SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökningar om internationaliseringsbidrag återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller att internationaliseringsbidrag lämnas i enlighet med förslag i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande {& t Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att anta regler för så kallat internationaliseringsbidrag. Till oktober 2012 har 12 ansökningar inkommit, varav en har återtagits. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott , då det återremitterades till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Av de 11 ansökningarna föreslås två avslås och en lämnas utan avseende. Resterande ansökningar föreslås beviljas delvis. De flesta ansökningar avser en reseperiod på ungefar en vecka. Ansökningarna avser kostnader för totalt kronor, men bifall föreslås endast för kronor. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att anta "Regler för bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för verksamhets- och arbetsrelaterade resor utomlands- Internationaliseringsbidrag" samt att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. Reglerna reviderades av kommunstyrelsen Av reglerna framgår bland annat att ansökan ska avse verksamheter med egen budget i kommunen och kan lämnas två gånger per år; före 1 april och före 1 oktober. ska innehålla: Uppgift om vilken verksamhet som är sökande Uppgift om vilka anställda som ska delta i resan Programbeskrivning för resan Uppskattad kostnad för resan Underskrift av verksamhetens chef avseende tjänstemän och/eller den förtroendevalde som ansöker om bidrag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Sidan 2 av 7 Till 1 oktober 2012 har 12 ansökningar inkommit, varav en har återtagits. Kvarstående 11 ansökningar finns i bilaga 1. Samtliga ansökningar utom en avser resor för enbart tjänstemän. Kommunledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsens arbetsutskott att reducera vissa kostnader och/eller antal deltagare. Återremiss Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott , då det återremitterades till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontorets beredning Regler Enligt "Regler för bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för verksamhets- och arbetsrelaterade resor utomlands- Internationaliseringsbidrag" omfattar bidraget kostnader för själva resan, boendet samt i förekommande fall för visum och tolk. Kostnad för mat beviljas inte, detta kan sökas genom traktamente för utlandsresa. Vid beräkning av eventuellt avdrag för lunch/middag har kommunledningskontoret använt Skatteverkets bestämmelser. Antal förtroendevalda Av reglerna framgår vidare att samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommuns nämnder inklusive kommunstyrelsen och fullmäktige är berättigade att ansöka om bidrag. Antalet är begränsat till arbetsutskott eller motsvarande antal. Det genomsnittliga antalet förtroendevalda i kommunens arbetsutskott uppgår till fem personer. Antal tjänstemän Reglerna för antal tjänstemän, som kan omfattas av ansökan, är inte lika tydliga utan avser ett mindre antal av personalen inom verksamheten. Kommunledningskontorets bedömning är att ett mindre antal bör röra sig om tre personer, för att föra med sig goda exempel tillbaka till den egna verksamheten. Så som reglerna nu är utformade kan gruppen bli större om både förtroendevalda och tjänstemän beviljas bidrag. Programbeskrivning Reglerna ställer inga krav på innehållet i programbeskrivningen annat än att goda exempel i andra länder ska preciseras i ansökan. Information Kommunledningskontoret har nyligen publicerat information och ansökningsblankett på kommunens intranät. Konsekvensbeskrivning med anledning av återremissen Kommunledningskontoret har givit de sökande verksamheterna möjlighet att inkomma med konsekvensbeskrivningar av föreslagna reduceringar

3 Sidan 3 av 7 avseende framför allt antal deltagare. Därutöver har tidigare förslag reviderats avseende ett fåtal ansökningar. Verksamheternas konsekvensbeskrivningar redovisas i förekommande fall nedan. 1. Barn-och utbildningskontoret, Sofielundsskolan Studieresa för tre tjänstemän på internationell skola utanför Paris i Frankrike. Syftet är bland annat att ta del av nyheter inom språkinlärning. saknar namn på deltagarna, uppskattad kostnad för resan och underskrift av verksamhetens chef. Denne har beretts tillfälle att inkomma med kompletterande uppgifter, men så har inte skett. Sofielundsskolans ansökan avslås. 2. Kommunledningskontoret, Plan- och exploateringsavdelningen Studieresa för fyra tjänstemän till Vancouver i Kanada, Portland i USA och Köpenhamn i Danmark. Syftet är att vidga kunskap och syn på begreppet hållbara städer samt hur framgångsrika städer arbetar med strategiska planer och program. Kostnaden för resan beräknas uppgå till kronor inklusive kronor per person för oförutsedda utgifter. Inga direkta konsekvenser för verksamheten om färre personer åker. Däremot kan begränsningar införda i efterhand få konsekvenser för viljan att lägga ner arbete på liknande projekt i framtiden. bifalles för tre tjänstemän (istället för fyra) till en kostnad av totalt kronor (istället för ). Kostnader för oförutsedda utgifter har inte medgivits. 3. Barn- och utbildningskontoret, skolutvecklare Studieresa för fyra tjänstemän till Ontario i Kanada. Syftet är att studera skolutvecklingsstrategi och arbetet med att utveckla förmågorna avseende läs-, skriv- och matematikkunskaper i de tidiga åldrarna. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor.

4 Sidan 4 av 7 Bättre genomslagskraft på hemmaplan om angivna deltagare får åka. Bidrag för färre deltagare innebär att några kan delta och förmedla till övriga. bifalles för tre tjänstemän (istället för fyra) till en kostnad av totalt kronor (istället för ). 4. Barn- och utbildningskontoret, Töjnaskolan Studieresa för sex tjänstemän till London i Storbritannien. Syftet är att utveckla det entreprenöriella lärandet. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor. Om verksamheten inte får täckning för samtliga, blir den tvungen att minska kostnaderna för annan fortbildning/studiebesök. bifalles för tre tjänstemän (i stället för sex) till en kostnad av totalt kronor (i stället för ). 5. Socialnämnden/socialkontoret Studieresa för fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän till Changping, Beijing i Kina. Syftet är att undersöka hur Sollentunamodellen har påverkat den famiijecentral, som har skapats i Changping och att se likheter och olikheter. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor. Kostnaden inkluderar frukost, fyra luncher och sju middagar, vilket ingår i paketresan. Om färre ska åka och andra få resan återberättad kommer mycket av kunskap att gå förlorad. Att på plats se, möta personal och ställa egna frågor till den personal man själv utbildat är en viktig läroprocess. bifalles för totalt fyra förtroendevalda och tre tjänstemän (istället för fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän) till en kostnad av totalt kronor (istället för ). Kostnaden för paketresan har reducerats med totalt kronor för luncher/middagar.

5 Sidan 5 av 7 6. Barn- och utbildningskontoret, ledning och verksamhet Studieresa/konferensresa för sex tjänstemän till Kapstaden i Sydafrika. Syftet är att delta i konferens för att finna nya utvecklingsvägar och rön i matematikforskningen. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor, varav kostnaden för konferensdeltagande uppges vara kronor per deltagare. Bättre genomslagskraft på hemmaplan om angivna deltagare får åka. Bidrag för färre deltagare innebär att några kan delta och förmedla till övriga. bifalles för tre tjänstemän (i stället för sex tjänstemän) till en kostnad av kronor (istället för kronor). Kostnaden för konferensdeltagande kronor per person har inte medgivits. 7. Socialkontoret, enheten för flyktingintroduktion Studieresa för två tjänstemän till Addis Abeba i Etiopien. Syftet är att öka kunskapen för att förbereda ett gott mottagande för somaliska flyktingbarn samt att öka kunskapen om familjeåterförening, integration och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor. I kostnaden ingår förutom frukost även luncher och middagar i paketpriset. bifalles för två tjänstemän till en kostnad av kronor (istället för ). Kostnaden för paketresan har reducerats med totalt kronor för luncher/middagar. 8. Kultur- och fritidskontoret, biblioteket Studieresa för tre tjänstemän till Colorado i USA. Syftet är att inspireras av goda och långt utvecklade exempel för biblioteksverksamhet enligt en modern modell, som sätter medborgaren i centrum. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor. Inga större konsekvenser, letar efter billigare biljetter annars tas resterande belopp ur ordinarie drift. Eventuellt minskas kostnaderna för annan resa eller utbildning under 2013, verksamheten anser sig klara det.

6 Sidan 6 av 7 bifalles för tre tjänstemän till en kostnad av kronor (istället för ). Kostnaden för flygresa har reducerats till kronor per deltagare. 9. Vård- och omsorgskontoret, Solom Studieresa för 13 tjänstemän inom Sollentuna Äldrerehab till Hvidovre i Danmark. Syftet är att genom besök i äldreomsorg studera vardagsrehabilitering och aktivering samt rutiner runt hjälpmedelshantering. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor. Besöket blir mer givande och lärorikt om olika fokusområden kan delas upp och danska kollegors erfarenhet och arbetssätt kan inhämtas och reflekteras över vid hemkomst. Tänkbart alt dela gruppen och åka två gånger. bifalles för tre tjänstemän (istället för 13) till en kostnad av kronor (istället för ). 10. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, Rudbeck - tilläggsansökan Komplettering av redan bifallen ansökan om resa till London i Storbritannien; ytterligare två deltagare för samma kostnad. Syftet är att studera skolans infrastruktur och administration, övervakning, in- och utpassering samt schemaläggningssystem. Kostnaden för resan täcks av tidigare beviljad ansökan för åtta tjänstemän. gör inga anspråk på bidrag och lämnas därmed utan avseende. 11. Montessoriförskolan Myggan Studieresa för fem medarbetare till Paris i Frankrike. Syftet är att ta del av hur montessoripedagogiken tillämpas i en fransk internationell förskola. Kostnaden för resan beräknas uppgå till totalt kronor. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret rekommenderar att ansökan avslås på grund av att deltagarna inte är anställda inom Sollentuna kommun.

7 Sidan 7 av 7 Enligt 8 kap. 21 skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till en fristående huvudman för varje barn vid förskolan. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration lokalkostnader Tilläggsbelopp kan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunledningskontorets uppfattning är att det i begreppet omsorg och pedagogisk verksamhet ingår kompetensutveckling av personalen inom den fristående verksamheten. Vid barn- och ungdomsnämndens fördelning av pengar till de egna verksamheterna och de fristående verksamheterna är kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet inräknat. Kommunledningskontoret anser att möjligheten att få internationaliseringsbidrag kan jämställas med de kommunalanställdas möjligheter att delta i chefs-, ledarskaps- och medarbetarakademierna eller med möjligheten att nyttja motionslokalerna i Turebergshuset samt rätten till subventionerad lunch. Därför bör internationaliseringsbidraget falla utanför skollagens krav på likabehandling. Montessoriförskolan Myggans ansökan avslås. Kommundirektör Bilagor: 1. Ansökningarom internationaliseringsbidrag

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer