Process- och produktionsteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process- och produktionsteknik"

Transkript

1 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning > Introduktion i gjuteriteknik för icke gjutare > Ekonomistyrning och kalkylering > Tillverkning av formar och kärnor > Introduktion i Lean > Värdeflödesanalys - hitta dina dolda kostnader > Kortare ställtider - SMED

2 20 Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare 1/2 dag Kursdag: 28 september Sista anmälningsdag: 7 september et med kursen är att ge en grundläggande förståelse för teorin bakom pressgjutning, exempelvis beskrivning av processens olika delmoment. Kursen visar även vad operatören kan påverka vad det gäller kvalitet, produktivitet och verktygslivslängd. > Processbeskrivning > Formsmörjning > Verktygslivslängd > Gjutgodsdefekter Kursen vänder sig till dig som är ny pressgjuterioperatör eller vill lära dig mer om teorin bakom pressgjutning. Validering Kursen förbereder dig inför delar av validering inom Pressgjutning. Frida Hallström Telefon: E-post: > Smältahantering SEK exkl. moms för medlemmar i Gjuteriföreningen SEK exkl. moms för icke medlemmar Anpassningsmöjligheter Kursen kan hållas ute hos företaget och kan då anpassas till företagets specifika önskningar. För offert, kontakta kursansvarig.

3 21 Grundläggande produktionsteknik för operatörer 4 x 2 dagar Kursomgång 1: 9-10 feb, 2-3 mar, 6-7 apr, maj Kursomgång 2: 6-7 sep, okt, nov, 6-7 dec Sista anmälningsdagar: 31 jan 2011 och 16 aug 2011 et är att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper i hur ett företag fungerar ur ett produktionstekniskt perspektiv. Ett stort fokus i kursen läggs på det värdeadderande arbetet i förhållande till olika stödjande aktiviteter och slöserier. Mellan de 4 olika kurstillfällena lämnas små uppgifter för självstudier ut samt en större hemuppgift skall utföras på hemföretaget och redovisas vid det sista kurstillfället. > Introduktion i Lean/Leanspel > Beredning av produkter > Värdeflödesanalys > Produktkalkylering > 5S > Nyckeltal i produktionen > Kvalitet och kvalitetsbristkostnader > Ställtidsreduktion > Underhåll > Arbetsmiljö och ergonomi > Kravspecifikation och geometrisäkring > Arbetsinstruktioner och standardiserat arbete Kursen vänder sig till dig som arbetar som operatör inom verkstadsindustrin. Till stor del hamnar det dagliga förbättringsarbetet på operatören. Det är då en stor fördel om man har en grundförståelse för vad som påverkar lönsamheten i företaget och hur man kan påverka den. Roger Klahr Telefon: E-post: SEK exkl. moms

4 22 Kontroll och styrning av råsand 2 dagar Kursdagar: mars Sista anmälningsdag: 28 februari et med denna tvådagarskurs är att ge en inblick i råsandens sammansättning, hur dess egenskaper kan mätas och styras och hur man kan utforma ett effektivt råsandssystem. > Olika typer av sand och deras egenskaper > Råsandens komponenter och deras funktion > Hur man kan mäta och styra råsandens egenskaper > Råsandssystemets uppbyggnad (blandare, formmaskin, kärnseparering, ventilation, kylning etc) > Gjutfel orsakade av råsanden > Hälso- och miljöaspekter vid användning av råsand Kursen vänder sig till dig som arbetar med produktion eller produktionsledning i gjuterier med råsand. Validering Kursen förbereder dig inför delar av validering inom Formtillverkning med engångsform och urslagning. Ulf Gotthardsson Telefon: E-post: SEK exkl. moms för medlemmar i Gjuteriföreningen SEK exkl. moms för icke medlemmar Anpassningsmöjligheter Kursen kan hållas ute hos företaget och kan då anpassas till företagets specifika önskningar. För offert, kontakta kursansvarig.

5 23 Introduktion i pressgjutning 1 dag Kursdagar: 13 apr & 26 okt Sista anmälningsdagar: 23 mar & 5 okt et med kursen är att beskriva hela processkedjan vid pressgjutning samt teknikens fördelar och begränsningar. Pressgjutning är en gjutmetod i stadig tillväxt. Bland fördelarna bör framhållas hög produktivitet i kombination med låg kassation. Vidare framställs detaljer med hög måttnoggrannhet och fina ytor. De vanligaste metallerna som pressgjuts är aluminium, zink, mässing och magnesium. > Processkunskap > Materialkunskap > Verktygskunskap > Pressgjutmaskiner > Processimulering Kursen vänder sig till dig som är nyanställd, konstruktör eller inköpare. Frida Hallström Telefon: E-post: SEK exkl. moms för medlemmar i Gjuteriföreningen SEK exkl. moms för icke medlemmar Anpassningsmöjligheter Kursen kan hållas ute hos företaget och kan då anpassas till företagets specifika önskningar. För offert, kontakta kursansvarig.

6 24 Introduktion i gjuteriteknik för icke gjutare 4 1/2 dagar Kursdagar: september Sista anmälningsdag: 15 augusti et med kursen är att ge en inblick i hela tillverkningskedjan från tacka till färdigt gjutgods. Studiebesök på gjuterier och praktiska övningar på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping är uppskattade inslag i denna kurs. Kursen är också en mötesplats där intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten kan ske mellan deltagarna, och personliga kontakter och nätverk etableras. > Gjuteriindustrin nationellt och internationellt > Översikt, gjutmetoder och gjutna material > Konstruktion av gjutna komponenter, översikt > Gjuteribranschens miljöfrågor > Praktiska övningar > Studiebesök Kursen vänder sig till dig som antingen är relativt nyanställd, saknar en helhetssyn över tillverkningsprocessen eller är anställd i en befattning utanför den direkta produktionen (kvalitet, marknadsföring, ekonomi, etc.). Karin Tubbin Telefon: E-post: SEK exkl. moms för medlemmar i Gjuteriföreningen SEK exkl. moms för icke medlemmar Tillkommande kostnader: Mat och logi, kostnad per deltagare: SEK Extra övernattning: SEK

7 25 Ekonomistyrning och kalkylering 4 x 1/2 dag Kursdag: 8 mars Sista anmälningsdag: 17 februari et med kursen är att ge dig verktyg för att kunna genomföra förändringar som krävs för att mäta och följa upp processer såväl produktionsmässigt som ekonomiskt. Den ökande globala konkurrensen med bl a skenande materialpriser förutsätter att du som företagare har full kontroll för att kunna bibehålla en bra lönsamhet och konkurrenskraft så att du kan få rätt jobb. Du måste kontinuerligt arbeta med fokus på effektivare tillverkningsprocesser och se till att ha god insyn i dessa så att du kan ta fram väl underbyggda kalkyler. > Samband mellan resultat och balansräkning > För- och efterkalkyler > Ekonomi och produktionsteknik > Uppföljning och lönsamhetsstyrning Du som är VD, ekonomichef, produktionschef, produktionsekonom eller liknande och vill få en fördjupad insikt om sambanden mellan produktionsteknik och resultat- och balansräkning och förstå hur ett bra kalkylarbete kan bedrivas. Lars-Gustaf Gustafsson Telefon: E-post: SEK exkl. moms Samarbetspartner Kursen anordnas i samarbete med ALMI Företagspartner AB.

8 26 Tillverkning av formar och kärnor 3 dagar Kontakta kursansvarig för att planera kursen efter dina önskemål et med kursen är att ge grundläggande kunskaper kring tillverkning av formar och kärnor, med tyngdpunkt mot den egna tillverkningsprocessen. Kursen behandlar sand, bindemedel, additiver, tillverkningsteknik, gjutfel samt miljö- och hälsoaspekter vid tillverkning av formar och kärnor i kemiskt bunden sand. Kursen anpassas efter vilken typ av bindemedel och teknik som gjuteriet arbetar med. > Olika typer av sand och deras egenskaper > Hur fungerar gjuteriindustrins kemiska bindemedel? > Vilka typer av bindemedel kan man välja? Additiver? > Vad gäller specifikt för gjuteriets egna bindemedelssystem? > Metoder för tillverkning av formar och kärnor > Blacker och blackningsteknik > Att övervaka och styra kvaliteten på formar och kärnor > Gjutfel som orsakas av formar och kärnor > Hantering av kemikalier på ett hälso- och miljöriktigt sätt > Datorsimulering av kärnframställning > Olika tekniker för återvinning av kemiskt bunden sand Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillverkning av sandformar eller kärnor, exempelvis som formare, produktionsledare eller liknande. Validering Kursen förbereder dig inför delar av validering inom Formtillverkning med engångsform och urslagning och kursen Kärntillverkning. Ulf Gotthardsson Telefon: E-post: Offert skickas på förfrågan

9 27 Introduktion i Lean 1 dag Kontakta kursansvarig för att planera kursen efter dina önskemål et med kursen är att få inblick i de grundläggande tankarna bakom Lean produktion, samt att få kännedom om verktyg och metoder inom Lean produktion och se potentialen för dessa inom det egna företaget. I kursen förklaras filosofin bakom Lean produktion och hur filosofin är kopplad till de vanligaste verktygen. Kursen är till stor del en praktisk workshop där Lean-spelet används för att stimulera engagemang, kreativitet och förändringsvilja. > Vad är Lean? - Vi beskriver grundtankarna med Lean för att sedan realisera dom i ett Leanspel - Sammanfattning och analys av spelresultatet Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande syn på vad Lean är. Kursen passar alla medarbetare på företaget. Allt från operatör till VD. Lars-Gustaf Gustafsson Telefon: E-post: Offert skickas på förfrågan

10 28 Värdeflödesanalys - hitta dina dolda kostnader 1 dag Kontakta kursansvarig för att planera kursen efter dina önskemål et med kursen är att ta kontroll över och förbättra sina flöden. Värdeflödesanalys är ett verktyg inom Lean produktion som man kan använda för att snabbt få en översiktsbild för hur en produkts flöde från råvara till färdig produkt ser ut på en fabrik. Utdata från denna analys är en karta över materialflödet och informationsflödet för produkten där man beräknar ledtid, värdeadderande tid, avstånd genom fabriken. Samt ett antal olika slöserier som man normalt fångar upp under analysen. Kursen är företagsförlagd där man först utbildar i grundläggande Värdeflödesanalys och därefter utför en skarp analys på det aktuella företaget. et är att deltagarna efter denna kurs skall kunna utföra egna analyser. > Teorigenomgång av verktyget Värdeflödesanalys > Praktisk övning där man gör en värdeflödeskarta efter givna förutsättningar för ett fiktivt företag > En skarp värdeflödesanalys för en produkt på värdföretaget, planeras och genomförs tillsammans. Kursen vänder sig främst till dig som jobbar som tjänsteman (på alla nivåer) med produktionsrelaterade frågor. Det kan även vara en fördel att man tar med personal från inköp och konstruktion för att lyfta problem i produktionen, som kan vara relaterade till dessa funktioner. Roger Klahr Telefon: E-post: Offert skickas på förfrågan

11 29 Kortare ställtider - SMED 1 dag Kontakta kursansvarig för att planera kursen efter dina önskemål et med kursen är att lära sig att minska ställtiderna i absoluta tal, vilket innebär att dels ändra arbetssättet så att största delen av stället förbereds innan maskinen eller processen stannar. SMED syftar till att öka tillgängligheten i maskinerna genom att minska ställtiderna. Tiden då maskinen inte producerar blir därmed avsevärt kortare. Kursen genomförs med fördel hos företaget och innehåller en hel del praktiska moment där de egna maskinerna fungerar som förbättringsobjekt. > Genomgång av vad SMED innebär. > Praktisk övning på ett ställ enligt de metoder vi har lärt oss > Sammanfattning och analys Kursen vänder sig till dig som på något vis påverkas av eller påverkar ett ställ. Ställare, operatörer, chefer och tekniker. Lars-Gustaf Gustafsson Telefon: E-post: Offert skickas på förfrågan

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009.

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Dnr 19-8003/08 Se till din Marknad Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. Sammanfattning Inom

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer