EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:070 CIV Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen Henrik Pääjärvi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Produktionsutveckling 2006:070 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--06/070--SE

2 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Förord Som sista delen av min civilingenjörsutbildning vid Luleå Tekniska Universitet har jag gjort detta examensjobb för Kraft Foods Sverige AB i Upplands Väsby under 20 veckor hösten Det har varit en lärorik tid och jag har trivts bra vid Kraft Foods. Examensjobbet har gett mig nya erfarenheter och jag har fått en inblick i en för mig helt ny industri. Jag vill framförallt tacka Gabriella Persson som varit min handledare och stora stöd under hela arbetet vid Kraft Foods. Jag vill också tacka Lars-Gunnar Orrö vid Kraft Foods som var med från början och utformade det här examensjobbet samt alla operatörer och operatörstekniker vid Pralin Line för all tid de tagit sig för att svara på mina frågor och hjälpt mig under arbetets gång med råd och tips. Jag vill också tacka min handledare vid Luleå tekniska Universitet Hans Engström som hjälp mig med goda råd och tips under arbetets gång. Carl-Anders Johansson på kunskapsingenjörerna riktas också ett tack för goda råd och tips i samband med examensjobbet. Stockholm Henrik Pääjärvi 1

3 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Sammanfattning I Upplands Väsby utanför Stockholm tillverkar Kraft Foods bland annat choklad under varumärket Marabou. Vid anläggningen finns en Pralin Line som är en automatiserad produktionslinje för tillverkning av chokladpraliner i ask. Under en tid har Pralin Line inte kunnat motsvara förväntningarna och har inte haft den linjeeffektivitet man eftersträvar. Som ett led i detta har ett projekt initierats för att öka effektiviteten vid Pralin Line. En del i projektet är detta examensjobb som syftar till att utveckla det förebyggande underhållet vid Pralin Line. Examensjobbet är utfört på plats i fabriken i Upplands Väsby under 20 veckor hösten För att kunna öka tillgängligheten hos maskinerna och minska stopptiden på grund av felaktiga eller havererade maskiner har en satsning på det förebyggande underhållet skett. Eftersom Pralin Line är fullbelagd finns det inte mycket utrymme för underhållsstopp så det förebyggande underhållet måste också effektiviseras. Målet är att kunna flytta så mycket tid som möjligt från direkt avhjälpande underhåll till ett planerat förebyggande underhåll. Genom att utveckla nya rutiner för det förebyggande underhållet och periodisera dessa ska stopptiden minska och tillgängligheten öka. För att nå målet har nya instruktioner för det förebyggande underhållet skapats och för att kunna följa upp det underhållet har också checklistor för alla underhållsinstruktioner skapats. I framtiden ska alla mekaniker och operatörer som gör underhåll på maskinerna följa rutinerna. Även en daglig tillståndskontroll har utvecklats under examensarbetets gång. Den dagliga tillståndskontrollen ska utföras av operatörer vid linjen varje dag. Syftet med den dagliga kontrollen av maskinerna är att kunna identifiera fel innan de skapar ett större problem och ger driftstörningar. Även här är det utvecklat en checklista för att kunna följa upp de dagliga problemen och åtgärderna vid produktionslinjen. Under examensjobbets tid har också ansvariga för olika områden inom produktionen utsetts. Pralin Line har blivit uppdelad i områden där varje område har en ansvarig för det förebyggande underhållet och den dagliga tillståndskontrollen vid. Detta är också en del i att bygga upp rutiner kring FU och en organisation där alla vet om sina uppgifter. Målet med examensjobbet är att kunna öka tillgängligheten vid Pralin Line genom mindre stopptid till följd av felande maskiner och utrustning. Under dessa 20 veckor har det varit svårt att konstatera förbättringar i tillgängligheten vid linjen men med ett fortsatt arbete och satsningar på det förebyggande underhållet kommer tillgängligheten att öka i framtiden. Examensjobbet har bidragit till att det nu finns rutiner för det förebyggande underhållet vid Pralin Line. Det är en bra grund för fortsatt arbete med att utveckla det förebyggande underhållet vid Pralin Line. Rekommendationerna för framtiden är att satsa på ett underhållssystem, vilket kommer att fungera som ett stöd vid allt underhållsarbete. Via underhållssystemet har man dessutom en bra och viktig uppföljning av alla åtgärder vid linjen. För att få till stånd ett bra FU rekommenderas också fasta stopptider varje vecka för inplanerade FU-åtgärder. Utbildning av personal är också viktigt så att alla operatörer i större utsträckning kan bidra vid underhållsarbete eller omställningsarbete för att korta ner dessa tider maximalt. Med fler i personalen utbildade på maskinerna kan också fler personer utföra dagliga tillståndskontroller och bidra till snabbare ingrepp vid tillfälliga produktionsstörningar. 2

4 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Abstract Kraft Foods is an American company with a plant located in Upplands Väsby north of Stockholm. In this plant Kraft Foods are manufacturing chocolate under the brand Marabou. The plant contains a production line called the Pralin Line. This is an automatic production line for manufacturing of chocolate in box. For a long time this Pralin Line have had problem to reach the expectations in production. To increase the production Kraft Foods have initiated a project and this Master thesis is a part of this project and the purpose is to develop the preventive maintenance at the Pralin Line. This Master Thesis is performed at the plant in Upplands Väsby, during 20 weeks in the autumn of To increase production at the machines and to reduce the stop time due to incorrect or defective machines Kraft Foods have made a commitment to preventive maintenance. Because the Pralin Line is always in production there is not much time to maintain the machines and the preventive maintenance have to be developed and improved. The goal is to move as much time as possible from direct maintenance due to production disturbance to planed preventive maintenance. By developing new routines for preventive maintenance and make appropriate periods for maintenance the stop time will be limited and the production will increase. New instructions for the preventive maintenance have been made to achieve this goal. To follow up the maintenance there have also been developed a new check-list for the personnel to follow when maintaining the machines. In the future every mechanic and operator will follow these routines. Even an everyday condition control of the machines has been developed in this master thesis. The everyday condition control is meant to be performed by the operators by the line every day when the machines are in full production. The purpose of this is to find problems before they create an even bigger problem or a production loss. Even here there is a document created to follow up the daily problems at the production line. During the Master thesis the production line has been divided into areas and in every area one person has been designated the responsibility for the preventive maintenance and the everyday condition control of the machines in the area. This is a part of building up routines for preventive maintenance and an organization where everyone knows their tasks. The goal for this Master thesis is to increase the production at Pralin Line by minimizing the stop time due to incorrect or crashed machines and equipment. It has been difficult to se any improvement during these 20 weeks but with continuous work and a commitment to preventive maintenance the results will be an increase in production at the Pralin Line. This Master thesis has contributed with routines for the preventive maintenance and a good base for the continuing work in developing the preventive maintenance at the Pralin Line. A recommendation for the future is to buy a maintenance system which will be useful in all maintenance at the Pralin Line and it will contribute with an important follow up of all actions taken in preventive maintenance. A specific time every week for preventive maintenance should also be introduced as well as personnel training. If more personnel can participate in preventive maintenance and changeovers, the time for these actions will be minimized. Also with more training all personnel will be able to perform the everyday condition control of the machines and the personnel can take quicker action against production disturbance. 3

5 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Inledning Bakgrund Problembeskrivning Syfte Avgränsningar Mål Metod Nulägesbeskrivning Kraft Foods Kraft Foods Upplands Väsby Pralin Line Projekt Pralin Line trimning Litteraturstudie Underhållssystem [1, 4] Underhållsteknik och driftsäkerhet [1, 2] TPM (Total Productive Maintenance). [1, 3] Förebyggande underhåll [2, 3, 4, 5] Analys och utveckling av det förebyggande underhållet Förebyggande Underhållsinstruktioner och checklistor Områdesindelning FU-områdesansvariga Dagliga tillståndskontroller Felrapportering Införande av FU-instruktioner Slutsats och rekommendationer Litteratur och källor Bilagor 1. Förebyggande underhållsinstruktion SIG Deltarobot 2. Förebyggande underhållsinstruktion Kartongresare Mohrbach 3. Checklista förebyggande underhåll SIG Deltarobot 4. Checklista förebyggande underhåll Kartongresare Mohrbach 5. Daglig tillståndskontroll Pralin Line 4

6 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Inledning I det inledande kapitlet kommer examensjobbet att beskrivas mer i detalj med bakgrund, problembeskrivning, syfte och mål. Även en redogörelse för arbetsmetoden finns med i detta kapitel. 1.1 Bakgrund För att bibehålla sin ställning som ett världsledande företag inom livsmedelsindustrin och säkerställa framtiden satsar Kraft Foods mycket resurser på produktionsanläggningarna runt om i världen. Genom ständiga förbättringar och produktionshöjande åtgärder vid produktionsanläggningarna ska Kraft Foods säkerställa sin position på marknaden både idag och i framtiden. I Upplands Väsby tillverkar Kraft Foods choklad under varumärket Marabou. En del av fabriken tillverkar praliner vid en Pralin Line. Pralin Line är en automatiserad produktionslinje för tillverkning av chokladpraliner i ask. Pralin Line klarar idag inte att hålla planerad produktionstakt och körs nu 24 timmar per dygn alla dagar i veckan vilket också innebär en del övertid. Detta examensarbete är utfört på Kraft Foods i Upplands Väsby hösten 2005 och syftar till att utveckla det förebyggande underhållet vid Pralin Line vilket skall bidra till att öka tillgängligheten. 1.2 Problembeskrivning Syftet med examensarbetet är att utveckla det förebyggande underhållet och därmed minimera de oplanerade stopptiderna till följd av felande maskiner och utrustning vid Pralin Line vid Kraft Foods anläggning i Upplands Väsby. Ett projekt är initierat för att öka tillgängligheter vid Pralin Line vilket kallas projekt Pralin Line trimning. Projektet ligger som grund för alla förbättringsåtgärder vid produktionslinjen för att höja tillgängligheten på maskinerna. En av delarna inom detta projekt är det förebyggande underhållet. Detta examensarbete kommer att handla om att utveckla det förebyggande underhållet vid Pralin Line. Ordet underhåll betyder enligt svensk standard: Alla aktiviteter, som utförs med syfte att bibehålla en utrustning i, eller återinföra den till, ett specificerat tillstånd. Ur boken Praktiskt underhållsteknik, av Knut Swärd, Idhammar förlag

7 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Genom att införa rutiner för förebyggande underhåll vid Pralin Line ska tillgängligheten öka genom mindre stopptid på grund av felande maskiner och utrustning. En del i arbetet med förebyggande underhåll är att skapa instruktioner för hur det förebyggande underhållet ska gå till i den dagliga driften och periodisera underhållet. En annan del i arbetet är att skapa och implementera rutiner för att operatörerna ska kunna utföra dagliga tillståndskontroller av maskinerna vid linjen under drift. I examensarbetet kommer många andra delar också behandlas såsom införandet av nya arbetsrutiner och rapportering av problem samt implementering av förebyggande underhåll vid Pralin Line. 1.3 Syfte Syftet med detta examensjobb är att identifiera behovet av underhåll vid Pralin Line samt att bygga rutiner kring hur underhållsfrågor ska bemötas i framtiden. Examensjobbet syftar också till att skapa instruktioner för hur allt förebyggande underhåll ska gå till väga och sedan också implementera dessa instruktioner och periodisera dessa. Även en daglig tillståndkontroll av maskinerna vid Pralin Line kommer att införas som en del av detta examensjobb. 1.4 Avgränsningar Examensjobbets största del är att skapa underhållsinstruktioner och implementera dessa vid Pralin Line. Eftersom examensjobbet är begränsat till 20 veckor kommer inte alla maskiner vid linjen att kunna behandlas. Pralin Line linjen är uppdelad i en varm sida (gjutning av pralinerna) och en kall sida (paketering av pralinerna). En prioritering av maskinerna har gjorts för att välja ut vilka som ska rymmas inom ramen för detta examensjobb på 20 veckor. - I första hand kommer enbart kalla sidan (packsidan) vid Pralin Line att behandlas där förebyggande underhållsinstruktioner saknas. - Den varma sidan kommer endast att bearbetas till en liten del eftersom det där finns underhållsinstruktioner men det saknas rutiner för det förebyggande underhållet. - Inga städrutiner kommer behandlas. 1.5 Mål Målet är att öka tillgängligheten vid Pralin Line genom att eliminera kortare och längre stopp till följd av felande maskiner och utrustningar genom att utveckla det förebyggande underhållet. Vid arbetets start konstaterades att det förebyggande underhållssystemet var bristfälligt och behövde utvecklas och ett av målen med examensjobbet är att bygga upp ett fungerande system och att implementera detta vid linjen. Ett av delmålen är att ta fram instruktioner för det förebyggande underhållet. Dessa instruktioner ska implementeras och sedan användas som referens vid arbetet med det förebyggande underhållet i framtiden. Ett annat mål är att skapa rutiner för att få till en fungerande daglig tillståndskontroll av maskinerna under drift. Detta för att kunna finna eventuella problem innan dessa leder till maskinhaverier och produktionsstopp. 6

8 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Metod Examensarbetet vid Kraft Foods inleddes med att under de första veckorna lära känna produktionslinjen och dess medarbetare. För att få så stor kunskap som möjligt om maskinparken har många timmar ägnats åt att stå och studera maskinerna under produktion och även under stopp. Utifrån processen har ett normaltillstånd identifierats och avvikelser från detta normaltillstånd dokumenterats. Medarbetarna vid produktionslinjen sitter på den största kunskapen och informationen om maskinerna så en viktig del av examensjobbet har varit att få god kontakt med dessa. Intervjuer med anställda vid linjen har fortlöpt under hela examensjobbet och varit en värdefull informationskälla vid arbetet med de olika maskinerna. Efter dessa första veckor har sedan en planering av examensjobbet utformats och alla delmoment identifierats och tidsbestämts. Utöver direkt information från processen och personal vid produktionslinjen har även en informationsinsamling skett ur maskintillverkarnas egna dokumentation om förebyggande underhåll av maskinerna. Alla maskiner har dock inte haft tillgång till dokumentation från maskintillverkare och i de fallen bygger arbetet mer på den information som har samlas in från personal och egna observationer. En litteraturstudie har skett parallellt med övrigt arbete med att utveckla det förebyggande underhållet. Denna litteraturstudie har gett inspiration och idéer för hur arbetet ska gå till väga. Litteraturstudien har bidragit med mycket fakta om verktyget TPM (Total Productive Maintenance) vilket har använts som en referens till hela arbetet med att införa ett system för förebyggande underhåll. Litteraturstudien återfinns i kapitel 3, Litteraturstudie. Utformandet av underhållsinstruktioner för förebyggande underhåll samt checklistor för dessa är den största delen av detta examensjobb. Dessa finns bättre beskrivna i kapitlet 4.1, Förebyggande underhållsinstruktioner och checklistor. Även utformandet av den dagliga tillståndskontrollen av maskinerna under drift är en viktig del av detta examensjobb och finns bättre beskrivet i kapitel 4.4, Dagliga tillståndskontroller. Införandet av förebyggande underhåll vid Pralin Line är en stor del av examensjobbet och detta står bättre beskrivet i kapitel 4.6, Införande av FU-instruktioner. Rekommendationer för framtiden och ytterligare förslag på utveckling av det förebyggande underhållet har skapats. Se kapitel 5, slutsats och rekommendationer. 7

9 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Nulägesbeskrivning Kapitlet beskriver Kraft Foods organisation samt Pralin Line i Upplands Väsby och det projekt som är initierat för att öka produktiviteten vid linjen, Pralin Line trimning. 2.1 Kraft Foods Kraft Foods är en av världens största livsmedelsproducenter med en omsättning på mer än 32 miljarder USD, (2004). Kraft Foods är idag den största livsmedelsproducenten i Nord Amerika och den näst största i världen och marknadsför populära produkter i mer än 155 länder. Kraft Foods är i norden ett ledande livsmedelsföretag med ca 2400 anställda, fem fabriker och en årlig omsättning på ca 790 miljoner USD. I Sverige har Kraft Foods fabriker i Gävle (Gevalia), Angered (Estrella) och Upplands Väsby (Marabou). Kraft Foods äger populära produkter som Gevalia, Estrella, Marabou, O boy och Philadelphia ost. 2.2 Kraft Foods Upplands Väsby Marabou är ett gammalt välkänt varumärke som funnits sedan köpte Kraft Foods upp chokladtillverkarna Marabou och Norska Freia och tog därmed över verksamheten i Upplands Väsby, där de idag tillverkar choklad och konfektyr. I princip all Marabou choklad på marknaden tillverkas vid fabriken i Upplands Väsby. Produktionen i Upplands Väsby är uppdelad i tre sektioner och varje sektion tillverkar olika produkter. Examensarbetet är utfört vid avdelning 213 vilken ligger under sektion 3 i organisationsschemat nedan, figur 1. Director Personal Assistant Human Resources Business development Quality Production Controlling Production Project Central service support Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Figur 1. Organisationsschema Kraft Foods Upplands Väsby 8

10 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Pralin Line Examensarbetet kommer att behandla Pralin Line i Upplands Väsby som finns under sektion 3. Ett organisationsschema för sektion 3 finns nedan, figur 2. Sektionschef Sektion 3 Förman Administratör Planering Controller CI ingenjör Produktionstekniker Gruppledare Operatörer Operatörstekniker Figur 2. Organisationsschema sektion 3 Pralin Line är en automatiserad linje som producerar chokladpralin i ask. Den varma delen av Pralin Line där pralinerna gjuts byggdes år 2003 och den kalla delen där pralinerna packas byggdes om och förbättrades år Vid Pralin Line arbetar drygt 100 personer fördelat på 4 skift med st operatörer på varje skift. Totalt arbetar det också 16 stycken operatörstekniker fördelat på fyra skift vid Pralin Line. Antalet skift beror på årstiden och säsongsvariationer i efterfrågan av produkterna. Operatörerna har till uppgift att jobba vid linjen och de övervakar maskinerna och fyller på med material som tex choklad och kartonger i buffertar. Vid ett eventuellt problem vid linjen har operatörsteknikern som uppgift att snabbt vara på plats och åtgärda dessa störningar i produktionen. Operatörsteknikerna ansvarar också för att vid omställning mellan olika produkter ställa in maskinerna för den nya körningen. Om inga problem finns vid linjen så arbetar operatörsteknikern tillsammans med operatörerna och övervakar maskinerna. Varje skift har dessutom en gruppledare som har det övergripande ansvaret för produktionen på linjen och även har till uppgift att informera alla anställda vid linjen om vad som händer och sker. 9

11 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Vid Pralin Line produceras chokladpraliner som paketeras i askar och levereras inplastade med cellofan till kunden. Vid linjen tillverkas kända produkter som Alladin, Paradis och Fortuna. Alladin och Paradis tillverkas idag endast i 500 grams förpackningar medan Fortuna tillverkas i både 500 grams och 1000 grams förpackningar. Även produkter för andra länder tillverkas vid linjen som Terry s All Gold för den engelska marknaden. Terry s All Gold tillverkas i två varianter och två storlekar. Man kan få dessa i en mörk och en ljus chokladvariant och även i storlekarna 225 och 450 gram. Pralinaskarna Kong Haakon och Gode Ønsker tillverkas för den norska marknaden vid Pralin Line. Kong Haakon finns i två olika varianter på 500 respektive 1000 gram medan Gode Ønsker endast tillverkas i 500 grams förpackningar. Totalt finns det 11 varianter på chokladaskar som produceras vid Pralin Line vilket medför en hel del omställningar mellan olika produkter. Pralintillverkningen vid Pralin Line sker i flera steg. På den varma sidan (gjutningen) tillverkas själva pralinerna för att sedan paketeras på den kalla sidan (packsidan). I första steget vid tillverkningen gjuts en chokladhylsa vilken sedan fylls med aktuell fyllning. Efter fyllningen gjuts ett lock på pralinen. Efter dessa steg paketeras sedan de olika pralinerna i kartonger på den kalla sidan (packsidan). Speciellt för chokladframställning är att man inte kan kyla ned den varma chokladen hur som helst. Fettet i chokladen gör att pralinen kan stelna och få många olika kristallformer men endast en av dessa former ger en fin chokladbit. Kyls chokladen ned felaktigt kommer den få en matt och grå yta eftersom fettet skiljs ut. Eftersom det är viktigt att få fina praliner så kyls dessa ned mellan varje steg i gjutningen i speciella kyltunnlar under en specificerad tid och en exakt temperatur för att ger pralinerna en perfekt yta. 10

12 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Projekt Pralin Line trimning Projekt Pralin Line trimning är namnet på ett projekt initierat för att öka linjeeffektiviteten på Pralin Line. Målet är att öka linjeeffektiviteten till 65% inom loppet av några månader. I projektet ingår 4 delar vilka är organisation, förebyggande underhåll, omställningsarbete och en satsning på tekniken vid linjen. Genom ständiga förbättringar och genom att lära sig av tidigare fel och problem ska linjeeffektiviteten kunna höjas. Detta examensjobb är en del av detta projekt och syftar till att utveckla det förebyggande underhållet vid Pralin Line. Nedan finns ett organisationsschema, figur3, för projekt Pralin Line trimning. Section Manager Department Manager CI Engineer Preventive Maintenance Foreman Working Organisation CI Engineer Change Over Project Engineer Sr Trouble Shooting Master Thesis Preventive Maintenance Figur 3. Organisationsschema Projekt Pralin Line trimning Inom organisationsdelen ska rutiner och processer definieras och dokumenteras så att operatörerna vet vad dom ska göra och hur det ska göras. Operatörerna ska vara med och definiera arbetet och beskriva det mest optimala sättet att utföra arbetet på. Tanken är att bygga starka skiftlag där kompetensen är hög på samtliga håll. I delprojekt organisation ingår fyra delar vilka är organisationsutveckling, kompetensutveckling, arbetssätt och rutiner samt till sist ordning och reda. Alla fyra delar går in i varandra och är lika viktiga för att nå slutmålet vilket är en linjeeffektivitet på 65%. Delen ordning och reda syftar till att bland annat reducera tidsförluster genom att tex slippa leta efter verktyg och reservdelar. Här vill man ta bort allt onödigt arbete (icke värdeskapande tid). Med arbetssätt och rutiner handlar det om att ha dokumentation på rätt plats och att dessa ska styra sättet att arbeta på. Med dokumentation menas instruktioner för förebyggande underhåll, städning, omställningar, handhavande och instruktioner från tillverkare av en maskin. Kompetensutveckling innebär att först identifiera avdelningens kompetens och sedan genom utbildning och träning komma till önskvärda nivåer hos alla anställda. Organisationsutveckling innebär att alla ska ha tydliga roller och ansvar. Informationsflödet ingår också i denna del då det är viktigt på en avdelning med över 100 medarbetare och olika skiftgångar. 11

13 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Omställningsarbetet vid byte av produkter vid linjen ska effektiviseras genom bättre planering av arbetet och genom framtagning av instruktioner för omställningarna, för att kunna utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Målet är att minimera tiden det tar från att linjen börjar köras ner för omställning till dess att den kör nya produkter i full fart igen. Delprojekt omställning innefattar att lokalisera brister och framtagning av omställningsinstruktioner samt genomförande av konceptet SMED, (Single Minute Exchange of Die). I detta ingår också införskaffning av nödvändiga verktyg och hjälpmedel för att underlätta en omställning så mycket som möjligt. Utbildning av personal för att utföra omställningar samt framtagning av omställningsinstruktioner och implementering av dessa ingår också. Tekniken vid Pralin Line lever inte upp till förväntningarna och många stopp och bristande maskiner eller trasiga maskiner hindrar en effektiv produktion. Därför ska en plan för kortsiktiga och långsiktiga lösningar tas fram för varje problemområde. Förebyggande underhåll är den delen av projekt Pralin Line Trimning som detta examensjobb är en del av. Inom denna del ska det förebyggande underhållet struktureras bättre. Rutiner och arbeten ska definieras och dokumenteras. Reservdelslagret ska anpassa till behovet och nya rutiner kring lagret skall fungera till 100%. Målet med det förebyggande underhållet är att minimera antalet oplanerade stopp som uppkommer till följd av att maskiner eller utrustning inte är i fullgod kondition eller havererar. Pralin Line skall delas upp i olika arbetsområden och där har förebyggande underhållsansvariga utsetts för varje område. En daglig tillståndskontroll kommer att utvecklas på alla maskiner inom dessa områden för att i ännu högre grad kunna spåra kommande problem innan dessa hinner skapa produktionsstörningar. Veckomöten kommer att hållas varje vecka med operatörstekniker för att planera det förebyggande underhållet vid linjen. Inom arbetet med förebyggande underhåll ingår delar som att skapa instruktioner för förebyggande underhåll och även checklistor för dessa. Den dagliga tillståndskontrollen måste utvecklas och implementeras. Rengöringsinstruktioner skall skapas och utbildning av personal ska genomföras. Även en inventering av reservdelslagret kommer att ske och alla reservdelar läggas in i affärssystemet SAP. Examensjobbet kommer att behandla delarna med att upprätta instruktioner för förebyggande underhåll samt checklistor för dessa. Examensjobbet kommer också att innefatta att skapa dagliga tillståndskontroller vid linjen och rutiner för operatörer och operatörstekniker samt implementering av dessa. 12

14 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Litteraturstudie Detta kapitel består av en litteraturstudie som har fortlöpt under hela arbetets gång. Den behandlar underhållssystem och underhållsteknik i inledningen och sedan den teori som främst har använts i examensjobbet vilken är TPM (Total Productive Maintenance). Sist i litteraturstudien står förebyggande underhåll som en egen punkt. [1, 4] 3.1 Underhållssystem Hos ett företag är det av största vikt att underhållsverksamheten bedrivs rationellt. För att systemet ska fungera bra i företaget krävs att organisation, system och arbetsmetoder är optimalt dimensionerade. De aktiviteter som bör ingå i ett UH-system framgår av bild 1, nedan. Planera Lär Ständig förbättring Gör Studera Bild 1. Arbetscykeln för underhållsverksamhet Planera: - Bedömning av omfattningen - Bestämning av tidpunkt - Reservering, anskaffning av resurser Gör: - Avhjälpande Underhåll - Förebyggande Underhåll - Tillståndsövervakning - Modifiering - Byte av utrustning - Insamling av data om felutfall, stillestånd och kostnader mm - Bearbetning och resultatpresentation 13

15 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Studera: - Fastställa höga underhålls- och stilleståndskostnader - Fastställa tekniska orsaker - Utarbeta förslag till åtgärder - Värdera ekonomiskt utbyte Lär: - Genom att upprepa cykeln flera gånger blir förbättringsarbetet bestående 3.2 Underhållsteknik och driftsäkerhet Att bedriva en underhållsverksamhet är alltid en fråga om att styra verksamheten så att den önskade driftsäkerheten och personsäkerheten upprätthålls till lägsta kostnad. Målsättningen kan uttryckas på följande sätt: [1, 2] Att upprätthålla rätt driftsäkerhet och personlig säkerhet till lägsta kostnad Denna målsättning kan också beskrivas som en strävan att uppnå OPTIMAL DRIFTSÄKERHET, dvs. den ur ekonomisk och säkerhetsmässig synpunkt riktiga driftsäkerheten till en så låg kostnad som möjligt. Med driftsäkerhet menas: en produkts eller ett systems förmåga att ge hög prestation trots fel, störningar och andra funktionshinder. Detta innebär att driftsäkerheten bestäms dels av det tekniska systemet (maskinen) och dels av hur snabbt underhållsfunktionen kan åtgärda uppkomna fel. Se bild 2 nedean. Driftsäkerhet Tekniskt system Underhållssystem Bild 2. Driftsäkerhet 14

16 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Underhållssystemets förmåga att uppfylla driftsäkerheten bestäms av exempelvis följande faktorer: - Underhållspersonal - Reparationsutrustning - Förråd - Tekniska data - Administration. Underhåll skiljer sig åt mellan förebyggande underhåll och direkt avhjälpande underhåll. Med Förebyggande Underhåll (FU) menas de åtgärder som syftar till att förebygga uppkomst av fel medan direkt Avhjälpande Underhåll (AU) innebär underhåll för att avhjälpa uppkomna fel. En avvägning mellan mängden förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll ses i bild 3 nedan. Kostnad Total kostnad Kostnad för FU Kostnad för AU Bild 3. Avvägning mellan mängden FU och AU Mängd FU Minimat som antyds i bild 3 skall dock inte ses som ett absolut minimum. Genom att arbeta med ständiga förbättringar går det att minska på mängden underhåll totalt. 15

17 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Målet för underhållsverksamheten är att verksamheten bedrivs på rätt sätt - Underhållet skall bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och säkerhet till en så låg totalkostnad som möjligt - Utrustningen skall underhållas så att de får lång livslängd och bibehåller sin kvalitetsnivå genom hela livscykeln - Underhållsverksamheten ska finnas som underlag för konstruktionsändringar och vid nyinköp av likartade utrustningar 3.3 TPM (Total Productive Maintenance). TPM på svenska står för Totalt Produktivt Underhåll och det är ett systematiskt arbetssätt med inriktning på att skapa störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang. Idéerna för TPM kommer som så många andra produktionsteorier ursprungligen från Japan där det blivit ett mycket lyckat sätt att arbeta med förbättringar. Totalt innebär att det innefattar allt inom en produktionsanläggning. Inom TPM ingår maskiner, utrustningar och människor samt hur dessa samverkar totalt när det gäller att producera. TPM innefattar inte enbart tillverkningsdetaljer utan allt arbete som finns i företaget. Productive innebär att skälet till att verksamheten bedrivs dels är att man måste bibehålla en viss effektivitet/produktivitet för att vara starka på marknaden och dels måste jobba med ständiga förbättringar för att man hela tiden ska bli bättre. Maintenance innebär att man vill vidmakthålla någonting i sitt ursprungstillstånd. Man vill se till att utrustningarna alltid är i bästa skick så att en hög produktivitet och en hög kapacitet erhålls. Inom TPM tar man hjälp av rapporter från både förebyggande och avhjälpande underhåll och försöker finna de delar av en produktionslinje som ger upphov till fel. Genom att vinna denna kunskap försöker man sedan genom utbyten eller ombyggnationer reducera underhållsbehovet och bygga bort direkta felkällor vid en produktionslinje. Alla operatörer och tjänstemän skall delta i arbetet med att minska underhållsbehovet. Detta sker genom utbildning och information till alla berörda anställda. Även genom att tilldela operatörerna nya arbetsuppgifter av förebyggande art gör man alla delaktiga i arbetet med att finna de svaga punkterna i produktionskedjan. Dessa uppgifter kan bestå av t.ex. inspektioner, avläsningar av tillståndsmätande instrument eller funktionsobservationer. Baserat på dokumentation och erfarenheter konstrueras, byggs och installeras sedan nya maskiner på ett sådant sätt att de under driften senare får ett lågt underhållsbehov. Tanken med TPM är att man ska kunna bygga bra anläggningar till låg investeringskostnad och med låga driftkostnader till följd av lågt behov av förebyggande underhåll. [1, 3] 16

18 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 TPM är ett arbetssätt som förbättrar följande delar: - Produktivitet - Kvalitet - Kostnader - Leveranssäkerhet - Säkerhet och miljö - Motivation Produktiviteten påverkas negativt då det uppstår problem i den tekniska utrustningen. Ett haveri kan kosta stora pengar i reparationskostnader och produktionsförluster kan kosta ännu mera om man tappar kunder till följd av att man inte kan leverera produkter i tid. Kvalitet är av största vikt och en överlevnadsfaktor för alla företag. Genom att hålla en hög och jämn kvalitet kan man locka till sig nya kunder till sina produkter eller tjänster. Utrustning som inte fungerar tillfredställande skapar en dålig kvalitet och detta sker ofta även innan ett haveri pga. att det är många produktionsstörningar vilket ger ojämn kvalitet på producerade produkter Kostnaderna sänks om man arbetar systematiskt med TPM. Detta genom att man får en produktion som löper utan störningar vilket leder till låga kostnader. Leveranssäkerheten påverkas negativt av produktionsstörningar. Dessa produktionsstörningar kan innebära försenade leveranser till kunden som istället väljer en ny leverantör. Om företaget dessutom använder konceptet just in time måste också leveranssäkerheten vara mycket hög. Säkerhet och miljö skapas också i TPM-arbetet. Genom att utrustningar som har mycket störningar kartläggs och åtgärdas på ett systematiskt sätt erhålls en bättre och säkrare arbetsmiljö. Minskar man störningarna inom tex. en processindustri minskas också de farliga miljöutsläppen. Motivationen är mycket stor i TPM-arbetet eftersom det berör och engagerar alla inom företaget. All personal har en uppgift inom TPM-arbetet. Antingen som drivande eller stödjanden i förbättringsarbetet. 17

19 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi Förebyggande underhåll [2, 3, 4, 5] Förebyggande underhåll görs med syftet att bibehålla någonting i ett visst specificerat tillstånd. Det kan gälla en maskin, en byggnad, ett fordon eller ett verktyg. Till aktiviteterna inom förebyggande underhåll hör bl.a. 1. Att hålla en maskinen ren från yttre föroreningar som kan försämra tillståndet, tex. sand, spån, damm eller frätande ämnen 2. Att genom tillförande av smörjmedel reducera friktionen och därmed minska slitage och energiförbrukning på maskinen 3. Att justera spel o d för att minska slag och slitage 4. Att genom observationer och mätningar konstatera, vilket tillstånd maskinen har och hur mycket den avviker från det tillstånd man borde hålla. Samt att vidta någon lämplig åtgärd för att förbättra tillståndet hos maskinen 5. Att vid förutbestämda tidpunkter byta ut delar, innan de når det gränsvärde som gör att man inte längre håller det förutbestämda tillståndet En del av dessa aktiviteter påverkar maskinens tillstånd direkt, medan andra påverkar tillståndet indirekt. Man talar därför om två olika sorters förebyggande underhåll. Med direkt förebyggande underhåll avses åtgärder som syftar till att förebygga uppkomsten av fel hos en maskin eller utrustning. Exempel på direkt förebyggande underhåll är rengöring, smörjning, planerade utbyten och renoveringar. De direkta förebyggande åtgärderna utförs ofta efter fasta intervaller i drifttid eller kalendertid. Med indirekt förebyggande underhåll eller tillståndskontroll avses samtliga kontrollerande åtgärder som syftar till att fastställa behovet av direkt förebyggande åtgärder eller reparationer. Exempel på indirekt förebyggande underhåll Stötpulsmätning av kullager Kontroll av lagerspel Exempel på direkt förebyggande underhåll Byte av kullager Justering av lagerspel De ingående viktiga delarna för att komma till rätta med ett väl fungerande förebyggande underhåll specificeras nedan. Rengöring är av yttersta vikt för ett bra underhåll. Maskiner, utrustning och lokaler måste hållas rena. Detta uppnås genom att införa städrutiner på regelbundna tider. För att skapa ordning och reda skall all utrustning och alla verktyg vara placerade på markerade områden. Genom att hålla en hög renhetsgrad uppnår man ordning och arbetsplatsen blir också trevligare att vara på. Om alla verktyg och all utrustning också finns på markerade ställen ödslas ingen tid till att leta reda på saker när man behöver dem. 18

20 Utveckling av det förebyggande underhållet vid Chokladpralin Linjen Henrik Pääjärvi 2005 Smörjning är en stor del av förebyggande underhåll. Varje maskin eller enhet ska ha sin egen smörjinstruktion med intervall och smörjmedelsinstruktioner. Då ett företag köper in en ny maskin följer det ofta med ett smörjschema och företaget är skyldig att följa detta schema under garantitiden. Efter garantitiden har löpt ut kan man ofta förbättra och förenkla smörjschemat och kanske även göra det billigare. Orsaken till att man kan förbättra och förenkla är att maskinleverantörerna i många fall inte har tillräckligt goda smörjtekniska kunskaper eller inte har satt sig in i hur maskinen kommer att användas eller i vilken miljö maskinen används. Det gör att maskintillverkarna ofta har som krav att man översmörjer maskinerna under garantitiden. Någonting att sträva efter hos ett företag är att standardisera smörjmedlen för man inte ska vara i behov av allt för många olika typer av fabrikat och kvalitéer. Genom att använda sig av samma smörjmedel för flera olika maskiner kan man korta ner listan betydligt över tillgängliga smörjmedel och därmed också skära ner kostnaderna. Smörjinstruktionerna bör granskas lika hårt som andra förebyggande underhållsinstruktioner. Vid arbete med en maskin har man goda möjligheter att se efter hur smörjningen fungerar och om man smörjer för lite eller för mycket. Det kan vara lika skadligt för en maskin att smörjas för mycket som att den smörjs för lite. Har man inte nog kunskap på företaget om smörjteknik kan man ta in en smörjspecialist som inventerar maskinerna och gör smörjscheman för alla maskinerna vid en produktionslinje. Inspektioner och observationer kan ske både med och utan tekniska hjälpmedel men bör ske enligt en instruktion. Vid en tillståndskontroll använder man sina sinnen som syn, hörsel och känsel. Men även lukt och smak kan användas för att inspektera en maskin. Genom att känna på tex. ett lager eller en elmotor kan man genast bedöma om denna är för varm och då också troligen är defekt. Genom att lyssna hur tex. kedjor löper kan man få en indikation på hur skicket på dessa är eller om de behöver smörjas mer. Man kan också komplettera de mänskliga sinnena med instrument för att mäta ett tillstånd hos en maskin. Det kan vara enkla instrument som ett skjutmått, linjal, spegel, vattenpass eller en mikrometer. I de fall man använder instrument för att mäta ett tillstånd ska det alltid finnas mått med i instruktionen. Ett nominellt mått och även ett max och min värde bör finnas med för att kunna bedöma tillståndet hos en maskin. Man kan också i instruktionerna ha bilder för hur ett normaltillstånd ser ut. Detta jämförs sedan med det aktuella tillståndet hos maskinen och en bedömning kan göras. När man gör visuella bedömningar av en maskin måste man vara aktsam så man inte förleds av en långsam försämring av tillståndet. Ifall tillståndet försämras väldigt lite för varje dag kan det vara svårt att bedöma normaltillståndet och se skillnaden mot dagsläget. Observationer och tillståndskontroller utan specialinstrument kan täcka in ungefär 50 % av alla de fel man kan iakttaga hos en maskin. Använder man sig av lite mer komplicerade verktyg för att mäta ett tillstånd kan upp emot tre fjärdedelar av alla fel upptäckas genom kontroller. Dessa tillståndskontroller är därför mycket viktiga i arbetet med förebyggande underhåll och bör ägnas stort intresse både från utförande personal och från förmän och instruktionsskrivare. Genom respons från personalen som utför tillståndskontroller ska instruktionerna ständigt vara föremål för utveckling och uppdatering vilket gör arbetet mer intressant för alla inblandade. 19

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE.

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise, not proceeded by any period of worry and depression John Preston

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Lars Forsberg 08-11-05

Lars Forsberg 08-11-05 Lars Forsberg 08-11-05 1 i Sverige Stålrörelse Luleå Vidareförädling Handel Borlänge Stockholm Finspång Oxelösund Göteborg Ronneby 2 Applikationer och varumärken Samt: 08-07-08 3 3 Våra anläggningar Produktionsflöde

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS www.ifsworld.com PLANERING & BEREDNING SCA-UH 2011. MAGNUS HELLZÉN OCH NICKLAS HOLFELT 2 2014 IFS SCA UNDERHÅLL PLANERING & BEREDNING

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Tetrapak jobbar med TPM

Tetrapak jobbar med TPM Tetrapak jobbar med TPM Tillsammans med kollegor inom drift och underhåll från olika företag i Västra Götaland har jag haft möjligheten att besöka Tetra Paks anläggning i Fjällbacka. Vår målsättning var

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

ATT FLYTTA ETT MEJERI

ATT FLYTTA ETT MEJERI ATT FLYTTA ETT MEJERI PRODUKTIVITETSDAGEN 2015 Tintin Mattsson Senior Production Manager Idag äger över 13 400 bönder från sju länder vårt kooperativ 3200 av dem är svenska bönder Vi har vuxit till att

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac En säker investering för ökad tillgänglighet underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac Ett intelligent system för rondning Ronder och inspektioner blir en allt viktigare del i arbetet att

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer