Maria Rydfjord Uppgift 2 Granskning av olika mätmetoder och instrument Scapula 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maria Rydfjord Uppgift 2 Granskning av olika mätmetoder och instrument Scapula 1"

Transkript

1 Uppgift 2 Granskning av olika mätmetoder och instrument Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Questionnaire (DASH) Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Questionnaire (DASH) är ett utvärderingsinstrument som är utvecklat för att mäta funktionsnedsättning och symptom i övre extremitet. DASH utvecklades gemensamt av Institute for Work & Health och American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) (1). DASH består av ett självskattningsformulär där patienten får skatta hur den själv ser på sin arm-handfunktion utifrån olika perspektiv och i samband med olika dagliga aktiviteter. Det kan användas för att utvärdera alla leder i övre extremitet. Instrumentet innehåller 30 frågor och ämnen som tas upp är smärta, delaktighet, jobbförmåga och sexualfunktion. Såväl fysiska som psykiska och sociala aspekter behandlas i frågeformuläret. I frågeformuläret ombeds patienten skatta sin förmåga att utföra olika aktiviteter som t.ex. öppna en tung dörr eller bädda sängen. Patienten kryssar i ingen svårighet, viss svårighet, måttlig svårighet, stor svårighet eller omöjligt att göra baserat på hur upplevelsen har varit den senaste veckan. Patienten får även skatta i vilken utsträckning dennes problem har stört umgänget med anhöriga, vänner eller grannar, sitt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter. Även värk, smärta, stickningar, svaghet och stelhet under den senaste veckan skattas. Poängen på samtliga frågor används sedan för att räkna ut en poäng på en skala från 0 till 100 där 0 är ingen funktionsnedsättning/symptom och 100 är svårast funktionsnedsättning/symptom (2). Atroshi et al (2) översatte DASH till svenska och testade reliabilitet och validitet hos den svenska versionen av DASH hos 176 patienter (57 % kvinnor), med en medelålder på 52 år (18-85 år). Patienterna hade muskuloskeletala funktionsnedsättningar i övre extremitet och var planerade att genomgå kirurgi (n 125) eller sjukgymnastik (n 51). Intern konsistens för varje DASH-skala bedömdes med Cronbach alpha och visade sig vara hög (Cronbach alpha 0,96). Test-retest reliabilitet utvärderades hos 67 av patienterna (55 % kvinnor), medelålder 51 (19-74 år). De fick genomföra DASH vid två tillfällen med i median 7 (3-17) dagars mellanrum. Test-retest reliabiliteten visades vara utmärkt med en medelskillnad i poäng på 0,7 (95% KI -1,2 2,6, p = 0,5) och en ICC på 0,92 (95% KI 0,88 0,95). ICC analyserades också separat hos patienterna som skulle genomgå kirurgi (n 30) respektive sjukgymnastik och var även där utmärkt, ICC 0,93 (95% KI 0,86-0,97) respektive ICC 0,91 (95% KI 0,84-0,96). En separat analys gjordes även hos de patienter som fyllde i formulären med mindre än 8 dagars (n 34) mellanrum och hos de som fyllde i formulären med mer än 8 dagars mellanrum, ICC var då 0,90 (95% KI 0,81-0,95) respektive 0,94 (95% KI 0,88-0,97) (2). Atroshi et al (2) undersökte även olika aspekter av validitet för det svenska DASH-formuläret. Begreppsvaliditet bedömdes genom att testa flera fördefinierade hypoteser angående förväntade förhållanden mellan DASH och andra utvärderingsmått. I överensstämmelse med författarnas hypotes sågs en positiv korrelation mellan poäng på DASH och SF-12 (värre funktionsnedsättning i övre extremitet korrelerade med sämre generell hälsa). En starkare korrelation sågs mellan låg poäng på DASH och låg poäng på SF-12:s fysiska komponent (r = 0,74, 95% KI 0,66 0,81) jämfört med den mentala hälsokomponenten (r = 0,51, 95% KI 0,38 0,62). När DASH-poängen analyserades grupperade efter hur patienterna bedömt sin allmänna hälsa på SF-12 kunde en signifikant skillnad ses mellan de fem grupperna, med lägre DASH-poäng hos de patienter som rapporterade sämre hälsa (p<0,0001). Den svenska versionens känslighet för förändring har inte undersökts (2). Hsu et al (3) genomförde en studie för att få fram normativa DASH-poäng hos unga atleter. Dessa poäng jämfördes med normativa värden i den allmänna befolkningen och en åldersmatchad kohort och resultaten 1

2 hos atleterna var signifikant bättre. DASH-poängen var 0 för 65,1 % av atleterna vilket innebär att det finns en signifikant takeffekt när DASH används i denna grupp (3). Patient-specifik funktionell skala (PSFS) PSFS är ett utvärderingsinstrument utvecklat av Stratford et al (4) som syftar till att utvärdera förmågan att utföra specifika aktiviteter. Patienten väljer själv ut 3-5 aktiviteter som den tycker är svåra att utföra. Patienten ombeds sedan att skatta på en 0-10-skala hur väl dessa aktiviteter kan genomföras, där 0 är kan ej utföra aktiviteten och 10 är kan utföra aktiviteten lika bra som före skada eller besvär (4). Rosengren et al (5) undersökte bland annat innehållsvaliditet och test-retest reliabilitet hos den svenska versionen av PSFS. Deltagarna var 58 patienter som opererats för artros i CMCleden. Fyrtioåtta deltagare var kvinnor och tio män. Innehållsvaliditet utvärderades genom att se om hypotesen att mer än 90 % av aktiviteterna där deltagarna rapporterade begränsningar också skulle finnas i Aktivitets och delaktighetskomponenten av ICF stämde. Innehållsvaliditeten visade sig vara utmärkt, alla aktivitetsbegränsningar som uppgavs i PSFS kunde klassificeras enligt aktivitetskomponenten i ICF. Test-retest reliabilitet utvärderades genom att ringa upp patienterna två till tre dagar efter den första bedömningen och be de skatta samma aktiviteter åter igen. ICC var 0,79 vilket tyder på en god test-retest reliabilitet. En tendens till en golveffekt kunde ses, medianvärdet för alla patienter vid första besöket var 3 med ett intervall på 0 till 8. Av alla patienterna var det 11,5 % som uppgav ett medianvärde på 0 på alla tre aktiviteter. Detta innebär att det blir en svårighet att upptäcka eventuell försämring vid uppföljningen (5). Chatman et al (6) undersökte PSFS:s test-retest reliabilitet, construct validity och känslighet för förändring hos 38 patienter med knädysfunktion. Knädysfunktion definierades som ett ortopediskt knäproblem som bidrog till en, av patienten upplevd, nedsatt funktion. Tjugo kvinnor och 18 män deltog i studien, medelålder var 47 år (19-84 år) och de hade i snitt haft problem med knäet i 11,6 veckor. Test-retest reliabilitet undersöktes genom att jämföra den initiala poängen på PSFS med en andra PSFS-poäng som togs 48 till 72 timmar efter den första bedömningen. För varje individuell aktivitet var test-retest reliabilitetskoefficienten R = 0,84 (95 % KI 0,78-0,88). De undersökte även construct convergent validity genom att jämföra poängen på PSFS med poängen på SF-36 vid två tillfällen (vid första bedömningen och två till tre veckor senare). Författarnas hypotes var att poängen på PSFS och poängen på SF-36 skala för fysisk funktion och smärta skulle uppvisa korrelationer på mellan 0,30 och 0,50. En hypotes var också att det skulle finnas liten eller ingen korrelation mellan PSFS och dimensionerna mental hälsa och rollbegränsning på SF-36. Pearsons korrelationskoefficient och 95-procentigt konfidensintervall räknades ut och visade sig stämma väl överens med hypotesen. Eftersom att PSFS är ett patient-specifikt utvärderingsmått, där målet inte är att jämföra funktionsnedsättning mellan patienter, är det något problematiskt att utvärdera validitetsaspekter (6). Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36) Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36) utformades för att kunna fånga patienternas perspektiv av sin sjukdom, och ersätta långa, svårförståeliga hälsoformulär. Tanken var att ha ett utvärderingsinstrument som kunde kartlägga livskvalitet på befolkningsnivå eller för en specifik sjukdomsgrupp. Det kan även användas vid klinisk forskning och som utvärderingsinstrument för patienter på olika mottagningar. SF-36 består av 36 frågor som syftar till att undersöka upplevd fysisk och psykisk funktion samt välmående under den senaste månaden. Vid redovisning av resultatet fördelas frågorna under åtta kategorier som 2

3 täcker in olika aspekter av hälsa. Ytterligare en fråga tillkommer och brukar redovisas separat, frågan som undersöker förändringen av upplevd hälsa jämfört med ett år sedan. Frågorna som ingår i SF-36 kommer från tidigare använda enkäter och är tänkta att representera det centrala från ursprungsformuläret så dess egenskaper bibehålls i så stor utsträckning som möjligt. Frågorna under fysisk funktion är till exempel tagna direkt från MOS Physical Funcioning Scale och frågorna under psykiskt välbefinnande är direkt tagna från The five-item mental health scale (MHI-5) (7). Efter att ha fyllt i formuläret kan man ta fram en profilerad hälsostatus utifrån de åtta kategorierna. Resultatet tolkas utifrån vilka kategorier som visar höga eller låga poäng. Förutom att redovisa resultatet utifrån de åtta kategorierna kan även en mental- och physical component summary (MCS respektive PCS) erhållas genom en algoritm, vilket ger en mer översiktlig bild av det aktuella hälsostatuset (8). För att kunna tolka resultat och få en korrekt poängsättning behövs en manual och tolkningsguide. (7). Test-retest reliabilitet var hög hos en patientgrupp med parkinsonism (n 37), medelålder 71 år. Andra testet genomfördes av samma bedömare en vecka efter första bedömningen. ICC var 0,80 eller högre för samtliga domäner utom social funktion (ICC 0,71) (9). SF-36 har översatts till svenska av Sullivan et al (10) som även reliabilitets- och validitetstestade instrumentet. Testet besvarades av 8930 personer (48,2 % män) med en medelålder på 42,7 år (15-93 år). Intern konsistens var hög i alla åtta skalorna och överlag stämde resultatet från den svenska studien väl överens med en motsvarande amerikansk studie, vilket visade på god användbarhet av den svenska versionen av SF-36 (10). Diskussion Hur förhåller sig de tre mätmetoderna till varandra utifrån mätmetodmallens rubriker? Samtliga mätmetoder är självskattade frågeformulär. Samtliga instrument mäter på en ordinalskala. SF-36 sticker ut genom att det är det enda instrumentet av de tre som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Är mätmetoderna användbara för alla grupper? Skulle de kunna användas i den kliniska verksamhet som du utgått från i uppgift 1a? I uppgift 1a utgick jag från sjukgymnastik inom primärvård, och där anser jag att samtliga utvärderingsinstrument är mycket användbara. DASH är testat på en svensk population med god reliabilitet och validitet. Åldern på deltagarna varierade mellan år och täckte därmed in en stor del av patienterna som söker sig till vårdcentral. Dock så är det oklart hur svenska versionen av DASH skulle fungera på barn och ungdomar yngre än 18 år. Inte heller PSFS eller SF-36 har i de studier jag kollat på använts på patienter yngre än 18 år. SF-36 används i dagsläget, till min kännedom, på vårdcentraler. PSFS rekommenderas enligt LSR:s mätdatabas till patienter i det subakuta och kroniska stadiet och borde således kunna användas i primärvårdverksamhet. Vad mäter instrumentet, vilken ICF-dimension mäts och när i vårdprocessen är instrumentet lämpligt att använda? DASH utvärderar dimensionerna kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet i ICF. PSFS utvärderar på aktivitetsnivån i ICF, då patienten själv väljer vilka aktiviteter som ska utvärderas, beroende på vad som väljs kan även delaktighet rymmas i utvärderingsinstrumentet. I studien av Rosengren et al (5) kunde samtliga kategorier kategoriseras inom aktivitetskomponenten av ICF och 99 % av de valda aktiviteterna fanns inom domänerna rörelse, personlig vård och hemliv. SF-36 täcker in flera delar av ICF. De första tre kategorierna av SF-36 behandlar den fysiska hälsoupplevelsen, vilket relaterar till 3

4 ICF:s underkategori kroppsstrukturer och kroppsfunktioner. Kategori 5-8 i SF-36 kan relatera till ICF:s underkategorier aktivitet och delaktighet. SF-36 har dock ingen direkt relation till underkategorin omgivningsfaktorer i ICF. Eftersom det är patienten själv som identifierar aktiviteter i PSFS så kan det instrumentet egentligen användas när som helst i vårdprocessen. SF-36 anser jag också kan användas när som helst i vårdprocessen och med fördel från allra första början för att kunna se förändringar allt eftersom patienten flyttas framåt i vårdkedjan. DASH hade en tydlig takeffekt bland unga atleter och bör kanske inte användas hos patienter som man förväntar sig kommer få höga poäng, då inget utrymme för förbättring kommer finnas. PSFS hade istället en tendens till golveffekt, som dock kan motverkas genom att uppmuntra patienten att välja några aktiviteter som är lite lättare. Även DASH och PSFS anser jag kunna användas under hela vårdprocessen. Vilka är mätmetodernas fördelar respektive nackdelar? Fördelar med DASH är att det är enkelt att administrera. Det kräver ingen träning för att kunna utvärdera med DASH. Själva ifyllandet tar mellan 5 och 30 minuter och frågeformuläret är gratis att ladda ned. Det finns en hemsida dedikerad till DASH där det finns nyttig information och instrumentet även finns tillgängligt för nedladdning. DASH finns översatt till 27 språk och det finns även en kortversion av DASH tillgänglig (QuickDASH). En annan fördel med DASH är att det faktiskt mäter hela övre extremitet och därmed kan användas för att jämföra olika patientgrupper. Detta innebär även en nackdel då instrumentet kan bli för generiskt och inte känsligt nog. I studien av Rosengren et al (5) diskuterades att Quick DASH inte innehöll tillräckligt många aktiviteter som patienterna med CMC-artros hade besvär med och poängen blev därmed inte lika representativ som poängen på PSFS där patienterna själva valde problematiska aktiviteter. En fördel med PSFS är att det går snabbt att utföra (i snitt 4 minuter (6)) och det krävs inte någon utrustning utöver själva formuläret och en penna. Det krävs ingen träning för att utföra testet och testet finns tillgängligt gratis. En annan fördel med PSFS är just att det är ett patientspecifikt utvärderingsmått, vilket är fördelaktigt när det gäller att dokumentera och utvärdera förändring över tid i den aktivitet som patienten har valt. Att det är patientspecifikt gör också att det är svårt att jämföra individer emellan, men det är inte heller det som är syftet med instrumentet. Fördelar med SF-36 är att det är ett instrument som är väl använt och studerat. Det mäter områden som ofta faller bort i andra instrument. SF-36 tar förhållandevis kort tid att utföra, i studien av Chatman et al tog det deltagarna i genomsnitt 13 minuter att fylla i formuläret (6). Bland nackdelar kan nämnas att det tycks vara så att SF-36 får en minskad känslighet för förändring över tid vid senare sjukdomsstadier vid stroke (11). 4

5 Referenser 1. Hudak P, Amadio P, Bombardier C and the Upper Extremity Collaborative Group (UECG). Development of an Upper Extremity Outcome Measure: The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Head). American Journal of Industrial Medicine. 1996;29: Atroshi I, Gummesson C, Andersson B, Dahlgren E, Johansson A. The disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) outcome questionnaire, Reliability and validity of the Swedish version evaluated in 176 patients. Acta orthopaedica scandinavica. 2000;71(6): Hsu, J. E., Nacke, E., et al. The Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand questionnaire in intercollegiate athletes: validity limited by ceiling effect. J Shoulder Elbow Surg 2010;19(3): Stratford, P. "Assessing disability and change on individual patients: a report of a patient specific measure." Physiotherapy Canada 1995;47(4): Rosengren 6. Chatman AB, Hyams SP, Neel JM, et al. The Patient-Specific Functional Scale: measurement properties in patients with knee dysfunction. Phys Ther. 1997;77(8): Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992;30(6): Taft C, Karlsson J, Sullivan M. Do SF-36 summary component scores accurately summarize subscale scores? Qual Life Res. 2001;10(5): Steffen T, Seney M. Test-retest reliability and minimal detectable change on balance and ambulation tests, the 36-item short-form health survey, and the unified Parkinson disease rating scale in people with parkinsonism. Phys Ther 2008;88(6): Sullivan M, Karlsson J, Ware JE Jr. The Swedish SF-36 Health Survey I. Evaluation of data quality, scaling assumptions, reliability and construct validity across general populations in Sweden. Soc Sci Med. 1995;41(10): Hagen S, Bugge C, Alexander H. Psychometric properties of the SF-36 in the early post-stroke phase. J Adv Nurs. 2003;44(5):

6 Ändringar Som kurskamrater påpekade var källorna inte helt korrekta, vilket jag har korrigerat. I övrigt har jag utökat delen om SF-36 något. 6

Vem hjälper vem? informell hjälp och hjälpmedelsanvändning. behovsstudie

Vem hjälper vem? informell hjälp och hjälpmedelsanvändning. behovsstudie informell hjälp och hjälpmedelsanvändning behovsstudie Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2009 Författare: leg. arbetsterapeut Emmelie Barenfeld, leg. arbetsterapeut Kristina Nilsson, leg. arbetsterapeut Ann-Sofie

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Elektriskt driven rullstol. nytta och kostnader samt erfarenheter av förskrivningsprocessen

Elektriskt driven rullstol. nytta och kostnader samt erfarenheter av förskrivningsprocessen Elektriskt driven rullstol nytta och kostnader samt erfarenheter av förskrivningsprocessen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kersti Samuelsson, Rehab med klin, Universitetssjukhuset i Linköping

Läs mer

Information angående deltagande i studie under våren 07

Information angående deltagande i studie under våren 07 Information angående deltagande i studie under våren 07 Du har nu blivit tillfrågad att medverka i en studie inom området sjukgymnastik. Jag Cecilia Åkerberg kommer under våren 07 att genomföra en C-uppsats

Läs mer

Chef och bedömares skattningar av transformellt ledarskap samt betydelsen av effektivitet

Chef och bedömares skattningar av transformellt ledarskap samt betydelsen av effektivitet Chef och bedömares skattningar av transformellt ledarskap samt betydelsen av effektivitet Handledare: Ulrica von Thiele Schwarz Psykologi III, vetenskaplig undersökning, c-uppsats Nathalie Fernandez STOCKHOLMS

Läs mer

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 148 Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward

Läs mer

Rehabilitering av äldre - bedömningsinstrument

Rehabilitering av äldre - bedömningsinstrument Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Rehabilitering Sidan 1 av 31 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år)

Läs mer

Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped. Lisa Gottfridsson & Lina Rubin

Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped. Lisa Gottfridsson & Lina Rubin Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped Lisa Gottfridsson & Lina Rubin

Läs mer

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader FoU-Centrum Sektionen för allmänmedicin (AmC) Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader Författare:

Läs mer

Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie

Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Livskvalitet hos personer som genomgått en total höftledsplastik - en litteraturstudie Susanne Falk & Kenth Lindahl Oktober 2009 Examensarbete

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Författare: Pia Hanås Handledare: Madeleine Bergh, Ragnar Hanås & Regina Wredling Enskilt arbete i Omvårdnad 10 p,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2004:9 MUNHÄLSORELATERAD LIVSKVALITET HOS SKÖRA ÄLDRE JÄMFÖRELSE MELLAN MÄTINSTRUMENTEN OHIP49 OCH OHIP14 LINKÖPING DECEMBER 2004 ELISABETH WÄRNBERG GERDIN

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi P Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi EXAMENSARBETE I SJUKGYMNASTIK, poäng Fördjupningsnivå (C) poäng Titel: Effekter av ridterapi hos personer

Läs mer

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke (Nintendo

Läs mer

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning ASI-manualen Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Du får gärna citera s texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson

Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson UPPSALA UNIVERSITET Institution för neurovetenskap Sjukgymnastprogrammet Vetenskapsmetodik IV/Examensarbete Examensarbete 15 poäng, grundnivå Arbetsmaterial: Rättad och godkänd Upplevelser av sjukgymnastledd

Läs mer

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Lunds Universitet Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp 2009/2010 LADOK-kod VMFU19 Landstinget Blekinge 371 85

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer