Östergötlands museums styrelse februari Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,"

Transkript

1 Årsberättelse - Årsredovisning

2 Östergötlands museums styrelse februari Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof Johansson, Marianne Larsson, Emma Karlsson, adj. repr. DIK, Lennart Bohlin, Helena Hillar, Carin Ahlsén, adm. chef ÖM, Eva Joelsson, vice ordförande, Erik Träff, Anders Senestad, ordförande, Simon Helmér, Alma Basic, Madeleine Johansson, Johan Nilsson, adj. repr. Kommunal, Lena Wiklund, adj. repr. VISION. Vid fotograferingstillfället saknades Jan Eriksson, adj. repr. Länsstyrelsen Östergötland, Fredrik Björkman, Ulf Eirevik, Anders Petersson och Carin Claréus. 2

3 Innehåll Inledning Museistatistik Organisation och verksamhet Samlingar Publik verksamhet Kulturvård Arkeologi och byggnadsvård Administration Redovisning av måluppfyllelse Tjänster Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Ytterligare projekt Samverkan Stödföreningar Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Östergötlands museums vänner Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland Årsredovisning Revisionsberättelse

4 INLEDNING 2013 har för Östergötlands museum varit ett framgångsrikt år med en ökning av antalet besökare på Östergötlands museum med drygt besökare samt bibehållna besökssiffror regionalt. Totalt har personer besökt våra olika utställningar, evenemang och utgårdar i länet. Bland utställningarna har Vår tid på jorden med fotografier av Mattias Klum, Haute couture från Paris med exklusiva dräkter, klänningar, skor och väskor som Marianne Bernadotte burit genom åren varit särskilt populära. Under 2013 har Östergötlands museum arbetat och samordnat ett temaår för fotografi. Detta har inneburit att flera utställningar på museet och andra museer i länet haft fotografi som tema. Insatserna har även inneburit en årsbok med fotografi som tema där kunskap sammanställts om östgötska fotografer och fotografiets historia i Östergötland. Datamuseet har haft ett framgångsrikt år där vandringsutställningar Spela roll och Hjärta spel visats på många olika platser. Program- och visningsverksamheten utvecklas kontinuerligt och under 2013 märks särskilt humanistdygnet och att museet ökat sin attraktivitet som mötesplats för näringslivsdagar och tillväxtdagar samt att fler företag valt att förlägga sina möten till Östergötlands museum. Under året har vi ökat marknadsföringsinsatserna och tillgängligheten genom bättre information till besökare med användandet av informationsskärmar i receptionen och i Hagdahls kök. Vi har utvecklat en ny hemsida samt tagit fram en ny logotype och en ny grafisk profil. Museet arbetar dessutom för förbättrad intern och extern skyltning. Årets verksamhet har också inneburit ombyggnationer såsom ombyggnad av entrén till Hagdahls kök, förnyelse av skulpturparken, uppsättning av konstverket Det svenska svårmodet av Marie-Louise Ekman, omputsning och renoveringsarbeten på Löfstad slott genom Riddarhusets försorg samt renoveringsarbeten på Onkel Adamsgården, Smedstorp och Öna. Förnyelsen har dessutom omfattat nya, ändamålsenliga magasinslokaler och en stor omflyttning från tre magasin till det nya magasinet har påbörjats. Under 2014 kommer arbetet med flytt av museiföremål, ny- och kompletteringsregistering samt arbete med att göra samlingarna mer tillgängliga att intensifieras. Den totala genomgången av samlingarna kommer att generera ny kunskap och bli en reflexiv process som skapar eftertanke kring vård, gallring, digitalisering och ge möjlighet att se samlandets processer genom museets hela historia. Utvecklingsarbetet med projekt såsom AMIGA, Den långa resan och Street Art Academy kommer att fortsätta under Alla dessa utvecklingsprojekt är inriktade på att engagera ungdomar i samhällsfrågor på fritiden. Samverkan med studieförbund, föreningar, skolor, universitet och företag har gjort att Östergötlands museum har en programverksamhet som håller mycket hög klass. Museets ambition är att stärka och utöka denna samverkan samt öka uthyrningen av lokaler på museet och Löfstad slott. Vidare har en plan tagits fram för en ombyggnad av tornet på den norra flygeln på Löfstad slott. Nya, publika ytor på cirka 300 kvadratmeter skulle därmed kunna skapas. Processen kommer under 2014 att omfatta dialog med huvudmännen och arbete med projekteringsunderlag och finansiering. Under året kommer också en handlingsplan för att förverkliga projektet att utarbetas. 4

5 Östergötlands museums uppdragsverksamheter är en viktig resurs för att bygga den regionala kunskapen inom arkeologi, byggnadsvård och konservering. Östergötlands museum är också en viktig resurs i kulturmiljöarbetet där vi fungerar som remissinstans till de östgötska kommunerna och länsstyrelsen samt har en omfattande rådgivningsverksam gentemot församlingar, privatpersoner och företag med kulturfastigheter. Förutom detta kommer Östergötlands museum att påbörja ett utvecklingsarbete för att bli en attraktiv samarbetspart i projekt som rör regional utveckling och kulturarvsturism. Bengt Cnattingius pris, som delas ut till en forskare eller museiman som forskat och arbetet i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljö, tilldelades i år Föreningen Brukskultur Åtvidaberg, representerad av Viveka Adelswärd, Roy Andersson, Svante Kolsgård och Britt Svensson. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse till fil doktor i arkeologi, Peter Skoglund, vid Göteborgs universitet för studier av hällristningarna i Norrköping har insatser genomförts för att effektivisera förvaltningen och öka det ekonomiska verksamhetsutrymmet, exempelvis har översyn av IT-stöd och datasupport, upphandling av säkerhetstjänster och kopieringsmaskiner, vård- och underhållsplaner för fastigheter samt översyn av hyreskontrakt och ändrade taxor för entréavgifter, uthyrning av lokaler och tjänster genomförts. Under 2014 kommer detta arbete att fortsätta och en särskild prioritering läggs på fastighetsfrågor och interna stödstrukturer. Under 2013 togs beslut om en ny organisation för verksamheten för att förtydliga ansvar och roller samt underlätta ett ökat tvärfunktionellt arbetssätt.utmaningen för verksamheten är att skapa en ökad samverkan kring de gemensamma målen i den strategiska planen för museet samt att redan under nästa år genomföra en första utvärdering av organisationen. Östergötlands museum kommer att genom sin styrelse arbeta för att uppmärksamma huvudmännen och anslagsgivarna på museets ekonomiska situation. Östergötlands museum söker årligen medel bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, Westman-Wernerska stiftelsen, Statens kulturråd och Allmänna arvsfonden för att klara av att nå operativa mål i verksamhetens anslagsfinansierade del. Anslagsökningarna motsvarar ofta inte kostnadsökningarna i samhället och detta problem gör att utrymmet för museets verksamhet minskat under flera år. De medel som är särskilt öronmärkta för fastighetsunderhåll är otillräckliga och till delar inte med i den årliga uppräkningen. Flera verksamheter har dessutom riktade stöd, vilket försvårar långsiktighet och samordning av verksamheten. Det är ett prioriterat mål att lösa denna fråga och vi hoppas att 2014 blir ett år där delar av denna problematik kan lösas i dialog med museets huvudmän. Olof Hermelin länsmuseichef 5

6 MUSEISTATISTIK Besöksantalet 2013 har för museibyggnadens del ökat med drygt besök. Bidragande orsaker till detta är de publikdragande utställningarna Vår tid på jorden fotografier av Mattias Klum och Haute Couture mode från Paris, men även annan verksamhet har lockat. Löfstad slott har haft färre besök än föregående år, men klart fler än Att antalet besök på museets verksamhet i länet är lägre än föregående år beror på att den utställning MUSEIBYGGNADEN I LINKÖPING Vuxna Barn TOTALT Vuxna Barn TOTALT Vuxna Barn TOTALT

7 där museet var involverad, Atomer, grundämnen och graffiti, hade en kort visningsperiod 2013, från med fortsättning år 2014, och att det därför var endast 550 besök på denna utställning. Antalet besök på museets verksamhet utanför länet har under året varit ovanligt högt. Detta beror på att Datamuseet IT-Ceums båda vandringsutställningar, Spela roll och Hjärta spel, varit uthyrda under större delen av året. LÖFSTAD Vuxna Barn Parken (uppskattat) TOTALT Vuxna Barn Parken (uppska at) TOTALT Vuxna Barn Parken (uppska at) TOTALT 7

8 MUSEIBYGGNADEN, LÖFSTAD, LÄNET OCH UTANFÖR LÄNET 2013 År Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet

9 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Ett 90-tal personer har arbetat på Östergötlands museum under året. Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Byggnadsvård samt Administration. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum, förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har museet fått tillgång till nya magasinslokaler på Tornby i Linköping. Två externa magasin har hunnit avvecklas och föremålen har flyttats till de nya lokalerna. Där har ett omfattande arbete påbörjats med rengöring, identifiering och katalogisering av de kulturhistoriska föremålen. Först ut har kategorin stolar varit och ca 350 stolar har gåtts igenom. Under året har Östergötlands museums förlag gett ut årsboken 2013 med temat Fotografer i Östergötland Från daguerreotypi till digitalt samt utställningskatalogen Haute couture från Paris Marianne Bernadotte. Några av de stolar som numera finns i det nya magasinet på Roxtorpsgatan. 9

10 Under året har ca 450 föremål tillförts den kulturhistoriska samlingen. De flesta har tidigare skänkts till museet, men katalogiserats först i år. Konstsamlingen har under året utökats genom att Östergötlands landsting har överfört ca 100 konstverk i olika tekniker av östgötabaserade konstnärer från framförallt till 2000-tal. Museet har dessutom fått fem konstverk, målade av Sigge Widegren från hans Linköpingstid och en teckning av Pär Thorell, föreställande Sigge Widegren, som gåva av hans dotter Marianne Widegren, Vessingebro, samt två oljemålningar av Idun Lovén, som gåva av Eva Söderqvist, Linköping. Till Konstsamlingen har också inköpts bronsskulpturen Observationsplatshare av Bianca Maria Bremen från utställning på konsthallen Passagen, Linköping, och fem scenografiska collage av Stina Opitz samt fem målningar av Christina Wassberg från utställningar på museet. Biblioteket har utökats med 196 böcker genom inköp, gåvor, byten, pliktleveranser och prenumerationer. Till arkivet har fyra enskilda arkiv inkommit, däribland två fotoalbum från Bona i Västra Ny socken. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca fem hyllmeter. Under arbetet med Fotoåret 2013 har en uppordning av fotosamlingen i framför allt de enskilda arkiven påbörjats. Under fototemat har utställningarna Mer än en bild och Med kameran istället för skissblock producerats med utgångspunkt i museets fotsamlingar. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. För att ytterligare tillgängliggöra museets samlingar har webbplatsen Konst digitalt skapats. Här presenteras ett urval konstverk ur Östergötlands museums konstsamling med tonvikt på verk från Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien, England och Sverige från cirka 1400 till cirka Från museets konstsamling är 342 verk utdeponerade till 39 depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är cirka 700 föremål utdeponerade till 35 mottagare. Från museets konstsamling har 26 verk lånats ut för utställningsändamål, bland annat Heliga Birgitta mottager ängelns diktamen till Uden i Nederländerna. Vid detta utlån var en av museets konservatorer kurir under transport och upphängning. 19 verk av kvinnliga konstnärer har lånats ut till Norrköpings konstmuseum för utställningen En oskriven historia, tre målningar av Johan Krouthén och en av P S Kröyer till Prins Eugens Waldemarsudde samt Lars Hillerbergs viktiga verk Hederlig svensk till Kulturhuset i Stockholm. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut. Exempel på utlån är två 60-talsklänningar av Katja of Sweden samt en tweedoverall, designad av Sighsten Herrgård, till Prins Eugens Waldemarsudde samt en stol av Jimmy Söderholm, Möbelakrobaterna, till Jönköpings läns museum. 10

11 Publik verksamhet Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Särskilt stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter som till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening samt Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper är en angelägen uppgift. Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar generellt, men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Information, marknadsföring och hemsida hör vidare till avdelningens ansvarområden. Detta innebär till exempel annonsering, affischering och information till flera kalendarier samt produktion av informations- och utställningsmaterial. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. Även här anordnas föreläsningar, seminarier och skolaktiviteter. Basutställningen Digitala drömmar visar datautveckling från 1950-tal till idag. Datamuseet har producerat 2 vandringsutställningar, Hjärta spel om dataspelsinspirerad konst och Spela roll om dataspelshistoria, som turnerar i landet. 11

12 Kulturvård Avdelningen utgörs av en konserveringsenhet och verksamheten på Löfstad slott. Konserveringsenheten På konserveringsateljén är fem konservatorer och en administratör tillsvidareanställda. Under året har en tillsvidareanställd konservator slutat för att tillträda en tjänst som kyrkoantikvarie på Länsstyrelsen Östergötland och en har slutat på grund av pensionering. Mot slutet av året tillsattes en av dessa båda tjänster. En konservator har dessutom varit föräldraledig under stor del av året. På grund av mängden uppdrag har tre konservatorer varit projektanställda och konserveringsenheten är en av de största bland landets länsmuseer. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Kompetens finns också inom möbelkonservering och samarbete med kollegor med andra specialiteter förekommer flitigt. Konservatorerna gör omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Under året har textil- och metallföremål inventerats. Inventeringen kommer att fortsätta även under 2014 i stiftets kyrkor som skyddas av kulturminneslagen. Under året har konserveringsarbeten utförts i åtta av stiftets kyrkor. Större arbeten har till exempel utförts i Hedvig kyrka i Norrköping, Veta i Mjölby kommun, Domkyrkan och S:t Larskyrkan i Linköping. Av dessa var arbetet i Hedvig Kyrka det absolut största både under året och sammantaget hittills. Konservering har också utförts av ett stort antal privatägda konstverk samt målningar på Norrköpings konstmuseum och verk ur Östergötlands museums samlingar. I samband med utställningar och in- och utlån har besiktningar och nödvändiga konserveringsåtgärder utförts samt skadeprotokoll upprättats på Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum. Härutöver har konserveringsarbeten utförts på till exempel Lenningska sjukhemmet i Norrköping och Fogelvik slott i Tryserums socken. 12

13 Löfstad slott Slottet och parken är attraktiva besöksmål. På Löfstad bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar efter beställning och för besökande allmänhet dagligen sommartid samt programverksamhet i anslutning till utställningsverksamheten. Dessutom har temadagar genomförts, till exempel Traditionellt midsommarfirande, Höstmarknad och Jul på Löfstad. Den engelska parken är välbesökt, uppskattningsvis besökte cirka personer parken Parken fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och det varierade trädbeståndet. I slottets norra flygel är Värdshuset Löfstad slott beläget. Värdshuset, tillsammans med caféet Smedjan, är utarrenderade. På Löfstad slott finns en välsorterad museibutik som under året omsatte cirka kronor. Fastigheten Löfstad slott ägs av Riddarhuset i Stockholm. Under året har omfattande vårdoch underhållsarbeten utförts i Riddarhusets regi såsom renovering av caféet i Smedjan, el-och värmeinstallationer i Gästabudssalen och renovering av huvudbyggnadens fasader, friser och fönster. Löfstad slott. 13

14 Arkeologi och byggnadsvård Under året har 85 arkeologiska rapporter skrivits. De som bör lyftas fram är Osteologisk analys och rapport av skelettmaterialet från Älvestad, Utredning etapp 2 av RV 35 och Utredning förbifart Söderköping samt Antikvarisk medverkan vid installation av ny ventilation på Linköpings slott. Byggnadsantikvarierna har skrivit 15 rapporter under året. Här kan nämnas Medevi brunn Historiska rum, Vårdplan för klostret i Vadstena, Vård- och underhållsplan för Fillinge tingshus och Rejmyre kyrka renovering och ombyggnad invändigt samt Vård- och underhållsplan för Härsnäs kyrka. Arkeologiska undersökningar har genomförts på flera platser i Östergötland såsom av skärvstenslämningar på Djurgården i Linköping, bytomt i Ödeshög, gravfält i Berga/ Skarpan i Linköping, förhistoriska lämningar inför utvidgning av Leca lertäkt i Linköping, arkeologisk utredning inför förbifart Söderköping, kulturlager i Slottsgatan i Vadstena och medeltida/efterreformatoriska lämningar i Asylenparken i Vadstena Byggnadsantikvarierna har haft omfattande arbeten i form av antikvarisk medverkan som till exempel i samband med Åtvids nya kyrkas utvändiga renovering, dokumentation av fyra fastigheter inför rivning inom Linköpings kommun och Rejmyre kyrkas renovering och ombyggnad invändigt. Drygt 420 fornlämningar har registrerats i FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister) inom projektet Skog och Historia. Arkeologisk undersökning av en av brunnarna i kvarteret Limhallen i Ödeshög. 14

15 Administration Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av både administrativ personal, vaktmästare och receptionister/butikspersonal. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Avdelningen ansvarar också för museets butik. Stora resurser, både personella och ekonomiska, har ägnats åt museifastigheten och museets utgårdar under året. Bidrag till detta har erhållits från Carlstedtska stiftelsen, Westman- Wernerska stiftelsen och Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen Östergötland. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Öster götlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Dessutom handhas ekonomi- och lönehanteringen för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE 2013 Verksamhetsberättelsen för 2013 bygger till sitt upplägg på museets strategidokument och verksamhetsplanen för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska kontinuerligt arbeta med kvalitet i utställningar och program för att ge våra besökare den bästa upplevelsen och engagera dem. Utställningar och program som bjuder in besökarna till eget deltagande ska prioriteras. Östergötlands museum har under 2013 visat 24 utställningar och anordnat 277 programaktiviteter i museibyggnaden, på museets utgårdar och på andra orter i länet samt visat två vandringsutställningar i övriga landet. För att behålla och förbättra kvaliteten i verksamheten företog all personal på museet en tvådagars studie- och personalresa till Stockholm i syfte att framför allt få inspiration, tankar och idéer kring utveckling, förändring och förbättring av museets verksamhet och publikmottagande. Inte mindre än 15 museer besöktes. Personal på museet har dessutom gjort ett flertal andra studiebesök, även de på museer i Stockholm, men också i Malmö, London och i Brüssel, samt deltagit i kurser, konferenser och seminarier såsom Utställningsrummet och teknik i utställningar, arrangerad av Riksutställningar, Muscon, om internationella vandringsutställningar, och Nodem om teknik i utställningar. År 2013 hade stora delar av museets verksamhet temat Fotografi och flera utställningar på detta tema visades, både i museibyggnaden och på Löfstad slott. Detta för att lyfta fram museets fotosamlingar, fånga upp det stora fotointresset hos allmänheten och för att diskutera fotografiets ändrade villkor. Som exempel på fotoutställningar som bjudit in besökarna till eget deltagande kan nämnas: Utställningen Östgötarnas bilder, vilken var resultatet av en fototävling för allmänheten för att skapa delaktighet och fånga upp nya målgrupper. Belöningen för de två vinnarna i tävlingen är att få ha en utställning på museet Perspektiv barn berättar, med foton tagna av barn i åldrarna 1-5 år på förskolan Kakburken i Linköping. Under utställningen anordnades ett seminarium och en offentlig föreläsning. Utställningen arbetades sedan om till två vandringsutställningar, en för länet och en för landet i övrigt. Inom AMIGA-projektet har museet dessutom arbetat tillsammans med ungdomarna i AMIGA-gruppen för att ta fram en skolutställning, Alltid uppkopplad, om ungas liv på nätet. Utställningen var i första hand en utställning av ungdom för ungdomar och har under hösten visats på ett tiotal skolor där eleverna arbetat med de frågor som tas upp i utställningen. 16

17 Utställningar på temat Fotografi, förutom ovan nämnda, har varit: Ett svunnet arbetsliv med fotografier tagna av Ingemar E L Göransson från vardagen på en stor lastbilscentral i Linköping. Vår tid på jorden fotografier av Mattias Klum. Mer än en bild guldkorn ur fotosamlingen. Med kamera istället för skissblock om hur bland andra konstnärerna Johan Krouthén och Didrik von Essen använde lådkamera med rullfilm som ett nytt redskap att skissa motiv med. Falcköga berättelsen om fotograf Bernt-Ola Falck. Margareta M de Lange Sorrounded by no one, med svartvita fotografier på människor, intimt och stundtals brutalt skildrade. Uppdrag dokumentation om museets uppdrag att dokumentera samt om hur äldre foton kan användas i samband med bland annat renovering och konservering. I Emilies album, som visades i kyrksalen på Löfstad slott, samtidigt som autentiska fotografier från början av 1900-talet visades i parken och trädgården så att det avbildade motivet kunde beskådas som det ser ut idag. Utställningar i Blå hörnet i Östgötarummet med foton från Tjällmo hembygdsförening och Evig skönhet med foton sammanställda av en elev på Klara gymnasium. Övriga utställningar har varit: Övervintra nya och äldre verk av Linköpingskonstnären Stina Opitz. Porträtt och självporträtt målningar ur museets samlingar. Resan Fram och tillbaka en händelserik resa till forntiden och framtiden där barns fantasi och uppfinningsrikedom mötte vetenskap och konst, producerad av Riksutställningar och Historiska museet, i syfte att använda ny teknik med barn som målgrupp. Stafetten nr 23 och nr 24 med verk av östgötakonstnärerna Christina Wassberg respektive Lars Hoffsten. Hängning av porträtt till utställ ningen Porträtt och självporträtt. 17

18 Haute Couture mode från Paris med ett urval av Marianne Bernadottes vackra haute couture kläder. Formcitat där studenternas vid kandidatprogrammet för Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings Universitet examensverk visades. Närkontakt jag vill vara ditt navelludd med verk av cirka 40 medlemmarna i konstnärsföreningen Alka, vilka inspirerats av verk i museets konstavdelning. Små och mindre rävar från Mjölby porslinsrävsmuseum. En oskriven historia, som visade verk av kvinnliga konstnärer med anknytning till Östergötland, i samarbete med, och visad på, Norrköpings konstmuseum. I Blå hörnet i Östgötarummet visades under Humanistdygnet en utställning med dataspelskoncept framtagna av elever i klass sju och åtta på Folkungaskolan och vid ett annat tillfälle utställningen Alla har en berättelse, producerad i samarbete med Studiefrämjandet och Tellingprojektet. I Hagdahls kök har utställningar på olika teman, bland annat för att presentera museets verksamhet, arrangerats i där befintliga väggmontrar. Teman har varit mat, foto och museets utgårdar. Härutöver har museet: Byggt om och reparerat utställningen Spela roll för att kunna hyra ut densamma samt planerat för förnyelse av de äldsta lokalhistoriska monterutställningarna i samarbete med, och visade på, elva av länets kommunbibliotek. Som exempel på programaktiviteter som bjudit in besökarna till eget deltagande kan nämnas Prova på verksamhet, Öppen bildverkstad, Föräldrarutan, Skrivarverkstad, Kroki och Konstyoga. Vi ska efter analys av tidigare gjorda besöksundersökningar omarbeta och komplettera den kulturhistoriska basutställningen. Vi ska ge nya perspektiv och inarbeta nya vetenskapliga rön i utställningarna. Den kulturhistoriska basutställningen Östgötaliv, vars första del var klar 2008, behövde omarbetas och kompletteras för att bli mer attraktiv och aktuell. Av den anledningen företogs en publikundersökning, utarbetad av en anställd på museet. Analys av undersökningen gav vid handen att den del i utställningen som fungerar bäst är Familjeliv och den del som fungerar sämst, eller som fick mest disparata omdömen, är Makt och människor. Planer för hur att förbättra basutställningen har påbörjats liksom för hur man kan förbättra basutställningen Digitala drömmar. Härutöver har planeringen för ett Upplevelserum påbörjats. Som ett led i att tillföra nya vetenskapliga rön har tänder, tagna från mannen, kvinnan och hunden i Bergsgraven, DNA-analyserats av adnalab/avdelningen för Evolutionsbiologi EBC, Uppsala universitet. Resultat från analysen har ännu inte kommit. 18

19 Vi ska arbeta för ökad tillgängligheten genom generösare öppettider. För att hålla museet öppet när besökare har möjlighet att komma och på så sätt öka tillgängligheten har beslut fattats om ökade öppettider under Dessutom har museet, i samarbete med Riddarhuset, låtit förbättra belysning och uppvärmning i Gästabudssalen på Löfstad slott för att kunna öka användningen av densamma. Vi ska fortsätta att utveckla omväxlande och spännande programverksamhet. Museet har en mycket bred programverksamhet bestående av visningar, föredrag, skapande verksamheter, natur- och kulturvandringar, trädgårds- och byggnadsvårdsdagar med mera, vilka riktar sig till olika målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna, föräldralediga, daglediga och specialintresserade. Ambitionen är att ständigt utveckla verksamheten, gärna i samarbete med andra. Under året har museet haft inte mindre än 277 programaktiviter för allmänheten på museet, Löfstad slott och i länet. Exempel på nya programaktiviteter 2013 är Föräldrarutan och Skrivarverkstad. Till Föräldrarutan kan man dagtid komma med sina barn för att tillsammans skapa i olika tekniker och samtidigt träffa andra föräldrar och barn. Skrivarverkstaden vänder sig till alla som vill uttrycka sig i ord, både vana och ovana, som får hämta inspiration från museets konstavdelning. Dessutom har verksamheten Öppen bildverkstad bedrivits i ytterligare en kommun, nämligen Kinda, jämfört med tidigare år. Exempel på andra programaktiviteter är: Jul i Krogfallsstugan, Arkeologidagen, Arkeolog för en dag, Kulturarvsdagen, City Art Link, Girlpower, Humanistdygnet, Regnbågsveckan, LHC Kids day och Ett lyft för barnen. Under Humanistdygnet medverkade museet bland annat med ett VIP-Nördcafé med den kände fotografen Jan Jörnmark, en föreläsning med konstprogrammeraren Erik Berglund, en utställning med dataspelskoncept framtagna av elever i klass sju och åtta i Folkungaskolan, en paneldebatt om nätliv med tjejer ur AMIGA-gruppen samt ytterligare en utställning på temat konst och kod. Anordnandet av en experimentell arkeologisk verkstad i Rosenträdgården med hjälp av externa experter på tillverkning av redskap i flinta. Hållande av ett 60-tal föredrag/föreläsningar på museet och i länet om till exempel museets verksamhet, konservering av interiörmåleri och fasta inventarier i Hedvigs kyrka i Norrköping, undersökningen av Backasand i Ödeshög och om Risinge gamla kyrka och kyrkogård i Finspång. Visningar av museets konstsamlingar ur olika aspekter till exempel med tyngdpunkt på material och konstnärliga tekniker. Genomförandet av 12 natur- och kulturvandringar på platser i Åtvidabergs, Kinda, Linköpings, Mjölbys, Norrköpings och Vadstena kommuner i samarbete med respektive kommun och naturguiden Lars Frölich, Länsstyrelsen Östergötland. Medverkan vid återbegravningen av skelett från undersökningen av Älvestad kyrka. Programaktiviteten Nördcafé, som lockar fler och fler besökare för varje år. 19

20 Pjäsen Tjeckov på Löfstad (15 föreställningar) i Gästabudssalen på Löfstad slott i samarbete med Sarring kulturproduktion. På Löfstad har dessutom anordnats traditionellt Midsommarfirande, Höstmarknad med lokala matproducenter och odlare, specialvisningar som Marie Antoinette och jag och Spökvisningar, visningar av slottet och utställningen I Emelies album samt Jul på Löfstad 7-8 december. Det senare i samarbete med Lions Club i Skärblacka. Vi strävar efter att utveckla museets utgårdar och Löfstad slott, dels genom ökad tillgänglighet till samlingarna och miljöerna, dels genom pedagogiska program, i syfte att skapa attraktiva besöksmål. Östergötlands museum är inte bara museibyggnaden i Linköping, utan verksamhet bedrivs i hela länet. Som specifika verksamhets- och ansvarsområden ses museets utgårdar såsom Löfstad slott i Norrköpings kommun, Krogfallstugan och kulturreservatet Öna i Linköpings kommun samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, vilka alla, utom Löfstad slott, ägs av museet. Utveckling och förbättring av verksamheten här sker ständigt. Uthuslängan vid Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen. Under våren har till exempel pedagogisk verksamhet, I tid och otid med tant tid, igångsatts i Krogfallsstugan och förbättrade informationstexter om utgårdarna lagts ut på museets nya hemsida. På Löfstad slott har Spökvisningar för barn och familjer omarbetats för att bli mer åldersanpassade och köksvåningen levandegjorts genom att visningspersonalen bär tidstypiska dräkter. För att i framtiden kunna nyttja tornet i norra flygeln som bland annat utställ- 20

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Förstudie lokalhistoria på bibliotek i Östergötland 2014-03-28

Förstudie lokalhistoria på bibliotek i Östergötland 2014-03-28 Förstudie lokalhistoria på bibliotek i Östergötland 2014-03-28 2 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Metod... 3 Premisser för målgruppen barn och unga:... 4 Premisser kring digitalisering:...

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Bidrag till vård av kulturmiljöer

Bidrag till vård av kulturmiljöer FAKTABLAD Bidrag till vård av kulturmiljöer Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet! Eftersom arbetet att sköta, tillgängliggöra och informera om vårt kulturturarv både kan vara tidskrävande

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer