Östergötlands museums styrelse februari Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,"

Transkript

1 Årsberättelse - Årsredovisning

2 Östergötlands museums styrelse februari Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof Johansson, Marianne Larsson, Emma Karlsson, adj. repr. DIK, Lennart Bohlin, Helena Hillar, Carin Ahlsén, adm. chef ÖM, Eva Joelsson, vice ordförande, Erik Träff, Anders Senestad, ordförande, Simon Helmér, Alma Basic, Madeleine Johansson, Johan Nilsson, adj. repr. Kommunal, Lena Wiklund, adj. repr. VISION. Vid fotograferingstillfället saknades Jan Eriksson, adj. repr. Länsstyrelsen Östergötland, Fredrik Björkman, Ulf Eirevik, Anders Petersson och Carin Claréus. 2

3 Innehåll Inledning Museistatistik Organisation och verksamhet Samlingar Publik verksamhet Kulturvård Arkeologi och byggnadsvård Administration Redovisning av måluppfyllelse Tjänster Marknad Ekonomi Organisation Medarbetare Särskilda projekt Ytterligare projekt Samverkan Stödföreningar Östergötlands Fornminnes- och Museiförening Östergötlands museums vänner Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland Årsredovisning Revisionsberättelse

4 INLEDNING 2013 har för Östergötlands museum varit ett framgångsrikt år med en ökning av antalet besökare på Östergötlands museum med drygt besökare samt bibehållna besökssiffror regionalt. Totalt har personer besökt våra olika utställningar, evenemang och utgårdar i länet. Bland utställningarna har Vår tid på jorden med fotografier av Mattias Klum, Haute couture från Paris med exklusiva dräkter, klänningar, skor och väskor som Marianne Bernadotte burit genom åren varit särskilt populära. Under 2013 har Östergötlands museum arbetat och samordnat ett temaår för fotografi. Detta har inneburit att flera utställningar på museet och andra museer i länet haft fotografi som tema. Insatserna har även inneburit en årsbok med fotografi som tema där kunskap sammanställts om östgötska fotografer och fotografiets historia i Östergötland. Datamuseet har haft ett framgångsrikt år där vandringsutställningar Spela roll och Hjärta spel visats på många olika platser. Program- och visningsverksamheten utvecklas kontinuerligt och under 2013 märks särskilt humanistdygnet och att museet ökat sin attraktivitet som mötesplats för näringslivsdagar och tillväxtdagar samt att fler företag valt att förlägga sina möten till Östergötlands museum. Under året har vi ökat marknadsföringsinsatserna och tillgängligheten genom bättre information till besökare med användandet av informationsskärmar i receptionen och i Hagdahls kök. Vi har utvecklat en ny hemsida samt tagit fram en ny logotype och en ny grafisk profil. Museet arbetar dessutom för förbättrad intern och extern skyltning. Årets verksamhet har också inneburit ombyggnationer såsom ombyggnad av entrén till Hagdahls kök, förnyelse av skulpturparken, uppsättning av konstverket Det svenska svårmodet av Marie-Louise Ekman, omputsning och renoveringsarbeten på Löfstad slott genom Riddarhusets försorg samt renoveringsarbeten på Onkel Adamsgården, Smedstorp och Öna. Förnyelsen har dessutom omfattat nya, ändamålsenliga magasinslokaler och en stor omflyttning från tre magasin till det nya magasinet har påbörjats. Under 2014 kommer arbetet med flytt av museiföremål, ny- och kompletteringsregistering samt arbete med att göra samlingarna mer tillgängliga att intensifieras. Den totala genomgången av samlingarna kommer att generera ny kunskap och bli en reflexiv process som skapar eftertanke kring vård, gallring, digitalisering och ge möjlighet att se samlandets processer genom museets hela historia. Utvecklingsarbetet med projekt såsom AMIGA, Den långa resan och Street Art Academy kommer att fortsätta under Alla dessa utvecklingsprojekt är inriktade på att engagera ungdomar i samhällsfrågor på fritiden. Samverkan med studieförbund, föreningar, skolor, universitet och företag har gjort att Östergötlands museum har en programverksamhet som håller mycket hög klass. Museets ambition är att stärka och utöka denna samverkan samt öka uthyrningen av lokaler på museet och Löfstad slott. Vidare har en plan tagits fram för en ombyggnad av tornet på den norra flygeln på Löfstad slott. Nya, publika ytor på cirka 300 kvadratmeter skulle därmed kunna skapas. Processen kommer under 2014 att omfatta dialog med huvudmännen och arbete med projekteringsunderlag och finansiering. Under året kommer också en handlingsplan för att förverkliga projektet att utarbetas. 4

5 Östergötlands museums uppdragsverksamheter är en viktig resurs för att bygga den regionala kunskapen inom arkeologi, byggnadsvård och konservering. Östergötlands museum är också en viktig resurs i kulturmiljöarbetet där vi fungerar som remissinstans till de östgötska kommunerna och länsstyrelsen samt har en omfattande rådgivningsverksam gentemot församlingar, privatpersoner och företag med kulturfastigheter. Förutom detta kommer Östergötlands museum att påbörja ett utvecklingsarbete för att bli en attraktiv samarbetspart i projekt som rör regional utveckling och kulturarvsturism. Bengt Cnattingius pris, som delas ut till en forskare eller museiman som forskat och arbetet i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljö, tilldelades i år Föreningen Brukskultur Åtvidaberg, representerad av Viveka Adelswärd, Roy Andersson, Svante Kolsgård och Britt Svensson. Vidare har ett bidrag från Leonard och Ida Westmans fond delats ut för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse till fil doktor i arkeologi, Peter Skoglund, vid Göteborgs universitet för studier av hällristningarna i Norrköping har insatser genomförts för att effektivisera förvaltningen och öka det ekonomiska verksamhetsutrymmet, exempelvis har översyn av IT-stöd och datasupport, upphandling av säkerhetstjänster och kopieringsmaskiner, vård- och underhållsplaner för fastigheter samt översyn av hyreskontrakt och ändrade taxor för entréavgifter, uthyrning av lokaler och tjänster genomförts. Under 2014 kommer detta arbete att fortsätta och en särskild prioritering läggs på fastighetsfrågor och interna stödstrukturer. Under 2013 togs beslut om en ny organisation för verksamheten för att förtydliga ansvar och roller samt underlätta ett ökat tvärfunktionellt arbetssätt.utmaningen för verksamheten är att skapa en ökad samverkan kring de gemensamma målen i den strategiska planen för museet samt att redan under nästa år genomföra en första utvärdering av organisationen. Östergötlands museum kommer att genom sin styrelse arbeta för att uppmärksamma huvudmännen och anslagsgivarna på museets ekonomiska situation. Östergötlands museum söker årligen medel bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, Westman-Wernerska stiftelsen, Statens kulturråd och Allmänna arvsfonden för att klara av att nå operativa mål i verksamhetens anslagsfinansierade del. Anslagsökningarna motsvarar ofta inte kostnadsökningarna i samhället och detta problem gör att utrymmet för museets verksamhet minskat under flera år. De medel som är särskilt öronmärkta för fastighetsunderhåll är otillräckliga och till delar inte med i den årliga uppräkningen. Flera verksamheter har dessutom riktade stöd, vilket försvårar långsiktighet och samordning av verksamheten. Det är ett prioriterat mål att lösa denna fråga och vi hoppas att 2014 blir ett år där delar av denna problematik kan lösas i dialog med museets huvudmän. Olof Hermelin länsmuseichef 5

6 MUSEISTATISTIK Besöksantalet 2013 har för museibyggnadens del ökat med drygt besök. Bidragande orsaker till detta är de publikdragande utställningarna Vår tid på jorden fotografier av Mattias Klum och Haute Couture mode från Paris, men även annan verksamhet har lockat. Löfstad slott har haft färre besök än föregående år, men klart fler än Att antalet besök på museets verksamhet i länet är lägre än föregående år beror på att den utställning MUSEIBYGGNADEN I LINKÖPING Vuxna Barn TOTALT Vuxna Barn TOTALT Vuxna Barn TOTALT

7 där museet var involverad, Atomer, grundämnen och graffiti, hade en kort visningsperiod 2013, från med fortsättning år 2014, och att det därför var endast 550 besök på denna utställning. Antalet besök på museets verksamhet utanför länet har under året varit ovanligt högt. Detta beror på att Datamuseet IT-Ceums båda vandringsutställningar, Spela roll och Hjärta spel, varit uthyrda under större delen av året. LÖFSTAD Vuxna Barn Parken (uppskattat) TOTALT Vuxna Barn Parken (uppska at) TOTALT Vuxna Barn Parken (uppska at) TOTALT 7

8 MUSEIBYGGNADEN, LÖFSTAD, LÄNET OCH UTANFÖR LÄNET 2013 År Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet Museet Löfstad Länet Totalt Utanför länet

9 ORGANISATION OCH VERKSAMHET Ett 90-tal personer har arbetat på Östergötlands museum under året. Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden, Onkel Adamsgården och Krogfallsstugan i Linköping, på Löfstad slott i Norrköpings kommun, vid Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, i Hospitalsmuseet i Vadstena kommun och vid småjordbruket Öna i Linköpings kommun. Museet har dessutom en stor och bred verksamhet i övriga kommuner i länet. Östergötlands museum driver sin verksamhet uppdelad på fem avdelningar: Samlingar, Publik verksamhet, Kulturvård, Arkeologi och Byggnadsvård samt Administration. Samlingar Avdelningen för samlingar ansvarar för museets konst- och kulturhistoriska samlingar, museets arkiv och bibliotek, fotosamlingar, forskarrum, förlagsverksamhet, Kulturarv Östergötland och registreringscentralen Kulturarvs-IT. Vidare ansvarar avdelningen för magasin, utlån samt depositioner. Avdelningens medarbetare ger service och information till allmänheten och andra museer inom sina kompetensområden. Personalen driver och deltar i stor utsträckning i projekt, såsom utställningsprojekt och programverksamhet. Under året har museet fått tillgång till nya magasinslokaler på Tornby i Linköping. Två externa magasin har hunnit avvecklas och föremålen har flyttats till de nya lokalerna. Där har ett omfattande arbete påbörjats med rengöring, identifiering och katalogisering av de kulturhistoriska föremålen. Först ut har kategorin stolar varit och ca 350 stolar har gåtts igenom. Under året har Östergötlands museums förlag gett ut årsboken 2013 med temat Fotografer i Östergötland Från daguerreotypi till digitalt samt utställningskatalogen Haute couture från Paris Marianne Bernadotte. Några av de stolar som numera finns i det nya magasinet på Roxtorpsgatan. 9

10 Under året har ca 450 föremål tillförts den kulturhistoriska samlingen. De flesta har tidigare skänkts till museet, men katalogiserats först i år. Konstsamlingen har under året utökats genom att Östergötlands landsting har överfört ca 100 konstverk i olika tekniker av östgötabaserade konstnärer från framförallt till 2000-tal. Museet har dessutom fått fem konstverk, målade av Sigge Widegren från hans Linköpingstid och en teckning av Pär Thorell, föreställande Sigge Widegren, som gåva av hans dotter Marianne Widegren, Vessingebro, samt två oljemålningar av Idun Lovén, som gåva av Eva Söderqvist, Linköping. Till Konstsamlingen har också inköpts bronsskulpturen Observationsplatshare av Bianca Maria Bremen från utställning på konsthallen Passagen, Linköping, och fem scenografiska collage av Stina Opitz samt fem målningar av Christina Wassberg från utställningar på museet. Biblioteket har utökats med 196 böcker genom inköp, gåvor, byten, pliktleveranser och prenumerationer. Till arkivet har fyra enskilda arkiv inkommit, däribland två fotoalbum från Bona i Västra Ny socken. Museets tjänstearkiv har vuxit med ca fem hyllmeter. Under arbetet med Fotoåret 2013 har en uppordning av fotosamlingen i framför allt de enskilda arkiven påbörjats. Under fototemat har utställningarna Mer än en bild och Med kameran istället för skissblock producerats med utgångspunkt i museets fotsamlingar. Verksamheten vid Kulturarvs-IT syftar, förenklat uttryckt, till att digitalisera och bearbeta museets samlingar och arkivmaterial. Verksamhetens insatser har under året bland annat resulterat i att omkring föremål ur museets samlingar fotograferats och att vardera museiföremål och fotografier dataregistrerats och tillförts museets databaser. För att ytterligare tillgängliggöra museets samlingar har webbplatsen Konst digitalt skapats. Här presenteras ett urval konstverk ur Östergötlands museums konstsamling med tonvikt på verk från Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien, England och Sverige från cirka 1400 till cirka Från museets konstsamling är 342 verk utdeponerade till 39 depositionsmottagare och från museets kulturhistoriska samling är cirka 700 föremål utdeponerade till 35 mottagare. Från museets konstsamling har 26 verk lånats ut för utställningsändamål, bland annat Heliga Birgitta mottager ängelns diktamen till Uden i Nederländerna. Vid detta utlån var en av museets konservatorer kurir under transport och upphängning. 19 verk av kvinnliga konstnärer har lånats ut till Norrköpings konstmuseum för utställningen En oskriven historia, tre målningar av Johan Krouthén och en av P S Kröyer till Prins Eugens Waldemarsudde samt Lars Hillerbergs viktiga verk Hederlig svensk till Kulturhuset i Stockholm. Från den kulturhistoriska samlingen har ett flertal föremål lånats ut. Exempel på utlån är två 60-talsklänningar av Katja of Sweden samt en tweedoverall, designad av Sighsten Herrgård, till Prins Eugens Waldemarsudde samt en stol av Jimmy Söderholm, Möbelakrobaterna, till Jönköpings läns museum. 10

11 Publik verksamhet Avdelningen för Publik verksamhet ansvarar bland annat för utställningsplanering, formgivning och att bygga utställningar. Avdelningen ansvarar också för museets basutställningar med avseende på exponering och information. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att förnya utställningsmediet. Särskilt stor vikt läggs på att göra utställningarna lättillgängliga för publiken genom teknisk utveckling. I anslutning till utställningarna ordnas en rad programaktiviteter som till exempel föredrag, samtal, utställningsvisningar, filmvisningar och workshops. Kring dessa aktiviteter och program samarbetar museet ofta med föreningar som Östgöta Konstförening, Konsthistoriska klubben i Linköping, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening samt Folkuniversitetet. Att arbeta för att nå nya grupper är en angelägen uppgift. Avdelningen ansvarar även för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av densamma. Museet vänder sig särskilt till barn och ungdomar generellt, men också till andra målgrupper som till exempel ungdomar med särskilda behov, SFI (svenska för invandrare) -grupper och daglediga vuxna. För skolans alla stadier anordnas pedagogiska program i anslutning till både basutställningar och tillfälliga utställningar. Skolan bjuds även in till aktiviteter i museets pedagogiska verkstad, Rutan. I Rutan ordnas också verksamhet riktad till allmänheten. Information, marknadsföring och hemsida hör vidare till avdelningens ansvarområden. Detta innebär till exempel annonsering, affischering och information till flera kalendarier samt produktion av informations- och utställningsmaterial. Avdelningens tekniker utför, utöver utställningsbygge, klimatmätningar i stiftets kyrkor och transporter av kyrkliga inventarier i samarbete med avdelningen för kulturvård. På avdelningen arbetar museets konstkonsulent som har till uppgift att i hela länet skapa förutsättningar för och öka kunskapen om konst och konstnärligt skapande. Konstkonsulenten ska dessutom arbeta med att synliggöra länets konstnärer genom bland annat webbaserad marknadsföring. Sveriges enda museum för datarelaterad historia, Datamuseet IT-ceum, hör till avdelningen. Även här anordnas föreläsningar, seminarier och skolaktiviteter. Basutställningen Digitala drömmar visar datautveckling från 1950-tal till idag. Datamuseet har producerat 2 vandringsutställningar, Hjärta spel om dataspelsinspirerad konst och Spela roll om dataspelshistoria, som turnerar i landet. 11

12 Kulturvård Avdelningen utgörs av en konserveringsenhet och verksamheten på Löfstad slott. Konserveringsenheten På konserveringsateljén är fem konservatorer och en administratör tillsvidareanställda. Under året har en tillsvidareanställd konservator slutat för att tillträda en tjänst som kyrkoantikvarie på Länsstyrelsen Östergötland och en har slutat på grund av pensionering. Mot slutet av året tillsattes en av dessa båda tjänster. En konservator har dessutom varit föräldraledig under stor del av året. På grund av mängden uppdrag har tre konservatorer varit projektanställda och konserveringsenheten är en av de största bland landets länsmuseer. Konserveringsarbete utförs på museets samlingar, för stiftets kyrkor, andra museer och institutioner. Ytterligare uppdragsgivare är privatpersoner och försäkringsbolag. Konservatorerna arbetar huvudsakligen med måleri på duk och trä samt arkitekturbundet måleri. Kompetens finns också inom möbelkonservering och samarbete med kollegor med andra specialiteter förekommer flitigt. Konservatorerna gör omfattande bestånds- och skadeinventeringar i stiftets kyrkor. Under året har textil- och metallföremål inventerats. Inventeringen kommer att fortsätta även under 2014 i stiftets kyrkor som skyddas av kulturminneslagen. Under året har konserveringsarbeten utförts i åtta av stiftets kyrkor. Större arbeten har till exempel utförts i Hedvig kyrka i Norrköping, Veta i Mjölby kommun, Domkyrkan och S:t Larskyrkan i Linköping. Av dessa var arbetet i Hedvig Kyrka det absolut största både under året och sammantaget hittills. Konservering har också utförts av ett stort antal privatägda konstverk samt målningar på Norrköpings konstmuseum och verk ur Östergötlands museums samlingar. I samband med utställningar och in- och utlån har besiktningar och nödvändiga konserveringsåtgärder utförts samt skadeprotokoll upprättats på Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum. Härutöver har konserveringsarbeten utförts på till exempel Lenningska sjukhemmet i Norrköping och Fogelvik slott i Tryserums socken. 12

13 Löfstad slott Slottet och parken är attraktiva besöksmål. På Löfstad bedrivs pedagogisk verksamhet, visningar efter beställning och för besökande allmänhet dagligen sommartid samt programverksamhet i anslutning till utställningsverksamheten. Dessutom har temadagar genomförts, till exempel Traditionellt midsommarfirande, Höstmarknad och Jul på Löfstad. Den engelska parken är välbesökt, uppskattningsvis besökte cirka personer parken Parken fordrar skötsel som tar hänsyn till den artrika floran och det varierade trädbeståndet. I slottets norra flygel är Värdshuset Löfstad slott beläget. Värdshuset, tillsammans med caféet Smedjan, är utarrenderade. På Löfstad slott finns en välsorterad museibutik som under året omsatte cirka kronor. Fastigheten Löfstad slott ägs av Riddarhuset i Stockholm. Under året har omfattande vårdoch underhållsarbeten utförts i Riddarhusets regi såsom renovering av caféet i Smedjan, el-och värmeinstallationer i Gästabudssalen och renovering av huvudbyggnadens fasader, friser och fönster. Löfstad slott. 13

14 Arkeologi och byggnadsvård Under året har 85 arkeologiska rapporter skrivits. De som bör lyftas fram är Osteologisk analys och rapport av skelettmaterialet från Älvestad, Utredning etapp 2 av RV 35 och Utredning förbifart Söderköping samt Antikvarisk medverkan vid installation av ny ventilation på Linköpings slott. Byggnadsantikvarierna har skrivit 15 rapporter under året. Här kan nämnas Medevi brunn Historiska rum, Vårdplan för klostret i Vadstena, Vård- och underhållsplan för Fillinge tingshus och Rejmyre kyrka renovering och ombyggnad invändigt samt Vård- och underhållsplan för Härsnäs kyrka. Arkeologiska undersökningar har genomförts på flera platser i Östergötland såsom av skärvstenslämningar på Djurgården i Linköping, bytomt i Ödeshög, gravfält i Berga/ Skarpan i Linköping, förhistoriska lämningar inför utvidgning av Leca lertäkt i Linköping, arkeologisk utredning inför förbifart Söderköping, kulturlager i Slottsgatan i Vadstena och medeltida/efterreformatoriska lämningar i Asylenparken i Vadstena Byggnadsantikvarierna har haft omfattande arbeten i form av antikvarisk medverkan som till exempel i samband med Åtvids nya kyrkas utvändiga renovering, dokumentation av fyra fastigheter inför rivning inom Linköpings kommun och Rejmyre kyrkas renovering och ombyggnad invändigt. Drygt 420 fornlämningar har registrerats i FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister) inom projektet Skog och Historia. Arkeologisk undersökning av en av brunnarna i kvarteret Limhallen i Ödeshög. 14

15 Administration Avdelningen ansvarar för administrativt och tekniskt stöd till verksamheten och består av både administrativ personal, vaktmästare och receptionister/butikspersonal. Ansvarsområden för den administrativa personalen är museets ekonomiska redovisning, personal- och lönehantering, diarieföring, sekreterarstöd, lokaluthyrning, inköp, säkerhet och larm samt skötsel av datanät, telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning. Avdelningen ansvarar också för museets butik. Stora resurser, både personella och ekonomiska, har ägnats åt museifastigheten och museets utgårdar under året. Bidrag till detta har erhållits från Carlstedtska stiftelsen, Westman- Wernerska stiftelsen och Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen Östergötland. Till avdelningens arbetsuppgifter hör också ekonomihantering och administration för Öster götlands Fornminnes- och Museiförening och Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö. Dessutom handhas ekonomi- och lönehanteringen för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Avdelningens mål är att stötta övrig personal för att underlätta deras arbete att fullgöra museets uppdrag. 15

16 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE 2013 Verksamhetsberättelsen för 2013 bygger till sitt upplägg på museets strategidokument och verksamhetsplanen för Nedan redovisas årets verksamhet under strategins övergripande inriktningsmål. Dessa är fördelade på fem huvudområden: Tjänster, Marknad, Ekonomi, Organisation och Medarbetare. Tjänster Vi ska kontinuerligt arbeta med kvalitet i utställningar och program för att ge våra besökare den bästa upplevelsen och engagera dem. Utställningar och program som bjuder in besökarna till eget deltagande ska prioriteras. Östergötlands museum har under 2013 visat 24 utställningar och anordnat 277 programaktiviteter i museibyggnaden, på museets utgårdar och på andra orter i länet samt visat två vandringsutställningar i övriga landet. För att behålla och förbättra kvaliteten i verksamheten företog all personal på museet en tvådagars studie- och personalresa till Stockholm i syfte att framför allt få inspiration, tankar och idéer kring utveckling, förändring och förbättring av museets verksamhet och publikmottagande. Inte mindre än 15 museer besöktes. Personal på museet har dessutom gjort ett flertal andra studiebesök, även de på museer i Stockholm, men också i Malmö, London och i Brüssel, samt deltagit i kurser, konferenser och seminarier såsom Utställningsrummet och teknik i utställningar, arrangerad av Riksutställningar, Muscon, om internationella vandringsutställningar, och Nodem om teknik i utställningar. År 2013 hade stora delar av museets verksamhet temat Fotografi och flera utställningar på detta tema visades, både i museibyggnaden och på Löfstad slott. Detta för att lyfta fram museets fotosamlingar, fånga upp det stora fotointresset hos allmänheten och för att diskutera fotografiets ändrade villkor. Som exempel på fotoutställningar som bjudit in besökarna till eget deltagande kan nämnas: Utställningen Östgötarnas bilder, vilken var resultatet av en fototävling för allmänheten för att skapa delaktighet och fånga upp nya målgrupper. Belöningen för de två vinnarna i tävlingen är att få ha en utställning på museet Perspektiv barn berättar, med foton tagna av barn i åldrarna 1-5 år på förskolan Kakburken i Linköping. Under utställningen anordnades ett seminarium och en offentlig föreläsning. Utställningen arbetades sedan om till två vandringsutställningar, en för länet och en för landet i övrigt. Inom AMIGA-projektet har museet dessutom arbetat tillsammans med ungdomarna i AMIGA-gruppen för att ta fram en skolutställning, Alltid uppkopplad, om ungas liv på nätet. Utställningen var i första hand en utställning av ungdom för ungdomar och har under hösten visats på ett tiotal skolor där eleverna arbetat med de frågor som tas upp i utställningen. 16

17 Utställningar på temat Fotografi, förutom ovan nämnda, har varit: Ett svunnet arbetsliv med fotografier tagna av Ingemar E L Göransson från vardagen på en stor lastbilscentral i Linköping. Vår tid på jorden fotografier av Mattias Klum. Mer än en bild guldkorn ur fotosamlingen. Med kamera istället för skissblock om hur bland andra konstnärerna Johan Krouthén och Didrik von Essen använde lådkamera med rullfilm som ett nytt redskap att skissa motiv med. Falcköga berättelsen om fotograf Bernt-Ola Falck. Margareta M de Lange Sorrounded by no one, med svartvita fotografier på människor, intimt och stundtals brutalt skildrade. Uppdrag dokumentation om museets uppdrag att dokumentera samt om hur äldre foton kan användas i samband med bland annat renovering och konservering. I Emilies album, som visades i kyrksalen på Löfstad slott, samtidigt som autentiska fotografier från början av 1900-talet visades i parken och trädgården så att det avbildade motivet kunde beskådas som det ser ut idag. Utställningar i Blå hörnet i Östgötarummet med foton från Tjällmo hembygdsförening och Evig skönhet med foton sammanställda av en elev på Klara gymnasium. Övriga utställningar har varit: Övervintra nya och äldre verk av Linköpingskonstnären Stina Opitz. Porträtt och självporträtt målningar ur museets samlingar. Resan Fram och tillbaka en händelserik resa till forntiden och framtiden där barns fantasi och uppfinningsrikedom mötte vetenskap och konst, producerad av Riksutställningar och Historiska museet, i syfte att använda ny teknik med barn som målgrupp. Stafetten nr 23 och nr 24 med verk av östgötakonstnärerna Christina Wassberg respektive Lars Hoffsten. Hängning av porträtt till utställ ningen Porträtt och självporträtt. 17

18 Haute Couture mode från Paris med ett urval av Marianne Bernadottes vackra haute couture kläder. Formcitat där studenternas vid kandidatprogrammet för Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings Universitet examensverk visades. Närkontakt jag vill vara ditt navelludd med verk av cirka 40 medlemmarna i konstnärsföreningen Alka, vilka inspirerats av verk i museets konstavdelning. Små och mindre rävar från Mjölby porslinsrävsmuseum. En oskriven historia, som visade verk av kvinnliga konstnärer med anknytning till Östergötland, i samarbete med, och visad på, Norrköpings konstmuseum. I Blå hörnet i Östgötarummet visades under Humanistdygnet en utställning med dataspelskoncept framtagna av elever i klass sju och åtta på Folkungaskolan och vid ett annat tillfälle utställningen Alla har en berättelse, producerad i samarbete med Studiefrämjandet och Tellingprojektet. I Hagdahls kök har utställningar på olika teman, bland annat för att presentera museets verksamhet, arrangerats i där befintliga väggmontrar. Teman har varit mat, foto och museets utgårdar. Härutöver har museet: Byggt om och reparerat utställningen Spela roll för att kunna hyra ut densamma samt planerat för förnyelse av de äldsta lokalhistoriska monterutställningarna i samarbete med, och visade på, elva av länets kommunbibliotek. Som exempel på programaktiviteter som bjudit in besökarna till eget deltagande kan nämnas Prova på verksamhet, Öppen bildverkstad, Föräldrarutan, Skrivarverkstad, Kroki och Konstyoga. Vi ska efter analys av tidigare gjorda besöksundersökningar omarbeta och komplettera den kulturhistoriska basutställningen. Vi ska ge nya perspektiv och inarbeta nya vetenskapliga rön i utställningarna. Den kulturhistoriska basutställningen Östgötaliv, vars första del var klar 2008, behövde omarbetas och kompletteras för att bli mer attraktiv och aktuell. Av den anledningen företogs en publikundersökning, utarbetad av en anställd på museet. Analys av undersökningen gav vid handen att den del i utställningen som fungerar bäst är Familjeliv och den del som fungerar sämst, eller som fick mest disparata omdömen, är Makt och människor. Planer för hur att förbättra basutställningen har påbörjats liksom för hur man kan förbättra basutställningen Digitala drömmar. Härutöver har planeringen för ett Upplevelserum påbörjats. Som ett led i att tillföra nya vetenskapliga rön har tänder, tagna från mannen, kvinnan och hunden i Bergsgraven, DNA-analyserats av adnalab/avdelningen för Evolutionsbiologi EBC, Uppsala universitet. Resultat från analysen har ännu inte kommit. 18

19 Vi ska arbeta för ökad tillgängligheten genom generösare öppettider. För att hålla museet öppet när besökare har möjlighet att komma och på så sätt öka tillgängligheten har beslut fattats om ökade öppettider under Dessutom har museet, i samarbete med Riddarhuset, låtit förbättra belysning och uppvärmning i Gästabudssalen på Löfstad slott för att kunna öka användningen av densamma. Vi ska fortsätta att utveckla omväxlande och spännande programverksamhet. Museet har en mycket bred programverksamhet bestående av visningar, föredrag, skapande verksamheter, natur- och kulturvandringar, trädgårds- och byggnadsvårdsdagar med mera, vilka riktar sig till olika målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna, föräldralediga, daglediga och specialintresserade. Ambitionen är att ständigt utveckla verksamheten, gärna i samarbete med andra. Under året har museet haft inte mindre än 277 programaktiviter för allmänheten på museet, Löfstad slott och i länet. Exempel på nya programaktiviteter 2013 är Föräldrarutan och Skrivarverkstad. Till Föräldrarutan kan man dagtid komma med sina barn för att tillsammans skapa i olika tekniker och samtidigt träffa andra föräldrar och barn. Skrivarverkstaden vänder sig till alla som vill uttrycka sig i ord, både vana och ovana, som får hämta inspiration från museets konstavdelning. Dessutom har verksamheten Öppen bildverkstad bedrivits i ytterligare en kommun, nämligen Kinda, jämfört med tidigare år. Exempel på andra programaktiviteter är: Jul i Krogfallsstugan, Arkeologidagen, Arkeolog för en dag, Kulturarvsdagen, City Art Link, Girlpower, Humanistdygnet, Regnbågsveckan, LHC Kids day och Ett lyft för barnen. Under Humanistdygnet medverkade museet bland annat med ett VIP-Nördcafé med den kände fotografen Jan Jörnmark, en föreläsning med konstprogrammeraren Erik Berglund, en utställning med dataspelskoncept framtagna av elever i klass sju och åtta i Folkungaskolan, en paneldebatt om nätliv med tjejer ur AMIGA-gruppen samt ytterligare en utställning på temat konst och kod. Anordnandet av en experimentell arkeologisk verkstad i Rosenträdgården med hjälp av externa experter på tillverkning av redskap i flinta. Hållande av ett 60-tal föredrag/föreläsningar på museet och i länet om till exempel museets verksamhet, konservering av interiörmåleri och fasta inventarier i Hedvigs kyrka i Norrköping, undersökningen av Backasand i Ödeshög och om Risinge gamla kyrka och kyrkogård i Finspång. Visningar av museets konstsamlingar ur olika aspekter till exempel med tyngdpunkt på material och konstnärliga tekniker. Genomförandet av 12 natur- och kulturvandringar på platser i Åtvidabergs, Kinda, Linköpings, Mjölbys, Norrköpings och Vadstena kommuner i samarbete med respektive kommun och naturguiden Lars Frölich, Länsstyrelsen Östergötland. Medverkan vid återbegravningen av skelett från undersökningen av Älvestad kyrka. Programaktiviteten Nördcafé, som lockar fler och fler besökare för varje år. 19

20 Pjäsen Tjeckov på Löfstad (15 föreställningar) i Gästabudssalen på Löfstad slott i samarbete med Sarring kulturproduktion. På Löfstad har dessutom anordnats traditionellt Midsommarfirande, Höstmarknad med lokala matproducenter och odlare, specialvisningar som Marie Antoinette och jag och Spökvisningar, visningar av slottet och utställningen I Emelies album samt Jul på Löfstad 7-8 december. Det senare i samarbete med Lions Club i Skärblacka. Vi strävar efter att utveckla museets utgårdar och Löfstad slott, dels genom ökad tillgänglighet till samlingarna och miljöerna, dels genom pedagogiska program, i syfte att skapa attraktiva besöksmål. Östergötlands museum är inte bara museibyggnaden i Linköping, utan verksamhet bedrivs i hela länet. Som specifika verksamhets- och ansvarsområden ses museets utgårdar såsom Löfstad slott i Norrköpings kommun, Krogfallstugan och kulturreservatet Öna i Linköpings kommun samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun, vilka alla, utom Löfstad slott, ägs av museet. Utveckling och förbättring av verksamheten här sker ständigt. Uthuslängan vid Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen. Under våren har till exempel pedagogisk verksamhet, I tid och otid med tant tid, igångsatts i Krogfallsstugan och förbättrade informationstexter om utgårdarna lagts ut på museets nya hemsida. På Löfstad slott har Spökvisningar för barn och familjer omarbetats för att bli mer åldersanpassade och köksvåningen levandegjorts genom att visningspersonalen bär tidstypiska dräkter. För att i framtiden kunna nyttja tornet i norra flygeln som bland annat utställ- 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Värmlands Museum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2007 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 E-post: museet@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer