Stiftelsen Östergötlands länsmuseum Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

2 Stiftelsen Östergötlands länsmuseum Verksamhetsberättelse 2011

3 Innehåll Sammanfattning av året Museistatistik... 3 Organisation och verksamhet... 5 Redovisning av måluppfyllelse Tjänster... 8 Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Samverkan Stödföreningar

4 Sammanfattning av året har varit ett mycket spännande år på Östergötlands museum med fortsatt ökning av besökare. Orsaken till ökningen är det breda utbudet av utställningar, föredrag och pedagogiska aktiviteter. En av våra viktigaste uppgifter är att belysa samhällsaktuella företeelser med hjälp av historien och året inleddes med två mycket uppmärksammade utställningar. Den 2010 stängda utställningen Middag med Pol Pot, producerad av Forum för levande historia, återöppnades. På grund av det stora intresset från media drog utställningen en ovanligt stor publik och var dessutom helt fullbokad av skolklasser. Middag med Pol Pot följdes av utställningen Kan svenskheten ta slut?, som producerats av Regionmuseet i Kristianstad i samverkan med Maja Hagerman. Utställning väckte frågor kring vad svenskhet är och hur historien om Sverige använts av olika grupper och under olika tider. Även denna utställning rönte ett stort medialt intresse inte minst med anledning av den utställningsdel som producerats av oss och som behandlade främlingsfientlighet i Östergötland. En viktig uppgift för museet är att stötta och samverka med andra kulturarvsaktörer i länet. Under året har vårt konstpedagogiska samarbetsprojekt, Välj nåt, gör nåt, säg nåt, fått stor framgång och uppmärksamhet bland annat under Norrköpings kulturnatt. Projektet finansieras med utvecklingsbidrag från Statens kulturråd och är ett samarbete med Norrköpings konstmuseum. Museet har också blivit inbjudet i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel i Linköping, LinköpingBo2016, genom vårt pedagogiska projekt Hej Hus. Samverkan i länet med andra parter har fortsatt att öka. Inte minst genom förarbetet till Östergötlands kulturplan som ligger till grund för vår ingång i den nya samverkansmodellen där de statliga verksamhetsbidragen från och med 2012 kommer att fördelas av Regionförbundet Östsam. Den sedan tidigare etablerade samverkan med Linköpings universitet, Östgöta Correspondenten och Linköpings kommun kring Humanistdygnet återupptogs i ny form och en Humanistdag genomfördes på museet under våren. Även museets årsbok, Om konst, var frukten av ett samarbete. I detta fall med Östgöta konstförening som firade 90 år Boken gavs ut i samband med årets konst och formsalong Under samma tak. Stor vikt har lagts på arbete med museets magasin. I en mindre utredning om våra magasins status har alla magasin gåtts igenom och resultatet visar att närmare en tredjedel av museets magasin är undermåliga. Planerna på ett nytt gemensamt magasin i länet har därför ansetts som viktiga. Arbetet har skett i samverkan med Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Gamla Linköping och Flygvapenmuseum. Frågan är mycket angelägen och är ett av de utvecklingsområden som har pekats ut i den regionala Kulturplanen. Att skapa utrymme för kompetensutveckling och omvärldsanalys hos museets medarbetare är prioriterat. Under året har verksamheten inom utvecklingsprojektet Cresco kulminerat. En övervägande del av museets medarbetare har fått kompetensutveckling inom ramen för projektet. Cresco finansierades av Europeiska Socialfonden och har genomförts tillsammans med de regionala museerna i Skåne, Västra Götaland och Halland. Som ett avslutande led i projektet har museet med mycket goda resultat certifierats av Investors in People. En större satsning har också riktats mot ledningsgruppen för att stärka gruppens möjligheter att utöva ett gott ledarskap. Museet visar återigen ett bokslut i balans trots att de offentliga anslagen fortfarande är knappa. Den hårdnande konkurrensen har påverkat den arkeologiska verksamheten under året. I en ekonomisk genomlysning konstaterades att verksamheten behövde styras mot en större andel nya uppdrag. För att möta en annalkande ekonomisk nedgång genomfördes därför en omorganisation i slutet av året. Totalt sett har museets andel externa medel för övrig verksamhet ökat under Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra samarbetsparter Tekniska verken och Swedbank AB i Linköping som genom sina generösa bidrag har stärkt museets verksamhet Maria Jansén länsmuseichef 2

5 Museistatistik Besöksstatistiken har under 2011 varit fortsatt mycket positiv för museet. Totalt var antalet besökare till museets fastigheter, inklusive Löfstad slott, och arrangemangen i länet Ökningen beror även i år framför allt på den ökade tillströmningen av besökare till museibyggnaden. Antalet besökare där ökade med cirka och resulterade i personer. Verksamheterna utanför museibyggnaden lockade också många besökare, , vilket är en minskning jämfört med föregående år. En bidragande orsak till detta är att glasutställningen på Reijmyre glasmuseum hade färre besökare än föregående år. Löfstad slott har i år en betydande ökning besökare personer besökte slottet, programaktiviteterna och sommarutställningen, vilket är en ökning med personer. Härtill kommer cirka besökare i parken vid Löfstad slott. Även 2011 fick museet tillfälle att visa flera utställningar utanför länet. Utställningen Jugendglas från Reijmyre visades på Prins Eugens Waldemarsudde hösten och vintern 2010 (då den besöktes av personer) samt in i januari Under utställningsperioden i januari besöktes den av personer. Datamuseets utställning Spela roll har under året varit uthyrd till Framtidens museum i Borlänge och Jamtli i Östersund och besökts av hela personer. Totalt besöktes museets utställningar som visats utanför länet av personer. Museibyggnaden Linköping Antal besökare Vuxna Barn Vuxna Barn Totalt

6 Löfstad Antal besökare Vuxna Barn Park vuxen Park barn Vuxna Barn Park vuxen Uppskattning p g a trasig mätare Park barn Östergötlands museums besöksstatistik totalt Antal besökare Museet Löfstad Länet Utanför länet Museet Löfstad Länet Utanför länet

7 Organisation och verksamhet Ett 90 tal personer har arbetet på Östergötlands museum under året. Verksamheten bedrivs i museibyggnaden, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Administration. Inom varje avdelning finns i sin tur ett flertal ansvarsområden. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum (f d Faktahyllan), förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har 302 föremål tillförts den kulturhistoriska samlingen. Bland dessa kan nämnas en gåva av Rut Liedgren, intendent på Nordiska museet och bördig från Östergötland. Gåvan består av släktens kläder och textilier från 1700-talet till början av 1900-talet. En samling hattar, tillverkade mellan och 1960-talen vid Linköpings Strå- och Filthattfabrik, tillhör också årets nyförvärv. En ovanlig gåva är åtta psalmodikon (musikinstrument) samlade av K G Gilstring, Linköping. Med gåvan följde en omfattande dokumentation av instrumentens historia i text och bilder. Konstsamlingen har utökats med 44 accessionsnummer, motsvarande verk av 36 konstnärer. Bland konstnärer kan nämnas Eskil Hansson, Bertil Andersson, Christer von Rosen, Hans Hermansson, Idun Lovén, Pär Thorell, Albert Sjöström, Henrik Sörensen, Märta Afzelius, Waldemar Bernhard, Lars Guth (3 400 teckningar och akvareller), Caroline Färnström, J F Martin och Louis Bastin. Förvärvssättet är till övervägande del gåva. Biblioteket har utökats med 316 böcker genom inköp, gåva, byte, pliktleverans och prenumeration. Till arkivet har fem enskilda arkiv inkommit, däribland material om glaskonstnärer vid Reijmyre glasbruk från Ingrid Roséns dödsbo och en sockenbeskrivning från 1940 över Normlösa, gjord och skänkt av Brita Jaensson, Linköping. Arkitekt Bo Sundberg, Linköping, har överlämnat sitt omfångsrika ritningsmaterial och Bleckert Lagerfelt, Grensholm, har skänkt en ritning över Lambohovs ladugård. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca tre hyllmeter. En viss gallring har skett i enlighet med tillsynsmyndighetens, Landstinget i Östergötland, riktlinjer. Från museets konstsamling är 429 verk utdeponerade till 43 depositionsmottagare. Antalet utdeponerade verk har under året minskat med 30 stycken på grund av att två mottagare lämnat tillbaka verk. Från museets kulturhistoriska samling är 653 föremål utdeponerade hos 34 mottagare. Under året har museet bland annat mottagit en deposition bestående av spetsprover och provböcker från Wadstena spetsmuseum. Från museets konstsamling har för utställningsändamål bland annat verken Seglats, Fiskar och K7 av Gösta Adrian-Nilsson (GAN) lånats ut till Norrköpings Konstmuseum och Utsikt från Ljungs slott av Axel Leonard Klinckowström till Metropolitan Museum of Art, New York. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut framför allt till utställningar på andra museer. Exempel på utlån är östgötadrällar utlånade till Norrköpings Stadsmuseums utställning om Carin Larsson och överfångsglas av Axel Enoch Boman till Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre. 5

8 Publik verksamhet Avdelningens personal ger service och information till allmänheten och andra museer, samordnar utställningsarbetet och arbetar med museipedagogik och programverksamhet. Museibutik, reception, formgivning, utställningsteknik och extern information hör också till avdelningens ansvarsområden liksom konstkonsulentens arbete. Avdelningens tekniker utför i samarbete med kulturvårdsavdelningen klimatmätningar i stiftets kyrkor samt transporter med mera. Datamuseet ITceum ingår även det i den publika avdelningen. För att förmedla museets samlade kunskap till allmänheten arbetar museet med bred utställningsverksamhet, programaktiviteter, föredrag, visningar, pedagogisk verksamhet, konstkonsulentverksamhet och museets hemsidor. Att arbeta för att nå nya grupper, bland annat genom åldersinriktade aktiviteter, är en mycket angelägen uppgift för avdelningen. För detaljerade uppgifter om utåtriktad verksamhet - utställningar, program och pedagogisk verksamhet se sidorna Kulturvård I avdelningen ingår enheterna för konservering, byggnadsvård och museets utgårdar/filialer - Löfstad slott, Smedstorps dubbelgård, småjordbruket Öna, Onkel Adamsgården och Krogfallstugan. Avdelningen har ett regionalt ansvar för kulturmiljövården med kunskapsuppbyggnad inom olika verksamhetsområden. Ärenden och uppdrag i form av inventeringar, utredningar, undersökningar, rådgivning avseende byggnadsvård samt handläggning av plan- och bygglovsärenden och kyrkoärenden utförs i hela länet. Vidare är avdelningen remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Många projekt utförs i samarbete med Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötlands kulturmiljöenhet, Riksantikvarieämbetet och andra institutioner. Detta gäller såväl regionala som nationella projekt. Som exempel på arbeten under 2011 kan nämnas antikvarisk expertis gällande 108 objekt, varav 40 kyrkor, kulturhistoriska karaktäriseringar, arbete med bebyggelseregister, antikvarisk rådgivning, föreläsningar, pedagogisk medverkan och programverksamhet. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna gör även omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Inventeringar och större projekt sker ofta i samarbete med andra institutioner och med externa konservatorer som har kompletterande specialistkompetens inom till exempel textil, metall och puts. Under året har större konserveringsarbeten utförts i 19 kyrkor, av ett stort antal privatägda konstverk, målningar tillhöriga Norrköpings konstmuseum och av verk ur museets samlingar. I stiftets kyrkor pågår en beståndsinventering av textilier och metallföremål. På Löfstad slott bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar, programverksamhet och anordnandet av utställningar. Under året genomfördes temadagar som till exempel 1700-talsdag, Park-, trädgårds- och hantverksdag samt Jul på Löfstad. Den engelska parken är välbesökt och fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och varierade trädbeståndet. Arkeologi Avdelningen arbetar över hela länet med ärenden och uppdrag som gäller arkeologi och kulturlandskap. Arbetet omfattar bland annat förstudier, underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar, utredningar och undersökningar, byggnadsarkeologi samt fornminnesvård och frågor rörande kulturlandskapet. Specialistkompetens finns inom dessa områden och inom osteologi. 6

9 Tjänster utförs åt allmänheten, hembygdsföreningar, studieförbund, kyrkor, kommuner, andra museer, statliga verk, myndigheter och företag. Avdelningen fungerar inom sitt verksamhetsområde som remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Dessutom sker samverkan med Riksantikvarieämbetet, Linköpings universitet, länsmuseer och andra institutioner. Avdelningen har under 2011 haft omkring 140 arkeologiska ärenden. Resultat från utredningar och undersökningar publiceras i en rapportserie. Under året har 101 rapporter givits ut och lagts ut på museets hemsida. Redovisning sker även i form av utställningar och böcker. Avdelningen ansvarar för länsmuseets samling av arkeologiskt material. Från den arkeologiska samlingen har cirka 150 föremål lånats ut. Till den arkeologiska samlingen har tillförts cirka föremål/poster. Administration Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av både administrativ personal och vaktmästare/tekniker. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personaloch lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Teknikernas/vaktmästarnas ansvarsområden omfattar teknik och service i lokalerna liksom fastigheternas underhåll och skötsel, transporter, posthantering samt arbete med utställningsbyggande. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. 7

10 Redovisning av måluppfyllelse 2011 Verksamhetsberättelsen för 2011 bygger i sitt upplägg på museets strategi och verksamhetsplan för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska utgå från besökarnas, kundernas och samarbetspartnernas behov. Vi ska använda våra unika samlingar och vår kompetens för att belysa samhällsfrågor. Mål: Alla hittar något i vårt utbud Detta har vi uppnått genom att: Öka tillgängligheten Museet arbetar för att så stor del som möjligt av de publika utrymmena i museibyggnaden och på Löfstad slott ska vara tillgängliga för alla samt för att så mycket som möjligt av våra samlingar och vårt kunnande ska vara tillgängligt. Under året har till exempel en tillgänglighetspolicy och en tillgänglighetsplan skapats samt ett arbete påbörjats för att på museets hemsida och i kommunens tillgänglighetsdatabas beskriva vår tillgänglighet. Som exempel på ökad fysisk tillgänglighet kan färdigställandet av en handikapptoalett med ramp på Löfstad nämnas. Arbetet med en ny textpolicy för att höja kvaliteten på museets textproduktion är påbörjat och informationen i museets audioguider har utökats med åtta nya inspelningar. Fem inspelningar är inlästa på både svenska och engelska, fem är avsedda för konstavdelningen och övriga tre för Datamuseet IT-ceums utställning. För att öka tillgängligheten till museets samlingar och fotoarkiv har digitalisering och bearbetning fortsatt inom ramen för Kulturarvs IT. Ca föremål har fotograferats och ca föremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets befintliga föremålsdatabas. För att tillgängliggöra valda delar av Löfstads miljöer och samlingar har projektet Museum hemma påbörjats se sidan 23. Målet att erbjuda Samsökning mellan databaser har utvecklats ytterligare genom samarbete med S & S (Swedish Open Cultural Heritage Search Tools), som är ett nätverk av nationella och regionala aktörer vilka bygger gränssnitt för samsökning ur den nationella webbservicen K-samsök. Ett konkret resultat är tjänsten KulturarvsSök, utarbetad tillsammans med Kulturarv Sydost (Blekinge). Tjänsten är tillgänglig på Kulturarv Östergötlands hemsida, Museets nya forskarrum har iordningställts och referensbiblioteket är nu åter tillgängligt. En broschyr har tagits fram som presenterar innehållet i verksamheten. Riktlinjer håller på att formuleras för en nystart av verksamheten under Kart- och ritningsarkivet har sorterats upp i nya funktionella ritningsskåp. Arkiv och forskarrum har nyttjats av ca 150 personer under året. På Löfstad har bättre exponeringsmöjligheter för informationsmaterial om slottet och dess omgivningar skapats genom att utrymme beretts i slottsbutiken. Arbete med röjning och skyltning av fornstigen har utförts på Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag. 8

11 Väcka intresse för och förmedla våra resultat För att väcka intresse för och förmedla våra resultat arbetar museet med utgivning av böcker och andra skrifter, medverkar på seminarier, håller föreläsningar med mera. Nedan beskrivs exempel på sådana aktiviteter. Museets årsbok 2011, Om konst. Östgöta konstförening 90 år, utkom hösten Boken, som är ett samarbetsprojekt med Östgöta Konstförening och delfinansierad av Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, rönte stort intresse. Planering för och arbete med årsbok 2012, om östgötska traditioner, har pågått under året liksom arbete med boken Upptäcksfärd bland konstskatter, Östergötlands Museums Vänners gåvor under sextio år samt arbete för webbpublicering av museets Nordeuropeiska konstsamling cirka 1500 cirka 1700 se sidan 24. Museets böcker har sålts i museets butik, i slottsboden på Löfstad, genom bokklubben Clio, på andra museer, i bokhandeln och inte minst via nätet. Under året har en översyn påbörjats och riktlinjer tagits fram för museets förlagsverksamhet. Inom projektet Krokeks kloster har boken Krokeks kloster franciskanernas skogskonvent publicerats. Boken bygger på de resultat som framkommit vid arkeologiska utgrävningar utförda av museet. Medel till projektet har sökts tillsammans med Krokeks hembygdsförening. Museet och Riksantikvarieämbetet UV Öst arbetar tillsammans med och ger ut den populärvetenskapliga tidskriften Arkeologi i Östergötland, som kom ut med sitt andra nummer Medarbetare på museet har skrivit ett flertal artiklar i tidskriften, men även i andra publikationer såsom En rosenkrans och mäster Amunds målningar i Appuna i Linköpings Stiftshistoriska Sällskap Årsbok 2010 och Hos Birgitta på Aspanäs i Silversparren, Nr 310. Artikeln Gården i landskapet. Tre bebyggelsearkeologiska studier 2009 i tidskriften Fornvännen 1, 2011, har recenserats av personal på den arkeologiska avdelningen. En av museets byggnadsantikvarier har skrivit artiklar i serien K-märkt i Östgöta Correspondenten om särskilt intressanta byggnader, allt från gamla dass till brandstationer. Datamuseet IT-ceum har påbörjat en dokumentärfilm om svensk datorhistoria, anordnat specialevenemang tillsammans med Dataföreningen östra kretsen och bidragit till en utställning om GSM (globalt system för mobilkommunikation) på AB Ericsson i Linköping. Museet har vidare medverkat i Arkivens Dag som i år hade temat Konst i arkiven och på Svenska släktforskardagarna som hölls i Norrköping. Dialog om aktuella frågor förs vid så kallade kyrksamråd med Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötland rörande kyrkor och kyrkogårdar. Medborgardialog ingår i arbetet med kyrkbyekomuseet, ett informationsprojekt om kyrkorna i Ödeshögs kommun. Klimat- och energifrågor står för en allt större del av rådgivningen till stiftets församlingar. Personalen på Östergötlands museum är mycket aktiva föredragshållare och föreläsare vid kurser och konferenser anordnade av antingen museet, annan part eller i samarbete med annan part. Som exempel kan nämnas: Föredrag om Krokek för Rotary i Norrköping, Aska hembygdsförening och Föreningen Gamla Linköping, föredrag om Nya undersökningar i Bjälbo på Skänninge stadshotell, Gropar i gatan -Titthål till medeltidens Linköping för Senioruniversitetet i Linköping och föredraget Murbruk under 1000 år vid Nordiskt forum för byggnadsarkeologi i Oslo. Föredrag och visningar har också hållits i samband med större konserveringsarbeten i bla Östra Eneby där de medeltida kalkmålningarna konserverats och i Linköpings Domkyrka där det stora triumfkrucifixet konserverats under året. Vidare har personal medverkat vid ett Borgseminarium i Stockholm och Nordic TAG i Kalmar, vid ELMIA-mässan i Jönköping, vid en Länsstyrelsedag för samtliga arkeologiska aktörer i Östergötland, på ett seminarium om Förhistoriska färder på vatten samt deltagit i doktorandseminarier i Lund och i Stockholm. 9

12 Erbjuda utställningar och program för alla smaker Museet arbetar med basutställningar och tillfälliga utställningar, både i och utanför museet, samt programverksamhet och visningar. Programverksamheten på museet är i många fall knuten till pågående utställningar. Basutställningar Datamuseets basutställning Digitala drömmar har kompletterats med en station om fildelning där bland annat den första Pirat Bay-servern presenteras. I Östgötarummet har mediabiblioteket utökats med ca 30 nya filmer. Tillfälliga utställningar I museibyggnaden har under året 13 tillfälliga utställningar visats. Tre av dessa, Glaskonst av Berit Johansson, Middag med Pol Pot och Mera jul, öppnades redan Utställningen Middag med Pol Pot fick stängas 2010, men återöppnades under början av året efter vissa justeringar gjorda av utställningsproducenten, Forum för levande historia. I början av året öppnade utställningen Kan svenskheten ta slut?, producerad av Regionmuseet Kristianstad efter utställningsmanus av författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman. Se vidare sidan 13. Under våren visades i konstavdelningen resultatet från det pedagogiska projektet Välj nåt, gör nåt, säg nåt se vidare sidan 23. Sommarens utställning i Westmanhallen hette Ingenting försvinner, en utställning om miljö, avfall och dig själv i samarbete med Tekniska Verken. Under sommaren visades också Gästspel Per Gagnevik in memorian från Jönköpings läns museum. Hösten inleddes med utställningen Under samma tak, en jurybedömd salong för bildkonst, formgivning, konsthantverk och design i samarbete med Östgöta Konstförening, Hemslöjden i Östergötland och Skådebanan. Övriga utställningar var Cross Atlantic shuttles, en utställning där fyra svenska och fyra amerikanska vävare inspirerat varandra, Peter de Wit - smyckekonst, Ting och Tankar examensutställning i samarbete med Linköpings universitet och Förvisning Förlust Flykt, en dokumentär berättelse i film och teckningar av konstnären Knutte Wester. Se vidare sidan 13. I utställningsserien Stafetten, med konst av samtida, östgötska konstnärer visades två utställningar, nummer 19 med Caroline Färnström och nummer 20 med Henry Hermansson. Utställningsserien har givits namnet Stafetten på grund av att utställande konstnär utser nästa konstnär i serien. Därutöver har sammanlagt 10 mindre utställningar visats i Östgötarummets Blå hörn varav sju i samarbete med gymnasieelever, en med elever från särgymnasiet, en med folkhögskoleelever och en i samarbete med Stadsmissionen. Museet har varit stödjande part i utställningsprocessen. På Löfstad slott visades utställningen Bevare mig väl - byggnadsvård för slott och torp i kyrksalen. Utställningen lockade många besökare (8 680 personer) och också nya besöksgrupper. Utanför länet: Utställningen Spela roll har renoverats och därefter hyrts ut till Framtidsmuseet i Borlänge och till Jamtli i Östersund. I Borlänge sågs utställningen av personer på Jamtli av cirka 7 500, tillsammans cirka Utställningsperioden för Jugendglas från Reijmyre som lånades ut till Prins Eugens Waldemarsudde 2010 förlängdes med sex veckor vilket innebar att utställningen kom att visas till och med 9 januari 2011 och besågs under den förlängda utställningsperioden av personer. Program och visningar På museet: I samband med museets utställningar bedrivs en omfattande programverksamhet. Programmen arrangeras ofta i samarbete med andra aktörer, såsom Folkuniversitetet, Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Dataföreningen östra kretsen. Under vår och höst ordnades programpunkter tisdag- och torsdagkvällar samt söndagar. Från midsommar till mitten av augusti visades museets utställningar tisdagar, onsdagar och torsdagar. På museet har under året 255 öppna programpunkter och visningar anordnats. Av dessa var 28 barn- och 18 ungdomsaktiviteter. Totalt har vuxna och barn/ungdomar deltagit i öppna aktiviteter för allmänheten på museet. 117 grupper bokade visningar av museets utställningar, vilket innebär att 1890 personer visats utställningarna. Runt om i länet har 51 aktiviteter anordnats 10

13 Exempel på seminarier, program, föreläsningsserier och visningar är: Seminarieserien Digitala revolutioner med sju föreläsningar som hållits i samarbete med Dataföreningen östra kretsen och dataföreningens nätverk samt ett tredagars broderisymposium anordnat i samarbete med Östergötlands hemslöjd och Folkuniversitetet. Nördcafé i samarbete med Tekniska museet i Stockholm har hållits vid 8 tillfällen. Vid denna programpunkt berättar en person som är mycket intresserad och kunnig inom ett område om detta sitt område. Programmen Teckna kroki och Yoga i konstmiljö i konstavdelningen har fortsatt under våren och hösten vid vardera 12 tillfällen. I maj ordnades en Tjejfestival med bland annat verkstad och föreläsningar i samarbete med Diva (en neutral mötesplats för tjejer år inom Stadsmissionen) och Tjejjouren Beata. För att nå nya publikgrupper har till exempel barnvagnsvisningar, visningar för daglediga och barnkalas anordnats. De senare vid 24 tillfällen Öppen konserveringsateljé med visning av pågående konserveringsarbeten och rådgivning för allmänheten har hållits en gång under våren och en gång under hösten. Under sommaren har konservatorerna haft visningar av konstsamlingarna med särskild inriktning på måleritekniker och konstnärsmaterial som pigment och bindemedel och på konserveringsateljén har hållits visning med titeln Hur konserverar man? Med anledning av att Skådebanan fyllde 100 år genomfördes på museet ett offentligt samtal om den lokala kulturpolitiken. Samtidigt visades utställningen En kvadratmeter konst, producerad av Skådebanan. På museets utgårdar/filialer: Den utåtriktade verksamheten på Löfstad slott har bestått av utställning, programaktiviteter, allmänna visningar och specialvisningar, visningar efter bokning för vuxna och barn/ungdomar och speciella skolvisningar och program. Programverksamheten har i stor utsträckning varit kopplad till Årets utställning, Bevare mig väl byggnadsvård för slott och torp. 26 programaktiviteter såsom föreläsningar och byggnadsvårdsrådgivning har anordnats, men även lökexkursion, 1700-talsdag, midsommarfirande, Park-, trädgårds- och hantverksdag samt Jul på Löfstad. Programaktiviteterna, inklusive Jul på Löfstad, lockade cirka personer. Till de allmänna visningarna kom besökare och till bokade visningar Antalet grupper som bokade visning var 130. Av dessa var 82 vuxengrupper (2 166 personer) och 48 barn- eller ungdomsgrupper (891 personer). Vid Smedstorps dubbelgård arrangerade museet, i samarbete med Kinda och Ydre kommuner, familjeaktiviteter under Amerikaveckan. Länsmuseet visade byggnaderna, spelmanslag underhöll och det anordnades aktiviteter för barn på temat Hur lekte man förr samt berättades sagor och sägner. Under Östgötadagarna visades hästar i jordbruksarbete, ett arrangemang i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Brukshästföreningen. Dessutom har torpvisningar skett vid några tillfällen. Museet arrangerade sommarguidningar på kulturreservaten Smedstorp och Öna vid fyra tillfällen och kultur- och naturvandring med naturguide och byggnadsantikvarie vid ett tillfälle. Förutom till programaktiviteter och visningar kommer besökare till Löfstad slott och kulturreservaten för att promenera i parken, bese kulturlandskapet och byggnaderna besökte cirka personer parken vid Löfstad, cirka personer Smedstorp och cirka Öna. Onkel Adamsgårdens trädgård har visats vid två tillfällen. Visningar av Hospitalsmuseet i Vadstena har genomförts av framför allt personal från Visit Direct Under året visades museet för ca personer. 11

14 I länet: Kultur och naturvandringar med besök vid intressanta natur- och kulturplatser som gravfält och gamla torpplatser har genomförts vid 19 tillfällen. Programpunkten har varit förlagd till nästan samtliga kommuner i länet. Vandringarna har skett i samarbete med bland andra naturguide Lars Frölich från Länsstyrelsen Östergötland, berörda kommuner och Folkuniversitetet. Sammanlagt 385 personer deltog i vandringarna. Museet har deltagit i planering och genomförande av projekt inom City art Link, bland annat en modevisning Catwalk tillsammans med elever från Anders Ljungstedts gymnasium. City art Link är en kulturfest i dagarna två i Linköping arrangerad av ett flertal parter såsom konstnärsföreningen ALKA, gallerier och museer, biblioteket, Svensk Form Öst och Linköpings kommun. I samarbete med Gamla Linköping anordnades demonstration av traditionellt måleri på Valla Vagnsmuseum och under Arkeologidagen visades det medeltida stenhuset och dess museum på Rhyzeliusgården i Linköping. Till den kom ca 170 personer. För mer program och visningar se under Marknad, Mål: Vår verksamhet är synlig och närvarande i regionen och under Öka verksamheten i länets kommuner sidorna Utveckla den pedagogiska verksamheten Här nedan redovisas exempel på utveckling av den pedagogiska verksamheten med inriktning på barn och ungdom: Museet besöktes av 366 skolgrupper, vilket innebar elever. Av dessa har 288 grupper, motsvarande elever, deltagit i pedagogiska program. Skolan har erbjudits särskilda program i basutställningen Östgötaliv, på konstavdelningen och i flera tillfälliga utställningar. Pedagogiska program med för- och efterarbetsmaterial har tagits fram till avsnitten Kropp, kön och jämställdhet och Vi och dom i basutställningen Östgötaliv. Programmet Konst och geometri för yngre barn har omformats och testats på högstadieelever. Datamuseet IT-ceum har haft sammanlagt 37 visningar, varav flertalet för skolor. Vi har arbetat med elever som går kursen SFI (Svenskundervisning för invandrare) i basutställningen Östgötaliv. För att levandegöra vår historia har tidstypiska kläder sytts upp. Exempel på pedagogisk verksamhet är följande: Lajvverksamhet om Slaget vid Stångebro med besök på platsen har genomförts i samband med lektion för elever från Anders Ljungstedts gymnasium och med elever på kursen Utomhuspedagogik inom Linköpings universitet. RE-form, kreativ verkstad för ungdomar som vill skapa, diskutera, fika och umgås, ordnades vid 17 tillfällen under vår- och höstterminen med 5-7 personer per tillfälle. Exempel på teman har varit tryck med transferpress, gör dina bilder bättre och serieteckning. Lovverksamhet bedrevs i museets pedagogiska verkstad, Rutan, under februarilovet, påsklovet och höstlovet. Under den sista veckan på sommarlovet deltog museet med en kreativ verkstad i Stadsfesten, arrangerad för ungdomar av Linköpings kommun. På Löfstad slott genomfördes spökvisningar under sport- och höstlov och under fyra veckor på sommarlovet erbjöds programmet Kul och kusligt för barn, en spännande tur i slottets skrymslen och vrår med besök i fängelsehålan och spökrummet. Visningarna har dramatiserats som ett resultat av vårens utvecklingsprojekt, Lajvprogram för årskurs 5 6. Se Pedagogiska projekt och För skapande skola sidan 13. Pedagogiska program för kulturreservaten Smedstorp och Öna har utformats på uppdrag av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet besökte kulturreservaten och uppmärksammade särskilt de pedagogiska programmen och reservatens stora kulturhistoriska värden samt osedvanliga utvecklingspotential. 12

15 Pedagogiska projekt Välj nåt, säg nåt, gör nåt är ett treårigt projekt som drivs tillsammans med Norrköpings konstmuseum. För projektet har museet fått utvecklingsmedel från Statens kulturråd. Projektets syfte är att demokratisera museiverksamheten genom att låta högstadieelever i respektive kommun få tillgång till museernas konstsamlingar, kritiskt granska dem och sedan välja ut ett konstverk att forska mer om. Med utgångspunkt i konstverken skapar eleverna själva. Resultaten ställs sedan ut sida vid sida med originalverket. Utställning planeras till våren Se vidare sidan 23. Hej hus är ett arkitekturpedagogiskt projekt som startade under våren. Projektet vänder sig främst till barn i förskoleklasser. Syftet är att väcka nyfikenhet hos barnen genom att arbeta med dem i deras byggda närmiljö, att diskutera och upptäcka hur husen ser ut och fråga sig varför de ser ut som de gör. Även detta projekt finansieras med medel från Statens kulturråd. Se vidare sidan 23. För Skapande skola har bland annat medeltida banketter och tidsresor anordnats på museet. På Löfstad har Lajvprogram för årskurs 5 6 genomförts under två veckor i april då tre scener ur Löfstad slotts historia spelades upp. Scenerna var Dans, musik och vett och etikett på 1600-talet, talslevé och Köksscen från 1800-talet. Skolorna använder även ordinarie visningar av slottet i Skapande skolasammanhang. För att öka kännedomen om Skapande skola har länets kulturkonsulenter skapat Kultur i skolan gruppen (KIS-gruppen). Seminarier för kulturtjänstemän, fria kulturaktörer respektive för enhetsledare och samordnare i skolan har anordnats av KIS-gruppen. Tillsammans samlade dessa tre seminarier 96 deltagare. Studiedagar och lärarutbildningar. För studerande vid lärarutbildningen på Linköpings universitet har museet haft utbildning i Arkeologi som källa, Vår förhistoria och Vad kan man använda museet till? samt låtit studenter vid slöjdlärarutbildningen lära känna museets samlingar för att låta sig inspireras. Vidare har för verksamma lärare ordnats träffar inför tillfälliga utställningar som Gästspel Per Gagnevik in memorian och Kan svenskheten ta slut? samt för att presentera Datamuseet IT-ceum. Mål: Vårt arbete berör samhällsfrågor i vår tid Detta har vi uppnått genom att: Använda historien för att belysa aktuella frågor Genom museets utställnings- och programverksamhet samt genom synen på och frågeställningar kring kulturarvet använder museet historien för att belysa aktuella frågor. Under året har tre utställningar tagit upp aktuella samhällsfrågor: Middag med Pol Pot en utställning om ideologiska skygglappar och selektivt seende producerad av Forum för levande historia. Kan svenskheten ta slut? en utställning som bland annat ställer frågorna Vad är svenskhet?, Vad förenar oss som bor i Sverige?, Hur påverkas svenskheten? Kan svenskheten ta slut, eller är en förändring naturlig? samt visar hur historien om Sverige använts av olika grupper och i olika tider. Förvisning Förlust Flykt är en dokumentär skildring om den kosovoalbanske flyktingpojken Gzim som efter några år i Sverige blev utvisad. Konstnären Knutte Wester är en berättare som i sitt konstnärskap ger röst åt dem som annars har svårt att göra sig hörda. Genom film och teckningar berättas Gzims livsöde. Genom uppmärksammande i pressen av utställningen Spela roll, arrangemanget Nördcafé med mera har debatt skapats kring den samtida datoranvändningen. Avdelningen för Arkeologi ingår i styrelsen för branschorganisationen MARK som belyser aktuella och viktiga frågor inom arkeologi och den rådande kultur- och samhällsdebatten. Resultat från arkeologiska undersökningar har speglats mot dagens debattämnen såsom frågor om genus, makt och den materiella kulturen. Detta arbetssätt har bland annat använts vid pedagogiska arbeten tillsammans med skolor och vid utbildningsdagar för lärarstudenter från Linköpings universitet. 13

16 Marknad Vi ska bedriva verksamhet i regionens alla kommuner. Vi ska vara synliga och aktiva i media. Vi ska arbeta med ett tydligt varumärke och nischad marknadsföring. Vi ska på ett aktivt och riktat sätt öka kännedomen om våra erbjudanden även utanför regionen. Mål: Vår verksamhet är synlig och närvarande i regionen Detta har vi uppnått genom att: Öka verksamhetens synlighet Under året har museet informerat om verksamheten på lokal, regional och riksnivå genom bland annat utskick till media, annonser i dagspress, facktidningar och tidskrifter, via mail, programblad, kataloger, kartor, kalendarier, affischering, vepor på museets fasad och flyers. Tre gånger under året har särskilda programkort producerats, vinter/vårkort, sommarkort och höst/vinterkort. Museet har deltagit i flera samarbeten med övriga besöksmål i Linköpings kommun, bland annat i marknadsföringsprojektet Turista hemma. Vi arbetar för att genomslaget i media ska fortsätta vara stort. Antalet nedslag i tidningar, radio och TV har under året varit 248 stycken. Under hösten övergick museet från att vara en person på Facebook till att vara en historisk plats. I mitten av december hade personer gillat detta, 96 varit här och 32 pratat om detta. Arbetet med att uppdatera museets hemsidor sker kontinuerligt. I samarbete med Linköpings universitetet har en ny hemsida, Linköpings historia - tagits i bruk. Vi har slutfört och sjösatt en ny hemsida för form- och konstområdet, Sidan har varit verksam ett år och på sidan ges 100 konstnärer möjlighet att visa sin verksamhet för användare såsom kommuner och andra uppdragsgivare. Vi har vidareutvecklat Datamuseets hemsida, och utökat vårt arbete med sociala medier som nyhetsbrev på nätet, Twitter, Facebook och blogg, till exempel den arkeologiska bloggen där intressanta resultat och frågor tas upp. Museets hemsida har under året haft unika besök. Kulturarv Östergötlands hemsida fungerar som en mötesplats och visar nedslag i regionens historia. Under året har serien Månadens bild, film alternativt byggnad kompletterats med Månadens föremål. Kulturarv Östergötlands hemsida är välbesökt registrerades cirka unika besök. För att öka kunskapen om verksamheten har en broschyr tagits fram. Öka verksamheten i länets kommuner Genom utställningar, föreläsningar, publikationer, visningar med mera gör museets medarbetare länets historia tillgänglig för länsinvånarna. Under året har 51 programpunkter anordnats på olika platser i länet, utöver de 26 som anordnats på Löfstad slott i Norrköpings kommun. Exempel på verksamhet i länets kommuner är följande: Ett stort antal arkeologiska undersökningar har visats på olika platser i länet såsom exempelvis grävningarna strax utanför Vadstena. Till visningen kom ca 120 personer. Personal från avdelningarna Arkeologi och Publik verksamhet medverkade under två dagar vid arrangemanget Söderköpings Gästabud med bland annat hantverksdemonstrationer och historisk vandring. Två Kulturarvsdagar har genomförts inom ramen för Kulturarv Östergötland, en i Norrköping i samverkan med Norrköpings stadsmuseum och Linköpings universitet och en i Linköping tillsammans med Studiefrämjandet. Totalt lockade dessa dagar cirka 260 personer. 14

17 Inom arbetet med att upprätta ett nytt regionalt kulturarvsprogram , som Kulturarv Östergötland ansvarar för, har ett flertal kommuner besökts för dialog om kulturarvsfrågor och upprättandet av kommunala kulturarvsprogram. För lokalhistoriska rum på bibliotek i länet har personal på avdelningarna Samlingar och Arkeologi producerat två mindre utställningar. Utställningen för biblioteket i Ödeshög har temat Handens arbete och utställningen för biblioteket i Valdemarsvik Färd över land och vatten. I och med dessa finns nu lokalhistoriska utställningar på bibliotek i 10 kommuner. Inom detta projekt hålls även föreläsningar på biblioteken med medverkan av bland andra personal från museet. I bland annat Boxholm, Finspång, Kisa och Åtvidaberg har välbesökta, lokalhistoriska föreläsningsserier genomförts. Även utanför ramen för lokalhistoriska rum på bibliotek håller personal på museet föredrag på olika håll i länet. Tillsammans med hembygdsrörelsen, Länsstyrelsen Östergötland och Studiefrämjandet har Kulturarv Östergötland vidareutvecklat projektet Torp och torpare som startade Under året har studiecirkeln Torpen på nätet genomförts. Syftet är att utveckla hembygdsföreningarnas torpinventeringsarbete och föra dem närmare den nationella databasen Fornsök, Öppen bildverkstad har arrangerats på 6 platser i länet: Vadstena, Mjölby, Åtvidaberg, Linköping, Norrköping och Söderköping. 18 konstnärer engagerades i Öppen bildverkstad och antalet besökare har varit cirka 850 stycken. Program inom serien Ordning i trädgården arrangerades vid 11 tillfällen med besök i olika trädgårdar och med torpvandringar. Bland annat företogs en torpvandring i Månsabola i Ödeshögs kommun, trädgårdsbesök på Medevi säteri, Löfstad slott och Frängsäter i Finspångs kommun. Det senare för att se restaureringen av gårdens vinkast. En museivecka anordnades i samarbete med Gymnasieskolan Facetten, Åtvidaberg, på temat Vi och dom Mål: Vår verksamhet efterfrågas av många olika typer av uppdragsgivare Detta har vi uppnått genom att: Museet bedriver en stor och bred uppdragsverksamhet framför allt inom arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård. Museet säljer dessutom tjänster såsom utförande av klimatmätningar, utställningsbygge och inom andra specialkompetenser. Museets personal är dessutom representerad i en mångfald externa institutioner, stiftelsers och föreningars styrelser, både på lokalt och nationellt plan. Arkeologi Bland uppdragsgivare kan nämnas: Länsstyrelsen Östergötland, Skogsstyrelsen, Tekniska Verken, kommuner i länet, Trafikverket, Vattenfall, MSE (Mjölby/Svartådalen Energi), Eon och Svenska kyrkans samfälligheter. Till större eller särskilt intressanta arkeologiska projekten kan räknas: Undersökning av en boplats intill Backasand, strax utanför Ödeshög. Undersökningen omfattade ett stort antal lämningar såsom stolphål, härdar, en stensatt väg och brunn. Den huvudsakliga dateringen är mitten av järnåldern. I samband med undersökningen påträffades bland annat silkärl, keramikskärvor, malstenslöpare och underliggare. Strax utanför Vadstena undersöktes flera olika lämningstyper inför projektet Förbifart Vadstena. Vid undersökningen framkom en stensatt väg, täktgropar, stenpackningar och kulturlager, Till fynden kan räknas keramik, ben och malstenar. Dateringarna inom den undersökta ytan spänner över tidsrymden stenålder till medeltid. I kvarteret Rosen i Norrköping utfördes en förundersökning inför exploatering. Vid förundersökningen framkom husgrunder, stenläggningar och kulturlager huvudsakligen från talen, bland annat grunden till det hus där Bellmans Ulla Winblad bodde under några år. I samband med byte av avloppsledningar i Vadstena utfördes en arkeologisk förundersökning inom området för lämningarna efter den romanska kyrkan S:t Per, strax intill Rödtornet. Vid undersökningen 15

18 framkom flera murar bland annat kormuren. Ett antal skelett in situ och omrörda skelettdelar kom att beröras av undersökningen. På ett av skeletten låg ett medeltida läderbälte med bevarade ströningar (dekorativa beslag) fastsatta i mönster. Dessutom påträffades brakteatrar och mynt. På uppdrag av Julia Sigurdsson och Sune Zachrisson har illustrationer till boken Aplagårdar och klosterliljor, 800 år kring Vadstena klosters historia producerats. Dessutom har illustrationer till en rapport om kvarteret Rosen i Norrköping utförts samt till boken Krokeks kloster franciskanernas skogskonvent. Personal från den arkeologiska avdelningen har varit behjälpliga med textgranskning, underlagsmaterial, framtagning av föremål och fotografering till boken om det medeltida Söderköping på uppdrag av Söderköpings kommun och författaren Dick Harrison samt korrekturläst skyltar, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, att placera vid fornvårdsobjekt. En representant från avdelningen för arkeologi har medverkat i referensgruppen för Rökstensprojektet. Projektet har startats med anledning av att ett nytt besökscentrum planeras invid Rökstenen. Stenens historia och tolkningar ska där belysas på ett nytt sätt. Avdelningen för Arkeologi ingick i projektgruppen för firandet av Birger jarl-året Projektet övergick under 2011 till att handla om Birger jarls släkt och då främst Magnus Ladulås. Efter tillstånd och säkerställande av medel till projektet öppnades Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan i april månad. Syftet var att ta DNA och prover för datering från Magnus Ladulås skelett och från de övriga gravlagda individerna. Under senhösten 2011 fastställdes att det omöjligt kan vara Magnus Ladulås som ligger i graven då dateringarna visade ett 100 år yngre skelett. Museet har samarbetat med Linköpings universitet i projekten Linköpings historia där museet varit behjälpligt med underlagsmaterial och fotografering till projektets hemsida och kursen Utställningsgestaltning i historisk miljö i Vadstena. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och vänder sig till alla som är intresserade av utställningsverksamhet och historia. På kursen får man lära sig att göra en utställning av eller i en historisk miljö med autentiska föremål. I detta fall omformades en befintlig utställning och dess texter på Hospitalsmuseet och ett nytt utställningsrum kunde invigas den 1 juli. Härutöver har utställningen Ting och Tankar, som är en examensutställning för programmet Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet visats. I samarbete med Linköpings universitet, Östgöta Correspondenten, Linköpings kommun och Stifts- och landsbiblioteket har museet också anordnat Humanistdagen. Årets tema var Nöjd? Samtal om vardagens val och dilemma. Humanistdagen bjöd på litterär frukost på Stifts- och landsbiblioteket och föreläsningar på museet under rubrikerna Rummet, Kroppen och Kulturen. Museet har haft två uppdrag från Länsbibliotek Östergötland. Dessa har varit att göra en förstudie till ett läsförståelseprojekt kallat ABC- en bokstavslek samt genomförandet av ett läsfrämjandeprojekt, Bokens alla sidor. Båda projekten stöds med medel från Statens kulturråd. På uppdrag av Sandvikens och Jönköpings kommuner har föreläsningar hållits om bokevent, konst- och bilderböcker för bibliotekarier, förskollärare och kulturaktörer. Museet har deltagit i referensgruppen för en ny utställning på Naturum Tåkern. Museets konstkonsulent har inlett ett samarbete med hälsosamordnaren på Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland, genom verksamheten Skapande för daglediga. Verksamheten startade hösten 2011 med fyra workshops och kommer att fortsätta, och även utökas, kommande år. Vidare har konstkonsulenten inom ramen för Regionalt Kulturforum tillsammans med Regionförbundet Östsam, Linköpings kommun, Föreningen Svensk Form Öst, Hemslöjden Östergötland och Folkuniversitetet medverkat till projekt Kulturspaning, vilket innebär möten för utövare inom konst- och formområdet. Konstkonsulenten samarbetar också med konstansvarig och en landskapsarkitekt på Linköpings kommun i utformningen av Linköpings kommuns plan för konstprogram gällande trafikcirkulationsplatser. Till konstkonsulentens arbetsuppgifter hör att uppmärksamma länets verksamma konstnärer. Hösten 2011 anordnades en portfoliovisning i samarbete mellan museets konstkonsulent, Landstinget i Östergötland, Statens konstråd och Norrköpings kommun. 24 konstnärer från länet kunde då visa sin verksamhet för konstrådets, landstingets och Norrköpings kommuns inköpare. Personal från museet deltog i ett multikulturellt ljudkonstprojektet Hörrup i Ryd i Linköping, anordnade pedagogiska workshops på museet samt engagerade och finansierade en konstnär i projektet. 16

19 Datamuseet IT-ceum och länsmuseet deltog i en Barnmässa med verkstad och information om verksamheten inom arrangemanget Barn & Kompani på Cloetta Center under en helg. Målerikonservering På Linköpings stifts uppdrag har upprättandet av en ny databas utförts. Databasen skall användas vid inventering av föremål av metall och textilier i stiftets kyrkor Inventeringen utförs i samarbete med länsmuseerna i Kalmar och Jönköpings län. I samarbete med Linköpings stift pågår även klimatundersökningar i ett antal kyrkor på grund av ökad förekomst av mögel. Målsättningen är att hitta en kostnadseffektiv och god lösning avseende rutiner och klimatreglering. Dessutom har ett stöldsäkringsprojekt avseende kyrkliga inventarier påbörjats i samarbete med Linköpings stift. I Östra Eneby liksom i Örberga kyrka har omfattande konserveringsarbeten avseende medeltida kalkmålningar utförts. Under året har också ett stort antal medeltida krucifix konserverats bland annat från Linköpings domkyrka, Blackstad, Ringarum, Vallerstad och Normlösa. Arbeten har, utöver arbeten i kyrkor, utförts på Norrköpings konstmuseum, Vadstena slott på uppdrag av Fastighetsverket samt åt privata kunder och försäkringsbolag. Byggnadsvård Uppdragsgivare inom byggnadsvården har framför allt varit Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland. För Linköpings Stift har museet utfört en kulturhistorisk inventering och karaktärisering av ett antal gravkapell, alltifrån det stora krematoriet i Lilla Aska, Linköping, till det lilla gravkapellet på Södra kyrkogården i Norrköping. För Länsstyrelsen Östergötland har museet fortsatt utredningarna om eventuell byggnadsminnesförklaring av till exempel Lokstallet i Kisa, Arkö båk i Norrköpings skärgård och Hättorps gård i Motala kommun. För Linköpings kommun har museets byggnadsantikvarier gjort utredningar om bebyggelsen i Bergsbadet och Mörtlösa Backgård och tillsammans med arkeologerna en utredning om fastigheten Bikupan i Linköping. För Landstinget i Östergötland har en utredning gjorts om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen tillhörande rättspsykiatriska kliniken i Vadstena. Byggnadsantikvarierna har också medverkat vid restaureringen av sju byggnader i Borghamn, byggnader på Medevi Brunn och Borkhults trädgårdsmästarebostad. Exempel på andra uppdrag och uppdragsgivare är: Till länets hembygdsförening har generellt stöd och hjälp givits samt direkt byggnadsvårdande åtgärder utförts gällande fem projekt. För medlemmar i Östergötlands hembygdsförbund har museet hållit föredrag och utbildningar samt varit behjälpligt i utställningsbyggande. På uppdrag av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre har personal på Samlingar varit behjälplig vid uppbyggandet av årets utställning med kristallglas. Utställningen kom att beses av cirka personer. Löfstad slotts fastigheter ägs av Emilie Pipers donationsfond som förvaltas av Riddarhuset. På Riddarhusets uppdrag utför museets personal underhåll av fastigheterna i samverkan med Linköpings Skogstjänst. Museets representation i externa institutioner, stiftelsers och föreningars styrelser Museets personal är representerad i en mångfald externa stiftelsers/föreningars styrelser beroende på att respektive stiftelses/förenings stadgar så föreskriver eller för att personal blivit invald för att representera museet och museets kompetens. Som exempel kan nämnas: Riksförbundet Sveriges museer, Statens musikverks insynsråd, Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelsen Östergötlands insynsråd och Riksutställningars tankesmedja om kvalificerat EU-arbete där länsmuseichefen är invald. Ytterligare exempel är den museiarkeologiska branschorganisationen MARK där avdelningschefen för arkeologiska avdelningen varit invald och Musad, en förening för administratörer på landets museer, där den administrativa chefen är invald För uppgift om fler institutioner, stiftelser och föreningar se sidan 26. Nätverksarbete Det mest uttalade nätverksarbetet på museet är det som sker inom Kulturarv Östergötlands ram och avser ABM-samverkan mellan olika arkiv, bibliotek och museer. Härur utvecklas andra nätverk, olika 17

20 beroende på typ av projekt. Så gott som all verksamhet inom Kulturarv Östergötland sker genom nätverk. Exempel på nätverksarbeten är Östgötabild, Östgötafilm och Östgötaljud. Ett betydelsefullt nationellt nätverk är Portalnätverket, som genererat utbyte med andra kulturarvsportaler som Västarvet, Kulturarv Sydost, Kulturarv Stockholm och Kulturarv Västernorrland. Exempel på andra nätverk är: Museichefskollegiet där cheferna för Östergötlands museum, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Gamla Linköping, Flygvapenmuseum, Motala museer, Motala motormuseum, Arbetets museum samt Linköpings slotts- och domkyrkomuseum och Klostermuseet i Vadstena träffas regelbundet. I Nätverk för landets museer som arbetar med medeltiden ingår personal från Avdelningen arkeologi Museet tillsammans med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum anordnade under året en träff på Linköpings slott. Regionalt Kulturforum är ett nätverk som arbetar för att utveckla regionen kulturellt. Konstkonsulenten verkar som samordnare för ett projekt inom nätverket där förutsättningarna för länets konstnärer, konsthantverkare och designers studeras. Pedagoger vid länets offentligt finansierade museer träffas flera gånger per år för erfarenhetsutbyte. På initiativ från Regionförbundet Östsam inledde flera av kulturinstitutionerna i Östergötland ett samarbete under rubriken Regional kulturkommunikation för institutionernas kommunikatörer/informatörer. Ambitionen var att bilda ett regionalt nätverk med syftet att samarbeta kring marknadsföring och varumärkesbyggande, utbildning och kompetensutveckling med mera. På grund av förändringar i regionförbundets personal kunde samarbetet inte fortsätta. Byggnadsantikvarierna har varit aktiva i ett nationellt nätverk avseende det kyrkliga kulturarvet liksom i ledningsgruppen för Energieffektivisering och ökat samarbete kring energi- och fastighetsfrågor på stifts- och kontraktsnivå i Linköpings Stift. Ekonomi Vi ska ha en differentierad prissättning och locka fler målgrupper till museets olika verksamheter och tjänster. Vi ska använda våra resurser på ett hållbart sätt genom noggrann planering och uppföljning av all verksamhet och förbrukning. Vi ska öka museets resurser genom samverkan med andra aktörer inom och utanför kulturfältet. Mål: Vi har en långsiktigt stabil ekonomi Detta har vi uppnått genom att: Fortsatt arbeta för att säkerställa kvaliteten i museets verksamhet. Detta har skett genom att bland annat skapa nya eller revidera styrdokument som till exempel policies, rutiner, utvärderingsblanketter och checklistor har policies tagits fram för upphandling, användandet av IT, resor i tjänsten samt inköp och användning av bilar, friskvård, tillgänglighet och brandskydd. För att stärka museets ekonomi strävar vi efter att hitta samarbetsformer med andra aktörer. Ett exempel är museets programverksamhet som ofta sker i samarbete med annan part. För att bredda verksamheten har konservatorerna initierat samarbete med specialister inom andra discipliner och på andra institutioner 18

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland 2012-2014 1 Innehåll Inledning 3 Vad är kulturarv? 7 Vision 9 Gemensamma mål 11 Kulturarvsarbete i rörelse 19 Planer och program på nationell, regional och

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Uppföljningsenkät Östgötadagarna

Uppföljningsenkät Östgötadagarna Uppföljningsenkät Östgötadagarna Uppföljningsenkäten skickades till de 122 aktörer som deltog i årets Östgötadagarna. 70 stycken svarade på 12 frågor som rörde allt från marknadsföring till omsättning

Läs mer

Fastställd i styrelsen 2009-02-11. Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM

Fastställd i styrelsen 2009-02-11. Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Fastställd i styrelsen 2009-02-11 Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Innehåll Sammanfattning av året 2008... 3 Museistatistik... 4 Organisation... 6 Bevara och förvalta... 8 Förmedla... 9 Kunskapsuppbygga...

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION

SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION RAPPORT 2014:53 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION RAÄ 153:1 S:T LARSGATAN SAMT KV BOAS 2 OCH 4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Schaktning för

Läs mer

Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2

Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2 Rapport 2007:85 Arkeologisk utredning, etapp 1 och etapp 2 Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2 Vadstena 3:2 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Jessica Linde Tel: 0470-72 47 33 E-post: jessica.linde@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 Rapport 2007:68 Arkeologisk förundersökning/antkvarisk kontrroll Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 RAÄ 21 Nunnan 2-3 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Rapport 2007:57 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Invid RAÄ 3 Konungsund 10:1 och 11:1 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson

Läs mer

FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET

FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET RAPPORT 2015:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET INTILL RAÄ 153 KV BOAS 2:1 OCH 3:1 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN VIKTORIA BJÖRKHAGER Fjärrvärme till f d Tingshuset

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAPPORT 2015:50 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAÄ 204:1 HÄRADSSKÄR 1:1 GRYTS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Vid ett gammalt fiskeläge

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554).

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Allmänna bestämmelser om samråd m.m. 1 [5581] Innan länsstyrelsen fattar beslut

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning Rapport 2007:117 Arkeologisk förundersökning Alvastra 5:3 Invid RAÄ 1 Alvastra 5:3 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson & Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

PRISLISTA Gotlands Museum

PRISLISTA Gotlands Museum 2017 PRISLISTA Gotlands Museum 1 Gotlands Museum är Gotlands regionala museum. Museet ägs och drivs av föreningen Gotlands Fornvänner. Museet omfattar olika besöksplatser: - Gotlands Fornsal - Svahnströmska

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 94 2(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. POLITISKA BESLUT OCH MEDVERKAN 3 2. ANSVAR 3 3. ÄGANDE, GALLRING OCH MEDVERKAN

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP TILL KALLE MÄ PIPAS STUGA

VATTEN OCH AVLOPP TILL KALLE MÄ PIPAS STUGA RAPPORT 2014:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VATTEN OCH AVLOPP TILL KALLE MÄ PIPAS STUGA RAÄ 14 KV RYGGÅSSTUGAN 7 SÖDERKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MATS MAGNUSSON Vatten och avlopp till Kalle

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Fjärrvärme i Järnvägsgatan

Fjärrvärme i Järnvägsgatan Rapport 2011:48 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme i Järnvägsgatan RAÄ 5 Kv Rektorn 8/Järnvägsgatan 4 Skänninge stad Mjälby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

BOPLATS VID BERGS SLUSSAR

BOPLATS VID BERGS SLUSSAR RAPPORT 2014:2 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 BOPLATS VID BERGS SLUSSAR INTILL RAÄ 89, 95, 96 OCH 109 KANALJORDEN 1:1 M FL VRETA KLOSTERS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Enkät Vetlanda Museum

Enkät Vetlanda Museum Enkät Vetlanda Museum 2013 2013-11-26 1. Är du man eller kvinna? Är du man eller kvinna? A. Man 15 36,6 B. Kvinna 26 63,4 Total 41 100 100% (41/41) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0 18 3 7,3

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Besök kulturbyggnader på Gotland!

Besök kulturbyggnader på Gotland! Besök kulturbyggnader på Gotland! Öppet hus 2-3 juni Byggnadsvårdsföretag och fastighetsägare visar restaureringsarbeten. Se intressanta byggnader och få tips om god byggnadsvård av specialister! Ett arrangemang

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Elnät vid Skedevi kyrka

Elnät vid Skedevi kyrka Rapport 2006:44 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Elnät vid Skedevi kyrka Skedevi socken Finspångs kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA RAPPORT 2017:18 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA INVID RAÄ 7:1, 8:1, 10:1 OCH 15:1 TORNBY 1:1 OCH BOBERG 5:2 FORNÅSA SOCKEN

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Tivoliängen Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården UV RAPPORT 2013:43 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården Östergötland Mjölby kommun Normlösa kyrka och socken Dnr 422-03177-2010 Rikard Hedvall UV RAPPORT 2013:43

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

På Borgmästare och Rådmäns ängar

På Borgmästare och Rådmäns ängar Rapport 2008:46 Arkeologisk utredning etapp 1 På Borgmästare och Rådmäns ängar Söderköping 2:31 och 2:32 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer