Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning"

Transkript

1 Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i Sundsvall; 400 YH-poäng (2 år) Utbildningens övergripande mål Utbildningen syftar till att utveckla en konsult som kan möta den efterfrågan på friskvårdsuppdrag som finns i samhället. En friskvårdskonsult ska kunna vägleda såväl hela företag som grupper och individer i ett hälsofrämjande arbete. Utbildningens mål är att förse samhället med mångsidiga yrkesmänniskor som kan förebygga att ohälsa uppstår samt minska den ohälsa som redan finns. Den studerande får flera olika verktyg/metoder för att kunna förändra såväl enskilda människors livsstil som företagens friskvårdsarbete. Vi vill också att friskvårdskonsulter ska bidra till att företag arbetar med hälsa och friskvård på ett hälsoekonomiskt sätt. Medarbetare med god livsstil är en starkt bidragande faktor till företagens lönsamhet på sikt. För att kunna erövra olika former av hälsouppdrag kommer entreprenörskap att vara en röd tråd genom hela utbildningen eftersom hälsotjänster upphandlas externt av en majoritet av företag. Utbildningen genomsyras av ett entreprenörstänk vilket leder till kreativa studenter som tänker nytt och ser möjligheter. De studerande ska direkt efter studietiden kunna arbeta som egna företagare och/eller som anställda i friskvårdsbranschen. De övergripande målen för utbildningen är att den studerande efter fullgjorda studier ska kunna: - fungera som egen företagare, anställd eller kombinatör* inom hälsobranschen och då kunna marknadsföra och sälja hälsotjänster i arbetslivet - kostnadsberäkna små och stora hälsoinsatser/-projekt samt kunna göra lönsamhetberäkningar i hälsoekonomi - fungera som projektledare för planering, genomförande och utvärdering av hälsoinsatser/-projekt - utveckla långsiktiga friskvårdsprogram inom ramen för arbetsplatsernas systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) - kombinera vetenskaplig teori och kritiskt tänkande i sin yrkesutövning i en föränderlig hälsobransch - vägleda/coacha människor till hälsosamma beteendeförändringar - praktiskt leda hälsofrämjande aktiviteter och metoder på individ- och gruppnivå inom - fysisk träning, stresshantering, återhämtning, viktreducering/-uppgång, - tobaksavvänjning, friskvårds- och arbetsmiljötestning, massage * = kombinera anställning och eget företagande (FA-skattsedel)

2 Utbildningens kurser och poäng Poäng inom Yrkeshögskolan: - 5 p = 1 veckas heltidsstudier p = 1 års heltidsstudier Kurser YH-poäng 1: Hälsopromotion 20 Praktiskt hälsoarbete grund och fördjupning 135 2: Kurs i fysisk träning 50 p * 3: Kurs i kostrådgivning 25 p * 4: Kurs i mental vägledning 30 p * 5: Kurs i massage 30 p * *diplomeringsmöjligheter 6: Hälsopsykologi 25 7: Entreprenörskunskap och hälsoprojekt 20 8: Entreprenörskunskap och hälsoekonomi 35 9: Starta och driva företag 25 10: Vägledning och coaching 25 11: LIA : LIA : LIA : Examensarbete 5 Summa 400 * Kurserna i det praktiska hälsoarbetet kan leda till diplomering till: - Kostrådgivare - Massör - Fystränare - Mental vägledare Diplomeringen är inte obligatorisk, utan varje student avgör själv om man vill utföra de teoretisk/praktiska prov som krävs för att bli diplomerad. All kunskap däremot är obligatorisk och ingår i varje kurs. 1

3 Kursöversikt Termin 1 (ht 2012) Hälsopromotion Praktiska hälsoverktyg (4 kurser) Kost 1 Massage Anatomi och fysiologi Träningslära/Konditionstr. Testled. HPB LIA 1-info HPB SE SE = är starta och driva eget SE Termin 2 (vt 2013): Praktiska hälsoverktyg (4 kurser) Hälsoprojekt LLovov LIA 1 (6 veckor praktik) Hp Prakt. hälsov. Styrketr 1 Mental vägledning 1 Mass. 2 Hälsopsykologi Kond.tr Enskld LIA-handledning SE Lia 2-info SE Termin 3 (ht 2013): Entreprenörskap och hälsoekonomi LIA 2 (8 veckor praktik) forts Hälsovägledning och coaching (Hälsoprojekt i samarbete med arbetsgivare + hälsoscanning) SE Lia 3 info Termin 4 (ht 2014): Praktiska hälsoverktyg (4 kurser) LIA 3 (8 v) Lov LIA 3 8 v forts.. Examen FaR Kost Styrketr Mental vägl Lia 3 förberedelser SE SE Inkl examensarbete 5 p 2

4 Kursmål och innehåll (14 st) 1: Hälsopromotion, 20 YH poäng Den studerande ska efter genomgången kurs ha kunskap om: - olika perspektiv på hälsa - olika faktorer som påverkar hälsan - dagens folkhälsoproblematik - folkhälsans förändring i ett historiskt perspektiv - aktuella hälsopolitiska riktlinjer, lagar och förordningar - ha kunskap om olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå - Olika hälsodefinitioner - OlIka former av hälsoarbete (bota, förebygga och/eller främja) - Folkhälsa i ett historiskt perspektiv (nationellt och internationellt) - Livsstil och levnadsvanor - Nationella riktlinjer för folkhälsoarbetet - Friskfaktorer och ett salutogent arbetssätt - Hälsoarbete på olika nivåer - Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete, andra lagar och konventioner som berör hälsa 2: Fysisk träning, 50 YH poäng Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna: - beskriva vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och regelbunden träning - beskriva vilka hälsovinster vi kan få med hjälp av fysisk aktivitet - genomföra olika typer av hälsotestning - lägga upp program för och leda olika typer av fysisk träning för kunder med olika behov - arbeta med fysisk aktivitet i prevention, sjukdomsbehandling och rehabilitering - verka som föreläsare i området fysisk aktivitet/träning - Anatomi och fysiologi - Konditionsträning och hälsotestning - Styrketräning - Fysisk aktivitet i prevention och sjukdomsbehandling (inkl examination till FaR-ledare) - Praktisk fys-träning: Ledarskap av fysisk aktivitet och träning till musik, stavgångskurs, pausaktiviteter Kursen ger möjlighet till diplomering som Fysledare (ca 400 tim) 3

5 2: Fysisk träning - delmoment Delmoment anatomi och fysiologi 5 p Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - människokroppens anatomi och fysiologi - kroppens ben och muskelanatomi - Grundläggande fysiologi och specifik anatomi, - Rörelseapparaten, - Cirkulationsapparaten, - Respiration, - Smärta En stor del av rörelseapparaten ligger i kursen Massage. Delmoment: Konditionsträning /-testning 17 p Studenten ska efter fullgjord delkurs kunna: - vad som händer i kroppen vid fysiskt arbete/aktivitet - använda pulsklocka, stegräknare och stavar som hjälpmedel vid fysisk aktivitetet och konditionsträning - utföra olika former av konditionstest (HPB, Coopertest, promenadtest samt steptest) - lägga upp och leda program för träning av kondition för såväl nybörjare som mer redan aktiva motionärer - Konditionsträning - Testledarkurs teori och praktik - HPB-kurs - Pulsbaserad träning/stegräkning - Andra konditionstestmodeller - Stavgångskurs - Träningsprogram och upplägg 6 - Elitidrottsträning och styrketestning 6 Delmoment: Praktiskt ledarskap 6 p Studenten ska efter fullgjord delkurs kunna: - lägga upp och leda fysträningspass i grupp - analysera effekterna av träningsprogram utifrån ett fysiologiskt perspektiv - tillverka pausövningar/träningsprogram till musik - Fyspass - Stavgångskurs - Programkomposition med musik 4

6 2: Fysisk träning delmoment forts Delmoment: Styrketräning 12 p Studenten ska efter fullgjord delkurs kunna: - olika former och begrepp inom området styrketräning - hur den egna kroppen samt olika styrketräningshjälpmedel kan användas för att förbättra styrka - olika sätt att träna muskler och grupper av muskler - enklare former av styrketest för nybörjare - hur man lägger upp och leder program för träning av styrka och rörlighet för nybörjare och aktiva motionärer - Grundläggande rörelselära (rörlighet, stabilitet, dynamiska rörelser, bas- och tilläggsövningar) - Styrketräning i ett hälsoperspektiv - Styrketräning (uthållighet, max, explosiv, reaktiv, funktionell) - Intensitet, volym, frekvens, metoder, redskap, övningar, återhämtning - Träning av unga, gravida och äldre Delmoment: Fysisk aktivitet i prevention och sjukdomsbehandling 10 p Den studerande ska efter fullgjord delkurs kunna: - beskriva olika sjukdomstillstånd och skador samt hur dessa kan behandlas - beskriva hur fysiska aktiviteter kan medverka i prevention och rehabilitering - beskriva olika yrkesfunktioners ansvarsområde inom sjukvård och rehabilitering - Ordination motion - Läkemedel - Sjukdomstillstånd - Motionsskador och rehabilitering - FaR-examination 5

7 3: Kostrådgivning, 25 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - grundläggande om näringslära - grundläggande om kroppens ämnesomsättning - genomföra kostregistrering - ge kostråd utifrån aktuella rekommendationer - ge kostråd för de som vill prestera maximalt under träning och tävling - kritiskt granska och argumentera för kostens påverkan på hälsotillståndet - Grundläggande kost- och näringslära - Anatomi och fysiologi (mag- och tarmkanalen) och energiprocesser - Kostregistrering - Dieter - Livsmedelskunskap och kostsociologi - Preventiv näringslära - Idrottsnutrition - Kost vid sjukdom - Barnfetma - Kostrådgivning Kursen ger möjlighet till vidareutbildning till diplomerad kostrådgivare. 4: Mental vägledning, 30 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs: - ha kunskap om olika mentala träningsmodeller - ha kunskap om olika stressteorier - kunna kartlägga stress hos grupper och enskilda samt kunna föreslå olika metoder för stresshantering - kunna leda stresshantering på individ- och gruppnivå - kunna tillämpa mental träning i en hälsosam livsstilsförändring - kunna verka som föreläsare/utbildare inom mental träning - Anatomi och fysiologi, nervsystemet, hormoner och hjärnan - Grunder i mental träning - Effekter av mental träning - Praktiska övningar i mental träning - Stress, stressorer, stressreaktioner - Stresshantering på individ- och gruppnivå - Stresstest - Barn/ungdomar och mental träning - Tillämpad mental träning för idrott, personlig utveckling, personligt entreprenörskap och hälsosamma livsstilsförändringar Kursen ger möjlighet till diplomering till mental vägledare 6

8 5: Massage, 30 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs: - människokroppens anatomi och fysiologi - kroppens ben och muskelanatomi - genomföra grunder i klassisk massage samt självständigt kunna genomföra en helkroppsbehandling - utföra ett antal olika massagetekniker samt visa förståelse för hygien och hudvård - redogöra för indikationer och kontraindikationer vid olika hälsotillstånd genom att genomföra en bedömning av kunden före en massage behandling - fungera som massör - Grundläggande fysiologi och specifik anatomi - Klassisk massage - Sittande massage, avslappningsmassage, enklare idrottsmassage - Egen ergonomi i sitt arbete - Enklare stretchråd till kund - Hygien och hudvård - Etik - Lagar och andra regler för verksamheten - Praktiska kundfall Kursen ger möjlighet till diplomering och godkänd kurs kvalificerar för påbyggnadskurs till kvalitetssäkrad massör enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 6: Hälsopsykologi, 25 YH poäng g Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - teorier och begrepp inom psykologin som har betydelse för hälsovägledning - förstå samspelsprinciper mellan individ och grupp - olika försvarsmekanismer - ge feedback - förstå att alla människor har en egen livshistoria vilket påverkar varje individs beteende - avgöra om människors psykiska tillstånd tillåter hälsovägledning - Psykologiska teorier - Utvecklingspsykologi - Personligt ledarutvecklingsprogram(bygger på Will Schutz teorier/utbildningar) - Försvarsmekanismer, konflikthantering - Psykologiska friskfaktorer - Kommunikation och ledarskap, öppenhet och feedback - Värderingar - Gruppers utveckling - Vanliga psykologiska störningar 7

9 7: Entreprenörskunskap och hälsoprojekt, 20 p p Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - grunderna i projektarbete och rapportskrivning - göra enklare former av utvärderingar med hjälp av enkätfrågor - leda, planera, genomföra, utvärdera och redovisa ett hälsoprojekt utifrån personliga mål - tillämpa presentationsteknik i både muntlig och skriftlig form - verka på ett entreprenöriellt sätt (främst under lia-processen) Kursen samverkar med lia 1. - Grundläggande orientering om entreprenörskap - Projektkunskap (Målformulering, projektbeskrivning, projektplan, rapportskrivning) - Projektledarskap (tränas under lia 1) - Presentationsteknik - Utvärdering med hjälp av enkäter - Möte med hälsoentreprenörer 8: Hälsoekonomi, 35 Yh-poäng Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna: - planera, genomföra och utvärdera ett projekt med målinriktade hälsoinsatser på en arbetsplats, där arbetsplatsens behov och önskemål är utgångspunkten - kostnadsberäkna dito projekt - genomföra hälsorevision av arbetsplatser och utföra lönsamhetsberäkningar på hälsofrämjande insatser - grunderna i personal- och hälsoekonomi - olika organisationsformer - verka på ett entreprenöriellt sätt (under lia-processen) - Handledning inför lia - Personalekonomi - Hälsopromotion i arbetslivet - Företagsekonomi/organisationskunskap - Hälsoekonomi (kritiska faktorer, effekter, sjukfrånvaro, produktivitet, hälsobokslut - Projektbeskrivning och projektrapport (med organisatoriska mål) - Hälsorevision av företag - Ekonomiska beräkningar - Arbetsmiljöpolicy/ friskvårdspolicy - Möte med hälsoentreprenörer - Redovisningar av lia-projekt 8

10 9: Starta och driva eget, 25 Yh-poäng Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna: - utforma en affärsidé och utveckla en affärsplan tillsammans med sin arbetslivsmentor - tillämpa principer och metoder för budgetering, finansiering och kalkylering - olika företagsformer - utföra marknadsundersökningar och välja marknadsföringsåtgärder - säljprocesser och anbudsförfaranden - myndigheter, organisationer och andra intressenter som har betydelse för småföretagande i olika former och inom olika branscher - tolka och tillämpa lagar och regler som gäller för företagande - förstå av vad entreprenörskap innebär för såväl individer som företag - Affärsidé och affärsplan - Marknadsundersökning - Budget och finansiering - Prissättning - Redovisning och skatter - Riskbedömning - Företagsregistrering och kompanjonavtal - Nätverk och styrelse - Rådgivning och stöd - Försäljning och kundmöte - Marknadsföring och reklam - Möte med hälsoentreprenörer 10: Vägledning och coaching, 25 YH-poäng Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna: - vara förtrogen med människans behov och motivation - använda samtalet som verktyg i vägledning/coaching mot hälsosamma livsstilsförändringar - möta människor utifrån kunskap om beteenden som påverkar vår hälsa och förmåga till inlärning - lägga upp program och leda individer/grupper mot hälsosamma livsstilsförändringar - välja ut pedagogiska metoder i vägledningsarbete för individer/grupper - Värderingar och attityder - Pedagogiska metoder i hälsoarbete - Vägledning och samtalsteknik/coaching - Motivationspsykologi, empowerment, solutogent ledarskap - Hälsoplan - Beteendeförändringar - Viktreducering och tobaksavvänjning 9

11 11: Lärande i arbete 1, 30 yh-poäng Lia 1 tar sin avstamp i kursen Hälsoprojekt och entreprenörskunskap. Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - genomföra och utvärdera ett planerat hälsoprojekt i samarbete med en arbetsplats där personligt uppsatta mål styr innehållet - ta ansvar för planering och genomförande av sina olika insatser - använda praktiska hälsoverktyg på ett professionellt sätt utifrån olika kunders behov - fungera som aktivitetsledare på individ- och gruppnivå - tillämpa presentationsteknik - Praktiskt hälsoarbete (mot personliga mål) - Salutogent ledarskap - Presentation och marknadsföring av hälsoarbetet för kund/-erna - Rapportskrivning Lia:n pågår under 6 veckor med en arbetstid på 40 tim/vecka. I arbetstiden ingår tid för planering, genomförande, utvärdering och rapportskrivning. En handledare på arbetsplatsen bedömer studentens lia i samarbete med ansvarig kursledare på skolan. 12: Lärande i arbete 2, 40 Yh-poäng Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa teoretiska och praktiska kunskaper i ett hälsoprojekt som studenten gör i samarbete med en arbetsplats, där projektmålen formulerats i samverkan med arbetsledning/handledare. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: - genomföra och utvärdera ett hälsoprojekt i samarbete med en arbetsplats där organisatoriskt uppsatta mål styr innehållet - tillämpa praktiska hälsoverktyg på ett professionellt sätt utifrån såväl projektägarens som enskilda kunders behov - ta ansvar för planering och genomförande av olika arbetsuppgifter under projekttiden - kostnadsberäkna hälsoprojektet - undersöka arbetsplatsens arbetsmiljö/-friskvårdspolicy, tidigare hälsoinsatser samt vilket behov av förebyggande hälsoarbete som ledningen och anställda vid arbetsplatsen vill utveckla. - Praktiskt hälsoarbete i projektform (projektledning, pedagogiskt ledarskap) - Organisatoriska mål - Lia-förberedelser - Hälsoscreening och arbetsmiljötest - Intervju av arbetsledning och skyddsombud - Projektrapport (inkl. utvärdering) Kursen är förlagd till termin 3 och pågår i 8 veckor med en arbetstid på 40 tim/veckan. I arbetstiden ingår tid för planering, genomförande, utvärdering och rapportskrivning. 10

12 13: Lärande i arbete 3, 40 Yh-poäng Lia 3 samverkar med kursen Examensarbete 5 p. Under Lia 3 ingår att genomföra den undersökning/inventering som krävs för att sammanställa sitt examensarbete. Övrig tid väljer studenten mellan att starta sitt eget företag eller att genomföra ett hälsoprojekt (det senare i likhet med Lia 2). Samtliga studenter ska efter fullgjord kurs ha: - gjort en personlig målplanering för framtiden som redovisas på skolan - genomfört en hälsorevision (=examensarbetet) och redovisat resultatet till företaget och till skolan Studenten som väljer att starta eget företag ska ha: - fördjupat arbetet mot sina mål och sitt företagande tillsammans med skolan och en starta-eget-handledare - tagit ansvar för planering och genomförande av olika arbetsuppgifter i samband med start (eller förberedelserna för start) av eget företagande Student som väljer att göra ett hälsoprojekt ska..: - Se mål i kursplan för Lia 2. - Hälsoprojekt och/eller Starta-eget-aktiviteter - Personlig målplanering - Projektbeskrivning, projektrapport - Hälsorevision (examensarbete) Lia:n pågår i 8 veckor med en arbetstid 40 tim/vecka. I arbetstiden ingår tid för planering, genomförande, utvärdering, målplanering och rapportskrivning. 14: Examensarbete 5 p Studentens examensarbete är en hälsorevision som ska göras vid en arbetsplats/enhet med minst 20 anställda, gärna flera. Undersökningen ska vara av vetenskaplig karaktär och är en enskild uppgift som genomförs under Lia 3. Efter examensarbetet ska studenten kunna: - undersöka livsstilsfaktorer i en större arbetsgrupp (minst 20) och göra en bedömning av antalet som befinner sig i frisk- respektive riskgrupp - ge förslag till några åtgärdsprogram/-förslag för att förbättra situationen - göra lönsamhetsberäkningar på vilka hälsovinster som kan erhållas i de olika åtgärdsförslagen - presentera hälsorevisionen till ledningen för den enhet som undersökts - Hälsorevision och rapportskrivning - Muntlig redovisning (med opponent och examinator) 11

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Innehåll Examination 1) Anatomiskt ämnesblock... 3

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Varför empowerment? betydelsen av personalens frivillighet och inflytande vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Elin Westerberg Ida Öberg

Varför empowerment? betydelsen av personalens frivillighet och inflytande vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Elin Westerberg Ida Öberg Varför empowerment? betydelsen av personalens frivillighet och inflytande vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen Ida Öberg Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning 1. Vilken inriktning och kunskapsnivå vill du ha efter din utbildning?

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Deltid/distans 2014-15 CSN Massageterapeut Idrott & Friskvård Utbildningen till massageterapeut varvar praktiska delar i olika massagetekniker med teoretiska

Läs mer

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus?

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? Institutionen för Service Management Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen Emelie Nyman & Diana Tran Handledare:

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer