- MARK OCH PLANERING Dnr 2014/70 DP/ä 253/343

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- MARK OCH PLANERING Dnr 2014/70 DP/ä 253/343"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID ANTAGANDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Område vid kyrkan Hov 73:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala län Enkelt planförfarande Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby

2 2 (9)

3 3 (9) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING... 4 Handlingar... 4 Planprocessen... 4 PLANÄNDRINGENS BAKGRUND OCH SYFTE... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktsplan... 5 Detaljplan... 5 Behovsbedömning... 6 Riksintresse... 6 Strandskydd... 6 Planuppdrag... 6 PLANDATA... 7 Lägesbestämning och area... 7 Markägoförhållanden... 7 PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER... 7 Planförslaget... 7 Bebyggelse... 7 Bygglov... 8 Trafik och parkering... 8 Teknisk försörjning... 8 TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING... 9 ORGANISATORISKA FRÅGOR... 9 Tidplan... 9 Genomförandetid... 9 Huvudmannaskap... 9 Förfarande... 9 Avtal... 9 Medverkande tjänstemän... 9

4 4 (9) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Handlingar - Tillägg till plankarta - Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning - Fastighetsförteckning Planprocessen En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning fastslår användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga verksamheter kräver en förändrad markanvändning. I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska regleras, vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark. Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär för en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett stöd för att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen syftar till att säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan berörda parter m.m. efter planens antagande. En ändring av en detaljplan görs när man vill göra mindre förändringar i gällande detaljplan. En ändring bör läsas ihop med underliggande detaljplan för att få en komplett bild av vad som gäller för platsen. En detaljplanprocess kan genomföras med enkelt eller normalt förfarande. Ett enkelt planförfarande används när de föreslagna förändringarna är av ringa intresse för allmänheten eller innebär en begränsad ändring av rådande förhållanden. Samrådsskedet är då begränsat till tre veckor och förslaget ställs inte ut. Processpilen nedan illustrerar vart i planprocessen som den aktuella detaljplanen befinner sig.

5 5 (9) PLANÄNDRINGENS BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med denna planändring är att skapa möjlighet till förändrad användning av den Gamla kyrkskolan, som under lång tid har använts som skolfastighet. Detta användningssätt önskas förändras då lokalen inte längre används som skolverksamhet eller annan samlingsverksamhet. För att möjliggöra att byggnaden i framtiden även kan användas för bostad eller handelsändamål behöver detaljplanen ändras. Ändringen innebär att fastigheten måste tillgodose nya krav när det gäller avfallshantering, och parkeringar. För att möjliggöra detta måste prickmark, mark som inte får bebyggas och plusmark regleras för att möjliggöra uppförandet av sophus, carport samt förråd. Inga andra förändringar inom detaljplanen är aktuella. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I gällande Översiktsplan beskrivs Östervåla tätort som ett fungerande servicecentrum för de norra kommundelarna. Översiktsplanens riktlinjer för framtida markanvändning anger att ny bostadsbebyggelse bör förläggas till befintliga planområden. Utöver dessa bör ny bostadsbebyggelse hitta lämpliga lägen för förtätning inom ortens befintliga struktur. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan. Detaljplan Gällande detaljplan, planområdet markerat med röd kantfärg.

6 6 (9) För området gäller detaljplan för Område vid kyrkan, DP 253, som vann laga kraft I planen är marken planlagd för ändamålet samlingslokal. Byggnaden är q-märkt och innebär att ändringen inte får förvanska byggnadens karaktär. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningen och skall utformas i samråd med antikvarien. Den markanvändning som kommer gälla efter planändringen är: B Bostäder C³ Samlingslokal H Handel Behovsbedömning En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt planoch bygglagen 4 kap 34 och 6 kap 11 miljöbalken. Planändringen bedöms inte medföra sådana förändringar och påverkan att den fordrar en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen har tagit ställning till behovsbedömningen och delar kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen inte är nödvändig. Riksintresse Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Strandskydd Planområdet omfattas inte av något strandskydd. Enligt gällande lagstiftning (MB 7 kap 18 g ) gäller strandskydd åter om en detaljplan upphävs eller om den ersätts med en ny detaljplan. Då aktuell planändring utgör ändring genom tillägg av befintlig plan, bedömer kommunen att åtgärden inte omfattas av 18 g och att strandskyddet därmed inte behöver prövas på nytt. Planuppdrag Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2014 att mark- och planeringsenheten ska påbörja planarbetet så snart planavtal är tecknat mellan Heby kommun och Hebyfastigheter AB.

7 7 (9) PLANDATA Lägesbestämning och area I centrala Östervåla tätort vid Hovsvägen, i höjd med korsningen med Kyrkvägen, ligger fastigheten Hov 73:1. Området för planändringen är 3266 m² stort. Planområdet Orienteringskarta över planområdets läge i Östervåla tätort. Markägoförhållanden En fastighet berörs av planändringen: - Hov 73:1, ägs av Hebyfastigheter AB. PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planförslaget Planförslaget innebär att nuvarande planbestämmelse [C³], samlingslokal fortsatt kommer att gälla men markanvändningen [B], bostäder samt [H], handel tillkommer. Planen medger bebyggelse i högst två våningar. Bebyggelsen begränsas av [prickmark], mark som inte får bebyggas. I planarbetet minskas prickmarken och ersätts av så kallad [plusmark]. Plusmarken visar att endast uthus, sophus, garage och andra liknande komplementbyggnader får uppföras. Det minskade prickmarksområdet innebär att sophus, uthus och garage/carport tillåts två meter från tomtgräns. I nuvarande plan finns plusmark där det befintliga förrådet finns men denna yta kommer att flyttas i planområdet på grund av en ledningsrätt. D.v.s. förrådet kommer att finnas kvar, men om det rivs får det inte återuppföras på samma ställe. Området där ledningsrätten för Vatten- och avloppsledningarna kommer u-området [u], att finnas i plankartan. Bebyggelse Inom fastigheten finns idag två byggnader, ett garage/uthus och ett tvåvåningshus. Tvåvåningshuset byggdes år 1894 och är en q-märkt kulturbyggnad i Östervåla. Byggnaden har tidigare använts för skolverksamhet men står i dagsläget tom. Planförslaget innebär att användningen ändras från samlingslokal till bostäder, handel och samlingslokal.

8 8 (9) Bygglov Om byggnaden i framtiden ska användas för bostäder eller handelsändamål måste bygglov sökas för ändrad användning. Trafik och parkering Parkeringsplatser tillgodoses inom fastigheten. Totala bilparkeringsbehovet för kommande bostäder inklusive besöksparkering, är enligt kommunens gällande parkeringspolicy cirka 8 platser (bostäder cirka 675 m2 BTA, behov 11,7 platser/1000 m2 BTA. På fastigheten planeras 6 carportar byggas samt fyra besöksparkeringar. På prickmark får ingen byggnad uppföras, dock finns möjlighet att anlägga 4 besöksplatser på prickmark. Plusmark medger möjlighet till byggnation av carportar. Totala bilparkeringsbehovet vid handelsverksamhet, är enligt kommunens gällande parkeringspolicy cirka 19 platser (handel cirka 675 m2 BTA, behov 28 platser/1000 m2 BTA. Parkeringsplatser planeras byggas på plusmarken där nuvarande förråd finns samt längs med ån. Andra parkeringsmöjligheter finns även i närheten. In- och utfart sker mot kyrkvägen. I anslutning till planområdet längs kyrkvägen mot stora torget går en gång- och cykelbana. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Dagvatten Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Avloppsledningar och vattenledningar finns i anslutning till fastigheten. Genomförandet av planen utökar inte andelen hårdgjorda ytor och kommer därför inte att bidra till att dagvattnet ökar. Dagvatten omhändertas lokalt på fastigheten, dagvattnet skall infiltreras i vegetationsytor samt ledas till kommunens dagvattensystem. Avfall Fastigheten ligger inom kommunens ansvarsområde för sophantering. Hantering av avfall ska ske enligt Heby kommuns renhållningsordning och följa de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Fastighetsrättsliga frågor Inom planområdet finns flera ledningsrätter: Vatten- och avloppsledningar, Tele samt starkström. Ledningarna markeras med U-område i plankartan.

9 9 (9) TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Preliminär tidplan för detaljplanen: - Samråd 1 oktober - 31 oktober Antagande i KS 20 januari Laga kraft i december om planändringen ej överklagas. Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman inom planområdet. Förfarande Planen handläggs med enkelt planförfarande eftersom den är av begränsad betydelse för allmänheten. Planarbetet sker av praktiska och kostnadsskäl inom förvaltningen, som också hanterar den formella planprocessen. Avtal Planändringen är initierad av Hebyfastigheter AB och plankostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal har tecknats med Hebyfastigheter AB för att reglera ansvar och kostnader mellan kommunen och planintressenten. Medverkande tjänstemän Planändringen är upprättad av mark- och planeringsenheten, Heby kommun, genom planingenjör Johanna Sundqvist. För mark- och planeringsenheten Johanna Sundqvist Planingenjör