Stiftelsen Östergötlands länsmuseum Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

2 Stiftelsen Östergötlands länsmuseum Verksamhetsberättelse 2011

3 Innehåll Sammanfattning av året Museistatistik... 3 Organisation och verksamhet... 5 Redovisning av måluppfyllelse Tjänster... 8 Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Samverkan Stödföreningar

4 Sammanfattning av året har varit ett mycket spännande år på Östergötlands museum med fortsatt ökning av besökare. Orsaken till ökningen är det breda utbudet av utställningar, föredrag och pedagogiska aktiviteter. En av våra viktigaste uppgifter är att belysa samhällsaktuella företeelser med hjälp av historien och året inleddes med två mycket uppmärksammade utställningar. Den 2010 stängda utställningen Middag med Pol Pot, producerad av Forum för levande historia, återöppnades. På grund av det stora intresset från media drog utställningen en ovanligt stor publik och var dessutom helt fullbokad av skolklasser. Middag med Pol Pot följdes av utställningen Kan svenskheten ta slut?, som producerats av Regionmuseet i Kristianstad i samverkan med Maja Hagerman. Utställning väckte frågor kring vad svenskhet är och hur historien om Sverige använts av olika grupper och under olika tider. Även denna utställning rönte ett stort medialt intresse inte minst med anledning av den utställningsdel som producerats av oss och som behandlade främlingsfientlighet i Östergötland. En viktig uppgift för museet är att stötta och samverka med andra kulturarvsaktörer i länet. Under året har vårt konstpedagogiska samarbetsprojekt, Välj nåt, gör nåt, säg nåt, fått stor framgång och uppmärksamhet bland annat under Norrköpings kulturnatt. Projektet finansieras med utvecklingsbidrag från Statens kulturråd och är ett samarbete med Norrköpings konstmuseum. Museet har också blivit inbjudet i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel i Linköping, LinköpingBo2016, genom vårt pedagogiska projekt Hej Hus. Samverkan i länet med andra parter har fortsatt att öka. Inte minst genom förarbetet till Östergötlands kulturplan som ligger till grund för vår ingång i den nya samverkansmodellen där de statliga verksamhetsbidragen från och med 2012 kommer att fördelas av Regionförbundet Östsam. Den sedan tidigare etablerade samverkan med Linköpings universitet, Östgöta Correspondenten och Linköpings kommun kring Humanistdygnet återupptogs i ny form och en Humanistdag genomfördes på museet under våren. Även museets årsbok, Om konst, var frukten av ett samarbete. I detta fall med Östgöta konstförening som firade 90 år Boken gavs ut i samband med årets konst och formsalong Under samma tak. Stor vikt har lagts på arbete med museets magasin. I en mindre utredning om våra magasins status har alla magasin gåtts igenom och resultatet visar att närmare en tredjedel av museets magasin är undermåliga. Planerna på ett nytt gemensamt magasin i länet har därför ansetts som viktiga. Arbetet har skett i samverkan med Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Gamla Linköping och Flygvapenmuseum. Frågan är mycket angelägen och är ett av de utvecklingsområden som har pekats ut i den regionala Kulturplanen. Att skapa utrymme för kompetensutveckling och omvärldsanalys hos museets medarbetare är prioriterat. Under året har verksamheten inom utvecklingsprojektet Cresco kulminerat. En övervägande del av museets medarbetare har fått kompetensutveckling inom ramen för projektet. Cresco finansierades av Europeiska Socialfonden och har genomförts tillsammans med de regionala museerna i Skåne, Västra Götaland och Halland. Som ett avslutande led i projektet har museet med mycket goda resultat certifierats av Investors in People. En större satsning har också riktats mot ledningsgruppen för att stärka gruppens möjligheter att utöva ett gott ledarskap. Museet visar återigen ett bokslut i balans trots att de offentliga anslagen fortfarande är knappa. Den hårdnande konkurrensen har påverkat den arkeologiska verksamheten under året. I en ekonomisk genomlysning konstaterades att verksamheten behövde styras mot en större andel nya uppdrag. För att möta en annalkande ekonomisk nedgång genomfördes därför en omorganisation i slutet av året. Totalt sett har museets andel externa medel för övrig verksamhet ökat under Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra samarbetsparter Tekniska verken och Swedbank AB i Linköping som genom sina generösa bidrag har stärkt museets verksamhet Maria Jansén länsmuseichef 2

5 Museistatistik Besöksstatistiken har under 2011 varit fortsatt mycket positiv för museet. Totalt var antalet besökare till museets fastigheter, inklusive Löfstad slott, och arrangemangen i länet Ökningen beror även i år framför allt på den ökade tillströmningen av besökare till museibyggnaden. Antalet besökare där ökade med cirka och resulterade i personer. Verksamheterna utanför museibyggnaden lockade också många besökare, , vilket är en minskning jämfört med föregående år. En bidragande orsak till detta är att glasutställningen på Reijmyre glasmuseum hade färre besökare än föregående år. Löfstad slott har i år en betydande ökning besökare personer besökte slottet, programaktiviteterna och sommarutställningen, vilket är en ökning med personer. Härtill kommer cirka besökare i parken vid Löfstad slott. Även 2011 fick museet tillfälle att visa flera utställningar utanför länet. Utställningen Jugendglas från Reijmyre visades på Prins Eugens Waldemarsudde hösten och vintern 2010 (då den besöktes av personer) samt in i januari Under utställningsperioden i januari besöktes den av personer. Datamuseets utställning Spela roll har under året varit uthyrd till Framtidens museum i Borlänge och Jamtli i Östersund och besökts av hela personer. Totalt besöktes museets utställningar som visats utanför länet av personer. Museibyggnaden Linköping Antal besökare Vuxna Barn Vuxna Barn Totalt

6 Löfstad Antal besökare Vuxna Barn Park vuxen Park barn Vuxna Barn Park vuxen Uppskattning p g a trasig mätare Park barn Östergötlands museums besöksstatistik totalt Antal besökare Museet Löfstad Länet Utanför länet Museet Löfstad Länet Utanför länet

7 Organisation och verksamhet Ett 90 tal personer har arbetet på Östergötlands museum under året. Verksamheten bedrivs i museibyggnaden, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Administration. Inom varje avdelning finns i sin tur ett flertal ansvarsområden. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum (f d Faktahyllan), förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har 302 föremål tillförts den kulturhistoriska samlingen. Bland dessa kan nämnas en gåva av Rut Liedgren, intendent på Nordiska museet och bördig från Östergötland. Gåvan består av släktens kläder och textilier från 1700-talet till början av 1900-talet. En samling hattar, tillverkade mellan och 1960-talen vid Linköpings Strå- och Filthattfabrik, tillhör också årets nyförvärv. En ovanlig gåva är åtta psalmodikon (musikinstrument) samlade av K G Gilstring, Linköping. Med gåvan följde en omfattande dokumentation av instrumentens historia i text och bilder. Konstsamlingen har utökats med 44 accessionsnummer, motsvarande verk av 36 konstnärer. Bland konstnärer kan nämnas Eskil Hansson, Bertil Andersson, Christer von Rosen, Hans Hermansson, Idun Lovén, Pär Thorell, Albert Sjöström, Henrik Sörensen, Märta Afzelius, Waldemar Bernhard, Lars Guth (3 400 teckningar och akvareller), Caroline Färnström, J F Martin och Louis Bastin. Förvärvssättet är till övervägande del gåva. Biblioteket har utökats med 316 böcker genom inköp, gåva, byte, pliktleverans och prenumeration. Till arkivet har fem enskilda arkiv inkommit, däribland material om glaskonstnärer vid Reijmyre glasbruk från Ingrid Roséns dödsbo och en sockenbeskrivning från 1940 över Normlösa, gjord och skänkt av Brita Jaensson, Linköping. Arkitekt Bo Sundberg, Linköping, har överlämnat sitt omfångsrika ritningsmaterial och Bleckert Lagerfelt, Grensholm, har skänkt en ritning över Lambohovs ladugård. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca tre hyllmeter. En viss gallring har skett i enlighet med tillsynsmyndighetens, Landstinget i Östergötland, riktlinjer. Från museets konstsamling är 429 verk utdeponerade till 43 depositionsmottagare. Antalet utdeponerade verk har under året minskat med 30 stycken på grund av att två mottagare lämnat tillbaka verk. Från museets kulturhistoriska samling är 653 föremål utdeponerade hos 34 mottagare. Under året har museet bland annat mottagit en deposition bestående av spetsprover och provböcker från Wadstena spetsmuseum. Från museets konstsamling har för utställningsändamål bland annat verken Seglats, Fiskar och K7 av Gösta Adrian-Nilsson (GAN) lånats ut till Norrköpings Konstmuseum och Utsikt från Ljungs slott av Axel Leonard Klinckowström till Metropolitan Museum of Art, New York. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut framför allt till utställningar på andra museer. Exempel på utlån är östgötadrällar utlånade till Norrköpings Stadsmuseums utställning om Carin Larsson och överfångsglas av Axel Enoch Boman till Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre. 5

8 Publik verksamhet Avdelningens personal ger service och information till allmänheten och andra museer, samordnar utställningsarbetet och arbetar med museipedagogik och programverksamhet. Museibutik, reception, formgivning, utställningsteknik och extern information hör också till avdelningens ansvarsområden liksom konstkonsulentens arbete. Avdelningens tekniker utför i samarbete med kulturvårdsavdelningen klimatmätningar i stiftets kyrkor samt transporter med mera. Datamuseet ITceum ingår även det i den publika avdelningen. För att förmedla museets samlade kunskap till allmänheten arbetar museet med bred utställningsverksamhet, programaktiviteter, föredrag, visningar, pedagogisk verksamhet, konstkonsulentverksamhet och museets hemsidor. Att arbeta för att nå nya grupper, bland annat genom åldersinriktade aktiviteter, är en mycket angelägen uppgift för avdelningen. För detaljerade uppgifter om utåtriktad verksamhet - utställningar, program och pedagogisk verksamhet se sidorna Kulturvård I avdelningen ingår enheterna för konservering, byggnadsvård och museets utgårdar/filialer - Löfstad slott, Smedstorps dubbelgård, småjordbruket Öna, Onkel Adamsgården och Krogfallstugan. Avdelningen har ett regionalt ansvar för kulturmiljövården med kunskapsuppbyggnad inom olika verksamhetsområden. Ärenden och uppdrag i form av inventeringar, utredningar, undersökningar, rådgivning avseende byggnadsvård samt handläggning av plan- och bygglovsärenden och kyrkoärenden utförs i hela länet. Vidare är avdelningen remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Många projekt utförs i samarbete med Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötlands kulturmiljöenhet, Riksantikvarieämbetet och andra institutioner. Detta gäller såväl regionala som nationella projekt. Som exempel på arbeten under 2011 kan nämnas antikvarisk expertis gällande 108 objekt, varav 40 kyrkor, kulturhistoriska karaktäriseringar, arbete med bebyggelseregister, antikvarisk rådgivning, föreläsningar, pedagogisk medverkan och programverksamhet. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna gör även omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Inventeringar och större projekt sker ofta i samarbete med andra institutioner och med externa konservatorer som har kompletterande specialistkompetens inom till exempel textil, metall och puts. Under året har större konserveringsarbeten utförts i 19 kyrkor, av ett stort antal privatägda konstverk, målningar tillhöriga Norrköpings konstmuseum och av verk ur museets samlingar. I stiftets kyrkor pågår en beståndsinventering av textilier och metallföremål. På Löfstad slott bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar, programverksamhet och anordnandet av utställningar. Under året genomfördes temadagar som till exempel 1700-talsdag, Park-, trädgårds- och hantverksdag samt Jul på Löfstad. Den engelska parken är välbesökt och fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och varierade trädbeståndet. Arkeologi Avdelningen arbetar över hela länet med ärenden och uppdrag som gäller arkeologi och kulturlandskap. Arbetet omfattar bland annat förstudier, underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar, utredningar och undersökningar, byggnadsarkeologi samt fornminnesvård och frågor rörande kulturlandskapet. Specialistkompetens finns inom dessa områden och inom osteologi. 6

9 Tjänster utförs åt allmänheten, hembygdsföreningar, studieförbund, kyrkor, kommuner, andra museer, statliga verk, myndigheter och företag. Avdelningen fungerar inom sitt verksamhetsområde som remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Dessutom sker samverkan med Riksantikvarieämbetet, Linköpings universitet, länsmuseer och andra institutioner. Avdelningen har under 2011 haft omkring 140 arkeologiska ärenden. Resultat från utredningar och undersökningar publiceras i en rapportserie. Under året har 101 rapporter givits ut och lagts ut på museets hemsida. Redovisning sker även i form av utställningar och böcker. Avdelningen ansvarar för länsmuseets samling av arkeologiskt material. Från den arkeologiska samlingen har cirka 150 föremål lånats ut. Till den arkeologiska samlingen har tillförts cirka föremål/poster. Administration Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av både administrativ personal och vaktmästare/tekniker. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personaloch lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Teknikernas/vaktmästarnas ansvarsområden omfattar teknik och service i lokalerna liksom fastigheternas underhåll och skötsel, transporter, posthantering samt arbete med utställningsbyggande. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. 7

10 Redovisning av måluppfyllelse 2011 Verksamhetsberättelsen för 2011 bygger i sitt upplägg på museets strategi och verksamhetsplan för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska utgå från besökarnas, kundernas och samarbetspartnernas behov. Vi ska använda våra unika samlingar och vår kompetens för att belysa samhällsfrågor. Mål: Alla hittar något i vårt utbud Detta har vi uppnått genom att: Öka tillgängligheten Museet arbetar för att så stor del som möjligt av de publika utrymmena i museibyggnaden och på Löfstad slott ska vara tillgängliga för alla samt för att så mycket som möjligt av våra samlingar och vårt kunnande ska vara tillgängligt. Under året har till exempel en tillgänglighetspolicy och en tillgänglighetsplan skapats samt ett arbete påbörjats för att på museets hemsida och i kommunens tillgänglighetsdatabas beskriva vår tillgänglighet. Som exempel på ökad fysisk tillgänglighet kan färdigställandet av en handikapptoalett med ramp på Löfstad nämnas. Arbetet med en ny textpolicy för att höja kvaliteten på museets textproduktion är påbörjat och informationen i museets audioguider har utökats med åtta nya inspelningar. Fem inspelningar är inlästa på både svenska och engelska, fem är avsedda för konstavdelningen och övriga tre för Datamuseet IT-ceums utställning. För att öka tillgängligheten till museets samlingar och fotoarkiv har digitalisering och bearbetning fortsatt inom ramen för Kulturarvs IT. Ca föremål har fotograferats och ca föremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets befintliga föremålsdatabas. För att tillgängliggöra valda delar av Löfstads miljöer och samlingar har projektet Museum hemma påbörjats se sidan 23. Målet att erbjuda Samsökning mellan databaser har utvecklats ytterligare genom samarbete med S & S (Swedish Open Cultural Heritage Search Tools), som är ett nätverk av nationella och regionala aktörer vilka bygger gränssnitt för samsökning ur den nationella webbservicen K-samsök. Ett konkret resultat är tjänsten KulturarvsSök, utarbetad tillsammans med Kulturarv Sydost (Blekinge). Tjänsten är tillgänglig på Kulturarv Östergötlands hemsida, Museets nya forskarrum har iordningställts och referensbiblioteket är nu åter tillgängligt. En broschyr har tagits fram som presenterar innehållet i verksamheten. Riktlinjer håller på att formuleras för en nystart av verksamheten under Kart- och ritningsarkivet har sorterats upp i nya funktionella ritningsskåp. Arkiv och forskarrum har nyttjats av ca 150 personer under året. På Löfstad har bättre exponeringsmöjligheter för informationsmaterial om slottet och dess omgivningar skapats genom att utrymme beretts i slottsbutiken. Arbete med röjning och skyltning av fornstigen har utförts på Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag. 8

11 Väcka intresse för och förmedla våra resultat För att väcka intresse för och förmedla våra resultat arbetar museet med utgivning av böcker och andra skrifter, medverkar på seminarier, håller föreläsningar med mera. Nedan beskrivs exempel på sådana aktiviteter. Museets årsbok 2011, Om konst. Östgöta konstförening 90 år, utkom hösten Boken, som är ett samarbetsprojekt med Östgöta Konstförening och delfinansierad av Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, rönte stort intresse. Planering för och arbete med årsbok 2012, om östgötska traditioner, har pågått under året liksom arbete med boken Upptäcksfärd bland konstskatter, Östergötlands Museums Vänners gåvor under sextio år samt arbete för webbpublicering av museets Nordeuropeiska konstsamling cirka 1500 cirka 1700 se sidan 24. Museets böcker har sålts i museets butik, i slottsboden på Löfstad, genom bokklubben Clio, på andra museer, i bokhandeln och inte minst via nätet. Under året har en översyn påbörjats och riktlinjer tagits fram för museets förlagsverksamhet. Inom projektet Krokeks kloster har boken Krokeks kloster franciskanernas skogskonvent publicerats. Boken bygger på de resultat som framkommit vid arkeologiska utgrävningar utförda av museet. Medel till projektet har sökts tillsammans med Krokeks hembygdsförening. Museet och Riksantikvarieämbetet UV Öst arbetar tillsammans med och ger ut den populärvetenskapliga tidskriften Arkeologi i Östergötland, som kom ut med sitt andra nummer Medarbetare på museet har skrivit ett flertal artiklar i tidskriften, men även i andra publikationer såsom En rosenkrans och mäster Amunds målningar i Appuna i Linköpings Stiftshistoriska Sällskap Årsbok 2010 och Hos Birgitta på Aspanäs i Silversparren, Nr 310. Artikeln Gården i landskapet. Tre bebyggelsearkeologiska studier 2009 i tidskriften Fornvännen 1, 2011, har recenserats av personal på den arkeologiska avdelningen. En av museets byggnadsantikvarier har skrivit artiklar i serien K-märkt i Östgöta Correspondenten om särskilt intressanta byggnader, allt från gamla dass till brandstationer. Datamuseet IT-ceum har påbörjat en dokumentärfilm om svensk datorhistoria, anordnat specialevenemang tillsammans med Dataföreningen östra kretsen och bidragit till en utställning om GSM (globalt system för mobilkommunikation) på AB Ericsson i Linköping. Museet har vidare medverkat i Arkivens Dag som i år hade temat Konst i arkiven och på Svenska släktforskardagarna som hölls i Norrköping. Dialog om aktuella frågor förs vid så kallade kyrksamråd med Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötland rörande kyrkor och kyrkogårdar. Medborgardialog ingår i arbetet med kyrkbyekomuseet, ett informationsprojekt om kyrkorna i Ödeshögs kommun. Klimat- och energifrågor står för en allt större del av rådgivningen till stiftets församlingar. Personalen på Östergötlands museum är mycket aktiva föredragshållare och föreläsare vid kurser och konferenser anordnade av antingen museet, annan part eller i samarbete med annan part. Som exempel kan nämnas: Föredrag om Krokek för Rotary i Norrköping, Aska hembygdsförening och Föreningen Gamla Linköping, föredrag om Nya undersökningar i Bjälbo på Skänninge stadshotell, Gropar i gatan -Titthål till medeltidens Linköping för Senioruniversitetet i Linköping och föredraget Murbruk under 1000 år vid Nordiskt forum för byggnadsarkeologi i Oslo. Föredrag och visningar har också hållits i samband med större konserveringsarbeten i bla Östra Eneby där de medeltida kalkmålningarna konserverats och i Linköpings Domkyrka där det stora triumfkrucifixet konserverats under året. Vidare har personal medverkat vid ett Borgseminarium i Stockholm och Nordic TAG i Kalmar, vid ELMIA-mässan i Jönköping, vid en Länsstyrelsedag för samtliga arkeologiska aktörer i Östergötland, på ett seminarium om Förhistoriska färder på vatten samt deltagit i doktorandseminarier i Lund och i Stockholm. 9

12 Erbjuda utställningar och program för alla smaker Museet arbetar med basutställningar och tillfälliga utställningar, både i och utanför museet, samt programverksamhet och visningar. Programverksamheten på museet är i många fall knuten till pågående utställningar. Basutställningar Datamuseets basutställning Digitala drömmar har kompletterats med en station om fildelning där bland annat den första Pirat Bay-servern presenteras. I Östgötarummet har mediabiblioteket utökats med ca 30 nya filmer. Tillfälliga utställningar I museibyggnaden har under året 13 tillfälliga utställningar visats. Tre av dessa, Glaskonst av Berit Johansson, Middag med Pol Pot och Mera jul, öppnades redan Utställningen Middag med Pol Pot fick stängas 2010, men återöppnades under början av året efter vissa justeringar gjorda av utställningsproducenten, Forum för levande historia. I början av året öppnade utställningen Kan svenskheten ta slut?, producerad av Regionmuseet Kristianstad efter utställningsmanus av författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman. Se vidare sidan 13. Under våren visades i konstavdelningen resultatet från det pedagogiska projektet Välj nåt, gör nåt, säg nåt se vidare sidan 23. Sommarens utställning i Westmanhallen hette Ingenting försvinner, en utställning om miljö, avfall och dig själv i samarbete med Tekniska Verken. Under sommaren visades också Gästspel Per Gagnevik in memorian från Jönköpings läns museum. Hösten inleddes med utställningen Under samma tak, en jurybedömd salong för bildkonst, formgivning, konsthantverk och design i samarbete med Östgöta Konstförening, Hemslöjden i Östergötland och Skådebanan. Övriga utställningar var Cross Atlantic shuttles, en utställning där fyra svenska och fyra amerikanska vävare inspirerat varandra, Peter de Wit - smyckekonst, Ting och Tankar examensutställning i samarbete med Linköpings universitet och Förvisning Förlust Flykt, en dokumentär berättelse i film och teckningar av konstnären Knutte Wester. Se vidare sidan 13. I utställningsserien Stafetten, med konst av samtida, östgötska konstnärer visades två utställningar, nummer 19 med Caroline Färnström och nummer 20 med Henry Hermansson. Utställningsserien har givits namnet Stafetten på grund av att utställande konstnär utser nästa konstnär i serien. Därutöver har sammanlagt 10 mindre utställningar visats i Östgötarummets Blå hörn varav sju i samarbete med gymnasieelever, en med elever från särgymnasiet, en med folkhögskoleelever och en i samarbete med Stadsmissionen. Museet har varit stödjande part i utställningsprocessen. På Löfstad slott visades utställningen Bevare mig väl - byggnadsvård för slott och torp i kyrksalen. Utställningen lockade många besökare (8 680 personer) och också nya besöksgrupper. Utanför länet: Utställningen Spela roll har renoverats och därefter hyrts ut till Framtidsmuseet i Borlänge och till Jamtli i Östersund. I Borlänge sågs utställningen av personer på Jamtli av cirka 7 500, tillsammans cirka Utställningsperioden för Jugendglas från Reijmyre som lånades ut till Prins Eugens Waldemarsudde 2010 förlängdes med sex veckor vilket innebar att utställningen kom att visas till och med 9 januari 2011 och besågs under den förlängda utställningsperioden av personer. Program och visningar På museet: I samband med museets utställningar bedrivs en omfattande programverksamhet. Programmen arrangeras ofta i samarbete med andra aktörer, såsom Folkuniversitetet, Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Dataföreningen östra kretsen. Under vår och höst ordnades programpunkter tisdag- och torsdagkvällar samt söndagar. Från midsommar till mitten av augusti visades museets utställningar tisdagar, onsdagar och torsdagar. På museet har under året 255 öppna programpunkter och visningar anordnats. Av dessa var 28 barn- och 18 ungdomsaktiviteter. Totalt har vuxna och barn/ungdomar deltagit i öppna aktiviteter för allmänheten på museet. 117 grupper bokade visningar av museets utställningar, vilket innebär att 1890 personer visats utställningarna. Runt om i länet har 51 aktiviteter anordnats 10

13 Exempel på seminarier, program, föreläsningsserier och visningar är: Seminarieserien Digitala revolutioner med sju föreläsningar som hållits i samarbete med Dataföreningen östra kretsen och dataföreningens nätverk samt ett tredagars broderisymposium anordnat i samarbete med Östergötlands hemslöjd och Folkuniversitetet. Nördcafé i samarbete med Tekniska museet i Stockholm har hållits vid 8 tillfällen. Vid denna programpunkt berättar en person som är mycket intresserad och kunnig inom ett område om detta sitt område. Programmen Teckna kroki och Yoga i konstmiljö i konstavdelningen har fortsatt under våren och hösten vid vardera 12 tillfällen. I maj ordnades en Tjejfestival med bland annat verkstad och föreläsningar i samarbete med Diva (en neutral mötesplats för tjejer år inom Stadsmissionen) och Tjejjouren Beata. För att nå nya publikgrupper har till exempel barnvagnsvisningar, visningar för daglediga och barnkalas anordnats. De senare vid 24 tillfällen Öppen konserveringsateljé med visning av pågående konserveringsarbeten och rådgivning för allmänheten har hållits en gång under våren och en gång under hösten. Under sommaren har konservatorerna haft visningar av konstsamlingarna med särskild inriktning på måleritekniker och konstnärsmaterial som pigment och bindemedel och på konserveringsateljén har hållits visning med titeln Hur konserverar man? Med anledning av att Skådebanan fyllde 100 år genomfördes på museet ett offentligt samtal om den lokala kulturpolitiken. Samtidigt visades utställningen En kvadratmeter konst, producerad av Skådebanan. På museets utgårdar/filialer: Den utåtriktade verksamheten på Löfstad slott har bestått av utställning, programaktiviteter, allmänna visningar och specialvisningar, visningar efter bokning för vuxna och barn/ungdomar och speciella skolvisningar och program. Programverksamheten har i stor utsträckning varit kopplad till Årets utställning, Bevare mig väl byggnadsvård för slott och torp. 26 programaktiviteter såsom föreläsningar och byggnadsvårdsrådgivning har anordnats, men även lökexkursion, 1700-talsdag, midsommarfirande, Park-, trädgårds- och hantverksdag samt Jul på Löfstad. Programaktiviteterna, inklusive Jul på Löfstad, lockade cirka personer. Till de allmänna visningarna kom besökare och till bokade visningar Antalet grupper som bokade visning var 130. Av dessa var 82 vuxengrupper (2 166 personer) och 48 barn- eller ungdomsgrupper (891 personer). Vid Smedstorps dubbelgård arrangerade museet, i samarbete med Kinda och Ydre kommuner, familjeaktiviteter under Amerikaveckan. Länsmuseet visade byggnaderna, spelmanslag underhöll och det anordnades aktiviteter för barn på temat Hur lekte man förr samt berättades sagor och sägner. Under Östgötadagarna visades hästar i jordbruksarbete, ett arrangemang i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Brukshästföreningen. Dessutom har torpvisningar skett vid några tillfällen. Museet arrangerade sommarguidningar på kulturreservaten Smedstorp och Öna vid fyra tillfällen och kultur- och naturvandring med naturguide och byggnadsantikvarie vid ett tillfälle. Förutom till programaktiviteter och visningar kommer besökare till Löfstad slott och kulturreservaten för att promenera i parken, bese kulturlandskapet och byggnaderna besökte cirka personer parken vid Löfstad, cirka personer Smedstorp och cirka Öna. Onkel Adamsgårdens trädgård har visats vid två tillfällen. Visningar av Hospitalsmuseet i Vadstena har genomförts av framför allt personal från Visit Direct Under året visades museet för ca personer. 11

14 I länet: Kultur och naturvandringar med besök vid intressanta natur- och kulturplatser som gravfält och gamla torpplatser har genomförts vid 19 tillfällen. Programpunkten har varit förlagd till nästan samtliga kommuner i länet. Vandringarna har skett i samarbete med bland andra naturguide Lars Frölich från Länsstyrelsen Östergötland, berörda kommuner och Folkuniversitetet. Sammanlagt 385 personer deltog i vandringarna. Museet har deltagit i planering och genomförande av projekt inom City art Link, bland annat en modevisning Catwalk tillsammans med elever från Anders Ljungstedts gymnasium. City art Link är en kulturfest i dagarna två i Linköping arrangerad av ett flertal parter såsom konstnärsföreningen ALKA, gallerier och museer, biblioteket, Svensk Form Öst och Linköpings kommun. I samarbete med Gamla Linköping anordnades demonstration av traditionellt måleri på Valla Vagnsmuseum och under Arkeologidagen visades det medeltida stenhuset och dess museum på Rhyzeliusgården i Linköping. Till den kom ca 170 personer. För mer program och visningar se under Marknad, Mål: Vår verksamhet är synlig och närvarande i regionen och under Öka verksamheten i länets kommuner sidorna Utveckla den pedagogiska verksamheten Här nedan redovisas exempel på utveckling av den pedagogiska verksamheten med inriktning på barn och ungdom: Museet besöktes av 366 skolgrupper, vilket innebar elever. Av dessa har 288 grupper, motsvarande elever, deltagit i pedagogiska program. Skolan har erbjudits särskilda program i basutställningen Östgötaliv, på konstavdelningen och i flera tillfälliga utställningar. Pedagogiska program med för- och efterarbetsmaterial har tagits fram till avsnitten Kropp, kön och jämställdhet och Vi och dom i basutställningen Östgötaliv. Programmet Konst och geometri för yngre barn har omformats och testats på högstadieelever. Datamuseet IT-ceum har haft sammanlagt 37 visningar, varav flertalet för skolor. Vi har arbetat med elever som går kursen SFI (Svenskundervisning för invandrare) i basutställningen Östgötaliv. För att levandegöra vår historia har tidstypiska kläder sytts upp. Exempel på pedagogisk verksamhet är följande: Lajvverksamhet om Slaget vid Stångebro med besök på platsen har genomförts i samband med lektion för elever från Anders Ljungstedts gymnasium och med elever på kursen Utomhuspedagogik inom Linköpings universitet. RE-form, kreativ verkstad för ungdomar som vill skapa, diskutera, fika och umgås, ordnades vid 17 tillfällen under vår- och höstterminen med 5-7 personer per tillfälle. Exempel på teman har varit tryck med transferpress, gör dina bilder bättre och serieteckning. Lovverksamhet bedrevs i museets pedagogiska verkstad, Rutan, under februarilovet, påsklovet och höstlovet. Under den sista veckan på sommarlovet deltog museet med en kreativ verkstad i Stadsfesten, arrangerad för ungdomar av Linköpings kommun. På Löfstad slott genomfördes spökvisningar under sport- och höstlov och under fyra veckor på sommarlovet erbjöds programmet Kul och kusligt för barn, en spännande tur i slottets skrymslen och vrår med besök i fängelsehålan och spökrummet. Visningarna har dramatiserats som ett resultat av vårens utvecklingsprojekt, Lajvprogram för årskurs 5 6. Se Pedagogiska projekt och För skapande skola sidan 13. Pedagogiska program för kulturreservaten Smedstorp och Öna har utformats på uppdrag av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet besökte kulturreservaten och uppmärksammade särskilt de pedagogiska programmen och reservatens stora kulturhistoriska värden samt osedvanliga utvecklingspotential. 12

15 Pedagogiska projekt Välj nåt, säg nåt, gör nåt är ett treårigt projekt som drivs tillsammans med Norrköpings konstmuseum. För projektet har museet fått utvecklingsmedel från Statens kulturråd. Projektets syfte är att demokratisera museiverksamheten genom att låta högstadieelever i respektive kommun få tillgång till museernas konstsamlingar, kritiskt granska dem och sedan välja ut ett konstverk att forska mer om. Med utgångspunkt i konstverken skapar eleverna själva. Resultaten ställs sedan ut sida vid sida med originalverket. Utställning planeras till våren Se vidare sidan 23. Hej hus är ett arkitekturpedagogiskt projekt som startade under våren. Projektet vänder sig främst till barn i förskoleklasser. Syftet är att väcka nyfikenhet hos barnen genom att arbeta med dem i deras byggda närmiljö, att diskutera och upptäcka hur husen ser ut och fråga sig varför de ser ut som de gör. Även detta projekt finansieras med medel från Statens kulturråd. Se vidare sidan 23. För Skapande skola har bland annat medeltida banketter och tidsresor anordnats på museet. På Löfstad har Lajvprogram för årskurs 5 6 genomförts under två veckor i april då tre scener ur Löfstad slotts historia spelades upp. Scenerna var Dans, musik och vett och etikett på 1600-talet, talslevé och Köksscen från 1800-talet. Skolorna använder även ordinarie visningar av slottet i Skapande skolasammanhang. För att öka kännedomen om Skapande skola har länets kulturkonsulenter skapat Kultur i skolan gruppen (KIS-gruppen). Seminarier för kulturtjänstemän, fria kulturaktörer respektive för enhetsledare och samordnare i skolan har anordnats av KIS-gruppen. Tillsammans samlade dessa tre seminarier 96 deltagare. Studiedagar och lärarutbildningar. För studerande vid lärarutbildningen på Linköpings universitet har museet haft utbildning i Arkeologi som källa, Vår förhistoria och Vad kan man använda museet till? samt låtit studenter vid slöjdlärarutbildningen lära känna museets samlingar för att låta sig inspireras. Vidare har för verksamma lärare ordnats träffar inför tillfälliga utställningar som Gästspel Per Gagnevik in memorian och Kan svenskheten ta slut? samt för att presentera Datamuseet IT-ceum. Mål: Vårt arbete berör samhällsfrågor i vår tid Detta har vi uppnått genom att: Använda historien för att belysa aktuella frågor Genom museets utställnings- och programverksamhet samt genom synen på och frågeställningar kring kulturarvet använder museet historien för att belysa aktuella frågor. Under året har tre utställningar tagit upp aktuella samhällsfrågor: Middag med Pol Pot en utställning om ideologiska skygglappar och selektivt seende producerad av Forum för levande historia. Kan svenskheten ta slut? en utställning som bland annat ställer frågorna Vad är svenskhet?, Vad förenar oss som bor i Sverige?, Hur påverkas svenskheten? Kan svenskheten ta slut, eller är en förändring naturlig? samt visar hur historien om Sverige använts av olika grupper och i olika tider. Förvisning Förlust Flykt är en dokumentär skildring om den kosovoalbanske flyktingpojken Gzim som efter några år i Sverige blev utvisad. Konstnären Knutte Wester är en berättare som i sitt konstnärskap ger röst åt dem som annars har svårt att göra sig hörda. Genom film och teckningar berättas Gzims livsöde. Genom uppmärksammande i pressen av utställningen Spela roll, arrangemanget Nördcafé med mera har debatt skapats kring den samtida datoranvändningen. Avdelningen för Arkeologi ingår i styrelsen för branschorganisationen MARK som belyser aktuella och viktiga frågor inom arkeologi och den rådande kultur- och samhällsdebatten. Resultat från arkeologiska undersökningar har speglats mot dagens debattämnen såsom frågor om genus, makt och den materiella kulturen. Detta arbetssätt har bland annat använts vid pedagogiska arbeten tillsammans med skolor och vid utbildningsdagar för lärarstudenter från Linköpings universitet. 13

16 Marknad Vi ska bedriva verksamhet i regionens alla kommuner. Vi ska vara synliga och aktiva i media. Vi ska arbeta med ett tydligt varumärke och nischad marknadsföring. Vi ska på ett aktivt och riktat sätt öka kännedomen om våra erbjudanden även utanför regionen. Mål: Vår verksamhet är synlig och närvarande i regionen Detta har vi uppnått genom att: Öka verksamhetens synlighet Under året har museet informerat om verksamheten på lokal, regional och riksnivå genom bland annat utskick till media, annonser i dagspress, facktidningar och tidskrifter, via mail, programblad, kataloger, kartor, kalendarier, affischering, vepor på museets fasad och flyers. Tre gånger under året har särskilda programkort producerats, vinter/vårkort, sommarkort och höst/vinterkort. Museet har deltagit i flera samarbeten med övriga besöksmål i Linköpings kommun, bland annat i marknadsföringsprojektet Turista hemma. Vi arbetar för att genomslaget i media ska fortsätta vara stort. Antalet nedslag i tidningar, radio och TV har under året varit 248 stycken. Under hösten övergick museet från att vara en person på Facebook till att vara en historisk plats. I mitten av december hade personer gillat detta, 96 varit här och 32 pratat om detta. Arbetet med att uppdatera museets hemsidor sker kontinuerligt. I samarbete med Linköpings universitetet har en ny hemsida, Linköpings historia - tagits i bruk. Vi har slutfört och sjösatt en ny hemsida för form- och konstområdet, Sidan har varit verksam ett år och på sidan ges 100 konstnärer möjlighet att visa sin verksamhet för användare såsom kommuner och andra uppdragsgivare. Vi har vidareutvecklat Datamuseets hemsida, och utökat vårt arbete med sociala medier som nyhetsbrev på nätet, Twitter, Facebook och blogg, till exempel den arkeologiska bloggen där intressanta resultat och frågor tas upp. Museets hemsida har under året haft unika besök. Kulturarv Östergötlands hemsida fungerar som en mötesplats och visar nedslag i regionens historia. Under året har serien Månadens bild, film alternativt byggnad kompletterats med Månadens föremål. Kulturarv Östergötlands hemsida är välbesökt registrerades cirka unika besök. För att öka kunskapen om verksamheten har en broschyr tagits fram. Öka verksamheten i länets kommuner Genom utställningar, föreläsningar, publikationer, visningar med mera gör museets medarbetare länets historia tillgänglig för länsinvånarna. Under året har 51 programpunkter anordnats på olika platser i länet, utöver de 26 som anordnats på Löfstad slott i Norrköpings kommun. Exempel på verksamhet i länets kommuner är följande: Ett stort antal arkeologiska undersökningar har visats på olika platser i länet såsom exempelvis grävningarna strax utanför Vadstena. Till visningen kom ca 120 personer. Personal från avdelningarna Arkeologi och Publik verksamhet medverkade under två dagar vid arrangemanget Söderköpings Gästabud med bland annat hantverksdemonstrationer och historisk vandring. Två Kulturarvsdagar har genomförts inom ramen för Kulturarv Östergötland, en i Norrköping i samverkan med Norrköpings stadsmuseum och Linköpings universitet och en i Linköping tillsammans med Studiefrämjandet. Totalt lockade dessa dagar cirka 260 personer. 14

17 Inom arbetet med att upprätta ett nytt regionalt kulturarvsprogram , som Kulturarv Östergötland ansvarar för, har ett flertal kommuner besökts för dialog om kulturarvsfrågor och upprättandet av kommunala kulturarvsprogram. För lokalhistoriska rum på bibliotek i länet har personal på avdelningarna Samlingar och Arkeologi producerat två mindre utställningar. Utställningen för biblioteket i Ödeshög har temat Handens arbete och utställningen för biblioteket i Valdemarsvik Färd över land och vatten. I och med dessa finns nu lokalhistoriska utställningar på bibliotek i 10 kommuner. Inom detta projekt hålls även föreläsningar på biblioteken med medverkan av bland andra personal från museet. I bland annat Boxholm, Finspång, Kisa och Åtvidaberg har välbesökta, lokalhistoriska föreläsningsserier genomförts. Även utanför ramen för lokalhistoriska rum på bibliotek håller personal på museet föredrag på olika håll i länet. Tillsammans med hembygdsrörelsen, Länsstyrelsen Östergötland och Studiefrämjandet har Kulturarv Östergötland vidareutvecklat projektet Torp och torpare som startade Under året har studiecirkeln Torpen på nätet genomförts. Syftet är att utveckla hembygdsföreningarnas torpinventeringsarbete och föra dem närmare den nationella databasen Fornsök, Öppen bildverkstad har arrangerats på 6 platser i länet: Vadstena, Mjölby, Åtvidaberg, Linköping, Norrköping och Söderköping. 18 konstnärer engagerades i Öppen bildverkstad och antalet besökare har varit cirka 850 stycken. Program inom serien Ordning i trädgården arrangerades vid 11 tillfällen med besök i olika trädgårdar och med torpvandringar. Bland annat företogs en torpvandring i Månsabola i Ödeshögs kommun, trädgårdsbesök på Medevi säteri, Löfstad slott och Frängsäter i Finspångs kommun. Det senare för att se restaureringen av gårdens vinkast. En museivecka anordnades i samarbete med Gymnasieskolan Facetten, Åtvidaberg, på temat Vi och dom Mål: Vår verksamhet efterfrågas av många olika typer av uppdragsgivare Detta har vi uppnått genom att: Museet bedriver en stor och bred uppdragsverksamhet framför allt inom arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård. Museet säljer dessutom tjänster såsom utförande av klimatmätningar, utställningsbygge och inom andra specialkompetenser. Museets personal är dessutom representerad i en mångfald externa institutioner, stiftelsers och föreningars styrelser, både på lokalt och nationellt plan. Arkeologi Bland uppdragsgivare kan nämnas: Länsstyrelsen Östergötland, Skogsstyrelsen, Tekniska Verken, kommuner i länet, Trafikverket, Vattenfall, MSE (Mjölby/Svartådalen Energi), Eon och Svenska kyrkans samfälligheter. Till större eller särskilt intressanta arkeologiska projekten kan räknas: Undersökning av en boplats intill Backasand, strax utanför Ödeshög. Undersökningen omfattade ett stort antal lämningar såsom stolphål, härdar, en stensatt väg och brunn. Den huvudsakliga dateringen är mitten av järnåldern. I samband med undersökningen påträffades bland annat silkärl, keramikskärvor, malstenslöpare och underliggare. Strax utanför Vadstena undersöktes flera olika lämningstyper inför projektet Förbifart Vadstena. Vid undersökningen framkom en stensatt väg, täktgropar, stenpackningar och kulturlager, Till fynden kan räknas keramik, ben och malstenar. Dateringarna inom den undersökta ytan spänner över tidsrymden stenålder till medeltid. I kvarteret Rosen i Norrköping utfördes en förundersökning inför exploatering. Vid förundersökningen framkom husgrunder, stenläggningar och kulturlager huvudsakligen från talen, bland annat grunden till det hus där Bellmans Ulla Winblad bodde under några år. I samband med byte av avloppsledningar i Vadstena utfördes en arkeologisk förundersökning inom området för lämningarna efter den romanska kyrkan S:t Per, strax intill Rödtornet. Vid undersökningen 15

18 framkom flera murar bland annat kormuren. Ett antal skelett in situ och omrörda skelettdelar kom att beröras av undersökningen. På ett av skeletten låg ett medeltida läderbälte med bevarade ströningar (dekorativa beslag) fastsatta i mönster. Dessutom påträffades brakteatrar och mynt. På uppdrag av Julia Sigurdsson och Sune Zachrisson har illustrationer till boken Aplagårdar och klosterliljor, 800 år kring Vadstena klosters historia producerats. Dessutom har illustrationer till en rapport om kvarteret Rosen i Norrköping utförts samt till boken Krokeks kloster franciskanernas skogskonvent. Personal från den arkeologiska avdelningen har varit behjälpliga med textgranskning, underlagsmaterial, framtagning av föremål och fotografering till boken om det medeltida Söderköping på uppdrag av Söderköpings kommun och författaren Dick Harrison samt korrekturläst skyltar, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, att placera vid fornvårdsobjekt. En representant från avdelningen för arkeologi har medverkat i referensgruppen för Rökstensprojektet. Projektet har startats med anledning av att ett nytt besökscentrum planeras invid Rökstenen. Stenens historia och tolkningar ska där belysas på ett nytt sätt. Avdelningen för Arkeologi ingick i projektgruppen för firandet av Birger jarl-året Projektet övergick under 2011 till att handla om Birger jarls släkt och då främst Magnus Ladulås. Efter tillstånd och säkerställande av medel till projektet öppnades Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan i april månad. Syftet var att ta DNA och prover för datering från Magnus Ladulås skelett och från de övriga gravlagda individerna. Under senhösten 2011 fastställdes att det omöjligt kan vara Magnus Ladulås som ligger i graven då dateringarna visade ett 100 år yngre skelett. Museet har samarbetat med Linköpings universitet i projekten Linköpings historia där museet varit behjälpligt med underlagsmaterial och fotografering till projektets hemsida och kursen Utställningsgestaltning i historisk miljö i Vadstena. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och vänder sig till alla som är intresserade av utställningsverksamhet och historia. På kursen får man lära sig att göra en utställning av eller i en historisk miljö med autentiska föremål. I detta fall omformades en befintlig utställning och dess texter på Hospitalsmuseet och ett nytt utställningsrum kunde invigas den 1 juli. Härutöver har utställningen Ting och Tankar, som är en examensutställning för programmet Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet visats. I samarbete med Linköpings universitet, Östgöta Correspondenten, Linköpings kommun och Stifts- och landsbiblioteket har museet också anordnat Humanistdagen. Årets tema var Nöjd? Samtal om vardagens val och dilemma. Humanistdagen bjöd på litterär frukost på Stifts- och landsbiblioteket och föreläsningar på museet under rubrikerna Rummet, Kroppen och Kulturen. Museet har haft två uppdrag från Länsbibliotek Östergötland. Dessa har varit att göra en förstudie till ett läsförståelseprojekt kallat ABC- en bokstavslek samt genomförandet av ett läsfrämjandeprojekt, Bokens alla sidor. Båda projekten stöds med medel från Statens kulturråd. På uppdrag av Sandvikens och Jönköpings kommuner har föreläsningar hållits om bokevent, konst- och bilderböcker för bibliotekarier, förskollärare och kulturaktörer. Museet har deltagit i referensgruppen för en ny utställning på Naturum Tåkern. Museets konstkonsulent har inlett ett samarbete med hälsosamordnaren på Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland, genom verksamheten Skapande för daglediga. Verksamheten startade hösten 2011 med fyra workshops och kommer att fortsätta, och även utökas, kommande år. Vidare har konstkonsulenten inom ramen för Regionalt Kulturforum tillsammans med Regionförbundet Östsam, Linköpings kommun, Föreningen Svensk Form Öst, Hemslöjden Östergötland och Folkuniversitetet medverkat till projekt Kulturspaning, vilket innebär möten för utövare inom konst- och formområdet. Konstkonsulenten samarbetar också med konstansvarig och en landskapsarkitekt på Linköpings kommun i utformningen av Linköpings kommuns plan för konstprogram gällande trafikcirkulationsplatser. Till konstkonsulentens arbetsuppgifter hör att uppmärksamma länets verksamma konstnärer. Hösten 2011 anordnades en portfoliovisning i samarbete mellan museets konstkonsulent, Landstinget i Östergötland, Statens konstråd och Norrköpings kommun. 24 konstnärer från länet kunde då visa sin verksamhet för konstrådets, landstingets och Norrköpings kommuns inköpare. Personal från museet deltog i ett multikulturellt ljudkonstprojektet Hörrup i Ryd i Linköping, anordnade pedagogiska workshops på museet samt engagerade och finansierade en konstnär i projektet. 16

19 Datamuseet IT-ceum och länsmuseet deltog i en Barnmässa med verkstad och information om verksamheten inom arrangemanget Barn & Kompani på Cloetta Center under en helg. Målerikonservering På Linköpings stifts uppdrag har upprättandet av en ny databas utförts. Databasen skall användas vid inventering av föremål av metall och textilier i stiftets kyrkor Inventeringen utförs i samarbete med länsmuseerna i Kalmar och Jönköpings län. I samarbete med Linköpings stift pågår även klimatundersökningar i ett antal kyrkor på grund av ökad förekomst av mögel. Målsättningen är att hitta en kostnadseffektiv och god lösning avseende rutiner och klimatreglering. Dessutom har ett stöldsäkringsprojekt avseende kyrkliga inventarier påbörjats i samarbete med Linköpings stift. I Östra Eneby liksom i Örberga kyrka har omfattande konserveringsarbeten avseende medeltida kalkmålningar utförts. Under året har också ett stort antal medeltida krucifix konserverats bland annat från Linköpings domkyrka, Blackstad, Ringarum, Vallerstad och Normlösa. Arbeten har, utöver arbeten i kyrkor, utförts på Norrköpings konstmuseum, Vadstena slott på uppdrag av Fastighetsverket samt åt privata kunder och försäkringsbolag. Byggnadsvård Uppdragsgivare inom byggnadsvården har framför allt varit Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland. För Linköpings Stift har museet utfört en kulturhistorisk inventering och karaktärisering av ett antal gravkapell, alltifrån det stora krematoriet i Lilla Aska, Linköping, till det lilla gravkapellet på Södra kyrkogården i Norrköping. För Länsstyrelsen Östergötland har museet fortsatt utredningarna om eventuell byggnadsminnesförklaring av till exempel Lokstallet i Kisa, Arkö båk i Norrköpings skärgård och Hättorps gård i Motala kommun. För Linköpings kommun har museets byggnadsantikvarier gjort utredningar om bebyggelsen i Bergsbadet och Mörtlösa Backgård och tillsammans med arkeologerna en utredning om fastigheten Bikupan i Linköping. För Landstinget i Östergötland har en utredning gjorts om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen tillhörande rättspsykiatriska kliniken i Vadstena. Byggnadsantikvarierna har också medverkat vid restaureringen av sju byggnader i Borghamn, byggnader på Medevi Brunn och Borkhults trädgårdsmästarebostad. Exempel på andra uppdrag och uppdragsgivare är: Till länets hembygdsförening har generellt stöd och hjälp givits samt direkt byggnadsvårdande åtgärder utförts gällande fem projekt. För medlemmar i Östergötlands hembygdsförbund har museet hållit föredrag och utbildningar samt varit behjälpligt i utställningsbyggande. På uppdrag av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre har personal på Samlingar varit behjälplig vid uppbyggandet av årets utställning med kristallglas. Utställningen kom att beses av cirka personer. Löfstad slotts fastigheter ägs av Emilie Pipers donationsfond som förvaltas av Riddarhuset. På Riddarhusets uppdrag utför museets personal underhåll av fastigheterna i samverkan med Linköpings Skogstjänst. Museets representation i externa institutioner, stiftelsers och föreningars styrelser Museets personal är representerad i en mångfald externa stiftelsers/föreningars styrelser beroende på att respektive stiftelses/förenings stadgar så föreskriver eller för att personal blivit invald för att representera museet och museets kompetens. Som exempel kan nämnas: Riksförbundet Sveriges museer, Statens musikverks insynsråd, Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelsen Östergötlands insynsråd och Riksutställningars tankesmedja om kvalificerat EU-arbete där länsmuseichefen är invald. Ytterligare exempel är den museiarkeologiska branschorganisationen MARK där avdelningschefen för arkeologiska avdelningen varit invald och Musad, en förening för administratörer på landets museer, där den administrativa chefen är invald För uppgift om fler institutioner, stiftelser och föreningar se sidan 26. Nätverksarbete Det mest uttalade nätverksarbetet på museet är det som sker inom Kulturarv Östergötlands ram och avser ABM-samverkan mellan olika arkiv, bibliotek och museer. Härur utvecklas andra nätverk, olika 17

20 beroende på typ av projekt. Så gott som all verksamhet inom Kulturarv Östergötland sker genom nätverk. Exempel på nätverksarbeten är Östgötabild, Östgötafilm och Östgötaljud. Ett betydelsefullt nationellt nätverk är Portalnätverket, som genererat utbyte med andra kulturarvsportaler som Västarvet, Kulturarv Sydost, Kulturarv Stockholm och Kulturarv Västernorrland. Exempel på andra nätverk är: Museichefskollegiet där cheferna för Östergötlands museum, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Gamla Linköping, Flygvapenmuseum, Motala museer, Motala motormuseum, Arbetets museum samt Linköpings slotts- och domkyrkomuseum och Klostermuseet i Vadstena träffas regelbundet. I Nätverk för landets museer som arbetar med medeltiden ingår personal från Avdelningen arkeologi Museet tillsammans med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum anordnade under året en träff på Linköpings slott. Regionalt Kulturforum är ett nätverk som arbetar för att utveckla regionen kulturellt. Konstkonsulenten verkar som samordnare för ett projekt inom nätverket där förutsättningarna för länets konstnärer, konsthantverkare och designers studeras. Pedagoger vid länets offentligt finansierade museer träffas flera gånger per år för erfarenhetsutbyte. På initiativ från Regionförbundet Östsam inledde flera av kulturinstitutionerna i Östergötland ett samarbete under rubriken Regional kulturkommunikation för institutionernas kommunikatörer/informatörer. Ambitionen var att bilda ett regionalt nätverk med syftet att samarbeta kring marknadsföring och varumärkesbyggande, utbildning och kompetensutveckling med mera. På grund av förändringar i regionförbundets personal kunde samarbetet inte fortsätta. Byggnadsantikvarierna har varit aktiva i ett nationellt nätverk avseende det kyrkliga kulturarvet liksom i ledningsgruppen för Energieffektivisering och ökat samarbete kring energi- och fastighetsfrågor på stifts- och kontraktsnivå i Linköpings Stift. Ekonomi Vi ska ha en differentierad prissättning och locka fler målgrupper till museets olika verksamheter och tjänster. Vi ska använda våra resurser på ett hållbart sätt genom noggrann planering och uppföljning av all verksamhet och förbrukning. Vi ska öka museets resurser genom samverkan med andra aktörer inom och utanför kulturfältet. Mål: Vi har en långsiktigt stabil ekonomi Detta har vi uppnått genom att: Fortsatt arbeta för att säkerställa kvaliteten i museets verksamhet. Detta har skett genom att bland annat skapa nya eller revidera styrdokument som till exempel policies, rutiner, utvärderingsblanketter och checklistor har policies tagits fram för upphandling, användandet av IT, resor i tjänsten samt inköp och användning av bilar, friskvård, tillgänglighet och brandskydd. För att stärka museets ekonomi strävar vi efter att hitta samarbetsformer med andra aktörer. Ett exempel är museets programverksamhet som ofta sker i samarbete med annan part. För att bredda verksamheten har konservatorerna initierat samarbete med specialister inom andra discipliner och på andra institutioner 18

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Kulturundersökning Linköping 2013

Kulturundersökning Linköping 2013 Kulturundersökning Linköping 2013 Totalt har 1 000 stycken intervjuer med personer boende i Linköpings kommun som är mellan 18 och 74 år genomförts. Datainsamlingen genomfördes mellan 11 november och 5

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09 BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken Gävle, Sandviken,

Läs mer

Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna 2014 Solenergidagarna 2014 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Sol energifrukost... 6 Mini solmässa... 6 Solsafari... 8 Vadstena kommun...

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Stockholms läns museum, Nacka, 2011 Under 2010 har museet tvingats att minska personalstyrkan med en tredjedel med anledning av ökad konkurrens inom uppdragsverksamheten. Detta kommer naturligtvis

Läs mer