Smittskydd Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskydd Stockholm"

Transkript

1 Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI... 4 Tuberkulos / Pneumokocker... 5 Antibiotokaresistenta bakterier... 6 Tarminfektioner och hepatit A... 7 TBE / Legionella... 8 Varsågod kära läsare, här är årets första Smittskydd Stockholm, fullmatad med 27 års statistik över sjukdomar ingående i smittskyddslagen och kommentarer kring enskilda diagnoser. Som vanligt har det gångna året varit mycket händelserikt ur smittskyddssynpunkt. Enhetens arbete består inte bara av övervakning och uppföljning av sjukdomar som anmäls enligt smittskyddslagen, utan även operativa insatser inom smittskyddsområdet, ett omfattande planeringsarbete avseende handläggningsrutiner av såväl enskilda sjukdomar som övergripande epidemiberedskap, ett flertal utbildnings- och informationsinsatser, samt organiserandet av olika preventiva insatser. Några exempel på vad vi arbetat med, respektive medverkat till att åstadkomma, under året är: Framtagandet av en landstingsövergripande influensapandemiplan Fortsatt satsning på förbättrat omhändertagande av personer som söker asyl respektive är anhöriginvandrare när det gäller tillgänglighet och genomförande av hälsosamtal Kartläggning av det ökade antalet hiv-smittade bland intravenösa missbrukare, vilken visat att flertalet smittats med samma virusstam under de senaste 2 åren och att smittvägen i regel har varit delade sprutor eller parafernalia Framtagandet av ett förslag, i samverkan med beroendevård och infektionsklinik, för hur en ökande smittspridning av hiv i missbrukarkretsar ska kunna stoppas Uppmärksammat och påverkat landstingsledningen till en ökad satsning på STI-mottagningar p.g.a. kraftig ökning av antalet klamydiasmittade i länet Uppstart av allmän pneumokockvaccinering av barn vid, 3 och 5 månaders ålder Framtagandet av handläggningsrutiner för ESBL extended spectrum beta-lactamases producerande (=antibiotikaresistenta) tarmbakterier Antalet nydiagnosticerade patienter med MRSA var för första gången, sedan arbetet för att begränsa spridningen startade 23, färre än året innan En pilotstudie har genomförts avseende attityder och följsamhet till behandling av tuberkulos i befolkningsgruppen med somaliskt ursprung Vi har uppnått en > 7%-ig vaccinationstäckning med influensavaccin hos personer 65 år eller äldre i SLL Trevlig läsning, Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare Foto: Uno Bernhardsson Smittskyddsenheten Norrbacka 4 tr Stockholm Telefon: ,

2 2 Tabell 1. Anmälningspliktiga sjukdomar i Stockholms län AIDS Amöbainfektion Botulism Brucellos Campylobacterinfektion Cryptosporidiuminfektion Denguefeber Echinokockinfektion* EHEC** Giardiainfektion Gonorré Haemophilus infl. invasiv inf Hepatit A Hepatit B akut Hepatit B smittbärare Hepatit C Hepatit D Hepatit E HIV HTLV 1 / HTLV Infektion av atypiska mykobakterier Kikhosta Klamydia Kolera 1 Legionärssjuka Leptospiros Listerios Malaria Meningokockinfektion MRSA Mässling Nephropathia epidemica Papegojsjuka 3 1 Paratyfoidfeber Pneumokocker med nedsatt känsl. för pc Påssjuka Q-feber - 1 Röda hund 1 Salmonellainfektion Shigellainfektion Syfilis TBE Tuberkulos Tularemi Tyfoidfeber Vancomycinresistenta enterokocker Vibroinfektion exkl. kolera Yersiniainfektion Antal anmälda fall av invasiv infektion med pneumokocker och ß-hemolyserande grupp-a-streptokocker har ej tagits med i statistiken. För följande sjukdomar har inga fall rapporterats under aktuell period: difteri, mjältbrand, pest, polio, rabies, SARS, gula febern, stelkramp samt trikinos. * Majoriteten av de anmälda fallen 27 är diagnostiserade tidigare år, innan diagnosen var införd i smittskyddslagen. ** visas endast EHEC serotyp O 157.

3 Hepatit B och C 3 Akut hepatit B Under 27 har 42 patienter diagnostiserats med akut hepatit B. Det är på samma låga nivå som åren 25 och 26 och lägre än åren dessförinnan. De helt dominerande smittvägarna är, liksom tidigare år, sexuell smitta och intravenöst missbruk (sprutdelning), vilket framgår av figur 1. Minskningen av akut hepatit B har huvudsakligen skett bland intravenösa missbrukare. Mer än hälften av fallen faller utanför identifierade riskgrupper för hepatit B. Inhemsk smitta har angivits i 75 % av fallen. Kronisk hepatit B Majoriteten av personer med kronisk hepatit B kommer från länder där prevalensen av infektionen är betydligt högre än i Sverige. Således har de med kronisk hepatit redan smittats vid ankomsten till Sverige. Under 27 rapporterades 312 patienter med kronisk hepatit B, vilket är fler än under 26 då 256 personer rapporterades. Endast i 22 fall har Sverige angivits som smittland medan Afrika angivits i 47 fall varav Somalia dominerar med 22 fall. Afghanistan, Irak och Iran är uppgivna som smittland i 7, 9 respektive 4 fall och Kina och Mongoliet i 8 respektive 7 fall. Fortfarande kommer många med kronisk hepatit B från Turkiet, 2 personer år 27. Uppgift om smittland saknas i klinisk anmälan från behandlande läkare i 121 fall och klinisk anmälan saknas i 94 fall. Smittväg är i de flesta fall oklar. Emellertid anges för tre patienter vårdrelaterad smitta som sannolik smittväg. Ingen av dessa har smittats i Sverige. Figur 1. Akut hepatit B Hepatit B, gravida kvinnor och uppföljning av deras barn I januari 25 påbörjades en studie i länet i samband med att allmän screening av gravida infördes. Samtidigt ändrades postexpositionsschemat för barn till hepatit B positiva mödrar. Barnen vaccineras med monovalent hepatit B vaccin (om modern är HBeAg pos även immunglobulin) vid födelsen och vid en månads ålder. Därefter ges hexavalent vaccin, som innehåller hepatit B antigen tillsammans med antigen mot ytterligare fem agens, vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Injektionssmitta Sexuellt Totalt Efter den 3 juni 27 har inga fler kvinnor inkluderats i studien. Under studieperioden har 329 gravida diagnostiserats med hepatit B. Av dessa är 9 % HBeAg positiva, dvs högsmittsamma, vilket är cirka 5 % högre än i tidigare studier. I studien ingår 339 barn födda av hepatit B positiva mödrar. Serologisk kontroll vid månaders ålder visar att ingen av de hittills uppföljda barnen har smittats med hepatit B. Alla har också en hög nivå av anti HBs som tecken på en tillfredställande genomförd vaccinationsprofylax. I ett fall har föräldrarna avstått från att vaccinera sitt barn. Hepatit C Totalt har 594 patienter med hepatit C anmälts från laboratorierna. Av dessa finns smittskyddsanmälan på 78 %. Sex patienter har akut hepatit C. Sju patienter har vårdrelaterad smitta men endast en har sannolikt smittats i Sverige. Harpest Från att tidigare huvudsakligen spridits i södra delarna av Norrland har harpest under senare år fått fäste i Svealand inklusive Stockholm. Under 27 rapporterades dock färre patienter med harpest än tidigare år (figur 2) och endast 8 patienter var smittade i Stockholms län. Intressant att notera är att liksom under de senaste åren har mer än hälften av fallen uppgivit Stockholms län med omgivningar som smittort. Figur 2. Antal patienter med harpest Smittade utanför SLL 45 Smitta i SLL

4 4 Hiv/STI Hiv Antal nu levande med hiv/aids i Stockholms län beräknas till 2879 varav 7 % är män. De senaste åren ser vi en oroande ökning av inhemsk smittspridning, bland personer som injicerar narkotika och bland män som har sex med män (MSM). Det finns en liten men växande kohort av hivinfekterade barn som blivit tonåringar och unga vuxna, som behöver särskilt stöd. Under 27 rapporterades 242 personer med hiv, 192 var nydiagnostiserade medan de övriga kände till sin diagnos men har flyttat till Stockholm från annat land eller län. Smittväg och smittland framgår av figur 3. 2 fall av aids, varav18 samtidig hiv/ aids-diagnos, anmäldes 27. Nio av dessa sent diagnostiserade hade smittats via sex mellan man och kvinna, sex via sex mellan män, en via intravenöst missbruk och ett barn föddes hiv infekterad och dog i AIDS postnatalt. Under 27 handlades 2 personärenden, vilket är en nära 5 % ökning jämfört med år 26. Detta reflekterar sannolikt ett ökat samarbete mellan behandlade läkare och smittskyddsläkaren men också en ökad belastning i hiv-vården. En ansökan gällande tvångsprovtagning och 2 ansökningar gällande tvångsisolering relaterad till hiv, har ställts till länsrätten. 85 män och 3 kvinnor under 27, diagnostiserades med annan könssjukdom. Klamydia Under 27 rapporterades totalt fall av klamydia, vilket är en ökning med 51 % jämfört med 26 (figur 4). Minskningen under 26 var helt säkert beroende på lab-metodernas försämrade sensitivitet, vilket justerades redan i januari-februari 27. Könsfördelningen är helt oförändrad jämfört med tidigare år och kvinnor utgör fortfarande totalt 56 % av alla rapporterade fall. Åldersfördelningen har förskjutits något mot yngre åldrar. Andelen tonåringar var 29 % och 85 % var under 3 år. Bara 2,5 % har smittats via homosexuell kontakt och andelen som smittats utomlands är 5 %. Figur 3. Hiv fördelat på smittland och smittväg Stockholms län Gonorré Under 27 rapporterades totalt 298 fall. Av de anmälda var 21 (7 %) tonåringar och andelen kvinnor utgjorde 14 % av totalantalet fall. Bland männen angavs i 53 % sex mellan män som smittväg. Andelen utlandssmittade bland heterosexuella har sjunkit från 5 % till 35 % jämfört med 26 men bland MSM har andelen ökat marginellt från 13 % till 16 %. Av tillgängliga data gällande framodlade gonokockstammar var 12/19 (63 %) resistenta mot ciprofloxacin. Fördelningen mellan olika serovarer är i stort sett oförändrad. Syfilis Antalet anmälda syfilisfall var 88 under 27 (86 män och 2 kvinnor). Av männen uppgav 94 % sexuell kontakt med män som smittväg vilket är en ökning ifrån 79 % år % angav att de smittats utomlands. Figur 4. Klamydia Stockholms län Heteosexuell Smittad i Sverige Homosexuell Smittad utomlands Intravenöst Ökningen ifrån 26 domineras alltså av inhemsk smitta bland MSM. Det är den grupp som haft högst frekvens syfilis under hela 2-talet och årsstatistiken har pendlat mellan 5 och 1 fall per år, varför årets siffror inte förvånar. Av de anmälda fallen rapporterades 53 (61 %) vara primär syfilis, 18 (2%) sekundär syfilis och övriga 17 (19%) tidig latent syfilis (< 2 år från smittotillfället). Övriga stadier av sjukdomen eller oklar syfilis är inte anmälningspliktig. STI-ärenden Antalet inkomna ärenden 27 gällande kontakter som ska provtas var för klamydia 4 734, gonorré 88 och för syfilis 35. Totalt antal ärenden gällande STI förutom hiv var under året 5 475, vilket jämfört med 26 innebär en ökning med 67 % ?

5 Tuberkulos 5 Under 27 rapporterades totalt 174 nya fall av tuberkulos. Detta motsvarar en incidens på 9/1. Majoriteten, 11 (63 %) av de insjuknade, var i åldern 2-5 år och 123 (71 %) är födda i länder/områden med hög tuberkulosförekomst (estimerad incidens > 1/1, WHO 23) och somalisk härkomst dominerar. Två tredjedelar av patienterna bedömdes vara smittade utomlands. Sverige angavs som smittland i 43 fall varav 25 också var födda i Sverige. Totalt anmäldes 2 barn, -19 år gamla, varav 9 födda i Sverige. Av samtliga patienter hade 93 (53 %) lungmanifestationer och 3 (17 %) ett positivt direktprov vid sputummikroskopi som indikator på hög smittsamhet. Av 22 resistenta isolat var 1 resistent mot samtliga basala TB läkemedlen (XDR = extensively resistant TB), 6 resistenta mot både rifampicin + isoniazid (MDR= multiresistent TB), 12 resistenta mot enbart isoniazid och 3 mot enbart pyrazinamid. Samtliga patienter med multiresistent tbc var smittade utrikes. Personärenden Under året har totala antalet personärenden varit oförändrat jämfört med 26 då vi hade en kraftig ökning jämfört med 25. Tre ärenden rörde personer som ej låter sig undersökas, 1 ärenden spårning av kontakter, 21 ärenden patienter som ej kommit på planerat återbesök eller misskött ordinerad behandling. En patient blev föremål för tvångsåtgärd med polishämtning. Epidemiologiska utredningar Tre mer omfattande utredningar gällande smittspårning har genomförts under året: en på skola, en bland hemlösa och en rörande busstransport från annat EU land. Ingen mer omfattande smittspridning kunde konstateras i dessa utredningar. Molekylär typning görs på samtliga isolat av M. tuberculosis. Stammar som bildar kluster sammanställs och analyseras kontinuerligt. Inget nytt utbrott har identifierats under 27, ytterligare två personer som tillhör det tidigare rapporterade kluster 49 har diagnostiserats. Figur 5. Tuberkulos uppdelat på ursprung och smittland Stockholms län Smittad utanför Sverige Smittad i Sverige Född i Sverige Född utrikes Pneumokocker Resistenta pneumokocker Antalet fynd av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (MIC,5 mg/l) har ökat sedan 1999, både totalt sett och hos barn < 7år varför andelen barn är i stort sett oförändrad. Flest fall ses bland de yngsta barnen och bara enstaka fall av barn > 5år. förskolor där man fann många nya fall (> 3 nya fall) var det i småbarnsgrupper med barn på 3 år eller yngre. Invasiv pneumokocksjukdom Under 27 har sammanlagt 25 fall av invasiv pneumokocksjukdom rapporterats. Det är i princip oförändrat jämfört med föregående år. Åldersfördelningen med en topp bland barn < 5år och sedan framför allt fall bland deras föräldrageneration samt farföräldrar ser också ut som tidigare år. Någon förändring p.g.a. vaccination av barn är alldeles för tidigt att se eftersom den påbörjades först i oktober 27. Under 27 genomfördes provtagning på 28 förskolor p.g.a. fynd av pneumokocker med MIC,5 mg/l mot pc och samtidig resistens mot 2 andra antibiotika. Totalt togs odlingar på 484 barn och man fann då 41 (8,5 %) nya fall vilket är något mer än de 3/534 (6 %) man fann 26. På de Tabell 2. Fall av pneumokocker med MIC,5 mg/l mot pc Totalt <7 år <7 år i %

6 6 Antibiotikaresistenta bakterier MRSA - meticillinresistenta stafylokocker År 27 diagnostiserades 353 personer med MRSA att jämföra med 36 året innan. Ökningstakten har under de senaste åren legat runt 15 %. Således ser vi ett trendbrott för 27 med utebliven ökning. Vid utgången av 27 kände vi till 1 31 personer med MRSA i Stockholms läns landsting. Totalt har 2 14 personer diagnostiserats med MRSA sedan år 2 men 75 personer har lämnat landstinget och 629 avlidit. MRSA odlingar Antalet odlingar som tagits med frågeställningen MRSA är fortfarande hög, närmare 178 odlingar genomfördes under 27 vilket är en ökning med 2 odlingar jämfört med 26. De flesta MRSA patienter (6 %) hittades vid riktad MRSA odling, varav knappt hälften av dessa vid smittspårning. Endast 7 % hittades vid intagningsodling. En stor del av MRSA patienter upptäcks vid allmän odling (4 %), d.v.s. odlingar tas utan misstanke om MRSA. Smittvägar Inom slutenvården har 46 patienter och 6 personal sannolikt smittats med MRSA (55 respektive 6 året innan). Större utbrott har identifierats inom akutsomatisk vård på Karolinska universitetssjukhuset, vilket berörde fyra kliniker inom vården på akutsjukhus, där två kliniker hade patienter på samma avdelning, samt inom geriatriken. Vid samtliga dessa enheter har händelseförloppet och hygienrutiner gåtts igenom och åtgärder vidtagits där svagheter identifierats. Likaledes har vi sett en minskning av antalet smittade inom särskilda boenden från 49 personer 26 till 28 under 27. Utlandssmitta och samhällssmitta är de helt dominerande smittvägarna som drabbat 116 respektive 15 personer. PVL-toxin Panton-Valentine leucosidine är ett gift som bildas av vissa stafylokocker. Man har i flera europeiska länder samt i USA sett en ökning av samhällsförvärvade PVL-toxin producerande MRSA-stammar som förorsakat svåra infektioner som lunginflammationer och multipla osteomyeliter hos unga personer. Under senare år har man även haft spridning av PVL-toxin producerande stammar inom sjukvården i USA. PVL-toxin producerande MRSA stammar finns även i Stockholms län men huvudsakligen bland personer som smittats i samhället eller utomlands och endast vid enstaka tillfälle på sjukhusen. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vancomycinresistenta enterokocker är ytterligare en bakterie med allvarlig antibiotikaresistens som varit känd Figur 6. Smittväg för MRSA-patienter Antal (%) Samhälle Utland Slutenvård Okänd Särskilda boenden Vårdcentraler under flera år men där endast ett fåtal patienter tidigare diagnostiserats. I september hittades en patient med VRE på en av Karolinska universitetssjukhusets avdelningar och smittspårning visar att smittspridning har skett på fem olika avdelningar vid skilda kliniker. Totalt har 35 patienter identifierats med samma klon av vanb positiv VRE, varav 8 kliniska fall och 27 symtomfria smittbärare. Stora smittspårningsansträngningar har gjorts samtidigt som vårdhygieniska rutiner har gåtts igenom på nytt. Vid ytterligare två sjukhus har smittspridning i liten skala skett till en respektive två patienter. Totalt har under fall med VRE diagnostiserats varav 2 fall av vana positiva isolat och 39 fall av vanb. ESBL På senare år har det blivit allt vanligare med ESBL (extended spectrum ß-lactamase)-producerande stammar av gramnegativa bakterier vilket leder till krångligare och dyrare behandling samt längre vårdtider. För att kunna mota Olle i grind är det viktigt att övervaka förekomsten av dessa stammar, varför fynd av ESBL-producerande bakterier blev anmälningspliktiga för laboratorier i februari 27. Totalt under 27 anmäldes 54 patienter med fynd av ESBL i Stockholms län. Av dessa fann man 75 % i urinodlingar varav de flesta tagits i öppenvården. Vid smittspårningar runt fall på sjukhus har man funnit att många bär på ESBL-producerande bakterier i feces men att de troligen är samhällsförvärvade då vidare typning visat att de flesta isolaten inte hör ihop. Dock har man vid några tillfällen visat på smittspridning inom vården som berott på bristande hygienrutiner eller undermåliga isoleringsmöjligheter. Det har nu utarbetats program för handläggning inom slutenvård och särskilda boenden i Stockholms län, vilka återfinns på vår hemsida www. smittskyddsenheten.nu. Särskilda riskfaktorer för ESBL är patient med diarré, urin- eller fecesinkontinens, bukdränage, tarmstomi, urinkateter, RIK (ren intermittent kateterisering av urinblåsan), större omläggningskrävande sår eller assisterad andning.

7 Tarminfektioner och hepatit A Under året har 3 43 anmälningspliktiga tarminfektioner rapporterats till SmE, en lätt ökning jämfört med föregående år, då 3 15 anmälningar gjordes. 14 fall av hepatit A, varav 4 inhemska, anmäldes under 27, den lägsta siffran på tio år. 7 Antalet fall av Campylobacter, inklusive inhemska fall, har ökat och ökningen ses framför allt under sommarmånaderna. Även antalet fall av cryptosporidios har ökat, vilket troligen betingas av två smärre utbrott under året, se nedan. För övriga tarmdiagnoser har inga stora förändringar skett i statistiken jämfört med 26 (tabell 3). 18 fall av EHEC, 14 (79 %) inhemska, rapporterades under 27, jämfört med 3 fall 26 (16 inhemska, 53 %). I 11 fall kunde stammen isoleras och serotypas. Av dessa var 6 serotyp O157, 3 serotyp O26 och en vardera serotyp O13 och O163. Alla fallen var sporadiska utan något epidemiologiskt samband. Två patienter utvecklade HUS, 1 med serotyp O157 och 1 med serotyp O13. Under året har ett 4-tal utbrott av tarmsmitta rapporterats till SmE och föranlett preventiv rådgivning och provtagning (sjukhusassocierade utbrott med norovirus undantagna). En mikrobiologisk etiologi har kunnat påvisas i cirka 6 % av utbrotten. Norovirus var mest frekvent förekommande och också den vanligaste orsaken till misstänkt livsmedels-associerad smitta. Det största norovirusutbrottet inträffade på ett företag under senhösten. Totalt insjuknade cirka 45 personer. En omfattande epidemiologisk utredning initierades med provtagning och web-baserade enkäter. Utredningen visade att det fanns ett samband med att ha ätit av salladsbuffén som serverades i personalmatsalen och magsjukdom. Det framkom även att en kökspersonal hade insjuknat under förmiddagen den aktuella dagen och att denna person hade hanterat grönsaker som serverades på salladsbuffén. Ett annat norovirus-utbrott drabbade 12 hotellgäster, möjligen fanns också här smittbärare bland kökspersonalen. Ytterligare ett utbrott drabbade 11/14 (79 %) personer som insjuknade med norovirus efter att ha ätit ostron på restaurang. Norovirus-utbrotten inom vården var många och omfattande under säsongen 26/27, genotyp II.4 26b dominerade. Tre mindre utbrott av histaminförgiftning efter förtäring av tonfisk drabbade ett 2-tal personer under början av året. Ett utbrott av cryptosporidios med cirka 2 sjukdomsfall inträffade under en konferensresa i Norge och ett mindre daghemsutbrott med Cryptosporidium drabbade 12 förskolebarn, där smittspridningen troligen skett genom gemensamt bad i plastpool. Ett mindre livsmedelsorsakat utbrott med Campylobacter inträffade under senhösten med 22 sjuka. En kohortstudie visade att kyckling var misstänkt smittkälla. Under sommarmånaderna deltog smittskyddsenheten i utredningen av fyra olika utbrott av Salmonella. I månadsskiftet maj-juni insjuknade 6 personer i länet (13 personer totalt i landet) med S. Infantis. Någon smittkälla kunde inte påvisas. I juni smittades ett 1-tal personer med S. Thompson i samband med en studentmottagning. Resultaten från en kohortstudie visade att sallad möjligen var en smittkälla. Under juli månad drabbades 17 personer i länet av S. Stanley, ytterligare fall fanns i övriga landet. En fall-kontroll studie pekade på alfalfagroddar som trolig smittkälla. Under sensommaren rapporterades sammanlagt 158 inhemska fall av S. Java i landet, varav de flesta från Västsverige. 18 personer var boende i Stockholms län. Den epidemiologiska utredningen visade att den troliga smittkällan var importerad babyspenat, som drogs tillbaka av importören. Smittskyddsenheten har även deltagit i utredningen av ytterligare fyra olika nationella salmonellautbrott. I ett av utbrotten var smittkällan köttfärs av svenskt ursprung. För de två andra utbrotten kunde ingen säker smittkälla fastställas. Tabell 3. Rapporterade fall av tarminfektioner i Stockholms län Diagnos Totalt Sverige Utland Uppg. saknas Totalt Sverige Utland Uppg. saknas Totalt Sverige Utland Uppg. saknas Campylobacter Cryptosporidios EHEC Giardia Salmonella Shigella Yersinia

8 Avsändare: Smittskyddsenheten Norrbacka 4tr Stockholm B SVERIGE PORT BETALT TBE- Fästingöverförd hjärninflammation År 27 diagnostiserades 88 fall av TBE jämfört med 86 fall under 26. Sjuttioåtta personer har uppgivit smittort i Stockholms län, fem i Södermanlands län, två i Uppsala län och en i Västra Götaland. Två har smittats på Åland och en i Lettland. Elva personer diagnostiserade i andra län har uppgivit att de smittats i Stockholms län. Sextiosex personer (75 %) har sjukhusvårdats och en man har avlidit i TBE. Av de 78 personer som diagnostiserats och uppgivit smittort i Stockholms län har 32 personer (41 %) sommarställe på smittorten och 3 personer (38 %) är fast boende på smittorten. Femtiotvå personer (59 %) har uppgivit känt fästingbett. Inga nya, tidigare ej kända smittorter, har rapporterats i länet. Figur 7. TBE Tre barn har insjuknat i TBE under året, en 5-åring, en 6-åring och två 7-åringar. Sedan 1995 har totalt 43 barn, sju år eller yngre, insjuknat i TBE varav tre var under tre år. Sedan år 2 har 17 laboratorieverifierade vaccinationsgenombrott inträffat varav sex under 27. Riktlinjer för handläggning av misstänkta vaccinationsgenombrott finns på vår hemsida Där finns också en uppdaterad karta med sannolik smittort för AB, C och D län samt uppdaterade vaccinationsrekommendationer och möjlighet att beställa broschyren Fästingar och fästingöverförda infektioner. Smittort i Stockholms län Totalt antal fall i Sverige LEGIONELLA Tjugotvå fall av legionellainfektion har rapporterats under året varav fyra fall är smittade i Sverige. Könsfördelningen är den normala för legionellainfektion med 14 män och 8 kvinnor. Åldern varierar mellan 33 och 84 år med en medianålder på 6 år. För hälften av fallen har en odling av antingen sputa eller bronksekret/ lavage skett. Denna ökning av odlingar från legionellafall är glädjande ur smittspårningssynpunkt då isolat från miljö kan jämföras med patientisolaten för att fastställa smittkällan. Legionella pneumophila dominerar som orsakande serotyp med 17 fall, L. bozemanii och L. longbeachae orsakade ett fall vardera. För övriga tre fall är serotypen okänd. I slutet av juli månad blev enheten involverad i ett internationellt legionellautbrott. Man hade på infektionskliniken på Södersjukhuset uppmärksammat att tre nyinkomna patienter med misstänkt legionellainfektion alla kom från samma brittiska kryssningsfartyg, detta meddelades samma dag till enheten. Ett intensivt arbete med kontakter med fartygsläkare, rederi, brittiska smittskyddsmyndigheter samt det europeiska smittskyddsinstitutet inleddes. I Stockholm diagnostiserades tre fall och ytterligare fyra fall konstaterades i England varav ett dödsfall. Smittländer för övriga fall var Spanien 5 fall, Italien 2 fall samt vardera ett fall från Bulgarien, Grekland, Lettland, Malaysia, Schweiz, Serbien- Montenegro och Thailand Smittskydd Stockholm är ett nyhetsbrev som utges fyra gånger per år av Smittskyddsenheten i Stockholms län. Prenumeration och adressändringar: Ingela Josephson Ansvarig utgivare: Åke Örtqvist Chefredaktör: Bo Svenungsson Redaktör: Johan Sjöblom Adress: Smittskyddsenheten, Norrbacka 4tr, Stockholm Telefon: (växel) Fax:

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/2007, ÅRGÅNG 18 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C... 3 TBE... 3 Tarminfektioner

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 28 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 27 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 211 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 21 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/29, ÅRGÅNG 2 Kära läsare! Äntligen kommer det som alla smittskyddsintresserade väntat på - årets första Smittskydd Stockholm,

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2015

Epidemiologisk årsrapport 2015 SJUKDOMSSTATISTIK Epidemiologisk årsrapport 2015 Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, februari Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar 99-7... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar 99-7... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016.

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Nr 3, 2017 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2016 I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Allmänfarliga

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2005 Nr 1 mars 2006 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2014 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2013 TBE Rävens dvärgbandmask Inledning Detta nummer av SmittNytt ägnas åt statistiken över de anmälningspliktiga

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 212 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2011 Hiv statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare 2015-02-26 Smittdkyddslagens sjukdomar Alla smittsamma sjukdomar Anmälningspliktiga Smittspårningspliktiga Allmänfarliga

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007 Nr: 1/28 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 27 Antalet anmälningar har ökat med hela 37 % sedan år 26. Ökningen beror till största delen på att antalet klamydiafall ökar kraftigt.

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2013 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2015. Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2014 V åren är i antågande och då brukar man kunna summera influensasäsongen. Fortfarande insjuknar personer i influensa, så ännu är det för

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2016 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 2 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands.

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands. Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Ingegerd Hökeberg Smittskyddsenheten

Ingegerd Hökeberg  Smittskyddsenheten 28-2-29 Meticillinresistenta stafylokocker År 27 diagnostiserades 353 personer med MRSA att jämföra med 36 året innan. Ökningstakten har under de senaste åren legat runt 15 %. Således ser vi ett trendbrott

Läs mer

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Vad ingår i hiv-statistiken för SLL? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade fall menas personer

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/21, ÅRGÅNG 21 TBE-fall som med stor sannolikhet smittats inom Stockholm, Södermanland och Uppsala län under de senaste åren är markerade 1 fall 5

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Bilaga 2 Mats Erntell Smittskyddsläkare Bakgrund Smittsamma sjukdomar kan smitta! - spridningspotential Alla smittsamma personer är inte sjuka - subklinisk

Läs mer

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret:

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret: Årgång 9, nummer 1 2015-02-23 Ny medarbetare Jag heter Susanna Gustafsson och började på Smittskyddet 1 januari i år. Om jag ska göra en kort presentation av mig själv, så är jag uppvuxen i Stockholm,

Läs mer

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan Page 1 of 5 SFS nr: 2004:255 Departement/ myndighet: Socialdepartementet Rubrik: Smittskyddsförordning (2004:255) Utfärdad: 2004-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1433 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat

Läs mer

Smittspårning Grundkurs regelverk

Smittspårning Grundkurs regelverk Smittspårning Grundkurs regelverk Peter Gröön Landstingsjurist Smittspårning 2017 Peter Gröön/Smittspårning/2017 1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Aktuellt från Strama Gotland

Aktuellt från Strama Gotland ÅRGÅNG 7, NUMMER 1 2013-01-25 Aktuellt från Strama Gotland R E G I O N G O T L A N D Under 2012 var Stramagruppen aktiv på olika sätt. Alla vårdcentraler och de flesta mottagningarna på Visby lasarett

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. 20-03-03 Vad ingår i hiv-statistiken? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Den avidentifierade koden (s.k.

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Årg. 24 Nr 1 mars 2013 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Coronavirus i elektronmikroskop. Foto: HPA/AP Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar -... Kommentarer

Läs mer

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027 Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2008 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Det är personer

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2013 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2012 med kommentarer Inledning Innehållet i detta SmittNytt handlar helt om vår statistik från 2012 med kommentarer

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011 Nr 1/212 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 211 Antalet anmälningar av anmälningspliktiga sjukdomar ligger kvar på ungefär samma nivå som 21. Klamydia är den sjukdom vi får in mest

Läs mer

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt.

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt. Årg 21 Nr 1 april 2010 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Vad säger statistiken? Med årets första nummer av Hallandspesten bifogas kommentarer till Årsstatistiken

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004 Nr 1/25 januari Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 24 Epidemiologiskt är den fortsatta ökningen av klamydia oroande. Vi har inte haft så många fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig

Läs mer

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Nytt om influensa Den här säsongen hade vi på Gotland ett första konstaterat fall av influensa i november. Det var en patient som kom hem från Mellanöstern och som smittats

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005 Nr: 1/26 26-1-25 Sid:1 SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 25 Epidemiologiskt har vi en fortsatt mycket stor smittspridning av klamydia, även om ökningen kanske nu mattas av. Situationen

Läs mer

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter 22 24 26 28 21 212 214 216 Smittkällan Aktuell information från Smittskyddsenheten Centrallasarettet Växjö Nr 1/217 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för 216 Den 14:e jan 216 förklarade

Läs mer

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02 Tuberkulos 2013 Trend Östergötland Under 2013 rapporterades 28 nya tuberkulosfall i Östergötland, vilket är något färre än 2012 (31 fall). Under ett par år har incidensen i Östergötland varit högre än

Läs mer

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa!

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa! April 2010 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Den nya influensan A, (H 1 N 1 )v ADLON STI-samverkan E-learning Anmälningsstatistik för 2009 med kommentarer Efter kampanjen

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 februari 2005

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 februari 2005 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2004 Nr 1 februari 2005 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 215 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Statistik 214 med kommentar Legionella Vårdpersonal i landstinget rekommenderas ha skydd mot Mässling och Röda Hund Aktuellt

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/213, ÅRGÅNG 24 hepatit B pneumokocker hiv aids antibiotikaförbrukning hepatit C tarminfektioner Statistik 212 klamydia hepatit A MRSA, VRE, ESBL

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 216 INNEHÅLL ZIKAVIRUS... 1 VIKTORIADAGEN... 2 ÅRSSTATISTIK 215... 3 PARAGRAFÄRENDEN AVSEENDE KLAMYDIA... 11 INFLUENSA... 11 TBE-STATISTIK OCH VACCINATION... 12

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar... Kommentarer

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2009 Nr 1. Årgång 3. Sid 1 (9) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. På smittskydds- och hygienfronten mycket nytt!... 1 Anmälningar enligt Smittskyddslagen 2008...

Läs mer

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2009 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Nystart Europeiska antibiotikadagen Smitta i förskolan Hygienregler Landstinget Sörmland Anmälningsstatistik för 2008

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015 Nr 1/216 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 215 Internationellt har vi haft det hittills största ebolautbrottet som drabbade Västafrika svårt. Efter att världssamfundet reagerade under

Läs mer

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår.

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår. Nr 1, 2016 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2015 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 178 fall Antalet fall har fortsatt öka. Inget utbrott i samhället

Läs mer

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2017 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Mag-tarminfektioner... 2-3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007 SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 9-28 36 16 Nr 4 7 Innehåll Nytt om klamydia i Norrbotten... 1 Trendbrott bland ungdomar... 1 Handläggning av klamydiafall... 2 Antibiotikabehandling

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 214 Internationellt har vi haft det hittills största ebola-utbrottet som drabbat Västafrika

Läs mer

Fig 1. Antal TBC-fall mellan 1989-2011 uppdelat på kön

Fig 1. Antal TBC-fall mellan 1989-2011 uppdelat på kön För andra året i följd sjunker antalet rapporterade fall av tbc i Stockholm; 16 % jämfört med 10 och 39 % jämfört med 09 (fig 1). 300 Fig 1. Antal TBC-fall mellan 1989-11 uppdelat på kön 250 Kvinna Man

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Huvudtema med årsstatistik och kommentarer till kliniskt anmälda fall har varit ett spännande och intensivt smittskyddsår i Värmland. I det här numret av WermlandsSmittan

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2010

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2010 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar - 9... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar - 9... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Elisabeth Persson Flodman, hygiensjuksköterska Resistenta bakterier Varför ska vi vara rädda för resistenta bakterier? MRSA VRE ESBL Resistenta bakterier Staphyloccous aureus

Läs mer

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser.

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser. SmittskyddsPosten Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen Smittskydd utan gränser Smittskyddsenheten i VGR har för första gången agerat utanför sina gränser. På begäran av Socialstyrelsen engagerades

Läs mer

1-2000 17 januari 2000 1000-talets epidemier

1-2000 17 januari 2000 1000-talets epidemier 1-2000 17 januari 2000 1000-talets epidemier Sjukdomsalstrande mikroorganismer har sannolikt alltsedan den moderna människan dök upp på jorden för 50 000 år sedan varit en följeslagare och ett gissel.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012 Nr 1/2013 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012 Antalet anmälningar har minskat något främst beroende på att antalet klamydiafall gått ner. Klamydia är dock fortfarande den absolut

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten

Smitt. Smittskyddsenheten Smitt Smittskyddsenheten NR 4. AUGUSTI 2015 INNEHÅLL MENINGOKOCKER HOS SCOUTER... 1 HUDDIFTERI... 1 MERS-COV ANMÄLNINGSPLIKTIG... 2 TBE ÖKAR I LÄNET... 2 HEPATIT B OCH C I VÄRLDEN... 2 HALVÅRSSTATISTIK...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Riktlinje Dokumentnamn

Riktlinje Dokumentnamn Riktlinje Dokumentnamn Äldreförvaltningen Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig 11:1 VÅRDHYGIEN OCH SMITTSKYDD OCH RISKAVFALL Processindikator Kvalitetsledning

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2008 Nr 1. Årgång 2. Sid 1 (11) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Tid för reflektion... 1 Ny folkhälsopolitisk proposition... 2 Anmälningar enligt Smittskyddslagen

Läs mer

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka R e g i o n G o t l a n d Gutesmittu Å GÅNG 11 NUMMER 1 2017-02-10 Två utbrott av vinterkräksjuka För första gången på flera år har vi nu i månadsskiftet januari/februari haft en spridning av norovirus

Läs mer

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark Hepatit C Antalet hepatit C fall är i stigande sedan 2011 då endast 55 fall anmäldes. Under 2013 rapporterades 90 fall (åtta kliniska anmälningar saknas), en incidens på 22/100 000 invånare, vilket var

Läs mer

Hepatit C Statistik

Hepatit C Statistik Hepatit C 2014 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-03-03, Eva Lundmark Hepatit C-fallen (69) minskade i antal 2014 jämfört med åren innan och incidensen låg lägre än totalt i Sverige (15,8/100 000 invånare).

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012 1 (11) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-11 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 212 Tabell över anmälda fall under åren 28 212 28 29 21 211 212 Atypiska mykobakterier 3

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2012 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Kuriosa vaccination Statistik med kommentarer STRAMA Innehållet i dagens SmittNytt domineras av smittskyddsanmälningarna

Läs mer

Hepatit B 2015. Statistik

Hepatit B 2015. Statistik Hepatit B 2015 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-02-19, Eva Lundmark Trend och analys Under de senaste fem åren ses en ökning av antal fall i Sverige. I Östergötland minskade antalet hepatit B-anmälningar

Läs mer

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland GUTESMITTU Region Gotland Årgång 10, utgåva 1 2016-02-26 Influensasäsongen så här långt 2015-2016 Influensan på Gotland började redan i november med 5 fall av influensa A H1N1. Från den 1 december ändrades

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1, 2013 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Legionella - smittspårning

Legionella - smittspårning Legionella - smittspårning 25 26 oktober 2016 Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Legionella Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller

Läs mer

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka Antal anmälda fall SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland Nr 5, 2017 I detta nummer av SmittnYtt kan man bl.a. läsa om den gångna influensasäsongen i länet, den goda effekten av barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, september 8 Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar första halvåret - 8... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar första halvåret

Läs mer

Hepatit C Statistik. Smittskydd, , Eva Lundmark

Hepatit C Statistik. Smittskydd, , Eva Lundmark Hepatit C 2016 Statistik Smittskydd, 2017-02-21, Eva Lundmark Antal fall och trend Virushepatit har blivit en ledande orsak till dödsfall i världen enligt en artikel i The Lancet (1). Sjukdomarna orsakar

Läs mer

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/2012, ÅRGÅNG 23

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/2012, ÅRGÅNG 23 Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/212, ÅRGÅNG 23 Tema Statistik 211 2 3 Kära läsare! Smittskydd Stockholms första nummer för året fokuserar som vanligt på att visa föregående års

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2016 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 62 Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare

Läs mer

Smittspårning. aktuella författningarf

Smittspårning. aktuella författningarf mittspårning Smittspårning aktuella författningarf Smittskyddslag (SFS 2004:168) Smittskyddsförordning (SFS 2004:255) Smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2004:5) Smittspårningsföreskrift (SOSFS 2005:23)

Läs mer