Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)"

Transkript

1 PÄ 5/2008 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun (Nöbbelövsvägen) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse planprogram

2 PANBESKRIVNING 1 (15) Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ca 60 nya bostäder i både ägande och hyresrätter med inslag av student och gruppbostäder inom planområde Nöbbelöv 24:1 och 2:4. Angränsande fastigheter Nöbbelöv 2:6 och 2:9 tas med i planen då de idag saknar detaljplan, syftet är att anpassa fastigheterna till befintliga förhållanden och ge utrymme för lämpliga förändringar. PANFÖRSAG Områdets gestaltning och disposition Ny bebyggelse placeras i nordsydliga stråk för optimalt utnyttjande av solen. De enskilda bostäderna bildar radhuslängor och utformas genomgående med entré mot gårdsgator samt med egen trädgård i västerläge. Bostäderna orienteras med gavlar ut mot Nöbbelövsvägen och mot Christian V:s väg. Ny gång och cykelväg planeras genom området som ansluter till de befintliga stråken. I den östra delen iordningställs parkmark med en ny mindre lekplats. Bebyggelsen föreslås få en inriktning mot social och ekologisk hållbarhet med energisnåla och hållbara lösningar. Föreslagna åtgärder Planförslaget innefattar: Ca 49 nya bostäder i ett och två plan. Gruppbostad i ett plan med 6 bostäder. SS boende i ett plan med 6 bostäder Angränsande fastigheter Nöbbelöv 2:4 och 2:9. Kvartersgator som försörjer ny bostäder. Nya gång- och cykelvägar inom området. Parkmark för rekreation.

3 PANBESKRIVNING 2 (15) Illustrationsplan Bebyggelse Bostäder Ny bebyggelse utformas med omtanke om befintlig bebyggelsehöjd och skala inom området. Den nya bebyggelsen anpassas till den befintliga med småskalig bebyggelsestruktur. Byggnader föreslås få en inriktning mot social och ekologisk hållbarhet med lågenergihus som byggs resurseffektivt med återvinningsbara byggmaterial. I den östra delen mot Nöbbelövsvägen, Kävlingevägen och Christian V:s väg föreslås ny bebyggelse i två plan. Vy mot Christian V:s väg / Illustration Pecan Studio

4 PANBESKRIVNING 3 (15) Entréfasad och gavelfasad tvåplanshus / Illustration Pecan Studio Trädgårdsfasad tvåplanshus / Illustration Pecan Studio I den västra delen föreslås bebyggelse i ett plan. Enplansbebyggelsen ger ett lägre och tätare intryck mot anslutande befintliga enplansradhus, här föreslås även en gruppbostad och ett SS-boende. Vy från Nöbbelövsvägen / Illustration Pecan Studio

5 PANBESKRIVNING 4 (15) Entréfasad och trädgårdsfasad enplanshus / Illustration Pecan Studio Grönstruktur och parker Mot Nöbbelövsvägen är det av största vikt att nya träd planteras och stärker det idag karaktäristiska gaturummet. Befintliga träd, har så långt det går, tagits som utgångspunkt för bebyggelsens placering. I den östra delen planeras ett samlat parkrum med en mindre lekplats där ett nytt gång och cykelstråk passerar. I anslutning till föreslagna bostäder planeras såväl enskilda som gemensamma uteplatser Trafik Biltrafik Området trafikmatas från Nöbbelövsvägen, Christian V:s väg och Svenska vägen. Nya infarter till parkeringsplatser ansluter till dessa och utformas som gårdsgator med angöring till gemensamma parkeringsplatser. Befintliga fastigheter Nöbbelöv 2:6 och 2:9 bibehåller sin infart från Kävlingevägen. Gång- och cykeltrafik Ett nytt nord- sydligt gång- och cykelstråk föreslås i den östra delen genom parken. I detaljplanen säkerställs utrymme för en gång- och cykelväg som ansluter till reservat för tunnel under Kävlingevägen och Södra Stambanan i enlighet med gällande plan, vilket möjliggör en fortsättning av stråket österut till S:t Hans backar. På sikt föreslås Nöbbelövsvägen kompletteras med ny gång- och cykelbana på den södra sidan och en (enkelriktad) cykelbana på östra sidan av Kävlingevägen.

6 PANBESKRIVNING 5 (15) Gång- och cykelvägnät Kollektivtrafik Området trafikeras av stadsbusslinjen 3, linjen går från Nöbbelöv till centrala und via Möllevången och hållplatser finns vid korsningen mellan Svenska vägen, Danska vägen, Christian V:s väg och vid Nöbbelövsvägen. 1 km från planområdet ligger Gunnesbo station. Parkering Inom området löses parkering som samlad parkering med infarter från Nöbbelövsvägen, Svenska vägen och Christian V:s väg. Infart till befintliga fastigheter 2:6 och 2:9 sker från Kävlingevägen. Parkeringsbehovet baseras på p-normen för ytterområden. Följande planeringsnormer för parkering ska tillämpas: Småhus med gemensam parkering 1,5 ppl/lgh Småhus med tomtparkering 2,0 ppl/lgh Flerfamiljshus 10,5 ppl/1000m 2 BTA Parkeringsbehovet, inklusive besöksparkering och angöring, ska lösas på tomtmark. Bullerskyddsåtgärder Bostäderna ska göras genomgående med tillgång till tyst/ljuddämpad sida och krav ställs på bullerdämpning i fasad, fönster och ventiler. Vissa uteplatser kan, beroende på placering, behövas bullerskärm med plank eller mur i fastighetsgräns. Vid bedömningen av bullerdämpande åtgärder har ansatsen varit att göra en samlad bedömning avseende såväl bullret från vägen som bullret från

7 PANBESKRIVNING 6 (15) järnvägen, där järnvägen blir dimensionerande för behovet av åtgärder mot den östra sidan av den planerade bebyggelsen. Då järnvägsbullret bedöms vara dimensionerande föreslås att en bullerdämpande skärm anläggs utmed järnvägen, skärmen skulle behöva vara 300m lång, och 2-3m hög samt placerad 5m från närmaste spårmitt. Denna kompletteras med kravet att de nya bostäderna utmed Kävlingevägen har en fasaddämpning på > 30 dba för att riktvärdet inomhus skall klaras. Anläggandet av en bullerdämpande skärm utmed järnvägen genomförs i samverkan med unds kommun, exploatör och Trafikverket. Principskiss skärmens placering alternativ 3 För den planerade bebyggelsen mot Kävlingevägen gäller också att fyra av sex bostadsrum samt uteplats i husraden närmast vägen är vända mot väster, dvs bort från vägen på tyst eller ljuddämpad sida. I den inre husraden är tre av sex bostadsrum samt uteplats vända bort från vägen. Utmed Nöbbelövsvägen ligger huset relativt nära vägen vilket medför att bullernivåerna vid fasad ofta överskrider, eller ligger på gränsen till, riktvärdena. Då utrymme för skärmande åtgärder är begränsat föreslås även här att de nya bostäderna har en fasaddämpning på > 30 dba för att riktvärdet inomhus skall klaras. Uteplatserna skärmas delvis av husen men här krävs en skärm för att riktvärdet för maximalnivån på uteplatser skall klaras. Den planerade bebyggelsen mot Nöbbelövsvägen, förutom SS-boende, består av mindre markbostäder med 1-2 r ok, där ett av bostadsrummen i den yttersta lägenheten kommer att vara ut mot Nöbbelövsvägen.

8 PANBESKRIVNING 7 (15) Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga kommunala el, VA och fjärrvärmeledningar. Dagvattenhantering Förutsättningarna för dagvattenhantering har utretts av Týrens De befintliga dagvattenledningarna som går norr respektive söder om området har dimensionen 400mm och väster om Danska parken ökar dimensionen till 500mm. Det är möjligt att ansluta dagvatten från området till dessa ledningsstråk, vilket innebär avvattning mot norr, väster eller söder. Kravet som ställs från VASYD är att dagvattnet ska fördröjas inom området till motsvarande 20 liter per sekund och hektar. Att ta hand om dagvatten lokalt enbart genom infiltration och perkolation bedöms inte vara möjligt då jordarten förmodligen är moränlera. För att leva upp till kraven avseende dagvatten bör så långt det är möjligt att dagvatten avleds i så kallade tröga system. De lokala förutsättningarna ska utnyttjas för att minimera och fördröja flödet. Dagvatten samlas främst på hårdgjorda ytor som tak, gångar och parkeringar. Från dessa ytor får dagvatten rinna över vegetationsytor, i ränndalar och makadamfyllda dräneringsstråk till översvämningsytor och vidare i avrinningsstråk eller ledningar som transporterar vattnet ut från området till VASYDs dagvattensystem. På så vis ges vattnet möjlighet att avdunsta, vegetationen kan ta upp vattnet och vattenhastigheten blir långsammare. Inom området eftersträvas en miljöanpassad dagvattenhantering med öppna system och lokalt omhändertagande av dagvatten. Andelen hårdgjorda ytor begränsas och det ges möjligheter för dagvatten att infiltrera. Planerat grönområde kan användas för dagvattenstråk och utjämning. Tillsammans med VASYD håller unds kommun på med att ta fram en dagvattenstrategi som behandlar dagvattenhantering inom kommunens ansvarsområden. Syftet är att få en dagvattenstrategi som fungerar som ett förvaltningsövergripande verktyg för att hantera ambitioner, mål, krav, förutsättningar och ansvarsfördelning. Dagvattenstrategin behandlar enkom dagvatten inom urbana områden. Vattenfrågan ses som en helhet och ur ett övergripande perspektiv. Det är viktigt att åtgärderna som vidtas är av rätt karaktär och att de sätts in på rätt plats. Det som styr insatserna är dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Arbetet med klassificering av de olika recipienternas känslighet görs parallellt med dagvattenstrategin. Renhållning I huvudsak får bostäderna en samlad sophantering och källsortering inom området med miljöhus i gemensamhetsanläggningar. Det är viktigt att det vid utformningen av bostäderna ges utrymme för sopkärl för såväl hushållssopor som källsortering.

9 PANBESKRIVNING 8 (15) ovplikt Bygglov Enligt 5 kap 26 PB ska de överväganden som ligger till grund för omfattningen av kravet på bygglov redovisas i planbeskrivningen. Någon minskning av bygglovplikten föreslås ej, med hänsyn till planområdets läge och beskaffenhet. KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 5 kap 18 plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Program till detaljplan ( ) har upprättats och varit föremål för samråd. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstaganden gjorts efter samråd med länsstyrelsen: Genomförande av planförslaget påverkar främst själva planområdet. Parkmark tas i anspråk för bostadsändamål. Befintliga gång- och cykelstråk genom parken bedöms kunna återskapas. Planområdet behöver planeras med hänsyn till närheten till Södra Stambanan, som är av riksintresse. Bullerpåverkan samt risker i relation till järnvägen och eventuella markföroreningar behöver utredas. Planområdet berörs även av skyddsavstånd till bensinstation, vilken behöver utredas. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mark, luft och vatten uftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom unds kommun. uftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer

10 PANBESKRIVNING 9 (15) inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Markradon Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som lågriskområde. (Normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Markföroreningar Inga kända föroreningar finns i dagsläget. Eventuellt finns rester i marken från ett växthus. Markundersökningar behöver göras, Mark och exploateringskontoret ansvarar för detta. Skuggning Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning och sommarsolstånd kl och kl Vid såväl vårdagjämning som höstdagjämning så når solen i stort sätt alla fönsterytor i väster minst 4 timmar. Större delen av ytan som planeras för lekplats i mitten av området är solbelyst både förmiddag och eftermiddag. Tack vare byggnadernas orientering i nordsydlig riktning blir entrégator och entrétorg solbelysta mitt på dagen även under de mörka vintermånaderna när solen står lägre på himlavalvet. Uteplatserna till de befintliga villorna vid Kävlingevägen påverkas inte av den förslagna bebyggelsens skuggning. Sommarsolstånd 21/6 kl 8.00 Vårdagjämning 21/3 kl 8.00 Skuggstudie tvåplanshus / Illustration Pecan Studio Höstdagjämning 21/9 kl 9.00

11 PANBESKRIVNING 10 (15) Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Utifrån prognostiserad trafikutveckling har bullerförhållandena beräknats av Tyréns i bullerutredning upprättad mars 2009 och reviderad november 2010 samt Nya trafikräkningar för år 2010 finns att tillgå, men för Kävlingevägen, norr om Norra Ringen, har räkningen genomförts under 2009 som anger trafikflödet på det aktuella avsnittet till 9800 fordon/vardagsdygn använts. Trafikflödena i und har generellt inte ökat nämnvärt de senaste åren och inom kommunen räknar man normalt inte med någon trafikökning framöver. De trafikanalyser som gjorts för området kring Mobilia där öppnandet av Nöbbelövsvägen utgjort en förutsättning visar endast på marginella trafikökningar på Nöbbelövsvägen framöver. Mot bakgrund av detta har ingen uppräkning av vägtrafiken till ett framtida prognosår gjorts. Planer finns emellertid inom kommunen på utbyggnader kring bl a Nöbbelövstorg som, tillsammans med andra framtida exploateringar, t ex i Kävlinge, kan ge ett ökat trafikflöde. Hur mycket trafiken kan öka och när en sådan ökning i så fall kommer är emellertid osäker i dagsläget. Generellt gäller att en fördubbling av trafikflödet medför en ökning av den ekvivalenta bullernivån med 3 dba. Det är dock inte troligt att trafiken skulle öka i en sådan omfattning på det aktuella vägnätet, utan framtida trafikökningar kan snarare förväntas öka bullernivåerna med 1-2 dba ekvivalentnivå. För byggnader mot Kävlingevägen beräknas den ekvivalenta bullernivån vid fasad att överskridas på framförallt den andra våningen om inga bullerdämpande åtgärder vidtas. För byggnader utmed Nöbbelövsvägen överskrids den maximala bullernivån på uteplatser om inga bullerdämpande åtgärder vidtas och för vissa byggnader även riktvärdet för ekvivalentnivån.

12 PANBESKRIVNING 11 (15) Tågtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) arbetslokaler maxnivå inne 60 dba Utifrån prognostiserad trafikutveckling har bullerförhållandena beräknats av Tyréns i bullerutredning upprättad mars 2009 och reviderad 2010 samt Med en utblick till tiden 2030, med utgångspunkt i Skånetrafikens tågstrategi 2037, kan resandet med Pågatåg/Öresundståg fyrdubblas, vilket skulle ge en ökning av antalet regionaltåg med %. Med ett antagande att även övriga tågtyper fördubblar sin trafik under samma period kan den ekvivalenta bullernivån öka med 2-3 dba. För byggnader mot Södra Stambanan överskrids riktvärden för ekvivalenta bullernivåer och maximalnivåer från tågtrafiken om inte bullerdämpande åtgärder vidtas. Risker (farligt gods m m) Södra Stambanan öster om planområdet är en transportled för farligt gods. På uppdrag av unds kommun har en lokal anpassning av RIKTSAM tagits fram: Riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods. Föreslagen och befintlig småhusbebyggelse inom planområdet placeras respektive ligger mer än 50 meter ifrån spårmitt i enlighet med riskutredningen. Norr om Nöbbelövsvägen Kävlingevägen finns en bensinstation med påfyllningsrör ca 60 meter från planområdet. Enligt utredning från wuz risk consultancy AB är rekommenderat skyddsavstånd till bensinstation100 meter, vilket framförallt är kopplat till avgaser, buller och emissioner av lättflyktiga kolväten från själva drivmedelsstationen. Beroende på platsens unika förutsättningar kan det vara möjligt att korta avståndet, det är också viktigt att drivmedelsstationen är utrustad med ett s.k. gasåterföringssystem. Elektromagnetiska fält Föreslagen och befintlig småhusbebyggelse inom planområdet placeras respektive ligger mer än 50 meter ifrån spårmitt i enlighet med riskutredningen.

13 PANBESKRIVNING 12 (15) Sociala konsekvenser Befolkning och service Den nya bebyggelsen föreslås omfatta olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar, vilket bidrar till en blandad befolkningsstruktur. Skola och förskola finns i närbelägna Oscarsskolan samt dagligvaruhandel vid Nöbbelövstorg. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Ett småskaligt gatunät med sammanhängande gång- och cykelvägar gör det säkrare för barn att röra sig i och genom området. En samlad parkyta med ny lekplats i anslutning till gång- och cykelstråket i den östliga delen bidrar till barns välbefinnande. Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 12 BVF (byggnader) samt 3 kap 15 PB (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i Bättre för alla version 3 avses tillämpas i enlighet med exploateringsavtal. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. Säkerhet och trygghet Föreslagen bebyggelse med entréer från respektive bostad ut mot gårdsgator och stråk bidrar till ökad trygghet. Nya gång- och cykelstråk inom området blir lämpliga alternativa vägar efter mörkrets inbrott. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar ca 3 ha mark inom Nöbbelöv 24:1 och omfattas av en obebyggd fastighet Nöbbelöv 2:4 samt fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och Nöbbelöv 2:9 som är i privat ägo. Markanvändning Fastigheterna Nöbbelöv 24:1 och 2:4 används idag som parkmark och fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och 2:9 som bostad. Markägoförhållanden Nöbbelöv 24:1 och 2:4 ägs av unds kommun. Fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och 2:9 är i privat ägo. Geoteknik Geoteknisk undersökning ska genomföras och bekostas av exploatör.

14 PANBESKRIVNING 13 (15) Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Planområdet är inte utpekat i ÖP-98 som förtätnings- eller exploateringsområde. Detaljplaner Gällande detaljplaner för Nöbbelöv 24:1 är: 550 från 1991, 339 från 1971 och 322 från Gällande detaljplaner montage i kommunkartan 550 reglerar en byggrätt för en barnstuga i ett plan samt u-område för allmänna ledningar. 322 och 339 reglerar parkmark. Fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och 2:9 är inte planlagda. Fastigheten Nöbbelöv 2:4 är planlagd som gata och park. En befintlig öst- västlig fjärrvärmeledning ska beaktas vid planläggningen och begränsar utbredningen av bebyggelsen. Fjärrvärmeledningen är en huvudledning och får ej byggas över. Ett område med 12 meters bredd ska hållas fritt från bebyggelse, avvikelser ska bekräftas och godkännas av unds Energi. Planområdet ligger ca 35 meter från Södra Stambanan som tillhör stomnätets infrastruktur, vilken i sin helhet är av riksintresse. Naturmiljö och naturresurser Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet Parken har i dag funktion som närpark med en storlek på 3 ha. Parken berörs av vägreservat i norra delen, en förlängning av Nöbbelövsvägen västerut, vilket ingår i detaljplanen för Västkustbanan. Kommunens trädbank låg här men är numera inte aktiv. I den östra delen går ett cykelstråk och här är parken gestaltad med täta ridåer av träd och buskar, en tydlig rumsindelning och väl tilltagna gräsytor. Parken saknar idag ett sammanhängande gångstråk och upplevs som mycket

15 PANBESKRIVNING 14 (15) ensartat, stora trädvolymer innehåller dock fina solitärer vilka tillsammans med den starka rumsligheten ger parken en stor potential. Kulturmiljö och arkeologi Historik Oscarshem är ett homogent område med ett sammanhängande gatunät och återvändsgator. Området angörs från Kävlingevägen och en huvudslinga genom området förbinder smalare bostadsgator kopplade två och två. Bostadsgatorna grupperas kring en mindre park Decemberfältet och Oscarsskolan. Oscarshem ritades på slutet av 50 talet av arkitekt Sten Samuelsson och Fritz Janecke. Området består till största delen av enplans kedjehus och radhus. Bebyggelsen är låg och tät i huvudsak i ett plan med parkering vid respektive fastighet. Området har en enkel karaktär med en blandning av tegel, trä och eternit som fasadmaterial och papptak. Arkeologi änsstyrelsen har hörts av Tekniska förvaltningen angående antikvariska insatser i Danska parken. Riksantikvarieämbetet UV Syd har anfört att Danska parken ligger i anslutning till slaget vid und och föreslår en mindre insats med metalldetektorer. änsstyrelsens uppfattning är att detta får ske på frivillig basis med hänsyn till att det ligger utanför kulturminneslagens bestämmelser. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och änsstyrelsen underrättas. Service Skola och förskola Närbelägna Oscarsskolan har årskurs F-2 därefter hänvisas eleverna till erbäcksskolan. Handel Servicen i stadsdelen består av en dagligvarubutik samt att antal mindre butiker vid Nöbbelövs torg ca 600 meter från planområdet. Trafik Huvudgatunätet inom Oscarshem utgörs av en uppsamlingsgata som består av Danska vägen och Svenska vägen, med körbana på 7,5 meter. Separata gångbanor finns på båda sidorna. Oscarshem ansluter till Kävlingevägen via Christian V:s gata, som har en bredd av ca 8,5 meter. Separata gångbanor finns på båda sidorna och de är ca 3,5 meter breda. Trafikflödet räknat i snitt närmast Kävlingevägen har under de senaste tio åren legat på ca 1000 fordonsrörelser per dygn. Bostadsgatorna i den norra delen är 6,0 meter breda och i den södra delen är de 5,3 meter breda. Gående går i körbanan, högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

16

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen) PÄ 5/2008 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen) Upprättad 2011-11-02 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg)

Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg) PÄ 24/2010 Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg) Upprättad 2011-02-07 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Flintyxan i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av kvarteret Flintyxan i Lund, Lunds kommun PÄ 22/2006a Detaljplan för del av kvarteret Flintyxan i und, unds kommun Upprättad 2009-09-03 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 44/2007a Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2009-10-26 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (8)

Läs mer

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Jägaren 1 m fl i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Jägaren 1 m fl i Lund, Lunds kommun PLANBESKRIVNING 1 (17) Detaljplan för Jägaren 1 m fl i Lund, Lunds kommun SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta befintligt bostadsområde och centrumanläggning inom Nöbbelöv centrum.

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Lunds Södra i Lund, Lunds kommun (Tullgatan Revingegatan)

Detaljplan för kvarteret Lunds Södra i Lund, Lunds kommun (Tullgatan Revingegatan) PÄ 25/2005a Detaljplan för kvarteret unds Södra i und, unds kommun (Tullgatan Revingegatan) Upprättad 2010-01-25 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Gernandtska Lyckan i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av kvarteret Gernandtska Lyckan i Lund, Lunds kommun PÄ 23/2006a Detaljplan för del av kvarteret Gernandtska yckan i und, unds kommun Upprättad 2008-09-01 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Detaljplan för del av Stora Råby 34:7 i Lund, Lunds kommun (Stora Råby byaväg Bjällerupsvägen)

Detaljplan för del av Stora Råby 34:7 i Lund, Lunds kommun (Stora Råby byaväg Bjällerupsvägen) PÄ 1/2005a Detaljplan för del av Stora Råby 34:7 i und, unds kommun (Stora Råby byaväg Bjällerupsvägen) Upprättad 2009-11-20 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg)

Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg) GRANSKNINGSHANDLING PÄ 3/2012a Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg) Upprättad 2013-11-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby, Lunds kommun

Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby, Lunds kommun PÄ 10/2006 Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby, Lunds kommun Upprättad 2007-11-14 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Vallkärratorn 17:1 m fl i Stångby, Lunds kommun (Örtoftavägen)

Detaljplan för del av Vallkärratorn 17:1 m fl i Stångby, Lunds kommun (Örtoftavägen) PÄ 32/2005 Detaljplan för del av Vallkärratorn 17:1 m fl i Stångby, Lunds kommun (Örtoftavägen) Upprättad 2008-09-26 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Rev INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning

Rev INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning Handläggare Anna Pettersson Tel 021-39 15 55 2007-12-20 Rev. 2008-03-11 DP 1670 Dnr 06:10240-BN 540 Detaljplan för Kärsta 1:36, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun

Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda 2015-08-24 53-34 Granskningshandling Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2013:430 BOTKYRKA KOMMUN 2 [7] Illustration

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av kvarteret Åkerskogen och kvarteret Karestäppan inom Mjälga i Borlänge kommun, Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING

Planbeskrivning. Detaljplan för del av kvarteret Åkerskogen och kvarteret Karestäppan inom Mjälga i Borlänge kommun, Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING Diarienummer: Plannummer: 2015/36378 440 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av kvarteret Åkerskogen och kvarteret Karestäppan inom Mjälga i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i september 2015 Normalt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning SOLNA STAD Enkelt planförfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2011-02-15 P11/2 Per Anders Olsson 2011-01-04 SBN/2010:807 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för kv. Marielund inom

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Tumba, mars 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Vårsta centrum är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för. Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa. Skene, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT

Detaljplan för. Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa. Skene, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT Diarienummer PBN 2012/114 Detaljplan för Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa Skene, Marks kommun, Västra Götalands län Väg 156 Gamla Göteborgsv. Ny tillfart Varbergsv. Karta 1-1. Planområdet Ny

Läs mer

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 23/2011a Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) Upprättad 2012-11-09 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (13) Detaljplan

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10)

Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10) PÄ 24/2014a Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING Detaljplan för Egino 14 i Dalby,

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

2004-08-18 REVIDERAD ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för bostadsbebyggelse i Eslöv

2004-08-18 REVIDERAD ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för bostadsbebyggelse i Eslöv 2004-08-18 REVIDERAD ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för bostadsbebyggelse i Eslöv Kv Abborren 15 Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta, tillika grundkarta, med bestämmelser. Planbeskrivning.

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer