Årsstatistik för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstatistik för 2014"

Transkript

1 1(6) Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos Klamydia HIV Gonorré Syfilis Harpest (Tularemi) Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Multiresistenta bakterier MRSA ESBL Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin VRE Hepatiter Hepatit C Hepatit B Hepatit A Mag-tarminfektioner Entamoeba histolytica Campylobakter Salmonella Shigella Yersinia EHEC (enterohemorragisk E. coli) Giardia Cryptosporidium Tuberkulos Tuberkulos Atypiska mykobakterier Invasiva infektioner Betahemolyserande grupp A streptokocker Invasiv pneumokockinfektion Haemophilus influenzae Meningokockinfektion Övriga infektioner Listeria Kikhosta (pertussis) Legionella Viral meningoencefalit TBE Malaria Denguefeber Vibroinfektion exkl. kolera

2 Fall/ (6) Kommentarer Klamydia och andra anmälningspliktiga STI Klamydia Fortsatt ses ett stort antal nya klamydiafall i länet, totalt 699 fall jämfört med 613 fall under Under 2014 var Jämtland det län som rapporterade flest fall av klamydia i landet i förhållande till sin befolkningsstorlek. Fördjupad kartläggning av den höga förekomsten av klamydia i länet planeras tillsammans med Folkhälsomyndigheten Anmälda fall av klamydia i - Jämtlands län 2014 fördelat på ålder och kön Kvinna Man 600 Klamydia - antal fall per invånare och år Jämtland och riket År Jämtland Riket HIV Under året anmäldes fyra fall, enbart kvinnor, alla smittade i högendemiska områden utanför Europa. Gonorré Sju fall, sex män och en kvinna. Fyra smittade i Sverige och tre utomlands. Syfilis Sex fall, tre män och tre kvinnor. Två smittade i Sverige och fyra utomlands.

3 (6) Norrländska zoonoser (infektioner spridda från djur) Harpest (Tularemi) Under året noterades endast tre 3 fall av harpest, alla av respiratorisk typ. De tre aktuella fallen var i åldern år med sedvanligt insjuknandedatum i augusti-september. Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Som vi tidigare förutspådde noteras en kraftig ökning från 6 anmälda fall under 2013 till 54 anmälda fall i år. Antalet fall av sorkfeber samvarierar till stor del med förekomsten av skogssork, varför vi ofta ser cykliska toppar med tre-fyra års mellanrum. Efter två år med lite sork och få fall av sorkfeber har sorkpopulationen växt till och vi förväntar oss fler fall under Av de 54 anmälda fallen var 34 män (63 %) och 18 kvinnor i ålder år. Majoriteten (39 fall) är anmälda under årets andra hälft. Multiresistenta bakterier MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) Under året anmäldes 51 fall, 22 kvinnor och 29 män, varav 21 hade en symtomgivande infektion. Hela 16 st uppges vara smittade i Sverige, och 6 st av dessa sannolikt smittade inom hälso- och sjukvården. ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase) Under året anmäldes 89 fall i åldern 0 till 102 år, varav 66 kvinnor och 23 män. Majoriteten påvisades i urinodling medan i 4 fall påvisades ESBL-bildande bakterier i blododlingar. Majoriteten (94 %) av de ESBL producerande stammarna typades till Escherichia coli, medan fem var av arten Klebsiella (återfanns i sår, urin och sputum). Resistens mot gentamicin påvisades bland 6 av 19 (32 %) isolat där detta rapporterats. Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin Under året anmäldes fyra fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, dvs. penicillin G MIC >1 mg/ml. Tre fall påvisas vid hälsoundersökning av förskolebarn medan två fall påvisades hos vuxna, en av dessa hade akuta luftvägssymtom. Alla fem fallen uppges vara utlandssmittade. VRE (Vancomycin-resistenta enterokocker) Två fall av VRE konstaterades under Det gäller ett fall av med resistens av typ vana hos en patient som sannolikt smittats i samband med sjukhusvård utomlands och upptäcktes i vid ankomstscreening. I det andra fallet påvisades VRE med vanb från en CVK odling. Patienten hade nyligen vårdats på annat sjukhus. Trots omfattande smittspårning kunde smittkällan inte påvisas, men inte heller någon smittspridning på berörda vårdavdelningar. Sedan tidigare pågår en rutinmässig screening för VRE av inneliggande patienter 1 gång/kvartal på urolog- och hematologavdelning vid Östersunds sjukhus. VRE har inte påvisats vid någon av dessa provtagningar.

4 (6) Virala hepatiter Hepatit C Tjugotvå nya fall av hepatit C i åldern 1-72 år upptäcktes under året, 16 män och 6 kvinnor. Majoriteten uppgavs vara smittade i Sverige via intravenöst missbruk. Tio av fallen upptäcktes hos personer <29 år, varav 9 var smittade inom landet och alla utom en via intravenöst missbruk. Antalet nyupptäckta fall i länet är oförändrat jämfört med under 2013 och något lägre jämfört med nationella tal. Hepatit B I länet anmäldes 31 fall av kronisk hepatit B under 2014, varav 3 kvinnor och 28 män (90 %) i ålder år. Samtliga var smittade utomlands och majoriteten upptäcktes vid provtagning hos asymtomatiska bärare i samband med hälsoundersökning. Antalet nyanmälda fall följer tydligt hur många immigranter som anländer och hälsoundersöks i respektive län. Nationellt sett är ca 95 % av alla hepatit B patienter smittade utomlands. Hepatit A Två fall anmäldes under 2014, varav ett konstaterades vid den rutinmässiga hälsoundersökning som erbjuds migranter i förskoleåldern. Smittspårning och postexpositionsprofylax kunde på så vis hinnas med innan förskoleplaceringen. En person i 70 års ålder insjuknade efter en utlandsresa trots att personen tidigare uppges vara vaccinerad med två doser Havrix under 1995 och Livsmedelverkets råd (för att minska risken för hepatit A smitta) att koka nyköpta frysta jordgubbar från Marocko och Egypten togs bort 5 december Däremot gäller fortfarande rådet att koka frysta importerade hallon i en minut innan de äts, detta för att minska risken för smitta av vinterkräksjuka (calicivirus). Mag-tarminfektioner Campylobakter Under 2014 rapporterades 123 fall. 72 av dessa uppgavs vara inhemskt smittade, ett 10 tal smittade i Thailand respektive Turkiet samt enstaka fall från ett 20 tal andra länder. Majoriteten av fallen (60 %) rapporterades under tiden juni-september. Salmonellainfektion Under året konstaterades 25 fall av salmonella, varav två inhemskt smittade. Ingen smittkälla kunde påvisas vid smittspårning kring de inhemska fallen. Sju av fallen angavs vara smittade i Spanien, fem i Thailand respektive Turkiet och övriga smittländer var USA, Saudiarabien, Qatar, Nepal, Kenya och Dominikanska republiken. Shigella Två fall av shigella, båda utlandssmittade. Yersinia Under året anmäldes fem fall, alla uppgavs vara smittade i Sverige. Inget samband kan ses mellan fallen, ett par stycken uppger att de grillat griskött, i övrigt oklara smittvägar. EHEC

5 (6) Fyra fall, alla inhemska. Tre av fallen noterades inom en familj. Ingen säker smittkälla har kunnat konstateras. Giardia Under 2014 anmäldes 25 fall av Giardia. Två av dessa uppges vara smittade i Sverige och där symtomen debuterade två månader efter en längre tids vistelse utomlands. Cryptosporidium Fem fall anmäldes varav tre uppgavs vara smittade i landet. Bland de inhemskt smittade kunde Cryptosporidium parvum konstateras i två av fallen, varav en uppgav kontakt med kor och för ett fall misstänkts bassängbad vara smittkälla. Det tredje inhemska är inte artbestämt men egen brunn anges som möjlig smittkälla. Tuberkulos Tuberkulos Under 2014 registrerades fjorton fall av aktiv tuberkulos. Sex kvinnor och åtta män, alla utom en utlandssmittade. Tio hade en öppen lungtuberkulos. De andra fyra hade tuberkulos i lymfkörtlar. Samtliga fall är utlandsfödda och i åldern år. Detta är det största antal tuberkulos som noterats i regionen sedan åtminstone år 1991 och kan till stor del förklaras av stora flyktingströmmar och en väl fungerande hälsoundersökning av nyanlända. Under 2014 genomfördes 1922 hälsoundersökningar bland de 2015 (89 %) nyanlända asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare som kom till länet. Omfattande smittspårningar har i några fall gjorts kring fall med smittsam lungtuberkulos. Bara ett fall av sannolik smittspridning har upptäckts. Det gäller en närstående som dock inte uppvisar några symtom, så kallad latent tuberkulos. Atypiska mykobakterier Endast ett fall rapporterades. Mykobakterien påvisades i sputum och artbestämdes till mycobacterium avium-intracellulare Invasiva bakterieinfektioner Betahemolyserande grupp A streptokocker Nio fall av invasiva grupp A streptokockinfektioner anmäldes under året. De nio fallen drabbade individer i åldern år och utgjordes av två fall med nekrotiserande fasciit och sju fall av blodförgiftning utgånget från hals-, mjukdels-, eller lunginfektion. Pneumokockinfektion Även under 2014 diagnostiserades jämförelsevis hög förekomst av invasiv pneumokocksjukdom i länet: 26 fall varav 23 fall med sepsis och tre fall med meningit. Medianåldern var 72 år (1-92 år). Alla isolat var känsliga för penicillin. Typning av isolaten visade att följande serotyper dominerade: 22F, 3 och 33F, vilka vardera stod för sex, fem respektive fyra fall. Av de senaste två årens anmälda fall (48 st.) ingår endast 33 % i det 13-valenta pneumokockvaccinet. Väsentligen samma bild ses nationellt. Haemophilus influenzae Två fall rapporterades, båda individerna >80 år. Ampicillin-resistens förekom i båda fallen. Meningokockinfektion Inga fall anmäldes under året.

6 (6) Övriga smittor Listeria Hela fem fall, samtliga hos immunsupprimerade personer i åldern rapporterades under Förekomsten i länet mätt som antalet fall/ invånare och år är därmed högst i landet. Två av fallen tillhörde ett större utbrott med totalt 47 fall spridda över landet där smittan tros ha varit charkpålägg. I ett fall påvisades identisk stam av listeria hos individen som i den ost som inmundigats, vilken var tillverkad av opastöriserad mjölk. Kikhosta (Pertussis) Som tidigare rapporterats har antalet fall med kikhosta i länet ökat. Hela elva fall anmäldes under året i åldern 0-39 år. Tre av fallen var under 1 år varav två var ovaccinerade och ett barn hade fått två doser. I sex av fallen påvisades kikhosta med odling eller DNA teknik. Legionärssjuka (Legionella) Ett fall anmäldes hos en person i 80 års ålder smittad i Sverige. Legionella påvisades i duschvatten men det gick inte att fastställa att detta var smittkällan då legionella för jämförelse inte kunde odlas fram från patienten. Virusinfektioner i centrala nervsystemet (viral meningoencefalit) Olika agens orsakade de nio fall av viral meningoencefalit som påvisades under I fyra fall rörde det sig infektion med enterovirus, i två fall varicella-zostervirus samt i ett fall herpes simplex virus typ 2. De två återstående fallen, båda orsakade av humant herpesvirus typ 6, rapporterades hos barn i åldern 1-2 år TBE Inga fall rapporterades under året Malaria Hela 11 fall av malaria, hos 5 kvinnor och 6 män i ålder år, anmäldes under året. Tio av dessa var fall av plasmodium vivax bland asylsökande från framförallt Eritrea som smittats under resa via Sudan eller Etiopien. En svensk insjuknade i falciparum malaria efter att ha vandrat i Papua Nya Guinea. Bristande följsamhet till förskriven malariaprofylax beskrivs som en orsak till detta insjuknande. Denguefeber Två fall anmäldes under året. Båda hade vistats i Thailand. Vibroinfektion exkl. kolera Ett fall med urinvägsinfektion anmäldes, sannolikt smittad i samband med frekventa svalkande havsbad under sommaren i södra Sverige.

Å rsstatistik fö r 2016

Å rsstatistik fö r 2016 1(7) 217-3-8 Å rsstatistik fö r 216 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen Diagnos 212 213 214 215 216 Klamydia 61 613 699 619 496 HIV 2 8 4 3

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Å rsstatistik fö r 2017

Å rsstatistik fö r 2017 1(7) Smittskydd & Vårdhygien 218-4-11 Å rsstatistik fö r 217 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen Diagnos 213 214 215 216 217 Klamydia 613 699

Läs mer

Å rsstatistik fö r 2015

Å rsstatistik fö r 2015 1(8) 216-2-25 Å rsstatistik fö r 215 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen Diagnos 211 212 213 214 215 Klamydia 541 61 613 699 619 HIV 2 2 8

Läs mer

Å rsstatistik fö r 2018

Å rsstatistik fö r 2018 1(8) Smittskydd & Vårdhygien 219-3-21 Å rsstatistik fö r 218 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen Diagnos 214 215 216 217 218 Klamydia 699 619

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 211 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 21 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

I detta nummer av Smittnytt redovisar vi årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2018.

I detta nummer av Smittnytt redovisar vi årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2018. SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten, Region Västernorrland Nr 2, 219 I detta nummer av Smittnytt redovisar vi årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 218. Årsstatistik 218 Allmänfarliga

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2014 V åren är i antågande och då brukar man kunna summera influensasäsongen. Fortfarande insjuknar personer i influensa, så ännu är det för

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 215 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 214 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 2 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016.

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Nr 3, 2017 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2016 I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Allmänfarliga

Läs mer

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Nytt om influensa Den här säsongen hade vi på Gotland ett första konstaterat fall av influensa i november. Det var en patient som kom hem från Mellanöstern och som smittats

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2017

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 innehåller statistik över antal

Läs mer

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands.

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands. Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 2 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 213 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2014 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2013 TBE Rävens dvärgbandmask Inledning Detta nummer av SmittNytt ägnas åt statistiken över de anmälningspliktiga

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 9-28 36 16 Nr 1 13 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 12 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal

Läs mer

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2015

Epidemiologisk årsrapport 2015 SJUKDOMSSTATISTIK Epidemiologisk årsrapport 2015 Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över

Läs mer

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan Page 1 of 5 SFS nr: 2004:255 Departement/ myndighet: Socialdepartementet Rubrik: Smittskyddsförordning (2004:255) Utfärdad: 2004-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1433 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat

Läs mer

Aktuellt från Strama Gotland

Aktuellt från Strama Gotland ÅRGÅNG 7, NUMMER 1 2013-01-25 Aktuellt från Strama Gotland R E G I O N G O T L A N D Under 2012 var Stramagruppen aktiv på olika sätt. Alla vårdcentraler och de flesta mottagningarna på Visby lasarett

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 28 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 27 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007 Nr: 1/28 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 27 Antalet anmälningar har ökat med hela 37 % sedan år 26. Ökningen beror till största delen på att antalet klamydiafall ökar kraftigt.

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2005 Nr 1 mars 2006 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 21 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 29 för Norrbotten...2 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...3

Läs mer

SmittnYtt. Årsstatistik Allmänfarliga sjukdomar. Nr 3, Fall av campylobacter. Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten, Region Västernorrland

SmittnYtt. Årsstatistik Allmänfarliga sjukdomar. Nr 3, Fall av campylobacter. Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten, Region Västernorrland SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten, Region Västernorrland Nr 3, 28 I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 27. Årsstatistik

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 212 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 211 för Norrbotten...2 Tarminfektioner...3 Multiresistenta bakterier...4

Läs mer

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret:

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret: Årgång 9, nummer 1 2015-02-23 Ny medarbetare Jag heter Susanna Gustafsson och började på Smittskyddet 1 januari i år. Om jag ska göra en kort presentation av mig själv, så är jag uppvuxen i Stockholm,

Läs mer

Gutesmittu nr Region Gotland. Influensan hittills på Gotland

Gutesmittu nr Region Gotland. Influensan hittills på Gotland Gutesmittu nr 1 2019 Region Gotland Influensan hittills på Gotland 2018-19 2019-02-15 Det första verifierade influensafallet anmäldes den 28 november. Sedan kom ytterligare något fall i början av december.

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2017

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2017 1 (23) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2018-08-13 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2017 Tabell över anmälda fall under åren 2013 2017 Diagnos 2013 2014 2015 2016 2017 Atypiska

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011 Nr 1/212 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 211 Antalet anmälningar av anmälningspliktiga sjukdomar ligger kvar på ungefär samma nivå som 21. Klamydia är den sjukdom vi får in mest

Läs mer

Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Västerbottens län

Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Västerbottens län Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Västerbottens län Smittspridaren nr 1 2018 Under 2017 har det tagits mer än 15 000 prover för klamydia och antalet fall har minskat med 13 %. Både hepatit

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2016 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 2 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittspårning och regelverk. Helena Palmgren Tf smittskyddsläkare

Smittspårning och regelverk. Helena Palmgren Tf smittskyddsläkare Smittspårning och regelverk Helena Palmgren Tf smittskyddsläkare 2018-12-06 Typer av smittspridning Zoonos Människa till människa Gemensam smittkälla SVA Skolhälsovården Länsstyrelsen Socialstyrelsen Medicinskt

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2019 INNEHÅLL

Smitt. Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2019 INNEHÅLL Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2019 INNEHÅLL ÅRSSTATISTIK REGION UPPSALA... 2 KOMMENTARER TILL ÅRSSTATISTIKEN... 3 SEXUELLT ÖVERFÖRDA SJUKDOMAR... 4 INFLUENSA SÄSONGEN 2018 2019... 6 FRISK...

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2018

Smitt. Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2018 Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2018 INNEHÅLL ÅRSSTATISTIK REGION UPPSALA... 2 Årsstatistik... 2 Campylobacter... 3 Salmonella... 3 Gonorré... 3 Klamydia... 3 Hepatit C... 4 Kikhosta... 4 Mässling...

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/2007, ÅRGÅNG 18 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C... 3 TBE... 3 Tarminfektioner

Läs mer

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår.

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår. Nr 1, 2016 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2015 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 178 fall Antalet fall har fortsatt öka. Inget utbrott i samhället

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2011

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2011 Enheten för smittskydd och vårdhygien 212-4-3 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 211 Tabell över anmälda fall under åren 27 211 27 28 29 21 211 Atypiska mykobakterier 3 2 2 7 Betahemolyserande

Läs mer

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare 2015-02-26 Smittdkyddslagens sjukdomar Alla smittsamma sjukdomar Anmälningspliktiga Smittspårningspliktiga Allmänfarliga

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2008 Nr 1. Årgång 2. Sid 1 (11) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Tid för reflektion... 1 Ny folkhälsopolitisk proposition... 2 Anmälningar enligt Smittskyddslagen

Läs mer

Smittspårning STI. Ramar och regelverk. 6 december Johan Hedlund Smittskyddssjuksköterska

Smittspårning STI. Ramar och regelverk. 6 december Johan Hedlund Smittskyddssjuksköterska Smittspårning STI Ramar och regelverk 6 december 2017 Johan Hedlund Smittskyddssjuksköterska Terminologi Behandlande läkare Förhållningsregler Index Kontakt/partner Partnerbrev Patient Patientjournal Sexuell

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012 1 (11) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-11 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 212 Tabell över anmälda fall under åren 28 212 28 29 21 211 212 Atypiska mykobakterier 3

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, februari Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar 99-7... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar 99-7... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2009 Nr 1. Årgång 3. Sid 1 (9) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. På smittskydds- och hygienfronten mycket nytt!... 1 Anmälningar enligt Smittskyddslagen 2008...

Läs mer

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005 Nr: 1/26 26-1-25 Sid:1 SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 25 Epidemiologiskt har vi en fortsatt mycket stor smittspridning av klamydia, även om ökningen kanske nu mattas av. Situationen

Läs mer

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser.

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser. SmittskyddsPosten Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen Smittskydd utan gränser Smittskyddsenheten i VGR har för första gången agerat utanför sina gränser. På begäran av Socialstyrelsen engagerades

Läs mer

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Bilaga 2 Mats Erntell Smittskyddsläkare Bakgrund Smittsamma sjukdomar kan smitta! - spridningspotential Alla smittsamma personer är inte sjuka - subklinisk

Läs mer

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Årg. 24 Nr 1 mars 2013 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Coronavirus i elektronmikroskop. Foto: HPA/AP Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten

Läs mer

Smittskyddslagen Tuberkulos och blodsmitta Ann-Louise Svedberg Lindqvist Smittskyddssjuksköterska Region Norrbotten

Smittskyddslagen Tuberkulos och blodsmitta Ann-Louise Svedberg Lindqvist Smittskyddssjuksköterska Region Norrbotten Smittskyddslagen Tuberkulos och blodsmitta 2018-10-01 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Smittskyddssjuksköterska Region Norrbotten Innehåll Kort om Smittskyddslagen 2004:168 Hälsosamtal och undersökning som

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004 Nr 1/25 januari Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 24 Epidemiologiskt är den fortsatta ökningen av klamydia oroande. Vi har inte haft så många fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 216 INNEHÅLL ZIKAVIRUS... 1 VIKTORIADAGEN... 2 ÅRSSTATISTIK 215... 3 PARAGRAFÄRENDEN AVSEENDE KLAMYDIA... 11 INFLUENSA... 11 TBE-STATISTIK OCH VACCINATION... 12

Läs mer

Nr Detta nummer innehåller:

Nr Detta nummer innehåller: Nr 1 2017 Detta nummer innehåller: Analys av anmälningarna Sida 2-6 Nya smittskyddsblad Sida 8 Hiv/STI samordning Sida 8 RS Sida 8 Kliniska smittskyddsanmälningar Sida 9 Strama Sida 9 Vårdhygien Sida 9

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

Vanliga smittor Streptokocker MRSA

Vanliga smittor Streptokocker MRSA Vanliga smittor Streptokocker MRSA Eva Gustafsson Smittskydd Skåne Smittskyddslag råd och åtgärder för att tillgodose befolkningens skydd mot smittor Smittskyddslagen (SmL) 1 kap 4 Vetenskap och beprövad

Läs mer

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka R e g i o n G o t l a n d Gutesmittu Å GÅNG 11 NUMMER 1 2017-02-10 Två utbrott av vinterkräksjuka För första gången på flera år har vi nu i månadsskiftet januari/februari haft en spridning av norovirus

Läs mer

Vi är omgivna av bakterier. Tarmpatogener/smittor. Antibiotika resistens. Vad får småbarnsfamiljen med sig hem från utlandsresan?

Vi är omgivna av bakterier. Tarmpatogener/smittor. Antibiotika resistens. Vad får småbarnsfamiljen med sig hem från utlandsresan? Vad får f r småbarnsfamiljen med sig hem från n utlandsresan? Vad får småbarnsfamiljen med sig hem från utlandsresan? Maria Hess Distriktsläkare Regionala Strama Vi är omgivna av bakterier Under en nagel

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar... Kommentarer

Läs mer

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland GUTESMITTU Region Gotland Årgång 10, utgåva 1 2016-02-26 Influensasäsongen så här långt 2015-2016 Influensan på Gotland började redan i november med 5 fall av influensa A H1N1. Från den 1 december ändrades

Läs mer

Smittskydd. Något om regelverket. Landstingsjurist

Smittskydd. Något om regelverket. Landstingsjurist Smittskydd Något om regelverket peter.groon@sll.se Landstingsjurist Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Författningar - hierarki

Läs mer

Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010

Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010 Februari 2011 Nr 1. Årgång 5. Sid 1 (6) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010 Under 2010 anmäldes 550 infektioner enligt

Läs mer

Rådgivningssjuksköterskor

Rådgivningssjuksköterskor Rådgivningssjuksköterskor Strama Signar Mäkitalo Webbsidan www./smittskydd www./strama Man, 23 år, från Somalia Söker för fjärde gången på HC. Smärtstillande har inte hjälpt. Ökande besvär sedan 3 månader.

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 2. MARS 2017 INNEHÅLL INFLUENSA

Smitt. Smittskyddsenheten NR 2. MARS 2017 INNEHÅLL INFLUENSA Smitt Smittskyddsenheten NR 2. MARS 217 INNEHÅLL INFLUENSA... 1 SMITTSKYDDSLAGENS SJUKDOMAR I UPPSALA LÄN 216... 1 ESBL I FÖRSKOLAN... 7 INFORMATION OM HYGIEN I FÖRSKOLAN... 8 VIKTORIADAGEN 217... 8 HEPATIT

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2018 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 61 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2018 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2017 för Norrbotten...2 Mag-tarminfektioner... 3-4 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Region Västerbotten

Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Region Västerbotten Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Region Västerbotten Smittspridaren nr 1 2019 Statistiken för smittsamma sjukdomar under 2018 är nu klar. Noterbart är att antalet fall av campylobacter

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa!

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa! April 2010 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Den nya influensan A, (H 1 N 1 )v ADLON STI-samverkan E-learning Anmälningsstatistik för 2009 med kommentarer Efter kampanjen

Läs mer

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2009 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Nystart Europeiska antibiotikadagen Smitta i förskolan Hygienregler Landstinget Sörmland Anmälningsstatistik för 2008

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015 Nr 1/216 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 215 Internationellt har vi haft det hittills största ebolautbrottet som drabbade Västafrika svårt. Efter att världssamfundet reagerade under

Läs mer

Streptokocker Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Streptococcus pyogenes

Streptokocker Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Streptococcus pyogenes Streptokocker Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Streptococcus pyogenes Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare helena.hervius-askling@sll.se Smittskyddssjuksköterska karin.m.persson@sll.se

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2019 Influensan har nu nått sin topp i såväl Dalarna som Sverige. Bedömningen är att vi haft betydligt färre fall, som behövt sjukvård till följd

Läs mer

2013-02-04. Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Reserelaterade infektioner - Vad tänker Du på?

2013-02-04. Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Reserelaterade infektioner - Vad tänker Du på? Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Allmänläkardagarna, Billingehus 2013 Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama christina.ahren@vgregion.se, www.vgregion.se/strama Reserelaterade

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Huvudtema med årsstatistik och kommentarer till kliniskt anmälda fall har varit ett spännande och intensivt smittskyddsår i Värmland. I det här numret av WermlandsSmittan

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2013 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2012 med kommentarer Inledning Innehållet i detta SmittNytt handlar helt om vår statistik från 2012 med kommentarer

Läs mer

E nyhetsblad från Smi skydd Värmland. Värmlands läns årsstatistik 2007. Nr 1 januari 2008

E nyhetsblad från Smi skydd Värmland. Värmlands läns årsstatistik 2007. Nr 1 januari 2008 WermlandsSmi an E nyhetsblad från Smi skydd Värmland Värmlands läns årsstatistik 2007 Innehåll Nr 1 januari 2008 Smittskyddsläkarens årsrapport för Värmlands län 2007 2 Frågerutan - Varför kan barnbarn

Läs mer

Smittkällan. Aktuell information från Smittskyddsenheten i Kronoberg Nr 1/2019. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2018

Smittkällan. Aktuell information från Smittskyddsenheten i Kronoberg Nr 1/2019. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2018 Smittkällan Aktuell information från Smittskyddsenheten i Kronoberg Nr 1/19 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län Första året som ordinarie smittskyddsläkare i Kronoberg har varit mycket intressant,

Läs mer

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa?

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? (max 20p) 2017-02-24 1 (7) Flera rätta svar 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? a) cefotaxim b) piperacillin-tazobactam c) ceftazidim d) heracillin e) meropenem

Läs mer

Hepatit B 2015. Statistik

Hepatit B 2015. Statistik Hepatit B 2015 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-02-19, Eva Lundmark Trend och analys Under de senaste fem åren ses en ökning av antal fall i Sverige. I Östergötland minskade antalet hepatit B-anmälningar

Läs mer

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2017 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Mag-tarminfektioner... 2-3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 214 Internationellt har vi haft det hittills största ebola-utbrottet som drabbat Västafrika

Läs mer

Anmälningar till Smittskyddsläkaren i Örebro län 2018

Anmälningar till Smittskyddsläkaren i Örebro län 2018 Nr 1 februari 2019 Årgång 31 Anmälningar till Smittskyddsläkaren i Örebro län 2018 Under 2018 rapporterades 3076 fall av anmälningspliktig sjukdom, en ökning med drygt 500 fall jämfört med 2017. SmiNet-statistiken

Läs mer

Årsrapport 2010. Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten

Årsrapport 2010. Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten Smittskyddsenheten Årsrapport 21 Innehållsförteckning sida 1. Introduktion.. 3 2. Kliniska anmälningar... 4 3. Paragrafärenden och utredningar.. 5 4. Anmälningspliktiga sjukdomar... 6 A. Infektioner i

Läs mer

Februari 2008 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Nytt år och nya möjligheter. Nya medarbetare. Innehållsförteckning

Februari 2008 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Nytt år och nya möjligheter. Nya medarbetare. Innehållsförteckning SmittskyddsPosten Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen Nytt år och nya möjligheter Det nya året har rivstartat med bråda tider på Smittskyddsenheten. Vi blandar avtackning av personal som går

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Innehåll

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Innehåll Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Statistiknummer med huvudtema årsstatistik och kommentarer till kliniskt anmälda fall I det här numret av WermlandsSmittan kan du ta del av statistiken kring

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Ensamkommande barn MRB och Tuberkkulos

Ensamkommande barn MRB och Tuberkkulos Ensamkommande barn MRB och Tuberkkulos Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare Multiresistenta bakterier vad är det? Varför bry sig om det? Vi har/behöver ungefär 2 kilo bakterier. Tarmen Mun Underliv Hud Ibland

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar -... Kommentarer

Läs mer