Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning"

Transkript

1 Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i Sundsvall; 400 YH-poäng (2 år) Utbildningens övergripande mål Utbildningen syftar till att utveckla en konsult som kan möta den efterfrågan på friskvårdsuppdrag som finns i samhället. En friskvårdskonsult ska kunna vägleda såväl hela företag som grupper och individer i ett hälsofrämjande arbete. Utbildningens mål är att förse samhället med mångsidiga yrkesmänniskor som kan förebygga att ohälsa uppstår samt minska den ohälsa som redan finns. Den studerande får flera olika verktyg/metoder för att kunna förändra såväl enskilda människors livsstil som företagens friskvårdsarbete. Vi vill också att friskvårdskonsulter ska bidra till att företag arbetar med hälsa och friskvård på ett hälsoekonomiskt sätt. Medarbetare med god livsstil är en starkt bidragande faktor till företagens lönsamhet på sikt. För att kunna erövra olika former av hälsouppdrag kommer entreprenörskap att vara en röd tråd genom hela utbildningen eftersom hälsotjänster upphandlas externt av en majoritet av företag. Utbildningen genomsyras av ett entreprenörstänk vilket leder till kreativa studenter som tänker nytt och ser möjligheter. De studerande ska direkt efter studietiden kunna arbeta som egna företagare och/eller som anställda i friskvårdsbranschen. De övergripande målen för utbildningen är att den studerande efter fullgjorda studier ska kunna: - fungera som egen företagare, anställd eller kombinatör* inom hälsobranschen och då kunna marknadsföra och sälja hälsotjänster i arbetslivet - kostnadsberäkna små och stora hälsoinsatser/-projekt samt kunna göra lönsamhetberäkningar i hälsoekonomi - fungera som projektledare för planering, genomförande och utvärdering av hälsoinsatser/-projekt - utveckla långsiktiga friskvårdsprogram inom ramen för arbetsplatsernas systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) - kombinera vetenskaplig teori och kritiskt tänkande i sin yrkesutövning i en föränderlig hälsobransch - vägleda/coacha människor till hälsosamma beteendeförändringar - praktiskt leda hälsofrämjande aktiviteter och metoder på individ- och gruppnivå inom - fysisk träning, stresshantering, återhämtning, viktreducering/-uppgång, - tobaksavvänjning, friskvårds- och arbetsmiljötestning, massage * = kombinera anställning och eget företagande (FA-skattsedel)

2 Utbildningens kurser och poäng Poäng inom Yrkeshögskolan: - 5 p = 1 veckas heltidsstudier p = 1 års heltidsstudier Kurser YH-poäng 1: Hälsopromotion 20 Praktiskt hälsoarbete grund och fördjupning 135 2: Kurs i fysisk träning 50 p * 3: Kurs i kostrådgivning 25 p * 4: Kurs i mental vägledning 30 p * 5: Kurs i massage 30 p * *diplomeringsmöjligheter 6: Hälsopsykologi 25 7: Entreprenörskunskap och hälsoprojekt 20 8: Entreprenörskunskap och hälsoekonomi 35 9: Starta och driva företag 25 10: Vägledning och coaching 25 11: LIA : LIA : LIA : Examensarbete 5 Summa 400 * Kurserna i det praktiska hälsoarbetet kan leda till diplomering till: - Kostrådgivare - Massör - Fystränare - Mental vägledare Diplomeringen är inte obligatorisk, utan varje student avgör själv om man vill utföra de teoretisk/praktiska prov som krävs för att bli diplomerad. All kunskap däremot är obligatorisk och ingår i varje kurs. 1

3 Kursöversikt Termin 1 (ht 2012) Hälsopromotion Praktiska hälsoverktyg (4 kurser) Kost 1 Massage Anatomi och fysiologi Träningslära/Konditionstr. Testled. HPB LIA 1-info HPB SE SE = är starta och driva eget SE Termin 2 (vt 2013): Praktiska hälsoverktyg (4 kurser) Hälsoprojekt LLovov LIA 1 (6 veckor praktik) Hp Prakt. hälsov. Styrketr 1 Mental vägledning 1 Mass. 2 Hälsopsykologi Kond.tr Enskld LIA-handledning SE Lia 2-info SE Termin 3 (ht 2013): Entreprenörskap och hälsoekonomi LIA 2 (8 veckor praktik) forts Hälsovägledning och coaching (Hälsoprojekt i samarbete med arbetsgivare + hälsoscanning) SE Lia 3 info Termin 4 (ht 2014): Praktiska hälsoverktyg (4 kurser) LIA 3 (8 v) Lov LIA 3 8 v forts.. Examen FaR Kost Styrketr Mental vägl Lia 3 förberedelser SE SE Inkl examensarbete 5 p 2

4 Kursmål och innehåll (14 st) 1: Hälsopromotion, 20 YH poäng Den studerande ska efter genomgången kurs ha kunskap om: - olika perspektiv på hälsa - olika faktorer som påverkar hälsan - dagens folkhälsoproblematik - folkhälsans förändring i ett historiskt perspektiv - aktuella hälsopolitiska riktlinjer, lagar och förordningar - ha kunskap om olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå - Olika hälsodefinitioner - OlIka former av hälsoarbete (bota, förebygga och/eller främja) - Folkhälsa i ett historiskt perspektiv (nationellt och internationellt) - Livsstil och levnadsvanor - Nationella riktlinjer för folkhälsoarbetet - Friskfaktorer och ett salutogent arbetssätt - Hälsoarbete på olika nivåer - Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete, andra lagar och konventioner som berör hälsa 2: Fysisk träning, 50 YH poäng Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna: - beskriva vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och regelbunden träning - beskriva vilka hälsovinster vi kan få med hjälp av fysisk aktivitet - genomföra olika typer av hälsotestning - lägga upp program för och leda olika typer av fysisk träning för kunder med olika behov - arbeta med fysisk aktivitet i prevention, sjukdomsbehandling och rehabilitering - verka som föreläsare i området fysisk aktivitet/träning - Anatomi och fysiologi - Konditionsträning och hälsotestning - Styrketräning - Fysisk aktivitet i prevention och sjukdomsbehandling (inkl examination till FaR-ledare) - Praktisk fys-träning: Ledarskap av fysisk aktivitet och träning till musik, stavgångskurs, pausaktiviteter Kursen ger möjlighet till diplomering som Fysledare (ca 400 tim) 3

5 2: Fysisk träning - delmoment Delmoment anatomi och fysiologi 5 p Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - människokroppens anatomi och fysiologi - kroppens ben och muskelanatomi - Grundläggande fysiologi och specifik anatomi, - Rörelseapparaten, - Cirkulationsapparaten, - Respiration, - Smärta En stor del av rörelseapparaten ligger i kursen Massage. Delmoment: Konditionsträning /-testning 17 p Studenten ska efter fullgjord delkurs kunna: - vad som händer i kroppen vid fysiskt arbete/aktivitet - använda pulsklocka, stegräknare och stavar som hjälpmedel vid fysisk aktivitetet och konditionsträning - utföra olika former av konditionstest (HPB, Coopertest, promenadtest samt steptest) - lägga upp och leda program för träning av kondition för såväl nybörjare som mer redan aktiva motionärer - Konditionsträning - Testledarkurs teori och praktik - HPB-kurs - Pulsbaserad träning/stegräkning - Andra konditionstestmodeller - Stavgångskurs - Träningsprogram och upplägg 6 - Elitidrottsträning och styrketestning 6 Delmoment: Praktiskt ledarskap 6 p Studenten ska efter fullgjord delkurs kunna: - lägga upp och leda fysträningspass i grupp - analysera effekterna av träningsprogram utifrån ett fysiologiskt perspektiv - tillverka pausövningar/träningsprogram till musik - Fyspass - Stavgångskurs - Programkomposition med musik 4

