Stiftelsen Östergötlands länsmuseum Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

2 Stiftelsen Östergötlands länsmuseum Verksamhetsberättelse 2011

3 Innehåll Sammanfattning av året Museistatistik... 3 Organisation och verksamhet... 5 Redovisning av måluppfyllelse Tjänster... 8 Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Samverkan Stödföreningar

4 Sammanfattning av året har varit ett mycket spännande år på Östergötlands museum med fortsatt ökning av besökare. Orsaken till ökningen är det breda utbudet av utställningar, föredrag och pedagogiska aktiviteter. En av våra viktigaste uppgifter är att belysa samhällsaktuella företeelser med hjälp av historien och året inleddes med två mycket uppmärksammade utställningar. Den 2010 stängda utställningen Middag med Pol Pot, producerad av Forum för levande historia, återöppnades. På grund av det stora intresset från media drog utställningen en ovanligt stor publik och var dessutom helt fullbokad av skolklasser. Middag med Pol Pot följdes av utställningen Kan svenskheten ta slut?, som producerats av Regionmuseet i Kristianstad i samverkan med Maja Hagerman. Utställning väckte frågor kring vad svenskhet är och hur historien om Sverige använts av olika grupper och under olika tider. Även denna utställning rönte ett stort medialt intresse inte minst med anledning av den utställningsdel som producerats av oss och som behandlade främlingsfientlighet i Östergötland. En viktig uppgift för museet är att stötta och samverka med andra kulturarvsaktörer i länet. Under året har vårt konstpedagogiska samarbetsprojekt, Välj nåt, gör nåt, säg nåt, fått stor framgång och uppmärksamhet bland annat under Norrköpings kulturnatt. Projektet finansieras med utvecklingsbidrag från Statens kulturråd och är ett samarbete med Norrköpings konstmuseum. Museet har också blivit inbjudet i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel i Linköping, LinköpingBo2016, genom vårt pedagogiska projekt Hej Hus. Samverkan i länet med andra parter har fortsatt att öka. Inte minst genom förarbetet till Östergötlands kulturplan som ligger till grund för vår ingång i den nya samverkansmodellen där de statliga verksamhetsbidragen från och med 2012 kommer att fördelas av Regionförbundet Östsam. Den sedan tidigare etablerade samverkan med Linköpings universitet, Östgöta Correspondenten och Linköpings kommun kring Humanistdygnet återupptogs i ny form och en Humanistdag genomfördes på museet under våren. Även museets årsbok, Om konst, var frukten av ett samarbete. I detta fall med Östgöta konstförening som firade 90 år Boken gavs ut i samband med årets konst och formsalong Under samma tak. Stor vikt har lagts på arbete med museets magasin. I en mindre utredning om våra magasins status har alla magasin gåtts igenom och resultatet visar att närmare en tredjedel av museets magasin är undermåliga. Planerna på ett nytt gemensamt magasin i länet har därför ansetts som viktiga. Arbetet har skett i samverkan med Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Gamla Linköping och Flygvapenmuseum. Frågan är mycket angelägen och är ett av de utvecklingsområden som har pekats ut i den regionala Kulturplanen. Att skapa utrymme för kompetensutveckling och omvärldsanalys hos museets medarbetare är prioriterat. Under året har verksamheten inom utvecklingsprojektet Cresco kulminerat. En övervägande del av museets medarbetare har fått kompetensutveckling inom ramen för projektet. Cresco finansierades av Europeiska Socialfonden och har genomförts tillsammans med de regionala museerna i Skåne, Västra Götaland och Halland. Som ett avslutande led i projektet har museet med mycket goda resultat certifierats av Investors in People. En större satsning har också riktats mot ledningsgruppen för att stärka gruppens möjligheter att utöva ett gott ledarskap. Museet visar återigen ett bokslut i balans trots att de offentliga anslagen fortfarande är knappa. Den hårdnande konkurrensen har påverkat den arkeologiska verksamheten under året. I en ekonomisk genomlysning konstaterades att verksamheten behövde styras mot en större andel nya uppdrag. För att möta en annalkande ekonomisk nedgång genomfördes därför en omorganisation i slutet av året. Totalt sett har museets andel externa medel för övrig verksamhet ökat under Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra samarbetsparter Tekniska verken och Swedbank AB i Linköping som genom sina generösa bidrag har stärkt museets verksamhet Maria Jansén länsmuseichef 2

5 Museistatistik Besöksstatistiken har under 2011 varit fortsatt mycket positiv för museet. Totalt var antalet besökare till museets fastigheter, inklusive Löfstad slott, och arrangemangen i länet Ökningen beror även i år framför allt på den ökade tillströmningen av besökare till museibyggnaden. Antalet besökare där ökade med cirka och resulterade i personer. Verksamheterna utanför museibyggnaden lockade också många besökare, , vilket är en minskning jämfört med föregående år. En bidragande orsak till detta är att glasutställningen på Reijmyre glasmuseum hade färre besökare än föregående år. Löfstad slott har i år en betydande ökning besökare personer besökte slottet, programaktiviteterna och sommarutställningen, vilket är en ökning med personer. Härtill kommer cirka besökare i parken vid Löfstad slott. Även 2011 fick museet tillfälle att visa flera utställningar utanför länet. Utställningen Jugendglas från Reijmyre visades på Prins Eugens Waldemarsudde hösten och vintern 2010 (då den besöktes av personer) samt in i januari Under utställningsperioden i januari besöktes den av personer. Datamuseets utställning Spela roll har under året varit uthyrd till Framtidens museum i Borlänge och Jamtli i Östersund och besökts av hela personer. Totalt besöktes museets utställningar som visats utanför länet av personer. Museibyggnaden Linköping Antal besökare Vuxna Barn Vuxna Barn Totalt

6 Löfstad Antal besökare Vuxna Barn Park vuxen Park barn Vuxna Barn Park vuxen Uppskattning p g a trasig mätare Park barn Östergötlands museums besöksstatistik totalt Antal besökare Museet Löfstad Länet Utanför länet Museet Löfstad Länet Utanför länet

7 Organisation och verksamhet Ett 90 tal personer har arbetet på Östergötlands museum under året. Verksamheten bedrivs i museibyggnaden, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Administration. Inom varje avdelning finns i sin tur ett flertal ansvarsområden. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum (f d Faktahyllan), förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har 302 föremål tillförts den kulturhistoriska samlingen. Bland dessa kan nämnas en gåva av Rut Liedgren, intendent på Nordiska museet och bördig från Östergötland. Gåvan består av släktens kläder och textilier från 1700-talet till början av 1900-talet. En samling hattar, tillverkade mellan och 1960-talen vid Linköpings Strå- och Filthattfabrik, tillhör också årets nyförvärv. En ovanlig gåva är åtta psalmodikon (musikinstrument) samlade av K G Gilstring, Linköping. Med gåvan följde en omfattande dokumentation av instrumentens historia i text och bilder. Konstsamlingen har utökats med 44 accessionsnummer, motsvarande verk av 36 konstnärer. Bland konstnärer kan nämnas Eskil Hansson, Bertil Andersson, Christer von Rosen, Hans Hermansson, Idun Lovén, Pär Thorell, Albert Sjöström, Henrik Sörensen, Märta Afzelius, Waldemar Bernhard, Lars Guth (3 400 teckningar och akvareller), Caroline Färnström, J F Martin och Louis Bastin. Förvärvssättet är till övervägande del gåva. Biblioteket har utökats med 316 böcker genom inköp, gåva, byte, pliktleverans och prenumeration. Till arkivet har fem enskilda arkiv inkommit, däribland material om glaskonstnärer vid Reijmyre glasbruk från Ingrid Roséns dödsbo och en sockenbeskrivning från 1940 över Normlösa, gjord och skänkt av Brita Jaensson, Linköping. Arkitekt Bo Sundberg, Linköping, har överlämnat sitt omfångsrika ritningsmaterial och Bleckert Lagerfelt, Grensholm, har skänkt en ritning över Lambohovs ladugård. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca tre hyllmeter. En viss gallring har skett i enlighet med tillsynsmyndighetens, Landstinget i Östergötland, riktlinjer. Från museets konstsamling är 429 verk utdeponerade till 43 depositionsmottagare. Antalet utdeponerade verk har under året minskat med 30 stycken på grund av att två mottagare lämnat tillbaka verk. Från museets kulturhistoriska samling är 653 föremål utdeponerade hos 34 mottagare. Under året har museet bland annat mottagit en deposition bestående av spetsprover och provböcker från Wadstena spetsmuseum. Från museets konstsamling har för utställningsändamål bland annat verken Seglats, Fiskar och K7 av Gösta Adrian-Nilsson (GAN) lånats ut till Norrköpings Konstmuseum och Utsikt från Ljungs slott av Axel Leonard Klinckowström till Metropolitan Museum of Art, New York. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut framför allt till utställningar på andra museer. Exempel på utlån är östgötadrällar utlånade till Norrköpings Stadsmuseums utställning om Carin Larsson och överfångsglas av Axel Enoch Boman till Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre. 5

8 Publik verksamhet Avdelningens personal ger service och information till allmänheten och andra museer, samordnar utställningsarbetet och arbetar med museipedagogik och programverksamhet. Museibutik, reception, formgivning, utställningsteknik och extern information hör också till avdelningens ansvarsområden liksom konstkonsulentens arbete. Avdelningens tekniker utför i samarbete med kulturvårdsavdelningen klimatmätningar i stiftets kyrkor samt transporter med mera. Datamuseet ITceum ingår även det i den publika avdelningen. För att förmedla museets samlade kunskap till allmänheten arbetar museet med bred utställningsverksamhet, programaktiviteter, föredrag, visningar, pedagogisk verksamhet, konstkonsulentverksamhet och museets hemsidor. Att arbeta för att nå nya grupper, bland annat genom åldersinriktade aktiviteter, är en mycket angelägen uppgift för avdelningen. För detaljerade uppgifter om utåtriktad verksamhet - utställningar, program och pedagogisk verksamhet se sidorna Kulturvård I avdelningen ingår enheterna för konservering, byggnadsvård och museets utgårdar/filialer - Löfstad slott, Smedstorps dubbelgård, småjordbruket Öna, Onkel Adamsgården och Krogfallstugan. Avdelningen har ett regionalt ansvar för kulturmiljövården med kunskapsuppbyggnad inom olika verksamhetsområden. Ärenden och uppdrag i form av inventeringar, utredningar, undersökningar, rådgivning avseende byggnadsvård samt handläggning av plan- och bygglovsärenden och kyrkoärenden utförs i hela länet. Vidare är avdelningen remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Många projekt utförs i samarbete med Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötlands kulturmiljöenhet, Riksantikvarieämbetet och andra institutioner. Detta gäller såväl regionala som nationella projekt. Som exempel på arbeten under 2011 kan nämnas antikvarisk expertis gällande 108 objekt, varav 40 kyrkor, kulturhistoriska karaktäriseringar, arbete med bebyggelseregister, antikvarisk rådgivning, föreläsningar, pedagogisk medverkan och programverksamhet. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna gör även omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Inventeringar och större projekt sker ofta i samarbete med andra institutioner och med externa konservatorer som har kompletterande specialistkompetens inom till exempel textil, metall och puts. Under året har större konserveringsarbeten utförts i 19 kyrkor, av ett stort antal privatägda konstverk, målningar tillhöriga Norrköpings konstmuseum och av verk ur museets samlingar. I stiftets kyrkor pågår en beståndsinventering av textilier och metallföremål. På Löfstad slott bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar, programverksamhet och anordnandet av utställningar. Under året genomfördes temadagar som till exempel 1700-talsdag, Park-, trädgårds- och hantverksdag samt Jul på Löfstad. Den engelska parken är välbesökt och fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och varierade trädbeståndet. Arkeologi Avdelningen arbetar över hela länet med ärenden och uppdrag som gäller arkeologi och kulturlandskap. Arbetet omfattar bland annat förstudier, underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar, utredningar och undersökningar, byggnadsarkeologi samt fornminnesvård och frågor rörande kulturlandskapet. Specialistkompetens finns inom dessa områden och inom osteologi. 6

9 Tjänster utförs åt allmänheten, hembygdsföreningar, studieförbund, kyrkor, kommuner, andra museer, statliga verk, myndigheter och företag. Avdelningen fungerar inom sitt verksamhetsområde som remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Dessutom sker samverkan med Riksantikvarieämbetet, Linköpings universitet, länsmuseer och andra institutioner. Avdelningen har under 2011 haft omkring 140 arkeologiska ärenden. Resultat från utredningar och undersökningar publiceras i en rapportserie. Under året har 101 rapporter givits ut och lagts ut på museets hemsida. Redovisning sker även i form av utställningar och böcker. Avdelningen ansvarar för länsmuseets samling av arkeologiskt material. Från den arkeologiska samlingen har cirka 150 föremål lånats ut. Till den arkeologiska samlingen har tillförts cirka föremål/poster. Administration Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av både administrativ personal och vaktmästare/tekniker. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personaloch lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Teknikernas/vaktmästarnas ansvarsområden omfattar teknik och service i lokalerna liksom fastigheternas underhåll och skötsel, transporter, posthantering samt arbete med utställningsbyggande. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. 7

10 Redovisning av måluppfyllelse 2011 Verksamhetsberättelsen för 2011 bygger i sitt upplägg på museets strategi och verksamhetsplan för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska utgå från besökarnas, kundernas och samarbetspartnernas behov. Vi ska använda våra unika samlingar och vår kompetens för att belysa samhällsfrågor. Mål: Alla hittar något i vårt utbud Detta har vi uppnått genom att: Öka tillgängligheten Museet arbetar för att så stor del som möjligt av de publika utrymmena i museibyggnaden och på Löfstad slott ska vara tillgängliga för alla samt för att så mycket som möjligt av våra samlingar och vårt kunnande ska vara tillgängligt. Under året har till exempel en tillgänglighetspolicy och en tillgänglighetsplan skapats samt ett arbete påbörjats för att på museets hemsida och i kommunens tillgänglighetsdatabas beskriva vår tillgänglighet. Som exempel på ökad fysisk tillgänglighet kan färdigställandet av en handikapptoalett med ramp på Löfstad nämnas. Arbetet med en ny textpolicy för att höja kvaliteten på museets textproduktion är påbörjat och informationen i museets audioguider har utökats med åtta nya inspelningar. Fem inspelningar är inlästa på både svenska och engelska, fem är avsedda för konstavdelningen och övriga tre för Datamuseet IT-ceums utställning. För att öka tillgängligheten till museets samlingar och fotoarkiv har digitalisering och bearbetning fortsatt inom ramen för Kulturarvs IT. Ca föremål har fotograferats och ca föremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets befintliga föremålsdatabas. För att tillgängliggöra valda delar av Löfstads miljöer och samlingar har projektet Museum hemma påbörjats se sidan 23. Målet att erbjuda Samsökning mellan databaser har utvecklats ytterligare genom samarbete med S & S (Swedish Open Cultural Heritage Search Tools), som är ett nätverk av nationella och regionala aktörer vilka bygger gränssnitt för samsökning ur den nationella webbservicen K-samsök. Ett konkret resultat är tjänsten KulturarvsSök, utarbetad tillsammans med Kulturarv Sydost (Blekinge). Tjänsten är tillgänglig på Kulturarv Östergötlands hemsida, Museets nya forskarrum har iordningställts och referensbiblioteket är nu åter tillgängligt. En broschyr har tagits fram som presenterar innehållet i verksamheten. Riktlinjer håller på att formuleras för en nystart av verksamheten under Kart- och ritningsarkivet har sorterats upp i nya funktionella ritningsskåp. Arkiv och forskarrum har nyttjats av ca 150 personer under året. På Löfstad har bättre exponeringsmöjligheter för informationsmaterial om slottet och dess omgivningar skapats genom att utrymme beretts i slottsbutiken. Arbete med röjning och skyltning av fornstigen har utförts på Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag. 8

11 Väcka intresse för och förmedla våra resultat För att väcka intresse för och förmedla våra resultat arbetar museet med utgivning av böcker och andra skrifter, medverkar på seminarier, håller föreläsningar med mera. Nedan beskrivs exempel på sådana aktiviteter. Museets årsbok 2011, Om konst. Östgöta konstförening 90 år, utkom hösten Boken, som är ett samarbetsprojekt med Östgöta Konstförening och delfinansierad av Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, rönte stort intresse. Planering för och arbete med årsbok 2012, om östgötska traditioner, har pågått under året liksom arbete med boken Upptäcksfärd bland konstskatter, Östergötlands Museums Vänners gåvor under sextio år samt arbete för webbpublicering av museets Nordeuropeiska konstsamling cirka 1500 cirka 1700 se sidan 24. Museets böcker har sålts i museets butik, i slottsboden på Löfstad, genom bokklubben Clio, på andra museer, i bokhandeln och inte minst via nätet. Under året har en översyn påbörjats och riktlinjer tagits fram för museets förlagsverksamhet. Inom projektet Krokeks kloster har boken Krokeks kloster franciskanernas skogskonvent publicerats. Boken bygger på de resultat som framkommit vid arkeologiska utgrävningar utförda av museet. Medel till projektet har sökts tillsammans med Krokeks hembygdsförening. Museet och Riksantikvarieämbetet UV Öst arbetar tillsammans med och ger ut den populärvetenskapliga tidskriften Arkeologi i Östergötland, som kom ut med sitt andra nummer Medarbetare på museet har skrivit ett flertal artiklar i tidskriften, men även i andra publikationer såsom En rosenkrans och mäster Amunds målningar i Appuna i Linköpings Stiftshistoriska Sällskap Årsbok 2010 och Hos Birgitta på Aspanäs i Silversparren, Nr 310. Artikeln Gården i landskapet. Tre bebyggelsearkeologiska studier 2009 i tidskriften Fornvännen 1, 2011, har recenserats av personal på den arkeologiska avdelningen. En av museets byggnadsantikvarier har skrivit artiklar i serien K-märkt i Östgöta Correspondenten om särskilt intressanta byggnader, allt från gamla dass till brandstationer. Datamuseet IT-ceum har påbörjat en dokumentärfilm om svensk datorhistoria, anordnat specialevenemang tillsammans med Dataföreningen östra kretsen och bidragit till en utställning om GSM (globalt system för mobilkommunikation) på AB Ericsson i Linköping. Museet har vidare medverkat i Arkivens Dag som i år hade temat Konst i arkiven och på Svenska släktforskardagarna som hölls i Norrköping. Dialog om aktuella frågor förs vid så kallade kyrksamråd med Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötland rörande kyrkor och kyrkogårdar. Medborgardialog ingår i arbetet med kyrkbyekomuseet, ett informationsprojekt om kyrkorna i Ödeshögs kommun. Klimat- och energifrågor står för en allt större del av rådgivningen till stiftets församlingar. Personalen på Östergötlands museum är mycket aktiva föredragshållare och föreläsare vid kurser och konferenser anordnade av antingen museet, annan part eller i samarbete med annan part. Som exempel kan nämnas: Föredrag om Krokek för Rotary i Norrköping, Aska hembygdsförening och Föreningen Gamla Linköping, föredrag om Nya undersökningar i Bjälbo på Skänninge stadshotell, Gropar i gatan -Titthål till medeltidens Linköping för Senioruniversitetet i Linköping och föredraget Murbruk under 1000 år vid Nordiskt forum för byggnadsarkeologi i Oslo. Föredrag och visningar har också hållits i samband med större konserveringsarbeten i bla Östra Eneby där de medeltida kalkmålningarna konserverats och i Linköpings Domkyrka där det stora triumfkrucifixet konserverats under året. Vidare har personal medverkat vid ett Borgseminarium i Stockholm och Nordic TAG i Kalmar, vid ELMIA-mässan i Jönköping, vid en Länsstyrelsedag för samtliga arkeologiska aktörer i Östergötland, på ett seminarium om Förhistoriska färder på vatten samt deltagit i doktorandseminarier i Lund och i Stockholm. 9

12 Erbjuda utställningar och program för alla smaker Museet arbetar med basutställningar och tillfälliga utställningar, både i och utanför museet, samt programverksamhet och visningar. Programverksamheten på museet är i många fall knuten till pågående utställningar. Basutställningar Datamuseets basutställning Digitala drömmar har kompletterats med en station om fildelning där bland annat den första Pirat Bay-servern presenteras. I Östgötarummet har mediabiblioteket utökats med ca 30 nya filmer. Tillfälliga utställningar I museibyggnaden har under året 13 tillfälliga utställningar visats. Tre av dessa, Glaskonst av Berit Johansson, Middag med Pol Pot och Mera jul, öppnades redan Utställningen Middag med Pol Pot fick stängas 2010, men återöppnades under början av året efter vissa justeringar gjorda av utställningsproducenten, Forum för levande historia. I början av året öppnade utställningen Kan svenskheten ta slut?, producerad av Regionmuseet Kristianstad efter utställningsmanus av författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman. Se vidare sidan 13. Under våren visades i konstavdelningen resultatet från det pedagogiska projektet Välj nåt, gör nåt, säg nåt se vidare sidan 23. Sommarens utställning i Westmanhallen hette Ingenting försvinner, en utställning om miljö, avfall och dig själv i samarbete med Tekniska Verken. Under sommaren visades också Gästspel Per Gagnevik in memorian från Jönköpings läns museum. Hösten inleddes med utställningen Under samma tak, en jurybedömd salong för bildkonst, formgivning, konsthantverk och design i samarbete med Östgöta Konstförening, Hemslöjden i Östergötland och Skådebanan. Övriga utställningar var Cross Atlantic shuttles, en utställning där fyra svenska och fyra amerikanska vävare inspirerat varandra, Peter de Wit - smyckekonst, Ting och Tankar examensutställning i samarbete med Linköpings universitet och Förvisning Förlust Flykt, en dokumentär berättelse i film och teckningar av konstnären Knutte Wester. Se vidare sidan 13. I utställningsserien Stafetten, med konst av samtida, östgötska konstnärer visades två utställningar, nummer 19 med Caroline Färnström och nummer 20 med Henry Hermansson. Utställningsserien har givits namnet Stafetten på grund av att utställande konstnär utser nästa konstnär i serien. Därutöver har sammanlagt 10 mindre utställningar visats i Östgötarummets Blå hörn varav sju i samarbete med gymnasieelever, en med elever från särgymnasiet, en med folkhögskoleelever och en i samarbete med Stadsmissionen. Museet har varit stödjande part i utställningsprocessen. På Löfstad slott visades utställningen Bevare mig väl - byggnadsvård för slott och torp i kyrksalen. Utställningen lockade många besökare (8 680 personer) och också nya besöksgrupper. Utanför länet: Utställningen Spela roll har renoverats och därefter hyrts ut till Framtidsmuseet i Borlänge och till Jamtli i Östersund. I Borlänge sågs utställningen av personer på Jamtli av cirka 7 500, tillsammans cirka Utställningsperioden för Jugendglas från Reijmyre som lånades ut till Prins Eugens Waldemarsudde 2010 förlängdes med sex veckor vilket innebar att utställningen kom att visas till och med 9 januari 2011 och besågs under den förlängda utställningsperioden av personer. Program och visningar På museet: I samband med museets utställningar bedrivs en omfattande programverksamhet. Programmen arrangeras ofta i samarbete med andra aktörer, såsom Folkuniversitetet, Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Dataföreningen östra kretsen. Under vår och höst ordnades programpunkter tisdag- och torsdagkvällar samt söndagar. Från midsommar till mitten av augusti visades museets utställningar tisdagar, onsdagar och torsdagar. På museet har under året 255 öppna programpunkter och visningar anordnats. Av dessa var 28 barn- och 18 ungdomsaktiviteter. Totalt har vuxna och barn/ungdomar deltagit i öppna aktiviteter för allmänheten på museet. 117 grupper bokade visningar av museets utställningar, vilket innebär att 1890 personer visats utställningarna. Runt om i länet har 51 aktiviteter anordnats 10

13 Exempel på seminarier, program, föreläsningsserier och visningar är: Seminarieserien Digitala revolutioner med sju föreläsningar som hållits i samarbete med Dataföreningen östra kretsen och dataföreningens nätverk samt ett tredagars broderisymposium anordnat i samarbete med Östergötlands hemslöjd och Folkuniversitetet. Nördcafé i samarbete med Tekniska museet i Stockholm har hållits vid 8 tillfällen. Vid denna programpunkt berättar en person som är mycket intresserad och kunnig inom ett område om detta sitt område. Programmen Teckna kroki och Yoga i konstmiljö i konstavdelningen har fortsatt under våren och hösten vid vardera 12 tillfällen. I maj ordnades en Tjejfestival med bland annat verkstad och föreläsningar i samarbete med Diva (en neutral mötesplats för tjejer år inom Stadsmissionen) och Tjejjouren Beata. För att nå nya publikgrupper har till exempel barnvagnsvisningar, visningar för daglediga och barnkalas anordnats. De senare vid 24 tillfällen Öppen konserveringsateljé med visning av pågående konserveringsarbeten och rådgivning för allmänheten har hållits en gång under våren och en gång under hösten. Under sommaren har konservatorerna haft visningar av konstsamlingarna med särskild inriktning på måleritekniker och konstnärsmaterial som pigment och bindemedel och på konserveringsateljén har hållits visning med titeln Hur konserverar man? Med anledning av att Skådebanan fyllde 100 år genomfördes på museet ett offentligt samtal om den lokala kulturpolitiken. Samtidigt visades utställningen En kvadratmeter konst, producerad av Skådebanan. På museets utgårdar/filialer: Den utåtriktade verksamheten på Löfstad slott har bestått av utställning, programaktiviteter, allmänna visningar och specialvisningar, visningar efter bokning för vuxna och barn/ungdomar och speciella skolvisningar och program. Programverksamheten har i stor utsträckning varit kopplad till Årets utställning, Bevare mig väl byggnadsvård för slott och torp. 26 programaktiviteter såsom föreläsningar och byggnadsvårdsrådgivning har anordnats, men även lökexkursion, 1700-talsdag, midsommarfirande, Park-, trädgårds- och hantverksdag samt Jul på Löfstad. Programaktiviteterna, inklusive Jul på Löfstad, lockade cirka personer. Till de allmänna visningarna kom besökare och till bokade visningar Antalet grupper som bokade visning var 130. Av dessa var 82 vuxengrupper (2 166 personer) och 48 barn- eller ungdomsgrupper (891 personer). Vid Smedstorps dubbelgård arrangerade museet, i samarbete med Kinda och Ydre kommuner, familjeaktiviteter under Amerikaveckan. Länsmuseet visade byggnaderna, spelmanslag underhöll och det anordnades aktiviteter för barn på temat Hur lekte man förr samt berättades sagor och sägner. Under Östgötadagarna visades hästar i jordbruksarbete, ett arrangemang i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Brukshästföreningen. Dessutom har torpvisningar skett vid några tillfällen. Museet arrangerade sommarguidningar på kulturreservaten Smedstorp och Öna vid fyra tillfällen och kultur- och naturvandring med naturguide och byggnadsantikvarie vid ett tillfälle. Förutom till programaktiviteter och visningar kommer besökare till Löfstad slott och kulturreservaten för att promenera i parken, bese kulturlandskapet och byggnaderna besökte cirka personer parken vid Löfstad, cirka personer Smedstorp och cirka Öna. Onkel Adamsgårdens trädgård har visats vid två tillfällen. Visningar av Hospitalsmuseet i Vadstena har genomförts av framför allt personal från Visit Direct Under året visades museet för ca personer. 11

14 I länet: Kultur och naturvandringar med besök vid intressanta natur- och kulturplatser som gravfält och gamla torpplatser har genomförts vid 19 tillfällen. Programpunkten har varit förlagd till nästan samtliga kommuner i länet. Vandringarna har skett i samarbete med bland andra naturguide Lars Frölich från Länsstyrelsen Östergötland, berörda kommuner och Folkuniversitetet. Sammanlagt 385 personer deltog i vandringarna. Museet har deltagit i planering och genomförande av projekt inom City art Link, bland annat en modevisning Catwalk tillsammans med elever från Anders Ljungstedts gymnasium. City art Link är en kulturfest i dagarna två i Linköping arrangerad av ett flertal parter såsom konstnärsföreningen ALKA, gallerier och museer, biblioteket, Svensk Form Öst och Linköpings kommun. I samarbete med Gamla Linköping anordnades demonstration av traditionellt måleri på Valla Vagnsmuseum och under Arkeologidagen visades det medeltida stenhuset och dess museum på Rhyzeliusgården i Linköping. Till den kom ca 170 personer. För mer program och visningar se under Marknad, Mål: Vår verksamhet är synlig och närvarande i regionen och under Öka verksamheten i länets kommuner sidorna Utveckla den pedagogiska verksamheten Här nedan redovisas exempel på utveckling av den pedagogiska verksamheten med inriktning på barn och ungdom: Museet besöktes av 366 skolgrupper, vilket innebar elever. Av dessa har 288 grupper, motsvarande elever, deltagit i pedagogiska program. Skolan har erbjudits särskilda program i basutställningen Östgötaliv, på konstavdelningen och i flera tillfälliga utställningar. Pedagogiska program med för- och efterarbetsmaterial har tagits fram till avsnitten Kropp, kön och jämställdhet och Vi och dom i basutställningen Östgötaliv. Programmet Konst och geometri för yngre barn har omformats och testats på högstadieelever. Datamuseet IT-ceum har haft sammanlagt 37 visningar, varav flertalet för skolor. Vi har arbetat med elever som går kursen SFI (Svenskundervisning för invandrare) i basutställningen Östgötaliv. För att levandegöra vår historia har tidstypiska kläder sytts upp. Exempel på pedagogisk verksamhet är följande: Lajvverksamhet om Slaget vid Stångebro med besök på platsen har genomförts i samband med lektion för elever från Anders Ljungstedts gymnasium och med elever på kursen Utomhuspedagogik inom Linköpings universitet. RE-form, kreativ verkstad för ungdomar som vill skapa, diskutera, fika och umgås, ordnades vid 17 tillfällen under vår- och höstterminen med 5-7 personer per tillfälle. Exempel på teman har varit tryck med transferpress, gör dina bilder bättre och serieteckning. Lovverksamhet bedrevs i museets pedagogiska verkstad, Rutan, under februarilovet, påsklovet och höstlovet. Under den sista veckan på sommarlovet deltog museet med en kreativ verkstad i Stadsfesten, arrangerad för ungdomar av Linköpings kommun. På Löfstad slott genomfördes spökvisningar under sport- och höstlov och under fyra veckor på sommarlovet erbjöds programmet Kul och kusligt för barn, en spännande tur i slottets skrymslen och vrår med besök i fängelsehålan och spökrummet. Visningarna har dramatiserats som ett resultat av vårens utvecklingsprojekt, Lajvprogram för årskurs 5 6. Se Pedagogiska projekt och För skapande skola sidan 13. Pedagogiska program för kulturreservaten Smedstorp och Öna har utformats på uppdrag av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet besökte kulturreservaten och uppmärksammade särskilt de pedagogiska programmen och reservatens stora kulturhistoriska värden samt osedvanliga utvecklingspotential. 12

15 Pedagogiska projekt Välj nåt, säg nåt, gör nåt är ett treårigt projekt som drivs tillsammans med Norrköpings konstmuseum. För projektet har museet fått utvecklingsmedel från Statens kulturråd. Projektets syfte är att demokratisera museiverksamheten genom att låta högstadieelever i respektive kommun få tillgång till museernas konstsamlingar, kritiskt granska dem och sedan välja ut ett konstverk att forska mer om. Med utgångspunkt i konstverken skapar eleverna själva. Resultaten ställs sedan ut sida vid sida med originalverket. Utställning planeras till våren Se vidare sidan 23. Hej hus är ett arkitekturpedagogiskt projekt som startade under våren. Projektet vänder sig främst till barn i förskoleklasser. Syftet är att väcka nyfikenhet hos barnen genom att arbeta med dem i deras byggda närmiljö, att diskutera och upptäcka hur husen ser ut och fråga sig varför de ser ut som de gör. Även detta projekt finansieras med medel från Statens kulturråd. Se vidare sidan 23. För Skapande skola har bland annat medeltida banketter och tidsresor anordnats på museet. På Löfstad har Lajvprogram för årskurs 5 6 genomförts under två veckor i april då tre scener ur Löfstad slotts historia spelades upp. Scenerna var Dans, musik och vett och etikett på 1600-talet, talslevé och Köksscen från 1800-talet. Skolorna använder även ordinarie visningar av slottet i Skapande skolasammanhang. För att öka kännedomen om Skapande skola har länets kulturkonsulenter skapat Kultur i skolan gruppen (KIS-gruppen). Seminarier för kulturtjänstemän, fria kulturaktörer respektive för enhetsledare och samordnare i skolan har anordnats av KIS-gruppen. Tillsammans samlade dessa tre seminarier 96 deltagare. Studiedagar och lärarutbildningar. För studerande vid lärarutbildningen på Linköpings universitet har museet haft utbildning i Arkeologi som källa, Vår förhistoria och Vad kan man använda museet till? samt låtit studenter vid slöjdlärarutbildningen lära känna museets samlingar för att låta sig inspireras. Vidare har för verksamma lärare ordnats träffar inför tillfälliga utställningar som Gästspel Per Gagnevik in memorian och Kan svenskheten ta slut? samt för att presentera Datamuseet IT-ceum. Mål: Vårt arbete berör samhällsfrågor i vår tid Detta har vi uppnått genom att: Använda historien för att belysa aktuella frågor Genom museets utställnings- och programverksamhet samt genom synen på och frågeställningar kring kulturarvet använder museet historien för att belysa aktuella frågor. Under året har tre utställningar tagit upp aktuella samhällsfrågor: Middag med Pol Pot en utställning om ideologiska skygglappar och selektivt seende producerad av Forum för levande historia. Kan svenskheten ta slut? en utställning som bland annat ställer frågorna Vad är svenskhet?, Vad förenar oss som bor i Sverige?, Hur påverkas svenskheten? Kan svenskheten ta slut, eller är en förändring naturlig? samt visar hur historien om Sverige använts av olika grupper och i olika tider. Förvisning Förlust Flykt är en dokumentär skildring om den kosovoalbanske flyktingpojken Gzim som efter några år i Sverige blev utvisad. Konstnären Knutte Wester är en berättare som i sitt konstnärskap ger röst åt dem som annars har svårt att göra sig hörda. Genom film och teckningar berättas Gzims livsöde. Genom uppmärksammande i pressen av utställningen Spela roll, arrangemanget Nördcafé med mera har debatt skapats kring den samtida datoranvändningen. Avdelningen för Arkeologi ingår i styrelsen för branschorganisationen MARK som belyser aktuella och viktiga frågor inom arkeologi och den rådande kultur- och samhällsdebatten. Resultat från arkeologiska undersökningar har speglats mot dagens debattämnen såsom frågor om genus, makt och den materiella kulturen. Detta arbetssätt har bland annat använts vid pedagogiska arbeten tillsammans med skolor och vid utbildningsdagar för lärarstudenter från Linköpings universitet. 13

16 Marknad Vi ska bedriva verksamhet i regionens alla kommuner. Vi ska vara synliga och aktiva i media. Vi ska arbeta med ett tydligt varumärke och nischad marknadsföring. Vi ska på ett aktivt och riktat sätt öka kännedomen om våra erbjudanden även utanför regionen. Mål: Vår verksamhet är synlig och närvarande i regionen Detta har vi uppnått genom att: Öka verksamhetens synlighet Under året har museet informerat om verksamheten på lokal, regional och riksnivå genom bland annat utskick till media, annonser i dagspress, facktidningar och tidskrifter, via mail, programblad, kataloger, kartor, kalendarier, affischering, vepor på museets fasad och flyers. Tre gånger under året har särskilda programkort producerats, vinter/vårkort, sommarkort och höst/vinterkort. Museet har deltagit i flera samarbeten med övriga besöksmål i Linköpings kommun, bland annat i marknadsföringsprojektet Turista hemma. Vi arbetar för att genomslaget i media ska fortsätta vara stort. Antalet nedslag i tidningar, radio och TV har under året varit 248 stycken. Under hösten övergick museet från att vara en person på Facebook till att vara en historisk plats. I mitten av december hade personer gillat detta, 96 varit här och 32 pratat om detta. Arbetet med att uppdatera museets hemsidor sker kontinuerligt. I samarbete med Linköpings universitetet har en ny hemsida, Linköpings historia - tagits i bruk. Vi har slutfört och sjösatt en ny hemsida för form- och konstområdet, Sidan har varit verksam ett år och på sidan ges 100 konstnärer möjlighet att visa sin verksamhet för användare såsom kommuner och andra uppdragsgivare. Vi har vidareutvecklat Datamuseets hemsida, och utökat vårt arbete med sociala medier som nyhetsbrev på nätet, Twitter, Facebook och blogg, till exempel den arkeologiska bloggen där intressanta resultat och frågor tas upp. Museets hemsida har under året haft unika besök. Kulturarv Östergötlands hemsida fungerar som en mötesplats och visar nedslag i regionens historia. Under året har serien Månadens bild, film alternativt byggnad kompletterats med Månadens föremål. Kulturarv Östergötlands hemsida är välbesökt registrerades cirka unika besök. För att öka kunskapen om verksamheten har en broschyr tagits fram. Öka verksamheten i länets kommuner Genom utställningar, föreläsningar, publikationer, visningar med mera gör museets medarbetare länets historia tillgänglig för länsinvånarna. Under året har 51 programpunkter anordnats på olika platser i länet, utöver de 26 som anordnats på Löfstad slott i Norrköpings kommun. Exempel på verksamhet i länets kommuner är följande: Ett stort antal arkeologiska undersökningar har visats på olika platser i länet såsom exempelvis grävningarna strax utanför Vadstena. Till visningen kom ca 120 personer. Personal från avdelningarna Arkeologi och Publik verksamhet medverkade under två dagar vid arrangemanget Söderköpings Gästabud med bland annat hantverksdemonstrationer och historisk vandring. Två Kulturarvsdagar har genomförts inom ramen för Kulturarv Östergötland, en i Norrköping i samverkan med Norrköpings stadsmuseum och Linköpings universitet och en i Linköping tillsammans med Studiefrämjandet. Totalt lockade dessa dagar cirka 260 personer. 14

17 Inom arbetet med att upprätta ett nytt regionalt kulturarvsprogram , som Kulturarv Östergötland ansvarar för, har ett flertal kommuner besökts för dialog om kulturarvsfrågor och upprättandet av kommunala kulturarvsprogram. För lokalhistoriska rum på bibliotek i länet har personal på avdelningarna Samlingar och Arkeologi producerat två mindre utställningar. Utställningen för biblioteket i Ödeshög har temat Handens arbete och utställningen för biblioteket i Valdemarsvik Färd över land och vatten. I och med dessa finns nu lokalhistoriska utställningar på bibliotek i 10 kommuner. Inom detta projekt hålls även föreläsningar på biblioteken med medverkan av bland andra personal från museet. I bland annat Boxholm, Finspång, Kisa och Åtvidaberg har välbesökta, lokalhistoriska föreläsningsserier genomförts. Även utanför ramen för lokalhistoriska rum på bibliotek håller personal på museet föredrag på olika håll i länet. Tillsammans med hembygdsrörelsen, Länsstyrelsen Östergötland och Studiefrämjandet har Kulturarv Östergötland vidareutvecklat projektet Torp och torpare som startade Under året har studiecirkeln Torpen på nätet genomförts. Syftet är att utveckla hembygdsföreningarnas torpinventeringsarbete och föra dem närmare den nationella databasen Fornsök, Öppen bildverkstad har arrangerats på 6 platser i länet: Vadstena, Mjölby, Åtvidaberg, Linköping, Norrköping och Söderköping. 18 konstnärer engagerades i Öppen bildverkstad och antalet besökare har varit cirka 850 stycken. Program inom serien Ordning i trädgården arrangerades vid 11 tillfällen med besök i olika trädgårdar och med torpvandringar. Bland annat företogs en torpvandring i Månsabola i Ödeshögs kommun, trädgårdsbesök på Medevi säteri, Löfstad slott och Frängsäter i Finspångs kommun. Det senare för att se restaureringen av gårdens vinkast. En museivecka anordnades i samarbete med Gymnasieskolan Facetten, Åtvidaberg, på temat Vi och dom Mål: Vår verksamhet efterfrågas av många olika typer av uppdragsgivare Detta har vi uppnått genom att: Museet bedriver en stor och bred uppdragsverksamhet framför allt inom arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård. Museet säljer dessutom tjänster såsom utförande av klimatmätningar, utställningsbygge och inom andra specialkompetenser. Museets personal är dessutom representerad i en mångfald externa institutioner, stiftelsers och föreningars styrelser, både på lokalt och nationellt plan. Arkeologi Bland uppdragsgivare kan nämnas: Länsstyrelsen Östergötland, Skogsstyrelsen, Tekniska Verken, kommuner i länet, Trafikverket, Vattenfall, MSE (Mjölby/Svartådalen Energi), Eon och Svenska kyrkans samfälligheter. Till större eller särskilt intressanta arkeologiska projekten kan räknas: Undersökning av en boplats intill Backasand, strax utanför Ödeshög. Undersökningen omfattade ett stort antal lämningar såsom stolphål, härdar, en stensatt väg och brunn. Den huvudsakliga dateringen är mitten av järnåldern. I samband med undersökningen påträffades bland annat silkärl, keramikskärvor, malstenslöpare och underliggare. Strax utanför Vadstena undersöktes flera olika lämningstyper inför projektet Förbifart Vadstena. Vid undersökningen framkom en stensatt väg, täktgropar, stenpackningar och kulturlager, Till fynden kan räknas keramik, ben och malstenar. Dateringarna inom den undersökta ytan spänner över tidsrymden stenålder till medeltid. I kvarteret Rosen i Norrköping utfördes en förundersökning inför exploatering. Vid förundersökningen framkom husgrunder, stenläggningar och kulturlager huvudsakligen från talen, bland annat grunden till det hus där Bellmans Ulla Winblad bodde under några år. I samband med byte av avloppsledningar i Vadstena utfördes en arkeologisk förundersökning inom området för lämningarna efter den romanska kyrkan S:t Per, strax intill Rödtornet. Vid undersökningen 15

18 framkom flera murar bland annat kormuren. Ett antal skelett in situ och omrörda skelettdelar kom att beröras av undersökningen. På ett av skeletten låg ett medeltida läderbälte med bevarade ströningar (dekorativa beslag) fastsatta i mönster. Dessutom påträffades brakteatrar och mynt. På uppdrag av Julia Sigurdsson och Sune Zachrisson har illustrationer till boken Aplagårdar och klosterliljor, 800 år kring Vadstena klosters historia producerats. Dessutom har illustrationer till en rapport om kvarteret Rosen i Norrköping utförts samt till boken Krokeks kloster franciskanernas skogskonvent. Personal från den arkeologiska avdelningen har varit behjälpliga med textgranskning, underlagsmaterial, framtagning av föremål och fotografering till boken om det medeltida Söderköping på uppdrag av Söderköpings kommun och författaren Dick Harrison samt korrekturläst skyltar, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, att placera vid fornvårdsobjekt. En representant från avdelningen för arkeologi har medverkat i referensgruppen för Rökstensprojektet. Projektet har startats med anledning av att ett nytt besökscentrum planeras invid Rökstenen. Stenens historia och tolkningar ska där belysas på ett nytt sätt. Avdelningen för Arkeologi ingick i projektgruppen för firandet av Birger jarl-året Projektet övergick under 2011 till att handla om Birger jarls släkt och då främst Magnus Ladulås. Efter tillstånd och säkerställande av medel till projektet öppnades Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan i april månad. Syftet var att ta DNA och prover för datering från Magnus Ladulås skelett och från de övriga gravlagda individerna. Under senhösten 2011 fastställdes att det omöjligt kan vara Magnus Ladulås som ligger i graven då dateringarna visade ett 100 år yngre skelett. Museet har samarbetat med Linköpings universitet i projekten Linköpings historia där museet varit behjälpligt med underlagsmaterial och fotografering till projektets hemsida och kursen Utställningsgestaltning i historisk miljö i Vadstena. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och vänder sig till alla som är intresserade av utställningsverksamhet och historia. På kursen får man lära sig att göra en utställning av eller i en historisk miljö med autentiska föremål. I detta fall omformades en befintlig utställning och dess texter på Hospitalsmuseet och ett nytt utställningsrum kunde invigas den 1 juli. Härutöver har utställningen Ting och Tankar, som är en examensutställning för programmet Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet visats. I samarbete med Linköpings universitet, Östgöta Correspondenten, Linköpings kommun och Stifts- och landsbiblioteket har museet också anordnat Humanistdagen. Årets tema var Nöjd? Samtal om vardagens val och dilemma. Humanistdagen bjöd på litterär frukost på Stifts- och landsbiblioteket och föreläsningar på museet under rubrikerna Rummet, Kroppen och Kulturen. Museet har haft två uppdrag från Länsbibliotek Östergötland. Dessa har varit att göra en förstudie till ett läsförståelseprojekt kallat ABC- en bokstavslek samt genomförandet av ett läsfrämjandeprojekt, Bokens alla sidor. Båda projekten stöds med medel från Statens kulturråd. På uppdrag av Sandvikens och Jönköpings kommuner har föreläsningar hållits om bokevent, konst- och bilderböcker för bibliotekarier, förskollärare och kulturaktörer. Museet har deltagit i referensgruppen för en ny utställning på Naturum Tåkern. Museets konstkonsulent har inlett ett samarbete med hälsosamordnaren på Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland, genom verksamheten Skapande för daglediga. Verksamheten startade hösten 2011 med fyra workshops och kommer att fortsätta, och även utökas, kommande år. Vidare har konstkonsulenten inom ramen för Regionalt Kulturforum tillsammans med Regionförbundet Östsam, Linköpings kommun, Föreningen Svensk Form Öst, Hemslöjden Östergötland och Folkuniversitetet medverkat till projekt Kulturspaning, vilket innebär möten för utövare inom konst- och formområdet. Konstkonsulenten samarbetar också med konstansvarig och en landskapsarkitekt på Linköpings kommun i utformningen av Linköpings kommuns plan för konstprogram gällande trafikcirkulationsplatser. Till konstkonsulentens arbetsuppgifter hör att uppmärksamma länets verksamma konstnärer. Hösten 2011 anordnades en portfoliovisning i samarbete mellan museets konstkonsulent, Landstinget i Östergötland, Statens konstråd och Norrköpings kommun. 24 konstnärer från länet kunde då visa sin verksamhet för konstrådets, landstingets och Norrköpings kommuns inköpare. Personal från museet deltog i ett multikulturellt ljudkonstprojektet Hörrup i Ryd i Linköping, anordnade pedagogiska workshops på museet samt engagerade och finansierade en konstnär i projektet. 16

19 Datamuseet IT-ceum och länsmuseet deltog i en Barnmässa med verkstad och information om verksamheten inom arrangemanget Barn & Kompani på Cloetta Center under en helg. Målerikonservering På Linköpings stifts uppdrag har upprättandet av en ny databas utförts. Databasen skall användas vid inventering av föremål av metall och textilier i stiftets kyrkor Inventeringen utförs i samarbete med länsmuseerna i Kalmar och Jönköpings län. I samarbete med Linköpings stift pågår även klimatundersökningar i ett antal kyrkor på grund av ökad förekomst av mögel. Målsättningen är att hitta en kostnadseffektiv och god lösning avseende rutiner och klimatreglering. Dessutom har ett stöldsäkringsprojekt avseende kyrkliga inventarier påbörjats i samarbete med Linköpings stift. I Östra Eneby liksom i Örberga kyrka har omfattande konserveringsarbeten avseende medeltida kalkmålningar utförts. Under året har också ett stort antal medeltida krucifix konserverats bland annat från Linköpings domkyrka, Blackstad, Ringarum, Vallerstad och Normlösa. Arbeten har, utöver arbeten i kyrkor, utförts på Norrköpings konstmuseum, Vadstena slott på uppdrag av Fastighetsverket samt åt privata kunder och försäkringsbolag. Byggnadsvård Uppdragsgivare inom byggnadsvården har framför allt varit Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland. För Linköpings Stift har museet utfört en kulturhistorisk inventering och karaktärisering av ett antal gravkapell, alltifrån det stora krematoriet i Lilla Aska, Linköping, till det lilla gravkapellet på Södra kyrkogården i Norrköping. För Länsstyrelsen Östergötland har museet fortsatt utredningarna om eventuell byggnadsminnesförklaring av till exempel Lokstallet i Kisa, Arkö båk i Norrköpings skärgård och Hättorps gård i Motala kommun. För Linköpings kommun har museets byggnadsantikvarier gjort utredningar om bebyggelsen i Bergsbadet och Mörtlösa Backgård och tillsammans med arkeologerna en utredning om fastigheten Bikupan i Linköping. För Landstinget i Östergötland har en utredning gjorts om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen tillhörande rättspsykiatriska kliniken i Vadstena. Byggnadsantikvarierna har också medverkat vid restaureringen av sju byggnader i Borghamn, byggnader på Medevi Brunn och Borkhults trädgårdsmästarebostad. Exempel på andra uppdrag och uppdragsgivare är: Till länets hembygdsförening har generellt stöd och hjälp givits samt direkt byggnadsvårdande åtgärder utförts gällande fem projekt. För medlemmar i Östergötlands hembygdsförbund har museet hållit föredrag och utbildningar samt varit behjälpligt i utställningsbyggande. På uppdrag av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre har personal på Samlingar varit behjälplig vid uppbyggandet av årets utställning med kristallglas. Utställningen kom att beses av cirka personer. Löfstad slotts fastigheter ägs av Emilie Pipers donationsfond som förvaltas av Riddarhuset. På Riddarhusets uppdrag utför museets personal underhåll av fastigheterna i samverkan med Linköpings Skogstjänst. Museets representation i externa institutioner, stiftelsers och föreningars styrelser Museets personal är representerad i en mångfald externa stiftelsers/föreningars styrelser beroende på att respektive stiftelses/förenings stadgar så föreskriver eller för att personal blivit invald för att representera museet och museets kompetens. Som exempel kan nämnas: Riksförbundet Sveriges museer, Statens musikverks insynsråd, Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelsen Östergötlands insynsråd och Riksutställningars tankesmedja om kvalificerat EU-arbete där länsmuseichefen är invald. Ytterligare exempel är den museiarkeologiska branschorganisationen MARK där avdelningschefen för arkeologiska avdelningen varit invald och Musad, en förening för administratörer på landets museer, där den administrativa chefen är invald För uppgift om fler institutioner, stiftelser och föreningar se sidan 26. Nätverksarbete Det mest uttalade nätverksarbetet på museet är det som sker inom Kulturarv Östergötlands ram och avser ABM-samverkan mellan olika arkiv, bibliotek och museer. Härur utvecklas andra nätverk, olika 17

20 beroende på typ av projekt. Så gott som all verksamhet inom Kulturarv Östergötland sker genom nätverk. Exempel på nätverksarbeten är Östgötabild, Östgötafilm och Östgötaljud. Ett betydelsefullt nationellt nätverk är Portalnätverket, som genererat utbyte med andra kulturarvsportaler som Västarvet, Kulturarv Sydost, Kulturarv Stockholm och Kulturarv Västernorrland. Exempel på andra nätverk är: Museichefskollegiet där cheferna för Östergötlands museum, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Gamla Linköping, Flygvapenmuseum, Motala museer, Motala motormuseum, Arbetets museum samt Linköpings slotts- och domkyrkomuseum och Klostermuseet i Vadstena träffas regelbundet. I Nätverk för landets museer som arbetar med medeltiden ingår personal från Avdelningen arkeologi Museet tillsammans med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum anordnade under året en träff på Linköpings slott. Regionalt Kulturforum är ett nätverk som arbetar för att utveckla regionen kulturellt. Konstkonsulenten verkar som samordnare för ett projekt inom nätverket där förutsättningarna för länets konstnärer, konsthantverkare och designers studeras. Pedagoger vid länets offentligt finansierade museer träffas flera gånger per år för erfarenhetsutbyte. På initiativ från Regionförbundet Östsam inledde flera av kulturinstitutionerna i Östergötland ett samarbete under rubriken Regional kulturkommunikation för institutionernas kommunikatörer/informatörer. Ambitionen var att bilda ett regionalt nätverk med syftet att samarbeta kring marknadsföring och varumärkesbyggande, utbildning och kompetensutveckling med mera. På grund av förändringar i regionförbundets personal kunde samarbetet inte fortsätta. Byggnadsantikvarierna har varit aktiva i ett nationellt nätverk avseende det kyrkliga kulturarvet liksom i ledningsgruppen för Energieffektivisering och ökat samarbete kring energi- och fastighetsfrågor på stifts- och kontraktsnivå i Linköpings Stift. Ekonomi Vi ska ha en differentierad prissättning och locka fler målgrupper till museets olika verksamheter och tjänster. Vi ska använda våra resurser på ett hållbart sätt genom noggrann planering och uppföljning av all verksamhet och förbrukning. Vi ska öka museets resurser genom samverkan med andra aktörer inom och utanför kulturfältet. Mål: Vi har en långsiktigt stabil ekonomi Detta har vi uppnått genom att: Fortsatt arbeta för att säkerställa kvaliteten i museets verksamhet. Detta har skett genom att bland annat skapa nya eller revidera styrdokument som till exempel policies, rutiner, utvärderingsblanketter och checklistor har policies tagits fram för upphandling, användandet av IT, resor i tjänsten samt inköp och användning av bilar, friskvård, tillgänglighet och brandskydd. För att stärka museets ekonomi strävar vi efter att hitta samarbetsformer med andra aktörer. Ett exempel är museets programverksamhet som ofta sker i samarbete med annan part. För att bredda verksamheten har konservatorerna initierat samarbete med specialister inom andra discipliner och på andra institutioner 18

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer