Bokslut över jämställdhetsarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut över jämställdhetsarbetet"

Transkript

1 Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen augusti

2 Sammanfattning Riksdagen röstade 1994 igenom en proposition med förslag på jämställdhetspolitiska mål som den dåvarande borgerliga regeringen Bildt lade fram (prop. 1993/94:147 Delad makt, delat ansvar). Målen ändrades i år, efter propositionen 2005/06:155 Makt att forma samhälle och sitt eget liv nya mål i jämställdhetspolitiken. Det är de mål som riksdagen röstade igenom 1994 som den socialdemokratiska regeringen har haft att jobba med de senaste 12 åren. Men frågan är: vad har de presterat, mer än utredningar? Har målen i jämställdhetspolitiken uppnåtts? Har kvinnor och män idag samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden? I denna rapport presenterar Centerpartiet resultatet av vår granskning av hur regeringen lyckats uppnå sina jämställdhetspolitiska mål. Vi har gått igenom tillgänglig och relevant statistik, och resultatet av vår granskning är nedslående. För svaret på frågan är tyvärr nej. Inte ett enda av regeringens delmål har uppnåtts och på flera områden har jämställdheten gått bakåt istället för framåt. Det största misslyckandet ligger på det ekonomiska området. Lönegapet mellan kvinnor och män har ökat, om än marginellt, sedan Den största ökningen ligger inte inom den privata sektorn, utan inom den landstingskommunala sektorn. Andelen kvinnliga företagare ligger kvar på samma nivå som 1994, 25 procent. Arbetsmarknaden är fortfarande starkt könssegregerad och andelen kvinnliga chefer ligger kvar på procent. Samtidigt ökar kvinnors andel av sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna, medan männens andel minskar. Ytterligare ett område där jämställdheten faktiskt har minskat är frihet från sexualiserat våld. Andelen våldtäkter har ökat med 45 procent och andelen misshandelsfall har ökat med 30 procent sedan Inom området samma ansvar för arbetet med hem och barn har jämställdheten bara tagit myrsteg framåt. Kvinnors uttag av föräldraledigheten har visserligen minskat, medan männens uttag ökat, men det är från en mycket låg nivå (9,5 %) till en låg nivå (19,5 %). Mäns uttag av dagar för vård av sjukt barn har endast ökat med 2,5 procentenheter och ligger 2005 på 36,2 2

3 procent. Kvinnors del av hemarbetet har visserligen minskat, men männens har inte ökat, vilket gör att kvinnor fortfarande utför merparten av allt oavlönat arbete i hemmet. Inte heller inom det politiska området har socialdemokraterna lyckats nå målen vad gäller en jämn fördelning av makt och inflytande. Visserligen kan många siffror se bra ut att vid en första anblick, var för sig, men sammantaget brister det. Att alla kategorier ska innehålla 50 procent män och 50 procent kvinnor är inte eftersträvansvärt, men alla kategorier borde sammanräknat snitta på 50 procent, och det har socialdemokraterna inte uppnått. Inom de områden som vi undersökt är kvinnor endast över 50 procent i en enda kategori, och det är andelen sekreterare i statliga utredningar. Det är bara inom utbildningsområdet som socialdemokraterna får ett knappt godkänt. Flickor klarar sig bättre än pojkar i grund- och gymnasieskolan och andelen kvinnliga doktorander var 2005 nästan uppe i 50 procent. Däremot är andelen kvinnliga professorer fortfarande bedrövligt låg. Socialdemokraternas jämställdhetspolitik har lett till att kvinnor idag är fattigare än 1994, att de löper större risk att utsättas för våld och våldtäkt, att de inte tar lika stor plats i samhällslivet som män. Det är dags för en ny politik, som tar avstamp i det viktigaste: frihet från våld och rätt till ekonomiskt oberoende. Regeringens jämställdhetspolitiska mål Det övergripande målet i jämställdhetspolitiken har från 1994 fram till 2006 varit: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Delmål Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende Lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män ifråga om företagande, arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 3

4 Lika tillgång för flickor och pojkar, kvinnor och män till utbildning och samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger Samma ansvar för kvinnor och män för arbetet med hem och barn Frihet från sexualiserat våld En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män Ekonomi Mål: Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende Resultat: Icke godkänt! Löneklyftan mellan kvinnor och män som år 1994 var 8 procent har ökat, om än marginellt. Andelen kvinnor som är sjukskrivna och förtidspensionerade har ökat. Sammantaget ger dessa siffror en mörk bild av kvinnors ekonomiska situation. När socialdemokraterna tog över makten 1994 var löneskillnaden mellan kvinnor och män åtta procentenheter. Idag, 2006, har klyftan ökat, om än marginellt. Det är inom den landstingskommunala sektorn som klyftan har ökat. Löneklyftan på åtta procentenheter är den skillnad som finns kvar efter att en så kallad standardvägning 1 är gjord, och det är också denna siffra som ska användas. Innan standardvägningen var kvinnornas löner 84 procent av männens år 1994, och år 2004 var denna siffra 83 procent. Denna siffra speglar skillnaden mellan vad kvinnor och män har i plånboken varje månad den 25:e. Regeringen har alltså under 12 år inte förmått vända trenden att kvinnor arbetar på jobb som ger dem sämre löner, i kombination med världens högsta skatter. Istället har skillnaden till och med ökat. 1 När skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller ålder, utbildning, arbetstid och sektor har rensats bort 4

5 Tyvärr finns ingen statistik på kvinnors andel av förmögenhet före 2000 så någon jämförelse kan inte göras. Men 2004 ägde den genomsnittliga kvinnan kronor mindre än den genomsnittlige mannen 2. Det är en rejäl skillnad, som regeringen Persson borde ha ägnat mer energi åt att åtgärda. Särskilt som kapital är viktigt för att kunna starta företag, något kvinnor inte gör i lika hög utsträckning som män. Startar inte kvinnor företag, får de heller ingen makt och inflytande i näringslivet. Andelen sjukskrivna som är kvinnor har ökat med en tredjedel mellan 1994 och 2005, medan andelen sjukskrivna som är män inte förändrats alls under perioden. (Se tabell 3) Andelen personer med förtidspension/sjukbidrag respektive sjukersättning/aktivitetsersättning har ökat mellan 1994 och Ökningen har varit störst bland kvinnor. (Se tabell 4) Kvinnor återfinns alltså i högre utsträckning i lågbetalda yrken som gör dem sjuka. Varför? Och varför har regeringen inget gjort för att komma tillrätta med problemet? Ökningen av förtidspensioneringar, i kombination med den redan låga inkomsten, som förtidspensionen baseras på, kommer leda till en stor grupp kvinnliga fattigpensionärer. Sammantaget är det tydligt att kvinnor har långt kvar innan de har samma möjligheter till ekonomiskt oberoende som män. Målet har därmed inte uppnåtts. Tabell 1. Sjukskrivna kvinnor och män Antal sjukskrivna Antal registrerade Andel sjukskrivna, % försäkrade År Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor ,2 2, ,8 4, ,2 3,6 2 Statistik från SCB. Medelvärdet för tillgångar och skulder var kronor för kvinnor och kronor för män

6 Tabell 2. Män och kvinnor med förtidspension/sjukbidrag respektive sjukersättning/aktivitetsersättning. Samtliga pensionstagare. Antal pensionstagare Antal registrerade försäkrade Andel pensionstagare bland de försäkrade, % År Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor ,6 6, ,5 6, ,3 8,9 Företagande och jobb Mål: Lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män ifråga om företagande, arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Resultat: Icke godkänt! Andelen kvinnor som driver företag ligger kvar på 25 procent, vilket är samma siffra som Arbetsmarknaden är fortfarande starkt könssegregerad och andelen chefer som är kvinnor ligger kvar på procent. Andelen kvinnor som driver företag har legat runt 25 procent sedan Visserligen har andelen kvinnor bland nyföretagarna ökat från 25 till 32 procent mellan 1994 och , men ändå ligger andelen kvinnor som driver företag kvar på samma nivå som Rimligen kan detta ses som ett utslag av att kvinnor i större uträckning än män lägger ner sina företag. De indikatorer vi har använt för att mäta kvinnor och mäns lika förutsättningar i fråga om arbete, anställningar och andra arbetsvillkor är könssegregation på arbetsmarknaden, hur stor andel av deltids- respektive heltidsarbete som utförs av kvinnor, och hur stor andel av kvinnor som pendlar till jobbet och hur stor andel av kvinnor som är chefer. SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) Statistik från ITPS 3 4 6

7 Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad 5, ur två aspekter. Dels genom att hälften av alla kvinnor jobbar i offentlig sektor, medan endast 20 procent av männen gör det. Dels genom att 27 av de 30 största yrkena är att betrakta som könssegregerade. 6 Av alla heltidsanställda i åldrarna år har andelen kvinnor stigit från 38,4 procent år 1994 till 40,6 procent år Samtidigt har andelen kvinnor bland de deltidsanställda sjunkit från det höga talet 83,6 procent till nästan lika höga 78,6 procent. Att andelen kvinnor bland dem som deltidsarbetar är så hög kan visserligen bero på att kvinnor själva väljer att jobba deltid men det kan ändå ses som ett utslag för att kvinnor inte har samma arbetsvillkor som män. Av alla som pendlar till jobbet har andelen kvinnor legat på lite drygt 40 procent sedan Även detta kan ses som att kvinnor inte har samma villkor vad gäller arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet som män. Andelen kvinnliga chefer inom olika chefskategorier ligger mellan ca procent, och har gjort så sedan 1996 som var det första undersökningsåret. Den enda kategori som avviker tydligt är verkställande direktörer, verkschefer m.fl., där andelen ligger runt 10 procent. Andelen kvinnor i styrelser för privata, börsnoterade företag låg år 2000 på 4,8 procent och har till år 2006 klättrat upp till 18,9 procent. Det är visserligen en markant ökning, men en ökning från en mycket låg nivå. Tabell 3 Antal chefer efter kategori och kön, åren 1996, 2000 och Antalet anges i 100-tal Chefskategori Andel kvinnor (%) År Högre ämbetsmän och politiker 29,2 36,7 36,2 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Verkställande direktörer, verkschefer m.fl 10 9,4 8,4 Drift- och verksamhetschefer 30,1 28,4 32,2 Chefer för särskilda funktioner 24, ,4 5 Ett yrke betraktas som jämställt då inget kön understiger 40% 6 På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet SCB År 1994 var andelen kvinnor som pendlade 41,8 % och år 2004 var siffran 42,3 %. Statistik från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) SCB. 7

8 Chefer för mindre företag och enheter 25 28,6 30,7 Totalt 23,9 25,2 27,4 1 Siffrorna är ungefärliga p g a att överblicken över privata företag inte är komplett. I kolumnen Totalt är siffrorna avrundade till närmaste 100-tal. (Brantingson ) Källa: Lönestrukturstatistik, SCB Utbildning Mål: Lika tillgång för flickor och pojkar, kvinnor och män till utbildning och samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger Resultat: Knappt godkänt Inom grund- och gymnasieskolan klarar sig flickor i genomsnitt bättre än pojkar. Därför är det anmärkningsvärt att andelen kvinnor som går forskarutbildning, som är doktorander och professorer är lägre än andelen män. Mest anmärkningsvärt är den otroligt låga andel, 16,7 procent, kvinnor som är professorer. Enligt SCB:s statistik över befolkningens utbildningsnivå i åldrarna år är andelen män som enbart har förgymnasial utbildning större än andelen kvinnor. Andelen kvinnor med denna utbildningsnivå har sjunkit från ca en fjärdedel år 1994 till en sjättedel år Strax under hälften av dem som går vidare till gymnasieskolan avslutar sin utbildning efter detta. Andelen kvinnor som bara har gymnasieutbildning har sjunkit något, i takt med en ökning av andelen kvinnor med fullföljda eftergymnasiala studier hade 37 procent en eftergymnasial utbildning, vilket är 7 procentenheter högre än männens andel. Bland landets doktorander och professorer är fördelningen mellan könen ojämn. Dock har kvinnornas andelar ökat stadigt sedan Då var en tredjedel av doktoranderna och 7,6 procent av professorerna kvinnor hade andelarna stigit till närmare hälften av doktoranderna och 16,7 procent av professorerna. Sammantaget är det tydligt att det i princip endast är inom grund- och gymnasieutbildningen som kvinnor klarar sig bättre än män. För inom högskolevärlden händer något. Trots att fler 8

9 kvinnor än män har eftergymnasial utbildning är det en lägre andel kvinnor som går forskarutbildning, som är doktorander och professorer. Mest anmärkningsvärt är den otroligt låga andelen kvinnor som är professorer. Det är därmed osäkert om kvinnor och män i praktiken har lika tillgång till utbildning. Inom området samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger finns ingen tillgänglig statistik mellan åren 1994 och 2005, vilket i sig är anmärkningsvärt. Regeringen har alltså jobbat efter ett mål som inte går att utvärdera. Tabell 4. Utbildningsnivå efter kön (25-64 år), åren 1994, 2000 och 2005 År Antal Förgymnasial utb. (%) Gymnasial utb. (%) Eftergymn. utb. (%) Forskarutb. (%) Uppgift saknas (%) Summa procent 1994 Kvinnor ,3 1 98,3 Män , Totalt ,7 1 98, Kvinnor ,7 1 99,7 Män ,3 1 99,3 Totalt , Källa: SCB:s statistik över utbildning och forskning Delat ansvar för hem och barn Mål: Samma ansvar för kvinnor och män för arbetet med hem och barn Resultat: Icke godkänt! Kvinnors uttag av föräldraledigheten har visserligen minskat, medan männens uttag ökat, men det är från en mycket låg nivå (9,5 %) till en låg nivå (19,5 %). Mäns uttag av dagar för vård av sjukt barn har endast ökat med 2,5 procentenheter och ligger 2005 på 36,2 procent. Kvinnors del av hemarbetet har visserligen minskat, men männens har inte ökat, vilket gör att kvinnor fortfarande utför merparten av allt hemarbete. 9

10 Inom området hem och barn finns i princip bara statistik över hur arbetet med barnen är fördelat. Jämförande statistik för hur män och kvinnor fördelar hemarbetet finns inte för perioden 1994 till 2006, vilket i sig är ett underkännande för regeringens politik, då det är omöjligt att se vad regeringens politik har lett till. De färskaste uppgifterna om hur mycket tid kvinnor och män lägger ned på hemarbete, det vill säga produktivt oavlönat arbete, finns i SCB:s tidsanvändningsundersökning Tid för vardagsliv från år 2000/01 8. I denna utredning gjordes en jämförelse med den första studien av samma slag, som utfördes 1990/91. Några uppgifter för åren 1994 och 2005 finns alltså inte. Enligt tidsanvändningsundersökningen har den totala veckoarbetstiden minskat för såväl kvinnor som män. Kvinnor ägnade då kortare tid åt hemarbete och männen lade ned mindre tid på betalt arbete. Männens andel av hemarbetet har inte minskat, men då kvinnornas del har gjort det har skillnaden mellan männens och kvinnornas hemarbete minskat. Detta kan tolkas som ett steg mot ökad jämställdhet mellan könen 9. Dock är det alltjämt kvinnorna som gör huvuddelen av hemarbetet. I åldersgruppen år utför kvinnorna 4,25 timmars hemarbete per dag och männen drygt tre timmar. Detta innebär att kvinnornas tidsinsatser utgör 58 procent och männens 42 procent av hela tidsinsatsen i hemarbete. Ytterligare indikatorer som kan ge en fingervisning om hur väl kvinnor och män delar på arbetsfördelningen i hemmet är uttag av föräldrapenning, uttagna dagar för vård av barn, andelen kvinnor som pendlar till jobbet samt hur stor andel kvinnor respektive män som arbetar deltid. Sedan 1994 har män höjt sitt uttag av föräldraledigheten med 8,6 procentenheter och sitt uttag av dagar för vård av barn med 2,7 dagar. Kvinnors heltidsarbete har ökat med 2,2 procentenheter, samtidigt som andelen kvinnor som pendlar legat nästan konstant sedan Under perioden 1994 till 2005 har andelen män som tar ut föräldrapenning ökat, men från en mycket låg nivå till en låg nivå. Uttagna dagar för vård av barn har endast ökat lite, från 33,5 till 8 SCB, 9 Rydenstam (2002), 10

11 36,2 %. Det är långt kvar till målet om jämställdhet mellan kvinnor och män i ansvaret för hem och barn. Tabell 5. Uttag av föräldrapenning, kvinnor och män År Kvinnor Män Samtliga Kvinnor, % Män, % ,1 10, ,6 12, ,5 19,5 Tabell 6. Uttagna dagar för vård av barn, kvinnor och män År Kvinnor Män Samtliga Kvinnor, % Män, % ,5 33, ,6 34, ,8 36,2 Frihet från sexualiserat våld Mål: Frihet från sexualiserat våld Reslutat: Icke godkänt! Antalet anmälda våldtäkter har ökat med 45 procent sedan 1994 och andelen anmälda fall av misshandlade kvinnor har ökat med 30 procent sedan Antalet anmälda våldtäkter har mer än fördubblats mellan 1994 och 2005, vilket delvis kan förklaras genom en lagändring som trädde i kraft den 1 april För att få mer jämförbara siffror använder vi istället siffran från 2004, då våldtäkter anmäldes 10. Detta leder ändå till en ökning av antalet våldtäkter med 45 procent

12 Även kvinnors egna upplevda rädsla för våld ligger i princip kvar på samma höga nivå som Var fjärde kvinna är alltså rädd att utsättas för våld. Antalet anmälda fall av misshandel av kvinnor har ökat med cirka 30 procent 12. Enligt Brås egna uppskattningar beror troligtvis ökningarna på att man idag i högre grad än tidigare anmäler misshandel som man utsatts för, i kombination med att det faktiska våldet har ökat. Kvinnomisshandeln har alltså ökat, inte minskat vilket var målet. Friheten från sexualiserat våld är alltså ytterligare ett område där regeringen har misslyckats med att nå det uppsatta målet. Representation i politiken Mål: En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män Resultat: Icke godkänt! Andelen förtroendevalda kvinnor har minskat inom landstingsfullmäktige, men ökat inom övriga sektorer. Dock marginellt inom flera av dem. Andelen kvinnor är inte 50 procent eller över inom något av de undersökta områdena. Inom den politiska sfären är visserligen kvinnorepresentationen relativt hög, men inte inom ett enda område är andelen kvinnor 50 procent eller högre. Att alla kategorier ska innehålla exakt 50 procent män och 50 procent kvinnor är vare sig rimligt eller eftersträvansvärt, men alla kategorier borde sammanräknat snitta på 50 procent, men så är inte fallet. Målet om en jämn fördelning av makt och inflytande har därmed inte anses vara uppfyllt. Givetvis är det inte regeringen som utser de förtroendevalda, utan folket, men det kan ändå ses som regeringens ansvar att målet inte har uppfyllts. Tabell 7. Andelen förtroendevalda som är kvinnor, i procent År 1994 var siffran 25 procent och år 2005 var siffran 26 procent. 12

13 Kommunfullmäktige 41,6 42,4 Landstingsfullmäktige 48,2 47,3 Riksdagen 40,4 45,3 När det gäller chefer för myndigheter, ordföranden för statliga utredningar och styrelseledamöter, ordföranden och VD:ar i statliga bolag är det i högsta grad regeringen som är ansvarig för hur representationen ser ut. Andelen kvinnor har visserligen ökat, och på flera punkter ser det mycket bra ut, 48 procent kvinnor i myndigheternas styrelser är en bra siffra, men när det handlar om ordförandeposter krymper genast andelen kvinnor. Rimligen borde andelen kvinnor snitta på 50 procent, men så är inte fallet. Endast för posten sekreterare och övriga i statliga utredningar är andelen kvinnor över 50 procent (55 %) 13. Det är tydligt att andelen kvinnor ökar i takt med att graden av makt minskar. Tabell 8. Andel kvinnor på ledande positioner i samhället, i procent Styrelse för statliga bolag hel- och delägda Ordförande för statliga bolag hel- och delägda 7 22 Styrelse för statliga bolag helägda Ordförande för statliga bolag helägda Statliga utredningar Ordförandepost i statlig utredning Styrelse för myndighet Ordförande för myndighet Skr. 2005/06:103, bilaga 3 13

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet?

Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet? Länsstyrelsen Visby 2007-05-28 Gotlands län Teamet för hållbar Utveckling Kicki Scheller Särskilt sakkunnig i jämställdhet Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet?

Läs mer

Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet

Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet 2015 1 (6) Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet Indikatorerna Indikatorerna är indelade i fyra områden, dvs. de jämställdhetspolitiska målen: Makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Bilaga 3. Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Bilaga 3. Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män Bilaga 3 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män Bilaga 3 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 7 1 Jämställdhetspolitikens mål och

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring?

Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring? Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring? Fler män än kvinnor pendlar men kvinnorna står för ökningen Foto: Michael Malmborg 2008-10-31 Maria Larsson Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

TABELLFÖRETECKNING. LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr

TABELLFÖRETECKNING. LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr Lycksele i siffror Lycksele i siffror TABELLFÖRETECKNING LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr VI SOM BOR I LYCKSELE Befolkningsförändring Utrikes

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Analys och uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget

Analys och uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget 2012-06-08 005506-2012 1 (51) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 6 Analys och uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget - Återrapportering enligt regleringsbrevsuppdrag för 2012 Postadress

Läs mer

Från ojämställdhet till jämställdhet. Göteborg 15 oktober 2014. Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun

Från ojämställdhet till jämställdhet. Göteborg 15 oktober 2014. Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun Från ojämställdhet till jämställdhet Göteborg 15 oktober 2014 Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun Svensk jämställdhetspolitik Vad? Politik: Jämställdhetspolitiska mål Varför? Teori: Genussystemteorin

Läs mer

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll?

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll? Inledning Som titeln antyder är syftet med den här undersökningen att ta reda på om svensk hälso- och sjukvård är jämställd. Det är en fråga som kan analyseras utifrån olika perspektiv, vilka i huvudsak

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, a-smedjan.se Författare: Christer Persson Författaren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996 OKTOBER, 01 Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 199 Susanne Spector Metod Sverige gick i början av 1990-talet snabbt från full sysselsättning till en djup lågkonjunktur. Trots att folkhälsan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Tjänsteskrivelse 1 (8) Handläggare Lena Öijen Barn- och utbildningsnämnden Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Sammanfattning I tidigare tjänsteskrivelse (BUN 2015.0404, 2015-08-25)

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Lektion 17 SCIC 24/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Om Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/omfk) Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Underlag till kongressutbildning

Underlag till kongressutbildning HANDLINGAR KONGRESSUTBILDNING Underlag till kongressutbildning Det här dokumentet innehåller handlingar till utbildningarna inför kongressen 2015. Materialet kommer vi att använda när vi tränar kongress

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2014

Övergångar från gymnasium till högskola 2014 FS 15:5 15-11- FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 14 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 1 Ekonomiska resurser för

Läs mer

PM S satsar inte på skolan

PM S satsar inte på skolan PM S satsar inte på skolan Sammanfattning: Lärarlöner: En ny undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att grundskolelärare i socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! /Jurister Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Därför tjänar män mer än kvinnor

Därför tjänar män mer än kvinnor Därför tjänar män mer än kvinnor Löneskillnadernas utveckling bland SACO-förbundens medlemmar mellan 1996 och 2001 Thomas Ljunglöf och Galina Pokarzhevskaya 2003 Inledning och sammanfattning 2 Strukturella

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) Jämställdhet i arbetslivet

Motion till riksdagen 2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) Jämställdhet i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) Jämställdhet i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Papers Serie No 116 Suntory and Toyota International centers for Economics and Related Disciplines London

Papers Serie No 116 Suntory and Toyota International centers for Economics and Related Disciplines London 1 Att bli förälder 7 Se tabell tabell 1.1 De allra flesta unga tänker sig att de en gång ska ha barn och familj. Det har framkommit i flera enkäter både under 2000-talet och dessförinnan. Våren 2000 svarade

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov December 2014 Förord Det råder bred enighet om att ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Regeringens skrivelse 2005/06:213

Regeringens skrivelse 2005/06:213 Regeringens skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Skr. 2005/06:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 juni 2006 Göran Persson Jens Orback (Näringsdepartementet)

Läs mer

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Mars 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Stockholm den 3 september 2009

Stockholm den 3 september 2009 Stockholm den 3 september 2009 Författare till rapporten är Medlingsinstitutets John Ekberg och Linda Holmlund. Lena Nekby, Stockholms Universitet har medverkat med text till avsnittet om den könssegregerade

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Bilaga till Vinst och Värderingar i non profit vård och social omsorg Maj 2009 Famnas medlemsorganisationers tillväxt och utveckling åren 2003-2008

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer