YOU. Sammanställning Emma Linnman och Maria Wretling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling"

Transkript

1 YOU Sammanställning Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål Syfte Målgrupp Innehåll Resultat Studien METOD Deltagare Material Procedur RESULTAT Undersökande del Utvärderande del Uppföljande del DISKUSSION Måluppfyllelse Undersökande del Utvärderande del Uppföljande del Avslutning

3 1 SAMMANFATTNING YOU, Yrkesorientering för unga, startade 2009 och är ett projekt som vänder på den traditionella synen på arbete med ungdomar och framtid. Genom att utgå från arbetsgivarnas behov kan de deltagande ungdomarna stöttas genom engagemang, respekt och tydliga krav, till att bli anställningsbara för de jobb som arbetsmarknaden erbjuder. De deltagande ungdomarna rustas för jobb och/eller utbildning som leder till arbete dels genom en teoretisk del som innehåller fördjupad Arbetsmarknadskunskap och individuella vägledningssamtal och dels en praktisk del kallad yrkesorientering. Studien och denna rapport genomfördes och skapades av Jobba i Västerås och syftet var att undersöka, utvärdera och följa upp vad deltagarna tyckte om YOU. Metoden var indelad i tre delar; en undersökande, en utvärderande och en uppföljande del. Undersökande del. Syftet var att ta reda på deltagarnas åsikter kring fyra olika teman genom att de fick besvara en kvantitativ enkät vid två tillfällen, före och efter den teoretiska delen av YOU. 211 deltagare besvarade Enkät 1 och 158 deltagare besvarade Enkät 2. Utvärderande del. Syftet var att ta reda på vilka åsikter de hade om YOU genom att besvara en enkät efter den teoretiska delen. Enkäten var både kvantitativ och kvalitativ. 158 deltagare besvarade denna enkät. Uppföljande del. Syftet var att få in kvalitativ data från några deltagare som genomgått YOU för att presentera dessa i fallstudieformat. Sex deltagare blev utvalda för denna fallstudie. Resultatet gällande den undersökande delen visade att medelvärdesskillnaderna på samtliga variabler steg markant mellan Enkät 1 och Enkät 2 och det i sin tur visade på att det verkligen skedde en utveckling hos de ungdomar som genomgått YOU. De blev säkrare, tänkte mer, fick mer kunskap om arbete och utbildning, samt upplevde att de kände större ansvar över sin framtid. Den utvärderande delen visade att ungdomarna verkligen uppskattat YOU vilket höga medelvärden pekade på tillsammans med en betydande majoritet positiva kommentarer. Den uppföljande delen gav en bild av sex livsresor som, i och med YOU, tog en vändning mot en ljusare framtid med jobb och/eller utbildning. 87% (198 av 228) av alla deltagande ungdomar har gått ut i jobb och/eller studier i nära anslutning till deltagande i YOU. 41% av alla som startat YOU hade någon form av funktionsnedsättning. Medelvärdet på vad ungdomarna tyckte om YOU som helhet var 4.45 (på en skala från 1-5, där 5 är bäst). Samtliga resultat visar entydigt på att YOU är ett mycket bra verktyg för att stötta arbetslösa ungdomar mot självförsörjande. Med stärkt självförtroende och självkänsla kan ungdomarna göra mer säkra och genomtänkta studie- och yrkesval som faktiskt leder dem vidare mot jobb. Arbetsgivarnas behov av kompetens tillfredsställs och ungdomarna finner jobb som de inte ens visste existerade. Det är det som kallas matchning! Mitt deltagande i YOU var nog det bästa som kunde hända mig! /Josefin

4 2 INLEDNING YOU, Yrkesorientering för unga, vänder upp och ner på traditionella arbetsmarknadsåtgärder och går ut på att arbetsgivare från olika branscher berättar om vilka jobb som finns och vad som krävs för att få dem. Genom att erbjuda ungdomar Fördjupad Arbetsmarknadskunskap, individuella vägledningssamtal samt tillgång till en yrkesorienteringsplats med en mentor, ges ungdomarna en individuell väg till anställningsbarhet. Bakgrund I december 2008 var Sverige på väg in i en lågkonjunktur. Industrin varslade, exporten och detaljhandeln minskade och Arbetsförmedlingen räknade med att industrijobb skulle försvinna nästkommande år. Samtidigt hade stora delar av näringslivet ett stort behov av ny personal. Under 2009 var i snitt var fjärde ungdom mellan år utan arbete i Sverige. Västerås hade då högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara kommuner, och utöver de 2000 ungdomar som saknade sysselsättning var en stor studentkull på väg i samma riktning. Många arbetsgivare stod även inför ett fortsatt stort behov av kvalificerad arbetskraft inom kraft, automation, järnväg och flera andra branscher. Yrken som inte haft så hög status bland ungdomar kändes än mer avlägsna i en tid när att bli kändis var drömyrket och utbildningsvalen kändes oändligt många, men samtidigt abstrakta. Runt hörnet väntade arbetsmarknadens generationsskifte som en tickande bomb. Västerås Stad tog därför initiativ till en satsning för att bromsa ungdomsarbetslösheten och samtidigt rikta ungdomar mot framtidsyrken. Föreningen Jobba i Västerås (JIV), med ett 40-tal arbetsgivarare som medlemmar, som tillsammans står för ungefär hälften av alla arbetstillfällen som finns på Västerås arbetsmarknad, blev huvudman och utvecklade projektet YOU startade YOU som en av de största arbetsmarknadssatsningarna i Västerås. YOU tog ett nytt grepp om ungdomsarbetslösheten genom att utgå från arbetsmarknadens behov och koppla ungdomarna till dessa. YOU erbjöd arbetslösa ungdomar en yrkesorienteringsplats och en mentor som sedan följde ungdomen genom kommande studier och arbete. I maj 2013 startade en vidareutveckling av YOU som kom att kallas YOU I denna vidareutveckling ingick konceptet Arbetsmarknadskunskap som en tydlig del av YOU. I den nya tappningen erbjöd projektet både en teoretisk del med Fördjupad Arbetsmarknadskunskap och individuella vägledningssamtal samt en praktisk del i form av en yrkesorienteringsplats. YOU i dess nuvarande form har genomförts under två verksamhetsår. Bemanning Två samordnare arbetar med YOU på heltid med det som kommit att kallas 80/20-modellen. 80/20-modellen innebär att samordnaren är anställd 80% på JIV och 20% på Arbetsförmedlingen, vilket i praktiken innebär att de arbetar 100% med YOU. Samordnarna har därmed fortfarande tillgång till Arbetsförmedlingens datasystem och kan också agera myndighetsutövare. Anställningen har varit en framgångsfaktor för YOU då samordnarna har varit helt självgående och oberoende av andra handläggare från Arbetsförmedlingen. 1 YOU 2.0 kommer vidare i studien fortsatt kallas enbart YOU. Så från och med bakgrunden syftar begreppet YOU till den vidareutveckling som YOU 2.0 innebar.

5 3 Samordnarna har även haft möjlighet att hålla sig uppdaterade på arbetsmarknadsläget via Arbetsförmedlingens analysarbete samt erbjuda ungdomarna aktuella arbetsmarknadsåtgärder. Mål Målen för YOU är uppdelade i tre kategorier. Den första kategorin, övergripande mål, beskriver de långsiktiga målen med YOU. De övergripande målen är svåra att mäta i nutid men förhoppningen är att kunna se en effekt på lång sikt. Den andra kategorin, projektmål, är anledningen till varför YOU genomförs och antas ge en direkt effekt om YOU levererar förväntade resultat. Den tredje kategorin, resultatmål, visar de mål som YOU förväntas leverera per år. Resultatmålen bidrar på så sätt till att uppfylla projektmålen som i sin tur har en positiv effekt på de övergripande målen. Övergripande mål Att minska glappet mellan arbetsgivarnas kompetensbehov och anställningsbarheten bland arbetslösa ungdomar. Att fler ungdomar inser vikten av studier för att få ett arbete. Att skapa en bättre matchning, där arbetslösa ungdomar väljer att sikta på branscher där det råder kompetensbrist. Att lyfta alla bristbranscher på arbetsmarknaden för alla ungdomar oavsett ålder, kön, bakgrund m.m. Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov uppfyllda. Projektmål Att höja kunskapen hos ungdomar om arbetsmarknaden i allmänhet, och den lokala arbetsmarknaden i synnerhet. Att höja kunskapen hos ungdomar om de utbildningar och utbildningsformer som finns både lokalt, regionalt och nationellt. Att ungdomarna ska uppleva att de står närmare arbetsmarknaden. Resultatmål Att erbjuda 600 ungdomar per år att delta i inspirationsmöten. Att starta mellan 8-10 YOU-grupper per år. I varje grupp finns det plats för 20 ungdomar. Att minst 80% av ungdomarna ska gå ut i positivt avslut. Att medelvärdsskillnader på påståendena Jag är säker på vad jag vill utbilda mig till. samt Jag är säker på vad jag vill jobba med. ska vara signifikanta åt det positiva hållet mellan Enkät 1 och Enkät 2. Att medelvärdet på påståenden Jag tycker att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen som helhet har varit bra. samt Jag upplever de enskilda samtalen med personalen på YOU som givande. ska vara på över 4.0 (på en femgradig skala där 5 är bäst). Syfte Syftet med YOU är att minska glappet mellan arbetsgivares kompetensbehov och ungdomars anställningsbarhet.

6 4 Målgrupp Vid starten av YOU (alltså 2.0) utökades målgruppen till att omfatta ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldersgruppen år. YOU inkluderar även ungdomar som står längre från arbetsmarknaden och som till exempel är i Jobbgarantin för ungdomar (UGA), Jobboch utvecklingsgarantin (JOB) och Arbetslivsinriktad rehabilitering (AR). Innehåll Vägen för att starta, samt genomgå YOU, är uppbyggt enligt följande sex punkter. 1. Kallelse. En kallelse till inspirationsmöte skickas ut till ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 2. Inspirationsmöte. Inspirationsmöte innehållande information om YOU samt en inspirationsföreläsning av kommunikatörer från Arbetsmarknadskunskap. 3. Intresseanmälan. Ungdomarna lämnar in en intresseanmälan efter avslutat inspirationsmöte där de motiverar varför de önskar delta i YOU. 4. Intervju. Urval av intresseanmälningar görs och ungdomar kallas till gruppintervju. 5. Start. De som går vidare efter intervju kallas till start av YOU och allt detta sker inom fem dagar. De genomgår sedan YOU, som innehåller en teoretisk del och en praktisk del. a. Teoretisk del. Den teoretiska delen innebär schemalagda gruppträffar utifrån ämnet Fördjupad Arbetsmarknadskunskap. Dessa sker under en månad utifrån nedan beskrivna teman. Som en del av den teoretiska delen genomförs individuella vägledningssamtal som sker parallellt med gruppträffarna. I detta skapas en individuell plan med sikte mot framtida studier och/eller arbete. b. Praktisk del. Den praktiska delen är en yrkesorientering som sker ute hos en arbetsgivare. 6. Avslut. De som inte har fått arbete eller sökt studier efter tiden hos YOU återgår till Arbetsförmedlingen. Som positiva avslut räknas: a. Arbete. b. Studier. c. Arbete och studier. Teoretisk del Fördjupad Arbetsmarknadskunskap Den teoretiska delen innehåller olika teman där ungdomarna ska fasas in i hur de kan tänka för att göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval. Tema 1: Arbetsmarknadskunskap. Ungdomarna behövs på arbetsmarknaden. Däremot så är det inte alltid att de känner så, men utifrån arbetsgivarnas kompetensbehov finns det plats för alla, så länge man är villig att gå en väg mot anställningsbarhet. Ungdomarna inspireras till att börja se sitt kommande yrkesliv som positivt och spännande, fullt av möjligheter och utmaningar. Det finns en massa lediga jobb, men det ställs även krav på ungdomarna att bli anställningsbara. YOU utgår från arbetsmarknadens behov och ungdomarna matchar på så sätt in sina intressen och förmågor till områden där det råder kompetensbrist. Tema 2: Jobben söker dig. Ungdomarna får information om att det finns många olika yrken, och självklart finns det ett yrke, minst, som passar alla. Matchningen mellan individens intressen och

7 5 drivkrafter kan krocka med arbetsmarknadens behov, vilket skapar svårigheter med att sedan komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är inte god inom samtliga branscher och det gäller att orientera sig mot de branscher där jobben finns. Vikten av att som ung hålla sig uppdaterad på hur arbetsmarknaden ser ut skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Att sikta in sig på ett yrke som leder till jobb är ett smart karriärval. Tema 3: Utbildningsresan. Många ungdomar ser inte utbildning som en självklar väg till ett jobb. Genom YOU får ungdomar information om de kompetenskrav som ställs på arbetsmarknaden och vidden av de olika utbildningsformer de kan välja på. Utbildning i sig är inte ett mål, utan ett medel för att få ett jobb som motsvarar ungdomens önskemål och behov. Generellt ökar möjligheten till jobb ju mer tid och energi man lägger på studier, men det gäller att utbilda sig inom det som efterfrågas. Vilka utbildningar ökar chanserna till jobb i framtiden? Behöver man plugga vidare efter gymnasiet för att få ett jobb? Tema 4: Samhällsekonomi. När ungdomarna förstår att ett jobb inte bara är viktigt för deras egen skull utan även för samhället, ökar motivationen. YOU lyfter därför det samhällsekonomiska perspektivet. Varför ska man arbeta? Vad händer i samhället om ingen skulle gå till jobbet? Vad händer med välfärden om det inte finns personer med rätt kompetens? Ofta lyfts arbetstagarens rättigheter på arbetsmarknaden, men det är även viktigt att lyfta var persons skyldigheter. Hur är ett samhälle och dess arbetsmarknad uppbyggd? Vad är det som skapar jobb? Måste man jobba för att samhället ska gå runt? Tema 5: Jobb i min närhet. Här lyfter vi frågan till ungdomarna hur många som vill bo kvar och jobba i den stad de bor i och hur många som kan tänka sig att flytta. Att få ungdomarna att tänka till och söka information om den lokala arbetsmarknaden är avgörande. Vilka är de största arbetsgivarna i den stad där man bor? Vilka yrkeskategorier finns representerade? Inom vilka sektorer är regionen framgångsrik? Och vad kan/bör jag utbilda mig till om jag inte vill flytta? Tema 6: Söka jobb. De som deltar i YOU vill på sikt studera, men de vill även söka jobb nu. YOU arbetar därför med parallella spår, nuläge och framtid. Ungdomarna får en större förståelse för hur en rekryteringsprocess går till. Detta medför att de ser annorlunda på sitt eget jobbsökande och vad de kan bidra med. Det finns många lediga jobb, men ofta krävs specifika kunskaper och erfarenheter för att få dem. Ungdomarna behöver en bra attityd och vara insatt och påläst inför en rekryteringsprocess. Har jag ett bra CV och Personligt brev? Hur går en anställningsintervju till? Vad hittar jag när jag googlar mitt namn? Hur marknadsför jag mig i sociala medier? Tema 7: Individuella vägledningssamtal. Som ett komplement till den teoretiska delen som genomförs i grupp har YOU-samordnarna individuella vägledningssamtal med alla ungdomar som genomgår i YOU. I de individuella samtalen ligger fokus på framtid och att hitta en ny väg mot arbete och/eller studier för ungdomen. Tillsammans bryts den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen ner och matchar arbetsmarknadens behov mot ungdomens förmågor och intressen. Samtalen kan resultera i två planer, en nulägesplan med fokus på arbete och behörighetsgivande studier samt en långsiktig studie- och yrkesplan. Praktisk del Yrkesorientering Under den praktiska delen får ungdomen chans att prova på ett yrke som hon/han kan tänka sig att utbilda sig till, eller bara för att få en inblick i en bransch. Samordnarnas uppgift är att ta fram

8 6 lämpliga platser som ligger i linje med den uppsatta planen för ungdomen. Längden kan variera från en dag till tre månader. Yrkesorienteringen är en arbetsmarknadsåtgärd och därför får ungdomen ersättning från Försäkringskassan och är fullt försäkrad under praktikperioden. Arbetsgivaren förbinder sig att tillhandahålla en mentor/handledare under praktikperioden samt planera in vägledande samtal under resans gång. Ungdomens ansvar ligger i att följa den lagda planeringen samt att ta in så mycket fakta och erfarenhet hon/han kan få under perioden. Uppföljning och avslut sköts av YOU-samordnaren, som också agerar bollplank till mentorn/handledaren på arbetsplatsen. Facket bör få tillfälle att lämna sitt yttrande kring yrkesorienteringsplatsen. Resultat Resultatet för YOU presenteras i tabell 1 nedan utifrån de två år som YOU varit verksamt. Under dessa två år har 15 grupper startats, varav sju grupper år 1 och åtta år 2. Tabell 1 Resultat för YOU fördelat på dess två verksamhetsår. År 1 År 2 Totalt Antal Andel 1 Antal Andel 1 Antal Andel 1 Deltagare i YOU 1. Kallelse Inspirationsmöte % % % 3. Intresseanmälning % % % 4. Intervju % % % 5. Start % % % 5a. Teoretisk del b. Praktisk del Avslut (positiva) % 92 86% % 6a. Arbete b. Studier c. Arbete och studier Demografiska fakta för de som startat Medelålder 21.0 år 21.2 år 21.1 år Tjejer (andel) 55% 39% 48% Killar (andel) 45% 61% 52% Funktionsnedsättning 40% 43% 41% 1 Andel av föregående angiven punkt. 2 Positiva avslut: Ungdomar som har påbörjat arbete och/eller studier i nära anslutning till YOU. Studien Syftet med denna studie var att undersöka, utvärdera och följa upp vad deltagarna tyckte om YOU. Studien och denna rapport genomfördes av Jobba i Västerås.

9 7 METOD Deltagare Deltagarna i studien besvarade två enkäter, Enkät 1 och Enkät 2. Antalet deltagare som besvarade Enkät 1 var 211 och av dessa så var det 158 som besvarade Enkät 2. Deltagarna var mellan år och medelåldern var 21.1 år och medianåldern var 21 år. Fördelningen mellan könen var 49.3% tjejer och 50.7% killar. Deltagarna var fördelade på 14 grupper och detaljerad statistik på gruppnivå återfinns i tabell 2. Tabell 2 Detaljerad statistik på gruppnivå för deltagare i studien. Grupp 2 Enkät 1/Enkät 2 Medelålder Könsfördelning (%) Utbildningsnivå (%) 1 Körkort (%) (antal) (år) Tjej Kille GS GY H/U AN Ja Nej 2 19/ / / / / / / / / / / / / / Totalt 211/ GS = Grundskola, GY = Gymnasieskola, H/U = Högskola/universitet, AN = Annat. Det ställdes även uppföljande frågor till sex deltagare som genomgått YOU. Deltagarna valdes ut utifrån olika bakgrund, ålder och kön samt hur deras situation såg ut innan de startade YOU. Deltagarna var Denice, Malin, Andreas, Ida, Pontus och Josefin. Material Studien bestod av tre delar, en undersökande, en utvärderande och en uppföljande del. Den undersökande delen syftade till att ta reda på deltagarnas åsikter kring fyra olika teman. Den utvärderande delen syftade till att ta reda vilka åsikter de hade om projektet YOU. Den uppföljande delen syftade till att få in kvalitativ data från några deltagare som genomgått YOU för att presentera dessa i fallstudieformat. 2 De 14 grupperna är namngivna med nummer 2-15, då det inte genomfördes några enkäter på den första gruppen som startades.

10 8 Samtligt material som ligger till grund för denna studie var skapat av Jobba i Västerås. Påståendena (itemen) i båda enkäterna var graderade på en femgradig skala från 1 (håller inte alls med) till 5 (håller helt med). Undersökande del Den undersökande delen bestod av 13 items som besvarades både i Enkät 1 och Enkät 2. Tolv av dessa items utgick till samtliga 14 grupper, medan båda enkäterna kompletterades med det sista itemet Jag står nära arbetsmarknaden. i samband med grupp nio. Dessa 13 items var uppdelade på fyra teman och dessa var; Tema 1: Framtida studie- och yrkesval, Tema 2: Kunskap, Tema 3: Ansvar och Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden. Tema 1: Framtida studie- och yrkesval. Tema 1 innehöll fyra items som handlade om hur mycket deltagarna tänkt på, samt hur säkra de var, på sina framtida studie- och yrkesval. Itemen var: Item 1: Jag är säker på vad jag vill utbilda mig till. Item 2: Jag har tänkt mycket på vad jag vill utbilda mig till. Item 3: Jag är säker på vad jag vill jobba med. Item 4: Jag har tänkt mycket på vad jag vill jobba med.. Itemen delades in i fyra kategorier om två item per kategori. Dessa kategorier var: Kategori 1: Utbildning (säkerhet och tänkt) Item 1 och 2 Kategori 2: Jobb (säkerhet och tänkt) Item 3 och 4 Kategori 3: Säkerhet (utbildning och jobb) Item 1 och 3 Kategori 4: Tänkt (utbildning och jobb) Item 2 och 4 Tema 2: Kunskap. Tema 2 innehöll sex items, varav två var reverserade (item 2 och 4), som handlade om kunskap om arbetsmarknad och utbildning. Itemen var: Item 1: Jag vet vilka utbildningar det finns att välja mellan. Item 2: Jag har inte så god kunskap om vilka utbildningar som finns. (rev) Item 3: Jag vet vilka utbildningar som leder till jobb. Item 4: Jag har inte så god kunskap om vad man ska utbilda sig till för att få jobb. (rev) Item 5: Jag har god kunskap om var det finns lediga jobb. Item 6: Jag vet inom vilka branscher det råder brist på arbetskraft. Tema 3: Ansvar. Tema 3 innehöll två items som handlade om vem som har ansvar kring deltagarnas framtida jobb. Itemen var: Item 1: Det är samhällets ansvar att hjälpa mig att få ett jobb. Item 2: Det är mitt eget ansvar att få ett jobb. Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden. Tema 4 innehöll ett item som handlade om närhet till arbetsmarknaden och itemet var Jag står nära arbetsmarknaden..

11 9 Utvärderande del Den utvärderande delen bestod av nio items som endast besvarades i Enkät 2. Itemen var fördelade på tre teman och dessa var: Tema 1: Fördjupad Arbetsmarknadskunskap, Tema 2: Vägledningssamtal och Tema 3: Personal. Dessutom bestod den utvärderande delen av ett kvalitativt tema kallat Tema 4: Kvalitativ data. Tema 1: Fördjupad Arbetsmarknadskunskap. Tema 1 innehöll sju items och dessa var: Item 1: Jag tycker att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen som helhet har varit bra. Item 2: Jag har lärt mig mycket om jobb inom den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen. Item 3: Jag har känt mig delaktig i planeringen av den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen. Item 4: Jag skulle vilja ha mer Fördjupad Arbetsmarknadskunskap. Item 5: Jag upplever att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen har varit givande för mig. Item 6: Jag har lärt mig mycket om utbildning inom den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen. Item 7: Jag upplever att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen har gett mig bättre förutsättningar att välja yrke. Tema 2: Vägledningssamtal. Tema 2 innehöll ett item och det var Jag upplever de enskilda samtalen med personalen på YOU som givande.. Tema 3: Personal. Tema 3 innehöll ett item och det var Jag upplever att personalen på YOU varit engagerade i min framtid.. Tema 4: Kvalitativ data. Den utvärderande delen innehöll även en kvalitativ del, där deltagarna fick besvara itemet Skriv nedan vad du tyckte om den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen inom YOU. Uppföljande del De uppföljande frågorna var baserade på tre teman och dessa var: Tema 1: Före YOU, Tema 2: Under YOU och Tema 3: Efter YOU. Följande sex frågor användes och presenteras nedan: Tema 1: Före YOU. 1. Hur såg din situation ut innan du startade YOU? Tema 2: Under YOU. 2. Vad har ditt deltagande i YOU betytt för dig? 3. Har din medverkan i YOU inverkat på dina val inför framtiden? Tema 3: Efter YOU. 4. Vad gör du idag? 5. Tror du att du hade varit där du är idag om du inte deltagit i YOU? 6. Skulle du rekommendera dina vänner att gå med i YOU?

12 10 Procedur Enkät 1 och Enkät 2 distribuerades vid två olika tillfällen. Enkät 1 fylldes i av deltagarna i början av den första träffen medan Enkät 2 fylldes i efter att den teoretiska delen hade genomförts. Enkäterna kodades inte med en personlig kodning varpå det inte var möjligt att veta vilka individer som svarat på respektive enkät. De uppföljande frågorna skickades ut per mail till de utvalda deltagarna under juni 2016 och de hade ett par veckors svarstid på sig. Samtliga sex utvalda deltagare återkom med svar på frågorna via mail. RESULTAT Resultatet presentas utifrån de tre delarna i studien. Den undersökande delen innehåller enbart kvantitativa resultat, medan den utvärderande delen innehåller både kvantitativa och kvalitativa resultat och den uppföljande delen enbart kvalitativa resultat. Undersökande del Den undersökande delen bestod av 13 items och i tabell 3 presenteras medelvärde (och standardavvikelse) för alla 13 items. Tabell 3 Medelvärden (och standardavvikelsen) gällande för de 13 itemen i den undersökande delen fördelat på kön och enkät. Tjejer Killar Totalt Tema/Item Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Tema 1: Framtida studie- och yrkesval 1 Säkerhet utbildning 2.89 (1.20) 3.56 (1.27) 2.75 (1.32) 3.28 (1.17) 2.82 (1.26) 3.42 (1.22) 2 Tänkt utbildning 3.82 (1.17) 4.41 (0.93) 3.60 (1.13) 4.09 (0.94) 3.71 (1.15) 4.25 (0.94) 3 Säkerhet jobb 3.01 (1.18) 3.65 (1.15) 3.00 (1.24) 3.41 (1.11) 3.01 (1.20) 3.53 (1.13) 4 Tänkt jobb 3.95 (0.96) 4.56 (0.82) 3.78 (0.95) 4.34 (0.70) 3.87 (0.95) 4.45 (0.76). Tema 2: Kunskap 1 Vet utbildningsval 2.80 (1.08) 3.86 (0.85) 2.96 (1.07) 3.86 (0.78) 2.88 (1.08) 3.86 (0.81) 2 Kunskap utbildning finns 3.07 (1.05) 3.89 (1.03) 3.06 (0.99) 3.86 (0.87) 3.06 (1.01) 3.87 (0.95) 3 Vet utbildning till jobb 2.76 (0.91) 3.89 (0.89) 2.97 (0.92) 3.84 (0.71) 2.87 (0.91) 3.86 (0.80) 4 Kunskap utbildning till jobb 3.07 (1.07) 3.90 (1.15) 3.27 (1.04) 3.80 (0.95) 3.17 (1.06) 3.85 (1.05) 5 Kunskap lediga jobb 2.41 (0.93) 3.88 (0.95) 2.55 (0.89) 3.77 (0.73) 2.48 (0.91) 3.83 (0.85) 6 Vet branscher 2.50 (0.87) 4.01 (0.85) 2.81 (0.97) 3.96 (0.81) 2.66 (0.93) 4.03 (0.83) Tema 3: Ansvar 1 Samhällets ansvar 2.12 (0.90) 2.01 (0.99) 2.04 (0.89) 1.87 (0.97) 2.08 (0.89) 1.94 (0.98) 2 Eget ansvar 4.34 (0.86) 4.61 (0.69) 4.37 (0.76) 4.65 (0.58) 4.35 (0.81) 4.63 (0.63) Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden 1 Närhet 2.81 (0.90) 3.57 (0.84) 2.88 (1.02) 3.41 (0.91) 2.85 (0.97) 3.47 (0.88)

13 11 Tema 1: Framtida studie- och yrkesval Gällande de fyra itemen i Tema 1 var skillnaden mellan samtliga medelvärden (se tabell 3) beträffande Enkät 1 och Enkät 2 signifikanta på en 0.1-procentig signifikansnivå (t = ; p < 0.001). Det innebar att deltagarna var mer säkra och hade tänkt mer på sina framtida utbildnings- och jobbmöjligheter mellan de två mättillfällena. Efter en sammanslagning av itemen enligt de fyra kategorierna (Utbildning, Jobb, Säkerhet och Tänkt), visade det även att samtliga skillnader mellan dessa item var signifikanta beträffande Enkät 1 och Enkät 2: Utbildning item 1 och 2: (t 367 = 5.46; p < 0.001): Enkät 1 (M = 3.26; SD = 1.04), Enkät 2 (M = 3.82; SD = 0.91). Jobb item 3 och 4: (t 367 = 5.76; p < 0.001): Enkät 1 (M = 3.43; SD = 0.91), Enkät 2 (M = 3.96; SD = 0.82). Säkerhet item 1 och 3: (t 367 = 4.47; p < 0.001): Enkät 1 (M = 2.91; SD = 1.15), Enkät 2 (M = 3.44; SD = 1.14). Tänkt item 2 och 4: (t 367 = 6.04; p < 0.001): Enkät 1 (M = 3.78; SD = 0.96), Enkät 2 (M = 4.34; SD = 0.76). Detta innebar att mellan mättillfällena hade deltagarna tänkt mer på och var mer säkra på vilken utbildning de vill gå i framtiden och likaså tänkt mer på och var mer säkra på vilket jobb de ville ha i framtiden. Tjejer och killar skilde sig åt på item 2, tänkt utbildning, där tjejer (M = 4.07; SD = 1.11) svarade högre (t 367 = 2.32; p < 0.05) än killar (M = 3.81; SD = 1.08) och item 4, tänkt jobb, där tjejer (M = 4.21; SD = 0.95) svarade högre (t 365 = 2.01; p < 0.05) än killar (M = 4.02; SD = 0.89). Detta innebar att tjejer tänkt på både framtida utbildning och jobb mer än killar. Dessutom fanns det skillnader på två av de sammanslagna kategorierna. I kategorin Utbildning svarade tjejer (M = 3.62; SD = 1.04) högre (t 367 = 2.22; p < 0.05) än killar (M = 3.38; SD = 1.00) och i kategorin Tänkt svarade tjejer (M = 4.13; SD = 0.94) högre (t 367 = 2.40; p < 0.05) än killar (M = 3.90; SD = 0.89). Detta innebar att tjejer hade både tänkt mer och var mer säkra på sin framtida utbildning än killar och tjejer har över lag tänkt mer på både utbildning och jobb än killarna. Gällande utbildningsnivå fanns det skillnader mellan grupperna på item 1 (F 3,355 = 3.36; p < 0.05), som handlade om hur säker man var på sina framtida studieval, där deltagare som hade gått på högskola/universitet svarade högre (M = 4.15; SD = 1.07), än de som gått på gymnasiet (M = 3.01; SD = 1.28), annan utbildning (M = 3.09; SD = 1.15) eller grundskola (M = 3.04; SD = 1.37). Gällande om man hade körkort eller inte återfanns en skillnad i medelvärde på item 3, som handlade om hur säkra de var på vad de ville jobba med, där deltagare med körkort (M = 3.40; SD = 1.17) svarade högre (t 361 = 2.56; p < 0.05) än deltagare som inte hade körkort (M = 3.07; SD = 1.22). Tema 2: Kunskap Gällande de sex itemen i Tema 2 fanns skillnader mellan samtliga medelvärden (se tabell 3) beträffande Enkät 1 och Enkät 2 som alla var signifikanta på en 0.1-procentig signifikansnivå (t = ; p < 0.001). Detta innebar att deltagare hade mer kunskap om sina framtida möjligheter vid tillfället för ifyllandet av Enkät 2 jämfört med Enkät 1. Det var stora

14 12 medelvärdesskillnader mellan Enkät 1 och Enkät 2, vilket ger höga t-värden, och därav visar figur 1 hur stor andel av deltagarna som svarat respektive svarsalternativ. Figur 1 Andel av deltagarna som svarat 1, 2, 3, 4 respektive 5 som svarsalternativ på de sex itemen i Tema 2. Mellan könen återfanns inga medelvärdesskillnader på någon av de sex itemen (t = ; p > 0.05). Gällande utbildningsnivå fanns det skillnader mellan grupperna på item 4 (F 3,357 = 3.23; p < 0.05), som handlade om kunskap om utbildningar som leder till jobb, där deltagare som hade gått på högskola/universitet svarade högst (M = 4.15; SD = 1.07), de som gått på gymnasiet (M = 3.55; SD = 1.08) och de som gått på annan utbildning (M = 3.46; SD = 1.14) svarade mitt emellan och de som hade gått på grundskola (M = 3.00; SD = 1.14) svarade lägst. Tema 3: Ansvar Gällande Tema 3 så fanns det en signifikant medelvärdesskillnad (se tabell 3) gällande item 2, det egna ansvaret att få jobb, där deltagare vid Enkät 1 (M = 4.35; SD = 0.81) svarade lägre (t 366 = 3.53; p < 0.001) än vid Enkät 2 (M = 4.63; SD = 0.63). Beträffande item 1, samhällets ansvar, fanns det ingen medelvärdesskillnad (t 364 = 1.37; p > 0.05), mellan Enkät 1 och Enkät 2. Det fanns heller inga skillnader mellan tjejer och killar (t = ; p > 0.05), utbildningsnivå (F 3, = ; p > 0.05) eller om de hade körkort eller ej (t = ; p > 0.05), på något av itemen. Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden Tema 4 hade bara ett item och det handlade om deltagarna upplevde att de stod nära arbetsmarknaden. Deltagarna svarade vid Enkät 1 (M = 2.85; SD = 0.97) lägre (t 150 = 4.08; p < 0.001) än vid Enkät 2 (M = 3.47; SD = 0.88). Inga skillnader återfanns mellan könen (t 150 = 0.29; p > 0.05) eller mellan utbildningsnivåerna (F 3,141 = 0.13; p > 0.05). Däremot upplevde de som

Första Steget Utvärderingsrapport 2015. Av Maria Mikaelian och Jenny Korhonen

Första Steget Utvärderingsrapport 2015. Av Maria Mikaelian och Jenny Korhonen Första Steget Utvärderingsrapport 15 Av Maria Mikaelian och Jenny Korhonen Inledning Denna utvärderingsrapport har till syfte att beskriva vad projektet Första Steget 15 resulterade i och vad feriepraktikanter

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

BR 分 SA - 1 2013-12-13 Håkan Edholm

BR 分 SA - 1 2013-12-13 Håkan Edholm BR 分 SA - 1 2013-12-13 Frekvenser fråga för fråga Kön Frequency Cumulative Kille 68 41,2 41,2 41,2 Tjej 97 58,8 58,8 100,0 100,0 Ålder Frequency Cumulative 19,0 34 20,6 20,9 20,9 20,0 40 24,2 24,5 45,4

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Gymnasiearbete - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Bakgrund Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Arbetsmarknadskunskap Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadskunskap Verksamhetsbeskrivning Arbetsmarknadskunskap Verksamhetsbeskrivning 2017-2020 1 Innehåll Bakgrund... 3 Verksamhet september 2017 augusti 2020... 4 Syfte... 4 Huvudsakliga målgrupper... 4 Övergripande verksamhetsmål... 4 Aktiviteter...

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Programmet kommer att vara till för ungdomar mellan 16-20 år. Det kommer att sträcka sig under 8-10 veckor, 2 dagar/vecka - tisdagar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 48,1% 38 Tjej 51,9% 41 Svarande 79 Procent Antal 1996 43,8% 32 1997 56,2% 41 Svarande 73 Procent Antal Barn-

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Sammanfattning av enkät med fokus på arbetsmarknadsfrågor

Sammanfattning av enkät med fokus på arbetsmarknadsfrågor Sammanfattning av enkät med fokus på arbetsmarknadsfrågor Enkäten syftar till att undersöka hur mycket kunskap unga döva samt unga med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning har om arbetsmarknaden.

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS

NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS Nr 5 NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS Våren startade där hösten/vintern slutade för de 35 medarbetare som läser på Vård och omsorgsprogrammet. Styrgruppen tog beslut på en ökning i aktivitetsplanen

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 23 34,8 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer