PRODUKTION. Utbildning Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare"

Transkript

1 Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp för icke inköpare SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 7-8 april april maj maj samt maj 2008, Göteborg 9-10 april april maj maj samt 3-4 juni 2008, Stockholm september oktober oktober november samt 2-3 december 2008, Göteborg september oktober oktober november samt 9-10 december 2008, Stockholm kr Kursnr: 2344 Produktionsutveckling, dagar Modern produktion är en komplicerad process som ställer stora krav på alla delar. Fortfarande är Sverige en ledande industrination men förbättringspotentialen i företagen är väldigt stor. Således finns enorma möjligheter att bli mycket mer lönsam och effektiv än idag. Forskare och praktiker har pekat bland annat på bristande kalkyler, bristande planering, eftersatt underhåll, kvalitetsbrister såväl internt som hos leverantörerna, icke optimala processer, oplanerade orders och sviktande engagemang och motivation. SIFUs 10-dagarsprogram i produktionsutveckling tar dig igenom alla de delar som är viktiga i den moderna produktionsprocessen. Du träffar människor från andra företag att utbyta många och olika kunskaper och erfarenheter med och våra kursledare har en mycket gedigen kompetens samt decennier av praktisk jordnära erfarenhet. Mitt i programmet får du också en hemuppgift där du upptäcker att med relativt små medel åstadkoms klara förbättringar i din verksamhet. Varmt välkommen! : Dag 1-2 Produktionens förutsättningar och arbetssätt idag, processer, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring Produktionen idag - Produktionens roll och relation till affärsidé, vision, målsättningar och lönsamhet - Relationen till andra enheter - hur ska vi förhålla oss till konstruktion, marknadsföring, ekonomi och ledning? Produktionens processer - Att koppla kundkraven till egna processer, kvalitetssystem, mätmetoder, förändringar och förbättringar - Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp - Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen - Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling - Att arbeta med ständiga förbättringar - Process Reviews - följ upp och utvärdera alla processer Produktionens kvalitetssystem och kvalitetsbrister % av omsättningen i kvalitetsbristkostnader råder i svenskt näringsliv. Du har miljoner att spara genom att reducera dessa! - Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader - En totalmodell för kvalitetsbrister - Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse Dag 3-4 Produktionens ekonomi - Investeringar, kalkyler och lager Produktkalkylering Investeringskalkylering ABC-kalkylering Lagermodeller Lagerberäkning Dag 5-6 Beredning, resursutnyttjande, kapacitetsplanering och arbetsplatsutformning Produktionsberedning och produktionsunderlag Planering och styrning av produktionen och materialet Tidmätning och tidunderlag Systematisk metodutveckling Maskinutnyttjande Kapacitetsflexibilitet Anläggningsflexibilitet Ergonomi Hemuppgift (mellan Dag 6 och 7) Dag 7-8 Produktionssystem och totaleffektivitet Produktionssystem och produktivitetsutveckling Flödesorganisation Verktyg för produktionsutveckling - Modularisering - Failure Mode and Effect Analysis FMEA (Feleffektsanalys) - Design for Assembly DFA - Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys SAM - Advanced Planning and Scheduling APS Ledtider Ställtider Omställningsrationalisering Materialegenskaper Monteringsvänlig produktutformning Totaleffektiviet - Theory of Constraints TOC (Flaskhalsteori) - Single Minute Exchange in Dies SMED (Ställtidsreducering) Dag 9-10 Ledarskap, psykologi och gruppdynamik i produktionen Att kommunicera - Ledarens verktyg är kommunikation - Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare - Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Ansvar - Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar - det som verkligen leder till bättre resultat - Hur får man medarbetarna att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där - Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende- Konsekvens) Claes Berlin, civilingenjör och ordförande i QB International. Claes har 30 års erfarenhet av industriell utveckling, främst inom internationell rymdverksamhet. Lars Brigelius, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling, främst dess ekonomi. Alf Meijer, produktionskonsult vid AMEG Förändringsargentur. Alf har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling från såväl stora som små företag. Leif Andersson, leg psykolog och coach vid Proicio samt Mikla Executive Coachning. Leif har varit VD för Idékraft Projektledarutbildningar men är sedan 10 år ledarskapscoach med uppdrag i alla former av organisationer från ledning till produktionsgolvet.

3 7-8 april 2008, Göteborg 9-10 april 2008, Stockholm september 2008, Göteborg september 2008, Stockholm kr Kursnr: 2340 Deltagare Alla som arbetar med ekonomi, verksamhetsutveckling, produktion, kvalitet. Claes Berlin, ordförande i QB med 30 års erfarenhet från utvecklingsarbete, processtyrning och kvalitetssäkring inom internationell rymdverksamhet. Processorienterad kvalitetsstyrning, 2 dagar procent av den totala omsättningen. Så mycket kan det kosta vid bristande kvalitet och svaga processer. Med en systematisk och väl fungerande processorienterad kvalitetsstyrning finns det således stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att hämta. Det rör sig om tid, marknadsandelar, kundnöjdhet och inte minst sista raden. SIFUs utbildning syftar till att ge en djup inblick i processarbete och hur det leder till ökad kvalitet och ökad effektivitet. Hur arbetar man med dessa frågor på bästa sätt? Vi varvar teori och föreläsningar med workshops, praktiska exempel och diskussioner. Att skapa en förståelse för sin egen verksamhet Kopplingen ISO - kundkrav - egna processer - mätmetoder - förändringar - förbättringar Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Balansen mellan struktur och kultur Högt kundvärde genom metodisk processutveckling Marknadens ständigt nya och förändrade krav - att möta det med metodiskt processarbete Kvalitetsbristkostnader - kartläggning i din organisation Att skapa en helhet och en totalmodell för kvalitetsbrister Sätt ekonomiska värden på kvalitetsbristerna och kommunicera detta Att rätt rapportera in kvalitetsbristkostnader Process Reviews - utvärdering och uppföljning av processerna Datum och plats maj 2008, Göteborg 3-4 juni 2008, Stockholm 2-3 december 2008, Göteborg 9-10 december 2008, Stockholm kr Kursnr: 2325 Deltagare Alla som leder projekt, produktionsprocesser och liknande. Leif Andersson, datavetare och legitimerad psykolog. Han har tidigare varit projektledare inom mjukvarubranschen samt VD för Projektcentrum Idékraft AB. Psykologi för projekt- och produktionsledare, 2 dagar Projekt- och produktionsledning handlar om människor, att leda andra människor och att kommunicera med andra människor. Det är också det den här utbildningen fokuserar på den syftar till att ge dig insikter och verktyg för att förstå beteenden, förstå varför vi agerar som vi gör och hur du kan få till stånd reella förbättringar och reella förändringar. Den inleds med två dagar och avslutas med en uppföljningsdag lite längre fram. Du har därmed chansen att åka hem, reflektera, genomföra en uppgift och dela de andras erfarenheter. Hela tiden arbetar vi mycket situationsbaserat med teorier, övningar och diskussioner direkt relaterade till din verklighet. Sedan skall du vara ordentligt stärkt i din roll som projekt- eller produktionsledare med all den kunskap som behövs för att nå verklig framgång för dig och dina medarbetare. Att våga leda Datum Dåligt ledarskap och plats bottnar ofta i försiktighet. Att säga ifrån, vara tydlig och visa mod kan dock vara förknippat med öppen eller dold kritik från omgivningen. Hur hittar du modet? Hur skapas en organisation där mod inte trycks ned? Hur coachar och motiverar du andra att hitta energi, följa beslut, ändra beteende och prestera? Du får konkreta verktyg som underlättar kommunikationen med människorna omkring dig Varför gör ingen som jag säger? Ansvar är ett nyckelord men ofta läggs ansvar på andra och annat. Varje individ har emellertid ansvar för vad denne tycker och säger samt att denne hör och förstår vad andra tycker och säger. Dessutom får människors agerande, eller brist på agerande, sällan några konsekvenser varför beteenden inte ändras. Vi tittar närmare på organisationens S B K-kedjor (Signal Beteende Konsekvens) Ytterst få projekt följs upp och utvärderas. Hur ändrar du på detta förhållande? Utveckling och styrning av projekt- och produktionsgrupper Hur kan du som ledare använda dig av teorier om gruppers utveckling för att avgöra hur du ska hantera din grupp? Få alla att dra åt samma håll Vilken typ av teambuilding passar när? Varför gör vissa inte det som alla bestämt? Gemensamma beslut rinner ofta ut i sanden eftersom organisationen saknar spelregler som alla enats om. Hur skapar vi gemensamma spelregler? Hur skapar du de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna? Konflikthantering och de svåra samtalen Hur hanterar du de besvärliga personerna och de svåra samtalen? Att ge och ta kritik

4 16-17 april maj 2008, Stockholm april maj 2008, Göteborg augusti september 2008, Stockholm 3-4 september september 2008, Göteborg kr Produktionsteknik I, 2+2 dagar Grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkande industri. En viktig förutsättning för detta är fler personer med produktionsteknisk kompetens. Denna grundkurs behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området och ger kursdeltagaren en teoretisk utgångspunkt för såväl det dagliga arbetet som ett fortsatt lärande. Kursinnehållet utgörs av modern och praktiskt tillämpbar kunskap och syftar bland annat till att stödja övergripande ansatser. För att inom ramen för kursen skapa bästa möjliga pedagogiska förutsättningar omfattar denna även ett praktiskt moment i form av ett praktikfall som genomförs av kursdeltagaren på hemmaplan mellan de två utbildningstillfällena. Resultatet av praktikfallet presenteras av kursdeltagaren i en kortfattad skriftig rapport och bedöms av kursens lärare. Kursnr: 2338 Dag 1-2 Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem - Rationell tillverkning - Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften. Produktionsekonomi - hur reducera tillverkningskostnaden - Produktkalkylering - Kapacitetsberäkningar - Partistorlek Beredning länken mellan konstruktion och produktion - Produkt - Process - Operation - Tillverkningsmetoder - Val av tillverkningsmetod - Automatisering - Flöden - Layout Mellan utbildningstillfällena Praktikfall i den egna miljön. Dag 3-4 Arbetsmätning olika metoder för beräkning av tillverkningstider, som underlag för planering, kalkylering, offerering och lönesättning. - Klockstudier - Tidformler - Elementartidssystem (SAM Ta hänsyn till arbetsmiljön) - Frekvens- och GTT-studier (GTT Grupp Tid Teknik) Omställningsmetodik hur standardisera arbetssätt vid omställning och reducera ställtider. - Reducering av ställtider genom en serie av metoder som utvecklades för att göra det möjligt att byta verktyg i maskiner och andra utrustningar mycket fortare. Det innebär att interna aktiviteter i processen minskas medan externa ökar och utförs parallellt i tiden. - Yttre och inre ställtid - Orientering om SMED metoden (Single Minute Exchange of Dies) Lars Reinevik, VD för Industrikonsult 2000 i Växjö. Lars har mångårig och praktisk erfarenhet från eget arbete och utveckling inom det produktionstekniska området i flera branscher samt även stor erfarenhet som lärare i produktionsteknik. Datum och plats mars 2008, Göteborg 8-9 april 2008, Stockholm november 2008, Stockholm november 2008, Göteborg kr Kursnr: 2320 Produktionsekonomi, 2 dagar Att finna kalkyler och underlag för ändringar i produktionen SIFUs utbildning i produktionsekonomi syftar till att måla upp en bild av de olika vägar verksamheten kan gå vid en förändring. Lär dig att räkna ut dessa och lär dig att förstå vad olika alternativ kan få för olika konsekvenser. I en produktion sker regelbundet överväganden av typen ändrad inriktning, nya produktsatsningar, prissättningsjusteringar och kostnadsreduceringar. Hur dessa förändringar genomförs och, i synnerhet, underlaget de baseras på har emellertid en stor påverkan på utfallet. Det kan skilja avsevärt mer än vad många först tror vad gäller pengar, tid och energi. Det mest centrala inslagen i utbildningen utgörs av kalkylering och övningsuppgifter. Du erhåller dessutom boken Kalkylering för produkter och investeringar. - Produktkalkylering - Självkostnadskalkylering - Bidragskalkylering - ABC-kalkylering - Lönsamhetsbedömningar - Successiv kalkylering - Investeringskalkylering - Pay-off - Nuvärdesmetoden - Internräntemetoden - Tillverka, köpa eller leasa? Lars Brigelius, Lektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling, främst dess ekonomi.

5 29-30 maj 2008, Göteborg juni 2008, Stockholm september 2008, Malmö kr Kursnr: 6445 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid MiLin Logistik. Logistik för icke logistiker, 2 dagar Logistik är ett område som är under stark utveckling, berör nästan alla delar av verksamheten och har dessutom ofta avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål etc. Väl hanterat finns stora vinster att hämta medan ett mindre väl fungerande logistiksystem ofta blir kostsamt utan några värdeskapande inslag. Följaktligen är logistikens funktionssätt av stort värde att känna till, även för dem som inte direkt arbetar med dessa frågor. Denna kurs tar dig igenom logistikens alla viktiga delar, belyser många praktiska exempel som hjälper dig såväl undvika fallgropar som utnyttja möjligheter, samt guidar dig hur du kan använda logistiken för att ständigt förbättra vaksamheten och öka lönsamheten. Transporter Stillestånd och tomkörningskostnader Omlandsberäkningar Val av transportalternativ utifrån kapitalkostnad Lagring Godsmottagning och lagerhållning Fraktsedlar och ankomstkontroll First In First Out FIFO och lagersaldo Beställning av varor när det är mest ekonomiskt Planering Allt man bör tänka på Bra sätt att arbeta Ackords- och bonussystem För- och nackdelar med olika plock- och packningssystem Leverans Effekten av olika leveranssystem Att klara Just-In-Time Vikten av hög leveransprecision Outsourcing Vad bör man outsourca? Vad bör man inte outsourca? Vad är insourcing? Tredjepartslogistik Att ständigt förbättra och utveckla sitt logistikarbete viktiga steg att ta på din arbetsplats Övningar och grupparbeten för att komma fram till besparings- och förbättringsförslag Datum och plats 27 mars 2008, Stockholm 26 november 2008, Göteborg kr Kursnr: 5145 Jacob Mannheimer, civilingenjör inom industriell ekonomi vid Mannheimer Consulting. Inköp för icke inköpare, 1 dag Varje år fattas inköpsbeslut för tiotals miljarder kronor som dessutom ofta har avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål, etc. Följaktligen är inköpsprocessen av stort värde att känna till även för de som inte arbetar inom inköpsfunktionen. Det kan också vara så att många i en verksamhet gör inköp dagligen utan att själv veta om det. SIFU erbjuder här en intensiv utbildning kring inköp för alla som gärna vill kunna mer om denna så viktiga del av organisationen. Inköpets roll i företaget Inköpsförhandlingar Etik, moral och värderingar Att skapa lönsamhet i inköpen Att välja leverantörer Att fatta strategiska inköpsbeslut Information om utbildningarna Mikael Sollenberg, tel , Avgift et står angivet efter varje utbildning. Kostnad för måltider (lunch, kaffe och frukt) 295 kr/dag samt moms tillkommer. Samtliga priser gäller för Anmälan Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida Där finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via e-post telefon eller telefax

6 B Porto betalt Sverige SIFU AB SIFU HUVUDKONTOR OCH UTBILDNINGSCENTER: GÖTEBORG Vallgatan 14 Box 2513, Göteborg Tel Fax UTBILDNINGSCENTER OCH KONTOR: STOCKHOLM Olof Palmes gata 31 Box 823, Stockholm Tel Fax

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods

TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods B Porto betalt Sverige TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods Utbildningsprogram 2010 Vill du veta mer om: Transport & Logistik, kontakta Christer Rydell, tel 031-350 55 54, cry@tiutbildning.se

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Revolutionskampanjen del II

Revolutionskampanjen del II Boverket Byggkostnadsforum Revolutionskampanjen del II En satsning för att stärka logistikkompetensen i samhällsbyggnadssektorn Revolutionskampanjen del II En satsning för att stärka logistikkompetensen

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer