Utbildningsprogram Lean i tjänsteföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag"

Transkript

1 Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag

2 Lean Akademi Stockholm april maj juni sept 2010 Göteborg sept okt nov dec kr Kursnr: 2290 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Joakim Bjurström, Leankonsult vid LEANAB. Leif Andersson, psykolog och ledarskapskonsult vid MIC. Leanledaren Att införa LEAN i tjänsteföretag, 2 dagar I dag vet vi att Lean lönar sig även i tjänsteföretag. Man har många gånger liknade problem som de i tillverkande företag men ofta med större variation i det som efterfrågas. I tjänsteföretag kan man därför vinna mycket på att standardisera och systematisera arbetsuppgifter och därigenom kunna skapa gemensamt arbetssätt samt öka sin flexibilitet. Lean-utbildningen hjälper dig att hitta de förbättringar som ofta är svåra att se. Om man undersöker företag som arbetar med Lean visar det sig att de oftast har större möjligheter att påvisa konkreta resultat jämfört med företag som arbetar med andra förändringsmetoder. Att ha ett tydligt ledarskap, kommunicera på rätt sätt, etablera tydliga arbetsprocesser och roller är en viktig del för ett bra slutresultat. Lean-filosofin och de olika Lean-verktygen är därför mycket användbara. Vår kurs Lean för tjänsteföretag är uppbyggd enligt samma modell som Lean för tillverkande företag men har exempel från tjänstesidan. I kursen får man även uppgifter som skall utföras med exempel från den egna verksamheten. Syfte Syftet med utbildningen är att ge dig praktiska verktyg för att kunna starta upp en värdeskapande och effektiv produktion i ett tjänsteproducerande företag. Utbildningen Lean skapar kunskap, förståelse och helhetssyn över grundidén för Lean-filosofin och hjälper dig att kunna implementera Lean i din egen verksamhet DAG 1: Grunderna i Lean Production Företagets omvärld Introduktion av Lean i tjänsteföretag Leanspelet för tjänsteproducerande företag DAG 2: Värdeflödesanalys Utgå från kundvärdet Lär dig att se ordentligt Vad skapar värde? Vad är slöseri? Tillgänglighet, kapacitetsutnyttjande och kvalitet Hemuppgift: Värdeflöde - Nuläge DAG 3: Värdeflödesanalys Redovisning av hemuppgift Värdeflödesanalys Framtida tillstånd Genomgång av olika exempel Hemuppgift: Värdeflöde - Framtida tillstånd DAG 4: Verktyg för Lean Production Redovisning av hemuppgift Systematisk problemlösning De 7 kvalitetsverktygen 5S Jidoka Att bygga in kvalitetsprocesser Andon Signalering vid fel och problem Poka Yoke Mekanismer för att undvika misstag DAG 5: Utjämning av produktion Flödesorienterad processdesign Utjämning av flöden och arbetsbördor Just in Time, JIT Kanban Signaleringssystem Layout DAG 6: Planering, simulering, kvalitet och perfektion Lean planering Planering och kapacitetsutjämning Simulering av variation Theory of Constraints Flaskhalsteori Kaizen Ständiga förbättringar Six Sigma DAG 7 och 8: Att leda, driva och genomföra förbättringsarbete Rollen som förbättringsledare Organisationen Gruppen Visioner och mål Engagemang Personlig planläggning Handlingsplaner Kommunikation, coachning Konflikthantering i förändringsprocesser Deltagare Utbildningen vänder sig till alla, från beslutsfattare till övrig personal, som är delaktiga i tjänsteföretagets produktions- och utvecklingsprocesser.

3 21 april 2010, Stockholm 22 sept 2010, Göteborg kr Kursnr: 2291 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Joakim Bjurström, Leankonsult vid LEANAB. LEAN-spelet för tjänsteföretag, 1 dag Leanspelet innebär att vi simulerar produktionen i ett tjänsteproducerande företag. Under spelets gång får du en total överblick av Lean och är med om att fundera, testa och fatta beslut som påverkar produktionsflöden, kundservice, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet. Syfte Målet är att åskådliggöra effekten av de olika verktygen som finns att tillgå vid produktions- och förändringsarbete Leanspelet för tjänsteproducerande företag Identifiera värdeflödet Reducering av icke värdeskapande processer Användning av Lean-verktyg Producera efter behov Metoder för att synliggöra fel och brister Metoder för ständiga förbättringar Effektiv kommunikation 8-9 mars 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 2366 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverksamhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Tonny Johansson, produktionschef vid Spectra Collection. Lång erfarenhet från svensk industri som produktions- och kvalitetstekniker, förbättrings- och kvalitetsledare och miljöoch säkerhetsansvarig. Tonny har också Lean Master Certification från USA och Lean Leader Certification från Storbritannien. Leanledaren Praktisk fördjupning, 2 dagar Träffa andra från andra företag som arbetar med Lean Handledning av kursledare med bred erfarenhet från implementering av Lean Hur går vi vidare med Lean i framtiden? Arbetet med Lean medför en helt ny utvecklingspotential för organisationen. Samtidigt ställer avancerade förändrings-, kvalitets- och förbättringsprocesser många saker, från människors kompetens till företagets kultur till arbetsformer, på sin spets. Behovet av lärande sinar aldrig. För dig som genomgått Teknologisk Instituts utbildning Leanledaren Att införa Lean eller arbetar med Lean i vardagen och vill krydda din kompetens inom produktions- och utvecklingsarbete erbjuds denna fördjupningsutbildning. Vi koncentrerar oss väldigt mycket på praktisk tillämpning och konkreta erfarenheter under ledning av mycket kvalificerade personer med lång och omfattande erfarenhet av Lean. Dessutom bildar vi hela tiden dialoggrupper där du diskuterar med andra från andra företag kring deras erfarenheter rörande olika moment inom Lean. Senaste utvecklingen inom Lean samt i svensk och internationell industri Alla möjligheter i implementering och användning av Lean Alla fallgropar i implementering och användning av Lean Praktiska steg för att få Lean att fungera som man vill Att skapa en genuin förståelse för sin egen verksamhet Att hitta balans och harmoni mellan struktur och kultur i verksamheten Lean-verktygens/metodernas roll enskilt och värde för helheten Så mycket kostar bristande kvalitet Kvalitetskontroll och kvalitetsuppföljning Att hitta det genuina kundvärdet Kopplingen Lean ISO marknadens krav egna arbetssätt mätetal värderingar ledarskap kultur förbättringar förändringar Behoven av ett förändrat ledarskap

4 25-26 mars 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 7331 Conny Svensson, QUAB, har lång erfarenhet från kvalitetsrevisioner och revisioner i Leanföretag. Revisioner i LEAN-företag, 2 dagar Kursen ger kunskaper i att förbereda, genomföra och rapportera kvalitetsrevisioner i ett företag som inför eller har infört Lean. Revisionsarbetet ska hjälpa företaget framåt i den kulturförändring som införandet av Lean innebär och samtidigt ta hänsyn till kvalitetsstandarden ISO 9001:s krav på ständiga förbättringar vid observationer och utfärdande av avvikelser/förbättringar. Genomgång av krav som SS-ISO 9001:2008 ställer på ett ledningssystem för kvalitet och de krav som ställs på ständiga förbättringar. Standardens krav på ständiga förbättringar Hur gör man intern revision i ett Leanföretag Kopplingen Lean-kvalitet De sju förlusterna Värdeflöden; Kunna läsa och analysera värdeflödeskartor Olika förbättringsverktyg Standardiserat arbete Lean i administrativa processer Ledningens engagemang och uppföljning I kursen ingår flera övningar som: Slöseriövning Ta fram en enkel värdeflödeskarta PDCA-övning inkl. Fiskbensdiagram Exempel på standardiserat arbete Hantering och bedömning av revisionsavvikelser och förbättrande åtgärder Rapportering av revisionsresultat Deltagare Personer i företag som har eller ska införa Lean och som vill öka kunskaperna om kopplingen mellan kvalitetsstandardens synsätt och Lean-filosofin. Förkunskaper Yrkeserfarenhet och kännedom om SS-EN ISO 9001:2008 samt att praktiskt ha utfört revisioner internt eller externt maj 2010, Stockholm 9-10 dec 2010, Göteborg kr Kursnr: 6327 Niclas Carlsson, JÖRNI Logistisk Affärsutveckling Supply Chain Management, 2 dagar Grundläggande komponenter i en bra försörjningskedja är ett samlat strategiskt grepp och en helhetssyn vad gäller flödena. Med samarbeten byggda på tillit snarare än kontroll, inte nödvändigtvis ett ägande i varje led samt väloljade informationssystem kan man avsevärt effektivisera sina försörjningskedjor. Denna kurs erbjuds i syfte att du direkt ska kunna inleda arbetet med att förbättra alla försörjningskedjor och inkassera de nya värden och den ökad lönsamhet detta bidrar till. Vad är egentligen en försörjningskedja? Konceptet med försörjningskedjor Att utforma försörjningskedjor Att styra försörjningskedjor Strategisk utveckling av försörjningskedjor

5 6-7 maj 2010, Stockholm nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 2334 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Lean Administration, 2 dagar Att arbeta enligt Lean-filosofin för att maximera värdeflöden och kvalitet och minimera slöseri sprids snabbt inom näringslivet. Det gäller alla områden, från tillverkning till ekonomistyrning till inköp och logistik. Stora vinster går att finna och detta berör i högsta grad organisationens administrativa system. Det gäller att den ska fungera så effektivt som möjligt och få till stånd en arbetsplats som systematiskt reducerar icke värdeskapande processer och slöseri. Utbildning för dig som arbetar med ekonomi, administration, produktion samt verksamhetsutveckling. Introduktion till Lean Administrativt Lean-spel Vad är värde för kund? Lean-verktyg 5S Förbättringsgrupper Standardiserat arbetssätt Värdeflödesanalys 7 kvalitetsverktyg Sex Sigma Simulering Implementering i organisationen Beskrivning och tillämpning av olika case maj 2010, Stockholm okt 2010, Göteborg kr Kursnr: 2327 Niclas Carlsson, JÖRNI Logistisk Affärsutveckling Lean Logistics, 2 dagar Lean Logistics är en upplevelsebaserad kurs med logistikspelet som omsätter teori till praktik. Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. För de flesta organisationer krävs idag högre effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. Lean har kommit att stå i centrum som främsta metod för att uppnå resurssnål produktion. För att uppnå ytterligare förbättringar krävs det att hänsyn tas till övriga delar i logistiksystemet. Lean-tänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går det att uppnå låga kostnader, högt resursutnyttjande, minimalt slöseri och ett regelbundet flöde från källa till kund. Lean Logistics är ett forum för att ge dig kunskaperna att bygga upp och arbeta i det resurssnåla logistiksystemet. Leverera varor Just-In-Time Organisera logistiken enligt Pull Standardisera logistiken Undvik fel varor i lager Undvik överskott av varor i lager Få bort slöseri genom: Processförbättring Produktutveckling Bättre planering Minska kostnaderna och öka kvaliteten i försörjningskedjan Logistiksystemets driftsäkerhet Visualisering av kontrollstationer och kundinformation Kaizen ständiga förbättringar i organisationens logistik Implementering av Lean Logistics Viktiga faser och faktorer Deltagare Alla som arbetar med logistik. Lean Production för tillverkande företag, läs mer på

6 B Porto betalt Sverige Lean i tjänsteföretag Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Annika Rosengren, tel , eller Christer Rydell, tel , Utbildningsprogram 2010 Anmälan tel fax et står angivet efter varje utbildning. Nytt för 2010 är att alla priser är all inclusive. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer. (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter). Samtliga priser gäller för bokningar under Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer