ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning

2 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv och konst. Vi är aktiva och samverkar i hela regionen. Vi berör och påverkar människor i samhället idag. Vi är tillgängliga för alla. Vi bygger kunskap, vårdar, förvaltar och berättar om regionens kulturarv och konst. Vi värnar allas rätt till kultur för ett demokratiskt samhälle och ökad livskvalitet. 2

3 Innehåll 2012 ett innehållsrikt år Museistatistik Organisation och verksamhet Samlingar Publik verksamhet Kulturvård Arkeologi och Byggnadsvård Administration Redovisning av måluppfyllelse Tjänster Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Samverkan Stödföreningar Årsredovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Revisionsberättelse

4 2012 ett innehållsrikt år Östergötlands museum har haft ett framgångsrikt och innehållsrikt år. Orsaken är nydanande och intressanta utställningar som erbjudits våra besökare samt den omfattande programverksamheten som fördjupar intrycken och inspirerar till nya upptäckter. Utvecklingen vad gäller antalet besökare till våra olika utställningar, evenemang och utgårdar har varit gynnsam och uppgick totalt till drygt personer. Några av de utställningar som är speciellt värda att lyfta fram är Datamuseets Hjärta spel. En utställning där konst och dataspel från hela världen möts. I utställningen visas målningar, skulpturer, verk gjorda i korsstygn och kläder kopierade och uppsydda efter spelfigurernas. Hjärta spel är så eftertraktad att den hyrts ut till andra museer och konsthallar runt om i Sverige långt in på våren Tema för program och utställningar 2012 var annars i huvudsak Mode och Minne, något som avspeglade sig i verksamheten både på museet och på Löfstad. På museet rönte utställningen Vintage Mode och minne stort intresse. Utställningen visades för många grupper som specialbeställt fördjupande presentationer. Båda dessa utställningar har uppmärksammats nationellt och funnits omnämnda i t ex SJ:s tidning Kupé, Damernas Värld, facktidningen Ping samt i bussbolagens tidning Buss på Sverige. Att belysa olika samhällsfrågor är en viktig uppgift för kulturen i allmänhet och för museet i synnerhet. Museets Graffitiprojekt är ett led i en ungdomssatsning som fallit väl ut. En kulturpolitisk debatt i ämnet anordnades på museet där bland annat polisen, byggbolag, kommunrepresentanter och politiker från Linköping och Norrköping deltog. Debatten mynnade ut i flera bra förslag, bland annat en laglig öppen vägg i Linköping. Dessutom startades ett Graffitiprojekt längs Industrigatan tillsammans med fastighetsoch byggföretaget Botrygg AB som upplät en rivningsfastighet för konstprojektet och inbjöd till kreativt skapande. Museets arbete med att utveckla den pedagogiska verksamheten har fortsatt starkt under En särskild satsning har genomförts inom dataområdet genom projektet Alltid uppkopplad som är en satsning på unga, teknik och kultur. Projektets övergripande mål är att utveckla och sprida metoder som skapar ett bättre nätklimat för unga samt att genom samtidsdokumentation om ungas nätanvändande lägga grunden till morgondagens kulturarv. Projektet är uppdelat i två delprojekt, Amiga! och Nätkreativ. Delprojektet Nätkreativ drivs i samarbete med Norrköpings konstmuseum. Museets samlingar har bland annat utökats med videoverket Betraktaren av Stina Opitz och en ring tillverkad av Peter de Wit. Ringen är en gåva från Östergötlands museums vänner. Årsboken 2012 handlar om traditioner - Troll, bröllop och jul. I den har museets personal tecknat några av de östgötska traditionerna tillsammans med flera andra författare, bland annat etnologen Ebbe Schön. 4

5 Östergötlands museum verkar i hela länet. Under 2012 har museets anslagsbaserade kulturmiljövård haft ärenden, rådgivning eller programverksamhet i alla tretton kommunerna. Museet är också en aktiv aktör i frågor som rör regional utveckling. Under vintern 2011 fick museet i uppdrag att utforma en idéskiss för ett framtida Motala stadsmuseum. Efter intervjuer och besök på andra museum i Sverige och Europa har idéskissen presenterats bland annat för kultur- och fritidsnämnden i Motala kommun. Produkten levererades i form av en folder och en Powerpoint presentation våren Östergötlands museum har under året även varit internationellt efterfrågat, bland annat genom ett föredrag om de Königsmarckska tapeterna i staden Stade i Tyskland. Projektet Kulturarv Östergötland, som är en del av museets länsuppdrag, ingår sedan flera år i nationella ABM-nätverk (nätverk för Arkiv, Bibliotek och Museer) och under året har två kulturarvsdagar anordnats med fortsatt goda deltagarsiffror. Bengt Cnattingius pris, som delas ut till en forskare eller museiman som forskat och arbetet i Bengt Cnattingius efterföljd rörande östgötsk historia, konst och kulturmiljö, tilldelades i år Föreningen Spetsmuseet i Vadstena, representerat av Ewa Abered, Marianne Anderson, Kerstin Engman och Gudrun Gunnarsson. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornmlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse till fil doktor i arkeologi, 1:e intendent vid Statens Historiska Museer Jonas M Nordin för inventering och studier av Finspångs bruk, särskilt avseende 1600-talet. Uppdragsverksamheten inom arkeologi och konservering har regional verksamhet och kunskapsuppbyggnad. Året har präglats av fortsatt efterfrågan på museets uppdragsverksamheter särskilt med avseende på arbeten inom arkeologi och konservering. Inom uppdragsarkeologin har museet lyckats räkna hem flera undersökningar. Det tredje numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland har getts ut i samarbete med Riksantikvarieämbetet UV Öst. Arbeten och rådgivning inom konserveringsverksamheten har varit efterfrågade även utanför länet såsom i Kalmar och Kronobergs län. Efter några år med ombyggnationer av museibyggnaden i Linköping har nu fokus kunnat sättas även på andra av våra fastigheter. Under året har omfattande restaureringar/ renoveringar skett av den röda stugan på Öna. Huset har målats, fönstren har renoverats, invändiga tak har lagats upp och målats. Ett rum har även tapetserats. Renoveringsarbetena på Smedstorp har fortsatt. Där har ett bodtak bytts ut och nya trappor och brunnslock tillverkats. Delar av dessa arbeten har genomförts av museets egen personal. Arbetet med att anskaffa ett för museet nytt magasin har varit en viktig uppgift de senaste åren. Detta har varit ett prioriterat område under 2012 och kommer förhoppningsvis att få en varaktig lösning under

6 Under året har ett nytt arbetssätt prövats för att ta fram museets strategi för samt ettårsplaner för En grupp bestående av representanter från samtliga avdelningar har tillsammans med ledningsgruppen arbetat fram förslag till en vision, Östergötlands museum ett regionalt museum i världsklass, en vision styrelsen har beslutat ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. I april beslutade regeringen att utse Maria Jansén till ny överintendent och museichef för Statens Historiska Museer. Maria har varit chef för Östergötlands museum sedan 2006 och framgångsrikt utvecklat verksamheten. Hon har dessutom på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att museet idag visar på en mycket god utvecklingspotential. En framåtsyftande och kompetent personal som visat ett djupt engagemang för museets verksamhet är dessutom en garant för fortsatt positiv utveckling av museet. Under våren startade museets styrelse en rekryteringsprocess för att finna en ny museichef. Bland ett trettiotal intressenter utsåg styrelsen Olof Hermelin till chef för Östergötlands museum. Han kommer närmast från Regionmuseet Kristianstad där han under många år arbetat som biträdande museichef. Under andra halvåret 2012 har avdelningscheferna Carin Ahlsén och Marie Ohlsén varit tillförordnande museichefer och ansvarat för verksamheten på ett förtjänstfullt sätt. Olof Hermelin tog över ansvaret vid årsskiftet 2012/2013. Avslutningsvis riktas ett stort tack till alla samarbetspartners, sponsorer och medarbetare som gemensamt bidragit till att ge Östergötlands museum goda föutsättningar att även fortsättningsvis bedriva ny spännande verksamhet som kan komma alla till del. Olof Hermelin, ny museichef Anders Senestad styrelseordförande 6

7 Museistatistik Besöksstatistiken har under 2012 varit fortsatt god för museet. Totalt var antalet besökare till museets fastigheter, inklusive Löfstad slott, och arrangemangen i och utanför länet En ökning av besöksantalet kan märkas både vad gäller själva museibyggnaden och Löfstad slott. Ökningen av det totala besöksantalet på Löfstad har sin troligaste orsak i att sommarutställningen, Stil, skvaller och gamla filmstjärnor, lockade ett stort antal intresserade. Antalet personer som tagit del av museets verksamhet i länet, förutom på Löfstad slott, och utanför länet har minskat. Orsaken härtill är att museet under detta år har haft fokus på verksamheter kopplade till museet och Löfstad slott och inte haft någon stor, mycket publikdragande utställning vare sig i eller utanför länet. Museibyggnaden Linköping Vuxna Barn Vuxna Barn Vuxna Barn

8 Löfstad Vuxna Barn Park vuxen * * *2011 o 2012 uppskattning Park barn p g a trasig mätare Vuxna Barn Park vuxen Park barn Vuxna Barn Park vuxen Park barn 8

9 Utanför År Museet Löfstad Länet Totalt länet Museet Löfstad Länet Utanför länet Museet Löfstad Länet Utanför länet

10 Organisation och verksamhet Ett 90-tal personer har arbetat på Östergötlands museum under året. Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Byggnadsvård samt Administration. Inom varje avdelning finns i sin tur ett flertal ansvarsområden. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum, förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har Östergötlands museums förlag gett ut fyra böcker och skrifter, däribland Upptäcksfärd bland konstskatter av Ulla Tham. Boken belyser gåvor till museet från Östergötlands museums vänner under sextio år och boken är, även den, en gåva till museet. Den kulturhistoriska samlingen har tillförts ca 380 föremål. Med anledning av årets stora utställningssatsning Mode & Minne har en hel del plagg med anknytning till Östergötland skänkts eller inköpts till museet. Kläder från perioden 1960 till nutid har tidigare saknats och bland årets nyförvärv kan nämnas trikåplagg tillverkade på Borens Trikåfabrik i Motala samt plagg av de östgötska formgivarna Hjördis Hjalmarsdotter Hjorth och Nygårdsanna Bengtsson. Dessutom har en större kollektion av servisglas och objekt från 1982 och framåt inköpts av glasformgivaren Berit Johansson, Vadstena. Konstsamlingen har utökats med fyra accessionsnummer, bland annat ett smycke i guld och briljanter av Peter de Wit, gåva av Östergötlands museums vänner, och ett videoverk, Betraktaren av Stina Opitz, som har köpts in. Biblioteket har utökats med 340 böcker genom inköp, gåvor, byten, pliktleveranser och prenumerationer. Till arkivet har fem enskilda arkiv inkommit, däribland material från journalisten Lars Ramstens dödsbo om kyrko målaren Pehr Hörberg. Under året har museet dessutom mottagit bland annat en deposition med handlingar från Hagdahlsakademin. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca tre hyllmeter. En viss gallring har skett i enlighet med tillsynsmyndighetens, Landstinget i Östergötland, riktlinjer. Forskarrum och arkiv har under året haft 245 besökare, bland annat studerande vid 10

11 Linköpings universitet, medlemmar i hembygdsföreningar och privatpersoner, fördelade på 114 besökstillfällen. Under förberedande arbete inför Fotoåret 2013 har en uppordning av fotosamlingen påbörjats. En samling fotografier från Egypten från slutet av 1800-talet, som ingår i Carl Hamiltons arkiv, har uppmärksammats och ett unikt fotografi har lånats ut till utställningen Resan till Egypten drottning Victorias fotografiska liv på Kungliga slottet i Stockholm. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. Från museets konstsamling är 429 verk utdeponerade till 43 depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är 652 föremål utdeponerade till 34 mottagare. Från museets konstsamling har vidare, för utställningsändamål, 25 verk lånats ut, bland annat verk av Josef Albers och Eugène Jansson till Prins Eugens Waldemarsudde och verk av Jarl Ingvarsson till Liljevalchs konsthall. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut. Exempel på utlån är textilier av Märta Måås-Fjetterström till Norrköpings konstmuseum samt ett universalur, tillverkat i Horn, utlånat till Horns bibliotek. Publik verksamhet Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar för konst och kulturhistoria med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Särskilt stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter, till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper, bland annat genom åldersinriktade aktiviteter, är en mycket angelägen uppgift. 11

12 Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar generellt men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Information, marknadsföring och hemsida hör vidare till avdelningens ansvarområden. Detta innebär till exempel annonsering, affischering och information till flera kalendarier samt produktion av informations- och utställningsmaterial. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. Även här anordnas föreläsningar, seminarier och skolaktiviteter. Basutställningen Digitala drömmar visar datautveckling från 1950-tal till idag. Kulturvård Avdelningen utgörs av en konserveringsenhet och verksamheten på Löfstad slott. Konserveringsenheten På konserveringsateljén är sex konservatorer och en administratör tillsvidareanställda. Under större delen av året har en av konservatorerna varit tjänstledig. På grund av mängden uppdrag har fyra konservatorer varit projektanställda. Konserveringsenheten är en av landets största. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Kompetens finns också inom möbelkonservering och samarbete med kollegor med andra specialiteter förekommer flitigt. I samarbete med textilkonservator från Uppsala Domkyrka har till exempel en 1600-talstextil från Västerrums kyrka i Småland konserverats och monterats med särskilt UV-skydd. 12

13 Konservatorerna gör omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Under året har textil- och metallföremål inventerats. Inventeringen kommer att fortsätta även under 2013 och 2014 i stiftets kyrkor som skyddas av kulturminneslagen. Under året har konserveringsarbeten utförts i 31 av stiftets kyrkor spridda i hela länet. Större arbeten har utförts i till exempel Västra Ny, Västra Ryd, Skedevi och Rejmyre kyrkor. Dessutom har en provkonservering i Hedvig kyrka, Norrköping, utförts inför nästa års konservering av de närmare 1000 kvadratmeter stora takmålningarna och väggarnas marmorering. Konservering har också utförts av ett stort antal privatägda konstverk, verk tillhöriga Frimurar orden, målningar på Norrköpings konstmuseum och verk ur Östergötlands museums samlingar. I samband med utställningar och in- och utlån har besiktningar och nödvändiga konserveringsåtgärder utförts samt skadeprotokoll upprättats på Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum. Vidare har konserveringsarbeten på Majgårdens daghem i Norrköping utförts. Majgården är en/ ett av landets första barnkrubbor/daghem, där väggmålningar från 1939 av Fritz Grahn har konserverats. Även utanför länet har konserveringsarbeten utförts, till exempel i Dahlhem, Gamleby och Odensvi kyrkor. Provinventering har utförts på Huseby i Växjö stift på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Rådgivning och förundersökningar har gjorts på Spellinge säteri för rekonstruktion av dekormåleri från 1760-talet. Undersökning av färgskikt i matsalen på Fogelviks slott, vilken är inredd av 1700-talets framstående arkitekter Hårleman, Jean-Eric Rehn och Masreliez har också utförts. Kommande arbeten finansieras av byggnadsvårdsmedel. En förundersökning avseende Per Hörbergs målningar på läktarbarriären i S:t Larskyrkan har gjorts inför om- och tillbyggnad och omgestaltning av kyrkointeriören. Löfstad slott Slottet och parken är attraktiva besöksmål. På Löfstad bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar efter beställning och för besökande allmänhet dagligen sommartid samt programverksamhet i anslutning till utställningsverksamheten. Dessutom har temadagar genomförts, till exempel Park- och trädgårdsdag och Jul på Löfstad. 13

14 Den engelska parken är välbesökt, uppskattningsvis besökte cirka personer parken Den fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och det varierade trädbeståndet. I slottets norra flygel är Värdshuset Löfstad slott beläget. Värdshuset, tillsammans med caféet Smedjan, är utarrenderade. På Löfstad slott finns en välsorterad museibutik som under året omsatte cirka kronor fyllde Löfstad slott 70 år som museum. Det firades med en tebjudning för personalen. Arkeologi och Byggnadsvård Avdelningen för Arkeologi och Byggnadsvård arbetar över hela länet med ärenden och uppdrag som gäller arkeologi, kulturlandskapet och byggnadsvård. Arbetet omfattar bland annat förstudier, underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar, utredningar, undersökningar, byggnadsarkeologi, fornminnesvård, frågor rörande kulturlandskapet, byggnader och kyrkor. Specialistkompetens finns inom dessa områden samt inom osteologi. Tjänster utförs åt allmänhet, hembygdsföreningar, studieförbund, Svenska kyrkan och kyrkliga samfund, kommuner, andra museer, statliga verk, myndigheter och företag. Avdelningen fungerar inom sitt verksamhetsområde som remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland, olika myndigheter på nationell nivå och till länets kommuner. Dessutom sker samverkan med Riksantikvarieämbetet, universitet, länsmuseer och andra institutioner. Resultat från utredningar och undersökningar publiceras i en rapportserie. Redovisning sker även i form av utställningar, böcker och i tidskriften Arkeologi i Östergötland. Avdelningen ansvarar för fyndfördelning av arkeologiskt material till museets samlingar. Till avdelningen ha under året inkommit 59 arkeologiska uppdrag. Av dessa har 45 kommit direkt från Länsstyrelsen Östergötland, sju gått via anbud och sju som direktval från kund. Några större eller särskilt intressanta projekt som kan nämnas är arkeologiska arbeten inför bostadsbebyggelse i Slaka, vägbygge vid Djurgården och längs Lambohovsleden, Linköping och bergtäkt i Borg, Norrköping. Vid samtliga platser påträffades förhistoriska lämningar från bebyggelse och gravar, daterade från stenålder till romersk järnålder. Dessutom har en större undersökning av kvarteret Boas, Linköping, skett. Där påträffades bland annat odlingsmark, stengrunder till tre efterreformatoriska byggnader och en brunn. 14

15 Ett stort antal byggnadsantikvariska kontroller av kyrkor och byggnader har utförts under året. Några exempel är kontroll vid omläggning av sticketak på Hovs skräddaregård, renovering av timmerhus i Skivermåla och invändig renovering av Vallerstad kyrka utanför Skänninge. Under året har 60 arkeologiska rapporter och 20 byggnadsvårdsrapporter skrivits. Exempel på sådana är rapporter om kvarteret Rosen i Norrköping, Djurgården i Linköping, Händelö i Norrköping och Rambodal i Norrköping. Från den arkeologiska samlingen har cirka 150 föremål lånats ut. Till den arkeologiska samlingen har tillförts cirka föremål/poster. Administration Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av administrativ personal, vaktmästare och receptionister/butikspersonal. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Avdelningen ansvarar också för museets butik. Vaktmästarna har en viktig roll som museivärdar. Deras ansvarsområden omfattar även teknik och service i lokalerna liksom fastigheternas underhåll och skötsel, transporter, posthantering samt arbete med utställningsbyggande. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Under året fick museet dessutom i uppdrag att sköta ekonomioch lönehantering för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 Redovisning av måluppfyllelse 2012 Verksamhetsberättelsen för 2012 bygger i sitt upplägg på museets strategi och verksamhetsplan för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska utgå från besökarnas, kundernas och samarbetspartnernas behov. Vi ska använda våra unika samlingar och vår kompetens för att belysa samhällsfrågor. Mål: Alla hittar något i vårt utbud Detta har vi uppnått genom att: Öka tillgängligheten Museet arbetar för att så stor del som möjligt av de publika utrymmena i museibyggnaden och på Löfstad slott ska vara tillgängliga för alla samt för att så mycket som möjligt av våra samlingar och vårt kunnande ska vara tillgängligt. Arbetet kring digital tillgänglighet sker ofta tillsammans med andra regioner, till exempel inom ramen för arbetet med det nationella Portalnätverket och för att utveckla samsöksfunktionen KulturarvsSÖK. Tillgängligheten i museets utställningar har förbättrats genom att till exempel arbete har påbörjats med en textpolicy i syfte att museets texter inte ska exkludera någon besökare. Antal inslag på audioguide har utökats på svenska och engelska med inspelningar av konstnärerna Hans Hermansson, Bertil Almlöf och Inger Hasselgren. Tidigare inspelning av Stina Opitz har kompletterats med ett engelskt spår och ett engelskt referat har gjorts med inspelning av Peter Freudentahl. För Löfstad slott har audioguider på engelska tagits fram och nya bärbara besöksstolar har köpts in för de som behöver sitta under en visning av slottet. I utställningen Vintage Mode & minne fanns pekskärmar där besökarna kunde få ytterligare information om och kontext runt de utställda kläderna. Dessa pekskärmsapplikationer fanns också tillgängliga för smartphones med android via qr-koder. En förutsättning för att kunna tillgängliggöra samlingarna är att dessa är uppordnade. Av den anledningen har den medicinhistoriska samlingen katalogiserats och organiserats i samarbete med Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland och extern arbetskraft. För att ytterligare öka tillgängligheten till museets samlingar har den äldre konsten publicerats på webben och delar av museet Löfstad slott visats virtuellt i projektet Museum Hemma. Ett led i tillgängliggörandet är att lägga ut resultat från olika projekt på nätet. Så har exempelvis gjorts med resultat från torpinventeringar som i samarbete med bland annat hembygdsrörelsen och Länsstyrelsen Östergötland lagts ut på Riksantikvarieämbetets FMIS (Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen) Fornsök. 16

17 Under hösten har ett underlag för museets nya hemsida arbetats fram. Ett viktigt krav är att den ska vara lättillgänglig ur så många aspekter som möjligt. Arbetet med den nya hemsidan kommer att fortsätta under I syfte att kunna beskriva museets tillgänglighet på museets hemsida och i kommunens tillgänglighetsdatabas samarbetar museet med Linköpings kommun. Arbetet har startat och kommer att fortsätta under Tillgänglighetsplan för 2012 har följts upp och en ny har skrivit för Väcka intresse för och förmedla våra resultat För att väcka intresse för och förmedla våra resultat arbetar museet med utgivning av böcker och andra skrifter, medverkar på seminarier, föreläsningar, visningar med mera. Nedan beskrivs exempel på sådana aktiviteter. Museets och Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings gemensamma årsbok 2012 hade titeln Troll, bröllop och jul ett urval östgötska traditioner r och gavs ut strax före jul. Artikelförfattare var dels personal på museet och dels externa författare. Boken har redan rönt mycket uppskattning. Dessutom gavs böckerna Upptäcktsfärd bland konstskatter och Funkisbyggnad och modell för ett modernt museum samt en katalog/tidskrift om mode i Östergötland ut. Den senare i samband med projektetet Mode & Minne. Avdelningen för Arkeologi och Byggnadsvård har tillsammans med Riksantikvarieämbetet UV Öst gett ut det tredje numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland. Den arkeologiska verksamheten har även publicerat sig internationellt med en tysk artikel om avrättningsplatsen utanför Vadstena. Artikeln skrevs i samarbete med Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet UV Syd i Richtstättenarchäologie, redaktör Jost Auler. Dessutom har artiklar bland annat skrivits i den arkeologiska tidskriften Urminne, Linköpings Stiftshistoriska Sällskap årsbok och i Armborstnytt nr 1, Under rubriken K-märkt skriver regelbundet en byggnadsantikvarie i Östgöta Correspondenten om spännande och intressanta företeelser inom byggnadsvården. För att berätta om svensk datahistoria och dess pionjärer har planerandet för en dokumentärfilm fortsatt. I samband med utställningen Hjärta spel har museet haft ett samarbete med speltidningen LEVEL kring ett rikstäckande specialnummer/utställningskatalog. Museet har också medverkat till att linköpingsdokumentären 1940-talets Linköping gjorts tillgänglig för allmänheten. 17

18 Informationsskyltar har tagits fram inom projektet Ödeshögs kyrkor. Sju skyltar berättar om kyrkogården, sju om kyrkomiljön och sju om kyrkan. I och med detta är projektet avslutat och Ödeshögs 21 kyrkor har fått informationsskyltar. Konserveringsateljén har varit öppen för besök och rådgivning en gång under hösten och en gång under våren. Konservatorerna har också haft visningar i museets konstsamlingar med särskild betoning på material och tekniker under olika perioder och visning av Västra Ryds kyrka i samband med konserveringsarbeten där. Personalen på Östergötlands museum är mycket aktiva föredragshållare och föreläsare vid kurser och konferenser anordnade av antingen museet, annan part eller i samarbete med annan part. Som exempel kan nämnas: Föredragen Osteologi i fält, exempel från undersökningar i Linköping och Ett axplock av Förbifart Vadstena från neolitiskt brus till medeltida boplatslämningar på Länsstyrelsedagen den 15 mars, Om forskningsprojektet i Bjälbo i Skänninge Bio, Om projektet Krokeks kloster vid Söderköpings gästabud, Gropar i gatan om arkeologi i Linköping för Rotary i Linköping, Kyrkogårdar berättar för föreningen DIS (Datorhjälp i Släktforskningen), Under ytan med visning av Motala Verkstad på Riksantikvarieämbetets kulturarvsdag, Arkeologi i Vadstena i Vadstena som ett samarbete mellan IOGT-NTO och Riksantikvarieämbetet UV Öst samt Det som formade domkyrkan inom serien Domkyrkan berättar. Vid en genuskonferens på Historiska museet i Stockholm, arrangerad av Jämus, hölls ett föredrag med rubriken Kropp, kön och jämställdhet. Kulturarv Östergötlands arbete har ett gott renommé i andra regioner i Sverige, vilket bl a resulterat i inbjudningar till Nyköping och Karlskrona för att berätta om verksamheten, med betoning på arbete med det regionala kulturarvsprogrammet och Kulturarvsdagar. Vid ett symposium, Maria Aurora von Königsmarck Tagung, arrangerad av Kulturstiftung Schloss Agatenburg och Landesarchiv Stade, i staden Stade, Tyskland, föreläste en medarbetare om de Königsmarckska tapeterna, vilka finns i museets ägo. Föreläsningen rönte stor uppskattning och väckte mångas intresse och ett flertal nyttiga kontakter knöts. Den arkeologiska verksamheten har tillsammans med Riksantikvarieämbetet UV Öst anordnat det vartannat år återkommande seminariet om Östergötlands medeltid. Årets upplaga hade två teman, Landsbygdens identiteter och Kommunikation lära och lärda, med olika föreläsningar varav en hölls av en anställd på museet. Seminariet besöktes av cirka 150 åhörare. Museets byggnadsantikvarier deltog i anordnandet av Svensk förening för byggnadsvårds årsmöte. I samband med detta möte anordnades en rundtur med buss där byggnadsantikvarierna guidade. Ytterligare en arena för att sprida information och kunskap är deltagande i Östgötadagarna var temat Mångfald. Ett tema som bland annat passar in på Löfstad slott vilket därför hölls öppet dessa dagar. I utvärdering av Östgötadagarna fick Löfstad slott fem av fem tummen upp : 18

19 Erbjuda utställningar och program för alla smaker Museet arbetar med basutställningar och tillfälliga utställningar, både i och utanför museet, samt programverksamhet och visningar. Programverksamheten är i många fall knuten till pågående utställningar. Basutställningar Basutställningarna Östgötaliv, museets konstavdelning och Datamuseets utställning Digitala drömmar har visats för både allmänheten och bokade grupper. För att göra utställningen Östgötaliv ännu bättre har under hösten en fördjupad publikundersökning genomförts och en utvärdering av hur utställningen fungerar gjorts. Resultaten ska ligga till grund för förbättringar i utställningen under kommande år. Som ett led i förbättringen av basutställningen för konst har kopior av kläder, som man kan se på de utställda målningarna, sytts upp för barn att prova. Den arkeologiska verksamheten har tillsammans med pedagogiska avdelningen gått igenom museets alla lån från Statens Historiska Museer till basutställningen Östgötaliv. Tillfälliga utställningar I museibyggnaden har under året 13 större, tillfälliga utställningar visats samt några mindre. Museet har producerat och visat bland andra följande tillfälliga utställningar: Svensk popkonst , Vintage Mode & Minne, Ting och tankar en examensutställning med verk av studenterna på utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet, Porträtt & självporträtt ur museets samling samt två separatutställningar med verk av Stina Opitz, Övervintra, respektive med verk av klädskaparen Mette Prawits. Därutöver visades två utställningar i serien Stafetten med verk av Christina Ruthger respektive Olle Schmidt och en utställning med Fiskekonst av Henry Hermansson samt fem utställningar i Östgötarummet varav tre var producerade av gymnasieelever, en av KSM (kultur, samhälle, mediegestaltning) studenter vid Linköpings universitet och en av Folkunga gillet. Den senare visade östgötska bygdedräkter och berättade om deras ursprung. Härutöver har Datamuseet IT-ceum producerat Hjärta spel, en ny vandringsutställning om spelkonst. Med anledning av kommande års verksamhet har museet tillsammans med flera aktörer planerat för temat Foto då utställningar ska visas och en årsbok med samma tema ges ut. Under sommaren har i Kyrksalen på Löfstad slott visats utställningen Stil, skvaller och gamla filmstjärnor i samarbete med nätverket Östgötatextil. Utställningen besöktes av cirka personer. På temat Mode & Minne visades i slottet speciellt utställda kläder, accessoarer, hattar och skor ur Löfstad slotts samling. 19

20 Utanför länet Utställningen Hjärta spel visades på Östergötlands museum till och med då den plockades ner inför transport till Tekniska museet i Stockholm. Därefter kommer utställningen att visas på en rad olika platser till in på år Program och visningar På museet I samband med museets utställningar bedrivs en omfattande programverksamhet. Programmen arrangeras ofta i samarbete med andra aktörer såsom Folkuniversitetet, Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Dataföreningen östra kretsen. Under vår och höst ordnades programpunkter under tisdags- och torsdagskvällar samt söndagar. Från midsommar till mitten av augusti visades museets utställningar tisdagar, onsdagar och torsdagar kl På museet har under året 241 öppna programpunkter och visningar anordnats. Av dessa var 44 barn- och ungdomsaktiviteter. Totalt har vuxna och barn/ ungdomar deltagit i öppna aktiviter för allmänheten på museet. Dessutom har 39 aktiviteter för vuxna och barn anordnats i länet. 415 grupper har bokat visningar av museets utställningar, vilket innebär att personer visats utställningarna. Datamuseet IT-Ceum har anordnat seminarieserien Digitala revolutioner med totalt åtta föreläsningar och anordnat specialevenemang med Dataföreningen östra kretsen. Nördcaféer, då någon mycket specialintresserad berättar om sitt specialintresse, har hållits vid åtta tillfällen och Artwork after work vid två. Båda dessa aktiviteter har skett i samarbete med Hagdahls kök. I samarbete med Linköpings kommun har museet deltagit i till exempel City art Link med Catwalk direkt tillsammans med Anders Ljungstedts gymnasium, tjejmässan Girlpower 2012 och Linköpings stadsfest. Museet försöker att i stor utsträckning anordna programaktiviteter där publiken deltar aktivt. Exempel på sådana är konstyoga, kroki, Öppen bildverkstad för barn och vuxna, ungdomsverksamheten Re:FORM, prova på konstnärliga aktiviteter för vuxna och den sedvanliga och mycket uppskattade programpunkten Arkeolog för en dag för barn. På museets utgårdar/filialer Den utåtriktade verksamheten på Löfstad slott har bestått av programaktiviteter, visningar och skolvisningar efter beställning året om, allmänna visningar under helger i april, maj, september och oktober samt dagliga visningar juni-augusti. 20

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2009 Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2010 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009

Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009 Kulturkraft Slaka En förstudie maj 2008 - april 2009 Innehåll 1. Förord. 3 2. Sammanfattning 4 3. Bakgrund: - Inledning.. 5 - Syfte. 6 - Mål. 6 4. Metod.. 7 4.1 Fas 1 Inventering 8 4.2 Fas 2 Utvärdering

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen 2014-02-04 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv..

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer