Östergötlands museums styrelse februari Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,"

Transkript

1 Årsberättelse - Årsredovisning

2 Östergötlands museums styrelse februari Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof Johansson, Marianne Larsson, Emma Karlsson, adj. repr. DIK, Lennart Bohlin, Helena Hillar, Carin Ahlsén, adm. chef ÖM, Eva Joelsson, vice ordförande, Erik Träff, Anders Senestad, ordförande, Simon Helmér, Alma Basic, Madeleine Johansson, Johan Nilsson, adj. repr. Kommunal, Lena Wiklund, adj. repr. VISION. Vid fotograferingstillfället saknades Jan Eriksson, adj. repr. Länsstyrelsen Östergötland, Fredrik Björkman, Ulf Eirevik, Anders Petersson och Carin Claréus. 2

3 Innehåll Inledning Museistatistik Organisation och verksamhet Samlingar Publik verksamhet Kulturvård Arkeologi och byggnadsvård Administration Redovisning av måluppfyllelse Tjänster Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Ytterligare projekt Samverkan Stödföreningar Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Östergötlands museums vänner Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland Årsredovisning Revisionsberättelse

4 INLEDNING 2013 har för Östergötlands museum varit ett framgångsrikt år med en ökning av antalet besökare på Östergötlands museum med drygt besökare samt bibehållna besökssiffror regionalt. Totalt har personer besökt våra olika utställningar, evenemang och utgårdar i länet. Bland utställningarna har Vår tid på jorden med fotografier av Mattias Klum, Haute couture från Paris med exklusiva dräkter, klänningar, skor och väskor som Marianne Bernadotte burit genom åren varit särskilt populära. Under 2013 har Östergötlands museum arbetat och samordnat ett temaår för fotografi. Detta har inneburit att flera utställningar på museet och andra museer i länet haft fotografi som tema. Insatserna har även inneburit en årsbok med fotografi som tema där kunskap sammanställts om östgötska fotografer och fotografiets historia i Östergötland. Datamuseet har haft ett framgångsrikt år där vandringsutställningar Spela roll och Hjärta spel visats på många olika platser. Program- och visningsverksamheten utvecklas kontinuerligt och under 2013 märks särskilt humanistdygnet och att museet ökat sin attraktivitet som mötesplats för näringslivsdagar och tillväxtdagar samt att fler företag valt att förlägga sina möten till Östergötlands museum. Under året har vi ökat marknadsföringsinsatserna och tillgängligheten genom bättre information till besökare med användandet av informationsskärmar i receptionen och i Hagdahls kök. Vi har utvecklat en ny hemsida samt tagit fram en ny logotype och en ny grafisk profil. Museet arbetar dessutom för förbättrad intern och extern skyltning. Årets verksamhet har också inneburit ombyggnationer såsom ombyggnad av entrén till Hagdahls kök, förnyelse av skulpturparken, uppsättning av konstverket Det svenska svårmodet av Marie-Louise Ekman, omputsning och renoveringsarbeten på Löfstad slott genom Riddarhusets försorg samt renoveringsarbeten på Onkel Adamsgården, Smedstorp och Öna. Förnyelsen har dessutom omfattat nya, ändamålsenliga magasinslokaler och en stor omflyttning från tre magasin till det nya magasinet har påbörjats. Under 2014 kommer arbetet med flytt av museiföremål, ny- och kompletteringsregistering samt arbete med att göra samlingarna mer tillgängliga att intensifieras. Den totala genomgången av samlingarna kommer att generera ny kunskap och bli en reflexiv process som skapar eftertanke kring vård, gallring, digitalisering och ge möjlighet att se samlandets processer genom museets hela historia. Utvecklingsarbetet med projekt såsom AMIGA, Den långa resan och Street Art Academy kommer att fortsätta under Alla dessa utvecklingsprojekt är inriktade på att engagera ungdomar i samhällsfrågor på fritiden. Samverkan med studieförbund, föreningar, skolor, universitet och företag har gjort att Östergötlands museum har en programverksamhet som håller mycket hög klass. Museets ambition är att stärka och utöka denna samverkan samt öka uthyrningen av lokaler på museet och Löfstad slott. Vidare har en plan tagits fram för en ombyggnad av tornet på den norra flygeln på Löfstad slott. Nya, publika ytor på cirka 300 kvadratmeter skulle därmed kunna skapas. Processen kommer under 2014 att omfatta dialog med huvudmännen och arbete med projekteringsunderlag och finansiering. Under året kommer också en handlingsplan för att förverkliga projektet att utarbetas. 4

5 Östergötlands museums uppdragsverksamheter är en viktig resurs för att bygga den regionala kunskapen inom arkeologi, byggnadsvård och konservering. Östergötlands museum är också en viktig resurs i kulturmiljöarbetet där vi fungerar som remissinstans till de östgötska kommunerna och länsstyrelsen samt har en omfattande rådgivningsverksam gentemot församlingar, privatpersoner och företag med kulturfastigheter. Förutom detta kommer Östergötlands museum att påbörja ett utvecklingsarbete för att bli en attraktiv samarbetspart i projekt som rör regional utveckling och kulturarvsturism. Bengt Cnattingius pris, som delas ut till en forskare eller museiman som forskat och arbetet i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljö, tilldelades i år Föreningen Brukskultur Åtvidaberg, representerad av Viveka Adelswärd, Roy Andersson, Svante Kolsgård och Britt Svensson. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse till fil doktor i arkeologi, Peter Skoglund, vid Göteborgs universitet för studier av hällristningarna i Norrköping har insatser genomförts för att effektivisera förvaltningen och öka det ekonomiska verksamhetsutrymmet, exempelvis har översyn av IT-stöd och datasupport, upphandling av säkerhetstjänster och kopieringsmaskiner, vård- och underhållsplaner för fastigheter samt översyn av hyreskontrakt och ändrade taxor för entréavgifter, uthyrning av lokaler och tjänster genomförts. Under 2014 kommer detta arbete att fortsätta och en särskild prioritering läggs på fastighetsfrågor och interna stödstrukturer. Under 2013 togs beslut om en ny organisation för verksamheten för att förtydliga ansvar och roller samt underlätta ett ökat tvärfunktionellt arbetssätt.utmaningen för verksamheten är att skapa en ökad samverkan kring de gemensamma målen i den strategiska planen för museet samt att redan under nästa år genomföra en första utvärdering av organisationen. Östergötlands museum kommer att genom sin styrelse arbeta för att uppmärksamma huvudmännen och anslagsgivarna på museets ekonomiska situation. Östergötlands museum söker årligen medel bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, Westman-Wernerska stiftelsen, Statens kulturråd och Allmänna arvsfonden för att klara av att nå operativa mål i verksamhetens anslagsfinansierade del. Anslagsökningarna motsvarar ofta inte kostnadsökningarna i samhället och detta problem gör att utrymmet för museets verksamhet minskat under flera år. De medel som är särskilt öronmärkta för fastighetsunderhåll är otillräckliga och till delar inte med i den årliga uppräkningen. Flera verksamheter har dessutom riktade stöd, vilket försvårar långsiktighet och samordning av verksamheten. Det är ett prioriterat mål att lösa denna fråga och vi hoppas att 2014 blir ett år där delar av denna problematik kan lösas i dialog med museets huvudmän. Olof Hermelin länsmuseichef 5

6 MUSEISTATISTIK Besöksantalet 2013 har för museibyggnadens del ökat med drygt besök. Bidragande orsaker till detta är de publikdragande utställningarna Vår tid på jorden fotografier av Mattias Klum och Haute Couture mode från Paris, men även annan verksamhet har lockat. Löfstad slott har haft färre besök än föregående år, men klart fler än Att antalet besök på museets verksamhet i länet är lägre än föregående år beror på att den utställning MUSEIBYGGNADEN I LINKÖPING Vuxna Barn TOTALT Vuxna Barn TOTALT Vuxna Barn TOTALT

7 där museet var involverad, Atomer, grundämnen och graffiti, hade en kort visningsperiod 2013, från med fortsättning år 2014, och att det därför var endast 550 besök på denna utställning. Antalet besök på museets verksamhet utanför länet har under året varit ovanligt högt. Detta beror på att Datamuseet IT-Ceums båda vandringsutställningar, Spela roll och Hjärta spel, varit uthyrda under större delen av året. LÖFSTAD Vuxna Barn Parken (uppskattat) TOTALT Vuxna Barn Parken (uppska at) TOTALT Vuxna Barn Parken (uppska at) TOTALT 7

8 MUSEIBYGGNADEN, LÖFSTAD, LÄNET OCH UTANFÖR LÄNET 2013 År Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet

9 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Ett 90-tal personer har arbetat på Östergötlands museum under året. Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Byggnadsvård samt Administration. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum, förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har museet fått tillgång till nya magasinslokaler på Tornby i Linköping. Två externa magasin har hunnit avvecklas och föremålen har flyttats till de nya lokalerna. Där har ett omfattande arbete påbörjats med rengöring, identifiering och katalogisering av de kulturhistoriska föremålen. Först ut har kategorin stolar varit och ca 350 stolar har gåtts igenom. Under året har Östergötlands museums förlag gett ut årsboken 2013 med temat Fotografer i Östergötland Från daguerreotypi till digitalt samt utställningskatalogen Haute couture från Paris Marianne Bernadotte. Några av de stolar som numera finns i det nya magasinet på Roxtorpsgatan. 9

10 Under året har ca 450 föremål tillförts den kulturhistoriska samlingen. De flesta har tidigare skänkts till museet, men katalogiserats först i år. Konstsamlingen har under året utökats genom att Östergötlands landsting har överfört ca 100 konstverk i olika tekniker av östgötabaserade konstnärer från framförallt till 2000-tal. Museet har dessutom fått fem konstverk, målade av Sigge Widegren från hans Linköpingstid och en teckning av Pär Thorell, föreställande Sigge Widegren, som gåva av hans dotter Marianne Widegren, Vessingebro, samt två oljemålningar av Idun Lovén, som gåva av Eva Söderqvist, Linköping. Till Konstsamlingen har också inköpts bronsskulpturen Observationsplatshare av Bianca Maria Bremen från utställning på konsthallen Passagen, Linköping, och fem scenografiska collage av Stina Opitz samt fem målningar av Christina Wassberg från utställningar på museet. Biblioteket har utökats med 196 böcker genom inköp, gåvor, byten, pliktleveranser och prenumerationer. Till arkivet har fyra enskilda arkiv inkommit, däribland två fotoalbum från Bona i Västra Ny socken. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca fem hyllmeter. Under arbetet med Fotoåret 2013 har en uppordning av fotosamlingen i framför allt de enskilda arkiven påbörjats. Under fototemat har utställningarna Mer än en bild och Med kameran istället för skissblock producerats med utgångspunkt i museets fotsamlingar. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. För att ytterligare tillgängliggöra museets samlingar har webbplatsen Konst digitalt skapats. Här presenteras ett urval konstverk ur Östergötlands museums konstsamling med tonvikt på verk från Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien, England och Sverige från cirka 1400 till cirka Från museets konstsamling är 342 verk utdeponerade till 39 depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är cirka 700 föremål utdeponerade till 35 mottagare. Från museets konstsamling har 26 verk lånats ut för utställningsändamål, bland annat Heliga Birgitta mottager ängelns diktamen till Uden i Nederländerna. Vid detta utlån var en av museets konservatorer kurir under transport och upphängning. 19 verk av kvinnliga konstnärer har lånats ut till Norrköpings konstmuseum för utställningen En oskriven historia, tre målningar av Johan Krouthén och en av P S Kröyer till Prins Eugens Waldemarsudde samt Lars Hillerbergs viktiga verk Hederlig svensk till Kulturhuset i Stockholm. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut. Exempel på utlån är två 60-talsklänningar av Katja of Sweden samt en tweedoverall, designad av Sighsten Herrgård, till Prins Eugens Waldemarsudde samt en stol av Jimmy Söderholm, Möbelakrobaterna, till Jönköpings läns museum. 10

11 Publik verksamhet Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Särskilt stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter som till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening samt Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper är en angelägen uppgift. Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar generellt, men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Information, marknadsföring och hemsida hör vidare till avdelningens ansvarområden. Detta innebär till exempel annonsering, affischering och information till flera kalendarier samt produktion av informations- och utställningsmaterial. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. Även här anordnas föreläsningar, seminarier och skolaktiviteter. Basutställningen Digitala drömmar visar datautveckling från 1950-tal till idag. Datamuseet har producerat 2 vandringsutställningar, Hjärta spel om dataspelsinspirerad konst och Spela roll om dataspelshistoria, som turnerar i landet. 11

12 Kulturvård Avdelningen utgörs av en konserveringsenhet och verksamheten på Löfstad slott. Konserveringsenheten På konserveringsateljén är fem konservatorer och en administratör tillsvidareanställda. Under året har en tillsvidareanställd konservator slutat för att tillträda en tjänst som kyrkoantikvarie på Länsstyrelsen Östergötland och en har slutat på grund av pensionering. Mot slutet av året tillsattes en av dessa båda tjänster. En konservator har dessutom varit föräldraledig under stor del av året. På grund av mängden uppdrag har tre konservatorer varit projektanställda och konserveringsenheten är en av de största bland landets länsmuseer. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Kompetens finns också inom möbelkonservering och samarbete med kollegor med andra specialiteter förekommer flitigt. Konservatorerna gör omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Under året har textil- och metallföremål inventerats. Inventeringen kommer att fortsätta även under 2014 i stiftets kyrkor som skyddas av kulturminneslagen. Under året har konserveringsarbeten utförts i åtta av stiftets kyrkor. Större arbeten har till exempel utförts i Hedvig kyrka i Norrköping, Veta i Mjölby kommun, Domkyrkan och S:t Larskyrkan i Linköping. Av dessa var arbetet i Hedvig Kyrka det absolut största både under året och sammantaget hittills. Konservering har också utförts av ett stort antal privatägda konstverk samt målningar på Norrköpings konstmuseum och verk ur Östergötlands museums samlingar. I samband med utställningar och in- och utlån har besiktningar och nödvändiga konserveringsåtgärder utförts samt skadeprotokoll upprättats på Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum. Härutöver har konserveringsarbeten utförts på till exempel Lenningska sjukhemmet i Norrköping och Fogelvik slott i Tryserums socken. 12

13 Löfstad slott Slottet och parken är attraktiva besöksmål. På Löfstad bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar efter beställning och för besökande allmänhet dagligen sommartid samt programverksamhet i anslutning till utställningsverksamheten. Dessutom har temadagar genomförts, till exempel Traditionellt midsommarfirande, Höstmarknad och Jul på Löfstad. Den engelska parken är välbesökt, uppskattningsvis besökte cirka personer parken Parken fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och det varierade trädbeståndet. I slottets norra flygel är Värdshuset Löfstad slott beläget. Värdshuset, tillsammans med caféet Smedjan, är utarrenderade. På Löfstad slott finns en välsorterad museibutik som under året omsatte cirka kronor. Fastigheten Löfstad slott ägs av Riddarhuset i Stockholm. Under året har omfattande vårdoch underhållsarbeten utförts i Riddarhusets regi såsom renovering av caféet i Smedjan, el-och värmeinstallationer i Gästabudssalen och renovering av huvudbyggnadens fasader, friser och fönster. Löfstad slott. 13

14 Arkeologi och byggnadsvård Under året har 85 arkeologiska rapporter skrivits. De som bör lyftas fram är Osteologisk analys och rapport av skelettmaterialet från Älvestad, Utredning etapp 2 av RV 35 och Utredning förbifart Söderköping samt Antikvarisk medverkan vid installation av ny ventilation på Linköpings slott. Byggnadsantikvarierna har skrivit 15 rapporter under året. Här kan nämnas Medevi brunn Historiska rum, Vårdplan för klostret i Vadstena, Vård- och underhållsplan för Fillinge tingshus och Rejmyre kyrka renovering och ombyggnad invändigt samt Vård- och underhållsplan för Härsnäs kyrka. Arkeologiska undersökningar har genomförts på flera platser i Östergötland såsom av skärvstenslämningar på Djurgården i Linköping, bytomt i Ödeshög, gravfält i Berga/ Skarpan i Linköping, förhistoriska lämningar inför utvidgning av Leca lertäkt i Linköping, arkeologisk utredning inför förbifart Söderköping, kulturlager i Slottsgatan i Vadstena och medeltida/efterreformatoriska lämningar i Asylenparken i Vadstena Byggnadsantikvarierna har haft omfattande arbeten i form av antikvarisk medverkan som till exempel i samband med Åtvids nya kyrkas utvändiga renovering, dokumentation av fyra fastigheter inför rivning inom Linköpings kommun och Rejmyre kyrkas renovering och ombyggnad invändigt. Drygt 420 fornlämningar har registrerats i FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister) inom projektet Skog och Historia. Arkeologisk undersökning av en av brunnarna i kvarteret Limhallen i Ödeshög. 14

15 Administration Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av både administrativ personal, vaktmästare och receptionister/butikspersonal. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Avdelningen ansvarar också för museets butik. Stora resurser, både personella och ekonomiska, har ägnats åt museifastigheten och museets utgårdar under året. Bidrag till detta har erhållits från Carlstedtska stiftelsen, Westman- Wernerska stiftelsen och Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen Östergötland. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Öster götlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Dessutom handhas ekonomi- och lönehanteringen för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE 2013 Verksamhetsberättelsen för 2013 bygger till sitt upplägg på museets strategidokument och verksamhetsplanen för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska kontinuerligt arbeta med kvalitet i utställningar och program för att ge våra besökare den bästa upplevelsen och engagera dem. Utställningar och program som bjuder in besökarna till eget deltagande ska prioriteras. Östergötlands museum har under 2013 visat 24 utställningar och anordnat 277 programaktiviteter i museibyggnaden, på museets utgårdar och på andra orter i länet samt visat två vandringsutställningar i övriga landet. För att behålla och förbättra kvaliteten i verksamheten företog all personal på museet en tvådagars studie- och personalresa till Stockholm i syfte att framför allt få inspiration, tankar och idéer kring utveckling, förändring och förbättring av museets verksamhet och publikmottagande. Inte mindre än 15 museer besöktes. Personal på museet har dessutom gjort ett flertal andra studiebesök, även de på museer i Stockholm, men också i Malmö, London och i Brüssel, samt deltagit i kurser, konferenser och seminarier såsom Utställningsrummet och teknik i utställningar, arrangerad av Riksutställningar, Muscon, om internationella vandringsutställningar, och Nodem om teknik i utställningar. År 2013 hade stora delar av museets verksamhet temat Fotografi och flera utställningar på detta tema visades, både i museibyggnaden och på Löfstad slott. Detta för att lyfta fram museets fotosamlingar, fånga upp det stora fotointresset hos allmänheten och för att diskutera fotografiets ändrade villkor. Som exempel på fotoutställningar som bjudit in besökarna till eget deltagande kan nämnas: Utställningen Östgötarnas bilder, vilken var resultatet av en fototävling för allmänheten för att skapa delaktighet och fånga upp nya målgrupper. Belöningen för de två vinnarna i tävlingen är att få ha en utställning på museet Perspektiv barn berättar, med foton tagna av barn i åldrarna 1-5 år på förskolan Kakburken i Linköping. Under utställningen anordnades ett seminarium och en offentlig föreläsning. Utställningen arbetades sedan om till två vandringsutställningar, en för länet och en för landet i övrigt. Inom AMIGA-projektet har museet dessutom arbetat tillsammans med ungdomarna i AMIGA-gruppen för att ta fram en skolutställning, Alltid uppkopplad, om ungas liv på nätet. Utställningen var i första hand en utställning av ungdom för ungdomar och har under hösten visats på ett tiotal skolor där eleverna arbetat med de frågor som tas upp i utställningen. 16

17 Utställningar på temat Fotografi, förutom ovan nämnda, har varit: Ett svunnet arbetsliv med fotografier tagna av Ingemar E L Göransson från vardagen på en stor lastbilscentral i Linköping. Vår tid på jorden fotografier av Mattias Klum. Mer än en bild guldkorn ur fotosamlingen. Med kamera istället för skissblock om hur bland andra konstnärerna Johan Krouthén och Didrik von Essen använde lådkamera med rullfilm som ett nytt redskap att skissa motiv med. Falcköga berättelsen om fotograf Bernt-Ola Falck. Margareta M de Lange Sorrounded by no one, med svartvita fotografier på människor, intimt och stundtals brutalt skildrade. Uppdrag dokumentation om museets uppdrag att dokumentera samt om hur äldre foton kan användas i samband med bland annat renovering och konservering. I Emilies album, som visades i kyrksalen på Löfstad slott, samtidigt som autentiska fotografier från början av 1900-talet visades i parken och trädgården så att det avbildade motivet kunde beskådas som det ser ut idag. Utställningar i Blå hörnet i Östgötarummet med foton från Tjällmo hembygdsförening och Evig skönhet med foton sammanställda av en elev på Klara gymnasium. Övriga utställningar har varit: Övervintra nya och äldre verk av Linköpingskonstnären Stina Opitz. Porträtt och självporträtt målningar ur museets samlingar. Resan Fram och tillbaka en händelserik resa till forntiden och framtiden där barns fantasi och uppfinningsrikedom mötte vetenskap och konst, producerad av Riksutställningar och Historiska museet, i syfte att använda ny teknik med barn som målgrupp. Stafetten nr 23 och nr 24 med verk av östgötakonstnärerna Christina Wassberg respektive Lars Hoffsten. Hängning av porträtt till utställ ningen Porträtt och självporträtt. 17

18 Haute Couture mode från Paris med ett urval av Marianne Bernadottes vackra haute couture kläder. Formcitat där studenternas vid kandidatprogrammet för Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings Universitet examensverk visades. Närkontakt jag vill vara ditt navelludd med verk av cirka 40 medlemmarna i konstnärsföreningen Alka, vilka inspirerats av verk i museets konstavdelning. Små och mindre rävar från Mjölby porslinsrävsmuseum. En oskriven historia, som visade verk av kvinnliga konstnärer med anknytning till Östergötland, i samarbete med, och visad på, Norrköpings konstmuseum. I Blå hörnet i Östgötarummet visades under Humanistdygnet en utställning med dataspelskoncept framtagna av elever i klass sju och åtta på Folkungaskolan och vid ett annat tillfälle utställningen Alla har en berättelse, producerad i samarbete med Studiefrämjandet och Tellingprojektet. I Hagdahls kök har utställningar på olika teman, bland annat för att presentera museets verksamhet, arrangerats i där befintliga väggmontrar. Teman har varit mat, foto och museets utgårdar. Härutöver har museet: Byggt om och reparerat utställningen Spela roll för att kunna hyra ut densamma samt planerat för förnyelse av de äldsta lokalhistoriska monterutställningarna i samarbete med, och visade på, elva av länets kommunbibliotek. Som exempel på programaktiviteter som bjudit in besökarna till eget deltagande kan nämnas Prova på verksamhet, Öppen bildverkstad, Föräldrarutan, Skrivarverkstad, Kroki och Konstyoga. Vi ska efter analys av tidigare gjorda besöksundersökningar omarbeta och komplettera den kulturhistoriska basutställningen. Vi ska ge nya perspektiv och inarbeta nya vetenskapliga rön i utställningarna. Den kulturhistoriska basutställningen Östgötaliv, vars första del var klar 2008, behövde omarbetas och kompletteras för att bli mer attraktiv och aktuell. Av den anledningen företogs en publikundersökning, utarbetad av en anställd på museet. Analys av undersökningen gav vid handen att den del i utställningen som fungerar bäst är Familjeliv och den del som fungerar sämst, eller som fick mest disparata omdömen, är Makt och människor. Planer för hur att förbättra basutställningen har påbörjats liksom för hur man kan förbättra basutställningen Digitala drömmar. Härutöver har planeringen för ett Upplevelserum påbörjats. Som ett led i att tillföra nya vetenskapliga rön har tänder, tagna från mannen, kvinnan och hunden i Bergsgraven, DNA-analyserats av adnalab/avdelningen för Evolutionsbiologi EBC, Uppsala universitet. Resultat från analysen har ännu inte kommit. 18

19 Vi ska arbeta för ökad tillgängligheten genom generösare öppettider. För att hålla museet öppet när besökare har möjlighet att komma och på så sätt öka tillgängligheten har beslut fattats om ökade öppettider under Dessutom har museet, i samarbete med Riddarhuset, låtit förbättra belysning och uppvärmning i Gästabudssalen på Löfstad slott för att kunna öka användningen av densamma. Vi ska fortsätta att utveckla omväxlande och spännande programverksamhet. Museet har en mycket bred programverksamhet bestående av visningar, föredrag, skapande verksamheter, natur- och kulturvandringar, trädgårds- och byggnadsvårdsdagar med mera, vilka riktar sig till olika målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna, föräldralediga, daglediga och specialintresserade. Ambitionen är att ständigt utveckla verksamheten, gärna i samarbete med andra. Under året har museet haft inte mindre än 277 programaktiviter för allmänheten på museet, Löfstad slott och i länet. Exempel på nya programaktiviteter 2013 är Föräldrarutan och Skrivarverkstad. Till Föräldrarutan kan man dagtid komma med sina barn för att tillsammans skapa i olika tekniker och samtidigt träffa andra föräldrar och barn. Skrivarverkstaden vänder sig till alla som vill uttrycka sig i ord, både vana och ovana, som får hämta inspiration från museets konstavdelning. Dessutom har verksamheten Öppen bildverkstad bedrivits i ytterligare en kommun, nämligen Kinda, jämfört med tidigare år. Exempel på andra programaktiviteter är: Jul i Krogfallsstugan, Arkeologidagen, Arkeolog för en dag, Kulturarvsdagen, City Art Link, Girlpower, Humanistdygnet, Regnbågsveckan, LHC Kids day och Ett lyft för barnen. Under Humanistdygnet medverkade museet bland annat med ett VIP-Nördcafé med den kände fotografen Jan Jörnmark, en föreläsning med konstprogrammeraren Erik Berglund, en utställning med dataspelskoncept framtagna av elever i klass sju och åtta i Folkungaskolan, en paneldebatt om nätliv med tjejer ur AMIGA-gruppen samt ytterligare en utställning på temat konst och kod. Anordnandet av en experimentell arkeologisk verkstad i Rosenträdgården med hjälp av externa experter på tillverkning av redskap i flinta. Hållande av ett 60-tal föredrag/föreläsningar på museet och i länet om till exempel museets verksamhet, konservering av interiörmåleri och fasta inventarier i Hedvigs kyrka i Norrköping, undersökningen av Backasand i Ödeshög och om Risinge gamla kyrka och kyrkogård i Finspång. Visningar av museets konstsamlingar ur olika aspekter till exempel med tyngdpunkt på material och konstnärliga tekniker. Genomförandet av 12 natur- och kulturvandringar på platser i Åtvidabergs, Kinda, Linköpings, Mjölbys, Norrköpings och Vadstena kommuner i samarbete med respektive kommun och naturguiden Lars Frölich, Länsstyrelsen Östergötland. Medverkan vid återbegravningen av skelett från undersökningen av Älvestad kyrka. Programaktiviteten Nördcafé, som lockar fler och fler besökare för varje år. 19

20 Pjäsen Tjeckov på Löfstad (15 föreställningar) i Gästabudssalen på Löfstad slott i samarbete med Sarring kulturproduktion. På Löfstad har dessutom anordnats traditionellt Midsommarfirande, Höstmarknad med lokala matproducenter och odlare, specialvisningar som Marie Antoinette och jag och Spökvisningar, visningar av slottet och utställningen I Emelies album samt Jul på Löfstad 7-8 december. Det senare i samarbete med Lions Club i Skärblacka. Vi strävar efter att utveckla museets utgårdar och Löfstad slott, dels genom ökad tillgänglighet till samlingarna och miljöerna, dels genom pedagogiska program, i syfte att skapa attraktiva besöksmål. Östergötlands museum är inte bara museibyggnaden i Linköping, utan verksamhet bedrivs i hela länet. Som specifika verksamhets- och ansvarsområden ses museets utgårdar såsom Löfstad slott i Norrköpings kommun, Krogfallstugan och kulturreservatet Öna i Linköpings kommun samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, vilka alla, utom Löfstad slott, ägs av museet. Utveckling och förbättring av verksamheten här sker ständigt. Uthuslängan vid Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen. Under våren har till exempel pedagogisk verksamhet, I tid och otid med tant tid, igångsatts i Krogfallsstugan och förbättrade informationstexter om utgårdarna lagts ut på museets nya hemsida. På Löfstad slott har Spökvisningar för barn och familjer omarbetats för att bli mer åldersanpassade och köksvåningen levandegjorts genom att visningspersonalen bär tidstypiska dräkter. För att i framtiden kunna nyttja tornet i norra flygeln som bland annat utställ- 20

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland 2012-2014 1 Innehåll Inledning 3 Vad är kulturarv? 7 Vision 9 Gemensamma mål 11 Kulturarvsarbete i rörelse 19 Planer och program på nationell, regional och

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 2016-02-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 2016-02-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2015 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 2016-02-12 0 INNEHÅLL INLEDNING/SAMMANFATTNING... 1 MUSEISTATISTIK... 2 ORGANISATION... 5 ENGAGEMANG OCH MEDSKAPANDE... 7 Satsa

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Jessica Linde Tel: 0470-72 47 33 E-post: jessica.linde@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum

Läs mer

Fastställd i styrelsen 2009-02-11. Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM

Fastställd i styrelsen 2009-02-11. Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Fastställd i styrelsen 2009-02-11 Årsredovisning 2008 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Innehåll Sammanfattning av året 2008... 3 Museistatistik... 4 Organisation... 6 Bevara och förvalta... 8 Förmedla... 9 Kunskapsuppbygga...

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Länsmuseernas situa-on. Presenta-on på länsmuseernas höstmöte

Länsmuseernas situa-on. Presenta-on på länsmuseernas höstmöte Länsmuseernas situa-on Presenta-on på länsmuseernas höstmöte 2015-10- 21 Uppdraget Syfte Ge en helhetsbild av situationen för länsmuseerna i landet som kunskapsunderlag för Riksutställningars arbete Genomförande

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Stiftelsen Nordiska museet är nationellt museum för kulturhistoria med uppgift att fördjupa perspektivet på samhällsutvecklingen. Museets utställningar, slott

Läs mer

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Vad är det? Definition av begreppen Bakgrund Exempel Varför behövs de? Hur ska de användas? Definition av begreppen Förvaltning

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 94 2(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. POLITISKA BESLUT OCH MEDVERKAN 3 2. ANSVAR 3 3. ÄGANDE, GALLRING OCH MEDVERKAN

Läs mer

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson,

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson, Program våren 2017 25 januari kl. 1800 Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Föreläsare: Gary Svensson, bitr professor och docent i Konstvetenskap och visuell

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734)

Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734) 1/6 Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Styrelsen för Bogemenskapen Sjöfarten KHR lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari 31december

Läs mer

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN 1 PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN FÖR FLYGVAPENMUSEUM 2010 Under första delen av 2010 innebär den pedagogiska verksamheten utvecklingsarbete i de befintliga utställningshallarna och i utomhusmiljön, i det blivande

Läs mer

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II,

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II, Glasriketuppdraget 2012 regeringsuppdrag till länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regionförbunden i Kalmar och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Rapport oktober/november 2011

Rapport oktober/november 2011 Rapport oktober/november 2011 Nytta och Nöje på nätet: för digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under de gångna månaderna Strategimöte inför Digidel 2013 i Östergötland Representanter

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Riksutställningar ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 utforma en strategi för sin barn- och

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

FRI BLADET 2014. Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, 27807, 115 93 Stockholm, Tel.

FRI BLADET 2014. Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, 27807, 115 93 Stockholm, Tel. 2014-12-12 1 FRI BLADET 2014 Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer Bästa FRI-vänner! Lagom till jul får ni nu en rapport från FRI-mötet i Bunge den 3-5 september 2014. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Samlingsförvaltning och konserveringsvetenskap. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas

Samlingsförvaltning och konserveringsvetenskap. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Samlingsförvaltning och konserveringsvetenskap Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Riksantikvarieämbetet har uppdraget att vara nationell samordnare för frågor om

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa

Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa Minnesanteckningar 1/5 Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa Tid Torsdag 24 mars 2016 kl. 9.00-11.30 Plats Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Konferensrum Fasanen Närvarande

Läs mer

Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72)

Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72) Utlåtande 2009:127 RVIII (Dnr 328-2442/2008) Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer