PRODUKTION. Utbildning Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare"

Transkript

1 Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp för icke inköpare SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 7-8 april april maj maj samt maj 2008, Göteborg 9-10 april april maj maj samt 3-4 juni 2008, Stockholm september oktober oktober november samt 2-3 december 2008, Göteborg september oktober oktober november samt 9-10 december 2008, Stockholm kr Kursnr: 2344 Produktionsutveckling, dagar Modern produktion är en komplicerad process som ställer stora krav på alla delar. Fortfarande är Sverige en ledande industrination men förbättringspotentialen i företagen är väldigt stor. Således finns enorma möjligheter att bli mycket mer lönsam och effektiv än idag. Forskare och praktiker har pekat bland annat på bristande kalkyler, bristande planering, eftersatt underhåll, kvalitetsbrister såväl internt som hos leverantörerna, icke optimala processer, oplanerade orders och sviktande engagemang och motivation. SIFUs 10-dagarsprogram i produktionsutveckling tar dig igenom alla de delar som är viktiga i den moderna produktionsprocessen. Du träffar människor från andra företag att utbyta många och olika kunskaper och erfarenheter med och våra kursledare har en mycket gedigen kompetens samt decennier av praktisk jordnära erfarenhet. Mitt i programmet får du också en hemuppgift där du upptäcker att med relativt små medel åstadkoms klara förbättringar i din verksamhet. Varmt välkommen! : Dag 1-2 Produktionens förutsättningar och arbetssätt idag, processer, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring Produktionen idag - Produktionens roll och relation till affärsidé, vision, målsättningar och lönsamhet - Relationen till andra enheter - hur ska vi förhålla oss till konstruktion, marknadsföring, ekonomi och ledning? Produktionens processer - Att koppla kundkraven till egna processer, kvalitetssystem, mätmetoder, förändringar och förbättringar - Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp - Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen - Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling - Att arbeta med ständiga förbättringar - Process Reviews - följ upp och utvärdera alla processer Produktionens kvalitetssystem och kvalitetsbrister % av omsättningen i kvalitetsbristkostnader råder i svenskt näringsliv. Du har miljoner att spara genom att reducera dessa! - Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader - En totalmodell för kvalitetsbrister - Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse Dag 3-4 Produktionens ekonomi - Investeringar, kalkyler och lager Produktkalkylering Investeringskalkylering ABC-kalkylering Lagermodeller Lagerberäkning Dag 5-6 Beredning, resursutnyttjande, kapacitetsplanering och arbetsplatsutformning Produktionsberedning och produktionsunderlag Planering och styrning av produktionen och materialet Tidmätning och tidunderlag Systematisk metodutveckling Maskinutnyttjande Kapacitetsflexibilitet Anläggningsflexibilitet Ergonomi Hemuppgift (mellan Dag 6 och 7) Dag 7-8 Produktionssystem och totaleffektivitet Produktionssystem och produktivitetsutveckling Flödesorganisation Verktyg för produktionsutveckling - Modularisering - Failure Mode and Effect Analysis FMEA (Feleffektsanalys) - Design for Assembly DFA - Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys SAM - Advanced Planning and Scheduling APS Ledtider Ställtider Omställningsrationalisering Materialegenskaper Monteringsvänlig produktutformning Totaleffektiviet - Theory of Constraints TOC (Flaskhalsteori) - Single Minute Exchange in Dies SMED (Ställtidsreducering) Dag 9-10 Ledarskap, psykologi och gruppdynamik i produktionen Att kommunicera - Ledarens verktyg är kommunikation - Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare - Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Ansvar - Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar - det som verkligen leder till bättre resultat - Hur får man medarbetarna att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där - Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende- Konsekvens) Claes Berlin, civilingenjör och ordförande i QB International. Claes har 30 års erfarenhet av industriell utveckling, främst inom internationell rymdverksamhet. Lars Brigelius, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling, främst dess ekonomi. Alf Meijer, produktionskonsult vid AMEG Förändringsargentur. Alf har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling från såväl stora som små företag. Leif Andersson, leg psykolog och coach vid Proicio samt Mikla Executive Coachning. Leif har varit VD för Idékraft Projektledarutbildningar men är sedan 10 år ledarskapscoach med uppdrag i alla former av organisationer från ledning till produktionsgolvet.

3 7-8 april 2008, Göteborg 9-10 april 2008, Stockholm september 2008, Göteborg september 2008, Stockholm kr Kursnr: 2340 Deltagare Alla som arbetar med ekonomi, verksamhetsutveckling, produktion, kvalitet. Claes Berlin, ordförande i QB med 30 års erfarenhet från utvecklingsarbete, processtyrning och kvalitetssäkring inom internationell rymdverksamhet. Processorienterad kvalitetsstyrning, 2 dagar procent av den totala omsättningen. Så mycket kan det kosta vid bristande kvalitet och svaga processer. Med en systematisk och väl fungerande processorienterad kvalitetsstyrning finns det således stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att hämta. Det rör sig om tid, marknadsandelar, kundnöjdhet och inte minst sista raden. SIFUs utbildning syftar till att ge en djup inblick i processarbete och hur det leder till ökad kvalitet och ökad effektivitet. Hur arbetar man med dessa frågor på bästa sätt? Vi varvar teori och föreläsningar med workshops, praktiska exempel och diskussioner. Att skapa en förståelse för sin egen verksamhet Kopplingen ISO - kundkrav - egna processer - mätmetoder - förändringar - förbättringar Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Balansen mellan struktur och kultur Högt kundvärde genom metodisk processutveckling Marknadens ständigt nya och förändrade krav - att möta det med metodiskt processarbete Kvalitetsbristkostnader - kartläggning i din organisation Att skapa en helhet och en totalmodell för kvalitetsbrister Sätt ekonomiska värden på kvalitetsbristerna och kommunicera detta Att rätt rapportera in kvalitetsbristkostnader Process Reviews - utvärdering och uppföljning av processerna Datum och plats maj 2008, Göteborg 3-4 juni 2008, Stockholm 2-3 december 2008, Göteborg 9-10 december 2008, Stockholm kr Kursnr: 2325 Deltagare Alla som leder projekt, produktionsprocesser och liknande. Leif Andersson, datavetare och legitimerad psykolog. Han har tidigare varit projektledare inom mjukvarubranschen samt VD för Projektcentrum Idékraft AB. Psykologi för projekt- och produktionsledare, 2 dagar Projekt- och produktionsledning handlar om människor, att leda andra människor och att kommunicera med andra människor. Det är också det den här utbildningen fokuserar på den syftar till att ge dig insikter och verktyg för att förstå beteenden, förstå varför vi agerar som vi gör och hur du kan få till stånd reella förbättringar och reella förändringar. Den inleds med två dagar och avslutas med en uppföljningsdag lite längre fram. Du har därmed chansen att åka hem, reflektera, genomföra en uppgift och dela de andras erfarenheter. Hela tiden arbetar vi mycket situationsbaserat med teorier, övningar och diskussioner direkt relaterade till din verklighet. Sedan skall du vara ordentligt stärkt i din roll som projekt- eller produktionsledare med all den kunskap som behövs för att nå verklig framgång för dig och dina medarbetare. Att våga leda Datum Dåligt ledarskap och plats bottnar ofta i försiktighet. Att säga ifrån, vara tydlig och visa mod kan dock vara förknippat med öppen eller dold kritik från omgivningen. Hur hittar du modet? Hur skapas en organisation där mod inte trycks ned? Hur coachar och motiverar du andra att hitta energi, följa beslut, ändra beteende och prestera? Du får konkreta verktyg som underlättar kommunikationen med människorna omkring dig Varför gör ingen som jag säger? Ansvar är ett nyckelord men ofta läggs ansvar på andra och annat. Varje individ har emellertid ansvar för vad denne tycker och säger samt att denne hör och förstår vad andra tycker och säger. Dessutom får människors agerande, eller brist på agerande, sällan några konsekvenser varför beteenden inte ändras. Vi tittar närmare på organisationens S B K-kedjor (Signal Beteende Konsekvens) Ytterst få projekt följs upp och utvärderas. Hur ändrar du på detta förhållande? Utveckling och styrning av projekt- och produktionsgrupper Hur kan du som ledare använda dig av teorier om gruppers utveckling för att avgöra hur du ska hantera din grupp? Få alla att dra åt samma håll Vilken typ av teambuilding passar när? Varför gör vissa inte det som alla bestämt? Gemensamma beslut rinner ofta ut i sanden eftersom organisationen saknar spelregler som alla enats om. Hur skapar vi gemensamma spelregler? Hur skapar du de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna? Konflikthantering och de svåra samtalen Hur hanterar du de besvärliga personerna och de svåra samtalen? Att ge och ta kritik

4 16-17 april maj 2008, Stockholm april maj 2008, Göteborg augusti september 2008, Stockholm 3-4 september september 2008, Göteborg kr Produktionsteknik I, 2+2 dagar Grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkande industri. En viktig förutsättning för detta är fler personer med produktionsteknisk kompetens. Denna grundkurs behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området och ger kursdeltagaren en teoretisk utgångspunkt för såväl det dagliga arbetet som ett fortsatt lärande. Kursinnehållet utgörs av modern och praktiskt tillämpbar kunskap och syftar bland annat till att stödja övergripande ansatser. För att inom ramen för kursen skapa bästa möjliga pedagogiska förutsättningar omfattar denna även ett praktiskt moment i form av ett praktikfall som genomförs av kursdeltagaren på hemmaplan mellan de två utbildningstillfällena. Resultatet av praktikfallet presenteras av kursdeltagaren i en kortfattad skriftig rapport och bedöms av kursens lärare. Kursnr: 2338 Dag 1-2 Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem - Rationell tillverkning - Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften. Produktionsekonomi - hur reducera tillverkningskostnaden - Produktkalkylering - Kapacitetsberäkningar - Partistorlek Beredning länken mellan konstruktion och produktion - Produkt - Process - Operation - Tillverkningsmetoder - Val av tillverkningsmetod - Automatisering - Flöden - Layout Mellan utbildningstillfällena Praktikfall i den egna miljön. Dag 3-4 Arbetsmätning olika metoder för beräkning av tillverkningstider, som underlag för planering, kalkylering, offerering och lönesättning. - Klockstudier - Tidformler - Elementartidssystem (SAM Ta hänsyn till arbetsmiljön) - Frekvens- och GTT-studier (GTT Grupp Tid Teknik) Omställningsmetodik hur standardisera arbetssätt vid omställning och reducera ställtider. - Reducering av ställtider genom en serie av metoder som utvecklades för att göra det möjligt att byta verktyg i maskiner och andra utrustningar mycket fortare. Det innebär att interna aktiviteter i processen minskas medan externa ökar och utförs parallellt i tiden. - Yttre och inre ställtid - Orientering om SMED metoden (Single Minute Exchange of Dies) Lars Reinevik, VD för Industrikonsult 2000 i Växjö. Lars har mångårig och praktisk erfarenhet från eget arbete och utveckling inom det produktionstekniska området i flera branscher samt även stor erfarenhet som lärare i produktionsteknik. Datum och plats mars 2008, Göteborg 8-9 april 2008, Stockholm november 2008, Stockholm november 2008, Göteborg kr Kursnr: 2320 Produktionsekonomi, 2 dagar Att finna kalkyler och underlag för ändringar i produktionen SIFUs utbildning i produktionsekonomi syftar till att måla upp en bild av de olika vägar verksamheten kan gå vid en förändring. Lär dig att räkna ut dessa och lär dig att förstå vad olika alternativ kan få för olika konsekvenser. I en produktion sker regelbundet överväganden av typen ändrad inriktning, nya produktsatsningar, prissättningsjusteringar och kostnadsreduceringar. Hur dessa förändringar genomförs och, i synnerhet, underlaget de baseras på har emellertid en stor påverkan på utfallet. Det kan skilja avsevärt mer än vad många först tror vad gäller pengar, tid och energi. Det mest centrala inslagen i utbildningen utgörs av kalkylering och övningsuppgifter. Du erhåller dessutom boken Kalkylering för produkter och investeringar. - Produktkalkylering - Självkostnadskalkylering - Bidragskalkylering - ABC-kalkylering - Lönsamhetsbedömningar - Successiv kalkylering - Investeringskalkylering - Pay-off - Nuvärdesmetoden - Internräntemetoden - Tillverka, köpa eller leasa? Lars Brigelius, Lektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling, främst dess ekonomi.

5 29-30 maj 2008, Göteborg juni 2008, Stockholm september 2008, Malmö kr Kursnr: 6445 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid MiLin Logistik. Logistik för icke logistiker, 2 dagar Logistik är ett område som är under stark utveckling, berör nästan alla delar av verksamheten och har dessutom ofta avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål etc. Väl hanterat finns stora vinster att hämta medan ett mindre väl fungerande logistiksystem ofta blir kostsamt utan några värdeskapande inslag. Följaktligen är logistikens funktionssätt av stort värde att känna till, även för dem som inte direkt arbetar med dessa frågor. Denna kurs tar dig igenom logistikens alla viktiga delar, belyser många praktiska exempel som hjälper dig såväl undvika fallgropar som utnyttja möjligheter, samt guidar dig hur du kan använda logistiken för att ständigt förbättra vaksamheten och öka lönsamheten. Transporter Stillestånd och tomkörningskostnader Omlandsberäkningar Val av transportalternativ utifrån kapitalkostnad Lagring Godsmottagning och lagerhållning Fraktsedlar och ankomstkontroll First In First Out FIFO och lagersaldo Beställning av varor när det är mest ekonomiskt Planering Allt man bör tänka på Bra sätt att arbeta Ackords- och bonussystem För- och nackdelar med olika plock- och packningssystem Leverans Effekten av olika leveranssystem Att klara Just-In-Time Vikten av hög leveransprecision Outsourcing Vad bör man outsourca? Vad bör man inte outsourca? Vad är insourcing? Tredjepartslogistik Att ständigt förbättra och utveckla sitt logistikarbete viktiga steg att ta på din arbetsplats Övningar och grupparbeten för att komma fram till besparings- och förbättringsförslag Datum och plats 27 mars 2008, Stockholm 26 november 2008, Göteborg kr Kursnr: 5145 Jacob Mannheimer, civilingenjör inom industriell ekonomi vid Mannheimer Consulting. Inköp för icke inköpare, 1 dag Varje år fattas inköpsbeslut för tiotals miljarder kronor som dessutom ofta har avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål, etc. Följaktligen är inköpsprocessen av stort värde att känna till även för de som inte arbetar inom inköpsfunktionen. Det kan också vara så att många i en verksamhet gör inköp dagligen utan att själv veta om det. SIFU erbjuder här en intensiv utbildning kring inköp för alla som gärna vill kunna mer om denna så viktiga del av organisationen. Inköpets roll i företaget Inköpsförhandlingar Etik, moral och värderingar Att skapa lönsamhet i inköpen Att välja leverantörer Att fatta strategiska inköpsbeslut Information om utbildningarna Mikael Sollenberg, tel , Avgift et står angivet efter varje utbildning. Kostnad för måltider (lunch, kaffe och frukt) 295 kr/dag samt moms tillkommer. Samtliga priser gäller för Anmälan Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida Där finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via e-post telefon eller telefax

6 B Porto betalt Sverige SIFU AB SIFU HUVUDKONTOR OCH UTBILDNINGSCENTER: GÖTEBORG Vallgatan 14 Box 2513, Göteborg Tel Fax UTBILDNINGSCENTER OCH KONTOR: STOCKHOLM Olof Palmes gata 31 Box 823, Stockholm Tel Fax

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG Allmän logistik Supply Chain Management Lean Production TPM och underhållsteknik Produktionsteknik Inköp Produktionslogistik Lager och distribution Arbetsledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Per Webb Luleå tekniska universitet Bengt Klefsjö SKF Mekan Gunnar Bergstedt Styrning och mätning för högre kvalitet i produktionsprocessen

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser SFKs projekt 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser World Quality Day 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser Arbetsgrupp: Folke Höglund;

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist Vill du ha tillgång till mer livsglädje, handlingskraft och en karismatisk utstrålning kort sagt mer personlig power? Då är detta ett seminarium för dig! Personlig Power - källan till framgång! Här är

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Inköpslogistiker Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet YH Inköpslogistiker Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, inköpslogistiker, 400 YHpoäng. Utbildningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Processbaserad Verksamhetsutveckling

Processbaserad Verksamhetsutveckling Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik Processbaserad Verksamhetsutveckling MTTN05 Kursprogram 2009 Anders Ljungberg Kursens målsättning Kursens övergripande målsättning är att

Läs mer