6 2: Fysisk träning delmoment forts Delmoment: Styrketräning 12 p Studenten ska efter fullgjord delkurs kunna: - olika former och begrepp inom området styrketräning - hur den egna kroppen samt olika styrketräningshjälpmedel kan användas för att förbättra styrka - olika sätt att träna muskler och grupper av muskler - enklare former av styrketest för nybörjare - hur man lägger upp och leder program för träning av styrka och rörlighet för nybörjare och aktiva motionärer - Grundläggande rörelselära (rörlighet, stabilitet, dynamiska rörelser, bas- och tilläggsövningar) - Styrketräning i ett hälsoperspektiv - Styrketräning (uthållighet, max, explosiv, reaktiv, funktionell) - Intensitet, volym, frekvens, metoder, redskap, övningar, återhämtning - Träning av unga, gravida och äldre Delmoment: Fysisk aktivitet i prevention och sjukdomsbehandling 10 p Den studerande ska efter fullgjord delkurs kunna: - beskriva olika sjukdomstillstånd och skador samt hur dessa kan behandlas - beskriva hur fysiska aktiviteter kan medverka i prevention och rehabilitering - beskriva olika yrkesfunktioners ansvarsområde inom sjukvård och rehabilitering - Ordination motion - Läkemedel - Sjukdomstillstånd - Motionsskador och rehabilitering - FaR-examination 5

7 3: Kostrådgivning, 25 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - grundläggande om näringslära - grundläggande om kroppens ämnesomsättning - genomföra kostregistrering - ge kostråd utifrån aktuella rekommendationer - ge kostråd för de som vill prestera maximalt under träning och tävling - kritiskt granska och argumentera för kostens påverkan på hälsotillståndet - Grundläggande kost- och näringslära - Anatomi och fysiologi (mag- och tarmkanalen) och energiprocesser - Kostregistrering - Dieter - Livsmedelskunskap och kostsociologi - Preventiv näringslära - Idrottsnutrition - Kost vid sjukdom - Barnfetma - Kostrådgivning Kursen ger möjlighet till vidareutbildning till diplomerad kostrådgivare. 4: Mental vägledning, 30 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs: - ha kunskap om olika mentala träningsmodeller - ha kunskap om olika stressteorier - kunna kartlägga stress hos grupper och enskilda samt kunna föreslå olika metoder för stresshantering - kunna leda stresshantering på individ- och gruppnivå - kunna tillämpa mental träning i en hälsosam livsstilsförändring - kunna verka som föreläsare/utbildare inom mental träning - Anatomi och fysiologi, nervsystemet, hormoner och hjärnan - Grunder i mental träning - Effekter av mental träning - Praktiska övningar i mental träning - Stress, stressorer, stressreaktioner - Stresshantering på individ- och gruppnivå - Stresstest - Barn/ungdomar och mental träning - Tillämpad mental träning för idrott, personlig utveckling, personligt entreprenörskap och hälsosamma livsstilsförändringar Kursen ger möjlighet till diplomering till mental vägledare 6

8 5: Massage, 30 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs: - människokroppens anatomi och fysiologi - kroppens ben och muskelanatomi - genomföra grunder i klassisk massage samt självständigt kunna genomföra en helkroppsbehandling - utföra ett antal olika massagetekniker samt visa förståelse för hygien och hudvård - redogöra för indikationer och kontraindikationer vid olika hälsotillstånd genom att genomföra en bedömning av kunden före en massage behandling - fungera som massör - Grundläggande fysiologi och specifik anatomi - Klassisk massage - Sittande massage, avslappningsmassage, enklare idrottsmassage - Egen ergonomi i sitt arbete - Enklare stretchråd till kund - Hygien och hudvård - Etik - Lagar och andra regler för verksamheten - Praktiska kundfall Kursen ger möjlighet till diplomering och godkänd kurs kvalificerar för påbyggnadskurs till kvalitetssäkrad massör enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 6: Hälsopsykologi, 25 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - teorier och begrepp inom psykologin som har betydelse för hälsovägledning - förstå samspelsprinciper mellan individ och grupp - olika försvarsmekanismer - ge feedback - förstå att alla människor har en egen livshistoria vilket påverkar varje individs beteende - avgöra om människors psykiska tillstånd tillåter hälsovägledning - Psykologiska teorier - Utvecklingspsykologi - Personligt ledarutvecklingsprogram(bygger på Will Schutz teorier/utbildningar) - Försvarsmekanismer, konflikthantering - Psykologiska friskfaktorer - Kommunikation och ledarskap, öppenhet och feedback - Värderingar - Gruppers utveckling - Vanliga psykologiska störningar 7

9 7: Entreprenörskunskap och hälsoprojekt, 20 p p Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - grunderna i projektarbete och rapportskrivning - göra enklare former av utvärderingar med hjälp av enkätfrågor - leda, planera, genomföra, utvärdera och redovisa ett hälsoprojekt utifrån personliga mål - tillämpa presentationsteknik i både muntlig och skriftlig form - verka på ett entreprenöriellt sätt (främst under lia-processen) Kursen samverkar med lia 1. - Grundläggande orientering om entreprenörskap - Projektkunskap (Målformulering, projektbeskrivning, projektplan, rapportskrivning) - Projektledarskap (tränas under lia 1) - Presentationsteknik - Utvärdering med hjälp av enkäter - Möte med hälsoentreprenörer 8: Hälsoekonomi, 35 Yh-poäng Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna: - planera, genomföra och utvärdera ett projekt med målinriktade hälsoinsatser på en arbetsplats, där arbetsplatsens behov och önskemål är utgångspunkten - kostnadsberäkna dito projekt - genomföra hälsorevision av arbetsplatser och utföra lönsamhetsberäkningar på hälsofrämjande insatser - grunderna i personal- och hälsoekonomi - olika organisationsformer - verka på ett entreprenöriellt sätt (under lia-processen) - Handledning inför lia - Personalekonomi - Hälsopromotion i arbetslivet - Företagsekonomi/organisationskunskap - Hälsoekonomi (kritiska faktorer, effekter, sjukfrånvaro, produktivitet, hälsobokslut - Projektbeskrivning och projektrapport (med organisatoriska mål) - Hälsorevision av företag - Ekonomiska beräkningar - Arbetsmiljöpolicy/ friskvårdspolicy - Möte med hälsoentreprenörer - Redovisningar av lia-projekt 8

10 9: Starta och driva eget, 25 Yh-poäng Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna: - utforma en affärsidé och utveckla en affärsplan tillsammans med sin arbetslivsmentor - tillämpa principer och metoder för budgetering, finansiering och kalkylering - olika företagsformer - utföra marknadsundersökningar och välja marknadsföringsåtgärder - säljprocesser och anbudsförfaranden - myndigheter, organisationer och andra intressenter som har betydelse för småföretagande i olika former och inom olika branscher - tolka och tillämpa lagar och regler som gäller för företagande - förstå av vad entreprenörskap innebär för såväl individer som företag - Affärsidé och affärsplan - Marknadsundersökning - Budget och finansiering - Prissättning - Redovisning och skatter - Riskbedömning - Företagsregistrering och kompanjonavtal - Nätverk och styrelse - Rådgivning och stöd - Försäljning och kundmöte - Marknadsföring och reklam - Möte med hälsoentreprenörer 10: Vägledning och coaching, 25 YH-poäng Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna: - vara förtrogen med människans behov och motivation - använda samtalet som verktyg i vägledning/coaching mot hälsosamma livsstilsförändringar - möta människor utifrån kunskap om beteenden som påverkar vår hälsa och förmåga till inlärning - lägga upp program och leda individer/grupper mot hälsosamma livsstilsförändringar - välja ut pedagogiska metoder i vägledningsarbete för individer/grupper - Värderingar och attityder - Pedagogiska metoder i hälsoarbete - Vägledning och samtalsteknik/coaching - Motivationspsykologi, empowerment, solutogent ledarskap - Hälsoplan - Beteendeförändringar - Viktreducering och tobaksavvänjning 9

11 11: Lärande i arbete 1, 30 yh-poäng Lia 1 tar sin avstamp i kursen Hälsoprojekt och entreprenörskunskap. Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - genomföra och utvärdera ett planerat hälsoprojekt i samarbete med en arbetsplats där personligt uppsatta mål styr innehållet - ta ansvar för planering och genomförande av sina olika insatser - använda praktiska hälsoverktyg på ett professionellt sätt utifrån olika kunders behov - fungera som aktivitetsledare på individ- och gruppnivå - tillämpa presentationsteknik - Praktiskt hälsoarbete (mot personliga mål) - Salutogent ledarskap - Presentation och marknadsföring av hälsoarbetet för kund/-erna - Rapportskrivning Lia:n pågår under 6 veckor med en arbetstid på 40 tim/vecka. I arbetstiden ingår tid för planering, genomförande, utvärdering och rapportskrivning. En handledare på arbetsplatsen bedömer studentens lia i samarbete med ansvarig kursledare på skolan. 12: Lärande i arbete 2, 40 Yh-poäng Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa teoretiska och praktiska kunskaper i ett hälsoprojekt som studenten gör i samarbete med en arbetsplats, där projektmålen formulerats i samverkan med arbetsledning/handledare. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - genomföra och utvärdera ett hälsoprojekt i samarbete med en arbetsplats där organisatoriskt uppsatta mål styr innehållet - tillämpa praktiska hälsoverktyg på ett professionellt sätt utifrån såväl projektägarens som enskilda kunders behov - ta ansvar för planering och genomförande av olika arbetsuppgifter under projekttiden - kostnadsberäkna hälsoprojektet - undersöka arbetsplatsens arbetsmiljö/-friskvårdspolicy, tidigare hälsoinsatser samt vilket behov av förebyggande hälsoarbete som ledningen och anställda vid arbetsplatsen vill utveckla. - Praktiskt hälsoarbete i projektform (projektledning, pedagogiskt ledarskap) - Organisatoriska mål - Lia-förberedelser - Hälsoscreening och arbetsmiljötest - Intervju av arbetsledning och skyddsombud - Projektrapport (inkl. utvärdering) Kursen är förlagd till termin 3 och pågår i 8 veckor med en arbetstid på 40 tim/veckan. I arbetstiden ingår tid för planering, genomförande, utvärdering och rapportskrivning. 10

12 13: Lärande i arbete 3, 40 Yh-poäng Lia 3 samverkar med kursen Examensarbete 5 p. Under Lia 3 ingår att genomföra den undersökning/inventering som krävs för att sammanställa sitt examensarbete. Övrig tid väljer studenten mellan att starta sitt eget företag eller att genomföra ett hälsoprojekt (det senare i likhet med Lia 2). Samtliga studenter ska efter fullgjord kurs ha: - gjort en personlig målplanering för framtiden som redovisas på skolan - genomfört en hälsorevision (=examensarbetet) och redovisat resultatet till företaget och till skolan Studenten som väljer att starta eget företag ska ha: - fördjupat arbetet mot sina mål och sitt företagande tillsammans med skolan och en starta-eget-handledare - tagit ansvar för planering och genomförande av olika arbetsuppgifter i samband med start (eller förberedelserna för start) av eget företagande Student som väljer att göra ett hälsoprojekt ska..: - Se mål i kursplan för Lia 2. - Hälsoprojekt och/eller Starta-eget-aktiviteter - Personlig målplanering - Projektbeskrivning, projektrapport - Hälsorevision (examensarbete) Lia:n pågår i 8 veckor med en arbetstid 40 tim/vecka. I arbetstiden ingår tid för planering, genomförande, utvärdering, målplanering och rapportskrivning. 14: Examensarbete 5 p Studentens examensarbete är en hälsorevision som ska göras vid en arbetsplats/enhet med minst 20 anställda, gärna flera. Undersökningen ska vara av vetenskaplig karaktär och är en enskild uppgift som genomförs under Lia 3. Efter examensarbetet ska studenten kunna: - undersöka livsstilsfaktorer i en större arbetsgrupp (minst 20) och göra en bedömning av antalet som befinner sig i frisk- respektive riskgrupp - ge förslag till några åtgärdsprogram/-förslag för att förbättra situationen - göra lönsamhetsberäkningar på vilka hälsovinster som kan erhållas i de olika åtgärdsförslagen - presentera hälsorevisionen till ledningen för den enhet som undersökts - Hälsorevision och rapportskrivning - Muntlig redovisning (med opponent och examinator) 11

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT) och massör

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT) och massör Kursplan för Hälsoutvecklare och Bakgrund Ett av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för samhällsutveckling, vilket vi vet är starkt

Läs mer

Bakgrundsanalys till utbildningen

Bakgrundsanalys till utbildningen Bakgrundsanalys till utbildningen Arbetsmarknadens behov av en friskvårdskonsult Vi kan av vår marknadsundersökning från 2010 (50.000 anställda i 40 organisationer, myndigheter och företag) dra följande

Läs mer

Medicinsk Massageterapeut

Medicinsk Massageterapeut Medicinsk Massageterapeut YH-utbildning, 400 poäng Våren 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan 1990. Grundades av

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT), inriktning atletisk utveckling och behandling

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT), inriktning atletisk utveckling och behandling Kursplan för Hälsoutvecklare och, inriktning atletisk utveckling och behandling Bakgrund Ett av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng (hp). Benämningen

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MASSAGE Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Enkätundersökning om hälsopromotion i arbetslivet 2014

Enkätundersökning om hälsopromotion i arbetslivet 2014 Kungsvägen 21 856 40 Sundsvall 060-64 49 00 2014-08-25 Enkätundersökning om hälsopromotion i arbetslivet 2014 Hur ser det ut? Vilka verktyg används? Vilka genomför arbetet? Vad behöver utvecklas i framtiden

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Kvalificerad försäljning Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet Kvalificerad Försäljning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng. Den leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Friskvårdspolicy för Laholms kommun

Friskvårdspolicy för Laholms kommun Friskvårdspolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen: 2002-09-10 Reviderad: 2010-10-27 Friskvård är en del av helhetssynen på arbetsplatsen och hela dess arbetsmiljö. Positiva personalåtgärder

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Teori - Forskning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Innehåll Examination 1) Anatomiskt ämnesblock... 3

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi. Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi

Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi. Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi Vad är Integrativ Zonterapi? En behandlingsmetod som är dokumenterad mer än 5000 år tillbaka i tiden. Den sätter igång kroppens alla celler till samarbete för

Läs mer

Kvalitets- och processutvecklare Life Science

Kvalitets- och processutvecklare Life Science Företag inom området drivs ständigt framåt av ökad konkurrens och omfattande krav från myndigheter, kunder och användare. Du som är intresserad av ett spännande och utmanande jobb inom innovativa och högteknologiska

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare!

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Lifestyledagen - Nacka strand LiviaCare är ett unikt koncept inom företagshälsa. Vi arbetar inom tre områden; främjande hälsa, ledarskap och seminarier.

Läs mer

Cert. Kost & Träningskonsult

Cert. Kost & Träningskonsult theacademy.se /theacademyutb @theacademyutb @theacademyutb #learningforlife 1 & 15 sept 2013 THE ACADEMY Yrkesutbildningar inom träning & hälsa när du vill göra din passion till ditt yrke Cert. Kost &

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden INNEHÅLL Det här är vi Vår strategi för företagshälsa Träna i grupp eller individuellt Baspaket & kurser Föreläsningar Tester Intyg Fysioterapi Sjukvårdsförsäkring För en anpassad företagslösning och offert

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Företagshälsa. Sagas utbud och konsultativa tjänster. Saga. Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se

Företagshälsa. Sagas utbud och konsultativa tjänster. Saga. Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se Företagshälsa Sagas utbud och konsultativa tjänster Saga Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se Innehåll Gruppträning 3 Personlig träning & Styrkeinstruktioner 4 Personlig

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Projekt. Strömstads kommun hälsofrämjande kommun 1/12 2003 31/12 2005

Projekt. Strömstads kommun hälsofrämjande kommun 1/12 2003 31/12 2005 Kommunledningskontoret 1 (17) Personalavdelning 2005-12-28 Jennie Jansson tele 0526-196 31 jennie.jansson@stromstad.se Projekt Strömstads kommun hälsofrämjande kommun 1/12 2003 31/12 2005 Utvärdering och

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Grundutbildning i Integrativ Zonterapi. Grundutbildning i Integrativ Zonterapi

Grundutbildning i Integrativ Zonterapi. Grundutbildning i Integrativ Zonterapi Grundutbildning i Integrativ Zonterapi Integrativ Zonterapi En behandlingsmetod som är dokumenterad ca 5000 år tillbaka i tiden. Den sätter igång kroppens alla celler till samarbete för självläkning. Integrativ

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer