PRODUKTION. Utbildning Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare"

Transkript

1 Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp för icke inköpare SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 7-8 april april maj maj samt maj 2008, Göteborg 9-10 april april maj maj samt 3-4 juni 2008, Stockholm september oktober oktober november samt 2-3 december 2008, Göteborg september oktober oktober november samt 9-10 december 2008, Stockholm kr Kursnr: 2344 Produktionsutveckling, dagar Modern produktion är en komplicerad process som ställer stora krav på alla delar. Fortfarande är Sverige en ledande industrination men förbättringspotentialen i företagen är väldigt stor. Således finns enorma möjligheter att bli mycket mer lönsam och effektiv än idag. Forskare och praktiker har pekat bland annat på bristande kalkyler, bristande planering, eftersatt underhåll, kvalitetsbrister såväl internt som hos leverantörerna, icke optimala processer, oplanerade orders och sviktande engagemang och motivation. SIFUs 10-dagarsprogram i produktionsutveckling tar dig igenom alla de delar som är viktiga i den moderna produktionsprocessen. Du träffar människor från andra företag att utbyta många och olika kunskaper och erfarenheter med och våra kursledare har en mycket gedigen kompetens samt decennier av praktisk jordnära erfarenhet. Mitt i programmet får du också en hemuppgift där du upptäcker att med relativt små medel åstadkoms klara förbättringar i din verksamhet. Varmt välkommen! : Dag 1-2 Produktionens förutsättningar och arbetssätt idag, processer, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring Produktionen idag - Produktionens roll och relation till affärsidé, vision, målsättningar och lönsamhet - Relationen till andra enheter - hur ska vi förhålla oss till konstruktion, marknadsföring, ekonomi och ledning? Produktionens processer - Att koppla kundkraven till egna processer, kvalitetssystem, mätmetoder, förändringar och förbättringar - Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp - Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen - Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling - Att arbeta med ständiga förbättringar - Process Reviews - följ upp och utvärdera alla processer Produktionens kvalitetssystem och kvalitetsbrister % av omsättningen i kvalitetsbristkostnader råder i svenskt näringsliv. Du har miljoner att spara genom att reducera dessa! - Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader - En totalmodell för kvalitetsbrister - Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse Dag 3-4 Produktionens ekonomi - Investeringar, kalkyler och lager Produktkalkylering Investeringskalkylering ABC-kalkylering Lagermodeller Lagerberäkning Dag 5-6 Beredning, resursutnyttjande, kapacitetsplanering och arbetsplatsutformning Produktionsberedning och produktionsunderlag Planering och styrning av produktionen och materialet Tidmätning och tidunderlag Systematisk metodutveckling Maskinutnyttjande Kapacitetsflexibilitet Anläggningsflexibilitet Ergonomi Hemuppgift (mellan Dag 6 och 7) Dag 7-8 Produktionssystem och totaleffektivitet Produktionssystem och produktivitetsutveckling Flödesorganisation Verktyg för produktionsutveckling - Modularisering - Failure Mode and Effect Analysis FMEA (Feleffektsanalys) - Design for Assembly DFA - Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys SAM - Advanced Planning and Scheduling APS Ledtider Ställtider Omställningsrationalisering Materialegenskaper Monteringsvänlig produktutformning Totaleffektiviet - Theory of Constraints TOC (Flaskhalsteori) - Single Minute Exchange in Dies SMED (Ställtidsreducering) Dag 9-10 Ledarskap, psykologi och gruppdynamik i produktionen Att kommunicera - Ledarens verktyg är kommunikation - Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare - Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Ansvar - Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar - det som verkligen leder till bättre resultat - Hur får man medarbetarna att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där - Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende- Konsekvens) Claes Berlin, civilingenjör och ordförande i QB International. Claes har 30 års erfarenhet av industriell utveckling, främst inom internationell rymdverksamhet. Lars Brigelius, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling, främst dess ekonomi. Alf Meijer, produktionskonsult vid AMEG Förändringsargentur. Alf har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling från såväl stora som små företag. Leif Andersson, leg psykolog och coach vid Proicio samt Mikla Executive Coachning. Leif har varit VD för Idékraft Projektledarutbildningar men är sedan 10 år ledarskapscoach med uppdrag i alla former av organisationer från ledning till produktionsgolvet.

3 7-8 april 2008, Göteborg 9-10 april 2008, Stockholm september 2008, Göteborg september 2008, Stockholm kr Kursnr: 2340 Deltagare Alla som arbetar med ekonomi, verksamhetsutveckling, produktion, kvalitet. Claes Berlin, ordförande i QB med 30 års erfarenhet från utvecklingsarbete, processtyrning och kvalitetssäkring inom internationell rymdverksamhet. Processorienterad kvalitetsstyrning, 2 dagar procent av den totala omsättningen. Så mycket kan det kosta vid bristande kvalitet och svaga processer. Med en systematisk och väl fungerande processorienterad kvalitetsstyrning finns det således stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att hämta. Det rör sig om tid, marknadsandelar, kundnöjdhet och inte minst sista raden. SIFUs utbildning syftar till att ge en djup inblick i processarbete och hur det leder till ökad kvalitet och ökad effektivitet. Hur arbetar man med dessa frågor på bästa sätt? Vi varvar teori och föreläsningar med workshops, praktiska exempel och diskussioner. Att skapa en förståelse för sin egen verksamhet Kopplingen ISO - kundkrav - egna processer - mätmetoder - förändringar - förbättringar Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Balansen mellan struktur och kultur Högt kundvärde genom metodisk processutveckling Marknadens ständigt nya och förändrade krav - att möta det med metodiskt processarbete Kvalitetsbristkostnader - kartläggning i din organisation Att skapa en helhet och en totalmodell för kvalitetsbrister Sätt ekonomiska värden på kvalitetsbristerna och kommunicera detta Att rätt rapportera in kvalitetsbristkostnader Process Reviews - utvärdering och uppföljning av processerna Datum och plats maj 2008, Göteborg 3-4 juni 2008, Stockholm 2-3 december 2008, Göteborg 9-10 december 2008, Stockholm kr Kursnr: 2325 Deltagare Alla som leder projekt, produktionsprocesser och liknande. Leif Andersson, datavetare och legitimerad psykolog. Han har tidigare varit projektledare inom mjukvarubranschen samt VD för Projektcentrum Idékraft AB. Psykologi för projekt- och produktionsledare, 2 dagar Projekt- och produktionsledning handlar om människor, att leda andra människor och att kommunicera med andra människor. Det är också det den här utbildningen fokuserar på den syftar till att ge dig insikter och verktyg för att förstå beteenden, förstå varför vi agerar som vi gör och hur du kan få till stånd reella förbättringar och reella förändringar. Den inleds med två dagar och avslutas med en uppföljningsdag lite längre fram. Du har därmed chansen att åka hem, reflektera, genomföra en uppgift och dela de andras erfarenheter. Hela tiden arbetar vi mycket situationsbaserat med teorier, övningar och diskussioner direkt relaterade till din verklighet. Sedan skall du vara ordentligt stärkt i din roll som projekt- eller produktionsledare med all den kunskap som behövs för att nå verklig framgång för dig och dina medarbetare. Att våga leda Datum Dåligt ledarskap och plats bottnar ofta i försiktighet. Att säga ifrån, vara tydlig och visa mod kan dock vara förknippat med öppen eller dold kritik från omgivningen. Hur hittar du modet? Hur skapas en organisation där mod inte trycks ned? Hur coachar och motiverar du andra att hitta energi, följa beslut, ändra beteende och prestera? Du får konkreta verktyg som underlättar kommunikationen med människorna omkring dig Varför gör ingen som jag säger? Ansvar är ett nyckelord men ofta läggs ansvar på andra och annat. Varje individ har emellertid ansvar för vad denne tycker och säger samt att denne hör och förstår vad andra tycker och säger. Dessutom får människors agerande, eller brist på agerande, sällan några konsekvenser varför beteenden inte ändras. Vi tittar närmare på organisationens S B K-kedjor (Signal Beteende Konsekvens) Ytterst få projekt följs upp och utvärderas. Hur ändrar du på detta förhållande? Utveckling och styrning av projekt- och produktionsgrupper Hur kan du som ledare använda dig av teorier om gruppers utveckling för att avgöra hur du ska hantera din grupp? Få alla att dra åt samma håll Vilken typ av teambuilding passar när? Varför gör vissa inte det som alla bestämt? Gemensamma beslut rinner ofta ut i sanden eftersom organisationen saknar spelregler som alla enats om. Hur skapar vi gemensamma spelregler? Hur skapar du de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna? Konflikthantering och de svåra samtalen Hur hanterar du de besvärliga personerna och de svåra samtalen? Att ge och ta kritik

4 16-17 april maj 2008, Stockholm april maj 2008, Göteborg augusti september 2008, Stockholm 3-4 september september 2008, Göteborg kr Produktionsteknik I, 2+2 dagar Grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkande industri. En viktig förutsättning för detta är fler personer med produktionsteknisk kompetens. Denna grundkurs behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området och ger kursdeltagaren en teoretisk utgångspunkt för såväl det dagliga arbetet som ett fortsatt lärande. Kursinnehållet utgörs av modern och praktiskt tillämpbar kunskap och syftar bland annat till att stödja övergripande ansatser. För att inom ramen för kursen skapa bästa möjliga pedagogiska förutsättningar omfattar denna även ett praktiskt moment i form av ett praktikfall som genomförs av kursdeltagaren på hemmaplan mellan de två utbildningstillfällena. Resultatet av praktikfallet presenteras av kursdeltagaren i en kortfattad skriftig rapport och bedöms av kursens lärare. Kursnr: 2338 Dag 1-2 Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem - Rationell tillverkning - Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften. Produktionsekonomi - hur reducera tillverkningskostnaden - Produktkalkylering - Kapacitetsberäkningar - Partistorlek Beredning länken mellan konstruktion och produktion - Produkt - Process - Operation - Tillverkningsmetoder - Val av tillverkningsmetod - Automatisering - Flöden - Layout Mellan utbildningstillfällena Praktikfall i den egna miljön. Dag 3-4 Arbetsmätning olika metoder för beräkning av tillverkningstider, som underlag för planering, kalkylering, offerering och lönesättning. - Klockstudier - Tidformler - Elementartidssystem (SAM Ta hänsyn till arbetsmiljön) - Frekvens- och GTT-studier (GTT Grupp Tid Teknik) Omställningsmetodik hur standardisera arbetssätt vid omställning och reducera ställtider. - Reducering av ställtider genom en serie av metoder som utvecklades för att göra det möjligt att byta verktyg i maskiner och andra utrustningar mycket fortare. Det innebär att interna aktiviteter i processen minskas medan externa ökar och utförs parallellt i tiden. - Yttre och inre ställtid - Orientering om SMED metoden (Single Minute Exchange of Dies) Lars Reinevik, VD för Industrikonsult 2000 i Växjö. Lars har mångårig och praktisk erfarenhet från eget arbete och utveckling inom det produktionstekniska området i flera branscher samt även stor erfarenhet som lärare i produktionsteknik. Datum och plats mars 2008, Göteborg 8-9 april 2008, Stockholm november 2008, Stockholm november 2008, Göteborg kr Kursnr: 2320 Produktionsekonomi, 2 dagar Att finna kalkyler och underlag för ändringar i produktionen SIFUs utbildning i produktionsekonomi syftar till att måla upp en bild av de olika vägar verksamheten kan gå vid en förändring. Lär dig att räkna ut dessa och lär dig att förstå vad olika alternativ kan få för olika konsekvenser. I en produktion sker regelbundet överväganden av typen ändrad inriktning, nya produktsatsningar, prissättningsjusteringar och kostnadsreduceringar. Hur dessa förändringar genomförs och, i synnerhet, underlaget de baseras på har emellertid en stor påverkan på utfallet. Det kan skilja avsevärt mer än vad många först tror vad gäller pengar, tid och energi. Det mest centrala inslagen i utbildningen utgörs av kalkylering och övningsuppgifter. Du erhåller dessutom boken Kalkylering för produkter och investeringar. - Produktkalkylering - Självkostnadskalkylering - Bidragskalkylering - ABC-kalkylering - Lönsamhetsbedömningar - Successiv kalkylering - Investeringskalkylering - Pay-off - Nuvärdesmetoden - Internräntemetoden - Tillverka, köpa eller leasa? Lars Brigelius, Lektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars har en lång och bred erfarenhet av konsultinsatser och undervisning rörande produktionsutveckling, främst dess ekonomi.

5 29-30 maj 2008, Göteborg juni 2008, Stockholm september 2008, Malmö kr Kursnr: 6445 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid MiLin Logistik. Logistik för icke logistiker, 2 dagar Logistik är ett område som är under stark utveckling, berör nästan alla delar av verksamheten och har dessutom ofta avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål etc. Väl hanterat finns stora vinster att hämta medan ett mindre väl fungerande logistiksystem ofta blir kostsamt utan några värdeskapande inslag. Följaktligen är logistikens funktionssätt av stort värde att känna till, även för dem som inte direkt arbetar med dessa frågor. Denna kurs tar dig igenom logistikens alla viktiga delar, belyser många praktiska exempel som hjälper dig såväl undvika fallgropar som utnyttja möjligheter, samt guidar dig hur du kan använda logistiken för att ständigt förbättra vaksamheten och öka lönsamheten. Transporter Stillestånd och tomkörningskostnader Omlandsberäkningar Val av transportalternativ utifrån kapitalkostnad Lagring Godsmottagning och lagerhållning Fraktsedlar och ankomstkontroll First In First Out FIFO och lagersaldo Beställning av varor när det är mest ekonomiskt Planering Allt man bör tänka på Bra sätt att arbeta Ackords- och bonussystem För- och nackdelar med olika plock- och packningssystem Leverans Effekten av olika leveranssystem Att klara Just-In-Time Vikten av hög leveransprecision Outsourcing Vad bör man outsourca? Vad bör man inte outsourca? Vad är insourcing? Tredjepartslogistik Att ständigt förbättra och utveckla sitt logistikarbete viktiga steg att ta på din arbetsplats Övningar och grupparbeten för att komma fram till besparings- och förbättringsförslag Datum och plats 27 mars 2008, Stockholm 26 november 2008, Göteborg kr Kursnr: 5145 Jacob Mannheimer, civilingenjör inom industriell ekonomi vid Mannheimer Consulting. Inköp för icke inköpare, 1 dag Varje år fattas inköpsbeslut för tiotals miljarder kronor som dessutom ofta har avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål, etc. Följaktligen är inköpsprocessen av stort värde att känna till även för de som inte arbetar inom inköpsfunktionen. Det kan också vara så att många i en verksamhet gör inköp dagligen utan att själv veta om det. SIFU erbjuder här en intensiv utbildning kring inköp för alla som gärna vill kunna mer om denna så viktiga del av organisationen. Inköpets roll i företaget Inköpsförhandlingar Etik, moral och värderingar Att skapa lönsamhet i inköpen Att välja leverantörer Att fatta strategiska inköpsbeslut Information om utbildningarna Mikael Sollenberg, tel , Avgift et står angivet efter varje utbildning. Kostnad för måltider (lunch, kaffe och frukt) 295 kr/dag samt moms tillkommer. Samtliga priser gäller för Anmälan Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida Där finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via e-post telefon eller telefax

6 B Porto betalt Sverige SIFU AB SIFU HUVUDKONTOR OCH UTBILDNINGSCENTER: GÖTEBORG Vallgatan 14 Box 2513, Göteborg Tel Fax UTBILDNINGSCENTER OCH KONTOR: STOCKHOLM Olof Palmes gata 31 Box 823, Stockholm Tel Fax

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2011 TALARE FRÅN Jurgen Polak Andreas Skillstedt Swedwood Fredrik Dahlman Lunds universitet Jan-Eric Ståhl Din viktiga roll för produktions- och processutvecklingen

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat sätt

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Utbildning: Leda och förbättra processer

Utbildning: Leda och förbättra processer C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Utbildning: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar

Läs mer