ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning

2 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv och konst. Vi är aktiva och samverkar i hela regionen. Vi berör och påverkar människor i samhället idag. Vi är tillgängliga för alla. Vi bygger kunskap, vårdar, förvaltar och berättar om regionens kulturarv och konst. Vi värnar allas rätt till kultur för ett demokratiskt samhälle och ökad livskvalitet. 2

3 Innehåll 2012 ett innehållsrikt år Museistatistik Organisation och verksamhet Samlingar Publik verksamhet Kulturvård Arkeologi och Byggnadsvård Administration Redovisning av måluppfyllelse Tjänster Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Samverkan Stödföreningar Årsredovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Revisionsberättelse

4 2012 ett innehållsrikt år Östergötlands museum har haft ett framgångsrikt och innehållsrikt år. Orsaken är nydanande och intressanta utställningar som erbjudits våra besökare samt den omfattande programverksamheten som fördjupar intrycken och inspirerar till nya upptäckter. Utvecklingen vad gäller antalet besökare till våra olika utställningar, evenemang och utgårdar har varit gynnsam och uppgick totalt till drygt personer. Några av de utställningar som är speciellt värda att lyfta fram är Datamuseets Hjärta spel. En utställning där konst och dataspel från hela världen möts. I utställningen visas målningar, skulpturer, verk gjorda i korsstygn och kläder kopierade och uppsydda efter spelfigurernas. Hjärta spel är så eftertraktad att den hyrts ut till andra museer och konsthallar runt om i Sverige långt in på våren Tema för program och utställningar 2012 var annars i huvudsak Mode och Minne, något som avspeglade sig i verksamheten både på museet och på Löfstad. På museet rönte utställningen Vintage Mode och minne stort intresse. Utställningen visades för många grupper som specialbeställt fördjupande presentationer. Båda dessa utställningar har uppmärksammats nationellt och funnits omnämnda i t ex SJ:s tidning Kupé, Damernas Värld, facktidningen Ping samt i bussbolagens tidning Buss på Sverige. Att belysa olika samhällsfrågor är en viktig uppgift för kulturen i allmänhet och för museet i synnerhet. Museets Graffitiprojekt är ett led i en ungdomssatsning som fallit väl ut. En kulturpolitisk debatt i ämnet anordnades på museet där bland annat polisen, byggbolag, kommunrepresentanter och politiker från Linköping och Norrköping deltog. Debatten mynnade ut i flera bra förslag, bland annat en laglig öppen vägg i Linköping. Dessutom startades ett Graffitiprojekt längs Industrigatan tillsammans med fastighetsoch byggföretaget Botrygg AB som upplät en rivningsfastighet för konstprojektet och inbjöd till kreativt skapande. Museets arbete med att utveckla den pedagogiska verksamheten har fortsatt starkt under En särskild satsning har genomförts inom dataområdet genom projektet Alltid uppkopplad som är en satsning på unga, teknik och kultur. Projektets övergripande mål är att utveckla och sprida metoder som skapar ett bättre nätklimat för unga samt att genom samtidsdokumentation om ungas nätanvändande lägga grunden till morgondagens kulturarv. Projektet är uppdelat i två delprojekt, Amiga! och Nätkreativ. Delprojektet Nätkreativ drivs i samarbete med Norrköpings konstmuseum. Museets samlingar har bland annat utökats med videoverket Betraktaren av Stina Opitz och en ring tillverkad av Peter de Wit. Ringen är en gåva från Östergötlands museums vänner. Årsboken 2012 handlar om traditioner - Troll, bröllop och jul. I den har museets personal tecknat några av de östgötska traditionerna tillsammans med flera andra författare, bland annat etnologen Ebbe Schön. 4

5 Östergötlands museum verkar i hela länet. Under 2012 har museets anslagsbaserade kulturmiljövård haft ärenden, rådgivning eller programverksamhet i alla tretton kommunerna. Museet är också en aktiv aktör i frågor som rör regional utveckling. Under vintern 2011 fick museet i uppdrag att utforma en idéskiss för ett framtida Motala stadsmuseum. Efter intervjuer och besök på andra museum i Sverige och Europa har idéskissen presenterats bland annat för kultur- och fritidsnämnden i Motala kommun. Produkten levererades i form av en folder och en Powerpoint presentation våren Östergötlands museum har under året även varit internationellt efterfrågat, bland annat genom ett föredrag om de Königsmarckska tapeterna i staden Stade i Tyskland. Projektet Kulturarv Östergötland, som är en del av museets länsuppdrag, ingår sedan flera år i nationella ABM-nätverk (nätverk för Arkiv, Bibliotek och Museer) och under året har två kulturarvsdagar anordnats med fortsatt goda deltagarsiffror. Bengt Cnattingius pris, som delas ut till en forskare eller museiman som forskat och arbetet i Bengt Cnattingius efterföljd rörande östgötsk historia, konst och kulturmiljö, tilldelades i år Föreningen Spetsmuseet i Vadstena, representerat av Ewa Abered, Marianne Anderson, Kerstin Engman och Gudrun Gunnarsson. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornmlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse till fil doktor i arkeologi, 1:e intendent vid Statens Historiska Museer Jonas M Nordin för inventering och studier av Finspångs bruk, särskilt avseende 1600-talet. Uppdragsverksamheten inom arkeologi och konservering har regional verksamhet och kunskapsuppbyggnad. Året har präglats av fortsatt efterfrågan på museets uppdragsverksamheter särskilt med avseende på arbeten inom arkeologi och konservering. Inom uppdragsarkeologin har museet lyckats räkna hem flera undersökningar. Det tredje numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland har getts ut i samarbete med Riksantikvarieämbetet UV Öst. Arbeten och rådgivning inom konserveringsverksamheten har varit efterfrågade även utanför länet såsom i Kalmar och Kronobergs län. Efter några år med ombyggnationer av museibyggnaden i Linköping har nu fokus kunnat sättas även på andra av våra fastigheter. Under året har omfattande restaureringar/ renoveringar skett av den röda stugan på Öna. Huset har målats, fönstren har renoverats, invändiga tak har lagats upp och målats. Ett rum har även tapetserats. Renoveringsarbetena på Smedstorp har fortsatt. Där har ett bodtak bytts ut och nya trappor och brunnslock tillverkats. Delar av dessa arbeten har genomförts av museets egen personal. Arbetet med att anskaffa ett för museet nytt magasin har varit en viktig uppgift de senaste åren. Detta har varit ett prioriterat område under 2012 och kommer förhoppningsvis att få en varaktig lösning under

6 Under året har ett nytt arbetssätt prövats för att ta fram museets strategi för samt ettårsplaner för En grupp bestående av representanter från samtliga avdelningar har tillsammans med ledningsgruppen arbetat fram förslag till en vision, Östergötlands museum ett regionalt museum i världsklass, en vision styrelsen har beslutat ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. I april beslutade regeringen att utse Maria Jansén till ny överintendent och museichef för Statens Historiska Museer. Maria har varit chef för Östergötlands museum sedan 2006 och framgångsrikt utvecklat verksamheten. Hon har dessutom på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att museet idag visar på en mycket god utvecklingspotential. En framåtsyftande och kompetent personal som visat ett djupt engagemang för museets verksamhet är dessutom en garant för fortsatt positiv utveckling av museet. Under våren startade museets styrelse en rekryteringsprocess för att finna en ny museichef. Bland ett trettiotal intressenter utsåg styrelsen Olof Hermelin till chef för Östergötlands museum. Han kommer närmast från Regionmuseet Kristianstad där han under många år arbetat som biträdande museichef. Under andra halvåret 2012 har avdelningscheferna Carin Ahlsén och Marie Ohlsén varit tillförordnande museichefer och ansvarat för verksamheten på ett förtjänstfullt sätt. Olof Hermelin tog över ansvaret vid årsskiftet 2012/2013. Avslutningsvis riktas ett stort tack till alla samarbetspartners, sponsorer och medarbetare som gemensamt bidragit till att ge Östergötlands museum goda föutsättningar att även fortsättningsvis bedriva ny spännande verksamhet som kan komma alla till del. Olof Hermelin, ny museichef Anders Senestad styrelseordförande 6

7 Museistatistik Besöksstatistiken har under 2012 varit fortsatt god för museet. Totalt var antalet besökare till museets fastigheter, inklusive Löfstad slott, och arrangemangen i och utanför länet En ökning av besöksantalet kan märkas både vad gäller själva museibyggnaden och Löfstad slott. Ökningen av det totala besöksantalet på Löfstad har sin troligaste orsak i att sommarutställningen, Stil, skvaller och gamla filmstjärnor, lockade ett stort antal intresserade. Antalet personer som tagit del av museets verksamhet i länet, förutom på Löfstad slott, och utanför länet har minskat. Orsaken härtill är att museet under detta år har haft fokus på verksamheter kopplade till museet och Löfstad slott och inte haft någon stor, mycket publikdragande utställning vare sig i eller utanför länet. Museibyggnaden Linköping Vuxna Barn Vuxna Barn Vuxna Barn

8 Löfstad Vuxna Barn Park vuxen * * *2011 o 2012 uppskattning Park barn p g a trasig mätare Vuxna Barn Park vuxen Park barn Vuxna Barn Park vuxen Park barn 8

9 Utanför År Museet Löfstad Länet Totalt länet Museet Löfstad Länet Utanför länet Museet Löfstad Länet Utanför länet

10 Organisation och verksamhet Ett 90-tal personer har arbetat på Östergötlands museum under året. Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Byggnadsvård samt Administration. Inom varje avdelning finns i sin tur ett flertal ansvarsområden. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum, förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har Östergötlands museums förlag gett ut fyra böcker och skrifter, däribland Upptäcksfärd bland konstskatter av Ulla Tham. Boken belyser gåvor till museet från Östergötlands museums vänner under sextio år och boken är, även den, en gåva till museet. Den kulturhistoriska samlingen har tillförts ca 380 föremål. Med anledning av årets stora utställningssatsning Mode & Minne har en hel del plagg med anknytning till Östergötland skänkts eller inköpts till museet. Kläder från perioden 1960 till nutid har tidigare saknats och bland årets nyförvärv kan nämnas trikåplagg tillverkade på Borens Trikåfabrik i Motala samt plagg av de östgötska formgivarna Hjördis Hjalmarsdotter Hjorth och Nygårdsanna Bengtsson. Dessutom har en större kollektion av servisglas och objekt från 1982 och framåt inköpts av glasformgivaren Berit Johansson, Vadstena. Konstsamlingen har utökats med fyra accessionsnummer, bland annat ett smycke i guld och briljanter av Peter de Wit, gåva av Östergötlands museums vänner, och ett videoverk, Betraktaren av Stina Opitz, som har köpts in. Biblioteket har utökats med 340 böcker genom inköp, gåvor, byten, pliktleveranser och prenumerationer. Till arkivet har fem enskilda arkiv inkommit, däribland material från journalisten Lars Ramstens dödsbo om kyrko målaren Pehr Hörberg. Under året har museet dessutom mottagit bland annat en deposition med handlingar från Hagdahlsakademin. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca tre hyllmeter. En viss gallring har skett i enlighet med tillsynsmyndighetens, Landstinget i Östergötland, riktlinjer. Forskarrum och arkiv har under året haft 245 besökare, bland annat studerande vid 10

11 Linköpings universitet, medlemmar i hembygdsföreningar och privatpersoner, fördelade på 114 besökstillfällen. Under förberedande arbete inför Fotoåret 2013 har en uppordning av fotosamlingen påbörjats. En samling fotografier från Egypten från slutet av 1800-talet, som ingår i Carl Hamiltons arkiv, har uppmärksammats och ett unikt fotografi har lånats ut till utställningen Resan till Egypten drottning Victorias fotografiska liv på Kungliga slottet i Stockholm. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. Från museets konstsamling är 429 verk utdeponerade till 43 depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är 652 föremål utdeponerade till 34 mottagare. Från museets konstsamling har vidare, för utställningsändamål, 25 verk lånats ut, bland annat verk av Josef Albers och Eugène Jansson till Prins Eugens Waldemarsudde och verk av Jarl Ingvarsson till Liljevalchs konsthall. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut. Exempel på utlån är textilier av Märta Måås-Fjetterström till Norrköpings konstmuseum samt ett universalur, tillverkat i Horn, utlånat till Horns bibliotek. Publik verksamhet Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar för konst och kulturhistoria med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Särskilt stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter, till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper, bland annat genom åldersinriktade aktiviteter, är en mycket angelägen uppgift. 11

12 Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar generellt men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Information, marknadsföring och hemsida hör vidare till avdelningens ansvarområden. Detta innebär till exempel annonsering, affischering och information till flera kalendarier samt produktion av informations- och utställningsmaterial. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. Även här anordnas föreläsningar, seminarier och skolaktiviteter. Basutställningen Digitala drömmar visar datautveckling från 1950-tal till idag. Kulturvård Avdelningen utgörs av en konserveringsenhet och verksamheten på Löfstad slott. Konserveringsenheten På konserveringsateljén är sex konservatorer och en administratör tillsvidareanställda. Under större delen av året har en av konservatorerna varit tjänstledig. På grund av mängden uppdrag har fyra konservatorer varit projektanställda. Konserveringsenheten är en av landets största. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Kompetens finns också inom möbelkonservering och samarbete med kollegor med andra specialiteter förekommer flitigt. I samarbete med textilkonservator från Uppsala Domkyrka har till exempel en 1600-talstextil från Västerrums kyrka i Småland konserverats och monterats med särskilt UV-skydd. 12

13 Konservatorerna gör omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Under året har textil- och metallföremål inventerats. Inventeringen kommer att fortsätta även under 2013 och 2014 i stiftets kyrkor som skyddas av kulturminneslagen. Under året har konserveringsarbeten utförts i 31 av stiftets kyrkor spridda i hela länet. Större arbeten har utförts i till exempel Västra Ny, Västra Ryd, Skedevi och Rejmyre kyrkor. Dessutom har en provkonservering i Hedvig kyrka, Norrköping, utförts inför nästa års konservering av de närmare 1000 kvadratmeter stora takmålningarna och väggarnas marmorering. Konservering har också utförts av ett stort antal privatägda konstverk, verk tillhöriga Frimurar orden, målningar på Norrköpings konstmuseum och verk ur Östergötlands museums samlingar. I samband med utställningar och in- och utlån har besiktningar och nödvändiga konserveringsåtgärder utförts samt skadeprotokoll upprättats på Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum. Vidare har konserveringsarbeten på Majgårdens daghem i Norrköping utförts. Majgården är en/ ett av landets första barnkrubbor/daghem, där väggmålningar från 1939 av Fritz Grahn har konserverats. Även utanför länet har konserveringsarbeten utförts, till exempel i Dahlhem, Gamleby och Odensvi kyrkor. Provinventering har utförts på Huseby i Växjö stift på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Rådgivning och förundersökningar har gjorts på Spellinge säteri för rekonstruktion av dekormåleri från 1760-talet. Undersökning av färgskikt i matsalen på Fogelviks slott, vilken är inredd av 1700-talets framstående arkitekter Hårleman, Jean-Eric Rehn och Masreliez har också utförts. Kommande arbeten finansieras av byggnadsvårdsmedel. En förundersökning avseende Per Hörbergs målningar på läktarbarriären i S:t Larskyrkan har gjorts inför om- och tillbyggnad och omgestaltning av kyrkointeriören. Löfstad slott Slottet och parken är attraktiva besöksmål. På Löfstad bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar efter beställning och för besökande allmänhet dagligen sommartid samt programverksamhet i anslutning till utställningsverksamheten. Dessutom har temadagar genomförts, till exempel Park- och trädgårdsdag och Jul på Löfstad. 13

14 Den engelska parken är välbesökt, uppskattningsvis besökte cirka personer parken Den fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och det varierade trädbeståndet. I slottets norra flygel är Värdshuset Löfstad slott beläget. Värdshuset, tillsammans med caféet Smedjan, är utarrenderade. På Löfstad slott finns en välsorterad museibutik som under året omsatte cirka kronor fyllde Löfstad slott 70 år som museum. Det firades med en tebjudning för personalen. Arkeologi och Byggnadsvård Avdelningen för Arkeologi och Byggnadsvård arbetar över hela länet med ärenden och uppdrag som gäller arkeologi, kulturlandskapet och byggnadsvård. Arbetet omfattar bland annat förstudier, underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar, utredningar, undersökningar, byggnadsarkeologi, fornminnesvård, frågor rörande kulturlandskapet, byggnader och kyrkor. Specialistkompetens finns inom dessa områden samt inom osteologi. Tjänster utförs åt allmänhet, hembygdsföreningar, studieförbund, Svenska kyrkan och kyrkliga samfund, kommuner, andra museer, statliga verk, myndigheter och företag. Avdelningen fungerar inom sitt verksamhetsområde som remissinstans till Länsstyrelsen Östergötland, olika myndigheter på nationell nivå och till länets kommuner. Dessutom sker samverkan med Riksantikvarieämbetet, universitet, länsmuseer och andra institutioner. Resultat från utredningar och undersökningar publiceras i en rapportserie. Redovisning sker även i form av utställningar, böcker och i tidskriften Arkeologi i Östergötland. Avdelningen ansvarar för fyndfördelning av arkeologiskt material till museets samlingar. Till avdelningen ha under året inkommit 59 arkeologiska uppdrag. Av dessa har 45 kommit direkt från Länsstyrelsen Östergötland, sju gått via anbud och sju som direktval från kund. Några större eller särskilt intressanta projekt som kan nämnas är arkeologiska arbeten inför bostadsbebyggelse i Slaka, vägbygge vid Djurgården och längs Lambohovsleden, Linköping och bergtäkt i Borg, Norrköping. Vid samtliga platser påträffades förhistoriska lämningar från bebyggelse och gravar, daterade från stenålder till romersk järnålder. Dessutom har en större undersökning av kvarteret Boas, Linköping, skett. Där påträffades bland annat odlingsmark, stengrunder till tre efterreformatoriska byggnader och en brunn. 14

15 Ett stort antal byggnadsantikvariska kontroller av kyrkor och byggnader har utförts under året. Några exempel är kontroll vid omläggning av sticketak på Hovs skräddaregård, renovering av timmerhus i Skivermåla och invändig renovering av Vallerstad kyrka utanför Skänninge. Under året har 60 arkeologiska rapporter och 20 byggnadsvårdsrapporter skrivits. Exempel på sådana är rapporter om kvarteret Rosen i Norrköping, Djurgården i Linköping, Händelö i Norrköping och Rambodal i Norrköping. Från den arkeologiska samlingen har cirka 150 föremål lånats ut. Till den arkeologiska samlingen har tillförts cirka föremål/poster. Administration Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av administrativ personal, vaktmästare och receptionister/butikspersonal. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Avdelningen ansvarar också för museets butik. Vaktmästarna har en viktig roll som museivärdar. Deras ansvarsområden omfattar även teknik och service i lokalerna liksom fastigheternas underhåll och skötsel, transporter, posthantering samt arbete med utställningsbyggande. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Under året fick museet dessutom i uppdrag att sköta ekonomioch lönehantering för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 Redovisning av måluppfyllelse 2012 Verksamhetsberättelsen för 2012 bygger i sitt upplägg på museets strategi och verksamhetsplan för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska utgå från besökarnas, kundernas och samarbetspartnernas behov. Vi ska använda våra unika samlingar och vår kompetens för att belysa samhällsfrågor. Mål: Alla hittar något i vårt utbud Detta har vi uppnått genom att: Öka tillgängligheten Museet arbetar för att så stor del som möjligt av de publika utrymmena i museibyggnaden och på Löfstad slott ska vara tillgängliga för alla samt för att så mycket som möjligt av våra samlingar och vårt kunnande ska vara tillgängligt. Arbetet kring digital tillgänglighet sker ofta tillsammans med andra regioner, till exempel inom ramen för arbetet med det nationella Portalnätverket och för att utveckla samsöksfunktionen KulturarvsSÖK. Tillgängligheten i museets utställningar har förbättrats genom att till exempel arbete har påbörjats med en textpolicy i syfte att museets texter inte ska exkludera någon besökare. Antal inslag på audioguide har utökats på svenska och engelska med inspelningar av konstnärerna Hans Hermansson, Bertil Almlöf och Inger Hasselgren. Tidigare inspelning av Stina Opitz har kompletterats med ett engelskt spår och ett engelskt referat har gjorts med inspelning av Peter Freudentahl. För Löfstad slott har audioguider på engelska tagits fram och nya bärbara besöksstolar har köpts in för de som behöver sitta under en visning av slottet. I utställningen Vintage Mode & minne fanns pekskärmar där besökarna kunde få ytterligare information om och kontext runt de utställda kläderna. Dessa pekskärmsapplikationer fanns också tillgängliga för smartphones med android via qr-koder. En förutsättning för att kunna tillgängliggöra samlingarna är att dessa är uppordnade. Av den anledningen har den medicinhistoriska samlingen katalogiserats och organiserats i samarbete med Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland och extern arbetskraft. För att ytterligare öka tillgängligheten till museets samlingar har den äldre konsten publicerats på webben och delar av museet Löfstad slott visats virtuellt i projektet Museum Hemma. Ett led i tillgängliggörandet är att lägga ut resultat från olika projekt på nätet. Så har exempelvis gjorts med resultat från torpinventeringar som i samarbete med bland annat hembygdsrörelsen och Länsstyrelsen Östergötland lagts ut på Riksantikvarieämbetets FMIS (Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen) Fornsök. 16

17 Under hösten har ett underlag för museets nya hemsida arbetats fram. Ett viktigt krav är att den ska vara lättillgänglig ur så många aspekter som möjligt. Arbetet med den nya hemsidan kommer att fortsätta under I syfte att kunna beskriva museets tillgänglighet på museets hemsida och i kommunens tillgänglighetsdatabas samarbetar museet med Linköpings kommun. Arbetet har startat och kommer att fortsätta under Tillgänglighetsplan för 2012 har följts upp och en ny har skrivit för Väcka intresse för och förmedla våra resultat För att väcka intresse för och förmedla våra resultat arbetar museet med utgivning av böcker och andra skrifter, medverkar på seminarier, föreläsningar, visningar med mera. Nedan beskrivs exempel på sådana aktiviteter. Museets och Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings gemensamma årsbok 2012 hade titeln Troll, bröllop och jul ett urval östgötska traditioner r och gavs ut strax före jul. Artikelförfattare var dels personal på museet och dels externa författare. Boken har redan rönt mycket uppskattning. Dessutom gavs böckerna Upptäcktsfärd bland konstskatter och Funkisbyggnad och modell för ett modernt museum samt en katalog/tidskrift om mode i Östergötland ut. Den senare i samband med projektetet Mode & Minne. Avdelningen för Arkeologi och Byggnadsvård har tillsammans med Riksantikvarieämbetet UV Öst gett ut det tredje numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland. Den arkeologiska verksamheten har även publicerat sig internationellt med en tysk artikel om avrättningsplatsen utanför Vadstena. Artikeln skrevs i samarbete med Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet UV Syd i Richtstättenarchäologie, redaktör Jost Auler. Dessutom har artiklar bland annat skrivits i den arkeologiska tidskriften Urminne, Linköpings Stiftshistoriska Sällskap årsbok och i Armborstnytt nr 1, Under rubriken K-märkt skriver regelbundet en byggnadsantikvarie i Östgöta Correspondenten om spännande och intressanta företeelser inom byggnadsvården. För att berätta om svensk datahistoria och dess pionjärer har planerandet för en dokumentärfilm fortsatt. I samband med utställningen Hjärta spel har museet haft ett samarbete med speltidningen LEVEL kring ett rikstäckande specialnummer/utställningskatalog. Museet har också medverkat till att linköpingsdokumentären 1940-talets Linköping gjorts tillgänglig för allmänheten. 17

18 Informationsskyltar har tagits fram inom projektet Ödeshögs kyrkor. Sju skyltar berättar om kyrkogården, sju om kyrkomiljön och sju om kyrkan. I och med detta är projektet avslutat och Ödeshögs 21 kyrkor har fått informationsskyltar. Konserveringsateljén har varit öppen för besök och rådgivning en gång under hösten och en gång under våren. Konservatorerna har också haft visningar i museets konstsamlingar med särskild betoning på material och tekniker under olika perioder och visning av Västra Ryds kyrka i samband med konserveringsarbeten där. Personalen på Östergötlands museum är mycket aktiva föredragshållare och föreläsare vid kurser och konferenser anordnade av antingen museet, annan part eller i samarbete med annan part. Som exempel kan nämnas: Föredragen Osteologi i fält, exempel från undersökningar i Linköping och Ett axplock av Förbifart Vadstena från neolitiskt brus till medeltida boplatslämningar på Länsstyrelsedagen den 15 mars, Om forskningsprojektet i Bjälbo i Skänninge Bio, Om projektet Krokeks kloster vid Söderköpings gästabud, Gropar i gatan om arkeologi i Linköping för Rotary i Linköping, Kyrkogårdar berättar för föreningen DIS (Datorhjälp i Släktforskningen), Under ytan med visning av Motala Verkstad på Riksantikvarieämbetets kulturarvsdag, Arkeologi i Vadstena i Vadstena som ett samarbete mellan IOGT-NTO och Riksantikvarieämbetet UV Öst samt Det som formade domkyrkan inom serien Domkyrkan berättar. Vid en genuskonferens på Historiska museet i Stockholm, arrangerad av Jämus, hölls ett föredrag med rubriken Kropp, kön och jämställdhet. Kulturarv Östergötlands arbete har ett gott renommé i andra regioner i Sverige, vilket bl a resulterat i inbjudningar till Nyköping och Karlskrona för att berätta om verksamheten, med betoning på arbete med det regionala kulturarvsprogrammet och Kulturarvsdagar. Vid ett symposium, Maria Aurora von Königsmarck Tagung, arrangerad av Kulturstiftung Schloss Agatenburg och Landesarchiv Stade, i staden Stade, Tyskland, föreläste en medarbetare om de Königsmarckska tapeterna, vilka finns i museets ägo. Föreläsningen rönte stor uppskattning och väckte mångas intresse och ett flertal nyttiga kontakter knöts. Den arkeologiska verksamheten har tillsammans med Riksantikvarieämbetet UV Öst anordnat det vartannat år återkommande seminariet om Östergötlands medeltid. Årets upplaga hade två teman, Landsbygdens identiteter och Kommunikation lära och lärda, med olika föreläsningar varav en hölls av en anställd på museet. Seminariet besöktes av cirka 150 åhörare. Museets byggnadsantikvarier deltog i anordnandet av Svensk förening för byggnadsvårds årsmöte. I samband med detta möte anordnades en rundtur med buss där byggnadsantikvarierna guidade. Ytterligare en arena för att sprida information och kunskap är deltagande i Östgötadagarna var temat Mångfald. Ett tema som bland annat passar in på Löfstad slott vilket därför hölls öppet dessa dagar. I utvärdering av Östgötadagarna fick Löfstad slott fem av fem tummen upp : 18

19 Erbjuda utställningar och program för alla smaker Museet arbetar med basutställningar och tillfälliga utställningar, både i och utanför museet, samt programverksamhet och visningar. Programverksamheten är i många fall knuten till pågående utställningar. Basutställningar Basutställningarna Östgötaliv, museets konstavdelning och Datamuseets utställning Digitala drömmar har visats för både allmänheten och bokade grupper. För att göra utställningen Östgötaliv ännu bättre har under hösten en fördjupad publikundersökning genomförts och en utvärdering av hur utställningen fungerar gjorts. Resultaten ska ligga till grund för förbättringar i utställningen under kommande år. Som ett led i förbättringen av basutställningen för konst har kopior av kläder, som man kan se på de utställda målningarna, sytts upp för barn att prova. Den arkeologiska verksamheten har tillsammans med pedagogiska avdelningen gått igenom museets alla lån från Statens Historiska Museer till basutställningen Östgötaliv. Tillfälliga utställningar I museibyggnaden har under året 13 större, tillfälliga utställningar visats samt några mindre. Museet har producerat och visat bland andra följande tillfälliga utställningar: Svensk popkonst , Vintage Mode & Minne, Ting och tankar en examensutställning med verk av studenterna på utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet, Porträtt & självporträtt ur museets samling samt två separatutställningar med verk av Stina Opitz, Övervintra, respektive med verk av klädskaparen Mette Prawits. Därutöver visades två utställningar i serien Stafetten med verk av Christina Ruthger respektive Olle Schmidt och en utställning med Fiskekonst av Henry Hermansson samt fem utställningar i Östgötarummet varav tre var producerade av gymnasieelever, en av KSM (kultur, samhälle, mediegestaltning) studenter vid Linköpings universitet och en av Folkunga gillet. Den senare visade östgötska bygdedräkter och berättade om deras ursprung. Härutöver har Datamuseet IT-ceum producerat Hjärta spel, en ny vandringsutställning om spelkonst. Med anledning av kommande års verksamhet har museet tillsammans med flera aktörer planerat för temat Foto då utställningar ska visas och en årsbok med samma tema ges ut. Under sommaren har i Kyrksalen på Löfstad slott visats utställningen Stil, skvaller och gamla filmstjärnor i samarbete med nätverket Östgötatextil. Utställningen besöktes av cirka personer. På temat Mode & Minne visades i slottet speciellt utställda kläder, accessoarer, hattar och skor ur Löfstad slotts samling. 19

20 Utanför länet Utställningen Hjärta spel visades på Östergötlands museum till och med då den plockades ner inför transport till Tekniska museet i Stockholm. Därefter kommer utställningen att visas på en rad olika platser till in på år Program och visningar På museet I samband med museets utställningar bedrivs en omfattande programverksamhet. Programmen arrangeras ofta i samarbete med andra aktörer såsom Folkuniversitetet, Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Dataföreningen östra kretsen. Under vår och höst ordnades programpunkter under tisdags- och torsdagskvällar samt söndagar. Från midsommar till mitten av augusti visades museets utställningar tisdagar, onsdagar och torsdagar kl På museet har under året 241 öppna programpunkter och visningar anordnats. Av dessa var 44 barn- och ungdomsaktiviteter. Totalt har vuxna och barn/ ungdomar deltagit i öppna aktiviter för allmänheten på museet. Dessutom har 39 aktiviteter för vuxna och barn anordnats i länet. 415 grupper har bokat visningar av museets utställningar, vilket innebär att personer visats utställningarna. Datamuseet IT-Ceum har anordnat seminarieserien Digitala revolutioner med totalt åtta föreläsningar och anordnat specialevenemang med Dataföreningen östra kretsen. Nördcaféer, då någon mycket specialintresserad berättar om sitt specialintresse, har hållits vid åtta tillfällen och Artwork after work vid två. Båda dessa aktiviteter har skett i samarbete med Hagdahls kök. I samarbete med Linköpings kommun har museet deltagit i till exempel City art Link med Catwalk direkt tillsammans med Anders Ljungstedts gymnasium, tjejmässan Girlpower 2012 och Linköpings stadsfest. Museet försöker att i stor utsträckning anordna programaktiviteter där publiken deltar aktivt. Exempel på sådana är konstyoga, kroki, Öppen bildverkstad för barn och vuxna, ungdomsverksamheten Re:FORM, prova på konstnärliga aktiviteter för vuxna och den sedvanliga och mycket uppskattade programpunkten Arkeolog för en dag för barn. På museets utgårdar/filialer Den utåtriktade verksamheten på Löfstad slott har bestått av programaktiviteter, visningar och skolvisningar efter beställning året om, allmänna visningar under helger i april, maj, september och oktober samt dagliga visningar juni-augusti. 20

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Stockholms läns museum, Nacka, 2010 10 Museichefen ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet och är samtidigt enhetschef för administrativa enheten. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Kulturundersökning Linköping 2013

Kulturundersökning Linköping 2013 Kulturundersökning Linköping 2013 Totalt har 1 000 stycken intervjuer med personer boende i Linköpings kommun som är mellan 18 och 74 år genomförts. Datainsamlingen genomfördes mellan 11 november och 5

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna 2014 Solenergidagarna 2014 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Sol energifrukost... 6 Mini solmässa... 6 Solsafari... 8 Vadstena kommun...

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Stockholms läns museum, Nacka, 2011 Under 2010 har museet tvingats att minska personalstyrkan med en tredjedel med anledning av ökad konkurrens inom uppdragsverksamheten. Detta kommer naturligtvis

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Program höst/vinter 2014

Program höst/vinter 2014 Program höst/vinter 2014 MUSEUM & BIBLIOTEK Välkommen till Lödöse museum! Man kan inte tro det nu, men under medeltiden var Lödöse en av Sveriges största och viktigaste städer. Här låg västra Sveriges

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09 BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken Gävle, Sandviken,

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer