Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013"

Transkript

1 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren Atypiska mykobakterier Brucellos 1 1 Campylobacter Denguefeber Echinokockinfektion 2 1 EHEC (enterohemorragisk E. coli) Entamöba histolytica ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) 1 Giardia Gonorré Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) Haemophilus influenzae, invasiv infektion Harpest (Tularemi) Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D 2 1 Hiv Influensa A(H1N1)pdm9 - pandemistammen, anmälningspliktig sedan Kikhosta Klamydia Legionellainfektion Leptospirainfektion 2 Listeriainfektion Malaria Meningokockinfektion, invasiv infektion MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus) Mässling 4 Paratyfoidfeber 1 2 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, infektion med Pneumokockinfektion, invasiv infektion Påssjuka 1 1 Röda hund 1 Salmonella Shigella Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Syfilis TBE (tick borne encephalitis) Tuberkulos Tyfoidfeber 1 1 Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vibrioinfektion exkl kolera 1 Viral meningoencefalit exklusive TBE Yersiniainfektion

2 2 (13) Kommentarer kring de anmälda sjukdomarna Statistiken bygger på de fall av anmälningspliktiga sjukdomar, som enligt smittskyddslagen anmäldes i Västmanland under fjolåret. Eftersom inte alla personer med infektionssymtom söker sjukvård och blir provtagna, finns det naturligtvis många fall vi inte känner till. Men utifrån de uppgifter vi får kan man se förändringar av olika infektioners förekomst. I fjol fick vi 1934 anmälningar jämfört med 1913 året innan. Knappt 96% av de kliniska anmälningarna gjordes elektroniskt via Under året ökade antalet fall av ESBL, giardia, influensa A(H1N1)pdm9, MRSA, TBE och viral meningoencefalit (exklusive TBE) medan antalet fall av gonorré, hepatit C, klamydia, pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G och salmonella minskade. Vi reserverar oss för att vissa justeringar i statistiken kan behöva göras i efterhand. Atypiska mykobakterier Tre fall anmäldes 213. Det var två äldre personer, 74 och 82 år gamla, och ett 9 årigt barn med cystisk fibros. Bakterierna utgjordes av Mycobacterium avium-intracellulare, M fortuitum och M gordonae. och ett fall av M. simiae. Brucellos Även i fjol hade vi ett fall, en 76-årig man som smittades och började behandlas på sjukhus i Kurdistan. Han blev inlagd på infektionskliniken direkt efter ankomsten till Sverige. Diagnosen bekräftades med PCR-analys och att bakterien kunde odlas fram i blodet. Campylobacter Campylobacter i Västmanland Campylobacter är den vanligaste anmälningspliktiga magtarminfektionen. Förra året anmäldes 22 fall (en ökning med fem fall jämfört med 212) och av dessa angavs 41% (91) vara smittade i Sverige. Nästan alla, 218 personer, provtogs p.g.a. magtarmsymtom. Två personer utan symtom lämnade prov p.g.a. arbete med livsmedel respektive provtagning i familjen. Någon gemensam smittkälla för de inhemska fallen har inte kunnat påvisas. Totalt anmälda Inhemsk smitta För de utlandssmittade speglar smittländerna vårt resande. Länderna med flest fall var Turkiet 32 (25% av de utlandssmittade), Spanien 26 (2%) och Thailand 22 fall (17%). Denguefeber Tre fall, mellan år, anmäldes i fjol efter resor i Sydostasien. Två hade smittats på Bali i Indonesien och en i Thailand. Enterohemorragisk E. coli (EHEC) Sju fall rapporterades förra året. En 32-årig kvinna insjuknade i augusti efter resa till Turkiet (O26). De övriga har bedömts vara smittade i Sverige. I slutet av januari 213 insjuknade två pojkar i Västerås i magsjuka med blodiga diarréer. Vid provtagning påvisades EHEC. Djupfrysta hamburgare misstänktes utgöra smittkälla och det bekräftades vid laboratorieanalyser. Hamburgarna var producerade av ett företag i Stockholm, som importerat köttråvaran

3 3 (13) från fyra olika EU-länder. Företaget hade använt råvaran på över 12 ton vid tillverkning av ett större parti olika köttprodukter i oktober 212. Efter att smittan bekräftats återkallades kvarvarande köttprodukter. I maj insjuknar en flicka i EHEC (med samma mikrobiologiska utseende som de ovan nämnda pojkarna) efter att ha ätit djupfrysta hamburgare från samma producent. Vid provtagning från kvarvarande hamburgare kunde EHEC inte påvisas. De återstående tre fallen var år gamla och hade inte ätit hamburgare. Två av dem utgjordes av ett par. Vi har inte kunnat hitta någon smittkälla till dessa fall. ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) Tarmbakterier som bildar ESBL anmäls från laboratorierna enligt smittskyddslagen sedan februari 27. Antalet nydiagnostiserade fall har ökat kraftigt sedan dess, såväl i Västmanland som i resten av landet. Ökningen har fortsatt under fjolåret. Under 213 anmäldes 188 fall jämfört ESBL labanmälda fall i Västmanland med 17 under 212. Bakterierna 2 hittades främst i urin hos 144 personer (77%), sår eller varbildningar 19 (1%) 16 och avföring/ändtarm 17 (9%). Hos fyra påvisades bakterierna i blod (2%) Proverna var jämt fördelade mellan mottagningar eller avdelningar på sjukhus respektive i primärvården. Bakterierna utgjordes främst av E. coli (94%) och Klebsiella pneumoniae (4 %) Könsfördelningen var som tidigare mycket ojämn, så att kvinnornas andel utgjorde 68% och männens 32%. Det förklaras av att kvinnor oftare drabbas av urinvägsinfektioner och därför oftare provtas. ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) I fjol diagnostiserades det första fallet i länet av den mer resistenta formen av ESBL, ESBL CARBA -bildande tarmbakterier. Bakterierna är då motståndskraftiga mot såväl penicilliner, cefalosporiner som karbapenener. Vårt fall har blivit smittat i Libanon. I Sverige är ESBL CARBA ännu så länge ovanliga och nästan alla fall som rapporterats har smittats utomlands och då företrädesvis efter sjukvårdskontakt. Giardia intestinalis eller G. lamblia Giardia i Västmanland Totalt anmälda Smitta i Sverige I fjol anmäldes 53 fall och 52 av dem bedömdes vara smittade utomlands. Elva (21%) var sjukdomsfall efter utlandsresor till främst tropiska resmål i Afrika, Asien och Sydamerika. De flesta fallen (39 eller 74%) var symtomfria personer provtagna i samband med hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige vid Asyl- och Integrationshälsan. Ett fall med symtom bedömdes vara smittat i Sverige.

4 4 (13) Gonorré Fem heterosexuellt smittade personer anmäldes i fjol jämfört med 12 året dessförinnan. Tre av de fem undersöktes p.g.a. symtom. De resterande två hittades vid smittspårning. Tre var män mellan 2 47 år och två hade smittats i Thailand och en Sverige. De två kvinnorna var 2 25 år gamla och hade smittats i Sverige respektive Asien Under de senaste åren har de flesta gonorréfallen i länet smittats i Sverige men ofta har bakterierna ursprungligen hämtats från utlandet. År 212 var resistens mot antibiotika vanligt, mot ciprofloxacin (11 stammar d.v.s. 92%), cefixim (1) och azitromycin (3 med nedsatt känslighet). I fjol var resistensläget gynnsammare (resistens för ciprofloxacin hos 3 av 5 stammar, nedsatt känslighet för azitromycin hos 1 av 5, alla känsliga för cefixim). Behandlingen fordrar därför alltid ett särskilt övervägande och alla fall av bekräftad eller starkt misstänkt gonorré ska därför remitteras till venereologmottagningen för behandling och smittspårning. Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) I fjol anmäldes 22 fall av blodförgiftning och ett fall av hjärnhinneinflammation, vilket är det högsta antalet invasiva fall under de senaste tio åren. Könsfördelningen var jämn, 12 kvinnor och 11 män. Sexton (7%) av patienterna var 6 år eller äldre. Fyra var barn 6-13 år gamla och de resterande tre var mellan år. Fem patienter mellan år har rapporterats ha avlidit. Alla bakteriestammarna har typats och de vanligaste var T-typ B3264 (9 fall) och T-typ 1 (7). Haemophilus influenzae invasiv infektion År 213 anmäldes tio patienter med blodförgiftning. Åtta av dem var vuxna, mellan 41 och 92 år gamla. Två var barn, dels en 2-månaders ovaccinerad flicka och dels en 3-årig tidigare vaccinerad flicka. Harpest (tularemi) Gonorré i Västmanland smitta i Sverige / utomlands Totalt Smitta i Sverige Utlandssmitta Harpest (tularemi) i Västmanland Antalet fall av harpest varierar mycket mellan åren. Under respektive har antalet nått tvåsiffriga nivåer. Förra året anmäldes sex fall, fem vuxna personer mellan år (en kvinna och fyra män) och en 15-årig pojke. Alla bedömdes smittade i Sverige, fyra i länet (två i närheten av Skinnskatteberg samt vid Arboga och Kungsör vardera en).

5 5 (13) Hepatit A Tre inhemska fall anmäldes i fjol. Ett vuxet par i 5-årsåldern insjuknade i november. Man misstänkte till en början djupfrysta bär men virusstammarna utgjordes av genotyp 1A, som är den vanligaste i Europa och den som brukar förekomma i de inhemska fallen. Det tredje fallet var en 74-årig man med ett atypiskt insjuknande där virus-rna inte kunnat påvisas och där ett andra serologiskt prov inte kunnat tas. Fallet har därför inte ansetts vara helt bekräftat. Hepatit B Hepatit B i Västmanland Smitta utomlands / i Sverige Totalt Smitta utomlands Smitta i Sverige det en person, 212 ingen och i fjol två personer som uppgivits ha den smittvägen. År 213 anmäldes 42 fall jämfört med 38 år 211. Glädjande är att andelen som smittats i Sverige har minskat successivt sedan år 28. I fjol smittades tre (7%) av fallen i Sverige. Två var akuta infektioner med symtom som smittades genom intravenöst missbruk och via okänd smittväg. Det tredje inhemska fallet var en smittbärare smittad genom intravenöst missbruk. De 39 utlandssmittade smittbärarna var invandrare från länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Under de senaste tre åren är det positivt att få personer smittas genom intravenöst missbruk. År 211 var Hepatit C I fjol anmäldes 5 nya fall av hepatit C jämfört med 64 året innan. Männen fortsätter att vara i stor majoritet (69% i fjol). Andelen som bedömts ha blivit smittade i Sverige var lägre i fjol (58%) än under åren (83% i genomsnitt). De angivna smittvägarna för de 29 inhemska fallen var: intravenöst missbruk 2 (7% av de inhemska fallen), tatuering/piercing 3, heterosexuellt 3, okänd smittväg 2 och i ett fall blodtransfusion före Totalt har tre personer blivit akut sjuka, alla smittade i Sverige genom intravenöst missbruk, tatuering/piercing respektive okänd smittväg. Av de resterande 47 har 45 rapporterats vara symtomfria smittbärare.

6 6 (13) Liksom tidigare smittades de flesta nya fall av hepatit C i åldersgruppen år i Sverige genom intravenöst missbruk: en mellan år, sju mellan 2-24 år och tre mellan år. En patient har bedömts ha blivit smittad genom blodtransfusion i Sverige under 198-talet. Det är fortfarande angeläget att erbjuda provtagning till personer som fått eller tror att de har fått blodtransfusion under åren Hiv I fjol anmäldes tio nya fall, tre kvinnor (27-37 år) och sju män (-76 år). Alla har smittats utomlands, sju i Afrika, två i Asien (Iran respektive Thailand) och ett fall i Portugal. Sju personer smittades heterosexuellt, en homosexuellt, en genom intravenöst missbruk och för en saknas uppgift om smittväg. För att vi ska kunna upptäcka nya fall av hiv så tidigt som möjligt är det alltid viktigt att ha hiv med som en möjlig diagnos vid utredning av oklara sjukdomsfall att frikostigt erbjuda hiv-testning till alla som själva misstänker att de kan ha utsatts för smittrisk, och att alltid erbjuda alla invandrare (både flyktingar och andra) från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa hälsoundersökning som bl.a. inkluderar provtagning för hiv. Influensa Under den intensiva säsongen gav tre olika typer av influensa upphov till bekräftade sjukdomsfall i länet. December 212-mars 213 diagnostiserades 54 fall av influensa A(H1N1)pdm9. Av dessa har 22 vårdats på sjukhus och fem på intensivvårdsavdelning. Säsongsinfluensa A(H3N2) har under december 212-april 213 påvisats hos 28 personer och influensa B hos 43 personer under samma period.

7 7 (13) Den senaste influensasäsongen blev betydligt lindrigare än den föregående. Under december april 214 påvisades 24 fall av influensa A(H1N1)pdm9 i länet, av vilka sju har vårdats på sjukhus. Av dessa 23 fall var tio vaccinerade med Pandemrix säsongen och 2-4 av dem hade respektive säsong vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under de efterföljande säsongerna. Hittills under säsongen t.o.m. 6 april har 13 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) påvisats och endast tre fall av influensa B. Under den säsongen har åtta av länets vårdcentraler varit s.k. sentinelprovtagare för influensa, d.v.s. haft möjlighet att kostnadsfritt provta för influensa i övervakningssyfte. Sammanlagt 13 av 4 bekräftade influensafall påvisades genom denna övervakning. Kikhosta Under anmäldes inga fall av kikhosta i länet. I fjol konstaterades två fall av kikhosta, ett knappt två veckor gammalt spädbarn och hennes mamma som hostat under graviditeten. Provtagning med PCR på sekret från nässvalget påvisar bakterien hos dem båda. Klamydia Under 213 har minskningen av antalet anmälda fall av klamydia i länet fortsatt från 183 till 1 fall per år, en reduktion med 8%. Kvinnorna utgjorde 58% och männen 42% av fallen. Diagrammet nedan visar antalet klamydiafall per 1. invånare i de olika landstingen i fjol. Västmanlands stapel är grön och genomsnittet för riket är rödviolett. Från att under 211 ha haft den näst högsta klamydiaförekomsten i landet låg fjolårsresultatet för länet strax över genomsnittet.

8 8 (13) De flesta fallen förekom liksom tidigare bland kvinnor år gamla och hos män i åldersgruppen 2-24 år. Fallen hos kvinnor år har minskat kraftigt under de senaste fem åren. Även hos kvinnor 2-24 år har klamydiaantalet sjunkit jämfört med toppåret 211. För männen är reduktionen i åldersgruppen år ännu kraftigare. Antalet fall i fjol uppgick bara till en dryg tredjedel av antalet år 29. Bland de unga männen 2-24 år har också sjukdomen successivt minskat under de senaste åren. Akut sjukdom har angivits hos 28% medan 72% uppgavs ha varit symtomfria smittbärare. Männen hade symtom i högre utsträckning, 34%, än kvinnorna, 23%. Heterosexuell smittväg uppgavs i 98 % av fallen. Utlandssmitta rapporterades i 6 fall, 6%. Totalt har 47% av fallen blivit provtagna till följd av smittspårning. Andelen som fångats upp i smittspårning var 4% av kvinnorna och 56% av männen. Genom ett effektivt smittspårningsarbete upptäcks en stor andel av alla klamydiafallen. Under 213 analyserades klamydiaprover vid det mikrobiologiska laboratoriet i Västerås, ett i princip oförändrat antal jämfört med året dessförinnan. År 211 var antalet sådana analyser högre, 13361, vilket innebär en minskning av provvolymen sedan dess med 5%. I fjol påvisades klamydia i 995 av proverna (7,8%) jämfört med år (8,4%) och år (9,4%). Den kraftiga minskningen av antalet anmälda fall av klamydia under de senaste åren (en reduktion med 21% mellan åren ) stämmer väl med att även andelen analyser som påvisar klamydia har sjunkit påtagligt. Klamydiatest på webben via Mina vårdkontakter Västmanlänningar som fyllt 15 år har kunnat beställa klamydiatester över internet sedan den 1 maj 212. Under 213 har 191 analyser utförts och prover från män utgjorde ca 37%. Vid provtagning på mottagningar var motsvarande andel män 29%. Testningen visade att 9,5% av männen, 6,3% av kvinnorna och 7,5% av alla provtagna var smittade med klamydia, siffror som är helt jämförbara med prover tagna på mottagningar. Kvinnor 2-29 år respektive män 3-39 år beställde tester över internet i större utsträckning än personer i andra åldersgrupper av respektive kön. Den webbeställda testningen har lett till att andelen testade män har ökat. Andelen som var smittade med klamydia i prover vid internetbeställning låg endast marginellt lägre vid provtagning på mottagning (7,8% respektive 7,5%).

9 Sverige utland Sverige utland Sverige utland Sverige utland 9 (13) Det är viktigt att både vårdpersonal och allmänheten är medvetna om att de webbeställda proverna än så länge bara analyseras för klamydia och att det är urin och för kvinnor även slidsekret som undersöks. En eventuell smitta bara i ändtarm eller munhåla kan därför inte upptäckas med dessa tester. Legionella År 28 diagnostiserades elva fall av legionella i länet, det högsta antalet under ett år åtminstone sedan slutet av 199-talet. Sedan dess har antalet glädjande nog minskat så att det år 212 inte anmäldes något fall. I fjol förekom ett fall av sjukdomen, en 6-årig man som smittats i Kongo utan att ha badat i bubbelpool, haft luftkonditionering på hotellet eller vårdats på sjukhus där. Malaria Två fall av malaria diagnostiserades i fjol hos två flyktingar från Afrika. Hos en 31-årig kvinna, som troligen smittats i Eritrea, påvisades Plasmodium falciparum. En 32-årig man, sannolikt smittad i Nigeria, hade positivt snabbtest för falciparum-malaria. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) MRSA i Västmanland smitta utomlands / i Sverige Totalt Utlandssmitta Smitta i Sverige MRSA i Västmanland smitta i Sverige/utomlands resp smittväg I fjol anmäldes 5 nya fall, en ökning med 19 fall jämfört med år 212. Inhemsk smitta har angivits för 2 fall. Av dessa har åtta upptäckts vid smittspårning och tolv har haft sjukdomssymtom som föranlett provtagning från främst bölder och sår. För 3 av fallen har utlandssmitta angivits. Av dessa har elva provtagits p.g.a. sjukdomssymtom, främst bölder och sår, elva hittats vid smittspårning och åtta vid screening. Tre möjliga fall av vårdrelaterad smitta i länet har förekommit i ifjol. Ett fall var kopplat till utbrottet som startade år 212 på ett äldreboende i Hallstahammar. De resterande två fallen hade koppling till ett äldreboende i Västerås respektive hade hemtjänst och kontakt med primärvården i Västerås I samhället På sjukhus Vård utanför sjukhus Annat Oklart Av dessa 5 fall vistas eller arbetar två på äldreboende, tre har hemtjänst eller

10 1 (13) personlig assistent och nio vistas eller arbetar på förskola Det är viktigt att komma ihåg: Var alltid frikostig med odlingar från infekterade sår och bölder, även om det inte finns någon känd misstanke på MRSA eller andra resistenta bakterier! Smittspåra runt alla nyupptäckta MRSA-fall! Mässling Under maj-juli i fjol diagnostiserades fyra fall av mässling i länet, tre vuxna år gamla och ett 1-årigt barn. En av de vuxna hade troligen fått en vaccindos som barn. De övriga var ovaccinerade. Mellan de två första fallen fanns det ett epidemiologiskt samband. Fallen resulterade i ett ganska omfattande smittspårningsarbete för att identifiera mottagliga kontakter. Inom vården har såväl primärvården som den somatiska sjukhusvården inventerat vårdpersonalens immunitet mot mässling och verksamheterna har erbjudit icke-immun personal kostnadsfri vaccination. Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G I maj 212 ändrades falldefinitionen av pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin G från att bakterierna skulle ha en minsta hämmande koncentration (MIC) på,5 mg/l till en MIC >1 mg/l. Då infördes också att smittspårning ska utföras kring en patient med en pneumokock med MIC >1 mg/l och att barn med sådana pneumokocker i nässvalget ska avstängas från förskola till dess att sådana bakterier inte kunnat hittas i två odlingar i följd. Under 212 anmäldes tio sådana fall i länet. I fjol rapporterades endast två fall, båda män 47-6 år gamla hos vilka bakterierna påvisades i nässvalget. Pneumokockinfektion - invasiv I fjol var antalet fall av blodförgiftning orsakad av pneumokocker i länet oförändrat jämför med året dessförinnan, 36 i fjol mot 35 år 212. Patienterna var alla vuxna, mellan år gamla. Av de 23 som var 65 år och äldre var fyra vaccinerade med minst en dos pneumokockvaccin. Två av de vuxna yngre än 65 år var också vaccinerade. Tre av dem som hade vaccinerats insjuknade i infektioner med bakterietyper som vaccinet skulle ge skydd mot. Salmonella I fjol diagnostiserades 71 fall jämfört med 1 under 212. Av fjolårets fall angavs 65 (83%) vara smittade utomlands. De dominerande smittländerna var Thailand 19, Turkiet 9 och Egypten 7 personer. Smitta i Sverige angavs i 12 fall (17%) jämfört med 23 (23%) året dessförinnan. I huvudsak har det rört sig om enstaka fall utan några samband. Två fall har förekommit i samma familj. Det har inte varit möjligt att hitta smittkällorna till dessa inhemska fall.

11 11 (13) Shigella År 213 anmäldes fem fall av shigella. Tre av dem smittades i utlandet, i Etiopien, Indien och Tunisien. Två barn i samma familj har bedömts ha blivit smittade av familjemedlemmar som kommit hem från Etiopien men inte själva varit smittbärare vid provtagningen. Syfilis I fjol rapporterades fyra fall av sjukdomen, två 29-åriga kvinnor och två män 32 och 55 år gamla. De bedömdes ha blivit smittade i Litauen (2), Sverige och Uganda. TBE ( tick-borne encephalitis, fästing-överförd virusorsakad hjärninflammation) År 213 anmäldes 11 fall av sjukdomen hos västmanlänningar. Sju av dem smittades troligen i länet i områden nära Mälaren, fem i närheten av Västerås och två vid Kungsör. De fyra andra smittades utanför länet, ett söder om Arboga (i Sörmland), ett vid Enköping och två i Stockholmstrakten. Både år 21 och 211 insjuknade sex personer efter trolig smitta i länet och året efter var det tre. Nästan alla (21 av 22) av fallen sedan 21 har smittats i Mälarnära områden medan en person troligen smittades i närheten av Färna. Det innebär att TBE nu förekommer i Västmanland, främst i områden i närheten av Mälaren men att smittrisken fortfarande är liten. Årets uppdaterade information om förekomst av och vaccination mot TBE för allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig på landstingets webbplats på Tuberkulos Under 213 diagnostiserades 22 nya fall, mellan år gamla, jämfört med 24 året innan. De flesta, 21 personer, var smittade utomlands, i bl.a. Somalia 8 och Etiopien och Syrien vardera två. En 21- årig kvinna insjuknar i tuberkulös lungsäcksinflammation och bedöms ha blivit smittad i Sverige några år tidigare. Tyfoidfeber År 213 anmäldes för första gången sedan 29 ett fall av tyfoidfeber. Det var en 29-årig kvinna som smittades i Bangladesh i samband med biståndsarbete och där bakterien kunde odlas fram från blodet.

12 12 (13) Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Smittspridningen av VRE på Västmanlands sjukhus i Västerås, som började 28 och kulminerade året därefter, upphörde år 211 då bara två fall anmäldes. År 212 förekom endast ett enda fall. I fjol har inget fall anmälts i Västmanland. Två västmanlänningar har dock vid provtagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala visats vara bärare av bakterien. I vår närhet förekommer smittspridning av VRE på sjukhusen i landstinget Gävleborg (främst sjukhuset i Gävle) och i mindre utsträckning även i landstingen i Uppsala och Stockholm. Det innebär att det är nödvändigt att de vidtagna vårdhygieniska åtgärderna och städningsinsatserna fortsätter. Det gäller bl.a. följsamhet till basala hygienrutiner, intensifierad städning, återhållsamhet avseende omflyttningar samt även en klok användning av antibiotika. Virala meningoencefaliter (exklusive TBE) Under året anmäldes 36 fall jämfört med 14 år 212. Den stora ökningen förklaras av 28 fall av enterovirus mot sex året innan. De resterande fallen utgjordes av herpes simplex typ 2 tre fall, herpes simplex typ 1 ett fall, varicella zoster tre fall och adenovirus ett fall. Yersinia Antalet fall av Yersinia-infektion i länet har varierat kraftigt mellan åren. I fjol anmäldes nio fall, tre barn 2-1 år gamla och sex vuxna år. Tre av de vuxna har uppgivits smittade utomlands. För sex har inhemsk smitta angivits. Något samband finns inte mellan dem. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla.

13 13 (13) Övriga ärenden till smittskyddsenheten år 213 Ärenden om personer som inte låter sig undersökas, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler. I fjol erhöll smittskyddet 391 sådana anmälningar, vilket innebar en kraftig minskning med 35% från 64 ärenden året dessförinnan. Den största andelen, 49% eller 19 stycken, gällde personer som anmälande mottagning inte hade kunnat identifiera eller kontakta p.g.a. ofullständiga uppgifter. År 212 var andelen sådana ärenden 67% eller 43 stycken. Anmälningar som gällde personer som inte hade kommit för provtagning trots uppmaning per brev eller telefon utgjorde 155 stycken eller 4%. År 212 var antalet 153. Antalet som rapporterades för att de inte hade fått behandling och blivit smittspårade var 15 personer eller 4%. Antalet som lämnat klamydiaprov med ett test från Apoteket och där det analyserande laboratoriet inte fått bekräftelse på att personer med klamydia tagits emot på en mottagning för behandling och smittspårning var 1 personer eller 2,6%. Sex ärenden, 1,5%, gällde personer som anmäldes för att de inte medverkat vid smittspårning. Under 213 var det betydligt färre personer, 13 jämfört med 24 året dessförinnan, som anmäldes p.g.a. att de bröt mot förhållningsreglerna eller inte följde medicinsk behandling gällande hepatit B och klamydia. De allra flesta anmälningarna, 37 eller 95%, gällde klamydia. Av dessa var 17% redan provtagna när ärendet inkom och 22% skickades vidare till annat län. I 44% av ärendena medverkade den aktuella personen på önskat sätt (provtagning, smittspårning och/eller behandling). Det innebär att 83% av dessa ärenden klarades upp. De ouppklarade ärendena, 17%, fördelade sig på ofullständig identitet 12%, ej möjligt få kontakt med personen 3,5%, ej provtagning, smittspårning och/eller behandling trots anmaning, 2% och vistelse utomlands i 1%. Av de 21 ärenden som gällde andra diagnoser än klamydia (gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, syfilis och tuberkulos) klarades 16 upp. De resterande fem ärendena, fyra om hepatit C och ett om syfilis, avslutades p.g.a. ofullständig identitet.

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion Nr 2 2011 Volym 15 Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer