Enkätundersökning om hälsopromotion i arbetslivet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning om hälsopromotion i arbetslivet 2014"

Transkript

1 Kungsvägen Sundsvall Enkätundersökning om hälsopromotion i arbetslivet 2014 Hur ser det ut? Vilka verktyg används? Vilka genomför arbetet? Vad behöver utvecklas i framtiden och vilka är motiven till detta? Sammanställt av: Kristina Blombäck Peter Berglund

2 Bakgrund till undersökningen Behoven av hälsofrämjande insatser på samhällsnivå är mycket stora. Enligt Folkhälsomyndigheten 2014 så ser ohälsostatistiken idag ut så här i den vuxna delen av befolkningen: 11 % % är dagligrökare 5 % har högriskkonsumtion av alkohol 60 % har låg eller mycket låg konditionsnivå 49 % har övervikt eller fetma (enl. BMI) 33 % upplever sömnstörningar och 15 % har allvarliga stressrelaterade symptom). Dessa ohälsosiffror har stått stilla eller ökat sedan millennieskiftet. Sveriges landsting beräknar att vartannat besök på vårdcentralerna idag beror på livsstilsrelaterade åkommor, dvs. något som den enskilde själv kan påverka genom livsstilsförändringar. Dessa kan vara ökad fysisk aktivitet, förändrade matvanor, tobaksavvänjning och stresshantering. Närmast drabbar en ohälsosam livsstil individen själv på sikt i form av olika livsstilssjukdomar, t ex. högt blodtryck, diabetes, metabolt syndrom, hjärt- och kärlsjukdomar. Ohälsan i den yrkesarbetande delen av befolkningen får genomslag i bl. a ökat antal sjukdagar och minskad produktivitet i arbetsliv och organisationer (Andersson, Johrén, Lundström m fl.). I en undersökning från 2011 framkommer att de 100 största företagen i Sverige har en kostnad för ohälsan på 42 miljarder/år, vilket motsvarar 19 % av deras lönekostnad. I den studien ingick rökning, dålig kondition och sjuktal. Den största posten, 30 miljarder, utgör kostnaderna för minskad produktivitet pga. medarbetarnas bristande kondition (Bilaga 1). Norrlidens Kunskapscentrum AB (NKCAB) är ett utbildningsföretag som driver en gymnasieskola i Sundsvall med 500 elever i 4 olika program. Sedan 2005 är företaget också utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan (tidigare KY), där man f n genomför den 2-åriga utbildningen Fiskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning (400 yh-poäng). NKCAB har under tio års yrkeshögskoleutbildning inom friskvård uppnått spetskompetens inom området förebyggande, proaktivt hälsoarbete och har: ett stort kontaktnät av lärare/föreläsare i olika hälsopromotiva områden ett stort kontaktnät med företag genom alla tidigare studenters 600 praktikperioder För att kunna söka utbildningsmedel inom Yrkeshögskolan krävs i första hand att utbildningsanordnare kan påvisa ett framtida behov av (ny) yrkeskompetens. Under 2010 gjorde vi en enkätundersökning om hälsofrämjande arbete vid 31 företag med totalt anställda. Nu har vi gjort en ny undersökning till personalansvariga vid fler företag än för fyra år sedan. Syfte Syftet med undersökningen har varit att kartlägga: Vad görs idag för att främja hälsa hos de anställda? Vilka hälsoinsatser behöver utvecklas i framtiden samt motiven till detta? Anställer man friskvårdspersonal eller upphandlar man kompetens av friskvårdsföretag? Hur bör framtidens friskvårdsutbildning vara upplagd för att matcha marknadens behov? Underlag från enkätsammanställningen kommer att användas i NKCAB:s kommande ansökan för start av ny utbildning inom Yrkeshögskolan. Ett viktigt syfte är att ge våra tidigare och nuvarande studenter, våra lärare/föreläsare samt alla våra praktikföretag en uppdatering av läget.

3 Mål Mål har varit att: få svar från minst 40 företag av olika karaktär (offentlig verksamhet, privat näringsliv och myndigheter) etablera kontakt med personalchefer (eller deras delegerade) som har stort ansvar för och hanterar personalfrågor i organisationen få en lägesbild hur marknaden för förebyggande hälsoarbete ser ut Ett annat mål är naturligtvis att ge enkätdeltagande arbetsgivare en sammanställning. Metod och tillvägagångssätt Undersökningen har gjorts med hjälp av en enkät med fem frågor samt underfrågor. Dessa redovisas i resultatet. Tillvägagångssätt NKCAB kontaktade varje företag innan enkäten, för att hitta rätt person (personalchef, HRkonsult, chef eller liknande) att skicka enkäten till. Vilka företag, antalet anställda och vilken person/funktion som besvarat enkäten framgår av bilaga 2. Enkäten skickades ut via brev med frankerat svarskuvert. Enkätinsamlingen pågick under 20/6-10/ Enkäterna skickades till 48 arbetsplatser: 14 kommuner och landsting i företrädelsevis Norrland 25 medelstora och stora privata företag, företrädelsevis i Mellannorrland 9 större myndigheter Enkätresultat 44 enkätsvar 44 arbetsplatser besvarade enkäten (13 kommuner, 23 privata företag och 8 myndigheter). Svarsfrekvens 92 %. Drygt anställda omfattas av enkätsvaren. Se Bilaga 2. Bortfall 4 st. (1 kommun, 2 företag, 1 myndighet). Fråga 1: Har ert företag någon utarbetad policy för friskvård och hälsa? Offentlig verks. (13) Företag (23) Myndigheter (8) Totalt (44 st.) Ja 85 % (11 st.) 65 % (15 st.) 75 % (6 st.) 73 % Nej 15 % (2 st.) 35 % (8 st.) 25 % (2 st.) 27 % En arbetsplats som svarat Nej anger att de har friskvårdsmål i sin arbetsmiljöpolicy. Fråga 2: Genomför ni idag någon form av hälsofrämjande aktiviteter för de anställda i företaget/organisationen? Offentlig verks. (13) Företag (23) Myndigheter (8) Totalt (44 st.) Ja 100 % 100 % 100 % 100 % Nej

4 Enkätresultat forts Vid Ja ovan, Vilka är dessa aktiviteter? Offentlig (13) Företag (23) Myndigh. (8) Totalt (4 st.) Stresshantering 77 % (10 st.) 35 % (8 st.) 37 % (3 st.) 48 % Avslappnings, pausakt. 31 % (4 st.) 13 % (3 st.) 50 % (4 st.) 25 % Massage 31 % (4 st.) 48 % (11 st.) 63 % (5 st.) 45 % Fysiska akt./träning 54 % (7 st.) 61 % (14 st.) 88 % (7 st.) 64 % Kostrådgivning 54 % (7 st.) 30 % (7 st.) 25 % (2 st.) 36 % Tobaksavvänjning 77 % (10 st.) 30 % (7st.) 37 % (3 st.) 45 % Hälsoprofilbedömning 83 % (10 st.) 65 % (15 st.) 75 % (6 st.) 70 % Enskild vägledning, - 54 % (7 st.) 35 % (8 st.) 25 % (2 st.) 39 % coaching Friskvårdsförmåner 100 % (alla) 96 % (22 st.) 88 % (7 st.) 95 % På frågan Andra hälsosamma aktiviteter eller kommentarer till ovanstående uppräkning ges följande kommentarer/beskrivningar: 3 kommuner: Friskvård på arbetstid finns för vissa yrkesgrupper/befattningar Verksamheterna kan söka centrala projektpengar för aktiviteter som främjar hälsa ute i organisationen Friskvårdspeng till alla Körsång. Subventionerad avgift till Vårruset. Friskvårdstävling. 4 myndigheter: Hälsofrämjande insatser sker utifrån verksamhetens behov. Vi kan antingen göra en insats med vår hjälp av vår friskvårdsansvarige i personalen eller med företagshälsovård, t ex HPB + ind. coaching. Under våren 2014 genomfördes ett projekt med massage, avslappning och fysisk aktivitet med hjälp av en friskvårdsstudent under 8 veckor. När vi genomför HPB för medarbetare vartannat år erbjuds enskild vägledning/coaching. Annars vägledning/coaching när individuella behov uppstår. Vi har friskvårdsinspiratörer som driver hälsofrågor/-arbete inom sin arbetsgrupp. Dessa finns dock inte i hela organisationen idag. 19 företag: Vi har egen träningslokal som kan utnyttjas av våra anställda (6 företag). Vår arbetsplats har en förening där den anställda kan delta i motionsutbudet (3 företag). Personal som har rött resultat i HPB erbjuds enskild vägledning. Enskild vägledning erbjuds i speciella fall. Vi genomför s.k. tidig rehab (dvs. hitta det onda innan det gör ont och blir en sjukskrivning) den enskilde erbjuds då att delta i ett personligt erbjudande på arbetstid. Vi har inte friskvårdsförmåner, men erbjuder enskild träning/alt vägledning på arbetstid efter behov. I detta arbete utgör HPB vartannat år i kombination med det årliga medarbetarsamtalet med närmaste chef de viktigaste beslutsunderlagen för enskilda erbjudanden. Vi har på 8 år ökat friskgruppen från 25 % till 78 % av hela personalstyrkan. Regelbundna hälsokontroller för de som arbetar natt, eftersom nattarbete utgör en risk för ohälsa. Träningsgrupp med kunder och personal blandat inför olika mål. Fotvård erbjuds. De aktiviteter vi utför görs beroende på behov, en del på arbetsgivarens initiativ. Friskvårdspeng, som var och en får använda utifrån egna behov/önskemål. Vi har gemensam träning för många på arbetsplatsen. Friskvårdsvecka en gång/år. Under en hel vecka erbjuds ett flertal friskvårdsaktiviteter bl. a prova-påpass i olika motionsformer, blodtrycksmätning, massage, föreläsningar, kostinfo mm. I detta arbete är våra friskvårdsinspiratörer med och planerar/genomför.

5 Enkätresultat forts Fråga 3: Vem ansvarar för de aktiviteter som ni markerat i föregående fråga? Aktivitet Stresshantering Avslappning, pausaktiviteter Massage Fysisk aktivitet/träning Kostrådgivning Tobaksavvänjning Hälsoinventering/HPB för att stärka livsstilen Enskild vägledning/- coaching Friskvårdsförmåner ( peng, checkar, gymträning, friskvårdstimme m m) Externt friskvårdsföretag 1 Offentlig 4 Företag 0 Myndighet 1 O 5 O 8 F 3 M 4 O 8 F 5 F 3 F 2 F 3 F En majoritet av förmånerna upphandlas från externa friskvårdsföretag Företagshälsovård 10 O 5 F 3 M Egen anställd personal 3 F 2 M 4 O 3 O 2 F 2 M 3 O 2 M 3 F 6 O 7 F 2 M 8 O 6 F 3 M 8 O 12 F 5 M 8 O 6 F 3 M 1 O 5 F 2 M 3 F 4 O 3 O 2 F Egen friskvårdsförening 2O 5 F 3 M I några fall är förmåner kopplat till den lokala arbetsplatsföreningen Andra (massagestol) 1 O (Viktväktarna) 13 O 22 F 7 M Tot: 95 % Förtydligande/tolkning till ovanstående: 100% av de tillfrågade anlitar extern kompetens i en eller flera aktiviteter. Den externa upphandlingen fördelas enligt: 67 % av företagshälsovård (som har anställda med friskvårdskompetens) 33 % externa företag/egna företagare med friskvårdskompetens 95 % (42 st.) av de tillfrågade företagens personal har olika former av friskvårdsförmåner som bekostas av arbetsgivaren. Till stor del innebär det intäkter för externa friskvårdsföretag och organisationer, t ex. den anställde har fri eller subventionerad träning vid träningsanläggning. kostrådgivning, hälsovägledning, stresshantering eller annat. Ca 10 % (4 st.) av de tillfrågade anger att de har anställd hälsoutvecklare/-vägledare som ansvarar för organisation och genomförande av den hälsofrämjande verksamheten i samarbete med ledning och företagshälsovård.

6 Enkätresultat forts Fråga 4: Finns det behov av att utveckla/förändra hälsofrämjande insatser för Offentlig verks. (13) Företag (23) Myndigheter (8) Totalt (44 st.) Ja 92 % (12 st.) 78 % (18 st.) 88 % (7 st.) 84 % (37 st.) Nej 8 % (1 st.) 22 % (5 st.) 12 % (1 st.) 16 % (7 st.) medarbetarna i ert företag/organisation? Av de som svarade ja ovan (37 st.) anger följande områden som viktiga (flera alternativ kunde väljas): Åtgärder Offentlig (12 st) Företag (18 st.)) Myndigheter (7 st.) Totalt (37 st.) Lära sig stresshantera 83 % (10 st.) 78 % (14 st.) 86 % (6 st.) 81 % Ökad fysisk aktivitet 92 % (11 st.) 78 % (14 st.) 71 % (5 st.) 81 % Förändrade kostvanor 75 % (9 st.) 67 % (12 st.) 29 % (2 st.) 62 % Avvänja sig från tobak och/eller andra droger 67 % (8 st.) 56 % (10 st.) 29 % (2 st.) 54 % Kommentarer på annat som behövs från de tillfrågade: Stärka sin funktionella kompetens En blandning av ovanstående, där vi vill förflytta de som befinner sig risk inom något område till frisk enligt HPB Efter behov som uppstår (t ex vid rehab alt tidig rehab) Utifrån vilka motiv sker hälsofrämjande insatser för medarbetarna? (OBS flera alternativ kan väljas)! Åtgärder Offentlig (13) Företag (23) Myndigh. (8) Totalt (44) Ökad trivsel och arbetsglädje 100 % (alla) 61 % (14 st.) 88 % (7 st.) 77 % Minskade kostnader för sjukskrivning och 100 % (alla) 61 % (14 st.) 88 % (7 st.) 77 % rehabilitering Ökad produktivitet och lönsamhet 70 % (9 st.) 70 % (16 st.) 75 % (6 st.) 70 % Minskade kostnader för personalomsättning 77 % (10 st.) 26 % (6 st.) 43 (3 st.) 43 % Bidra till att förbättra folkhälsan 46 % (6 st.) 13 % (3 st.) 43 (3 st.) 27 % Kommentarer på annat som behövs från de tillfrågade (3 st): Trivsel och arbetsglädje alla andra faktorer kommer på köpet (kommun) För att lyckas med vårt uppdrag (kommun) Aktivt arbete med alkohol och andra droger samt med hälsoprojekt för skiftarbetande personal.

7 Enkätresultat forts Fråga 5: Om ni skulle behöva något/några av följande insatser som nämns i fråga 4. Skulle ni i första hand välja att anställa eller anlita ett externt företag/konsult? Offentlig verks. (13) Företag (23) Myndigh. (7) Totalt (43 st.) Anställa (4 st.) (1 st.) (1 st.) Ca 7 % Anlita (11 st.) (23 st.) (6 st.) Ca 93 % Kommentarer: Vi har ett bra/fungerande friskvårdsarbete redan nu och i mån av framtida behov anlitar vi extern kompetens (5 företag) Vi kan tänka oss att både anlita och/eller anställa (2 kommuner och 1 företag) Anställning eller upphandling avgörs av behoven för tillfället (1 företag) De 4 företag som angivit att de har hälsoutvecklare/-vägledare har svarat att man också anlitar/vill anlita extern friskvårdskompetens. Diskussion och slutsats Den höga svarsfrekvensen (92 %) beror troligtvis på den förhandskontakt vi haft med representanter för urvalet av 48 arbetsplatser. Majoriteten av de som besvarat enkäten är verksamma i Mellannorrland. Målet, att hitta personalansvariga med ansvar för hälsoarbetet, nåddes i mycket hög utsträckning. Se förteckning över enkätdeltagare i bilaga 2. Denna undersökning omfattade tolv fler arbetsplatser och fler anställda än den vi beställde Enkätresultatet stämmer överens med vår tioåriga erfarenhet som utbildningsanordnare inom friskvård och kroppsvård. Vi tror att resultatet är representativt för arbetslivet i Mellannorrland. Möjligen skulle några företag inom handel, restaurang, transport och annan service förändrat sammanställningen, yrkessektorer som ofta uppvisar en hög personalomsättning och med en högre andel medarbetare med ohälsa. Studier i dessa branscher visar på ett stort behov av hälsosamma insatser! Alla tillfrågade genomför hälsofrämjande aktiviteter inom de områden vi efterfrågat, fast på olika sätt och i större eller mindre utsträckning. I undersökningen för 4 år sedan var det 94 %. Insatserna genomförs med hjälp av egen personal, externa friskvårdsföretag, företagshälsovård, friskvårdsföreningar och annat. 70 % (31 st.) använder hälsoprofilbedömning/screening. Metoden sorterar in personalen i frisk- eller riskgrupp. Arbetsplatser som hälso-screenar medarbetarna med regelbundna intervaller får koll på hälsoutvecklingen. Först då kan man rikta åtgärdserbjudanden med syfte att bibehålla eller förbättra medarbetarnas hälsostatus på sikt. Hur frekvent de använder screening och hur de åtgärdar resultaten framgår inte av enkäten. I enkätkommentarer framgår att några arbetsplatser arbetar medvetet och strategiskt med sina medarbetare. De screenar all sin personal regelbundet för att få en lägesbild över risk- resp. friskgrupp. Resultaten följs upp kontinuerligt med enskilda erbjudanden under 1-2 år. Några exempel som framkommer i enkäten är: Ett industriföretag som, i flera av sina olika enheter, förbättrar livsstilen hos sina anställda med hjälp av företagshälsovården, enskilda entreprenörer och medvetet ledarskap sedan flera år tillbaka.

8 Två myndigheter, som med hjälp av en anställd hälsoutvecklare/-vägledare, företagshälsovård och chefsutbildning förbättrar hälsa och livsstil bland medarbetarna. Ett tjänste- och produktionsföretag använder externt friskvårdsföretag, friskt ledarskap och hälsostrategi på flera olika sätt i företaget. De har resulterat i såväl ökad trivsel som ett förbättrat ekonomiskt rörelseresultat. Det är en av få arbetsplatser i vår undersökning som inte tillhandahåller friskvårdsförmåner eller har friskvårdstimme! Tidig rehab, utifrån den enskildes behov, är ett av många framgångsrecept i det långsiktiga arbetet. En kommun har påbörjat ett långsiktigt projekt inom socialtjänsten med en anställd projektledare sedan Målet är att halvera antalet anställda i riskgrupp, som varit över 70 % av deras medarbetare i omsorgs- och äldreomsorgsverksamhet. En ohälsokostnad på minst 20 miljoner kr/år ska minskas på sikt. 95 % (42 st.) har olika former av friskvårdsförmåner. Arbetsgivaren bidrar årligen med en summa pengar som medarbetaren på eget initiativ kan använda för att förbättra eller bibehålla sitt hälsoläge. En stor del av denna subvention utgör avtal med externa friskvårdsföretag, men det finns många olika lösningar. Avser man att minska antalet medarbetare i riskgruppen utgör friskvårdsförmåner ett företagsmässigt olönsamt sätt flytta medarbetare till en bättre livsstil. Förmånen utnyttjas oftast av de som redan har en hälsosam livsstil och är i s.k. friskgrupp. För medarbetare i friskgrupp utgör förmånerna dock ett motiv att bibehålla eller förbättra sin hälsa. Studier visar att arbetsplatser där fler än 20 % av personalen använder sig av friskvårdsförmåner som har med livsstilsförändring att göra är sällsynta, om inte andra hälsofrämjande åtgärder vidtagits inom organisationen. En del arbetsplatser anser att de är nöjda med sitt hälsofrämjararbete och ser inte något utvecklingsbehov. De flesta (84 %) anger dock att det förebyggande arbetet behöver utvecklas/förändras och att motiven då till stor del är av ekonomisk karaktär. Det senaste decenniets forskning inom hälsoekonomi om hur folkhälsoläget påverkar företagens lönsamhet kommer att påskynda utvecklingen av hälsopromotiva åtgärder i arbetslivet. Enkäten visar att det framtida arbetet med hälsofrämjande i arbetslivet kommer att ske med upphandling av metoder/verktyg och åtgärder i första hand, inte genom anställningar. Utifrån arbetsplatsernas nuvarande ambition att använda sig av friskvårdsförmåner till medarbetarna tror vi att antalet anställda i externa friskvårdsföretag inte kommer att minska (gym, träningsanläggningar mm.) Slutsats 44 företag med totalt anställa har besvarat enkäten. Resultaten ger många nya frågor som skulle behöva undersökas som stöd för de som arbetar med/organiserar hälsopromotiva åtgärder på såväl samhällsnivå som inom arbetsliv och organisationer. Några slutsatser av de undersökta arbetsplatserna är: Alla arbetsplatser genomför olika former av hälsofrämjande aktiviteter där de flesta har någon form av hälsofrämjande policy. Alla arbetar med tre eller flera former av verktyg/metoder för stimulera medarbetare till en hälsosammare livsstil.

9 Alla arbetsplatser anlitar extern friskvårdskompetens för att genomföra olika aktiviteter med sina medarbetare. Fördelningen mellan obligatorisk företagshälsovård och externa entreprenörer är 65: % (4 st.) har egna anställda hälsoutvecklare/-vägledare som organiserar och genomför hälsofrämjande aktiviteter. 95 % (42 st.) har olika former av friskvårdsförmåner till sina medarbetare. Förmåner som medarbetarna kan använda till friskvårdstjänster från externa friskvårdsföretag/-are. Hur förmånerna ser ut och hur de utnyttjas av medarbetarna framgår inte av undersökningen. 84 % (37 st.) av företagen anser sig behöva utveckla/förändra det hälsofrämjande arbetet. Viktiga områden är stresshantering, fysisk aktivitet/kost och tobaksavvänjning. 16 % (7 st.) svarar att de inte behöver utveckla/förändra friskvårdsarbetet. 70 % (31 st.) screenar medarbetarna med hälsoprofilbedömning eller liknande. Vilken frekvens och i vilken grad åtgärder sätts in framgår inte. Mer än 70 % (31 st. eller fler) anger ökad lönsamhet/produktivitet och ökad trivsel/arbetsglädje som motiv för det förebyggande hälsoarbetet. Ca 93 % (41 st.) kommer att anlita/upphandla extern kompetens i det framtida hälsoarbetet. Fyra stora arbetsplatser kan tänka sig att både nyanställa och anlita/upphandla hälsotjänster i det framtida friskvårdsarbetet. Framtidens friskvårdsutbildning med inriktning mot arbetslivet bör, enligt undersökningen, ge följande kompetens. Den studerande bör efter fullgjord utbildning: kunna fungera som egen företagare, men också vara anställningsbar i friskvårdsföretag kunna motivera ett långsiktigt friskvårdsarbete med hälsoekonomiska kalkyler för att minska kostnader för sjukskrivning/rehabilitering, ökad produktivitet och ökad lönsamhet vara förtrogen med flera olika hälsoverktyg/-metoder t.ex. hälsoscreening, stresshantering, fysisk träning, kostrådgivning och massage. Källor Litteratur Gunnar Andersson, Anders Johrén, Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för individ, organisation och samhälle Förlag: HPI Health Profile Institute AB. Stockholm 2013 Anders Johrén, Ulf Andersson Personalekonomi idag. Liber förlag. Stockholm 2011 Internet HPI Nordic AB. Hälsoprofilsbedömning/hälsoscreening Civilekonom Stefan Lundström, Uppsala Bilagor 1. Ohälsokostnader för de 100 största svenska företagen (ur Dagens Industri 2011) 2. Enkätdeltagarna i denna undersökning

10 Artikel ur Dagens Industri Bilaga 1

11 Bilaga 2 Enkätdeltagare Offentlig verksamhet Antal Enkätbesvarare Kommuner (12) Landsting (1) anställda Hudiksvalls kommun Pia Andersson/omsorgschef Härjedalens kommun 970 Anna Gustafzon/personalstrateg Härnösands kommun Per Häggström/HR chef Kramfors kommun Mikael Gidlöf/HR chef Ljusdals kommun Britt Marie Andersson Nilsson/personalchef Lycksele Lasarett 600 Laila Jonsson/för Personalklubben vid LL Nordanstigs kommun 700 Christin Hübenette/folkhälsoamordnare Sollefteå kommun Malin Lidström/personalsekreterare Sundsvalls kommun Ulf Lindberg/verksamhetsutvecklare Söderhamns kommun Anders Fläckman/personalchef Ånge kommun 830 Lena Laaksonen/personalchef Ö viks kommun Gunilla Edman/hälsoutvecklare Östersunds kommun Mary Lam Eriksson/HR rehabsamordnare Totalt anställda offentlig verks. ca Företag (23) Akzo Nobel 350 Lena Jönsson/HR partner Bravida AB Mellannorrland 100 Sven Åke Bohman/regionchef Bucher Emhart Glass AB 300 Elisabeth Nordberg/personalchef EON Vattenkraft AB Nedre Norrland 130 Ulf Nordstrand/personalchef Folksam Norrland Marie Louise Lind/avdelningschef GDM Konsult AB Mellannorrland 100 Per Öhman/HR manager HL Display Sweden 150 Linn Bengtsson/HR business partner IF Skadeförsäkring AB, Sundsvall 350 Sarah Forssmark/HR Partner Kontorsfixarna Mellannorrland 150 Pernilla Wedin/regionchef Kubal AB, Sundsvall 400 Agneta Gustafsson/personalchef Ljusdalshem AB, Ljusdal 26 Rickard Brännström/vd Länsförsäkringar, Västernorrland 125 Ann Christin Malmbom/HR chef Mitthem AB, Sundsvall 130 Marie Selling/HR ansvarig Permascand, Ljungaverk 120 Anita Thorén/HR konsult RIK Assistans, Härnösand 240 Maria Olsson/personalchef SCA Forest Products AB Håkan Andersson/personaldirektör SCA Graphic Paper AB Östrand Jonas Nilsson/HR chef SCA Graphic Paper AB Ortviken Catarina Thunström/HR partner Skanska Asfalt och Betong, Norrland 120 Kristina Pettersson/personalansvarig Sund Birstaverken 80 Anders Hellgren/vd Sundsvall Elnät AB 80 Tord Näsberg/HR chef Tieto Sweden AB Sundsvall 50 Peter Engberg/platschef Veterinärhuset Södra Berget 24 Marie Nordman/chef Totalt anställda vid företag ca Myndigheter (7) Bolagsverket Sundsvall 530 Daniel Persson/HR chef Länsstyrelsen Dalarna 300 Lena Hedin/HR konsult Länsstyrelsen Västernorrland 230 Karina Vennerbring/personalutvecklare Polisen Västernorrland 600 Ulrika Bergström/HR konsult SIDA, Stockholm 630 Iris Williams, HR strateg Skatteverket, Sundsvall 110 Sara Hedin, friskvårdsansvarig SPV, Sundsvall 330 Jessica Engstrand/personalutvecklare Trafikverket Sussane Sjöberg/HR partner Totalt antal anställda myndigheter ca Totalt antal anställda = ca 1,1 % av de yrkesarbetande i Sverige

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Bakgrundsanalys till utbildningen

Bakgrundsanalys till utbildningen Bakgrundsanalys till utbildningen Arbetsmarknadens behov av en friskvårdskonsult Vi kan av vår marknadsundersökning från 2010 (50.000 anställda i 40 organisationer, myndigheter och företag) dra följande

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Försäkring. Företagshälsa

Försäkring. Företagshälsa Namn Titel Datum Försäkring Sjukvård Företagshälsa Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster

Läs mer

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Övergripande frågeställning Hur ser chefer att hälso- och friskvårdsarbete påverkar

Läs mer

För ett kostnadseffektivt hälsoarbete

För ett kostnadseffektivt hälsoarbete För ett kostnadseffektivt hälsoarbete BAKGRUND Arbetsgivare vill bättre styra sin investering i hälsa efter behov på individ-, grupp- och organisationsnivå! HPI Hälsoscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Vår mission är att hjälpa företag och organisationer med medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet Corporate Health

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i Sundsvall; 400 YH-poäng (2 år) Utbildningens övergripande mål Utbildningen syftar till att utveckla en konsult som

Läs mer

Strategi och hälsa hos svenska storföretag

Strategi och hälsa hos svenska storföretag Strategi och hälsa hos svenska storföretag En undersökning om synen på hälsa och framtida finansiering av kostnader för ohälsa bland Sveriges 100 största företag Undersökningen är genomförd av Augur Marknadsanalys

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

RAPPORT Hälsoekonomisk analys av Sveriges 100 största företag 2011

RAPPORT Hälsoekonomisk analys av Sveriges 100 största företag 2011 RAPPORT Hälsoekonomisk analys av Sveriges 1 största företag 211 En delundersökning om Strategi och hälsa hos svenska storföretag genomförd av i samarbete med Fakta om undersökningen Syfte Beräkna den ekonomiska

Läs mer

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU)

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) HALU genomförd på: Antal enkäter: Datum: Urval: 57 2012-09-10-2013-01-21 Testdatum fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-03-11 Testnummer inom datum 1 Sida 2

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Riktlinjer för friskvård samt upphävande av tidigare beslut

Riktlinjer för friskvård samt upphävande av tidigare beslut Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 11 Den 2017-02-07 11 Dnr 2016/00404 Riktlinjer för friskvård samt upphävande av tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer

Läs mer

Att hushålla med mänskliga resurser. - ett personalekonomiskt perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö

Att hushålla med mänskliga resurser. - ett personalekonomiskt perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö Leif Berndtsson Att hushålla med mänskliga resurser - ett personalekonomiskt perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö Konferens 2016-02-05 med utgångspunkt från den nya föreskriften AFS 2015:4

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

världens friskaste barn

världens friskaste barn världens friskaste barn En frisk generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. INSAMLINGSSTIFTELSEN EN FRISK GENERATION Insamlingsstiftelsen En frisk generation startade 2011. Syftet är att

Läs mer

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil.

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Mer än 35 år av arbete för livsstilsförändringar... Sture Malmgren börjar genomföra submaxtest på cykel på SAAB AB i Linköping. Sture Malmgren

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-02-09

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID Några tankar om lönsamhet för arbetsgivare

FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID Några tankar om lönsamhet för arbetsgivare FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID Några tankar om lönsamhet för arbetsgivare Författare: Susanne Rehn Svensson LjusnanHälsan AB i Sveg Handledare: Thor Nilsson Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Sundsvall Projektarbete

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Resultatrapport Hälsoanalys. Sundsvalls Elnät AB/ServaNet AB 2004-2012

Resultatrapport Hälsoanalys. Sundsvalls Elnät AB/ServaNet AB 2004-2012 Resultatrapport Hälsoanalys Sundsvalls Elnät AB/ServaNet AB 2004-2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 4. Resultat... 5 4.1 Testvärde... 6.2 BMI-tabell... 8 4.3 Risk- och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

För att utveckla den goda arbetsplatsen

För att utveckla den goda arbetsplatsen För att utveckla den goda arbetsplatsen BAKGRUND Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö! Många metoder som kartlägger arbetsplatsen

Läs mer

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01 BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan

Läs mer

Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen.

Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen. Hälsostrategi Lean Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen. Hög arbetsbörda Teamarbete/ledarskap Dålig kommunikation Psykosomatiska symptom Hög korttidsfrånvaro Hälsostrategi

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 040-675 30 46 marie.harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201721 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Friskvård

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige , 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen , 148

Antagen av kommunfullmäktige , 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen , 148 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING HÄLSOPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-04-29, 148 En hälsofrämjande

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

HR-chefens rum, Kommunhuset

HR-chefens rum, Kommunhuset PROTOKOLL CSG 1 (3) PROTOKOLL CSG Tid: Onsdagen den 17 januari 2017 kl.13.00 14.00 Plats: HR-chefens rum, Kommunhuset Närvarande: För arbetsgivaren Anders Einarsson, kommunchef, ordförande Svante Cras,

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Friskvårdspolicy för Laholms kommun

Friskvårdspolicy för Laholms kommun Friskvårdspolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen: 2002-09-10 Reviderad: 2010-10-27 Friskvård är en del av helhetssynen på arbetsplatsen och hela dess arbetsmiljö. Positiva personalåtgärder

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Lönsam företagshälsovård

Lönsam företagshälsovård Lönsam företagshälsovård Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2012 EXPERTER IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Schmidt Uppsala universitet Peter Westerholm Arbetshälsoinstitutet Kaj Husman

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil.

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Mer än 35 år av arbete för livsstilsförändringar... Sture Malmgren börjar genomföra submaxtest på cykel på SAAB AB i Linköping. Sture Malmgren

Läs mer

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som abonnent. Trevlig läsning! Videoföreläsning med Bonnier Ledarskapshandböcker

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet?

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? Pia Lindeskog Global burden of disease, Sweden 2015 Sid 2. 2017-06-19

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Företagshälsovård i offentlig sektor kommuner och landsting. Lisa Schmidt

Företagshälsovård i offentlig sektor kommuner och landsting. Lisa Schmidt Företagshälsovård i offentlig sektor kommuner och landsting Lisa Schmidt Bakgrund År 2009-2011 Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovården, IVL-rapport B 1990 www.ivl.se/publikationer Nyckelfaktorer

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Mötesanteckningar från CER ledningsgruppsmöte 2016-04-19

Mötesanteckningar från CER ledningsgruppsmöte 2016-04-19 Mötesanteckningar från CER ledningsgruppsmöte 2016-04-19 Plats: Näringslivsbolaget Närvarande: Frånvarande Ewa Ekholm Lindberg Petter Ekman Christoffer Jonsson John Landström Peter Öhman Maria Humla Christine

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet Förväntan på att flera aktörer ska lösa samhällets utmaningar - Offentlig sektor,

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Kunskapsfördjupning för behovsanalysen

Kunskapsfördjupning för behovsanalysen Kunskapsfördjupning för behovsanalysen I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer. Till varje avsnitt

Läs mer

Rapport om Hälsofrämjande metoder, Södertälje sjukhus - med särskild inriktning på att minska sjukfrånvaron för kvinnor

Rapport om Hälsofrämjande metoder, Södertälje sjukhus - med särskild inriktning på att minska sjukfrånvaron för kvinnor Rapport om Hälsofrämjande metoder, Södertälje sjukhus - med särskild inriktning på att minska sjukfrånvaron för kvinnor 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 3 3. METOD...

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer