YOU. Sammanställning Emma Linnman och Maria Wretling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling"

Transkript

1 YOU Sammanställning Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål Syfte Målgrupp Innehåll Resultat Studien METOD Deltagare Material Procedur RESULTAT Undersökande del Utvärderande del Uppföljande del DISKUSSION Måluppfyllelse Undersökande del Utvärderande del Uppföljande del Avslutning

3 1 SAMMANFATTNING YOU, Yrkesorientering för unga, startade 2009 och är ett projekt som vänder på den traditionella synen på arbete med ungdomar och framtid. Genom att utgå från arbetsgivarnas behov kan de deltagande ungdomarna stöttas genom engagemang, respekt och tydliga krav, till att bli anställningsbara för de jobb som arbetsmarknaden erbjuder. De deltagande ungdomarna rustas för jobb och/eller utbildning som leder till arbete dels genom en teoretisk del som innehåller fördjupad Arbetsmarknadskunskap och individuella vägledningssamtal och dels en praktisk del kallad yrkesorientering. Studien och denna rapport genomfördes och skapades av Jobba i Västerås och syftet var att undersöka, utvärdera och följa upp vad deltagarna tyckte om YOU. Metoden var indelad i tre delar; en undersökande, en utvärderande och en uppföljande del. Undersökande del. Syftet var att ta reda på deltagarnas åsikter kring fyra olika teman genom att de fick besvara en kvantitativ enkät vid två tillfällen, före och efter den teoretiska delen av YOU. 211 deltagare besvarade Enkät 1 och 158 deltagare besvarade Enkät 2. Utvärderande del. Syftet var att ta reda på vilka åsikter de hade om YOU genom att besvara en enkät efter den teoretiska delen. Enkäten var både kvantitativ och kvalitativ. 158 deltagare besvarade denna enkät. Uppföljande del. Syftet var att få in kvalitativ data från några deltagare som genomgått YOU för att presentera dessa i fallstudieformat. Sex deltagare blev utvalda för denna fallstudie. Resultatet gällande den undersökande delen visade att medelvärdesskillnaderna på samtliga variabler steg markant mellan Enkät 1 och Enkät 2 och det i sin tur visade på att det verkligen skedde en utveckling hos de ungdomar som genomgått YOU. De blev säkrare, tänkte mer, fick mer kunskap om arbete och utbildning, samt upplevde att de kände större ansvar över sin framtid. Den utvärderande delen visade att ungdomarna verkligen uppskattat YOU vilket höga medelvärden pekade på tillsammans med en betydande majoritet positiva kommentarer. Den uppföljande delen gav en bild av sex livsresor som, i och med YOU, tog en vändning mot en ljusare framtid med jobb och/eller utbildning. 87% (198 av 228) av alla deltagande ungdomar har gått ut i jobb och/eller studier i nära anslutning till deltagande i YOU. 41% av alla som startat YOU hade någon form av funktionsnedsättning. Medelvärdet på vad ungdomarna tyckte om YOU som helhet var 4.45 (på en skala från 1-5, där 5 är bäst). Samtliga resultat visar entydigt på att YOU är ett mycket bra verktyg för att stötta arbetslösa ungdomar mot självförsörjande. Med stärkt självförtroende och självkänsla kan ungdomarna göra mer säkra och genomtänkta studie- och yrkesval som faktiskt leder dem vidare mot jobb. Arbetsgivarnas behov av kompetens tillfredsställs och ungdomarna finner jobb som de inte ens visste existerade. Det är det som kallas matchning! Mitt deltagande i YOU var nog det bästa som kunde hända mig! /Josefin

4 2 INLEDNING YOU, Yrkesorientering för unga, vänder upp och ner på traditionella arbetsmarknadsåtgärder och går ut på att arbetsgivare från olika branscher berättar om vilka jobb som finns och vad som krävs för att få dem. Genom att erbjuda ungdomar Fördjupad Arbetsmarknadskunskap, individuella vägledningssamtal samt tillgång till en yrkesorienteringsplats med en mentor, ges ungdomarna en individuell väg till anställningsbarhet. Bakgrund I december 2008 var Sverige på väg in i en lågkonjunktur. Industrin varslade, exporten och detaljhandeln minskade och Arbetsförmedlingen räknade med att industrijobb skulle försvinna nästkommande år. Samtidigt hade stora delar av näringslivet ett stort behov av ny personal. Under 2009 var i snitt var fjärde ungdom mellan år utan arbete i Sverige. Västerås hade då högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara kommuner, och utöver de 2000 ungdomar som saknade sysselsättning var en stor studentkull på väg i samma riktning. Många arbetsgivare stod även inför ett fortsatt stort behov av kvalificerad arbetskraft inom kraft, automation, järnväg och flera andra branscher. Yrken som inte haft så hög status bland ungdomar kändes än mer avlägsna i en tid när att bli kändis var drömyrket och utbildningsvalen kändes oändligt många, men samtidigt abstrakta. Runt hörnet väntade arbetsmarknadens generationsskifte som en tickande bomb. Västerås Stad tog därför initiativ till en satsning för att bromsa ungdomsarbetslösheten och samtidigt rikta ungdomar mot framtidsyrken. Föreningen Jobba i Västerås (JIV), med ett 40-tal arbetsgivarare som medlemmar, som tillsammans står för ungefär hälften av alla arbetstillfällen som finns på Västerås arbetsmarknad, blev huvudman och utvecklade projektet YOU startade YOU som en av de största arbetsmarknadssatsningarna i Västerås. YOU tog ett nytt grepp om ungdomsarbetslösheten genom att utgå från arbetsmarknadens behov och koppla ungdomarna till dessa. YOU erbjöd arbetslösa ungdomar en yrkesorienteringsplats och en mentor som sedan följde ungdomen genom kommande studier och arbete. I maj 2013 startade en vidareutveckling av YOU som kom att kallas YOU I denna vidareutveckling ingick konceptet Arbetsmarknadskunskap som en tydlig del av YOU. I den nya tappningen erbjöd projektet både en teoretisk del med Fördjupad Arbetsmarknadskunskap och individuella vägledningssamtal samt en praktisk del i form av en yrkesorienteringsplats. YOU i dess nuvarande form har genomförts under två verksamhetsår. Bemanning Två samordnare arbetar med YOU på heltid med det som kommit att kallas 80/20-modellen. 80/20-modellen innebär att samordnaren är anställd 80% på JIV och 20% på Arbetsförmedlingen, vilket i praktiken innebär att de arbetar 100% med YOU. Samordnarna har därmed fortfarande tillgång till Arbetsförmedlingens datasystem och kan också agera myndighetsutövare. Anställningen har varit en framgångsfaktor för YOU då samordnarna har varit helt självgående och oberoende av andra handläggare från Arbetsförmedlingen. 1 YOU 2.0 kommer vidare i studien fortsatt kallas enbart YOU. Så från och med bakgrunden syftar begreppet YOU till den vidareutveckling som YOU 2.0 innebar.

5 3 Samordnarna har även haft möjlighet att hålla sig uppdaterade på arbetsmarknadsläget via Arbetsförmedlingens analysarbete samt erbjuda ungdomarna aktuella arbetsmarknadsåtgärder. Mål Målen för YOU är uppdelade i tre kategorier. Den första kategorin, övergripande mål, beskriver de långsiktiga målen med YOU. De övergripande målen är svåra att mäta i nutid men förhoppningen är att kunna se en effekt på lång sikt. Den andra kategorin, projektmål, är anledningen till varför YOU genomförs och antas ge en direkt effekt om YOU levererar förväntade resultat. Den tredje kategorin, resultatmål, visar de mål som YOU förväntas leverera per år. Resultatmålen bidrar på så sätt till att uppfylla projektmålen som i sin tur har en positiv effekt på de övergripande målen. Övergripande mål Att minska glappet mellan arbetsgivarnas kompetensbehov och anställningsbarheten bland arbetslösa ungdomar. Att fler ungdomar inser vikten av studier för att få ett arbete. Att skapa en bättre matchning, där arbetslösa ungdomar väljer att sikta på branscher där det råder kompetensbrist. Att lyfta alla bristbranscher på arbetsmarknaden för alla ungdomar oavsett ålder, kön, bakgrund m.m. Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov uppfyllda. Projektmål Att höja kunskapen hos ungdomar om arbetsmarknaden i allmänhet, och den lokala arbetsmarknaden i synnerhet. Att höja kunskapen hos ungdomar om de utbildningar och utbildningsformer som finns både lokalt, regionalt och nationellt. Att ungdomarna ska uppleva att de står närmare arbetsmarknaden. Resultatmål Att erbjuda 600 ungdomar per år att delta i inspirationsmöten. Att starta mellan 8-10 YOU-grupper per år. I varje grupp finns det plats för 20 ungdomar. Att minst 80% av ungdomarna ska gå ut i positivt avslut. Att medelvärdsskillnader på påståendena Jag är säker på vad jag vill utbilda mig till. samt Jag är säker på vad jag vill jobba med. ska vara signifikanta åt det positiva hållet mellan Enkät 1 och Enkät 2. Att medelvärdet på påståenden Jag tycker att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen som helhet har varit bra. samt Jag upplever de enskilda samtalen med personalen på YOU som givande. ska vara på över 4.0 (på en femgradig skala där 5 är bäst). Syfte Syftet med YOU är att minska glappet mellan arbetsgivares kompetensbehov och ungdomars anställningsbarhet.

6 4 Målgrupp Vid starten av YOU (alltså 2.0) utökades målgruppen till att omfatta ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldersgruppen år. YOU inkluderar även ungdomar som står längre från arbetsmarknaden och som till exempel är i Jobbgarantin för ungdomar (UGA), Jobboch utvecklingsgarantin (JOB) och Arbetslivsinriktad rehabilitering (AR). Innehåll Vägen för att starta, samt genomgå YOU, är uppbyggt enligt följande sex punkter. 1. Kallelse. En kallelse till inspirationsmöte skickas ut till ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 2. Inspirationsmöte. Inspirationsmöte innehållande information om YOU samt en inspirationsföreläsning av kommunikatörer från Arbetsmarknadskunskap. 3. Intresseanmälan. Ungdomarna lämnar in en intresseanmälan efter avslutat inspirationsmöte där de motiverar varför de önskar delta i YOU. 4. Intervju. Urval av intresseanmälningar görs och ungdomar kallas till gruppintervju. 5. Start. De som går vidare efter intervju kallas till start av YOU och allt detta sker inom fem dagar. De genomgår sedan YOU, som innehåller en teoretisk del och en praktisk del. a. Teoretisk del. Den teoretiska delen innebär schemalagda gruppträffar utifrån ämnet Fördjupad Arbetsmarknadskunskap. Dessa sker under en månad utifrån nedan beskrivna teman. Som en del av den teoretiska delen genomförs individuella vägledningssamtal som sker parallellt med gruppträffarna. I detta skapas en individuell plan med sikte mot framtida studier och/eller arbete. b. Praktisk del. Den praktiska delen är en yrkesorientering som sker ute hos en arbetsgivare. 6. Avslut. De som inte har fått arbete eller sökt studier efter tiden hos YOU återgår till Arbetsförmedlingen. Som positiva avslut räknas: a. Arbete. b. Studier. c. Arbete och studier. Teoretisk del Fördjupad Arbetsmarknadskunskap Den teoretiska delen innehåller olika teman där ungdomarna ska fasas in i hur de kan tänka för att göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval. Tema 1: Arbetsmarknadskunskap. Ungdomarna behövs på arbetsmarknaden. Däremot så är det inte alltid att de känner så, men utifrån arbetsgivarnas kompetensbehov finns det plats för alla, så länge man är villig att gå en väg mot anställningsbarhet. Ungdomarna inspireras till att börja se sitt kommande yrkesliv som positivt och spännande, fullt av möjligheter och utmaningar. Det finns en massa lediga jobb, men det ställs även krav på ungdomarna att bli anställningsbara. YOU utgår från arbetsmarknadens behov och ungdomarna matchar på så sätt in sina intressen och förmågor till områden där det råder kompetensbrist. Tema 2: Jobben söker dig. Ungdomarna får information om att det finns många olika yrken, och självklart finns det ett yrke, minst, som passar alla. Matchningen mellan individens intressen och

7 5 drivkrafter kan krocka med arbetsmarknadens behov, vilket skapar svårigheter med att sedan komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är inte god inom samtliga branscher och det gäller att orientera sig mot de branscher där jobben finns. Vikten av att som ung hålla sig uppdaterad på hur arbetsmarknaden ser ut skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Att sikta in sig på ett yrke som leder till jobb är ett smart karriärval. Tema 3: Utbildningsresan. Många ungdomar ser inte utbildning som en självklar väg till ett jobb. Genom YOU får ungdomar information om de kompetenskrav som ställs på arbetsmarknaden och vidden av de olika utbildningsformer de kan välja på. Utbildning i sig är inte ett mål, utan ett medel för att få ett jobb som motsvarar ungdomens önskemål och behov. Generellt ökar möjligheten till jobb ju mer tid och energi man lägger på studier, men det gäller att utbilda sig inom det som efterfrågas. Vilka utbildningar ökar chanserna till jobb i framtiden? Behöver man plugga vidare efter gymnasiet för att få ett jobb? Tema 4: Samhällsekonomi. När ungdomarna förstår att ett jobb inte bara är viktigt för deras egen skull utan även för samhället, ökar motivationen. YOU lyfter därför det samhällsekonomiska perspektivet. Varför ska man arbeta? Vad händer i samhället om ingen skulle gå till jobbet? Vad händer med välfärden om det inte finns personer med rätt kompetens? Ofta lyfts arbetstagarens rättigheter på arbetsmarknaden, men det är även viktigt att lyfta var persons skyldigheter. Hur är ett samhälle och dess arbetsmarknad uppbyggd? Vad är det som skapar jobb? Måste man jobba för att samhället ska gå runt? Tema 5: Jobb i min närhet. Här lyfter vi frågan till ungdomarna hur många som vill bo kvar och jobba i den stad de bor i och hur många som kan tänka sig att flytta. Att få ungdomarna att tänka till och söka information om den lokala arbetsmarknaden är avgörande. Vilka är de största arbetsgivarna i den stad där man bor? Vilka yrkeskategorier finns representerade? Inom vilka sektorer är regionen framgångsrik? Och vad kan/bör jag utbilda mig till om jag inte vill flytta? Tema 6: Söka jobb. De som deltar i YOU vill på sikt studera, men de vill även söka jobb nu. YOU arbetar därför med parallella spår, nuläge och framtid. Ungdomarna får en större förståelse för hur en rekryteringsprocess går till. Detta medför att de ser annorlunda på sitt eget jobbsökande och vad de kan bidra med. Det finns många lediga jobb, men ofta krävs specifika kunskaper och erfarenheter för att få dem. Ungdomarna behöver en bra attityd och vara insatt och påläst inför en rekryteringsprocess. Har jag ett bra CV och Personligt brev? Hur går en anställningsintervju till? Vad hittar jag när jag googlar mitt namn? Hur marknadsför jag mig i sociala medier? Tema 7: Individuella vägledningssamtal. Som ett komplement till den teoretiska delen som genomförs i grupp har YOU-samordnarna individuella vägledningssamtal med alla ungdomar som genomgår i YOU. I de individuella samtalen ligger fokus på framtid och att hitta en ny väg mot arbete och/eller studier för ungdomen. Tillsammans bryts den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen ner och matchar arbetsmarknadens behov mot ungdomens förmågor och intressen. Samtalen kan resultera i två planer, en nulägesplan med fokus på arbete och behörighetsgivande studier samt en långsiktig studie- och yrkesplan. Praktisk del Yrkesorientering Under den praktiska delen får ungdomen chans att prova på ett yrke som hon/han kan tänka sig att utbilda sig till, eller bara för att få en inblick i en bransch. Samordnarnas uppgift är att ta fram

8 6 lämpliga platser som ligger i linje med den uppsatta planen för ungdomen. Längden kan variera från en dag till tre månader. Yrkesorienteringen är en arbetsmarknadsåtgärd och därför får ungdomen ersättning från Försäkringskassan och är fullt försäkrad under praktikperioden. Arbetsgivaren förbinder sig att tillhandahålla en mentor/handledare under praktikperioden samt planera in vägledande samtal under resans gång. Ungdomens ansvar ligger i att följa den lagda planeringen samt att ta in så mycket fakta och erfarenhet hon/han kan få under perioden. Uppföljning och avslut sköts av YOU-samordnaren, som också agerar bollplank till mentorn/handledaren på arbetsplatsen. Facket bör få tillfälle att lämna sitt yttrande kring yrkesorienteringsplatsen. Resultat Resultatet för YOU presenteras i tabell 1 nedan utifrån de två år som YOU varit verksamt. Under dessa två år har 15 grupper startats, varav sju grupper år 1 och åtta år 2. Tabell 1 Resultat för YOU fördelat på dess två verksamhetsår. År 1 År 2 Totalt Antal Andel 1 Antal Andel 1 Antal Andel 1 Deltagare i YOU 1. Kallelse Inspirationsmöte % % % 3. Intresseanmälning % % % 4. Intervju % % % 5. Start % % % 5a. Teoretisk del b. Praktisk del Avslut (positiva) % 92 86% % 6a. Arbete b. Studier c. Arbete och studier Demografiska fakta för de som startat Medelålder 21.0 år 21.2 år 21.1 år Tjejer (andel) 55% 39% 48% Killar (andel) 45% 61% 52% Funktionsnedsättning 40% 43% 41% 1 Andel av föregående angiven punkt. 2 Positiva avslut: Ungdomar som har påbörjat arbete och/eller studier i nära anslutning till YOU. Studien Syftet med denna studie var att undersöka, utvärdera och följa upp vad deltagarna tyckte om YOU. Studien och denna rapport genomfördes av Jobba i Västerås.

9 7 METOD Deltagare Deltagarna i studien besvarade två enkäter, Enkät 1 och Enkät 2. Antalet deltagare som besvarade Enkät 1 var 211 och av dessa så var det 158 som besvarade Enkät 2. Deltagarna var mellan år och medelåldern var 21.1 år och medianåldern var 21 år. Fördelningen mellan könen var 49.3% tjejer och 50.7% killar. Deltagarna var fördelade på 14 grupper och detaljerad statistik på gruppnivå återfinns i tabell 2. Tabell 2 Detaljerad statistik på gruppnivå för deltagare i studien. Grupp 2 Enkät 1/Enkät 2 Medelålder Könsfördelning (%) Utbildningsnivå (%) 1 Körkort (%) (antal) (år) Tjej Kille GS GY H/U AN Ja Nej 2 19/ / / / / / / / / / / / / / Totalt 211/ GS = Grundskola, GY = Gymnasieskola, H/U = Högskola/universitet, AN = Annat. Det ställdes även uppföljande frågor till sex deltagare som genomgått YOU. Deltagarna valdes ut utifrån olika bakgrund, ålder och kön samt hur deras situation såg ut innan de startade YOU. Deltagarna var Denice, Malin, Andreas, Ida, Pontus och Josefin. Material Studien bestod av tre delar, en undersökande, en utvärderande och en uppföljande del. Den undersökande delen syftade till att ta reda på deltagarnas åsikter kring fyra olika teman. Den utvärderande delen syftade till att ta reda vilka åsikter de hade om projektet YOU. Den uppföljande delen syftade till att få in kvalitativ data från några deltagare som genomgått YOU för att presentera dessa i fallstudieformat. 2 De 14 grupperna är namngivna med nummer 2-15, då det inte genomfördes några enkäter på den första gruppen som startades.

10 8 Samtligt material som ligger till grund för denna studie var skapat av Jobba i Västerås. Påståendena (itemen) i båda enkäterna var graderade på en femgradig skala från 1 (håller inte alls med) till 5 (håller helt med). Undersökande del Den undersökande delen bestod av 13 items som besvarades både i Enkät 1 och Enkät 2. Tolv av dessa items utgick till samtliga 14 grupper, medan båda enkäterna kompletterades med det sista itemet Jag står nära arbetsmarknaden. i samband med grupp nio. Dessa 13 items var uppdelade på fyra teman och dessa var; Tema 1: Framtida studie- och yrkesval, Tema 2: Kunskap, Tema 3: Ansvar och Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden. Tema 1: Framtida studie- och yrkesval. Tema 1 innehöll fyra items som handlade om hur mycket deltagarna tänkt på, samt hur säkra de var, på sina framtida studie- och yrkesval. Itemen var: Item 1: Jag är säker på vad jag vill utbilda mig till. Item 2: Jag har tänkt mycket på vad jag vill utbilda mig till. Item 3: Jag är säker på vad jag vill jobba med. Item 4: Jag har tänkt mycket på vad jag vill jobba med.. Itemen delades in i fyra kategorier om två item per kategori. Dessa kategorier var: Kategori 1: Utbildning (säkerhet och tänkt) Item 1 och 2 Kategori 2: Jobb (säkerhet och tänkt) Item 3 och 4 Kategori 3: Säkerhet (utbildning och jobb) Item 1 och 3 Kategori 4: Tänkt (utbildning och jobb) Item 2 och 4 Tema 2: Kunskap. Tema 2 innehöll sex items, varav två var reverserade (item 2 och 4), som handlade om kunskap om arbetsmarknad och utbildning. Itemen var: Item 1: Jag vet vilka utbildningar det finns att välja mellan. Item 2: Jag har inte så god kunskap om vilka utbildningar som finns. (rev) Item 3: Jag vet vilka utbildningar som leder till jobb. Item 4: Jag har inte så god kunskap om vad man ska utbilda sig till för att få jobb. (rev) Item 5: Jag har god kunskap om var det finns lediga jobb. Item 6: Jag vet inom vilka branscher det råder brist på arbetskraft. Tema 3: Ansvar. Tema 3 innehöll två items som handlade om vem som har ansvar kring deltagarnas framtida jobb. Itemen var: Item 1: Det är samhällets ansvar att hjälpa mig att få ett jobb. Item 2: Det är mitt eget ansvar att få ett jobb. Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden. Tema 4 innehöll ett item som handlade om närhet till arbetsmarknaden och itemet var Jag står nära arbetsmarknaden..

11 9 Utvärderande del Den utvärderande delen bestod av nio items som endast besvarades i Enkät 2. Itemen var fördelade på tre teman och dessa var: Tema 1: Fördjupad Arbetsmarknadskunskap, Tema 2: Vägledningssamtal och Tema 3: Personal. Dessutom bestod den utvärderande delen av ett kvalitativt tema kallat Tema 4: Kvalitativ data. Tema 1: Fördjupad Arbetsmarknadskunskap. Tema 1 innehöll sju items och dessa var: Item 1: Jag tycker att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen som helhet har varit bra. Item 2: Jag har lärt mig mycket om jobb inom den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen. Item 3: Jag har känt mig delaktig i planeringen av den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen. Item 4: Jag skulle vilja ha mer Fördjupad Arbetsmarknadskunskap. Item 5: Jag upplever att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen har varit givande för mig. Item 6: Jag har lärt mig mycket om utbildning inom den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen. Item 7: Jag upplever att den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen har gett mig bättre förutsättningar att välja yrke. Tema 2: Vägledningssamtal. Tema 2 innehöll ett item och det var Jag upplever de enskilda samtalen med personalen på YOU som givande.. Tema 3: Personal. Tema 3 innehöll ett item och det var Jag upplever att personalen på YOU varit engagerade i min framtid.. Tema 4: Kvalitativ data. Den utvärderande delen innehöll även en kvalitativ del, där deltagarna fick besvara itemet Skriv nedan vad du tyckte om den Fördjupade Arbetsmarknadskunskapen inom YOU. Uppföljande del De uppföljande frågorna var baserade på tre teman och dessa var: Tema 1: Före YOU, Tema 2: Under YOU och Tema 3: Efter YOU. Följande sex frågor användes och presenteras nedan: Tema 1: Före YOU. 1. Hur såg din situation ut innan du startade YOU? Tema 2: Under YOU. 2. Vad har ditt deltagande i YOU betytt för dig? 3. Har din medverkan i YOU inverkat på dina val inför framtiden? Tema 3: Efter YOU. 4. Vad gör du idag? 5. Tror du att du hade varit där du är idag om du inte deltagit i YOU? 6. Skulle du rekommendera dina vänner att gå med i YOU?

12 10 Procedur Enkät 1 och Enkät 2 distribuerades vid två olika tillfällen. Enkät 1 fylldes i av deltagarna i början av den första träffen medan Enkät 2 fylldes i efter att den teoretiska delen hade genomförts. Enkäterna kodades inte med en personlig kodning varpå det inte var möjligt att veta vilka individer som svarat på respektive enkät. De uppföljande frågorna skickades ut per mail till de utvalda deltagarna under juni 2016 och de hade ett par veckors svarstid på sig. Samtliga sex utvalda deltagare återkom med svar på frågorna via mail. RESULTAT Resultatet presentas utifrån de tre delarna i studien. Den undersökande delen innehåller enbart kvantitativa resultat, medan den utvärderande delen innehåller både kvantitativa och kvalitativa resultat och den uppföljande delen enbart kvalitativa resultat. Undersökande del Den undersökande delen bestod av 13 items och i tabell 3 presenteras medelvärde (och standardavvikelse) för alla 13 items. Tabell 3 Medelvärden (och standardavvikelsen) gällande för de 13 itemen i den undersökande delen fördelat på kön och enkät. Tjejer Killar Totalt Tema/Item Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Tema 1: Framtida studie- och yrkesval 1 Säkerhet utbildning 2.89 (1.20) 3.56 (1.27) 2.75 (1.32) 3.28 (1.17) 2.82 (1.26) 3.42 (1.22) 2 Tänkt utbildning 3.82 (1.17) 4.41 (0.93) 3.60 (1.13) 4.09 (0.94) 3.71 (1.15) 4.25 (0.94) 3 Säkerhet jobb 3.01 (1.18) 3.65 (1.15) 3.00 (1.24) 3.41 (1.11) 3.01 (1.20) 3.53 (1.13) 4 Tänkt jobb 3.95 (0.96) 4.56 (0.82) 3.78 (0.95) 4.34 (0.70) 3.87 (0.95) 4.45 (0.76). Tema 2: Kunskap 1 Vet utbildningsval 2.80 (1.08) 3.86 (0.85) 2.96 (1.07) 3.86 (0.78) 2.88 (1.08) 3.86 (0.81) 2 Kunskap utbildning finns 3.07 (1.05) 3.89 (1.03) 3.06 (0.99) 3.86 (0.87) 3.06 (1.01) 3.87 (0.95) 3 Vet utbildning till jobb 2.76 (0.91) 3.89 (0.89) 2.97 (0.92) 3.84 (0.71) 2.87 (0.91) 3.86 (0.80) 4 Kunskap utbildning till jobb 3.07 (1.07) 3.90 (1.15) 3.27 (1.04) 3.80 (0.95) 3.17 (1.06) 3.85 (1.05) 5 Kunskap lediga jobb 2.41 (0.93) 3.88 (0.95) 2.55 (0.89) 3.77 (0.73) 2.48 (0.91) 3.83 (0.85) 6 Vet branscher 2.50 (0.87) 4.01 (0.85) 2.81 (0.97) 3.96 (0.81) 2.66 (0.93) 4.03 (0.83) Tema 3: Ansvar 1 Samhällets ansvar 2.12 (0.90) 2.01 (0.99) 2.04 (0.89) 1.87 (0.97) 2.08 (0.89) 1.94 (0.98) 2 Eget ansvar 4.34 (0.86) 4.61 (0.69) 4.37 (0.76) 4.65 (0.58) 4.35 (0.81) 4.63 (0.63) Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden 1 Närhet 2.81 (0.90) 3.57 (0.84) 2.88 (1.02) 3.41 (0.91) 2.85 (0.97) 3.47 (0.88)

13 11 Tema 1: Framtida studie- och yrkesval Gällande de fyra itemen i Tema 1 var skillnaden mellan samtliga medelvärden (se tabell 3) beträffande Enkät 1 och Enkät 2 signifikanta på en 0.1-procentig signifikansnivå (t = ; p < 0.001). Det innebar att deltagarna var mer säkra och hade tänkt mer på sina framtida utbildnings- och jobbmöjligheter mellan de två mättillfällena. Efter en sammanslagning av itemen enligt de fyra kategorierna (Utbildning, Jobb, Säkerhet och Tänkt), visade det även att samtliga skillnader mellan dessa item var signifikanta beträffande Enkät 1 och Enkät 2: Utbildning item 1 och 2: (t 367 = 5.46; p < 0.001): Enkät 1 (M = 3.26; SD = 1.04), Enkät 2 (M = 3.82; SD = 0.91). Jobb item 3 och 4: (t 367 = 5.76; p < 0.001): Enkät 1 (M = 3.43; SD = 0.91), Enkät 2 (M = 3.96; SD = 0.82). Säkerhet item 1 och 3: (t 367 = 4.47; p < 0.001): Enkät 1 (M = 2.91; SD = 1.15), Enkät 2 (M = 3.44; SD = 1.14). Tänkt item 2 och 4: (t 367 = 6.04; p < 0.001): Enkät 1 (M = 3.78; SD = 0.96), Enkät 2 (M = 4.34; SD = 0.76). Detta innebar att mellan mättillfällena hade deltagarna tänkt mer på och var mer säkra på vilken utbildning de vill gå i framtiden och likaså tänkt mer på och var mer säkra på vilket jobb de ville ha i framtiden. Tjejer och killar skilde sig åt på item 2, tänkt utbildning, där tjejer (M = 4.07; SD = 1.11) svarade högre (t 367 = 2.32; p < 0.05) än killar (M = 3.81; SD = 1.08) och item 4, tänkt jobb, där tjejer (M = 4.21; SD = 0.95) svarade högre (t 365 = 2.01; p < 0.05) än killar (M = 4.02; SD = 0.89). Detta innebar att tjejer tänkt på både framtida utbildning och jobb mer än killar. Dessutom fanns det skillnader på två av de sammanslagna kategorierna. I kategorin Utbildning svarade tjejer (M = 3.62; SD = 1.04) högre (t 367 = 2.22; p < 0.05) än killar (M = 3.38; SD = 1.00) och i kategorin Tänkt svarade tjejer (M = 4.13; SD = 0.94) högre (t 367 = 2.40; p < 0.05) än killar (M = 3.90; SD = 0.89). Detta innebar att tjejer hade både tänkt mer och var mer säkra på sin framtida utbildning än killar och tjejer har över lag tänkt mer på både utbildning och jobb än killarna. Gällande utbildningsnivå fanns det skillnader mellan grupperna på item 1 (F 3,355 = 3.36; p < 0.05), som handlade om hur säker man var på sina framtida studieval, där deltagare som hade gått på högskola/universitet svarade högre (M = 4.15; SD = 1.07), än de som gått på gymnasiet (M = 3.01; SD = 1.28), annan utbildning (M = 3.09; SD = 1.15) eller grundskola (M = 3.04; SD = 1.37). Gällande om man hade körkort eller inte återfanns en skillnad i medelvärde på item 3, som handlade om hur säkra de var på vad de ville jobba med, där deltagare med körkort (M = 3.40; SD = 1.17) svarade högre (t 361 = 2.56; p < 0.05) än deltagare som inte hade körkort (M = 3.07; SD = 1.22). Tema 2: Kunskap Gällande de sex itemen i Tema 2 fanns skillnader mellan samtliga medelvärden (se tabell 3) beträffande Enkät 1 och Enkät 2 som alla var signifikanta på en 0.1-procentig signifikansnivå (t = ; p < 0.001). Detta innebar att deltagare hade mer kunskap om sina framtida möjligheter vid tillfället för ifyllandet av Enkät 2 jämfört med Enkät 1. Det var stora

14 12 medelvärdesskillnader mellan Enkät 1 och Enkät 2, vilket ger höga t-värden, och därav visar figur 1 hur stor andel av deltagarna som svarat respektive svarsalternativ. Figur 1 Andel av deltagarna som svarat 1, 2, 3, 4 respektive 5 som svarsalternativ på de sex itemen i Tema 2. Mellan könen återfanns inga medelvärdesskillnader på någon av de sex itemen (t = ; p > 0.05). Gällande utbildningsnivå fanns det skillnader mellan grupperna på item 4 (F 3,357 = 3.23; p < 0.05), som handlade om kunskap om utbildningar som leder till jobb, där deltagare som hade gått på högskola/universitet svarade högst (M = 4.15; SD = 1.07), de som gått på gymnasiet (M = 3.55; SD = 1.08) och de som gått på annan utbildning (M = 3.46; SD = 1.14) svarade mitt emellan och de som hade gått på grundskola (M = 3.00; SD = 1.14) svarade lägst. Tema 3: Ansvar Gällande Tema 3 så fanns det en signifikant medelvärdesskillnad (se tabell 3) gällande item 2, det egna ansvaret att få jobb, där deltagare vid Enkät 1 (M = 4.35; SD = 0.81) svarade lägre (t 366 = 3.53; p < 0.001) än vid Enkät 2 (M = 4.63; SD = 0.63). Beträffande item 1, samhällets ansvar, fanns det ingen medelvärdesskillnad (t 364 = 1.37; p > 0.05), mellan Enkät 1 och Enkät 2. Det fanns heller inga skillnader mellan tjejer och killar (t = ; p > 0.05), utbildningsnivå (F 3, = ; p > 0.05) eller om de hade körkort eller ej (t = ; p > 0.05), på något av itemen. Tema 4: Närhet till arbetsmarknaden Tema 4 hade bara ett item och det handlade om deltagarna upplevde att de stod nära arbetsmarknaden. Deltagarna svarade vid Enkät 1 (M = 2.85; SD = 0.97) lägre (t 150 = 4.08; p < 0.001) än vid Enkät 2 (M = 3.47; SD = 0.88). Inga skillnader återfanns mellan könen (t 150 = 0.29; p > 0.05) eller mellan utbildningsnivåerna (F 3,141 = 0.13; p > 0.05). Däremot upplevde de som

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Abstrakt Följande undersökning är en utvärdering gjord på

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Projekt Skola Näringsliv Utredare: Niclas Bergeskans/William Vitikainen Augusti 2012 Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners (BVCP)

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer