PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten"

Transkript

1 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge

2 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar: - Detaljplanekarta med bestämmelser - Denna planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Fastighetsförteckning Övriga handlingar/utredningar som tagits fram under planarbetets gång: - Behovsbedömning, Botkyrka kommun i februari Riskhänsyn i detaljplan. Nyetablering av Max restaurang i Slagsta, Botkyrka. Tyréns PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Skjutshållet 1, Slagsta, Botkyrka. Sandström, Miljö- och Säkerhetskonsult, Dagvattenutredning MAX Slagsta (Skjutshållet 1) Tyréns, PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en snabbmatsrestaurang i anslutning till den befintliga bensinstationen. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder som detaljplanen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, och 4 kapitel. Eftersom planområdet omges av trafikleder är sannolikt halterna av luftföroreningar höga. Enligt beräkningar av SLB-analys överskrids miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) vid E4/E20 men sannolikt inte på det avstånd där planområdet ligger. PLANDATA Läge och areal Planområdet som omfattar hela fastigheten Skjutshållet 1 ligger norr om Fittja Trafikplats, omgivet av E4/E20, Botkyrkaleden och Fågelviksvägen. Planområdets areal är 9 440m 2. Markägoförhållanden Skjutshållet 1 ägs av AB Svenska Shell.

3 3(6) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan, detaljplaner och förordnanden Planområdet ligger inom ett område som i Översiktsplanen för Botkyrka kommun anges som pågående markanvändning, vilket även inbegriper mindre förtätningar och enskilda etableringar. Gällande detaljplan medger bensinstation.. Den gränsar i norr mot förändringsområdet Slagsta strand som planeras utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter. För fastigheten gäller idag detaljplanen Fittja XXI (pl ). Marken är avsatt för bilservice, bilverkstad och parkering på kvartersmark. Den gränsar i söder mot detaljplan för Fittja trafikplats. Fastigheten ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Behovsbedömning Kommunen har i februari 2011 gjort en behovsbedömning. Här konstateras: - Den del av fastigheten som är oexploaterad innehåller inga betydande natur- eller kulturvärden. Planändringen kommer att medför en viss ökning av vägtrafiken i området men ökningen bedöms vara marginell i jämförelse med det totala trafikarbetet i området. - Planområdet är exponerat för buller och luftföroreningar från omgivande trafikleder. Sannolikt klaras dock miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. Om byggnaden utformas så att riktvärdet för buller i arbetslokaler kan klaras bedöms platsen vara acceptabel för denna typ av verksamhet. - En dagvattenutredning (Tyréns, 2010) har utförts i planområdet som visar att dagvattnet kan infiltreras i mark efter oljeavskiljning. Om denna dagvattenlösning utförs bedöms detaljplanen få mycket liten påverkan på Mälaren och Albysjön. - En riskutredning har utförts med anledning av närheten mellan restaurangen och planområdets bensinstation samt närheten till trafikleder för farligt gods. Om de åtgärder som utredarna föreslår vid Botkyrkaleden och Fågelviksvägen utförs bedöms en tolerabel risknivå för restaurangen vara säkerställd. Sammantaget bedöms detaljplanen inte ge upphov till betydande miljöpåverkan och en MKB behöver därför inte upprättas. Övriga kommunala beslut i övrigt Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog i december 2008 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Skjutshållet 1. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur På den obebyggda västra delen av fastigheten finns en mindre skogsdunge och en gräsyta. Underlaget bedöms bestå av glaciala sediment (sand/finsand). En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av Sandström Miljö- och Säkerhetskonsult ( ). Inget av de analyserade jordproverna innehåller halter av petroleumämnen PAH eller metaller över Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning (KM).

4 4(6) Bebyggelse På den östra delen av fastigheten ligger en bensinstation med butik, verkstäder och biltvätt. På den västra delen av fastigheten möjliggör detaljplanen byggnation av karaktär snabbmatsrestaurang med tillhörande arrangemang. Planerad bebyggelse Gator och trafik Idag sker in- och utfart av trafiksäkerhetsskäl på olika platser efter gränsen mot Fågelviksvägen. Detta bekräfats i planen. Utfart från den tillkommande bebyggelsen måste ske ske över bensinstationens område vilket säkerställs genom planbestämmelse. Störningar, risker De olycksrisker som kan komma att påverka den planerade bebyggelsen har analyserats i en rapport från Tyréns AB, Riskhänsyn i detaljplan, Nyetablering av Max restaurang i Slagsta Botkyrka, De riskobjekt som identifierats är Fågelviksvägen, Botkyrkaleden, E4/E20 och bensinstationen. Detaljplanen anger att den tillkommande bebyggelsen skall ligga minst 30 och 20 meter från Botkyrkaledens respektive Fågelviksvägen. En 25 meter bred zon mellan den tillkommande bebyggelsen och den befintliga bensinstationen får inte bebyggas. För att beakta att tillräcklig hänsyn tas till att säkerställa en tolerabel risknivå avseende olycksrisker för den planerade restaurangen anser Tyréns att följande åtgärder ska vidtas.

5 5(6) För Botkyrkaleden - Ett avåkningsskydd t ex räcke samt kantsten ska uppföras längs med Botkyrkaleden. Avåkningsräcket förhindrar att fordon kan komma in på restaurangens område medan kantstenen förhindrar att vätska och en eventuell pölbrand kan sprida sig närmare restaurangen. Max planerar att arbeta in detta i projekteringen. - Utrymningsvägar som vetter bort från Botkyrkaleden för att säkerställa att en säker utrymning kan ske från restaurangen. Max planerar att införa utrymningsvägar mot Fågelviksvägen. - Området inom 30 m från Botkyrkaleden ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Avståndet till restaurangen och Botkyrkaleden är ca 30 m. Max planerar för att området inte ska utnyttjas till stadigvarande vistelse För Fågelviksvägen - Området inom 20 m från vägen ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse alternativt så ska en avskärmning, t ex ett 2 m högt plank, uppföras utefter vägen. Avståndet till restaurangen och huvuddelen av planerad uteservering är längre än 20 m. En mindre del av uteserveringen är inom 20 m. För denna del planerar Max att undersöka möjligheterna att uppföra en avskärmning. För bensinstationen - Inga åtgärder anses nödvändiga att vidta baserat på DNVs riskkriterier och Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer. Teknisk försörjning Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet. Dagvattnet skall i möjligaste mån hanteras inom fastigheten. Tyréns föreslår i sin utredning att dagvatten från hårdgjorda ytor renas i en olje/slamavskiljare och sedan avleds till infiltrationsmagasin under mark. Avrinning från tak bedöms kunna infiltreras direkt i mark. Den befintliga bensinstationen är ansluten till fjärrvärmenätet. Konsekvenser av planens genomförande Den nya bebyggelsen kommer att generera ytterligare vägtrafik till området. Vägtrafiken medför luftutsläpp och buller. Denna vägtrafikökning bedöms dock bli marginell i jämförelse med det totala trafikarbetet i området. Bensinstationsdelen av planområdet är idag inte anslutet till dagvattennätet utan dagvattnet infiltreras lokalt. Bensinstationsdelen kommer att kunna anslutas till oljeavskiljarna på restaurangdelen vilket är positivt för miljön.

6 6(6) MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Agneta Engver Lindqvist projektledare Anna Liefvergren trafikingenjör Katja Larnholt vatten- och avloppsingenjör Anders Forsberg miljö SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plan- och Bygglovsenheten PG CARLSSON ARKITEKT AB Maja Nilheim Olof Karlsson PG Carlsson Enhetschef Planarkitekt Arkitekt SAR/MSA

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 Dnr 2010.0270-214 Program till detaljplan för Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med programmet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer