE för att migrera innehållet till en mer ändamålsenlig och tillgänglig databas med medel från Westman Wernerska stiftelsen i samband med projektet Föremål för framtiden. Våra arkivsamlingar har börjat föras in i registreringssystemet Visual Arkiv på nätet och bibliotekets bokinnehav registrerats i Libris. En bildantikvarie har anställts med medel från Westman Wernerska stiftelsen. Bildantikvarien har arbetat med digitalisering av glasnegativen i Maria Teschs porträttsamling i projektet Föremål för framtiden. Slöjdarkivets samling av moderna broderier har digitaliserats med medel från Westman Wernerska stiftelsen i samband med delprojektet Broderier från 50- och 60-talen i projektet Föremål för framtiden. Delar av Datamuseets samling har katalogiserats i samarbete med Datamuseets vänner. 21

22 Museets samlingar tillgängliggörs också genom att skapa ett utbud av egenproducerade utställningar, vandringsutställningar samt förlagsverksamhet. Särskilt under magasinsflytten finns ambitionen att producera en utställning per år som är kopplad till museets egna föremålssamlingar och en utställning som visar konst ur samlingarna. Under 2014 har en utställning Broderier från 50- och 60-talen, med museets samling av moderna broderier producerats. Nästa år ska utställningen börja vandra runt i Sverige. Samtidigt med vernissagen gavs en bok ut tillsammans med Hemslöjdens förlag på samma tema. Utställningen har producerats inom ramen för det fleråriga projektet Föremål för framtiden. Därutöver har föremålen ur den medicinhistoriska samlingen visats i Landstingsarkivets nya lokaler och olika kategorier ur samlingarna har tillgängliggjorts genom att berätta om föremål på museets webbsida, Instagramkonto, Facebook samt på Flickr. Under 2014 har också en utställning producerats med verk av glaskonstnären Milan Vobruba, keramikern Amie Stålkrantz och formgivaren Sigvard Håkansson. Som uppföljning till det internationella forskningssymposiet i Tyskland 2012 om Aurora von Königsmarck medverkade personal från Östergötlands museum med ett föredrag om de sex Königsmarckska tapeterna i Östergötlands museum. Som en uppföljning av symposiet har alla forskarnas bidrag samlats i en bok om Aurora von Königsmarck och hennes liv som högadlig kvinna i samtidens Europa. I boken som nu utgivits är samtliga sex tapeter återgivna i färg. Tapeterna är nu genom bokutgivningen och vår artikel om dem presenterade för en internationell publik. Under 2014 har insatser gjorts för att förbättra tillgängligheten till Löfstad slott. Medel från Östsams Natur och friluftsråd har tilldelats Löfstad för att förbättra skyltningen längs en natur- och kulturstig på Löfstad. Vidare har, i samråd med Riddarhuset, en ansökan till Boverket sänts in, om medel för att installera hiss i trappan och sätta upp rullgardiner i paradvåningen på Löfstad slott. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. För att ytterligare tillgängliggöra museets samlingar har en sida på Flickr startats, där i dagsläget en handfull album visar ett litet urval av museets foto- och föremålssamlingar. Flickr är världens största fotosajt och en bra digital plats att visa upp sin verksamhet. Flickr har ett stort internationellt genomslag och många virtuella besökare. Dessutom har en fotoblogg, som kontinuerligt presenterar arbetet med våra fotosamlingar, startats på hemsidan under året. Vi strävar även efter att visa museets samlingar på andra ställen än museet, bland annat genom utlån till andra institutioner. Från museets konstsamling är 296 verk utdeponerade till ett 30-tal depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är ca 700 föremål utdeponerade till 36 mottagare. Från museets konstsamling har utlån skett till utställning på Sinebrychoff Konstmuseum Helsingfors och från de kulturhistoriska samlingarna till en utställning på Norrköpings stadsmuseum och till Historiska museet. 22

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 2016-02-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 2016-02-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 2016-02-12 0 INNEHÅLL INLEDNING/SAMMANFATTNING... 1 MUSEISTATISTIK... 2 ORGANISATION... 5 ENGAGEMANG OCH MEDSKAPANDE... 7 Satsa

Läs mer

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland 2012-2014 1 Innehåll Inledning 3 Vad är kulturarv? 7 Vision 9 Gemensamma mål 11 Kulturarvsarbete i rörelse 19 Planer och program på nationell, regional och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Fastställd i styrelsen 2009-02-11. Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM

Fastställd i styrelsen 2009-02-11. Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Fastställd i styrelsen 2009-02-11 Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Innehåll Sammanfattning av året 2008... 3 Museistatistik... 4 Organisation... 6 Bevara och förvalta... 8 Förmedla... 9 Kunskapsuppbygga...

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015

Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015 Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015 Sven Rentzhog, Nordiska museet En kulturskatt och kunskapsbank 6 miljoner bilder 4 700 hyllmeter arkivmaterial

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Jessica Linde Tel: 0470-72 47 33 E-post: jessica.linde@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Starta projekt inom. Kulturarvslyftet. Goda exempel på hur andra har gjort och hur din organisation kan göra

Starta projekt inom. Kulturarvslyftet. Goda exempel på hur andra har gjort och hur din organisation kan göra Starta projekt inom Kulturarvslyftet Goda exempel på hur andra har gjort och hur din organisation kan göra Information från Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen Kulturarvslyftet bygger upp ny kunskap

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

PRISLISTA Gotlands Museum

PRISLISTA Gotlands Museum 2017 PRISLISTA Gotlands Museum 1 Gotlands Museum är Gotlands regionala museum. Museet ägs och drivs av föreningen Gotlands Fornvänner. Museet omfattar olika besöksplatser: - Gotlands Fornsal - Svahnströmska

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

FRI BLADET 2014. Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, 27807, 115 93 Stockholm, Tel.

FRI BLADET 2014. Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, 27807, 115 93 Stockholm, Tel. 2014-12-12 1 FRI BLADET 2014 Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer Bästa FRI-vänner! Lagom till jul får ni nu en rapport från FRI-mötet i Bunge den 3-5 september 2014. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II,

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II, Glasriketuppdraget 2012 regeringsuppdrag till länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regionförbunden i Kalmar och

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer