Årsstatistik Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014"

Transkript

1 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget utbrott i samhället har förekommit, endast sporadiska fall och familjesmitta har rapporterats. Av fallen angavs 62 vara smittade i Sverige. För de utlandssmittade var Spanien (14), Thailand (14) och Turkiet (12) vanligaste smittländer. Se även diagram 1! Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år ihemsk utland 4 2 jan feb mars april maj juni juli augusti sept oktober nov dec Månad Diagram 1. fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta per månad 214. EHEC infektion, två fall Det rörde sig om en 17-årig kvinna smittad vid resa i Tanzania och en 23-årig man smittad i Sverige. Giardiainfektion, 4 fall Tolv fall hade akut sjukdom, 23 fall var smittbärare utan symptom och i fem fall saknades uppgift om typ av infektion. Arton av fallen var barn under sex år. I 31 fall rörde det sig om

2 2 utlandssmitta, framförallt från länder i Afrika och Asien. Sverige angavs som smittland i fem av fallen. Hepatit B, 76 fall Tre fall smittades i Sverige och 61 utomlands, medan uppgift om smittland saknades i 12 fall. Största delen av de anmälda var män. Fyra fall av akut infektion anmäldes. Som smittväg angavs i tre fall heterosexuell, i två fall intravenöst missbruk samt tatuering, graviditet/förlossning och annat i vardera ett fall. I 68 fall saknades uppgiften om smittväg. Hepatit C, 71 fall Åldersspannet var år, och av de smittade var 47 män och 24 kvinnor. I 43 fall uppgavs Sverige som sannolikt smittland. Intravenöst missbruk var sannolik smittväg i 36 av fallen, varav 3 smittades i Sverige; tolv av dessa fall var 25 år eller yngre. Fyra personer hade akut sjukdom. Se diagram 2! anmälda hepatit C i Västernorrland 214 smittade i Sverige uppdelat på ålder och smittväg < >39 Ålder Heterosexuell Blod/blodprodukter Vårdrelaterad Uppgiftt saknas eller okänd/annatt Intravenöst missbruk Diagram 2. fall av hepatit C i Västernorrland 214 smittade i Sverige fördelade efter ålder och smittväg. Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), 56 fall Sverige har angivits som sannolikt smittland i 35 av fallen. Det rörde sig om 34 flickor/kvinnor och 22 pojkar/män i åldrarna - 81 år; 21 av fallen var barn och ungdomar under 18 år. I 3 av fallen ställdes diagnosen i samband med utredning av sjukdomsfall, i övriga fall i samband med smittspårning. Under året har det förekommit ett utbrott på sjukhus där två patienter uppdagades vid smittspårning. Se diagram 3! MRB-utveckling i Västernorrland , anmälda fall ESBL MRSA VRE År Diagram 3. MRB-utvecklingen i Västernorrland år

3 3 Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, två fall Två bröder, 1 och 7 år gamla, av utländsk härkomst. Salmonellainfektion, 54 fall Fjorton personer var smittade i Sverige. Vanligast uppgivna smittländer utanför Sverige var turistländerna Turkiet med elva och Thailand med sju fall. Tre av de smittade var barn under sex år. Av de inhemska fallen var tre av typ Enteritidis, tre av typ Typhimurium, två av typ Coeln, två av typ Muenchen och ett fall vardera av typ Virchow resp. Blockley. Inga utbrott förekom utan endast sporadiska fall och familjesmitta. Shigellainfektion, fem fall Tre män och två kvinnor i åldrarna år. Tre av fallen var utlandssmittade och två inhemska, en Shigella sonnei och en Shigella flexneri. I ett av de senare fallen förelåg en shigellaseptikemi, som föranledde omfattande smittspårning på sjukhus samt ett äldreboende utan att man fann några ytterligare fall. Tuberkulos, 17 fall Åtta flickor/kvinnor och nio pojkar/män i åldrarna år, samtliga utlandsfödda. Vanligaste smittland var Eritrea. Fem av fallen bedömdes vara smittsamma vid diagnostillfället. Se vidare diagram 4! Anmälda fall av tuberkulos i Västernorrland år År Diagram 4. Anmälda fall av tuberkulos i Västernorrland år

4 4 Allmänfarliga sjukdomar ( STI ) Klamydiainfektion, 883 fall Klamydiaprovtagning erbjuds av Landstinget Västernorrland via besök inom vården och via Klamydiatest Västernorrland, en webbtjänst via Mina vårdkontakter (MVK, Läs mer om Klamydiatest Västernorrland i separat sammanställning nedan! et anmälda klamydiainfektioner var på ungefär samma nivå som 213, 853 resp. 883 anmälningar. Se diagram 5! Västernorrland, anmälda klamydiainfektioner Diagram 5. anmälda fall av klamydiainfektion i Västernorrland Länet ligger något under riksgenomsnittet räknat per 1 innevånare, 363 resp. 37 anmälningar. Se diagram 6! klamydiainfektioner per 1 inv Västernorrland Hela riket Diagram 6. anmälda fall av klamydiainfektion per 1 inv. i Västernorrland och riket et analyserade prover vid Laboratoriemedicin Västernorrland har ökat med 3 % jämfört med 213, från 9839 till Ökningen är via Mina vårdkontakter. Andelen med påvisad infektion har ökat från 8,7 % till 9,3 % (diagram 7). 4

5 5 analyserade klamydiaprover samt andel (%) påvisade % provtagna Andelen påvisade Diagram 7. analyserade klamydiaprover samt andel (%) med påvisad infektion i Västernorrland Mer än hälften (58 %) av de anmälda fallen var liksom tidigare år kvinnor. Andelen påvisade klamydiainfektioner hos resp. kön låg på samma nivå jämfört med 213, bland kvinnorna 7,5 % och bland männen 14 %. Högsta antalet påvisade klamydiainfektioner var både för kvinnor och män i åldersgruppen 2-24 år (diagram 8). Klamydia, antal påvisade per åldersgrupp och kön År 212 År 213 År 214 man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna År År 2-24 År År 3-34 År År 4-44 Diagram 8. Klamydiainfektioner uppdelat efter kön och ålder, Västernorrland Klamydia fortsätter vara en infektion som huvudsakligen rapporteras heterosexuellt överförd. Klamydia är också en infektion där smittöverföringen huvudsakligen sker i Sverige (96 % av alla fall under senaste året). Gonorré, åtta fall Fem män och tre kvinnor i åldrarna år anmäldes. Fem smittades i Sverige och tre i utlandet. I sex fall uppgavs heterosexuell smittväg och i ett fall homosexuell. I ett fall var smittvägen inte uppgiven. Hivinfektion, 13 fall Det rörde sig om fyra kvinnor och nio män i åldrarna år. Tolv av fallen uppgavs vara smittade utomlands, i ett fall saknades uppgift om smittland. I sex fall uppgavs heterosexuell smittväg, i ett fall intravenös. I sex av fallen saknades uppgift om smittväg. Syfilis, nio fall Fem män och fyra kvinnor; sju smittades utomlands och i två fall var smittland okänt. 5

6 6 Andra anmälningspliktiga sjukdomar Infektion med atypiska mykobakterier, fem fall Fyra kvinnor och en man i åldrarna år. Infektion med cryptosporidium, fyra fall Samtliga var smittade utomlands. Denguefeber, ett fall En 44-årig kvinna smittades i Thailand. Infektion med Entamöba histolytica, åtta fall Minst sex var smittade utomlands. Tre av fallen var barn i åldrarna 1-15 år. Infektion med enterobacteriaceae som producerar ESBL, 141 fall Av fallen var 92 flickor/kvinnor och 49 pojkar/män i åldrarna -92 år, och 62 av fallen var 65 år och äldre. Undersökningsmaterialet var urin i 18 fall, feces i 15 fall, sputum i två fall och blod i sex fall. Åtta fall har diagnostiserats i s.k. MRG-screening på neonatalavdelning. Species var Klebsiella pneumoniae i fem fall, Klebsiella oxytoca och Enterobacter sp. i ett fall vardera och Escherichia coli i övriga fall. Inga fall av ESBLCARBA har förekommit. Se även diagram 3! Invasiv infektion med betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS), tolv fall Fem kvinnor och sju män i åldrarna år. Inget av fallen angavs ha nekrotiserande fasciit eller Toxic Shock Syndrome (TSS). Se även diagram 9! Anmälda fall av betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS), invasiv infektion i Västernorrland År Diagram 9. Anmälda fall av invasiv GAS-infektion i Västernorrland Invasiv infektion med Haemophilus influenzae, tre fall Två kvinnor och en man i åldrarna år. Harpest (tularemi), två fall Samma låga notering andra året i rad jämfört med 212. Fallen var 35 och 66 år gamla och smittade i Västernorrland. Den nya influensan A(H1N1), 41 fall Samtliga fall anmäldes i januari-april. Det rörde sig om 26 flickor/kvinnor och 15 pojkar/män i åldrarna -89 år. Av fallen vårdades 27 på sjukhus varav 13 tillhörde riskgrupp. Ett fall, som inte tillhörde någon riskgrupp, krävde intensivvård. 6

7 7 Kikhosta, 24 fall En kraftig ökning liksom i övriga Sverige. Nio flickor/kvinnor och 15 pojkar/män anmäldes i åldrarna -51 år. I nio av fallen uppgavs familjesmitta. Av fyra anmälda barn under 1 år var tre helt ovaccinerade och ett barn hade fått en dos. Sju barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år anmäldes också, samtliga vaccinerade. Legionellainfektion, fyra fall Tre män och en kvinna i åldrarna år. En person var smittad i Sverige, övriga utomlands. I det inhemska fallet gjordes en grundlig utredning utan att någon smittkälla kunde hittas. Listeriainfektion, ett fall En 71-årig kvinna insjuknade. Malaria, 16 fall Samtliga smittades i Afrika, framförallt i Sudan (nio fall) och Eritrea (fem fall). Invasiv meningokockinfektion, ett fall En 96-årig man insjuknade och hade meningokocker grupp Y. Invasiv pneumokockinfektion, 25 fall De insjuknade var i åldrarna år, och mer än hälften var över 65 år. I endast ett fall angavs att personen var vaccinerad. Sorkfeber (nefropathia epidemica), 11 fall et fall ökade ytterligare jämfört med 212 och 213. et anmälda fall 214 var tre gånger högre än 213. Det rörde sig om 44 flickor/kvinnor och 66 pojkar/män i åldrarna år. Vibrioinfektion exkl. kolera, fem fall De smittade var pojkar/män i åldrarna 3-61 år. Tre var smittade i Sverige, två utomlands. Viral meningoencefalit, 18 fall Jämn könsfördelning, åldersspann -76 år. Orsakande virus var i sex fall herpes simplex-virus typ 1, i fyra fall enterovirus, i fyra fall varicella-zoster-virus, i tre fall herpes simplex-virus typ 2 och i ett fall humant herpesvirus typ 6. Yersiniainfektion, nio fall Ett fall smittat i Norge, för övrigt inhemsk smitta. Inga utbrott förekom. 7

8 8 ÅRSSTATISTIK FÖR DE SENASTE FEM ÅREN I VÄSTERNORRLAND Statistik för anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade i Västernorrland de senaste fem åren MAG TARMINFEKTIONER Campylobacterinfektion Infektion med cryptosporidium EHEC infektion Infektion med Entamöba histolytica Giardiainfektion Salmonellainfektion Shigellainfektion Yersiniainfektion HEPATITER Hepatit A 2 3 Hepatit B Hepatit C Hepatit D 2 1 SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER Gonorré Hivinfektion Klamydiainfektion Syfilis NORRLÄNDSKA ZOONOSER (infektioner överförda från djur) Harpest (tularemi) Sorkfeber (nefropathia epidemica) BARNSJUKDOMAR I BARNVACCINATIONSPROGRAM Kikhosta Påssjuka INFEKTIONER MED MULTIRESISTENTA BAKTERIER ESBL MRSA Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin VRE INVASIVA BAKTERIELLA INFEKTIONER Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Haemophilus influenzae Meningokocker Pneumokocker ÖVRIGA LUFTVÄGSINFEKTIONER Nya influensan Legionellainfektion Tuberkulos ÖVRIGA INFEKTIONER Infektion med atypiska mykobakterier Denguefeber Infektion med HTLV I eller II 1 Leptospirainfektion 1 1 Listeriainfektion Malaria Q feber 1 Vibrioinfektion exkl. kolera 1 5 Viral meningoencefalit

9 9 Sammanställning av Klamydiatest Västernorrland 214 Sedan den 1 maj 211 erbjuder Landstinget Västernorrland sina medborgare över 15 år att beställa och utföra klamydiatest via Mina vårdkontakter (MVK). I tjänsten igår även en rådgivningsfunktion där beställaren har möjlighet att ställa frågor. Målet med provtagningstjänsten är att antalet analyserade klamydiaprover totalt i länet skall årligen vara 11 prover provtagning via MVK skall vara 1 % av totala antalet prover könsfördelningen skall vara jämställd. Nedan följer en sammanställning av beställningstjänsten för år 214. Resultat Laboratoriemedicin Västernorrlands rapport för 214: analyserade klamydiatester: 1472 (123/månad), diagram 1, fördelat på 941 (64 %) kvinnor och 531 (36 %) män. Diagram fr.o.m.maj Analyserade prover tagna via MVK 212 År Analyserade prover tagna via MVK klamydiatester som inte skickats in för analys: 266 (16 %). avslutade beställningar under 214: avslutade beställningar per månad: se diagram 2! (Differens mellan avslutade, ej inskickade och analyserade kan förklaras bl.a. av att beställningar görs och avslutas på olika sidor årsskiftet och dubbelbeställningar.) 25 Avslutade beställningar i Mina vårdkontakter (Obs! Inkluderar även beställningar som inte skickats in för analys) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Diagram 2. Källa: Mina vårdkontakter 9

10 1 påvisade klamydiainfektioner: 119, fördelade på 57 kvinnor och 62 män. Andel påvisade klamydiainfektioner per kön: 6 % kvinnor och 12 % män. Åldersfördelning/kön: se diagram 3 och 4! provtagna avseende klamydia uppdelat på kön och ålder provtagna kvinnor provtagna män Åldersgrupp Diagram 3. påvisade klamydiainfektioner fördelat på ålder och kön påvisade kvinnor 2 påvisade män Åldersgrupper Diagram 4. Källa: Laboratoriemedicin Västernorrland ärenden till rådgivningsfunktionen: 2 (källa: Mina vårdkontakter). personer som ej uppsökt vården efter påvisad klamydiainfektion: ca 15 personer har kontaktats av centrala smittspåraren, varav ingen har anmälts till smittskyddsläkaren med stöd av smittskyddslagen (uppgift från centrala smittspåraren). Avstämning Representanter från berörda enheter inom Landstinget Västernorrland har haft ett telefonmöte under 214. Marknadsföring Ingen kostnad för marknadsföring under 214. Tidigare inköpta kondomkonvolut och affischer har delats ut till bl.a. ungdomsmottagningarna, Mittuniversitetet samt vid utbildningar för vårdpersonal och skolsköterskor. Nättestningen marknadsfördes nationellt under Klamydiamåndagen i september

11 11 Måluppfyllelse Under 214 har i Västernorrland utförts 1177 (848/mån.) klamydiaanalyser varav 1472 (123/mån.) via provtagningstjänsten. Provtagningstjänstens andel utgör därmed 12 % av totala antalet analyserade klamydiaprover. Andelen män som provtogs via provtagningstjänsten (36 % ), diagram 5, är högre än andelen av den totala provtagningen (29 %). Det uppsatta målet om en jämställd könsfördelning har dock inte uppfyllts. Andel provtagna per kön maj t.o.m. dec Andel män Andel kvinnor År Diagram 5. Sammanfattning av resultatet jämfört med 213 et analyserade prover tagna via MVK har ökat med 384 (35 %) och utgör 12 % av totala provtagningen. et analyserade prover totalt i LVN har ökat med 338 (3,4 %). Klinikbunden provtagning har minskat med 46 prover. Andelen provtagna män har minskat med 2 %-enheter till 36 %. Andelen ej inskickade prover är oförändrat 16 %. Åldersfördelningen är oförändrad, de flesta beställare är 2-29 år. Oförändrat är även att klamydiainfektion påvisats hos 12 % av de provtagna männen och 6 % av kvinnorna. 11

12 12 Personalförändringar Överläkare Maria Tempé och familjeläkare Mårten Svensson, som varit projektanställda på deltid vid Smittskyddsenheten för Strama-arbete gentemot specialist- resp. primärvården inom ramen för den Strama-satsning, som var en del av patientsäkerhetssatsningen , slutade sina anställningar när projektet upphörde vid utgången av 214. Glädjande nog har senare patientsäkerhetsmedel beviljats för att Maria och Mårten skall kunna fortsätta sitt arbete under i genomsnitt fem timmar i veckan vardera under 215. Formellt löses detta genom att Smittskyddsenheten köper tjänst från Infektionskliniken, när det gäller Maria, och Hälsocentralen Sollefteå, när det gäller Mårten. Vi tackar Maria och Mårten för deras värdefulla hittillsvarande insatser och ser fram emot fortsatt gott samarbete under 215! Överläkare Åsa Nordius slutade också vid Smittskyddsenheten senhösten 214 efter att ha arbetat med och slutfört projektet Förbättrad resistensövervakning, vars syfte var att höja nivån på övervakningen av antibiotikaresistensläget i länet genom att använda data ur mikrobiologiska laboratoriets rutindatabas. De första omgångarna data har tagits ut och utgör ett viktigt stöd bl.a. för utformningen av Strama:s och Läkemedelskommitténs behandlingsriktlinjer för infektioner. Stort tack till Åsa för väl utfört arbete! 12

13 13 Vi som arbetar på Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland: HANS BOMAN, SMITTSKYDDSLÄKARE LARS BLAD, BITR. SMITTSKYDDSLÄKARE , BRITT FORSLUND, SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKA ANNA KARIN ÖBERG, SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKA ANNA MARIA BOOK, APOTEKARE/STRAMA KARIN MATTSSON, ADMINISTRATÖR Foto: Karin Mattsson 1 Foton tagna vid Mittuniversitetet, Sundsvall 13

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Where have all the young men gone?

Where have all the young men gone? Where have all the young men gone? - En problematisering av den låga andelen unga män bland ungdomsmottagningens besökare. Författare: Klara Abrahamsson och Charlotta Sundin Program: Folkhälsovetenskapligt

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 119 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser första halvåret 2009 Siri Nyström (red) CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

Bo bra hela livet. Del B: Bilagor. Stockholm 2008 SOU 2008:113

Bo bra hela livet. Del B: Bilagor. Stockholm 2008 SOU 2008:113 Bo bra hela livet Del B: Bilagor Stockholm 2008 SOU 2008:113 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer