Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning"

Transkript

1 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag Planens huvudsakliga syfte är att fastigheten inom planområdet ska bebyggas och att möjliggöra för fler bostäder i centralorten. Detaljplanen syftar till att ange större ytor för byggnation, ange en ny byggnadshöjd samt beskriva nya förutsättningar gällande byggnation inom planområdet. Planen syftar till att förstärka kvarterets karaktär samt behålla värdefull grönska utmed Kullgatan för att behålla dess värde för gatan och området. Detaljplanen kommer ange en ny byggrätt inom fastigheten, ta bort prickmark och mark med parkeringsändamål samt justera byggnadshöjden. Detaljplanen kommer begränsa byggnationen inom planområdet så att bostadsbyggnad, parkering och uteplats ryms inom planområdet. Plandata Lägesbestämning Planområdet angränsar mot såväl Kullgatan och Kyrkogatan som mot grannfastigheterna Ärlan 17 och Ärlan 11. På andra sidan Kullgatan upptar Mogärdeskolan hela kvarteret Vipan och ungefär 100 meter nerför Kyrkogatan i östlig riktning återfinns Apoteksparken. Ungefär 150 meters gångväg norr om planområdet återfinns parkstråket längs Vetlandabäcken. Det är ungefär 500 meter österut längs Kyrkogatan från planområdet till Stortorget. Areal Planområdets totala areal är ungefär 1600 kvm. Markägoförhållanden Fastigheten Ärlan 10 ägs av kommunen. 1

2 Tidigare ställningstaganden Detaljplan Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1963 och reviderades Detaljplanen, förslag tilländring av stadsplanen, omfattar hela kvarteret Ärlan och tar ingen hänsyn till fastighetsgränserna. Inom Ärlan 10 finns en byggrätt som hänger ihop med en byggrätt på grannfastigheten Ärlan 17 (på kartan nedan angivet som Ärlan 1 till 6) och ett område som är avsatt för parkering sträcker sig över fastighetsgränsen till grannfastigheten Ärlan 11. 2

3 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Bedömning av planens miljöpåverkan Enligt 4 kap 34 PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen rör redan ianspråktagen mark. Den nya användningen av planområdet, i form av bostadsbebyggelse med tillhörande trädgård och parkering, medför ingen betydande miljöpåverkan. Vid genomförandet av planen minskar antalet parkeringsplatser inom planområdet, vilket medför en minskad trafikmängd till och från planområdet. Vegetation inom planområdet skyddas i planen och LOD förespråkas i samband med planläggandet och genomförandet av planen. Planarbetet kommer i största möjliga utsträckning beakta och minimera detaljplanens negativa påverkan på miljön. Bedömningen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan och bygglagen. Behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Natur Mark och vegetation Planområdet upptas till största delen av en grusad parkering och en kommunal återvinningsstation. Parkeringen används av bland annat Mogärdeskolans lärare och de boende inom kvarteret. Parkeringsytan omgärdas av grönytor i form av gräsmattor och häckar. Flera stora träd växer inom planområdet och utgör ett vackert och bevarandevärt inslag på fastigheten. Träden utmed Kullgatan ska bevaras vid exploateringen av fastigheten. Vid byggnation ska träden i dess helhet (krona, stam och rötter) visas hänsyn och inte skadas. Fällning av träd i samband med byggandet beläggs med en avgift per träd. Gamla, dåliga eller sjuka träd tillåts tas ner. Träden tillför ett vackert och trevligt intryck till såväl Kullgatan som till fastigheten Ärlan 10. Bebyggelseområden Bostäder Intilliggande bebyggelse innehåller bostäder. På andra sidan Kullgatan rymmer kvarteret skolverksamhet. Förslaget till detaljplan medför uppförandet av ett bostadshus. 3

4 Kommersiell service Inom kvarteret finns en elektronikbutik norr om planområdet. Det är ungefär 600 meter in till torget från planområdet, ungefär 700 meter till Willys och ungefär 750 meter till Gallerian. Ungefär 350 meter väster om planområdet ligger en bemannad mack som erbjuder en grundläggande kommersiell service. Offentlig service Skola, från förskola till årskurs nio, finns inom det intilliggande kvarteret. Ungefär 400 meter norr om planområdet har landstinget sina lokaler för tandläkare och vårdcentral. Ungefär 500 meter norr om planområdet ligger Njudungs gymnasieskola. Tillgänglighet Fastighetsägaren ansvarar för tillgängligheten inom kvartersmark. Byggnaden omfattas bland annat av kravet på hiss. De boende parkerar på gården intill husets entré. Bebyggelse inom planområdet En byggnad om fyra våningar som inrymmer bostäder och ett uthus med förråd samt sophantering får uppföras inom mark som tillåter byggnation enligt detaljplanen. Intilliggande byggnad, på grannfastigheten Ärlan 17, innehåller enbart bostäder och är tre våningar hög. Inom fastigheten Ärlan 11 har IOGT-NTO sin lokal. Exploateringen inom planområdet begränsas med hänsyn tagen till planområdets storlek samt de intilliggande byggnaderna. Fastigheten inom planområdet ska rymma tillräckligt med parkeringar för de boende i huset och byggrätten inom planområdet ska ta hänsyn till skyddsavstånd till intilliggande byggnader. Fastigheten inom planområdet ska dessutom rymma en uteplats åt de boende som klarar bullerkravet 70 dba maximal ljudnivå (Lmax) utomhus vid uteplats i anslutning till bostad. Byggnaden får i sin omfattning inte bli större än att behovet av parkeringar, förråd, sophantering, dagvattenhantering och utemiljö tillgodoses inom fastigheten, i enlighet med vad detaljplanen tillåter. Byggrätten följer huslivet på de intilliggande byggnaderna för att stärka en enhetlig gestaltning utefter Kyrkogatan och för att byggnationen inom kvarteret ska få en enhetlighet. Planområdet lämpas för exploatering då det har ett centralt läge, är redan ianspråktagen mark, arean är tillräckligt stor för den föreslagna byggnationen samt den yta en sådan exploatering kräver och angränsade trafikmängden på de angränsande gatorna uppskattas vara tillräckligt låg för att byggnaden ska klara bullerkraven. Kommunikation Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Gatorna i närheten av planområdet antas inte belastas av några större trafikmängder. Inga tillförlitliga trafikmätningar finns att tillgå. Kullgatan är avstängd i riktning mot Nygatan och Kyrkogatan är stängd för trafik österut förbi Mogärdeskolan. 4

5 Kollektivtrafik Planområdet ligger ungefär 550 meter från resecentrum. På stationsgatan, ungefär 300 meter från planområdet, finns en busstation för linjerna mot Eksjö och Nässjö. Parkering, varumottag, utfarter Behovet av parkeringsplatser ska tillgodoses inom planområdet. Parkeringsplatsen ska omfatta minst en parkeringsplats per lägenhet och dessutom minst tre gästparkeringar. Planområdets utfart bör anläggas mot Kyrkogatan. Friytor Lek och rekreation Inom planområdet ska en uteplats anläggas. Delar av uteplatsen kan utformas för lek. Ungefär 150 meter norr om planområdet nås parkstråket som följer Vetlandabäcken. Störningar Planområdet angränsar mot två gator samt en korsning. Trafikmängden antas vara låg eftersom Kullgatan är stängd mot Nygatan och Kyrkogatan är enkelriktad förbi Mogärdeskolan. Därför är det troligt att byggnaden kommer klara bullerkraven. En bullerskyddad uteplats kommer ändå krävas. Vid ny bostadsbebyggelse har riksdagen tagit fram och beslutat riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas för att skapa en bra livsmiljö: 30 dba ekvivalent ljudnivå (Leq) inomhus 40 dba maximal ljudnivå (Lmax) inomhus nattetid 55 dba ekvivalent ljudnivå (Leq) utomhus (vid fasad) 70 dba maximal ljudnivå (Lmax) utomhus vid uteplats i anslutning till bostad Teknisk försörjning Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, fjärrvärme-, el- och optiska nätet och kommunal sophantering. En kommunal återvinningsgård kommer behöva flyttas. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet i den mån det är möjligt. Konsekvenser av planens genomförande En väl använd parkering flyttas. En kommunal återvinningsgård flyttas. Ytterliggare hyresrätter uppförs i centralorten. Trädraden längs Kullgatan behålls. Trafiken till och från planområdet kommer minska jämfört med dagsläget eftersom antalet parkeringsplatser minskar. 5

6 Sammanfattande motivering till planbestämmelserna Symbol Text Motivering Hösta antal våningar, motsvarande en högsta byggnadshöjd av 12,5 meter Det hösta antal våningar som byggnaden tillåts innehålla och högsta tillåtna byggnadshöjd. Gäller hela planområdet Gäller hela planområdet a Byggnad får inte uppföras. Byggnation inom planområdet medför planavgift i samband med bygglov och anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft Marklov krävs för att fälla träd Ytor där byggnad inte får uppföras med hänsyn till intilliggande byggnader,sikt vid korsning samt för att skydda värdefull växtlighet. Planavgiften för detaljplanen betalas av markägaren i samband med att bygglov eller anmälan lämnas in till kommunen. För att fälla träd krävs marklov från kommunen. Lovet ges med förutsättning till det som står i stycket Natur- mark och vegetation ovan. Genomförandebeskrivning Huvudmannaskap/ansvar Inom kvartersmark ansvarar ägaren för genomförande samt underhåll. Anders Rodewald Fysisk planerare 6

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer