Gör karriär i offentlig sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör karriär i offentlig sektor"

Transkript

1 Gör karriär i offentlig sektor Förslag för bättre karriärmöjligheter och högre löner september 2006

2 Sammanfattning:...3 Inledning...4 Solna ett gott exempel...7 Ett(s)tort misslyckande...8 Skapa en sammanhållen karriärstege för vården...9 Uppmuntra utveckling och karriär inom den profession man har...9 Uppmuntra vidareutbildning mot annan profession...10 Uppmuntra karriär genom ledarskap...10 Uppmuntra karriär och utveckling genom eget företagande...11 Förbättra lönerna för offentliganställda

3 Sammanfattning I denna rapport lägger Centerpartiet en rad förslag för att förbättra karriär- och utvecklingsmöjligheterna för de kvinnodominerade yrkesgrupperna i den offentliga välfärdssektorn. Förslagens huvudfokus ligger särskilt på vård- och omsorgsyrkena, men har stor bäring också på andra områden i den offentliga sektorn, t.ex. barnomsorg, skola och offentlig förvaltning. Huvuddragen av det vi nu föreslår är: En bättre yrkesutbildning Satsa på Vårdcollege Ge möjlighet att kunna läsa sjuksköterskeprogrammet som fristående kurser Inför den nya kompetensen undersköterska med spets Inför ett nystartskonto för kompetensutveckling och nyföretagande Utred ett snabbspår i läkarutbildningen för personer som sedan tidigare har sjuksköterskeutbildning och sjuksköterskeerfarenhet Skapa särskilda chefsutbildningar både inom läkarutbildningen och inom sjuksköterskeutbildningen Skapa en akademisk chefsutbildning som kan komplettera gymnasiets vårdprogram Inför avknoppningsstöd för vård- och omsorgsanställda som vill starta eget Genomför en försöksverksamhet med utmaningsrätt för privata, kooperativa och ideella vårdgivare Slopa stopplagen Inför Fritt val i välfärdstjänsterna Inför entreprenörskap som ämne i vårdutbildningarna Se till att utbildning alltid lönar sig Sänk skatten för låg- och medelinkomsttagare Växla sänkta kostnader för sjukförsäkringen mot höjda löner 3

4 Inledning Låga löner och små möjligheter att själv påverka sina arbetsvillkor präglar de kvinnodominerade arbetsplatserna i den offentliga sektorn, en sektor som dessutom brottas med höga sjukskrivningstal. Där, om någonstans, blir effekterna av Socialdemokraternas misslyckade jämställdhetspolitik tydlig. När Centerpartiet i augusti lät Riksdagens Utredningstjänst ta fram statistik över hur jämställdheten utvecklats på olika områden, och jämförde det med de jämställdhetspolitiska mål som regeringen haft att jobba efter, blev resultatet nedslående. En av de saker vi kunde konstatera i vår rapport Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå den jämställdhetspolitiska målen var att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat under de 12 år Socialdemokraterna suttit vid makten. Mest har lönegapet vuxit inom den landstingskommunala sektorn, där många kvinnor arbetar. På 12 år har regeringen alltså inte förmått vända trenden att kvinnor arbetar på jobb som ger dem sämre löner, i kombination med världens högsta skatter för människor med låga eller normala inkomster. Dessutom har andelen kvinnor som är sjukskrivna ökat med en tredjedel mellan 1994 och 2005, och när antalet förtidspensionärer vuxit har förtidspensioneringarna ökat allra mest bland kvinnor. Lönerna bland den offentliga sektorns anställda är för låg. Detsamma gäller för några andra sektorer, till exempel bland handelsanställda. Men samtidigt är det viktigt att poängtera att det finns viktiga skillnader mellan villkoren för dem som jobbar i till exempel handel och dem som jobbar med vård och omsorg. Jobben inom handeln är ofta en slags ingångsjobb, som leder vidare till andra typer av jobb där lönenivåerna är bättre och karriärmöjligheterna större. Men anställda i omsorgsyrkena tycks mer sällan byta bransch, och saknar på det sättet möjligheten att genom att byta arbetsgivare få upp sin lönenivå eller förbättra sina anställningsvillkor. Dessutom erbjuder handeln helt andra karriärmöjligheter än vad exempelvis vårdsektorn gör. Det tydliggör det 4

5 faktum att den offentliga sektorn på flera sätt är sämre än stora delar av den privata när det gäller att erbjuda sina anställda utvecklingsmöjligheter och olika typer av karriärvägar, som kan berika de anställdas yrkesliv och förbättra trivseln på arbetsplatserna. En undersökning som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gjort för vår räkning bekräftar denna bild. Detaljhandelns andel av arbetskraften är som störst bland yngre och som lägst bland de som är över 45 år. Det tyder på att dessa yrken är genomgångsyrken. Inom vården och omsorgen tycks personalen i betydligt högre grad bli kvar genom hela arbetslivet. Socialdemokraternas och den samlade vänsterns återkommande löften om högre löner i offentlig sektor är inte vatten värda så länge de inte anslår vare sig pengar eller släpper in fler arbetsgivare och entreprenörer i verksamheten. Att, som Göran Persson, kalla sig feminist och samtidigt sätta stopp för kvinnor som vill starta eget inom typiskt kvinnodominerade områden är inget annat än ett stort hån. Lika viktigt är det att se att trivsel på jobbet ofta hänger samman med den enskildes möjligheter att påverka sin arbetssituation, och att få inflytande över det som rör den egna arbetsplatsen, och vi vet sedan länge att den offentliga sektorns anställda ofta efterlyser större delaktighet och mer inflytande på jobbet. Den vädjan har dock inte Socialdemokraterna hörsammat. Med vänsterpolitik tvingas kvinnor i praktiken stanna kvar på ohälsosamma arbetsplatser och låga lönenivåer, vilket i sig leder till ökad ohälsa. Det är hög tid att frigöra de kvinnor som sitter fast i den socialdemokratiska kniptången. Kommuner värdesätter inte kvinnors kompetens Det finns många människor som är verkliga trotjänare och som bär på enorma kunskaper, i den offentliga sektorn. Men många av dem har trots stora insatser och gedigna kunskaper mycket låga löner. En av dem är Elin som efter 30 år i äldreomsorgen bara tjänar kronor. 5

6 Problemet är att hennes kunskaper inte är definierade, beskrivna och erkända. Så länge Elins kunskap är tyst är det heller ingen som är beredd att prioritera den och belöna den. Kompetensutveckling betraktas ofta som en trevlig avkoppling för medarbetarna men ses alltför sällan som ett strategiskt redskap för verksamhetens eller individens utveckling. Tyvärr är den offentliga sektorn inte särskilt villig att betala för kompetens. Lönesättningen används sällan till att premiera utbildningssatsningar och prestationer utan tycks mer vara ett sätt att utjämna löneskillnader. Många ställer krav på utbildning, men få kommuner och landsting är villiga att betala tillräckligt för det som medarbetarna sedan tillför i form av kunskap och utveckling på arbetsplatserna. Idag men framför allt på sikt är det naturligtvis ett problem, dels för personalrekryteringen och dels för den offentliga sektorns möjligheter att kunna möta ökade krav på kvalitet och omhändertagande i bland annat vården och omsorgen. Därför är det viktigt att synliggöra och differentiera offentliganställdas arbetsuppgifter och vara beredd att betala för dem. När det gäller undersköterskans arbete handlar det arbetet bara till en del om att ta hand om de äldre. Samma person kan också vara specialist på en mängd olika områden, som omvårdnad, dokumentation, mat, hygien etc. Den bild som ibland finns av att vårdarbete skulle vara okvalificerat stämmer inte. I själva verket innehåller de yrkena ofta väldigt kvalificerade uppgifter. Därför är det viktigt att förändra bilden av dessa yrken och lyfta fram det värdefulla arbete som människor i vården och omsorgen utför. Därför är det strategiskt viktigt att beskriva vård- och omsorgsyrkena i all sin mångfald och belöna personalen när de tar ytterligare steg för att utveckla sin kompetens och utvecklas i sin yrkesutövning. En stor del av den offentliga sektorn kännetecknas av höga sjukskrivningstal, låga löner och svagt inflytande på det som många gånger är väldigt kvinnodominerade arbetsplatser. Även om det tas initiativ på olika håll så finns det alltför få riktigt goda och verkningsfulla exempel där 6

7 man lyckats hitta sätt att få offentliganställda att trivas bättre och ha mer inflytande på jobbet, och där man lyckats motivera personal att utveckla sin kompetens och samtidigt låta den utvecklingen synas i lönekuvertet. Men det finns några. Ett av dem är Solna stad, där man sedan flera års tid arbetat med att skapa karriärstegar, som ett sätt att öka yrkenas status och attraktivitet, och förbättra arbetsmiljöerna i offentlig sektor. Solna ett gott exempel 2002 startade Solna stad projektet Karriärstegen för vårdbiträden och undersköterskor. Syftet var bland annat att skapa karriärmöjligheter, att öka makten och inflytandet på arbetsplatserna, att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och att förbättra kvaliteten i verksamheten. Intresset bland personalen för karriärstegen var och är stort. Förutom att personalen utvecklas och får ett större inflytande över sitt arbete får de också betalt för att de tillför ny kompetens, vilket inte är särskilt vanligt i andra kommuner. I dag tjänar de högst betalda undersköterskorna i Solna kronor och de bäst betalda vårdbiträdena kronor. Det kan jämföras med den genomsnittliga lönen för vård och omsorgspersonal i kommunal sektor som är kronor. Den utbildning som ingår i karriärstegen omfattar 40 utbildningsdagar fördelade över tre steg och syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att driva förändrings- och utvecklingsarbete på sin arbetsplats. Utbildningen ger i sig inte ett öre i lönekuvertet men den som applicerar sin kunskap på sin arbetsplats blir sedd och belönad efter prestation efter en individuell löneförhandling. De löneökningar som görs ska rymmas inom budgetramarna. Men Solna stad kan redan nu se ett mönster - personalomsättningen minskar, det råder en annan lojalitet på arbetsplatsen och det görs förbättringsarbeten som i sin tur leder till besparingar, såväl mänskligt som ekonomiskt. 7

8 Arbetet med karriärstegen, som började som ett projekt, är i dag en del av den ordinarie verksamheten och inspirerar till nya utbildningar. I dag har Solna stad påbörjat ett samarbete med Karolinska Institutet som har skräddarsytt en processledarutbildning med fokus på brukarinflytande och kvalitet, i syfte att skapa ett helt nytt yrke inom äldreomsorgen. Solnas arbete med karriärstegar borde kunna tjäna som inspiration och modell för fler kommuner, landsting och alternativa vård- och omsorgsgivare. Ett(s)tort misslyckande Trots alla goda ambitioner och enstaka goda exempel är det ett stort misslyckande att man inte på bredden, i fler kommuner och landsting, har kunnat göra verklighet av karriärstegar och löneutvecklingsmöjligheter i exempelvis omsorgen och vården. Regissörerna av detta fiasko är arbetsgivarna, i det socialdemokratiskt dominerade landstings- och kommunförbundet och på andra sidan i det socialdemokratiskt dominerade fackförbundet Kommunal. När karriärstegarna inte har rests har de största förlorarna blivit de kvinnor som jobbar i offentlig sektor, och de som har ingen eller bara korta utbildningar. Att utbilda handlar inte bara om att försäkra sig om att få en mer kvalificerad vård, utan det handlar också om att utbildning i sig är en av de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med bland annat höga sjukskrivningstal. Gedigen kunskap och kvalificerade arbetsuppgifter ger den enskilde en ökad känsla av tillfredsställelse men oftast också högre lön. Att känna sig trygg i sig själv och att bli sedd blir man frisk av. Frågan om kvinnors låga löner och behovet av kompetensutveckling har utretts sedan lång tid tillbaka. Sanningen är att det finns beprövade modeller för att göra något åt de låga lönerna och att behovet av morötter och fungerande system för kompetensutveckling i offentlig sektor är väl 8

9 känt, men trots det har väldigt lite hänt. En viktig uppgift för en ny regering är att bryta dödläget och gjuta nytt mod i alla de som varje dag gör värdefulla insatser i offentlig sektor. Skapa en sammanhållen karriärstege för vården Det ska vara möjligt vårdens personal att utvecklas och göra karriär: - inom sin profession - genom att vidareutbilda sig till en ny profession - genom att ta på sig chefsuppgifter - genom eget företagande Uppmuntra utveckling och karriär inom den profession man har Arbetsgivarna måste bli bättre på att identifiera medarbetarnas kompetens och belöna den inom ramen för en individuell lönesättning. Oavsett om man är vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare så ska utbildningar som leder till ökade specialkunskaper alltid dokumenteras och användas som grund i lönesamtal. Dessutom bör personer med särskild fallenhet, idérikedom, ledarskapsförmåga eller motivation få dessa kunskaper och färdigheter dokumenterade och beaktade vid lönesättningen. För att förbättra möjligheterna att utvecklas och göra karriär inom sin profession föreslår vi: En bättre yrkesutbildning. Efter år av nedmontering av exempelvis vårdutbildningarna krävs en rejäl satsning på yrkesutbildningarna. Ett stort antal omvårdnadsgymnasier har lagts ned, yrkesdelen i omvårdnadsprogrammen har reducerats till ett minimum och yrkesutbildningar på mellannivå har praktiskt taget helt försvunnit. Satsa på Vårdcollege. Låt en ny modell växa fram med förebild från industrin, där arbetsgivare och fackförbund från industrin gått samman för att lyfta industriutbildningens status och forma den så att utbildningen fyller industrins behov, genom att starta utbildningar med olika inriktningar på platser i landet. 9

10 Utred möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet som fristående kurser. Låt undersköterskor som läser in enstaka fristående kurser bli undersköterska med spetskompetens. Uppmuntra vidareutbildning mot annan profession Ett sätt att utvecklas, att möta nya utmaningar och att göra karriär är att utbilda sig till en ny profession med andra befogenheter. Idag är det vanligt att vårdbiträden utbildar sig till undersköterskor och att undersköterskor utbildar sig till sjuksköterskor. Med tanke på dessa utbildningars längd, och att de sällan är förenliga med heltidsarbete, är det viktigt att det också finns en lönetrappa mellan professionerna som gör att vidareutbildning lönar sig också i lönekuvertet. Inför ett nystartskonto som kan användas för kompetensutveckling eller att starta företag. Kontot ska vara individuellt och skattebefriat. Förslaget ger möjlighet för såväl arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare att skattefritt spara upp till kronor. Utred möjligheten att skapa ett snabbspår i läkarutbildningen riktat till sökande som har sjuksköterskeutbildning och sjuksköterskeerfarenhet. En rimlig målsättning skulle kunna vara att göra läkarutbildningen ett år kortare för dem som redan utbildat sig till och jobbat som sjuksköterska. Uppmuntra karriär genom ledarskap Att vara chef är i sig en unik kompetens, men traditionellt sett har inte chefskompetens värderats särskilt högt inom den offentliga sektorn. Om chefer i den offentliga sektorn på allvar ska kunna bidra till att skapa arbetsmiljöer och arbetsformer som får personalen att må bättre och trivas bättre på jobbet måste cheferna få bra förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Att vara en god chef kräver tid, resurser och möjligheter att skaffa sig den kompetens en chef behöver ha. 10

11 Att vara chef är på många sätt en egen profession, men i vården har chefstjänsterna traditionellt sett varit förbehållna läkare. På senare år har det emellertid blivit vanligare att även personer med sjuksköterskeutbildning får chefsbefattningar. Den utvecklingen har på vissa håll mött visst motstånd bland underställda läkare, men det är viktigt att poängtera precis som både Vårdförbundet och Läkarförbundet gjort att det inte finns något specifikt vare sig i läkarprofessionens eller sjuksköterskeprofessionens utbildningsinnehåll eller kompetensområde som gör dem vare sig mer eller mindre lämpliga som chefer. Ledarskapsförmåga och gruppens arbetsuppgifter, organisation och funktion ska vara avgörande för vem som bedöms lämpligast att vara chef. Enligt vår uppfattning talar det för att andelen chefer som är sjuksköterskor snarare bör öka. Skapa särskilda chefsutbildningar inom både läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. Skapa dessutom en akademisk chefsutbildning som kan komplettera gymnasiets vårdprogram. Uppmuntra karriär och utveckling genom eget företagande En karriär för anställda i offentlig sektor är att starta eget. Som egenföretagare får man större möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras. Det ger också utrymme att utvecklas och utöva ledarskap. Lyckas man väl med sin uppgift finns förstås också möjlighet till en bättre lön. De anställda som arbetar inom privat driven verksamhet känner ofta att deras arbetsinsatser blir mer uppmärksammade. Privata företag är ofta bättre på att använda den individuella lönesättningen för att belöna personer som gör bra ifrån sig. Eftersom beslutsvägarna är kortare kan personalens idéer på förbättringar fortare tas upp och genomföras. Att ta ansvar för den egna ekonomin och att prestera en kvalitet som gör att man får behålla avtal eller kunder gör det mer angeläget att ta till vara varje medarbetares potential och förmåga. 11

12 Fler privata aktörer i den offentliga sektorn är av strategisk betydelse för att förbättra personalens möjligheter till karriär och utveckling i sitt arbetsliv. Vi har lagt en rad förslag, några av dem på egen hand och många av dem tillsammans med Allians för Sverige, som gör det lättare för personal att starta eget och för befintliga vård- och omsorgsföretag att utveckla sin verksamhet: o Avknoppningsstöd. De som är anställda i vården ska kunna ta över en verksamhet och ha rätt att förbereda avknoppning på arbetstid. I ett första skede bör en personalgrupp kunna ta över driften av en verksamhet utan föregående upphandling. o Utmaningsrätt. En försöksverksamhet med så kallad utmaningsrätt bör inledas i något landsting/region. Utmaningsrätten innebär att privata, kooperativa och ideella vårdgivare ges rätt att utmana den offentligt drivna vården genom anbud. o Slopa stopplagen. Erfarenheterna med privat drift av sjukhus visar på stor potential. På exempelvis S:t Görans sjukhus och Brommageriatriken i Stockholm och Simrishamns lasarett i Skåne har privat drift givit både nöjdare personal, nöjdare patienter och låga kostnader för landstingen. o Fritt val i välfärdstjänsterna. Tillsammans med Allians för Sverige vill vi införa ett system med Fritt Val i äldreomsorgen, sjukvården och barnomsorgen. Vi slår gemensamt vakt om valfriheten i skolan. o Inför entreprenörskap som ämne i vårdutbildningarna. Redan i gymnasiets vårdprogram bör det finnas en entreprenörskapskurs. I sjuksköterske- och läkarutbildningarna ska det finnas möjlighet att ta kurser i entreprenörskap som tillval. Förbättra lönerna för offentliganställda Man måste tjäna på att arbeta, både i den offentliga sektorn och i den privata. I relation till det kompetensinnehåll tjänsterna kräver har välfärdsyrkena låga löner. Ska välfärdsyrkena kunna 12

13 rekrytera personal i framtiden måste lönerna höjas, både reellt och i förhållande till andra grupper på arbetsmarknaden. Den målsättningen kan klaras om samhällets resurser totalt sett växer, om ohälsan på de offentliga arbetsplatserna minskar och om effektiviteten ökar genom att personalen blir mer motiverad och byråkratin minskar. Själva lönebildningen ska inte politiker lägga sig i, eftersom den sköts och ska skötas av arbetsmarknadens parter. Men samtidigt är det viktigt att poängtera att som politiskt parti är vi trötta på att bara vänta och se. Trots år av vällovliga resonemang görs väldigt lite för att höja de låga lönerna i den offentliga sektorn. Ett sätt som politiken kan förbättra lönebilden på är att öka mångfalden och tillåta och släppa in fler arbetsgivare i den offentliga sektorn. I dag är det endast några få procent av vården som drivs i alternativa driftsformer. Valfrihet och konkurrens kan komma att bli avgörande för hur de offentliga arbetsplatserna kommer att utvecklas. När patienterna har verklig valfrihet kommer det att visa sig att de uppskattar att möta välutbildad personal som har ett vänligt och professionellt bemötande. Sjukfrånvaro och ohälsa är mycket vanligare bland kvinnor än män. Den är också betydligt vanligare på kommunala och landstingskommunala arbetsplatser än i privat sektor berodde ungefär hälften av alla kostnader för sjukförsäkringen på sjukskrivningar bland den offentliga sektorns anställda, trots att de bara utgjorde en dryg tredjedel av arbetskraften. Trots att det samlade antalet långa sjukfall minskat med 20 procent sedan rekordnivån 2002 så har minskningen i de kvinnodominerade yrkena bara minskat obetydligt. Eftersom skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte har minskat sedan 2002 finns det stora möjligheter att sänka kostnaderna för ohälsan genom att förebygga de offentliganställdas 13

14 ohälsa. Om ohälsan i offentlig sektor skulle sänkas till genomsnittsnivån för arbetsmarknaden skulle sjukpenningkostnaderna minska med omkring 16 procent eller knappt 6 miljarder kronor. I takt med att antalet förtidspensioneringar samtidigt skulle kunna minska till arbetsmarknadens genomsnittsnivå skulle kostnaderna kunna sänkas med ytterligare 12 miljarder kronor. På kort sikt är det naturligtvis inte möjligt att få alla de förtidspensionerade tillbaka i arbete, men siffrorna visar att det finns en långsiktig potential att spara upp emot 18 miljarder kronor i sjukskrivningskostnader genom att förebygga ohälsan bland den offentliga sektorns anställda. Bristerna på utvecklingsmöjligheter, inflytande och bekräftelse av det egna arbetsresultatet är några av orsakerna till den höga ohälsan på offentliga arbetsplatser. Råder man bot på dessa brister kommer sannolikt ohälsan sjunka. Om det sker är det enligt Centerpartiets mening rimligt att en betydande del av besparingarna från en sänkt ohälsa i kommuner och landsting ska återföras till verksamheten. På så vis skapas ett långsiktigt utrymme som kan användas till att förbättra lönelägen och anställdas individuella löneutveckling, samt att öka personalen. Därför vill vi träffa en uppgörelse mellan staten, Sveriges landsting och kommuner och fackförbunden inom offentlig sektor med innebörden att minst hälften av den besparing som görs på minskade sjukskrivningskostnader ska användas till dessa ändamål. För att förbättra lönebilden för offentliganställda vill vi se till att: Utbildning alltid lönar sig. Skräckhistorier från bl.a. Vårdförbundet vittnar om exempel där personal snarare fått sänkt än höjd lön, som en följd av att de utbildat sig. Arbetsgivarnas inställning tycks alltför ofta vara att utbildning och kompetensutveckling ska betraktas som en löneförmån. Låg- och medelinkomsttagare ska få behålla mer av sin egen lön. Vårt och Alliansens förslag till skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare gör det lönsammare att arbeta och utbilda sig. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att höja kvinnors låga inkomster. 14

15 En uppgörelse träffas mellan staten, Sveriges landsting och kommuner samt fackförbunden om att minst hälften av besparingen från minskad ohälsa i offentlig sektor ska användas för att öka utrymmet för att förbättra lönelägen, individuell löneutveckling och ökad personal. 15

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

SÄRSKILT UTTALANDE Landstingsstyrelsen 2002-04-23 p 6 Vänsterpartiet LS 0103-0171

SÄRSKILT UTTALANDE Landstingsstyrelsen 2002-04-23 p 6 Vänsterpartiet LS 0103-0171 SÄRSKILT UTTALANDE Landstingsstyrelsen 2002-04-23 p 6 Vänsterpartiet LS 0103-0171 Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om utarbetande av strategi för personalfrågor inom Stockholms läns landstinget

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund Jämställda läkare ett program från Sveriges läkarförbund 1 Innehåll Förord... 3 Jämställdhet och genusperspektiv... 4 Jämställdhetslagen... 4 Jämställdhet inom läkarkåren... 5 Kultur och värderingar...

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning

Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning Partsrådet torsdagen den 20 maj 2010 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Lönesättning Lön så mycket mer än bara lön!

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

JOBB SOM GÖR SKILLNAD VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN?

JOBB SOM GÖR SKILLNAD VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? JOBB SOM GÖR SKILLNAD VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer