Årsstatistik Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014"

Transkript

1 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget utbrott i samhället har förekommit, endast sporadiska fall och familjesmitta har rapporterats. Av fallen angavs 62 vara smittade i Sverige. För de utlandssmittade var Spanien (14), Thailand (14) och Turkiet (12) vanligaste smittländer. Se även diagram 1! Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år ihemsk utland 4 2 jan feb mars april maj juni juli augusti sept oktober nov dec Månad Diagram 1. fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta per månad 214. EHEC infektion, två fall Det rörde sig om en 17-årig kvinna smittad vid resa i Tanzania och en 23-årig man smittad i Sverige. Giardiainfektion, 4 fall Tolv fall hade akut sjukdom, 23 fall var smittbärare utan symptom och i fem fall saknades uppgift om typ av infektion. Arton av fallen var barn under sex år. I 31 fall rörde det sig om

2 2 utlandssmitta, framförallt från länder i Afrika och Asien. Sverige angavs som smittland i fem av fallen. Hepatit B, 76 fall Tre fall smittades i Sverige och 61 utomlands, medan uppgift om smittland saknades i 12 fall. Största delen av de anmälda var män. Fyra fall av akut infektion anmäldes. Som smittväg angavs i tre fall heterosexuell, i två fall intravenöst missbruk samt tatuering, graviditet/förlossning och annat i vardera ett fall. I 68 fall saknades uppgiften om smittväg. Hepatit C, 71 fall Åldersspannet var år, och av de smittade var 47 män och 24 kvinnor. I 43 fall uppgavs Sverige som sannolikt smittland. Intravenöst missbruk var sannolik smittväg i 36 av fallen, varav 3 smittades i Sverige; tolv av dessa fall var 25 år eller yngre. Fyra personer hade akut sjukdom. Se diagram 2! anmälda hepatit C i Västernorrland 214 smittade i Sverige uppdelat på ålder och smittväg < >39 Ålder Heterosexuell Blod/blodprodukter Vårdrelaterad Uppgiftt saknas eller okänd/annatt Intravenöst missbruk Diagram 2. fall av hepatit C i Västernorrland 214 smittade i Sverige fördelade efter ålder och smittväg. Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), 56 fall Sverige har angivits som sannolikt smittland i 35 av fallen. Det rörde sig om 34 flickor/kvinnor och 22 pojkar/män i åldrarna - 81 år; 21 av fallen var barn och ungdomar under 18 år. I 3 av fallen ställdes diagnosen i samband med utredning av sjukdomsfall, i övriga fall i samband med smittspårning. Under året har det förekommit ett utbrott på sjukhus där två patienter uppdagades vid smittspårning. Se diagram 3! MRB-utveckling i Västernorrland , anmälda fall ESBL MRSA VRE År Diagram 3. MRB-utvecklingen i Västernorrland år

3 3 Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, två fall Två bröder, 1 och 7 år gamla, av utländsk härkomst. Salmonellainfektion, 54 fall Fjorton personer var smittade i Sverige. Vanligast uppgivna smittländer utanför Sverige var turistländerna Turkiet med elva och Thailand med sju fall. Tre av de smittade var barn under sex år. Av de inhemska fallen var tre av typ Enteritidis, tre av typ Typhimurium, två av typ Coeln, två av typ Muenchen och ett fall vardera av typ Virchow resp. Blockley. Inga utbrott förekom utan endast sporadiska fall och familjesmitta. Shigellainfektion, fem fall Tre män och två kvinnor i åldrarna år. Tre av fallen var utlandssmittade och två inhemska, en Shigella sonnei och en Shigella flexneri. I ett av de senare fallen förelåg en shigellaseptikemi, som föranledde omfattande smittspårning på sjukhus samt ett äldreboende utan att man fann några ytterligare fall. Tuberkulos, 17 fall Åtta flickor/kvinnor och nio pojkar/män i åldrarna år, samtliga utlandsfödda. Vanligaste smittland var Eritrea. Fem av fallen bedömdes vara smittsamma vid diagnostillfället. Se vidare diagram 4! Anmälda fall av tuberkulos i Västernorrland år År Diagram 4. Anmälda fall av tuberkulos i Västernorrland år

4 4 Allmänfarliga sjukdomar ( STI ) Klamydiainfektion, 883 fall Klamydiaprovtagning erbjuds av Landstinget Västernorrland via besök inom vården och via Klamydiatest Västernorrland, en webbtjänst via Mina vårdkontakter (MVK, Läs mer om Klamydiatest Västernorrland i separat sammanställning nedan! et anmälda klamydiainfektioner var på ungefär samma nivå som 213, 853 resp. 883 anmälningar. Se diagram 5! Västernorrland, anmälda klamydiainfektioner Diagram 5. anmälda fall av klamydiainfektion i Västernorrland Länet ligger något under riksgenomsnittet räknat per 1 innevånare, 363 resp. 37 anmälningar. Se diagram 6! klamydiainfektioner per 1 inv Västernorrland Hela riket Diagram 6. anmälda fall av klamydiainfektion per 1 inv. i Västernorrland och riket et analyserade prover vid Laboratoriemedicin Västernorrland har ökat med 3 % jämfört med 213, från 9839 till Ökningen är via Mina vårdkontakter. Andelen med påvisad infektion har ökat från 8,7 % till 9,3 % (diagram 7). 4

5 5 analyserade klamydiaprover samt andel (%) påvisade % provtagna Andelen påvisade Diagram 7. analyserade klamydiaprover samt andel (%) med påvisad infektion i Västernorrland Mer än hälften (58 %) av de anmälda fallen var liksom tidigare år kvinnor. Andelen påvisade klamydiainfektioner hos resp. kön låg på samma nivå jämfört med 213, bland kvinnorna 7,5 % och bland männen 14 %. Högsta antalet påvisade klamydiainfektioner var både för kvinnor och män i åldersgruppen 2-24 år (diagram 8). Klamydia, antal påvisade per åldersgrupp och kön År 212 År 213 År 214 man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna År År 2-24 År År 3-34 År År 4-44 Diagram 8. Klamydiainfektioner uppdelat efter kön och ålder, Västernorrland Klamydia fortsätter vara en infektion som huvudsakligen rapporteras heterosexuellt överförd. Klamydia är också en infektion där smittöverföringen huvudsakligen sker i Sverige (96 % av alla fall under senaste året). Gonorré, åtta fall Fem män och tre kvinnor i åldrarna år anmäldes. Fem smittades i Sverige och tre i utlandet. I sex fall uppgavs heterosexuell smittväg och i ett fall homosexuell. I ett fall var smittvägen inte uppgiven. Hivinfektion, 13 fall Det rörde sig om fyra kvinnor och nio män i åldrarna år. Tolv av fallen uppgavs vara smittade utomlands, i ett fall saknades uppgift om smittland. I sex fall uppgavs heterosexuell smittväg, i ett fall intravenös. I sex av fallen saknades uppgift om smittväg. Syfilis, nio fall Fem män och fyra kvinnor; sju smittades utomlands och i två fall var smittland okänt. 5

6 6 Andra anmälningspliktiga sjukdomar Infektion med atypiska mykobakterier, fem fall Fyra kvinnor och en man i åldrarna år. Infektion med cryptosporidium, fyra fall Samtliga var smittade utomlands. Denguefeber, ett fall En 44-årig kvinna smittades i Thailand. Infektion med Entamöba histolytica, åtta fall Minst sex var smittade utomlands. Tre av fallen var barn i åldrarna 1-15 år. Infektion med enterobacteriaceae som producerar ESBL, 141 fall Av fallen var 92 flickor/kvinnor och 49 pojkar/män i åldrarna -92 år, och 62 av fallen var 65 år och äldre. Undersökningsmaterialet var urin i 18 fall, feces i 15 fall, sputum i två fall och blod i sex fall. Åtta fall har diagnostiserats i s.k. MRG-screening på neonatalavdelning. Species var Klebsiella pneumoniae i fem fall, Klebsiella oxytoca och Enterobacter sp. i ett fall vardera och Escherichia coli i övriga fall. Inga fall av ESBLCARBA har förekommit. Se även diagram 3! Invasiv infektion med betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS), tolv fall Fem kvinnor och sju män i åldrarna år. Inget av fallen angavs ha nekrotiserande fasciit eller Toxic Shock Syndrome (TSS). Se även diagram 9! Anmälda fall av betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS), invasiv infektion i Västernorrland År Diagram 9. Anmälda fall av invasiv GAS-infektion i Västernorrland Invasiv infektion med Haemophilus influenzae, tre fall Två kvinnor och en man i åldrarna år. Harpest (tularemi), två fall Samma låga notering andra året i rad jämfört med 212. Fallen var 35 och 66 år gamla och smittade i Västernorrland. Den nya influensan A(H1N1), 41 fall Samtliga fall anmäldes i januari-april. Det rörde sig om 26 flickor/kvinnor och 15 pojkar/män i åldrarna -89 år. Av fallen vårdades 27 på sjukhus varav 13 tillhörde riskgrupp. Ett fall, som inte tillhörde någon riskgrupp, krävde intensivvård. 6

7 7 Kikhosta, 24 fall En kraftig ökning liksom i övriga Sverige. Nio flickor/kvinnor och 15 pojkar/män anmäldes i åldrarna -51 år. I nio av fallen uppgavs familjesmitta. Av fyra anmälda barn under 1 år var tre helt ovaccinerade och ett barn hade fått en dos. Sju barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år anmäldes också, samtliga vaccinerade. Legionellainfektion, fyra fall Tre män och en kvinna i åldrarna år. En person var smittad i Sverige, övriga utomlands. I det inhemska fallet gjordes en grundlig utredning utan att någon smittkälla kunde hittas. Listeriainfektion, ett fall En 71-årig kvinna insjuknade. Malaria, 16 fall Samtliga smittades i Afrika, framförallt i Sudan (nio fall) och Eritrea (fem fall). Invasiv meningokockinfektion, ett fall En 96-årig man insjuknade och hade meningokocker grupp Y. Invasiv pneumokockinfektion, 25 fall De insjuknade var i åldrarna år, och mer än hälften var över 65 år. I endast ett fall angavs att personen var vaccinerad. Sorkfeber (nefropathia epidemica), 11 fall et fall ökade ytterligare jämfört med 212 och 213. et anmälda fall 214 var tre gånger högre än 213. Det rörde sig om 44 flickor/kvinnor och 66 pojkar/män i åldrarna år. Vibrioinfektion exkl. kolera, fem fall De smittade var pojkar/män i åldrarna 3-61 år. Tre var smittade i Sverige, två utomlands. Viral meningoencefalit, 18 fall Jämn könsfördelning, åldersspann -76 år. Orsakande virus var i sex fall herpes simplex-virus typ 1, i fyra fall enterovirus, i fyra fall varicella-zoster-virus, i tre fall herpes simplex-virus typ 2 och i ett fall humant herpesvirus typ 6. Yersiniainfektion, nio fall Ett fall smittat i Norge, för övrigt inhemsk smitta. Inga utbrott förekom. 7

8 8 ÅRSSTATISTIK FÖR DE SENASTE FEM ÅREN I VÄSTERNORRLAND Statistik för anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade i Västernorrland de senaste fem åren MAG TARMINFEKTIONER Campylobacterinfektion Infektion med cryptosporidium EHEC infektion Infektion med Entamöba histolytica Giardiainfektion Salmonellainfektion Shigellainfektion Yersiniainfektion HEPATITER Hepatit A 2 3 Hepatit B Hepatit C Hepatit D 2 1 SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER Gonorré Hivinfektion Klamydiainfektion Syfilis NORRLÄNDSKA ZOONOSER (infektioner överförda från djur) Harpest (tularemi) Sorkfeber (nefropathia epidemica) BARNSJUKDOMAR I BARNVACCINATIONSPROGRAM Kikhosta Påssjuka INFEKTIONER MED MULTIRESISTENTA BAKTERIER ESBL MRSA Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin VRE INVASIVA BAKTERIELLA INFEKTIONER Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Haemophilus influenzae Meningokocker Pneumokocker ÖVRIGA LUFTVÄGSINFEKTIONER Nya influensan Legionellainfektion Tuberkulos ÖVRIGA INFEKTIONER Infektion med atypiska mykobakterier Denguefeber Infektion med HTLV I eller II 1 Leptospirainfektion 1 1 Listeriainfektion Malaria Q feber 1 Vibrioinfektion exkl. kolera 1 5 Viral meningoencefalit

9 9 Sammanställning av Klamydiatest Västernorrland 214 Sedan den 1 maj 211 erbjuder Landstinget Västernorrland sina medborgare över 15 år att beställa och utföra klamydiatest via Mina vårdkontakter (MVK). I tjänsten igår även en rådgivningsfunktion där beställaren har möjlighet att ställa frågor. Målet med provtagningstjänsten är att antalet analyserade klamydiaprover totalt i länet skall årligen vara 11 prover provtagning via MVK skall vara 1 % av totala antalet prover könsfördelningen skall vara jämställd. Nedan följer en sammanställning av beställningstjänsten för år 214. Resultat Laboratoriemedicin Västernorrlands rapport för 214: analyserade klamydiatester: 1472 (123/månad), diagram 1, fördelat på 941 (64 %) kvinnor och 531 (36 %) män. Diagram fr.o.m.maj Analyserade prover tagna via MVK 212 År Analyserade prover tagna via MVK klamydiatester som inte skickats in för analys: 266 (16 %). avslutade beställningar under 214: avslutade beställningar per månad: se diagram 2! (Differens mellan avslutade, ej inskickade och analyserade kan förklaras bl.a. av att beställningar görs och avslutas på olika sidor årsskiftet och dubbelbeställningar.) 25 Avslutade beställningar i Mina vårdkontakter (Obs! Inkluderar även beställningar som inte skickats in för analys) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Diagram 2. Källa: Mina vårdkontakter 9

10 1 påvisade klamydiainfektioner: 119, fördelade på 57 kvinnor och 62 män. Andel påvisade klamydiainfektioner per kön: 6 % kvinnor och 12 % män. Åldersfördelning/kön: se diagram 3 och 4! provtagna avseende klamydia uppdelat på kön och ålder provtagna kvinnor provtagna män Åldersgrupp Diagram 3. påvisade klamydiainfektioner fördelat på ålder och kön påvisade kvinnor 2 påvisade män Åldersgrupper Diagram 4. Källa: Laboratoriemedicin Västernorrland ärenden till rådgivningsfunktionen: 2 (källa: Mina vårdkontakter). personer som ej uppsökt vården efter påvisad klamydiainfektion: ca 15 personer har kontaktats av centrala smittspåraren, varav ingen har anmälts till smittskyddsläkaren med stöd av smittskyddslagen (uppgift från centrala smittspåraren). Avstämning Representanter från berörda enheter inom Landstinget Västernorrland har haft ett telefonmöte under 214. Marknadsföring Ingen kostnad för marknadsföring under 214. Tidigare inköpta kondomkonvolut och affischer har delats ut till bl.a. ungdomsmottagningarna, Mittuniversitetet samt vid utbildningar för vårdpersonal och skolsköterskor. Nättestningen marknadsfördes nationellt under Klamydiamåndagen i september

11 11 Måluppfyllelse Under 214 har i Västernorrland utförts 1177 (848/mån.) klamydiaanalyser varav 1472 (123/mån.) via provtagningstjänsten. Provtagningstjänstens andel utgör därmed 12 % av totala antalet analyserade klamydiaprover. Andelen män som provtogs via provtagningstjänsten (36 % ), diagram 5, är högre än andelen av den totala provtagningen (29 %). Det uppsatta målet om en jämställd könsfördelning har dock inte uppfyllts. Andel provtagna per kön maj t.o.m. dec Andel män Andel kvinnor År Diagram 5. Sammanfattning av resultatet jämfört med 213 et analyserade prover tagna via MVK har ökat med 384 (35 %) och utgör 12 % av totala provtagningen. et analyserade prover totalt i LVN har ökat med 338 (3,4 %). Klinikbunden provtagning har minskat med 46 prover. Andelen provtagna män har minskat med 2 %-enheter till 36 %. Andelen ej inskickade prover är oförändrat 16 %. Åldersfördelningen är oförändrad, de flesta beställare är 2-29 år. Oförändrat är även att klamydiainfektion påvisats hos 12 % av de provtagna männen och 6 % av kvinnorna. 11

12 12 Personalförändringar Överläkare Maria Tempé och familjeläkare Mårten Svensson, som varit projektanställda på deltid vid Smittskyddsenheten för Strama-arbete gentemot specialist- resp. primärvården inom ramen för den Strama-satsning, som var en del av patientsäkerhetssatsningen , slutade sina anställningar när projektet upphörde vid utgången av 214. Glädjande nog har senare patientsäkerhetsmedel beviljats för att Maria och Mårten skall kunna fortsätta sitt arbete under i genomsnitt fem timmar i veckan vardera under 215. Formellt löses detta genom att Smittskyddsenheten köper tjänst från Infektionskliniken, när det gäller Maria, och Hälsocentralen Sollefteå, när det gäller Mårten. Vi tackar Maria och Mårten för deras värdefulla hittillsvarande insatser och ser fram emot fortsatt gott samarbete under 215! Överläkare Åsa Nordius slutade också vid Smittskyddsenheten senhösten 214 efter att ha arbetat med och slutfört projektet Förbättrad resistensövervakning, vars syfte var att höja nivån på övervakningen av antibiotikaresistensläget i länet genom att använda data ur mikrobiologiska laboratoriets rutindatabas. De första omgångarna data har tagits ut och utgör ett viktigt stöd bl.a. för utformningen av Strama:s och Läkemedelskommitténs behandlingsriktlinjer för infektioner. Stort tack till Åsa för väl utfört arbete! 12

13 13 Vi som arbetar på Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland: HANS BOMAN, SMITTSKYDDSLÄKARE LARS BLAD, BITR. SMITTSKYDDSLÄKARE , BRITT FORSLUND, SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKA ANNA KARIN ÖBERG, SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKA ANNA MARIA BOOK, APOTEKARE/STRAMA KARIN MATTSSON, ADMINISTRATÖR Foto: Karin Mattsson 1 Foton tagna vid Mittuniversitetet, Sundsvall 13

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016.

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Nr 3, 2017 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2016 I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Allmänfarliga

Läs mer

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår.

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår. Nr 1, 2016 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2015 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 178 fall Antalet fall har fortsatt öka. Inget utbrott i samhället

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2015

Epidemiologisk årsrapport 2015 SJUKDOMSSTATISTIK Epidemiologisk årsrapport 2015 Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över

Läs mer

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare 2015-02-26 Smittdkyddslagens sjukdomar Alla smittsamma sjukdomar Anmälningspliktiga Smittspårningspliktiga Allmänfarliga

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, februari Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar 99-7... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar 99-7... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret:

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret: Årgång 9, nummer 1 2015-02-23 Ny medarbetare Jag heter Susanna Gustafsson och började på Smittskyddet 1 januari i år. Om jag ska göra en kort presentation av mig själv, så är jag uppvuxen i Stockholm,

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2005 Nr 1 mars 2006 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Aktuellt från Strama Gotland

Aktuellt från Strama Gotland ÅRGÅNG 7, NUMMER 1 2013-01-25 Aktuellt från Strama Gotland R E G I O N G O T L A N D Under 2012 var Stramagruppen aktiv på olika sätt. Alla vårdcentraler och de flesta mottagningarna på Visby lasarett

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2013 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2012 med kommentarer Inledning Innehållet i detta SmittNytt handlar helt om vår statistik från 2012 med kommentarer

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 28 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 27 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Nytt om influensa Den här säsongen hade vi på Gotland ett första konstaterat fall av influensa i november. Det var en patient som kom hem från Mellanöstern och som smittats

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2014 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2013 TBE Rävens dvärgbandmask Inledning Detta nummer av SmittNytt ägnas åt statistiken över de anmälningspliktiga

Läs mer

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan Page 1 of 5 SFS nr: 2004:255 Departement/ myndighet: Socialdepartementet Rubrik: Smittskyddsförordning (2004:255) Utfärdad: 2004-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1433 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat

Läs mer

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands.

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands. Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 211 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 21 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2014 V åren är i antågande och då brukar man kunna summera influensasäsongen. Fortfarande insjuknar personer i influensa, så ännu är det för

Läs mer

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Bilaga 2 Mats Erntell Smittskyddsläkare Bakgrund Smittsamma sjukdomar kan smitta! - spridningspotential Alla smittsamma personer är inte sjuka - subklinisk

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten

Smitt. Smittskyddsenheten Smitt Smittskyddsenheten NR 4. AUGUSTI 2015 INNEHÅLL MENINGOKOCKER HOS SCOUTER... 1 HUDDIFTERI... 1 MERS-COV ANMÄLNINGSPLIKTIG... 2 TBE ÖKAR I LÄNET... 2 HEPATIT B OCH C I VÄRLDEN... 2 HALVÅRSSTATISTIK...

Läs mer

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland GUTESMITTU Region Gotland Årgång 10, utgåva 1 2016-02-26 Influensasäsongen så här långt 2015-2016 Influensan på Gotland började redan i november med 5 fall av influensa A H1N1. Från den 1 december ändrades

Läs mer

Nr 4, Hepatit A. Smittskyddsblad. Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland.

Nr 4, Hepatit A. Smittskyddsblad. Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland. Nr 4, 2017 Hepatit A (Eurpa ktber 2016-) Välkmmen till nummer fyra av Smittnytt. I det här numret presenterar vi i huvudsak statistik för klamydia- ch gnrrénättestning men även några uppdaterade smittskyddsblad

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Årg. 24 Nr 1 mars 2013 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Coronavirus i elektronmikroskop. Foto: HPA/AP Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar -... Kommentarer

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 216 INNEHÅLL ZIKAVIRUS... 1 VIKTORIADAGEN... 2 ÅRSSTATISTIK 215... 3 PARAGRAFÄRENDEN AVSEENDE KLAMYDIA... 11 INFLUENSA... 11 TBE-STATISTIK OCH VACCINATION... 12

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2016 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 2 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka R e g i o n G o t l a n d Gutesmittu Å GÅNG 11 NUMMER 1 2017-02-10 Två utbrott av vinterkräksjuka För första gången på flera år har vi nu i månadsskiftet januari/februari haft en spridning av norovirus

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2009 Nr 1. Årgång 3. Sid 1 (9) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. På smittskydds- och hygienfronten mycket nytt!... 1 Anmälningar enligt Smittskyddslagen 2008...

Läs mer

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt.

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt. Årg 21 Nr 1 april 2010 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Vad säger statistiken? Med årets första nummer av Hallandspesten bifogas kommentarer till Årsstatistiken

Läs mer

Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010

Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010 Februari 2011 Nr 1. Årgång 5. Sid 1 (6) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010 Under 2010 anmäldes 550 infektioner enligt

Läs mer

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2010

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2010 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar - 9... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar - 9... Kommentar till sammanställning

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011 Nr 1/212 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 211 Antalet anmälningar av anmälningspliktiga sjukdomar ligger kvar på ungefär samma nivå som 21. Klamydia är den sjukdom vi får in mest

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar... Kommentarer

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 215 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Statistik 214 med kommentar Legionella Vårdpersonal i landstinget rekommenderas ha skydd mot Mässling och Röda Hund Aktuellt

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2016 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 62 Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007 Nr: 1/28 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 27 Antalet anmälningar har ökat med hela 37 % sedan år 26. Ökningen beror till största delen på att antalet klamydiafall ökar kraftigt.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004 Nr 1/25 januari Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 24 Epidemiologiskt är den fortsatta ökningen av klamydia oroande. Vi har inte haft så många fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Huvudtema med årsstatistik och kommentarer till kliniskt anmälda fall har varit ett spännande och intensivt smittskyddsår i Värmland. I det här numret av WermlandsSmittan

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1, 2013 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Riktlinje Dokumentnamn

Riktlinje Dokumentnamn Riktlinje Dokumentnamn Äldreförvaltningen Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig 11:1 VÅRDHYGIEN OCH SMITTSKYDD OCH RISKAVFALL Processindikator Kvalitetsledning

Läs mer

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005 Nr: 1/26 26-1-25 Sid:1 SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 25 Epidemiologiskt har vi en fortsatt mycket stor smittspridning av klamydia, även om ökningen kanske nu mattas av. Situationen

Läs mer

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter 22 24 26 28 21 212 214 216 Smittkällan Aktuell information från Smittskyddsenheten Centrallasarettet Växjö Nr 1/217 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för 216 Den 14:e jan 216 förklarade

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 212 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2013 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012 1 (11) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-11 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 212 Tabell över anmälda fall under åren 28 212 28 29 21 211 212 Atypiska mykobakterier 3

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2012 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Kuriosa vaccination Statistik med kommentarer STRAMA Innehållet i dagens SmittNytt domineras av smittskyddsanmälningarna

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa!

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa! April 2010 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Den nya influensan A, (H 1 N 1 )v ADLON STI-samverkan E-learning Anmälningsstatistik för 2009 med kommentarer Efter kampanjen

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 214 Internationellt har vi haft det hittills största ebola-utbrottet som drabbat Västafrika

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2008 Nr 1. Årgång 2. Sid 1 (11) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Tid för reflektion... 1 Ny folkhälsopolitisk proposition... 2 Anmälningar enligt Smittskyddslagen

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2015. Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med

Läs mer

Ebola Årsstatistik Uppsala län Hepatit A utbrott hösten Lokalt smittskyddsansvariga - nyhet Viktoriadagen...

Ebola Årsstatistik Uppsala län Hepatit A utbrott hösten Lokalt smittskyddsansvariga - nyhet Viktoriadagen... Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 2015 INNEHÅLL Ebola... 1 Årsstatistik Uppsala län... 2 Hepatit A utbrott hösten 2014... 4 Lokalt smittskyddsansvariga - nyhet 2015... 4 Viktoriadagen... 5 Influensa

Läs mer

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser.

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser. SmittskyddsPosten Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen Smittskydd utan gränser Smittskyddsenheten i VGR har för första gången agerat utanför sina gränser. På begäran av Socialstyrelsen engagerades

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/2007, ÅRGÅNG 18 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C... 3 TBE... 3 Tarminfektioner

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Å rsstatistik fö r 2015

Å rsstatistik fö r 2015 1(8) 216-2-25 Å rsstatistik fö r 215 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen Diagnos 211 212 213 214 215 Klamydia 541 61 613 699 619 HIV 2 2 8

Läs mer

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2011 Hiv statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, september 8 Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar första halvåret - 8... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar första halvåret

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012 Nr 1/2013 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012 Antalet anmälningar har minskat något främst beroende på att antalet klamydiafall gått ner. Klamydia är dock fortfarande den absolut

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. 20-03-03 Vad ingår i hiv-statistiken? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Den avidentifierade koden (s.k.

Läs mer

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2009 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Nystart Europeiska antibiotikadagen Smitta i förskolan Hygienregler Landstinget Sörmland Anmälningsstatistik för 2008

Läs mer

Lokala hiv/sti grupper

Lokala hiv/sti grupper Lokala hiv/sti grupper Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare Utbildningsdag Agenda 8.3 Samling med kaffe/te och smörgås 9. Presentation av dagen Elaine Persohn 12.3 Torka alla tårar Ola Lindström 14.3 Fikapaus

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 februari 2005

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 februari 2005 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2004 Nr 1 februari 2005 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, oktober 2011

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, oktober 2011 Information från Smittskyddsenheten Nr, oktober Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar första halvåret -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar första halvåret -...

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015 Nr 1/216 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 215 Internationellt har vi haft det hittills största ebolautbrottet som drabbade Västafrika svårt. Efter att världssamfundet reagerade under

Läs mer

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Vad ingår i hiv-statistiken för SLL? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade fall menas personer

Läs mer

Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Västerbottens län

Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Västerbottens län Smittspridaren Nyheter från Smittskyddsenheten i Västerbottens län Smittspridaren nr 1 2017 År 2016 avlutades med en våg av både vinterkräksjuka och influensa som sköljde in över Västerbotten. Det innebär

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Juni 2011 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Statistik med kommentarer STRAMA Inledning Vintersäsongen har i år resulterat i en relativt kraftig säsongsinfluensatopp,

Läs mer

Årsrapport 2012. Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar. Smittskyddsenheten. 2013-05-13 Landstinget i Östergötland

Årsrapport 2012. Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar. Smittskyddsenheten. 2013-05-13 Landstinget i Östergötland Smittskyddsenheten Årsrapport 2012 Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar 2013-05-13 Landstinget i Östergötland Smittskyddsenheten Landstinget i Östergötland Telefon växel 010

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka Antal anmälda fall SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland Nr 5, 2017 I detta nummer av SmittnYtt kan man bl.a. läsa om den gångna influensasäsongen i länet, den goda effekten av barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027 Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2008 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Det är personer

Läs mer

Program. regiongavleborg.se Samling med kaffe och smörgås Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo

Program. regiongavleborg.se Samling med kaffe och smörgås Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo Program 8.3 Samling med kaffe och smörgås 9. Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo 1. Klinisk anmälan, smittskyddsfrågor, fallbeskrivning Åsa Johansson 11. Diskussion kring certifieringsfrågor Signar och

Läs mer

Innehåll 2014 års rekommendationer

Innehåll 2014 års rekommendationer Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt

Läs mer

Smittspårning. aktuella författningarf

Smittspårning. aktuella författningarf mittspårning Smittspårning aktuella författningarf Smittskyddslag (SFS 2004:168) Smittskyddsförordning (SFS 2004:255) Smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2004:5) Smittspårningsföreskrift (SOSFS 2005:23)

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2017 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 62 Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare

Läs mer

Smittspårning Grundkurs regelverk

Smittspårning Grundkurs regelverk Smittspårning Grundkurs regelverk Peter Gröön Landstingsjurist Smittspårning 2017 Peter Gröön/Smittspårning/2017 1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2012

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2012 Information från Smittskyddsenheten Nr, september Innehållsförteckning Till smittskyddsvännerna från Staffan Sylvan... Ny smittskyddsläkare samt ny biträdande smittskyddsläkare... Sammanställning av allmänfarliga

Läs mer

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten November 2016 Laboratoriemedicinska

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/213, ÅRGÅNG 24 hepatit B pneumokocker hiv aids antibiotikaförbrukning hepatit C tarminfektioner Statistik 212 klamydia hepatit A MRSA, VRE, ESBL

Läs mer

1-2000 17 januari 2000 1000-talets epidemier

1-2000 17 januari 2000 1000-talets epidemier 1-2000 17 januari 2000 1000-talets epidemier Sjukdomsalstrande mikroorganismer har sannolikt alltsedan den moderna människan dök upp på jorden för 50 000 år sedan varit en följeslagare och ett gissel.

Läs mer

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2010

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2010 Information från Smittskyddsenheten Nr, september Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar första halvåret -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar första halvåret -...

Läs mer