Årsstatistik Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014"

Transkript

1 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget utbrott i samhället har förekommit, endast sporadiska fall och familjesmitta har rapporterats. Av fallen angavs 62 vara smittade i Sverige. För de utlandssmittade var Spanien (14), Thailand (14) och Turkiet (12) vanligaste smittländer. Se även diagram 1! Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år ihemsk utland 4 2 jan feb mars april maj juni juli augusti sept oktober nov dec Månad Diagram 1. fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta per månad 214. EHEC infektion, två fall Det rörde sig om en 17-årig kvinna smittad vid resa i Tanzania och en 23-årig man smittad i Sverige. Giardiainfektion, 4 fall Tolv fall hade akut sjukdom, 23 fall var smittbärare utan symptom och i fem fall saknades uppgift om typ av infektion. Arton av fallen var barn under sex år. I 31 fall rörde det sig om

2 2 utlandssmitta, framförallt från länder i Afrika och Asien. Sverige angavs som smittland i fem av fallen. Hepatit B, 76 fall Tre fall smittades i Sverige och 61 utomlands, medan uppgift om smittland saknades i 12 fall. Största delen av de anmälda var män. Fyra fall av akut infektion anmäldes. Som smittväg angavs i tre fall heterosexuell, i två fall intravenöst missbruk samt tatuering, graviditet/förlossning och annat i vardera ett fall. I 68 fall saknades uppgiften om smittväg. Hepatit C, 71 fall Åldersspannet var år, och av de smittade var 47 män och 24 kvinnor. I 43 fall uppgavs Sverige som sannolikt smittland. Intravenöst missbruk var sannolik smittväg i 36 av fallen, varav 3 smittades i Sverige; tolv av dessa fall var 25 år eller yngre. Fyra personer hade akut sjukdom. Se diagram 2! anmälda hepatit C i Västernorrland 214 smittade i Sverige uppdelat på ålder och smittväg < >39 Ålder Heterosexuell Blod/blodprodukter Vårdrelaterad Uppgiftt saknas eller okänd/annatt Intravenöst missbruk Diagram 2. fall av hepatit C i Västernorrland 214 smittade i Sverige fördelade efter ålder och smittväg. Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), 56 fall Sverige har angivits som sannolikt smittland i 35 av fallen. Det rörde sig om 34 flickor/kvinnor och 22 pojkar/män i åldrarna - 81 år; 21 av fallen var barn och ungdomar under 18 år. I 3 av fallen ställdes diagnosen i samband med utredning av sjukdomsfall, i övriga fall i samband med smittspårning. Under året har det förekommit ett utbrott på sjukhus där två patienter uppdagades vid smittspårning. Se diagram 3! MRB-utveckling i Västernorrland , anmälda fall ESBL MRSA VRE År Diagram 3. MRB-utvecklingen i Västernorrland år

3 3 Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, två fall Två bröder, 1 och 7 år gamla, av utländsk härkomst. Salmonellainfektion, 54 fall Fjorton personer var smittade i Sverige. Vanligast uppgivna smittländer utanför Sverige var turistländerna Turkiet med elva och Thailand med sju fall. Tre av de smittade var barn under sex år. Av de inhemska fallen var tre av typ Enteritidis, tre av typ Typhimurium, två av typ Coeln, två av typ Muenchen och ett fall vardera av typ Virchow resp. Blockley. Inga utbrott förekom utan endast sporadiska fall och familjesmitta. Shigellainfektion, fem fall Tre män och två kvinnor i åldrarna år. Tre av fallen var utlandssmittade och två inhemska, en Shigella sonnei och en Shigella flexneri. I ett av de senare fallen förelåg en shigellaseptikemi, som föranledde omfattande smittspårning på sjukhus samt ett äldreboende utan att man fann några ytterligare fall. Tuberkulos, 17 fall Åtta flickor/kvinnor och nio pojkar/män i åldrarna år, samtliga utlandsfödda. Vanligaste smittland var Eritrea. Fem av fallen bedömdes vara smittsamma vid diagnostillfället. Se vidare diagram 4! Anmälda fall av tuberkulos i Västernorrland år År Diagram 4. Anmälda fall av tuberkulos i Västernorrland år

4 4 Allmänfarliga sjukdomar ( STI ) Klamydiainfektion, 883 fall Klamydiaprovtagning erbjuds av Landstinget Västernorrland via besök inom vården och via Klamydiatest Västernorrland, en webbtjänst via Mina vårdkontakter (MVK, Läs mer om Klamydiatest Västernorrland i separat sammanställning nedan! et anmälda klamydiainfektioner var på ungefär samma nivå som 213, 853 resp. 883 anmälningar. Se diagram 5! Västernorrland, anmälda klamydiainfektioner Diagram 5. anmälda fall av klamydiainfektion i Västernorrland Länet ligger något under riksgenomsnittet räknat per 1 innevånare, 363 resp. 37 anmälningar. Se diagram 6! klamydiainfektioner per 1 inv Västernorrland Hela riket Diagram 6. anmälda fall av klamydiainfektion per 1 inv. i Västernorrland och riket et analyserade prover vid Laboratoriemedicin Västernorrland har ökat med 3 % jämfört med 213, från 9839 till Ökningen är via Mina vårdkontakter. Andelen med påvisad infektion har ökat från 8,7 % till 9,3 % (diagram 7). 4

5 5 analyserade klamydiaprover samt andel (%) påvisade % provtagna Andelen påvisade Diagram 7. analyserade klamydiaprover samt andel (%) med påvisad infektion i Västernorrland Mer än hälften (58 %) av de anmälda fallen var liksom tidigare år kvinnor. Andelen påvisade klamydiainfektioner hos resp. kön låg på samma nivå jämfört med 213, bland kvinnorna 7,5 % och bland männen 14 %. Högsta antalet påvisade klamydiainfektioner var både för kvinnor och män i åldersgruppen 2-24 år (diagram 8). Klamydia, antal påvisade per åldersgrupp och kön År 212 År 213 År 214 man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna År År 2-24 År År 3-34 År År 4-44 Diagram 8. Klamydiainfektioner uppdelat efter kön och ålder, Västernorrland Klamydia fortsätter vara en infektion som huvudsakligen rapporteras heterosexuellt överförd. Klamydia är också en infektion där smittöverföringen huvudsakligen sker i Sverige (96 % av alla fall under senaste året). Gonorré, åtta fall Fem män och tre kvinnor i åldrarna år anmäldes. Fem smittades i Sverige och tre i utlandet. I sex fall uppgavs heterosexuell smittväg och i ett fall homosexuell. I ett fall var smittvägen inte uppgiven. Hivinfektion, 13 fall Det rörde sig om fyra kvinnor och nio män i åldrarna år. Tolv av fallen uppgavs vara smittade utomlands, i ett fall saknades uppgift om smittland. I sex fall uppgavs heterosexuell smittväg, i ett fall intravenös. I sex av fallen saknades uppgift om smittväg. Syfilis, nio fall Fem män och fyra kvinnor; sju smittades utomlands och i två fall var smittland okänt. 5

6 6 Andra anmälningspliktiga sjukdomar Infektion med atypiska mykobakterier, fem fall Fyra kvinnor och en man i åldrarna år. Infektion med cryptosporidium, fyra fall Samtliga var smittade utomlands. Denguefeber, ett fall En 44-årig kvinna smittades i Thailand. Infektion med Entamöba histolytica, åtta fall Minst sex var smittade utomlands. Tre av fallen var barn i åldrarna 1-15 år. Infektion med enterobacteriaceae som producerar ESBL, 141 fall Av fallen var 92 flickor/kvinnor och 49 pojkar/män i åldrarna -92 år, och 62 av fallen var 65 år och äldre. Undersökningsmaterialet var urin i 18 fall, feces i 15 fall, sputum i två fall och blod i sex fall. Åtta fall har diagnostiserats i s.k. MRG-screening på neonatalavdelning. Species var Klebsiella pneumoniae i fem fall, Klebsiella oxytoca och Enterobacter sp. i ett fall vardera och Escherichia coli i övriga fall. Inga fall av ESBLCARBA har förekommit. Se även diagram 3! Invasiv infektion med betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS), tolv fall Fem kvinnor och sju män i åldrarna år. Inget av fallen angavs ha nekrotiserande fasciit eller Toxic Shock Syndrome (TSS). Se även diagram 9! Anmälda fall av betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS), invasiv infektion i Västernorrland År Diagram 9. Anmälda fall av invasiv GAS-infektion i Västernorrland Invasiv infektion med Haemophilus influenzae, tre fall Två kvinnor och en man i åldrarna år. Harpest (tularemi), två fall Samma låga notering andra året i rad jämfört med 212. Fallen var 35 och 66 år gamla och smittade i Västernorrland. Den nya influensan A(H1N1), 41 fall Samtliga fall anmäldes i januari-april. Det rörde sig om 26 flickor/kvinnor och 15 pojkar/män i åldrarna -89 år. Av fallen vårdades 27 på sjukhus varav 13 tillhörde riskgrupp. Ett fall, som inte tillhörde någon riskgrupp, krävde intensivvård. 6

7 7 Kikhosta, 24 fall En kraftig ökning liksom i övriga Sverige. Nio flickor/kvinnor och 15 pojkar/män anmäldes i åldrarna -51 år. I nio av fallen uppgavs familjesmitta. Av fyra anmälda barn under 1 år var tre helt ovaccinerade och ett barn hade fått en dos. Sju barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år anmäldes också, samtliga vaccinerade. Legionellainfektion, fyra fall Tre män och en kvinna i åldrarna år. En person var smittad i Sverige, övriga utomlands. I det inhemska fallet gjordes en grundlig utredning utan att någon smittkälla kunde hittas. Listeriainfektion, ett fall En 71-årig kvinna insjuknade. Malaria, 16 fall Samtliga smittades i Afrika, framförallt i Sudan (nio fall) och Eritrea (fem fall). Invasiv meningokockinfektion, ett fall En 96-årig man insjuknade och hade meningokocker grupp Y. Invasiv pneumokockinfektion, 25 fall De insjuknade var i åldrarna år, och mer än hälften var över 65 år. I endast ett fall angavs att personen var vaccinerad. Sorkfeber (nefropathia epidemica), 11 fall et fall ökade ytterligare jämfört med 212 och 213. et anmälda fall 214 var tre gånger högre än 213. Det rörde sig om 44 flickor/kvinnor och 66 pojkar/män i åldrarna år. Vibrioinfektion exkl. kolera, fem fall De smittade var pojkar/män i åldrarna 3-61 år. Tre var smittade i Sverige, två utomlands. Viral meningoencefalit, 18 fall Jämn könsfördelning, åldersspann -76 år. Orsakande virus var i sex fall herpes simplex-virus typ 1, i fyra fall enterovirus, i fyra fall varicella-zoster-virus, i tre fall herpes simplex-virus typ 2 och i ett fall humant herpesvirus typ 6. Yersiniainfektion, nio fall Ett fall smittat i Norge, för övrigt inhemsk smitta. Inga utbrott förekom. 7

8 8 ÅRSSTATISTIK FÖR DE SENASTE FEM ÅREN I VÄSTERNORRLAND Statistik för anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade i Västernorrland de senaste fem åren MAG TARMINFEKTIONER Campylobacterinfektion Infektion med cryptosporidium EHEC infektion Infektion med Entamöba histolytica Giardiainfektion Salmonellainfektion Shigellainfektion Yersiniainfektion HEPATITER Hepatit A 2 3 Hepatit B Hepatit C Hepatit D 2 1 SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER Gonorré Hivinfektion Klamydiainfektion Syfilis NORRLÄNDSKA ZOONOSER (infektioner överförda från djur) Harpest (tularemi) Sorkfeber (nefropathia epidemica) BARNSJUKDOMAR I BARNVACCINATIONSPROGRAM Kikhosta Påssjuka INFEKTIONER MED MULTIRESISTENTA BAKTERIER ESBL MRSA Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin VRE INVASIVA BAKTERIELLA INFEKTIONER Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Haemophilus influenzae Meningokocker Pneumokocker ÖVRIGA LUFTVÄGSINFEKTIONER Nya influensan Legionellainfektion Tuberkulos ÖVRIGA INFEKTIONER Infektion med atypiska mykobakterier Denguefeber Infektion med HTLV I eller II 1 Leptospirainfektion 1 1 Listeriainfektion Malaria Q feber 1 Vibrioinfektion exkl. kolera 1 5 Viral meningoencefalit

9 9 Sammanställning av Klamydiatest Västernorrland 214 Sedan den 1 maj 211 erbjuder Landstinget Västernorrland sina medborgare över 15 år att beställa och utföra klamydiatest via Mina vårdkontakter (MVK). I tjänsten igår även en rådgivningsfunktion där beställaren har möjlighet att ställa frågor. Målet med provtagningstjänsten är att antalet analyserade klamydiaprover totalt i länet skall årligen vara 11 prover provtagning via MVK skall vara 1 % av totala antalet prover könsfördelningen skall vara jämställd. Nedan följer en sammanställning av beställningstjänsten för år 214. Resultat Laboratoriemedicin Västernorrlands rapport för 214: analyserade klamydiatester: 1472 (123/månad), diagram 1, fördelat på 941 (64 %) kvinnor och 531 (36 %) män. Diagram fr.o.m.maj Analyserade prover tagna via MVK 212 År Analyserade prover tagna via MVK klamydiatester som inte skickats in för analys: 266 (16 %). avslutade beställningar under 214: avslutade beställningar per månad: se diagram 2! (Differens mellan avslutade, ej inskickade och analyserade kan förklaras bl.a. av att beställningar görs och avslutas på olika sidor årsskiftet och dubbelbeställningar.) 25 Avslutade beställningar i Mina vårdkontakter (Obs! Inkluderar även beställningar som inte skickats in för analys) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Diagram 2. Källa: Mina vårdkontakter 9

10 1 påvisade klamydiainfektioner: 119, fördelade på 57 kvinnor och 62 män. Andel påvisade klamydiainfektioner per kön: 6 % kvinnor och 12 % män. Åldersfördelning/kön: se diagram 3 och 4! provtagna avseende klamydia uppdelat på kön och ålder provtagna kvinnor provtagna män Åldersgrupp Diagram 3. påvisade klamydiainfektioner fördelat på ålder och kön påvisade kvinnor 2 påvisade män Åldersgrupper Diagram 4. Källa: Laboratoriemedicin Västernorrland ärenden till rådgivningsfunktionen: 2 (källa: Mina vårdkontakter). personer som ej uppsökt vården efter påvisad klamydiainfektion: ca 15 personer har kontaktats av centrala smittspåraren, varav ingen har anmälts till smittskyddsläkaren med stöd av smittskyddslagen (uppgift från centrala smittspåraren). Avstämning Representanter från berörda enheter inom Landstinget Västernorrland har haft ett telefonmöte under 214. Marknadsföring Ingen kostnad för marknadsföring under 214. Tidigare inköpta kondomkonvolut och affischer har delats ut till bl.a. ungdomsmottagningarna, Mittuniversitetet samt vid utbildningar för vårdpersonal och skolsköterskor. Nättestningen marknadsfördes nationellt under Klamydiamåndagen i september

11 11 Måluppfyllelse Under 214 har i Västernorrland utförts 1177 (848/mån.) klamydiaanalyser varav 1472 (123/mån.) via provtagningstjänsten. Provtagningstjänstens andel utgör därmed 12 % av totala antalet analyserade klamydiaprover. Andelen män som provtogs via provtagningstjänsten (36 % ), diagram 5, är högre än andelen av den totala provtagningen (29 %). Det uppsatta målet om en jämställd könsfördelning har dock inte uppfyllts. Andel provtagna per kön maj t.o.m. dec Andel män Andel kvinnor År Diagram 5. Sammanfattning av resultatet jämfört med 213 et analyserade prover tagna via MVK har ökat med 384 (35 %) och utgör 12 % av totala provtagningen. et analyserade prover totalt i LVN har ökat med 338 (3,4 %). Klinikbunden provtagning har minskat med 46 prover. Andelen provtagna män har minskat med 2 %-enheter till 36 %. Andelen ej inskickade prover är oförändrat 16 %. Åldersfördelningen är oförändrad, de flesta beställare är 2-29 år. Oförändrat är även att klamydiainfektion påvisats hos 12 % av de provtagna männen och 6 % av kvinnorna. 11

12 12 Personalförändringar Överläkare Maria Tempé och familjeläkare Mårten Svensson, som varit projektanställda på deltid vid Smittskyddsenheten för Strama-arbete gentemot specialist- resp. primärvården inom ramen för den Strama-satsning, som var en del av patientsäkerhetssatsningen , slutade sina anställningar när projektet upphörde vid utgången av 214. Glädjande nog har senare patientsäkerhetsmedel beviljats för att Maria och Mårten skall kunna fortsätta sitt arbete under i genomsnitt fem timmar i veckan vardera under 215. Formellt löses detta genom att Smittskyddsenheten köper tjänst från Infektionskliniken, när det gäller Maria, och Hälsocentralen Sollefteå, när det gäller Mårten. Vi tackar Maria och Mårten för deras värdefulla hittillsvarande insatser och ser fram emot fortsatt gott samarbete under 215! Överläkare Åsa Nordius slutade också vid Smittskyddsenheten senhösten 214 efter att ha arbetat med och slutfört projektet Förbättrad resistensövervakning, vars syfte var att höja nivån på övervakningen av antibiotikaresistensläget i länet genom att använda data ur mikrobiologiska laboratoriets rutindatabas. De första omgångarna data har tagits ut och utgör ett viktigt stöd bl.a. för utformningen av Strama:s och Läkemedelskommitténs behandlingsriktlinjer för infektioner. Stort tack till Åsa för väl utfört arbete! 12

13 13 Vi som arbetar på Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland: HANS BOMAN, SMITTSKYDDSLÄKARE LARS BLAD, BITR. SMITTSKYDDSLÄKARE , BRITT FORSLUND, SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKA ANNA KARIN ÖBERG, SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKA ANNA MARIA BOOK, APOTEKARE/STRAMA KARIN MATTSSON, ADMINISTRATÖR Foto: Karin Mattsson 1 Foton tagna vid Mittuniversitetet, Sundsvall 13

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Innehåll 2014 års rekommendationer

Innehåll 2014 års rekommendationer Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/213, ÅRGÅNG 24 hepatit B pneumokocker hiv aids antibiotikaförbrukning hepatit C tarminfektioner Statistik 212 klamydia hepatit A MRSA, VRE, ESBL

Läs mer

mittskyddsposten Nästa nummer beräknas utkomma i maj/juni! Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Nya medarbetare

mittskyddsposten Nästa nummer beräknas utkomma i maj/juni! Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Nya medarbetare mittskyddsposten Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Det nya året började som det förra slutade, med kräksjuka både ute i samhället och på våra institutioner och sjukhus.

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/214, ÅRGÅNG 25 STATISTIK 213 SISTA NUMRET SOM TIDNING Kära vänner! Innehåll Att presentera ett helt års händelser och på några få tryckta sidor är

Läs mer

Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter)

Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter) Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter) 1. Inledning 3 Smittskyddslagens syfte 3 Vad lagen reglerar 3 Ansvarsfördelningen mellan smittskyddslagens aktörer 3 Angränsande lagstiftning

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 ADMINISTRATIVA PROGRAM Anmälningspliktiga sjukdomar...2 Behandlingsbegränsning Ej HLR...3 LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall)...4 LPT (lag om psykiatrisk

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2007

Epidemiologisk årsrapport 2007 Epidemiologisk årsrapport 27 Sorkfeber ökade dramatiskt 27 till 2 195 rapporterade fall, vilket är en tiodubbling jämfört med året innan. Sjukdomen är en zoonos som smittar människor via skogssork. Att

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ADMINISTRATIVA PROGRAM 2 251B Anmälningspliktiga sjukdomar 2 252B Behandlingsbegränsning EJ HLR 4 253B LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 5 254B

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 sidan 1 sidan 2 sidan 3 Teorier om epidemiernas orsaker Hippokratiska - från antiken in på 1800-talet Marcus

Läs mer

Ännu ett år har flutit förbi

Ännu ett år har flutit förbi Nr 1 Mars 2011 I årets första nummer av tidningen Smittskydd Skåne presenterar vi som vanligt statistik över föregående års anmälningar enligt smittskyddslagen. Vi kan konstatera att smittskyddsåret 2010

Läs mer

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Mats Erntell, smittskyddsläkare Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska Publicerad 2014-03-07

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Smittspårningskurs 2015

Smittspårningskurs 2015 Smittspårningskurs 2015 Tarminfektioner Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Var hittar du information? Smittskyddsblad för varje sjukdom med information om smittspårning Patientinformation

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Mässling, påssjuka, röda hund Sjukdomar, komplikationer Sjukdomsbördan i Sverige före vaccination och nu Mässling och

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Smittsamma sjukdomar Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Länkar http://www.lg.se/smittskydd http://www.lg.se/vardhygien http://www.smi.se/ http://www.socialstyrelsen.se/ Smittsamma sjukdomar Kontakt Stafylokocker

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Finland

Smittsamma sjukdomar i Finland Smittsamma sjukdomar i Finland 2007 Folkhälsoinstitutets publikationer B 19/2008 Folkhälsoinstitutets publikationer B19/2008 SMITTSAMMA SJUKDOMAR I FINLAND 2007 Redaktion: Terhi Hulkko, Outi Lyytikäinen,

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 1 (7) TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 TBE-information till hälso - och sjukvårdspersonal i Västmanland april 2014 2 (7) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v 2010-08-30 1O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

Hälsoundersökningar 4

Hälsoundersökningar 4 Hälsoundersökningar 4 Bakgrund Omfattningen av hälsoundersökningarna har behandlats i propositionen 1992/93:50 (Bilaga 8, sid. 3) om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, där bl.a. följande

Läs mer

KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng

KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng KURS I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Institutet 5 poäng Seminarier Föreläsningar Gruppövningar Klinik Inläsning 23% Laborationer 22% 24% 31% Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper om etiologi, patofysiologi,

Läs mer

Listeria bland gravida kvinnor i Sverige

Listeria bland gravida kvinnor i Sverige Dec 2010 SMITTSKYDDSINSTITUTETS RAPPORTSERIE NR 3 2010 Listeria bland gravida kvinnor i Sverige Vaksamhet viktigt hos både blivande mödrar, mödrahälsovården och myndigheter AV SOFIE IVARSSON SMITTSKYDDSINSTITUTET

Läs mer

Vårdhygien - basala kunskaper

Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra smittspridning från patient till personal och

Läs mer

Smittskyddsmöte. 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov

Smittskyddsmöte. 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov Smittskyddsmöte 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov Hälsoundersökning 30 maj 2011 Ing-Marie Einemo smittskyddssjuksköterska Hälso- och sjukvård för asylsökande i Sverige Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Lag

Läs mer

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Utvärdering av säkrare sexarbetet i Åredalen Ansvarig: Karin Wåhlén-Götzmann 2(27) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-07-10

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Smittskydd Östergötland

Smittskydd Östergötland Smittskydd Östergötland Kunskapskonferens inför Pumpa Läns 2013-08-29 Vad kan smitta vattnet? Britt Åkerlind Smittskyddsläkare Vattenburna infektioner Calicivirus Campylobakter-infektion Crypotosporidium-infektion

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide Tuberkulos Andningsförbundet Heli rf:s guide Vad är tuberkulos för en sjukdom? Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosisbakterien och främst drabbar lungorna 2 Tuberkulos

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

STRAMA Gävleborg. Strategigruppen. för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow. regiongavleborg.

STRAMA Gävleborg. Strategigruppen. för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow. regiongavleborg. STRAMA Gävleborg Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Strama Gävleborg Mandat från Landstingsdirektören Styrgrupp Representanter

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv

Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Maria Hess Distriktsläkare Närhälsan Vänerparken Vårdcentral Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared Vårdcentral Båda: Regionala

Läs mer

Hygienombudsträff HT- 2012

Hygienombudsträff HT- 2012 Hygienombudsträff HT- 2012 Livsmedelsverket Livsmedelshantering i vård och omsorg Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel.

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Motiv för klamydiatest

Motiv för klamydiatest Motiv för klamydiatest Författare Pia Gustafsson, barnmorska, samordnare Ungdomsmottagning Primärvården Skaraborg Agneta Johansson, sjuksköterska Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen Projektredovisning

Läs mer

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården?

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Lars Falk Överläkare, Hudkliniken, landstinget i Östergötland FoU-handledare FoU-enheten för närsjukvården Vad

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län Detta handlingsprogram är en reviderad version av dokumentet CHK 2/2005 med samma

Läs mer

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Vankomycinresistenta Enterokocker Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Daniel Heimer, hygienöverläkare Eva Edberg, hygiensjuksköterska 1 Monet - Water Lillies 2 Superbakterie på Centrallasarettet 3 Invasiva

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer