Artikelnummer: Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB"

Transkript

1 Nya tider

2 Artikelnummer: Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

3 Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen prövades innehållet och man enades om att det fortfarande är giltigt. Nya tider är en uppdaterad version av den ursprungliga skriften.

4

5 Nya tider Våra yrken bygger på egen kunskap och egna etablerade kunskapsområden. Att tillhöra en profession innebär förutom samhällsuppdraget att vi själva förvaltar och utvecklar våra kunskapsområden, vi har egna etiska koder, en egen kultur och vi samlas i vår egen organisation. Utvecklingen av professionerna och akademiseringen har gått hand i hand med att villkoren för våra yrken har förändrats och förbättrats. Men fortfarande finns mycket att göra för att vi ska få de allra bästa villkoren. Arbetstiden är en faktor som spelar en viktig roll för våra förutsättningar att bidra till en så god vård som möjligt. God vårdmiljö för den bästa vården Vårdförbundets idé om vården tar sin utgångspunkt i individens behov. Det är i mötet och samspelet mellan vårdtagare, vårdens yrkesutövare och närstående som värdet och resultatet av vården skapas. Vårdmiljön ska skapa förutsättningar för att varje vårdmöte ska bli så bra som möjligt. Vårdmiljön omfattar mer än vad som vanligtvis menas med arbetsmiljö. Vårdmiljö handlar om att sätta människan främst och se var och en som kompetent och kunnig. En god vårdmiljö handlar också om kunskap om helheten och om att se sin egen roll i denna helhet. Kunskap om orsak och samband ger arbetstillfredsställelse och bidrar till att säkerställa kvaliteten i vårdmötet. Verksamhetens mål styrs av vårdtagarens behov. Medarbetarnas bidrag till verksamheten är avgörande för en effektiv verksamhet. Förutsättningen är att alla ska ha möjlighet till inflytande i verksamheten och dess utveckling. Arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, jämställdhet, mångfald och arbetets organisation, flöden och rutiner är viktiga delar i vårdmiljön. Det är en rättighet och en skyldighet för var och en att delta i förändrings- och förbättringsarbete på sin arbetsplats. Genom att arbeta på rätt sätt och på rätt tid, utifrån när och hur olika kompetenser behövs, skapas utveckling av både verksamheten och individen. 5

6 Vårdens organisation ska utgå från vårdtagarens behov. God vårdmiljö under dygnets alla timmar. Professionernas kunskap tillsammans med vårdens system skapar förutsättning för god vård. Verksamheten, kunskapen och vårdmötet Arbetstiden är en mycket verksamhetsnära fråga. Det är vårdmötet och verksamhetens mål som avgör vilken kunskap och kompetens som krävs, hur organisationen utformas och hur arbetstiden förläggs. Vem som ska göra vad, hur och när ska bestämmas med utgångspunkt från vilken kunskap och kompetens som behövs i vårdmötet. Då blir arbetstiden en del av den helhet som skapar den bästa vårdmiljön och det bästa resultatet för vårdtagaren. En verksamhet är aldrig statisk, utan måste hela tiden omprövas och omvärderas. För att verksamheten ska kunna utvecklas, måste kunskap och kompetens hos vårdens yrkesutövare utvecklas kontinuerligt. Professionella yrkesutövare har ett eget ansvar både för den egna kunskapsutvecklingen och för att den nya kunskapen används, vilket i sin tur betyder att arbetstiden måste ge möjligheter att utveckla både sin egen kunskap och sin kompetens och att tid finns för lärande och reflexion. Att ha möjlighet till kunskapsutveckling utvecklar inte bara vården utan även professionen och individen. Vården blir mer och mer högspecialiserad. Många gånger kräver de tekniska lösningarna att yrkesutövaren har särskild kompetens eller funktionsutbildning för att klara sin arbetsuppgift. I vissa fall är det inte tekniken utan organisationen som kräver liknande spetskompetens. Vårdens system måste organiseras så att kunskap och kompetens bidrar till verksamhetsförbättring och inte bara för att tekniken finns. På samma sätt måste organisationen ses över så att funktions- och specialistutbildade används på ett förnuftigt sätt, det vill säga när de bäst behövs och fyller en funktion. 6

7 Verksamhetens mål avgör behovet av kompetens, hur arbetet ska organiseras, samt på vilka tider kompetensen ska finnas. Tydliga mål och en väl genomtänkt arbetsorganisation som bygger på kunskap ger möjlighet till en flexibel arbetstidsförläggning. Arbetet organiseras så att alla möjligheter tas tillvara och den enskildes inflytande stärks. Bejaka olikheter och egna val Alla är olika och har olika kunskap och kompetens, men också olika ambitioner. De som kan och vill mer måste få lämna ifrån sig vissa arbetsuppgifter och ta tag i nya. Nybörjaren behöver få tillgång och tid till den handledning som är nödvändig för att öva upp sin yrkesskicklighet. I olika skeden av livet förändras yrkesutövarens behov. På samma sätt växlar också verksamhetens behov över tiden. Av dessa orsaker kommer arbetstidens förläggning ständigt att behöva anpassas till såväl individer som verksamhet. När vi känner trygghet kan vi lättare bejaka olikheter och förändringar. Att agera professionellt innebär inte bara att arbeta för vårdtagarens bästa utan också att göra något åt sin egen arbetssituation. Det finns självklart en gräns för hur långt man som arbetsgivare kan gå för att tillgodose varje individs önskemål. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra innan den gränsen är nådd. För att nå verksamhetens mål och säkerställa arbetstagarens rätt till inflytande, måste verksamheten utformas så att yrkesutövarnas kunskap och kompetens blir synlig, olikheter bejakas och individernas val och professionella yrkesutveckling stimuleras. Arbetsorganisationen ska bygga på kunskap och kompetens ge utrymme för egna val samt stimulera till professionell yrkesutveckling. Att agera professionellt innebär att arbeta för en säker och hälsosam vårdmiljö. 7

8 Chefens nyckelfunktion Det tydliga sambandet mellan arbetstiden förläggningen, vårdens utveckling, individens hälsa och löneutvecklingen ger chefen en nyckelroll. Den närmaste chefen måste där för ha ledningens förtroende, så väl som hela ansvaret och samtliga befogenheter som rör arbetstiden, för att så effektivt som möjligt nå verksamhetens mål. Arbetstiden som en del av vårdmiljön är därför alltid en fråga för både arbetsplatsens medarbetare och den närmaste chefen. Första linjens chef ansvarar för att arbetsorganisationen fungerar och därmed också för att vårdmiljön är god att förutsättningarna är så bra som möjligt för att yrkesutövarna ska kunna bidra med sin kunskap och kompetens. Hon ansvarar också för att det finns möjlighet till inflytande och kompetensutveckling. Ledarskapet ska stödja yrkesutövarnas engagemang, reflektion och självutveckling samt främja en miljö där lärande och information kan utbytas. Detta ställer stora krav på dem som utövar ledarskap inom vården. Det krävs ett ledarskap som kan leda och utveckla professioner, auktoriteter och samhällsuppdraget på en och samma gång. Att leda verksamhet kräver egna befogenheter och eget ansvar. Inflytande och delaktighet sker på arbetsplatsen i dialog med närmaste chef. Hälsa, säkerhet och etik Vår kunskap behövs under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Då är det extra viktigt att ta hänsyn till hälsa och säkerhet för alla yrkesutövare när arbetstiderna planeras. Vi vill se ett arbetsliv som tillåter en hälsosam arbetsmiljö, där alla orkar arbeta ett helt yrkesliv. Organisationen måste förebygga att misstag begås i mötet med vårdtagaren, ett uppenbart sätt är att se till att den vårdtagaren möter är utvilad, inte känner stress och besitter rätt kompetens. Alla dessa faktorer påverkas av hur arbets tiden är förlagd. Det finns en hel del forskning om hur arbetstiderna på verkar hälsan och livssituationen. Den kunskapen är viktig att ta tillvara när arbetstidens förläggning planeras. Den enskilda medarbetaren och den chef 8

9 som ska leda och organisera arbetet måste känna till hur man hanterar oregelbundna arbetstider och vilka arbetstidsfaktorer som ökar säkerhetsriskerna. Flera studier visar att funktionsförmågan drastiskt minskar om det inte finns möjlighet till spontana pauser. Det är speciellt viktigt vid bundna arbeten. Att bli sedd och att få återkoppling på hur chefen och kollegorna uppfattar ens arbete är en viktig hälsoaspekt. En annan är att själv få vara med i planeringen av sina egna arbetsförhållanden. Forskning visar att möjligheten att påverka sin arbetstid och sitt arbete är avgörande för hur arbetet utförs. Det är också en viktig aspekt för att bibehålla hälsa och välbefinnande och skapa engagemang. Forskningen visar också att ökat inflytande över arbets tiden motverkar andra hälsorisker. Legitimationens syfte är att garantera säkerheten i vården ett bevis på kompetens och lämplighet. Varje yrkesutövare har även ett personligt yrkesansvar för hur arbetsuppgifter utförs och att det sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. På så sätt har de också ett ansvar för att delta aktivt i kvalitets- och säkerhetsarbete. För vårdens yrkesutövare måste det finnas tid och utrymme för att hantera svåra situationer, fatta etiska beslut och möta vårdtagare och närstående med värdighet. Tid för samtal med både kollegor, vårdtagare och andra yrkesutövare är en viktig del av detta. Missförstånd i kommunikationen innebär både en säkerhetsrisk och slöseri med resurser. Om tiden inte räcker till för etiska värderingar och beslut eller om yrkesutövaren på andra sätt inte känner sig tillräcklig innebär det att yrkesutövaren kan utsättas för en samvetsstress, vilket i så fall påverkar hela dennes arbetssituation/prestation. Det finns ett starkt samband mellan säker vård, god vårdmiljö och hög vårdkvalitet. Arbetet ska organiseras med utrymme för reflektion och egen utveckling. 9

10 Rättigheter och skyldigheter Att ta en anställning innebär att sluta ett avtal om att byta en arbets insats mot viss ersättning; man upprättar ett anställningsavtal. Innehållet regleras i lag, kollektivavtal, rättspraxis samt vad parterna varit överens om. Avtalet med arbetsgivaren innebär att man som arbetstagare har vissa rättigheter, men också att man har skyldighet att bidra med sin arbetsinsats. Arbetstidslagen har alltid betraktats som en skyddslag s tiftning. Lagen ska sätta gränser för arbetstidens längd och förläggning samt reglera inflytande. Vi väljer istället att se lagen utifrån ett rättighetsperspektiv: Individer som har rättigheter är alltid starkare än individer som behöver skyddas. Det finns många rättigheter som man som medarbetare har rätt att hävda. En av de viktigaste är rätten till inflytande. Var och en ska ha inflytande över hela arbetsprocessen, hur vi ska arbeta, vad vi ska arbeta med och när vi ska arbeta. En annan rättighet är möjlighet till hälsosamma arbetstider och en rik fritid. Rätten till vila är också fundamental och rätten till en rättvis ersättning för det arbete som utförs är en grundsten i arbetslivet. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter i arbetslivet och mäns och kvinnors arbete ska värderas lika. Tyvärr är arbetet inom välfärdssektorn på många sätt präglat av en traditionell hierarki, där traditionellt kvinnliga kunskapsområden och arbetsuppgifter värderas lägre än de traditionellt manliga. Det ger bland annat avtryck i form av påtvingat deltids - arbete och låga löner för de kvinnodominerade yrkena. En av hörnstenarna för det fackliga arbetet är allas rätt till heltid med möjlighet till individuella val under livscykeln. En bra organisation skapar möjligheter för individen att kombinera arbete och familjeliv på ett bra sätt. Alla ska ha rätt till heltidsanställning. Den anställde ska ha möjlig het att göra individuella val av arbetstidsmått. Ett viktigt mål är att verksamheterna utgår från att kvinnor och män har lika rättigheter. Anställningsavtalet bör stämmas av vid det årliga medarbetarsamtalet för att se om det stämmer med de faktiska förhållandena. 10

11

12 Adolf Fredriks Kyrkogata 11 Box 3260, Stockholm Tel

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer