VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse Tjänster 16 Marknad 26 Ekonomi 31 Organisation 34 Medarbetare 34 Samverkan Stödföreningar 39 3

4 INLEDNING Östergötlands museum med filialerna Löfstad slott, museigårdar och Hospitalsmuseum är fantastiska platser med ett ständigt flöde av händelser och människor där tillgänglighet till verksamhet särskilt prioriteras. Det gångna året har för museet varit både framgångsrikt och utmanande. Det har också varit ett rekordår med över besökare. Vi har kraftigt utökat öppettiderna och därigenom ökat vår tillgänglighet för besökare. Genom de nya öppettiderna har museet öppet veckans alla dagar samt tre kvällar i veckan. Vi har producerat vandringsutställningar och cirkulerat dem till bl.a. länets bibliotek men även till andra museer i landet. För att ytterligare öka tillgängligheten har medel sökts för hiss- och liftanordningar både på museet och på Löfstad slott. Vi har också fortsatt arbetet med att planera en ombyggnad av tornet på Löfstad slott och därigenom skapa möjligheter till nya attraktiva publika ytor. Den omfattande flytten av magasin, genomgång av samlingar och digitalisering av dessa som pågår ger stora möjligheter till att kraftigt öka tillgängligheten till Östergötlands museums samlingar samt dessutom möjliggör arbete med att både bygga ny kunskap om samlingen och strategiskt arbeta med att komplettera och förnya samlingen. Ökad tillgänglighet medför också att samlingarna kan användas mer aktivt i museets pedagogiska och publika verksamhet samt som en regional resurs för andra aktörer i länet. Museet driver flera projekt som skapar kunskap och samhällsengagemang och som bygger på medskapande och visar hur kultur kan användas som resurs för demokratiska värden i samhället. Under året har projektet Den långa resan avslutats med en vandringsutställning om tre ensamkommande flyktingungdomars väg till Sverige. Projektet har också medfört att ungdomar från Katedralskolan som vi har samarbetat med i projektet fått Linköpings kommuns integrationspris. Under året har utställningen Romska röster visats vid S:t Larskyrkan i samarbete med Linköpings kommun. Regionalt har även vandringsutställningarna Perspektiv barn berättar och Alltid uppkopplad visats på flera skolor och bibliotek i länet. Kulturarv Östergötland har i samverkan med bland annat Motala kommun utvecklat det digitala pedagogiska verktyget Broar till Historien. Projekten StreetArt Academy, graffiti för ungdomar samt AMIGA, teknik för unga tjejer, har också fortsatt under året. År 2014 har också inneburit utökade internationella kontakter. Genom StreetArt Academy-projektet har studieresor gjorts till New York och Bronx för att se hur man arbetar med graffitti och ungdomar där. Museet har också deltagit i en stor internationell konferens i Seattle, USA och i Svenska institutets resa till St Petersburg, Ryssland för att skapa kontaktnät i projekt som bidrar till demokrati. Dessutom har en medarbetare anlitats som föreläsare i Tyskland. På museet har vi visat utställningen Wildlife Photographer 2013 från Naturhistoriska museet i London och förberett oss för att visa utställningen Making Peace från Internationella fredsbyrån i Geneve, Schweiz. 4

5 Framgångar med projekt såsom Den långa resan, flytt av magasin till nya magasinslokaler, fantastiskt fina utställningar, bokproduktioner samt flera vård- och kunskapsuppbyggande projekt inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och inom Kulturarv Östergötland står i stark kontrast mot museets ekonomiska utmaningar. En dialog har påbörjats med Region Östergötland rörande museets behov av ökade basanslag för att klara detta. Bengt Cnattingius pris för 2014 tilldelades i år Joakim Johansson, lokalhistorisk forskare och tidigare ordförande för Landeryds hembygdsförening. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut till Michael Olausson, docent i arkeologi med laborativ inriktning, Stockholms universitet för renritning av fältdokumentation från Oscar Almgrens, men framför allt Bror Schnittgers omfattande borgprojekt mellan åren inom sin kulturhistoriska forskning rörande Östergötlands fornborgar. Östergötlands museum är övertygade om att möjligheternas tid är nu. Kulturen har en roll för samhällsutvecklingen och vi vill, och tar, en aktiv del i den. 5

6 MUSEISTATISTIK Besöksantalet 2014 har för hela museets verksamhet ökat med mer än besök och har för första gången överstigit besök. Huvudorsaken till detta är vandringsutställningarna Den långa resan, Perspektiv - barn berättar och Alltid uppkopplad som visades på ett flertal bibliotek i hela länet men även andra utställningar som visats nationellt. Även en utvidgning av verksamheten på museigårdarna Öna och Smedstorp har bidragit till ökat antal besökare. Antalet besök på museets verksamhet utanför länet har under året varit mindre än 2013 men fortsätter vara ovanligt högt tack vare Datamuseet IT-Ceums vandringsutställningar, Spela roll och Hjärta spel samt utställningen Retrojul som visades på Textilmuseet i Borås. Museets totala verksamhet Verksamhet i museibyggnaden och på Löfstad slott har haft färre besökare än föregående år. Däremot har andel besökande barn ökat och uppgår idag till cirka 10 % i museibyggnaden och 23 % på Löfstad slott. 6

7 Museibyggnaden i Linköping Utöver ovanstående har utomhusutställningen Romska röster som visades i stadens offentliga rum säkert nått ett oerhört stort antal personer: ca fordon passerade framför utställningen och vår uppskattning är att det var minst dubbelt så många fotgängare som sett den. 7

8 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Från och med 2014 infördes en ny organisation på Östergötlands museum för att förtydliga ansvar och roller samt underlätta ett ökat tvärfunktionellt arbetssätt. Den nya formella organisationen bygger på en ansvars- och arbetsfördelning med ett antal beslutsnivåer. I avdelningar och i projekt sker det operativa arbetet. Avdelningscheferna har uppdrag att förbinda ledning med operativt arbete. Museichef, ledningsgrupp (LGR), medbestämmandegruppen (MBG) och strategiska grupper styr den strategiska ledningen av museet. I avdelningarna Publika, Besöksmål och kulturarv, Samlingar och konservering och Arkeologi och byggnadsvård sker operativt arbete inom respektive ansvarsområde, medan Stab och förvaltning arbetar med att ge det stöd som alla avdelningar behöver. Styrelse AU Museichef LGR MBG Avdelningar Publika avdelningen Besöksmål och kulturarv Stab och förvaltning Samlingar och konservering Arkeologi och byggnadsvård Besöksmålsutveckling Strategiska grupper Kunskapsutveckling PROJEKT 8

9 Östergötlands museums styrelse februari 2014 Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof Johansson, Marianne Larsson, Emma Karlsson, adj. repr. DIK, Lennart Bohlin, Helena Hillar, Carin Ahlsén, adm. chef ÖM, Eva Joelsson, vice ordförande, Erik Träff, Anders Senestad, ordförande, Simon Helmér, Alma Basic, Madeleine Johansson, Johan Nilsson, adj. repr. Kommunal, Lena Wiklund, adj. repr. VISION. Vid fotograferingstillfället saknades Jan Eriksson, adj. repr. Länsstyrelsen Östergötland, Fredrik Björkman, Ulf Eirevik, Anders Petersson och Carin Claréus. Östergötlands museums styrelses sammansättning Arbetsutskott Anders Senestad, Ordförande Eva Joelsson, Vice ordförande Lennart Bohlin, AU ledamot Ordinarie ledamöter Alma Basic, Landstinget i Östergötland Anders Senestad, Landstinget i Östergötland Helena Hillar, Landstinget i Östergötland Ingemar Lindaräng, Landstinget i Östergötland Eva Joelsson, Linköpings kommun Lennart Bohlin, Linköpings kommun Erik Träff, Linköpings kommun Margareta Borggren, Norrköpings kommun Göran Bergengren, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Ersättare Ulf Eirevik, Landstinget i Östergötland Fredrik Björkman, Landstinget i Östergötland Anders Petersson, Landstinget i Östergötland Madeleine Johansson, Landstinget i Östergötland Ahmed Alkhani, Linköpings kommun Marianne Larsson, Linköpings kommun Simon Helmér, Linköpings kommun Lars-Olof Johansson, Norrköpings kommun Carin Claréus, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Jan Eriksson, Adjungerad, Länsstyrelsen Östergötland Under året har styrelsen tillika AU haft 4 protokollförda sammanträden var sista året för denna styrelse. Vi tackar alla i styrelsen för ett givande år och för alla insatser under mandatperioden. 9

10 10

11 SAMLINGAR OCH KONSERVERING Avdelningen ansvarar för museets konst-, foto-, arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, förlagsverksamhet och registreringscentralen Kulturarvs-IT. På avdelningen finns också museets konserveringsenhet. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. På konserveringsateljén, som är en av de största bland landets länsmuseer, har under året fem konservatorer och en administratör varit anställda. Till arkivet har fyra enskilda arkiv inkommit, däribland Linköpingsfotografen Karl Johan Stenhardts dagböcker och kalendrar samt brev från fotografen Frans Düring. Dessutom har museet fått ritningar och arbetsmaterial från arkitekt Bo Sundbergs verksamhet. Arbete med fotosamlingen fortsatt samt intensiverats. Museet har under året fått tre stora fotosamlingar från fotograferna Einar Jagerwall, Arne Gustafsson och Folke Fromholtz. Samlingen från Arne Gustafssons fotoverksamhet är den största med ca negativ. 11

12 PUBLIK VERKSAMHET Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter som till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper av besökare är en angelägen uppgift. Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar, men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. 12

13 BESÖKSMÅL OCH KULTURARV Avdelningen arbetar med kulturarvsfrågor, besöksmålsutveckling och kulturturism. Avdelningen består av Löfstad slott, Kulturarv Östergötland, museets bemötandepersonal samt museibutikerna på Löfstad och Östergötlands museum. Avdelningen samordnar de publika insatserna på Östergötlands museums utgårdar och driver utvecklingsprojekt orienterade mot kulturarvsfrågor och turism. En viktig del i avdelningens arbete är att ta fram koncept för besöksmålsutveckling och kulturturism. Löfstad slott är ett attraktivt besöksmål med stor utvecklingspotential. På Löfstad slott bedrivs pedagogisk verksamhet, visnings- och programverksamhet. Till sommarutställningen knyts särskilda program och visningar. Under ett verksamhetsår genomförs även andra publika arrangemang såsom Jul på Löfstad och Höstmarknad. På Löfstad slott finns även en viktig del av museets samlingar, vilka visas i slottets paradvåning. Anläggningen har också en stor Engelsk park och en köksträdgård som förvaltas av museet. Ansvaret för byggnaden vilar på Riddarhuset, men mycket löpande underhåll sker genom ett samverkansavtal mellan Östergötlands museum och Riddarhuset. Kulturarv Östergötland är ett nätverk med uppgift att skapa en konstruktiv samverkan inom det östgötska kulturarvsområdet. Detta arbete sker med hjälp av de regionala institutionerna i länet och med en bred förankring utanför institutionerna. Kulturarv Östergötland har sedan länge även ett upparbetat nationellt nätverk. Kulturarv Östergötland arbetar utifrån ett så kallat ABM perspektiv (arkiv-bibliotek-museum) med en vid syn på samarbete och samverkan. En betydande del av arbetet består i redaktörskapet för hemsidan vilken utgör en markandsföringsplats och kunskapsplattform för kulturarvet i Östergötland. 13

14 ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD De stora arkeologiska undersökningarna i Ullstämma, Linköping och kv Boas i Linköpings stad har under året avslutits med arkeologiska rapporter. Vidare har en omfattande rapport om grävningar runt S:t Larskyrkan i Linköping utkommit. Byggnadsantikvarierna har under året tagit fram en omfattande vård- och underhållsplan för Öna kulturreservat. Arkeologiskt arbete har genomförts på många platser i Östergötland och av särskild vikt var utredningen av en delsträcka för Ostlänken samt de arkeologiska undersökningarna vid Åby Västergård i Linköping och kv Mässingen, Norrköping. Den senare utfördes i samarbete med Jönköpings läns museum. Dessutom utfördes en större arkeologisk förundersökning på Farbror Mellins torg i Linköping. Byggnadsantikvarierna har haft omfattande antikvarisk medverkan vid ombyggnaden av Oppeby kyrka, tillbyggnaden av Horns kyrka, klimat- och tekniska installationer i flera av länets kyrkor samt samarbetat med Riksantikvarieämbetet UV Öst för ett MKB (miljökonsekvensbeskrivning) -underlag i Eskilstuna. Drygt 250 fornlämningar har under året registrerats i FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister) inom projektet Skog och Historia och dessutom stod Östergötlands museum som värd för Skog- och Historiaseminariet

15 STAB OCH FÖRVALTNING Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till museets samtliga verksamheter och består av både administrativ personal, vaktmästare och marknadsförare. Ansvarsområden för avdelningen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, IT-stöd, kontorsvaktmästeri, inköp, säkerhetsfrågor, trädgårds- och fastighetsunderhåll samt kulturadministrativa arbetsuppgifter. Avdelningen ansvarar också för information och marknadsföring som omfattar marknadsstöd till utställningar, bokutgivning, broschyrer, webbsida men även marknadsföring av museets verksamhet för att nå nya besöksgrupper. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Dessutom handhas ekonomi- och lönehanteringen för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE 2014 Verksamhetsberättelsen för 2014 bygger till sitt upplägg på museets strategidokument och verksamhetsplanen för Nedan redovisas årets verksamhet för strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. TJÄNSTER Vi ska kontinuerligt arbeta med kvalitet i utställningar och program för att ge våra besökare den bästa upplevelsen och engagera dem. Utställningar och program som bjuder in besökarna till eget deltagande ska prioriteras. Östergötlands museum har under 2014 visat 19 utställningar varav 15 var egenproducerade och anordnat 438 programaktiviteter för allmänheten på museet, Löfstad slott och i länet. 6 vandringsutställningar har visats i länet och övriga landet. Museets programverksamhet består av visningar, föredrag, skapande verksamheter, natur- och kulturvandringar, byggnadsvårdsdagar med mera, vilka riktar sig till olika målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna. Vi kan efter 2014 konstatera att traditionella föreläsningar drar mindre publik än skapande verkstäder och att egen medverkan är ett önskemål från besökarna. Ambitionen är att ständigt utveckla verksamheten, gärna i samarbete med andra. Under vår och sommar visades den stora fotoutställningen The Wildlife Photographer of the Year, producerat av The Natural History Museum i London och BBC Wildlife. Utställningen är ett resultat av en internationell fototävling som är välkänd och årligen återkommande. Två svenskar fanns bland de 100 pristagarna som visades. Datamuseets tioårsjubileum firades med en mängd aktiviteter i december. Tre utställningar invigdes: museets nya basutställning Digitala drömmar, Spela roll och Nördcafé allstars (porträttutställning med våra nördcaféföreläsare). Under veckan ordnades Nördmingel (Nördcafé Deluxe med många nördar som pratade under samma kväll), spelfestivaldag med spelhall, pixelkonstworkshop och tre föreläsningar om spelkultur samt Minihack en programmeringsworkshop för barn och unga. Dessutom genomfördes föreläsningar för barnens föräldrar om ungas liv på nätet och källkritik. Vidare ordnades en stafettföreläsning med Datamuseets grundare och andra viktiga personer samt en specialskriven komedishow med IT-tema, IT-supporten LIVE!, ett samarbete med komediföreningen LKPG HAHA vilken avslutade festligheterna arrangerade Datamuseet även ett veckolångt Nördkollo för unga tjejer benämnt Teknik för tjejer, Nördcafé vid 7 tillfällen och föreläsningsserien Digitala revolutioner vid 7 tillfällen samt ett flertal visningar, workshops, barnkalas, skapande skola-verksamhet och lovaktiviteter. 16

17 Projektet Den långa resan har fortsatt med svenska ungdomar som håller i en verksamhet som vi kallat Varannan onsdag. Den är en mötesplats för svenska ungdomar, nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Gruppen fick 2014 Linköpings kommuns stipendium för mångfalds- integrations och jämliketsarbete. Som fortsättning på projektet producerades också vandringsutställningen Den långa resan om tre ensamkommande pojkars resa till Sverige. I samarbete med konstnärsföreningen Alka har vi vid sex tillfällen ordnat programpunkten Utan titel. Då har en medlem i föreningen fått fria händer att göra oväntade möten och happenings på museet med efterföljande fika och samtal. Ett koncept för guideturer har tagits fram under året. Som pilotvandring gjordes Promenaden i första världskrigets fotspår, som är nedladdningsbar från Kulturarv Östergötlands webbsida. Under året har två vandringar i första världskrigets spår genomförts. Därutöver har Kulturarv Östergötland genomfört en kulturarvsdag på våren i Norrköping och en på hösten på Östergötlands museum. Under den första fanns representanter från exempelvis Norrköpings stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Östergötlands hembygdsförbund, Ellen Keyinstitutet och Östsam. Den andra hade tema omsättning och förnyelse. Exempel på föreläsare är representanter från Östergötlands arkivförbund, Mediabruket, Studiefrämjandet, Mjölby bibliotek, Östergötlands bildningsförbund och DIS med fler. Kulturarv Östergötland har även startat ett samarbete med Kinda kommun inför vårens kulturarvsdag UTSTÄLLNINGAR 2014 Tillfälliga utställningar på museet i Linköping: Stafetten 25, Susanne Durlind Sissi Westerberg: A house of ones own Alltid uppkopplad Tre Formgivare Den långa resan Ting & Tankar del 7 Escapes vinnare Östgötarnas bilder 2013 Under samma tak Stafetten 26, Jan Davidsson Broderier från 50 & 60-talen Ola Billgren En ny verklighet, måleri I samarbete med Jönköpings och Gävleborgs museer Spela roll Nördcafé allstars Praktföremål, Jonas Rooth (Löfstad slott) 17

18 Museets vandringsutställningar Spela roll Hjärta spel Alltid uppkopplad Den långa resan Perspektiv barn berättar Broderier från 50- och 60-talen Retrojul Inlånade utställningar Wildlife Photographer of the Year 2013, Natural History Museum London Romska Röster, Upplandsmuseet Metaller från mineral till identitetsbärande produkt Något i naturen, Linköpings Fotoklubb En ny basutställning Digitala drömmar (2) 18

19 Vi ska efter analys av tidigare gjorda besöksundersökningar omarbeta och komplettera den kulturhistoriska basutställningen. Arbetet med upplevelserum för barn är i full gång i samverkan med externa formgivare. Det beräknas öppna hösten Under året har insatser genomförts i basutställningen Östgötaliv, där arbete skett med att förbättra information och filmutbud i Östgötarummet. Det planerade upplevelserummet har resulterat i att utställningsdelen Makt har rivits för att ge plats åt Datamuseets nya basutställning samt i en planering för att integrera makttemat i basutställningen. Vi ska ge nya perspektiv och inarbeta nya vetenskapliga rön i utställningarna. För att ge nya perspektiv har vi bjudit in externa experter att samarbeta med museipersonalen vid produktion av utställningar. Till exempel har utställningen Broderier från 50- och 60-talen producerats i samarbete med Hemslöjden i Östergötland. Projektet med broderier har förutom en bred samverkan resulterat i en bok, insamling av broderier, en utställning och en vandringsutställning. I samband med utställningar som Den långa resan, Broderier från 50- och 60-talen, Digitala drömmar och Metaller har mediaproduktioner, bildspel och ljudinspelningar producerats för att stärka besökarnas upplevelse. För att ge våra besökare mer bakgrundinformation om våra samlingar har vi under året producerat QR-vandringar om museets konstavdelning som kan laddas ned men mobiltelefon. Vi ska arbeta för ökad tillgänglighet genom generösare öppettider. De nya öppettiderna (museet är öppet veckans alla dagar samt kvällsöppet tre kvällar i veckan) infördes den 1 januari. Vi kunde konstatera att måndagar redan från början hade flera besökare än fredagar. Under hösten fastställdes att under 2015 skulle museet fortsätta med samma öppettider. Vi ska arbeta för förstärkt bemötandekompetens genom att upprätthålla och utveckla den kompetens vi besitter. Vi har under 2014 lagt speciellt fokus på att bemöta museiovana grupper. Varannan vecka besöker nyanlända ungdomar museet för språklektion och skapande verksamhet. Samverkan pågår också mellan svenska ungdomar som bjuder in ensamkommande, samt unga från andra kulturer varannan onsdag. För att utveckla den kompetens vi besitter har beslut fattats att skapa två strategiska utvecklingsgrupper: kunskapsutvecklingsgruppen och besöksmålsutvecklingsgruppen. En enkätundersökning har genomförts hos personalen för att belysa deras förhållningssätt till kunskapsuppbyggnad och besöksmålsutveckling/turism. Enkätsvaren ska ligga till grund för ett strategiskt arbete under För att utveckla förmedlingen inom arkeologin har en arkeolog genomgått en högskoleutbildning i teoretisk pedagogik. 19

20 Vi strävar efter att utveckla museigårdar och Löfstad slott, dels genom ökad tillgänglighet till samlingarna och miljöerna, dels genom pedagogiska program, i syfte att skapa attraktiva besöksmål. Östergötlands museum är inte bara museibyggnaden i Linköping, utan verksamhet bedrivs i hela länet. Som specifika verksamhets- och ansvarsområden ses museigårdar såsom Löfstad slott i Norrköpings kommun, Krogfallstugan och kulturreservatet Öna i Linköpings kommun samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, vilka, utom Löfstad slott, ägs av museet. Utveckling och förbättring av verksamheten på museigårdar sker ständigt. En ökning av visningarna av Öna och Smedstorp skedde under året. Det genomfördes även en Önadag och en Smedstorpsdag. Flera av museets avdelningar representerades vid arrangemangen. Vi har även ordnat program på Krogsfallsgården och Onkel Adamsgården. Till exempel har Jul i Krogsfallsstugan genomförts med julpyssel och glöggfika för allmänheten, butiksförsäljning, närvaro av folkmusiker och försäljning av hantverksprodukter av elever från Slöjd-hantverkdesign-utbildningen på Linköpings Universitet. Pedagogiska program har tagits fram för Krogsfallsstugan. Lärarträffar har skett på Smedstorp. Kontakter har tagits med skolor rörande de övriga museigårdarna. Utställningen på Löfstad slott visade verk av glaskonstnären Jonas Rooth som ingick i det länsövergripande samarbetet Skönhet för alla. Föreläsning Det sköna med Ellen samt musikkvällar med titeln Från Elvis till Afzelius har genomförts. Därutöver har visningar av Löfstad slott skett på lördagar i april månad. Vidare byggdes en visningsbigård i parken på Löfstad. Den invigdes av landshövdingen och syftet med utställningen var att informera besökarna om biodlingens nytta. Detta skedde i samarbete med Östgötabi. Under 2014 färdigställdes vård- och underhållsplanen för museigården Öna. Storstugan, i den del av Smedstorps dubbelgård som hyrs ut, genomgick under året en totalrenovering i ett samarbete mellan museet och Länsstyrelsen. En fortsatt dialog har skett med Norrköpings kommun, regionförbundet Östsam och Riddarhuset avseende verksamheten på Löfstad. Under året har fasader putsats om, byggmöten och olika informationsmöten hållits där representanter från ovanstående funnits med. Under året har en utredning om möjligheten av ombyggnation av norra flygeln på Löfstad slott fortsatts och projektering av densamma har genomförts. Vidare har medel erhållits från Östsams Natur och friluftsråd för arbete med Löfstads natur- och kulturstig och inom ramen för detta projekt har 12 nya texter och skyltar producerats. Vi ska verka för att göra museets samlingar tillgängliga för alla. Under året har ca 410 föremål med undernummer tillförts den kulturhistoriska samlingen. De flesta av dessa är kläder och hemtextilier, som tidigare skänkts till museet, men katalogiserats först i år. Konstsamlingen har under året utökats genom gåvor och inköp, däribland en tes- 20

21 tamentarisk gåva av en porträttmålning utförd av Ulrika Fredrica Pasch. Museet har även fått målningar och teckningar av östgötakonstnärerna Idun Lovén, Pär Thorell och Laurentz Carlson samt fem landshövdingeporträtt i rollen som ordförande i Hushållningssällskapet. Östergötlands museums vänner har i gåva till museet skänkt ett keramiskt objekt av Amie Stålkrantz och en glasvas i aleppoteknik av Milan Vobruba. Landstingsstyrelsen tog beslut 2012 om överföring av konst från Landstinget i Östergötland. Beslutet har verkställts under året och 146 verk i olika tekniker har överförts till museet. Till Konstsamlingen har också inköpts Fågelkvinna av Amie Stålkrantz, Blått objekt av Milan Vobruba och videoverket Drawing a line av Sissi Westerberg. Endast en liten del av museets samlingar kan visas för allmänheten. Därför måste andra vägar att tillgängliggöra desamma sökas: En utredning pågår för att under nästa år kunna uppgradera nuvarande museiprogramvaran SOFIE för att migrera innehållet till en mer ändamålsenlig och tillgänglig databas med medel från Westman Wernerska stiftelsen i samband med projektet Föremål för framtiden. Våra arkivsamlingar har börjat föras in i registreringssystemet Visual Arkiv på nätet och bibliotekets bokinnehav registrerats i Libris. En bildantikvarie har anställts med medel från Westman Wernerska stiftelsen. Bildantikvarien har arbetat med digitalisering av glasnegativen i Maria Teschs porträttsamling i projektet Föremål för framtiden. Slöjdarkivets samling av moderna broderier har digitaliserats med medel från Westman Wernerska stiftelsen i samband med delprojektet Broderier från 50- och 60-talen i projektet Föremål för framtiden. Delar av Datamuseets samling har katalogiserats i samarbete med Datamuseets vänner. 21

22 Museets samlingar tillgängliggörs också genom att skapa ett utbud av egenproducerade utställningar, vandringsutställningar samt förlagsverksamhet. Särskilt under magasinsflytten finns ambitionen att producera en utställning per år som är kopplad till museets egna föremålssamlingar och en utställning som visar konst ur samlingarna. Under 2014 har en utställning Broderier från 50- och 60-talen, med museets samling av moderna broderier producerats. Nästa år ska utställningen börja vandra runt i Sverige. Samtidigt med vernissagen gavs en bok ut tillsammans med Hemslöjdens förlag på samma tema. Utställningen har producerats inom ramen för det fleråriga projektet Föremål för framtiden. Därutöver har föremålen ur den medicinhistoriska samlingen visats i Landstingsarkivets nya lokaler och olika kategorier ur samlingarna har tillgängliggjorts genom att berätta om föremål på museets webbsida, Instagramkonto, Facebook samt på Flickr. Under 2014 har också en utställning producerats med verk av glaskonstnären Milan Vobruba, keramikern Amie Stålkrantz och formgivaren Sigvard Håkansson. Som uppföljning till det internationella forskningssymposiet i Tyskland 2012 om Aurora von Königsmarck medverkade personal från Östergötlands museum med ett föredrag om de sex Königsmarckska tapeterna i Östergötlands museum. Som en uppföljning av symposiet har alla forskarnas bidrag samlats i en bok om Aurora von Königsmarck och hennes liv som högadlig kvinna i samtidens Europa. I boken som nu utgivits är samtliga sex tapeter återgivna i färg. Tapeterna är nu genom bokutgivningen och vår artikel om dem presenterade för en internationell publik. Under 2014 har insatser gjorts för att förbättra tillgängligheten till Löfstad slott. Medel från Östsams Natur och friluftsråd har tilldelats Löfstad för att förbättra skyltningen längs en natur- och kulturstig på Löfstad. Vidare har, i samråd med Riddarhuset, en ansökan till Boverket sänts in, om medel för att installera hiss i trappan och sätta upp rullgardiner i paradvåningen på Löfstad slott. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. För att ytterligare tillgängliggöra museets samlingar har en sida på Flickr startats, där i dagsläget en handfull album visar ett litet urval av museets foto- och föremålssamlingar. Flickr är världens största fotosajt och en bra digital plats att visa upp sin verksamhet. Flickr har ett stort internationellt genomslag och många virtuella besökare. Dessutom har en fotoblogg, som kontinuerligt presenterar arbetet med våra fotosamlingar, startats på hemsidan under året. Vi strävar även efter att visa museets samlingar på andra ställen än museet, bland annat genom utlån till andra institutioner. Från museets konstsamling är 296 verk utdeponerade till ett 30-tal depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är ca 700 föremål utdeponerade till 36 mottagare. Från museets konstsamling har utlån skett till utställning på Sinebrychoff Konstmuseum Helsingfors och från de kulturhistoriska samlingarna till en utställning på Norrköpings stadsmuseum och till Historiska museet. 22

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6 Statens musikverk Årsredovisning 2011 Statens musikverk Statens musikverk är en central myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer