Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)"

Transkript

1 PÄ 5/2008 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun (Nöbbelövsvägen) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse planprogram

2 PANBESKRIVNING 1 (15) Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ca 60 nya bostäder i både ägande och hyresrätter med inslag av student och gruppbostäder inom planområde Nöbbelöv 24:1 och 2:4. Angränsande fastigheter Nöbbelöv 2:6 och 2:9 tas med i planen då de idag saknar detaljplan, syftet är att anpassa fastigheterna till befintliga förhållanden och ge utrymme för lämpliga förändringar. PANFÖRSAG Områdets gestaltning och disposition Ny bebyggelse placeras i nordsydliga stråk för optimalt utnyttjande av solen. De enskilda bostäderna bildar radhuslängor och utformas genomgående med entré mot gårdsgator samt med egen trädgård i västerläge. Bostäderna orienteras med gavlar ut mot Nöbbelövsvägen och mot Christian V:s väg. Ny gång och cykelväg planeras genom området som ansluter till de befintliga stråken. I den östra delen iordningställs parkmark med en ny mindre lekplats. Bebyggelsen föreslås få en inriktning mot social och ekologisk hållbarhet med energisnåla och hållbara lösningar. Föreslagna åtgärder Planförslaget innefattar: Ca 49 nya bostäder i ett och två plan. Gruppbostad i ett plan med 6 bostäder. SS boende i ett plan med 6 bostäder Angränsande fastigheter Nöbbelöv 2:4 och 2:9. Kvartersgator som försörjer ny bostäder. Nya gång- och cykelvägar inom området. Parkmark för rekreation.

3 PANBESKRIVNING 2 (15) Illustrationsplan Bebyggelse Bostäder Ny bebyggelse utformas med omtanke om befintlig bebyggelsehöjd och skala inom området. Den nya bebyggelsen anpassas till den befintliga med småskalig bebyggelsestruktur. Byggnader föreslås få en inriktning mot social och ekologisk hållbarhet med lågenergihus som byggs resurseffektivt med återvinningsbara byggmaterial. I den östra delen mot Nöbbelövsvägen, Kävlingevägen och Christian V:s väg föreslås ny bebyggelse i två plan. Vy mot Christian V:s väg / Illustration Pecan Studio

4 PANBESKRIVNING 3 (15) Entréfasad och gavelfasad tvåplanshus / Illustration Pecan Studio Trädgårdsfasad tvåplanshus / Illustration Pecan Studio I den västra delen föreslås bebyggelse i ett plan. Enplansbebyggelsen ger ett lägre och tätare intryck mot anslutande befintliga enplansradhus, här föreslås även en gruppbostad och ett SS-boende. Vy från Nöbbelövsvägen / Illustration Pecan Studio

5 PANBESKRIVNING 4 (15) Entréfasad och trädgårdsfasad enplanshus / Illustration Pecan Studio Grönstruktur och parker Mot Nöbbelövsvägen är det av största vikt att nya träd planteras och stärker det idag karaktäristiska gaturummet. Befintliga träd, har så långt det går, tagits som utgångspunkt för bebyggelsens placering. I den östra delen planeras ett samlat parkrum med en mindre lekplats där ett nytt gång och cykelstråk passerar. I anslutning till föreslagna bostäder planeras såväl enskilda som gemensamma uteplatser Trafik Biltrafik Området trafikmatas från Nöbbelövsvägen, Christian V:s väg och Svenska vägen. Nya infarter till parkeringsplatser ansluter till dessa och utformas som gårdsgator med angöring till gemensamma parkeringsplatser. Befintliga fastigheter Nöbbelöv 2:6 och 2:9 bibehåller sin infart från Kävlingevägen. Gång- och cykeltrafik Ett nytt nord- sydligt gång- och cykelstråk föreslås i den östra delen genom parken. I detaljplanen säkerställs utrymme för en gång- och cykelväg som ansluter till reservat för tunnel under Kävlingevägen och Södra Stambanan i enlighet med gällande plan, vilket möjliggör en fortsättning av stråket österut till S:t Hans backar. På sikt föreslås Nöbbelövsvägen kompletteras med ny gång- och cykelbana på den södra sidan och en (enkelriktad) cykelbana på östra sidan av Kävlingevägen.

6 PANBESKRIVNING 5 (15) Gång- och cykelvägnät Kollektivtrafik Området trafikeras av stadsbusslinjen 3, linjen går från Nöbbelöv till centrala und via Möllevången och hållplatser finns vid korsningen mellan Svenska vägen, Danska vägen, Christian V:s väg och vid Nöbbelövsvägen. 1 km från planområdet ligger Gunnesbo station. Parkering Inom området löses parkering som samlad parkering med infarter från Nöbbelövsvägen, Svenska vägen och Christian V:s väg. Infart till befintliga fastigheter 2:6 och 2:9 sker från Kävlingevägen. Parkeringsbehovet baseras på p-normen för ytterområden. Följande planeringsnormer för parkering ska tillämpas: Småhus med gemensam parkering 1,5 ppl/lgh Småhus med tomtparkering 2,0 ppl/lgh Flerfamiljshus 10,5 ppl/1000m 2 BTA Parkeringsbehovet, inklusive besöksparkering och angöring, ska lösas på tomtmark. Bullerskyddsåtgärder Bostäderna ska göras genomgående med tillgång till tyst/ljuddämpad sida och krav ställs på bullerdämpning i fasad, fönster och ventiler. Vissa uteplatser kan, beroende på placering, behövas bullerskärm med plank eller mur i fastighetsgräns. Vid bedömningen av bullerdämpande åtgärder har ansatsen varit att göra en samlad bedömning avseende såväl bullret från vägen som bullret från

7 PANBESKRIVNING 6 (15) järnvägen, där järnvägen blir dimensionerande för behovet av åtgärder mot den östra sidan av den planerade bebyggelsen. Då järnvägsbullret bedöms vara dimensionerande föreslås att en bullerdämpande skärm anläggs utmed järnvägen, skärmen skulle behöva vara 300m lång, och 2-3m hög samt placerad 5m från närmaste spårmitt. Denna kompletteras med kravet att de nya bostäderna utmed Kävlingevägen har en fasaddämpning på > 30 dba för att riktvärdet inomhus skall klaras. Anläggandet av en bullerdämpande skärm utmed järnvägen genomförs i samverkan med unds kommun, exploatör och Trafikverket. Principskiss skärmens placering alternativ 3 För den planerade bebyggelsen mot Kävlingevägen gäller också att fyra av sex bostadsrum samt uteplats i husraden närmast vägen är vända mot väster, dvs bort från vägen på tyst eller ljuddämpad sida. I den inre husraden är tre av sex bostadsrum samt uteplats vända bort från vägen. Utmed Nöbbelövsvägen ligger huset relativt nära vägen vilket medför att bullernivåerna vid fasad ofta överskrider, eller ligger på gränsen till, riktvärdena. Då utrymme för skärmande åtgärder är begränsat föreslås även här att de nya bostäderna har en fasaddämpning på > 30 dba för att riktvärdet inomhus skall klaras. Uteplatserna skärmas delvis av husen men här krävs en skärm för att riktvärdet för maximalnivån på uteplatser skall klaras. Den planerade bebyggelsen mot Nöbbelövsvägen, förutom SS-boende, består av mindre markbostäder med 1-2 r ok, där ett av bostadsrummen i den yttersta lägenheten kommer att vara ut mot Nöbbelövsvägen.

8 PANBESKRIVNING 7 (15) Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga kommunala el, VA och fjärrvärmeledningar. Dagvattenhantering Förutsättningarna för dagvattenhantering har utretts av Týrens De befintliga dagvattenledningarna som går norr respektive söder om området har dimensionen 400mm och väster om Danska parken ökar dimensionen till 500mm. Det är möjligt att ansluta dagvatten från området till dessa ledningsstråk, vilket innebär avvattning mot norr, väster eller söder. Kravet som ställs från VASYD är att dagvattnet ska fördröjas inom området till motsvarande 20 liter per sekund och hektar. Att ta hand om dagvatten lokalt enbart genom infiltration och perkolation bedöms inte vara möjligt då jordarten förmodligen är moränlera. För att leva upp till kraven avseende dagvatten bör så långt det är möjligt att dagvatten avleds i så kallade tröga system. De lokala förutsättningarna ska utnyttjas för att minimera och fördröja flödet. Dagvatten samlas främst på hårdgjorda ytor som tak, gångar och parkeringar. Från dessa ytor får dagvatten rinna över vegetationsytor, i ränndalar och makadamfyllda dräneringsstråk till översvämningsytor och vidare i avrinningsstråk eller ledningar som transporterar vattnet ut från området till VASYDs dagvattensystem. På så vis ges vattnet möjlighet att avdunsta, vegetationen kan ta upp vattnet och vattenhastigheten blir långsammare. Inom området eftersträvas en miljöanpassad dagvattenhantering med öppna system och lokalt omhändertagande av dagvatten. Andelen hårdgjorda ytor begränsas och det ges möjligheter för dagvatten att infiltrera. Planerat grönområde kan användas för dagvattenstråk och utjämning. Tillsammans med VASYD håller unds kommun på med att ta fram en dagvattenstrategi som behandlar dagvattenhantering inom kommunens ansvarsområden. Syftet är att få en dagvattenstrategi som fungerar som ett förvaltningsövergripande verktyg för att hantera ambitioner, mål, krav, förutsättningar och ansvarsfördelning. Dagvattenstrategin behandlar enkom dagvatten inom urbana områden. Vattenfrågan ses som en helhet och ur ett övergripande perspektiv. Det är viktigt att åtgärderna som vidtas är av rätt karaktär och att de sätts in på rätt plats. Det som styr insatserna är dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Arbetet med klassificering av de olika recipienternas känslighet görs parallellt med dagvattenstrategin. Renhållning I huvudsak får bostäderna en samlad sophantering och källsortering inom området med miljöhus i gemensamhetsanläggningar. Det är viktigt att det vid utformningen av bostäderna ges utrymme för sopkärl för såväl hushållssopor som källsortering.

9 PANBESKRIVNING 8 (15) ovplikt Bygglov Enligt 5 kap 26 PB ska de överväganden som ligger till grund för omfattningen av kravet på bygglov redovisas i planbeskrivningen. Någon minskning av bygglovplikten föreslås ej, med hänsyn till planområdets läge och beskaffenhet. KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 5 kap 18 plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Program till detaljplan ( ) har upprättats och varit föremål för samråd. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstaganden gjorts efter samråd med länsstyrelsen: Genomförande av planförslaget påverkar främst själva planområdet. Parkmark tas i anspråk för bostadsändamål. Befintliga gång- och cykelstråk genom parken bedöms kunna återskapas. Planområdet behöver planeras med hänsyn till närheten till Södra Stambanan, som är av riksintresse. Bullerpåverkan samt risker i relation till järnvägen och eventuella markföroreningar behöver utredas. Planområdet berörs även av skyddsavstånd till bensinstation, vilken behöver utredas. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mark, luft och vatten uftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom unds kommun. uftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer

10 PANBESKRIVNING 9 (15) inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Markradon Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som lågriskområde. (Normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Markföroreningar Inga kända föroreningar finns i dagsläget. Eventuellt finns rester i marken från ett växthus. Markundersökningar behöver göras, Mark och exploateringskontoret ansvarar för detta. Skuggning Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning och sommarsolstånd kl och kl Vid såväl vårdagjämning som höstdagjämning så når solen i stort sätt alla fönsterytor i väster minst 4 timmar. Större delen av ytan som planeras för lekplats i mitten av området är solbelyst både förmiddag och eftermiddag. Tack vare byggnadernas orientering i nordsydlig riktning blir entrégator och entrétorg solbelysta mitt på dagen även under de mörka vintermånaderna när solen står lägre på himlavalvet. Uteplatserna till de befintliga villorna vid Kävlingevägen påverkas inte av den förslagna bebyggelsens skuggning. Sommarsolstånd 21/6 kl 8.00 Vårdagjämning 21/3 kl 8.00 Skuggstudie tvåplanshus / Illustration Pecan Studio Höstdagjämning 21/9 kl 9.00

11 PANBESKRIVNING 10 (15) Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Utifrån prognostiserad trafikutveckling har bullerförhållandena beräknats av Tyréns i bullerutredning upprättad mars 2009 och reviderad november 2010 samt Nya trafikräkningar för år 2010 finns att tillgå, men för Kävlingevägen, norr om Norra Ringen, har räkningen genomförts under 2009 som anger trafikflödet på det aktuella avsnittet till 9800 fordon/vardagsdygn använts. Trafikflödena i und har generellt inte ökat nämnvärt de senaste åren och inom kommunen räknar man normalt inte med någon trafikökning framöver. De trafikanalyser som gjorts för området kring Mobilia där öppnandet av Nöbbelövsvägen utgjort en förutsättning visar endast på marginella trafikökningar på Nöbbelövsvägen framöver. Mot bakgrund av detta har ingen uppräkning av vägtrafiken till ett framtida prognosår gjorts. Planer finns emellertid inom kommunen på utbyggnader kring bl a Nöbbelövstorg som, tillsammans med andra framtida exploateringar, t ex i Kävlinge, kan ge ett ökat trafikflöde. Hur mycket trafiken kan öka och när en sådan ökning i så fall kommer är emellertid osäker i dagsläget. Generellt gäller att en fördubbling av trafikflödet medför en ökning av den ekvivalenta bullernivån med 3 dba. Det är dock inte troligt att trafiken skulle öka i en sådan omfattning på det aktuella vägnätet, utan framtida trafikökningar kan snarare förväntas öka bullernivåerna med 1-2 dba ekvivalentnivå. För byggnader mot Kävlingevägen beräknas den ekvivalenta bullernivån vid fasad att överskridas på framförallt den andra våningen om inga bullerdämpande åtgärder vidtas. För byggnader utmed Nöbbelövsvägen överskrids den maximala bullernivån på uteplatser om inga bullerdämpande åtgärder vidtas och för vissa byggnader även riktvärdet för ekvivalentnivån.

12 PANBESKRIVNING 11 (15) Tågtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) arbetslokaler maxnivå inne 60 dba Utifrån prognostiserad trafikutveckling har bullerförhållandena beräknats av Tyréns i bullerutredning upprättad mars 2009 och reviderad 2010 samt Med en utblick till tiden 2030, med utgångspunkt i Skånetrafikens tågstrategi 2037, kan resandet med Pågatåg/Öresundståg fyrdubblas, vilket skulle ge en ökning av antalet regionaltåg med %. Med ett antagande att även övriga tågtyper fördubblar sin trafik under samma period kan den ekvivalenta bullernivån öka med 2-3 dba. För byggnader mot Södra Stambanan överskrids riktvärden för ekvivalenta bullernivåer och maximalnivåer från tågtrafiken om inte bullerdämpande åtgärder vidtas. Risker (farligt gods m m) Södra Stambanan öster om planområdet är en transportled för farligt gods. På uppdrag av unds kommun har en lokal anpassning av RIKTSAM tagits fram: Riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods. Föreslagen och befintlig småhusbebyggelse inom planområdet placeras respektive ligger mer än 50 meter ifrån spårmitt i enlighet med riskutredningen. Norr om Nöbbelövsvägen Kävlingevägen finns en bensinstation med påfyllningsrör ca 60 meter från planområdet. Enligt utredning från wuz risk consultancy AB är rekommenderat skyddsavstånd till bensinstation100 meter, vilket framförallt är kopplat till avgaser, buller och emissioner av lättflyktiga kolväten från själva drivmedelsstationen. Beroende på platsens unika förutsättningar kan det vara möjligt att korta avståndet, det är också viktigt att drivmedelsstationen är utrustad med ett s.k. gasåterföringssystem. Elektromagnetiska fält Föreslagen och befintlig småhusbebyggelse inom planområdet placeras respektive ligger mer än 50 meter ifrån spårmitt i enlighet med riskutredningen.

13 PANBESKRIVNING 12 (15) Sociala konsekvenser Befolkning och service Den nya bebyggelsen föreslås omfatta olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar, vilket bidrar till en blandad befolkningsstruktur. Skola och förskola finns i närbelägna Oscarsskolan samt dagligvaruhandel vid Nöbbelövstorg. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Ett småskaligt gatunät med sammanhängande gång- och cykelvägar gör det säkrare för barn att röra sig i och genom området. En samlad parkyta med ny lekplats i anslutning till gång- och cykelstråket i den östliga delen bidrar till barns välbefinnande. Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 12 BVF (byggnader) samt 3 kap 15 PB (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i Bättre för alla version 3 avses tillämpas i enlighet med exploateringsavtal. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. Säkerhet och trygghet Föreslagen bebyggelse med entréer från respektive bostad ut mot gårdsgator och stråk bidrar till ökad trygghet. Nya gång- och cykelstråk inom området blir lämpliga alternativa vägar efter mörkrets inbrott. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar ca 3 ha mark inom Nöbbelöv 24:1 och omfattas av en obebyggd fastighet Nöbbelöv 2:4 samt fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och Nöbbelöv 2:9 som är i privat ägo. Markanvändning Fastigheterna Nöbbelöv 24:1 och 2:4 används idag som parkmark och fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och 2:9 som bostad. Markägoförhållanden Nöbbelöv 24:1 och 2:4 ägs av unds kommun. Fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och 2:9 är i privat ägo. Geoteknik Geoteknisk undersökning ska genomföras och bekostas av exploatör.

14 PANBESKRIVNING 13 (15) Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Planområdet är inte utpekat i ÖP-98 som förtätnings- eller exploateringsområde. Detaljplaner Gällande detaljplaner för Nöbbelöv 24:1 är: 550 från 1991, 339 från 1971 och 322 från Gällande detaljplaner montage i kommunkartan 550 reglerar en byggrätt för en barnstuga i ett plan samt u-område för allmänna ledningar. 322 och 339 reglerar parkmark. Fastigheterna Nöbbelöv 2:6 och 2:9 är inte planlagda. Fastigheten Nöbbelöv 2:4 är planlagd som gata och park. En befintlig öst- västlig fjärrvärmeledning ska beaktas vid planläggningen och begränsar utbredningen av bebyggelsen. Fjärrvärmeledningen är en huvudledning och får ej byggas över. Ett område med 12 meters bredd ska hållas fritt från bebyggelse, avvikelser ska bekräftas och godkännas av unds Energi. Planområdet ligger ca 35 meter från Södra Stambanan som tillhör stomnätets infrastruktur, vilken i sin helhet är av riksintresse. Naturmiljö och naturresurser Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet Parken har i dag funktion som närpark med en storlek på 3 ha. Parken berörs av vägreservat i norra delen, en förlängning av Nöbbelövsvägen västerut, vilket ingår i detaljplanen för Västkustbanan. Kommunens trädbank låg här men är numera inte aktiv. I den östra delen går ett cykelstråk och här är parken gestaltad med täta ridåer av träd och buskar, en tydlig rumsindelning och väl tilltagna gräsytor. Parken saknar idag ett sammanhängande gångstråk och upplevs som mycket

15 PANBESKRIVNING 14 (15) ensartat, stora trädvolymer innehåller dock fina solitärer vilka tillsammans med den starka rumsligheten ger parken en stor potential. Kulturmiljö och arkeologi Historik Oscarshem är ett homogent område med ett sammanhängande gatunät och återvändsgator. Området angörs från Kävlingevägen och en huvudslinga genom området förbinder smalare bostadsgator kopplade två och två. Bostadsgatorna grupperas kring en mindre park Decemberfältet och Oscarsskolan. Oscarshem ritades på slutet av 50 talet av arkitekt Sten Samuelsson och Fritz Janecke. Området består till största delen av enplans kedjehus och radhus. Bebyggelsen är låg och tät i huvudsak i ett plan med parkering vid respektive fastighet. Området har en enkel karaktär med en blandning av tegel, trä och eternit som fasadmaterial och papptak. Arkeologi änsstyrelsen har hörts av Tekniska förvaltningen angående antikvariska insatser i Danska parken. Riksantikvarieämbetet UV Syd har anfört att Danska parken ligger i anslutning till slaget vid und och föreslår en mindre insats med metalldetektorer. änsstyrelsens uppfattning är att detta får ske på frivillig basis med hänsyn till att det ligger utanför kulturminneslagens bestämmelser. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och änsstyrelsen underrättas. Service Skola och förskola Närbelägna Oscarsskolan har årskurs F-2 därefter hänvisas eleverna till erbäcksskolan. Handel Servicen i stadsdelen består av en dagligvarubutik samt att antal mindre butiker vid Nöbbelövs torg ca 600 meter från planområdet. Trafik Huvudgatunätet inom Oscarshem utgörs av en uppsamlingsgata som består av Danska vägen och Svenska vägen, med körbana på 7,5 meter. Separata gångbanor finns på båda sidorna. Oscarshem ansluter till Kävlingevägen via Christian V:s gata, som har en bredd av ca 8,5 meter. Separata gångbanor finns på båda sidorna och de är ca 3,5 meter breda. Trafikflödet räknat i snitt närmast Kävlingevägen har under de senaste tio åren legat på ca 1000 fordonsrörelser per dygn. Bostadsgatorna i den norra delen är 6,0 meter breda och i den södra delen är de 5,3 meter breda. Gående går i körbanan, högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

16

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer