Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län"

Transkript

1 Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till planbestämmelser Postadress ARJEPLOG Tel växel E-post Besöksadress Tingsbacka, Storgatan 20 Tel Webbadress Org nummer (8)

2 Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg till planbeskrivning avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län HANDLINGAR - Tillägg till planbestämmelser - - Tillägg till genomförandebeskrivning ÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med ändringen av detaljplanen genom tillägg till planbestämmelser är att skapa planmässiga förutsättningar för utökat våningsantal inom planlagd byggrätt för del av fastigheten Bävern 11. Tillägg till planbestämmelser omfattar ändring av våningsantal från högst två våningar till högst tre våningar samt ny planbestämmelse för högsta nockhöjd. PLANDATA Tillägg till planbestämmelser omfattar del av fastigheten Bävern 11 i centrala Arjeplog. Fastigheten är i privat ägo. BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKBförordningen har upprättats den 1 april Kommunen bedömer att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan då tillägg till planbestämmelser inte innebär ändrad markanvändning. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 har därför inte upprättats. Länsstyrelsen har den 14 april 2015 yttrat sig över behovsbedömningen och anser att genomförandet av planändringen inte torde medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Gällande översiktsplan/ Fördjupad översiktsplan Planområdet omfattas av Översiktsplan för avseende Arjeplogs tätort (2002). I översiktsplanen anges målsättningen att klara behovet av ytterligare bostadsbyggande genom bland annat förtätning och omvandling av äldre byggnadskvarter. Vid förändring av befintliga kvarter framhålls vikten av att äldre värdefulla byggnader och miljöer bevaras. För de centrala kvarteren Järven, Bävern, Loet och Katten föreslås tre våningar tillåtas efter Drottninggatan för ett effektivare markutnyttjande och större tillgänglighet. Efter Storgatan ska byggnadshöjd i två våningar eftersträvas. Postadress ARJEPLOG Tel växel E-post Besöksadress Tingsbacka, Storgatan 20 Tel Webbadress Org nummer (8)

3 Samrådshandling Utsnitt av Förslag till detaljplan för Kv Bävern och Järven. Blå linje markerar fastigheten Bävern 11. Gällande detaljplan Tillägget till detaljplan gäller för: - Förslag till detaljplan för Kv Bävern och Järven (25-P90/166) Laga kraft: För fastigheten Bävern 11 reglerar detaljplanen kvartersmark för bostads-, handels- och kontorsändamål [BHK]. Längs Drottninggatan reglerar detaljplanen en byggrätt i högst tre våningar. För byggrätt längs Storgatan reglerar detaljplanen högst två våningar och därutöver suterrängvåning [v 2 ]. Övrigt Beslut att bevilja positivt planbesked har den 24 februari 2015 meddelats av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Ändring av detaljplanen genom tilllägg till planbestämmelser handläggs med s.k. standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Riksintressen Planområdet omfattas av riksintresse för: Friluftsliv enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Kust-turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 miljöbalken 3(8)

4 Samrådshandling Fasad mot Storgatan inom fastigheten Bävern 11. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Fastigheten Bävern 11 är bebyggd med ett lägenhetshotell med fasad i fastighetsgräns mot Storgatan och suterrängvåning mot innergården. Ändringen av detaljplanen genom tillägg till planbestämmelser innebär för byggrätten närmast Storgatan inom fastigheten Bävern 11 att våningsantalet regleras till högst tre våningar. Planbestämmelsen ersätter tidigare gällande planbestämmelse om högst två våningar inom byggrätten. Planbestämmelse som reglerar högsta nockhöjd meter över nollplanet (RH70) införs för byggrätten närmast Storgatan. Högsta nockhöjd meter över nollplanet (RH 70) motsvarar högsta nockhöjd 10,5 meter räknat från medelmarknivå (+ 428,5 meter över nollplanet) mot allmän platsmark, d.v.s. Storgatan. Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att utökat våningsantal till tre våningar inte påverkar nockhöjden som befintlig hotellbyggnad mot Storgatan har. Förslag till fasadutformning mot Storgatan inom Bävern 11 efter påbyggnad av en våning. Källa: Arkitekthuset Monarken AB, (8)

5 Samrådshandling Gator och trafik Enligt parkeringsnormen för Arjeplogs tätort i gällande översiktsplan genererar lokalyta för hotell ett behov av 22 bilplatser per 1000 kvm våningsyta. Ändringen av detaljplanen genom tillägg möjliggör inrättande av ytterligare ett våningsplan, vilket motsvarar ett behov av 10 tillkommande parkeringsplatser. Parkeringsbehovet tillgodoses inom fastigheten Bävern 11. Teknisk försörjning Ändring av detaljplanen genom tillägg medför inget behov av teknisk försörjning. GENOMFÖRANDE För beskrivning av genomförandet av tillägg till planbestämmelser se Tillägg till genomförandebeskrivning. KONSEKVENSER Genomförandet av tillägg till planbestämmelser bedöms inte medföra negativ påverkan på miljön eller inverkan på gällande riksintressen som värnar det rörliga friluftslivet i Arjeplogs fjällvärld. MEDVERKANDE Mats Abrahamsson,, Linnea Isaksson, Arkitekthuset Monarken AB ARJEPLOGS KOMMUN maj 2015 Mats Abrahamsson Linnea Isaksson Planeringsarkitekt FPR/MSA Arkitekthuset Monarken AB 5(8)

6 Tillägg till genomförandebeskrivning Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg till genomförandebeskrivning avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län GENOMFÖRANDE Tidplan Ändring av detaljplanen genom tillägg till planbestämmelser handläggs med s.k. standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Genomförandetid Genomförandetiden för underliggande detaljplan löpte ut den 31 december För underliggande detaljplan införs inte någon ny genomförandetid. Planbestämmelse om genomförandetid gäller för tillägg till planbestämmelser. Genomförandetiden utgår 5 år från och med det datum ändringen genom tillägg till detaljplan vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för angränsande allmän platsmark. Fastighetsägare/exploatör ansvarar för och bekostar åtgärder inom kvartersmark. Fastighetsrätt Föreliggande tillägg till detaljplan medför inget behov av fastighetsrättsliga åtgärder. Ekonomi Fastighetsägare/exploatör svarar för samtliga planläggnings- och exploateringskostnader. MEDVERKANDE Mats Abrahamsson,, Linnea Isaksson, Arkitekthuset Monarken AB ARJEPLOGS KOMMUN maj 2015 Mats Abrahamsson Linnea Isaksson Planeringsarkitekt FPR/MSA Arkitekthuset Monarken AB Postadress ARJEPLOG Tel växel E-post Besöksadress Tingsbacka, Storgatan 20 Tel Webbadress Org nummer (8)

7 Tillägg till planbestämmelser Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg till planbestämmelser avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Utsnitt av Förslag till detaljplan för Kv Bävern och Järven. Röd linje markerar planlagd byggrätt inom vilket tillägg till planbestämmelser gäller. PLANBESTÄMMELSER Tillägget till planbestämmelser innebär att våningsantalet inom fastigheten Bävern 11 för byggrätten närmast Storgatan regleras till högst tre våningar. Planbestämmelsen ersätter tidigare planbestämmelse gällande högsta våningsantal för ifrågavarande del av underliggande detaljplan. Ny planbestämmelse införs inom fastigheten Bävern 11 för byggrätten närmast Storgatan. Planbestämmelsen reglerar högsta nockhöjd meter över nollplanet (RH70). Planbestämmelser i underliggande detaljplan (25-P90/166) gäller i övrigt. Särskild plankarta för tillägg till planbestämmelser upprättas inte. Nya planbestämmelser Våningsantal III Högsta antal våningar Nockhöjd Högsta nockhöjd + 439,0 meter över nollplanet (RH70) (PBL 4 kap. 11, 16 punkt 1) Postadress ARJEPLOG Tel växel E-post Besöksadress Tingsbacka, Storgatan 20 Tel Webbadress Org nummer (8)

8 Samrådshandling Genomförandetid Genomförandetiden gäller endast tillägg till planbestämmelser. Genomförandetiden utgår efter fem år från och med det datum ändringen av detaljplanen vunnit laga kraft. Upphävda planbestämmelser Våningsantal II Högsta antal våningar MEDVERKANDE Mats Abrahamsson,, Linnea Isaksson, Arkitekthuset Monarken AB ARJEPLOGS KOMMUN maj 2015 Mats Abrahamsson Linnea Isaksson Planeringsarkitekt FPR/MSA Arkitekthuset Monarken AB 8(8)

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer