Utbildningsprogram produktion & lean

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram 2010. produktion & lean"

Transkript

1 Utbildningsprogram 2010 produktion & lean

2 15-16 mars april maj + 31 maj-1 juni aug 2010, Göteborg sept okt nov dec jan 2011, Stockholm kr Kursnr: 2344 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverk-samhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Lars Brigelius, Handelshögskolan i Göteborg Alf Meijer, AMEG Förändringsagentur Leif Andersson, Mikla Executive Coachning Produktionsutveckling, 10 dagar Vårt 10-dagarsprogram i produktionsutveckling tar dig igenom alla de delar som är viktiga i den moderna produktionsprocessen. Du träffar människor från andra företag att utbyta många, olika kunskaper och erfarenheter med. Våra kursledare har dessutom en mycket gedigen kompetens samt decennier av praktisk, jordnära erfarenhet. DAG 1-2: DAG 7-8: Produktionen idag, processer, ständiga förbättringar, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring Produktionen idag Produktionens roll och relation till affärsidé, vision, målsättningar och lönsamhet Relationen till andra enheter hur ska vi förhålla oss till konstruktion, marknadsföring, ekonomi och ledning? Produktionens processer Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling Process Reviews följ upp och utvärdera alla processer Produktionens kvalitetssystem och kvalitetsbrister Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse DAG 3-4: Produktionens ekonomi Investeringar, kalkyler och lager Produktkalkylering Investeringskalkylering ABC-kalkylering Lagermodeller Lagerberäkning DAG 5-6: Beredning, resursutnyttjande, kapacitetsplanering och arbetsplatsutformning Produktionsberedning och produktionsunderlag Planering och styrning av produktionen och materialet Tidmätning och tidunderlag Maskinutnyttjande Anläggningsflexibilitet Ergonomi Produktionssystem och totaleffektivitet Produktionssystem och produktivitetsutveckling Verktyg för produktionsutveckling Modularisering Failure Mode and Effect Analysis, FMEA (Feleffektsanalys) Design for Assembly, DFA Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys, SAM Advanced Planning and Scheduling, APS Led- och ställtider Omställningsrationalisering Totaleffektiviet Theory of Constraints, TOC (Flaskhalsteori) Single Minute Exchange in Dies, SMED (Ställtidsreducering) DAG 9-10: Ledarskap, psykologi och gruppdynamik i produktionen Att kommunicera Ledarens verktyg är kommunikation Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Ansvar Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar det som verkligen leder till bättre resultat Hur får man medarbetarena att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende-Konsekvens) Att skapa gemensamma spelregler Att skapa de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna Hemuppgift (mellan DAG 6 och 7) 2

3 Processorienterad kvalitetsstyrning, 2 dagar procent av den totala omsättningen, så mycket kan det kosta vid bristande kvalitet och svaga processer. Med en systematisk och väl fungerande processorienterad kvalitetsstyrning finns det således stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att hämta. Det rör sig om tid, marknadsandelar, kundnöjdhet och inte minst sista raden. Utbildningen syftar till att ge en djup inblick i processarbete och hur det leder till ökad kvalitet och ökad effektivitet. Hur arbetar du med dessa frågor på bästa sätt? Vi blandar hela tiden teori och föreläsningar med workshops, praktiska exempel och diskussioner. Företagets processer Att koppla kundkraven till egna processer, kvalitetssystem, mätmetoder, förändringar och förbättringar Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling Process Reviews följ upp och utvärdera alla processer Företagets kvalitetssystem och kvalitetsbrister Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader En totalmodell för kvalitetsbrister Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse mars 2010, Stockholm sept 2010, Göteborg kr Kursnr: 2340 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverk-samhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Psykologi för projekt- och produktionsledare, 2 dagar Projekt- och produktionsledning handlar om människor, att leda andra människor och att kommunicera med andra människor. Det är också det den här utbildningen fokuserar på. Den syftar till att ge dig insikter och verktyg för att förstå beteenden, förstå varför vi agerar som vi gör och hur du kan få till stånd reella förbättringar och reella förändringar. Hela tiden arbetar vi mycket situationsbaserat med teorier, övningar och diskussioner direkt relaterade till din verklighet. Efter kursen ska du vara ordentligt stärkt i din roll som projekt- och/eller produktionsledare, med all den kunskap som behövs för att nå verklig framgång för dig och dina medarbetare. Att kommunicera Ledarens verktyg är kommunikation Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Att avgöra hur du ska leda, hantera och styra olika produktionslag Få alla att dra åt samma håll Vilken sorts teambuilding passar när? Ansvar Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar det som verkligen leder till bättre resultat Hur får man medarbetarena att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där? Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende-Konsekvens) Beslut som aldrig förverkligas och individer som går emot den övriga gruppen Att skapa gemensamma spelregler Att skapa de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna juni 2010, Stockholm aug 2010, Göteborg kr Kursnr: 2325 Leif Andersson, Mikla Executive Coachning 3

4 12-13 april 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 2320 Lars Brigelius, Handelshögskolan i Göteborg Produktionsekonomi, 2 dagar I produktionen sker regelbundet överväganden som t ex. ändrad inriktning, nya produktsatsningar, justera prissättningen, reducera kostnaderna. Hur dessa förändringar genomförs och, i synnerhet, underlaget de baseras på har emellertid en stor påverkan på utfallet. Det kan skilja avsevärt mer än vad många först tror i pengar, tid och energi. Vår tvådagarsutbildning i produktionsekonomi syftar till måla upp bilden av de vägar verksamheten kan gå vid en förändring, lär dig räkna på dessa och lär dig förstå vad olika alternativ får för olika konsekvenser. De mest centrala inslagen utgörs givetvis av kalkylering och övningsuppgifter. Produktkalkylering Självkostnadskalkylering Bidragskalkylering ABC-kalkylering Lönsamhetsbedömningar Successiv kalkylering Investeringskalkylering Pay-off Nuvärdesmetoden Internräntemetoden Tillverka, köpa eller leasa? mars april 2010, Stockholm okt nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 2338 Kent Sjögren, produktionsspecialist vid IndustriKonsult. Produktionsteknik I Grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling, 4 dagar Denna grundkurs behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området och ger kursdeltagaren en teoretisk utgångspunkt för såväl det dagliga arbetet som ett fortsatt lärande. Kursinnehållet utgörs av modern och praktiskt tillämpbar kunskap och syftar bland annat till att stödja övergripande insatser. DAG 1-2: Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften Produktionsekonomi hur reducera tillverkningskostnaden Produktkalkylering Kapacitetsberäkningar Beredning länken mellan konstruktion och produktion Produkt och process Operation Tillverkningsmetoder Flöden och layout Hemuppgift (mellan DAG 2 och 3) DAG 3-4: Arbetsmätning olika metoder för beräkning av tillverkningstider, som underlag för planering, kalkylering, offerering och lönesättning Klockstudier och tidformler Elementartidssystem (SAM Ta hänsyn till arbetsmiljön) Frekvens- och GTT-studier (GTT Grupp Tid Teknik) Omställningsmetodik hur standardisera arbetssätt vid omställning och reducera ställtider Reducering av ställtider genom en serie av metoder som utvecklades för att göra det möjligt att byta verktyg i maskiner och andra utrustningar mycket fortare. Det innebär att interna aktiviteter i processen minskas medan externa ökar och utförs parallellt i tiden. Orientering om SMED-metoden (Single Minute Exchange of Dies) 4

5 Produktionsteknik II Kvalificerad resultatstyrning av produktionen, 3 dagar För att kunna vara konkurrenskraftiga och möta kundernas allt högre krav krävs idag en flexibel produktion, en produktion med mindre orderstorlekar, kortare ledtider, snabbare leveranser och kortare produktcykler. Alla medarbetare måste förstå hur det egna beteendet påverkar helheten. Det är inte lönekostnader vi konkurrerar med. Sverige har goda förutsättningar för att nå världstoppen i produktivitet om vi tänker om och satsar mer kraft på att utnyttja våra resurser på rätt sätt. Utflyttning och outsourcing är inte enda vägen till ökad lönsamhet men hur gör vi? En övergripande ansats i denna utbildning formuleras enligt följande: Flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens flaskhals - varje MER-minut är en 100-procentig intäkt. Utbildningen kommer bland annat att ge svar på följande frågor: VARFÖR krävs daglig stopptidsmätning av flaskhalsmaskiner? HUR får man ett sug i tidigare produktionsled och ett tryck i de efterkommande? HUR minimerar man fortlöpande slöseriet de icke värdeskapande aktiviteterna? VAD kostar produktionens stillestånd och vilket värde har en minimering av denna tid? VARFÖR ska vi anpassa produktionens takt efter slutkundens takt? Kursen ges under dag. Förutom en teoretisk ram innehåller kursen flera moment där kursdeltagaren får ta del av lärarens praktiska erfarenheter. Med fokus på praktisk tillämpning innehåller kursen ett praktikfall mellan utbildningstillfällena. Detta praktikfall genomförs av deltagarna på hemmaplan i den egna verksamheten april + 18 maj 2010, Göteborg okt + 23 nov 2010, Stockholm kr Kursnr: 2341 Tommy Håkansson, produktionskonsult med mångårig erfarenhet av effektivisering i produktionen. DAG 1-2: Under dag 1 och 2 behandlas teorier och praktiska metoder. Utmärkande för de två dagarna är ett flertal uppgifter som genomförs såväl individuellt som i grupp. Under de två dagarna behandlas: Produktionsstyrning mätetal - Visualisering av verksamheten, den som mäter styr, att veta vad man mäter och hur man mäter är det viktigaste för att styra en produktion. OEE/OPE/TAK-tal. Ordning och reda - Betydelsen av att skapa ordning och reda som ett första steg i förändringsarbetet. Teorier och praktiska metoder. Teambuilding hur informera, motivera och stimulera medarbetare - Småskalighet och entreprenörsanda. Hur en genomtänkt teamorganisation ger snabbare beslut, större engagemang och blir en engagerad drivande grupp. Värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter - Alla aktiviteter utan kundvärde behöver ifrågasättas och i möjligaste mån elimineras. Att skapa ett arbetssätt/arbetsklimat med ständigt fokus för att minimera slöseriet. Nyckeln till systematiskt förbättringsarbete - Ständiga förbättringar är ingen enkel process, det kräver mycket eftertanke och en väl utvecklad plan. Det ska alltid vara lätt att göra rätt. I detta avsnitt behandlas hur detta styrs genom arbetssätt och utveckling av produktionsflödena. Hur gör vi i praktiken - Förberedelse för det praktikfall som deltagaren har som uppgift att genomföra i sitt eget företag. En viss dialog med läraren kommer att ske under denna mellanfas fram till nästa utbildning. Mellan utbildningstillfällena Praktikfall i den egna miljön. DAG 3: Från teori till praktik - Hela denna dag ägnas åt att diskutera och analysera erfarenheter och resultat från praktikfallet. Förutom lärarens kommentarer ges utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Läraren gör hembesök Som ett försök att omforma kunskap till praktisk handling kommer deltagare i kursen att ges möjligheten att få hjälp av läraren i det egna företaget under en dag. Detta sker till ett fast pris där endast lärarens kostnader för resor samt eventuellt logi och traktamente tillkommer. 5

6 Stå med taktpinnen vid uppgången! V ärlden befinner sig i tuffa ekonomiska tider och våra verksamheter utmanas. Det kommer dock en morgondag och därför är det ett gyllene tillfälle att nu investera i sin produktionsapparat. De som satsar på ny kunskap och förfinar sina arbetssätt kommer att ha ett klart övertag när samhället vänder upp igen och vägen dit går genom utbildning. Välkommen till Teknologisk Instituts Leanutbildningar för framtida konkurrenskraft och lönsamhet! Så tycker tidigare deltagare Sven-Eric Larsson är en av kursledarna i Lean production. Fotograf: Niklas Bernstone /Parasoll Insynen i andras problemlösningar och implementeringar var väldigt positivt. Leanledaren Att införa Lean Production Kunniga och erfarna kursledare. Bra praktiska exempel som gav många aha -upplevelser! Leanledaren Att införa Lean Production Bra nivå på grupparbetena som skapade insikt och förståelse samt väcker en hel del frågor. Leanledaren Att införa Lean Production Föreläsarens kunskap om ämnet World Class! Lean Maintenance Bra exempel, teori varvat med bra praktiska exempel. Reflektioner till det egna företaget. Mycket bra föreläsare. Lean Maintenance Kursen var mycket bra. Den beskrev precis vad det handlade om och man fick en helt ny förståelse för arbetet med Supply Chain. Supply Chain Management Kursen relaterade hela tiden till framgångsrika arbetssätt i verkligheten. Processorienterad kvalitetsstyrning 6 Utbildarna väldigt bra på att inspirera och förklara de saker som är viktiga. Produktionsutveckling

7 Lean Akademi Här beskriver vi våra utbildningar inom Lean Production. Utbildningar som ger dig och ditt företag direkt tillämpbara kunskaper, metoder och verktyg. Våra lärare har arbetat länge inom sina områden och kan ge dig många praktiska tips och återföring av sina erfarenheter. Du får även träffa andra kollegor som både stimulerar och ger möjlighet till att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte. Informationsseminarier För att öka dina möjligheter att få information om Lean kommer vi att genomföra ett antal seminarier som behandlar Lean-filosofin och Lean Production. Avsikten är att ge en översikt om tankarna och fördelarna med att arbeta enligt Lean Production. Informationsseminarierna är avgiftsfria och kommer att genomföras på flera platser i landet. Information om tid och plats finns på vår hemsida Informationsseminarium Ca 2 tim Lean för företagsledningen Introduktion före beslut, ca 1/2-1 dag Företagsanpassad Kurs dag Leanledaren Lean Production Kurs moduler 8 dagar Coach-nivå Kurs dagar Kurs dagar Kurs dagar Advisor-nivå Fördjupningskurser inom Lean Leanledaren Att införa Lean Production, 8 dagar Toyotas världsberömda produktionssystem och produktionsfilosofi, även kallat Lean Production, har revolutionerat tänkandet kring tillverkning, processer och ledarskap. Toyota har likt ingen annan genererat höga vinster, ständigt vunnit marknadsandelar och bibehållit en extremt hög kvalitet. Vår utbildning Lean Production ger dig kunskap om hela Lean-filosofin samt praktiska råd och verktyg för att du själv skall kunna implementera den värdeskapande och effektiva produktionen utan slöseri, överskott, etc. Utbildningen passar också utmärkt för dig som kommit en bit på väg i implementeringen. Toyota Production System är inte begränsat till fordonsindustrin utan kan tillämpas med samma fantastiska resultat i princip vilken organisation som helst. DAG 1: Grunderna i Lean Production och Leanspelet DAG 2: Värdeflödesanalys Utgå från kundvärdet Lär dig att se ordentligt Vad skapar värde? Vad är slöseri? Totalt Produktivt Underhåll, TPU Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, TAK Overall Equipment Effectiveness, OEE Hemuppgift 1: Värdeflöde Nuläge DAG 3: Värdeflödesanalys forts. Hemuppgift 2: Värdeflöde Framtida tillstånd DAG 4: Verktyg för Lean Production Systematisk problemlösning De 7 kvalitetsverktygen 5S Sortera Städa Strukturera Standardisera Skapa vana Single Minute Exchange of Dies, SMED Jidoka Att bygga in kvalitetsprocesser Andon Signalering vid fel och problem Poka Yoke Mekanismer för att undvika misstag DAG 5: Utjämning av produktion Heijunka Utjämning av flöden och arbetsbördor Just-In-Time, JIT Kanban Signaleringssystem i produktionen Flöde Line eller station DAG 6: Planering, simulering, kvalitet och perfektion Lean planering Lagerstyrning Dubbel ABC Behovsberäkning (MRP och Lean) Simulering av variation Mellanlagersimulering Theory of Constraints, TOC Flaskhalsteori Kaizen Ständiga förbättringar Six Sigma DAG 7-8: Att leda, driva och genomföra förbättringsarbete Rollen som förbättringsledare Organisationen Gruppen Visioner och mål Engagemang Personlig planläggning Handlingsplaner Kommunikation, coachning Konflikthantering i förändringsprocesser april maj juni sept 2010, Göteborg april maj juni sept 2010, Stockholm kr Kursnr: 2309 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Joakim Bjurström, Leankonsult vid LEANAB. Leif Andersson, psykolog och ledarskapskonsult vid MIC. 7

8 För dig som endast har behov av vissa delar av Lean-filosofin har vi delat in utbildningen Leanledaren Att införa Lean Production i fyra separata moduler. Du kan anmäla dig till en eller flera av dessa utbildningar. 15 april 2010, Göteborg 19 april 2010, Stockholm kr Kursnr: 2308 Modul 1: Lean-spelet, 1 dag Leanspelet innebär att vi simulerar produktionen i ett företag. Under spelets gång får du en total överblick av Lean Production och är med om att fundera, testa och fatta beslut som påverkar produktionsflöden, kundservice, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet. Du får i detta spel på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt förståelse för samarbetets, kommunikationens och helhetens betydelse samt effekterna av alla de verktyg som används inom ramen för Lean Production. 19 april maj 2010, Göteborg 20 april maj 2010, Stockholm kr Kursnr: 2315 Modul 2: Värdeflödesanalys och verktyg, 3 dagar Vad är egentligen värde och slöseri? Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, TAK Overall Equipment Effectiveness, OEE De 7 kvalitetsverktygen och 5S Jidoka Att bygga in förändringsprocesser Andon Signalering vid fel och problem Poka Yoke Mekanismer för att undvika misstag juni 2010, Göteborg juni 2010, Stockholm kr Kursnr: 2316 Modul 3: Planering av Lean Production, 1 1/2 dagar Hijunka Utjämning av flöden och arbetsbördor Flöde Line eller Station Kanban Signaleringssystem i produktionen Behovsberäkningar Theory of Constraints, TOC (Flaskhalsteori) Kaizen Ständiga förbättringar 6-7 sept 2010, Göteborg 8-9 sept 2010, Stockholm kr Kursnr: 2317 Modul 4: Ledarskap och förändringsarbete, 2 dagar Rollen som förbättringsledare Förväntningar från dig och organisationen Visioner och mål Att våga leda Etik och moral Gruppdynamik Motivation, engagemang och coachning Att ställa krav Motstånd hos individ/organisation Konflikter 8

9 Leanledaren Praktisk fördjupning, 2 dagar Träffa andra från andra företag som arbetar med Lean Handledning av kursledare med bred erfarenhet från implementering av Lean Hur går vi vidare med Lean i framtiden? Arbetet med Lean medför en helt ny utvecklingspotential för organisationen. Samtidigt ställer avancerade förändrings-, kvalitets- och förbättringsprocesser många saker, från människors kompetens till företagets kultur till arbetsformer, på sin spets. Behovet av lärande sinar aldrig. För dig som genomgått Teknologisk Instituts utbildning Leanledaren Att införa Lean eller arbetar med Lean i vardagen och vill krydda din kompetens inom produktions- och utvecklingsarbete erbjuds denna fördjupningsutbildning. Vi koncentrerar oss väldigt mycket på praktisk tillämpning och konkreta erfarenheter under ledning av mycket kvalificerade personer med lång och omfattande erfarenhet av Lean. Dessutom bildar vi hela tiden dialoggrupper där du diskuterar med andra från andra företag kring deras erfarenheter rörande olika moment inom Lean. Senaste utvecklingen inom Lean samt i svensk och internationell industri Alla möjligheter i implementering och användning av Lean Alla fallgropar i implementering och användning av Lean Praktiska steg för att få Lean att fungera som man vill Att skapa en genuin förståelse för sin egen verksamhet Att hitta balans och harmoni mellan struktur och kultur i verksamheten Lean-verktygens/metodernas roll enskilt och värde för helheten Så mycket kostar bristande kvalitet Kvalitetskontroll och kvalitetsuppföljning Att hitta det genuina kundvärdet Kopplingen Lean ISO marknadens krav egna arbetssätt mätetal värderingar ledarskap kultur förbättringar förändringar Behoven av ett förändrat ledarskap 8-9 mars 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 2366 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverksamhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Tonny Johansson, produktionschef vid Spectra Collection. Lång erfarenhet från svensk industri som produktions- och kvalitetstekniker, förbättrings- och kvalitetsledare och miljöoch säkerhetsansvarig. Tonny har också Lean Master Certification från USA och Lean Leader Certification från Storbritannien. Lean Administration, 2 dagar Att arbeta enligt Lean-filosofin för att maximera värdeflöden och kvalitet och minimera slöseri sprids snabbt inom näringslivet. Det gäller alla områden, från tillverkning till ekonomistyrning till inköp och logistik. Stora vinster går att finna och detta berör i högsta grad organisationens administrativa system. Det gäller att den ska fungera så effektivt som möjligt och få till stånd en arbetsplats som systematiskt reducerar icke värdeskapande processer och slöseri. Utbildning för dig som arbetar med ekonomi, administration, produktion samt verksamhetsutveckling. Introduktion till Lean Administrativt Lean-spel Vad är värde för kund? Lean-verktyg 5S Förbättringsgrupper Standardiserat arbetssätt Värdeflödesanalys 7 kvalitetsverktyg Sex Sigma Simulering Implementering i organisationen Beskrivning och tillämpning av olika case 6-7 maj 2010, Stockholm nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 2334 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Se mera om Lean i tjänsteproducerande företag på 9

10 25-26 maj 2010, Stockholm okt 2010, Göteborg kr Kursnr: 2327 Niclas Carlsson, JÖRNI Logistisk Affärsutveckling Lean Logistics, 2 dagar Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. Leantänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går det att uppnå låga kostnader, högt resursutnyttjande, minimalt slöseri och ett regelbundet flöde från källa till kund. Lean Logistics är ett forum för att ge dig kunskaperna att bygga upp och arbeta i det resurssnåla logistiksystemet. Leverera varor Just-In-Time Organisera logistiken enligt Pull Standardisera logistiken Undvik fel varor och överskott i lager Logistiksystemets driftsäkerhet Visualisering av kontrollstationer och kundinformation Implementering av Lean Logistics Viktiga faser och faktorer april 2010, Göteborg nov 2010, Stockholm kr Kursnr: 2305 Dennis McCarthy, verksam vid DAK Consulting, Henley on Thames, England. Dennis har arbetat med Lean och TPM som konsult och projektledare över hela världen åt bl a 3M, General Motors, Ford, BP, SSAB och Danfoss. Medförfattare till boken Lean TPM A Blueprint for Change. Information Undervisning och dokumentation är på engelska. Lean Maintenance, 3 dagar Lean Maintenance är en helt central del av Lean-tillämpningen. Framför allt handlar det om att transformera traditionellt underhåll och riskhantering till en process för värdeskapande och högsta möjliga tillförlitlighet. Vår tredagarskurs tar dig igenom underhållet i tillverkningen och ställer detta mot Lean-tänkandet och de exempel som finns där ständiga kvalitets- och resultatförbättringar åstadkommits genom Lean TPM-program. Du får lära dig hur ditt team ska prioritera i underhållsarbetet, beräkna och planera rätt processer och typer av utrustning, minimera slöseri och ta bort alla icke-värdeskapande aktiviteter, etablera underhållssystem samt öka resultaten hos underhållsgruppen. Beräkning av dolt slöseri Simulering av Lean Maintenance Organisationen kring Lean Maintenance Lean Maintenance revision Att prioritera i underhållsarbetet Utbildning och lärande i underhållsgruppen Ledarskap, kultur och miljö The Maintenance Scorecard Att mäta underhållet Att sätta mål för underhållet Förbättringsplan för underhållsarbetet maj 2010, Stockholm 9-10 dec 2010, Göteborg kr Kursnr: 6327 Niclas Carlsson, JÖRNI Logistisk Affärsutveckling Supply Chain Management, 2 dagar Grundläggande komponenter i en bra försörjningskedja är ett samlat strategiskt grepp och en helhetssyn vad gäller flödena. Med samarbeten byggda på tillit snarare än kontroll, inte nödvändigtvis ett ägande i varje led samt väloljade informationssystem kan man avsevärt effektivisera sina försörjningskedjor. Denna kurs erbjuds i syfte att du direkt ska kunna inleda arbetet med att förbättra alla försörjningskedjor och inkassera de nya värden och den ökad lönsamhet detta bidrar till. Vad är egentligen en försörjningskedja? Konceptet med försörjningskedjor Att utforma försörjningskedjor Att styra försörjningskedjor Strategisk utveckling av försörjningskedjor 10

11 Produktchefsutbildning, 4 dagar En väl fungerande produktledning är en av de mest centrala processerna för ett industriellt företag men detta är ofta en av de minst genomarbetade processerna i företaget. Produktchefer i industriella företag och konsumentföretag möter idag stora utmaningar då kundkrav, teknik, nya material och lagändringar ständigt påverkar företagets och produkternas position på marknaden och konkurrenskraft. Produktchefens roll är att sammanbinda framtida marknadskrav, interna styrkor och resurser i en framgångsrik produkt- och projektportfölj. Rätt etablerad resulterar ett starkt produktchefskap i mer konkurrenskraftiga produkter, lägre produktkostnader, lägre rörelsekapitalbehov och en bättre kapitalstruktur. Kursen som är uppdelad på två block om vardera två dagar ger deltagarna verktyg och metoder för att på ett effektivt sätt utveckla sin produktchefsroll. I detta ingår de tre olika perspektiven; strategiskt, taktiskt och operativt. Kursen ger också möjlighet att reflektera över sin egen roll i företaget och innehåller därför en obligatorisk hemuppgift mellan de två blocken samt mindre övningsuppgifter och diskussionspunkter inom ramen för de båda blocken. Dessutom ger kursen en möjlighet att träffa andra med liknande roller och utmaningar i andra företag, vilket alltid är mycket värdefullt. DAG 1-2: Strategiskt perspektiv Affärsplan och produktplan Segmentering, positionering och differentiering Målstyrning Konkurrentanalyser Taktiskt perspektiv: Projektportfölj Analys av affärsmöjligheter Portföljanalys och optimering Marknadsanalyser och kravhantering Planering och styrning av teknik- och produktutveckling Operativt perspektiv: Produktportfölj Produktlivscykler Lönsamhetsanalys strategier Produktavveckling Introduktion och planering av hemarbete i den egna organisationen. Hemuppgift (mellan DAG 2 och 3) DAG 3-4: Presentation av hemarbete Utveckling av en lönsam eftermarknadsaffär Ekonomistyrning med utvalda verktyg Volymflexibilitet Introduktion till Lean-produktutveckling Fördjupning av den strategiska analysen Förändringsarbete i rollen som produktchef Summering och avslutning april maj 2010, Göteborg 8-9 nov dec 2010, Stockholm kr Kursnr: 5192 Lars Cederblad, Level 21 Management AB. Lars är civilingenjör och teknologie licentiat från Chalmers och har under tio år arbetat som konsult och lärare med fokus på produktledning, effektiv produktutveckling och produkt- och produktutvecklingsstrategier. Han har också tillsammans med både näringsliv och akademi startat ett program för att utveckla mät- och förbättringsmetoder för produktivitet inom produktutvecklingsprocesser. Dessutom har han erfarenhet från olika teknikchefsroller inom ABB, både i Sverige och globalt. Vi har även Lean för tjänsteföretag Leanledaren Att införa LEAN i tjänsteföretag, kursnr 2290 LEAN-spelet för tjänsteföretag, kursnr 2291 Leanledaren Praktisk fördjupning, kursnr 2366 Revisioner i LEAN-företag, kursnr 7331 Lean Administration, kursnr 2334 Lean Logistics, kursnr 2327 Supply Chain Management, kursnr 6327 Se 11

12 B Porto betalt Sverige produktion & lean Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Annika Rosengren, tel , eller Christer Rydell, tel , Utbildningsprogram 2010 Anmälan tel fax et står angivet efter varje utbildning. Nytt för 2010 är att alla priser är all inclusive. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer. (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter). Samtliga priser gäller för bokningar under Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr!

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr! Välkommen till Nordens största logistik- och planeringskonferens! Hej! Den årliga PLAN-konferensen är på gång igen! Förra året fanns ca 600 planerare och logistiker på plats tillsammans med fler än 30

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT E R A INN TTA V R DE RSNY R R O AFFÄ Ä K I D IST ÖK A G LO TILL E R LN TT BÄ YCKE N CPIM DET LEDANDE INTERNATIONELLA

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer