Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014"

Transkript

1 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren Atypiska mykobakterier Brucellos Campylobacter Cryptosporidium Denguefeber Echinokockinfektion EHEC (enterohemorragisk E. coli) Entamöba histolytica ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Giardia Gonorré Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) Haemophilus influenzae, invasiv infektion Harpest (Tularemi) Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hiv Influensa A(H1N1)pdm09 - pandemistammen Kikhosta Klamydia Legionellainfektion Leptospirainfektion Listeriainfektion Malaria Meningokockinfektion, invasiv infektion MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus) Mässling Paratyfoidfeber Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, infektion med Pneumokockinfektion, invasiv infektion Påssjuka Röda hund Salmonella Shigella Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Syfilis TBE (tick borne encephalitis) Tuberkulos Tyfoidfeber Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vibrioinfektion exkl kolera Viral meningoencefalit exklusive TBE Yersiniainfektion Totalt anmälda

2 2 (19) Kommentarer kring de anmälda sjukdomarna Statistiken bygger på de fall av anmälningspliktiga sjukdomar, som enligt smittskyddslagen anmäldes i Västmanland under fjolåret. Eftersom inte alla personer med infektionssymtom söker sjukvård och blir provtagna, finns det naturligtvis många fall vi inte känner till. Men utifrån de uppgifter vi får kan man se förändringar av olika infektioners förekomst. I fjol fick vi 1909 anmälningar jämfört med 1934 året innan. Knappt 97% av de kliniska anmälningarna gjordes elektroniskt via Under året ökade antalet fall av ESBL, gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, kikhosta, malaria och MRSA medan antalet fall av giardia, haemophilus influenzae, influensa A(H1N1)pdm09, klamydia, TBE och viral meningoencefalit (exklusive TBE) minskade. Vi reserverar oss för att vissa justeringar i statistiken kan behöva göras i efterhand. Den nationella statistiken över anmälningspliktiga sjukdomar finns på Atypiska mykobakterier Tre fall anmäldes 2014 mellan 82 och 92 år gamla. Bakterierna utgjordes i två fall av Mycobacterium aviumintracellulare och i ett fall av M. malmoense. Brucellos Inget humanfall i fjol. Sjukdomen har dock varit aktuell under året då en hund diagnostiserades med sjukdomen på Strömsholms djursjukhus. Provtagning av hundägaren bosatt i annat län har inte givit några hållpunkter för smitta. Campylobacter Campylobacter är den vanligaste anmälningspliktiga magtarminfektionen. Förra året anmäldes 212 fall (en minskning med åtta fall jämfört med 2013) och av dessa angavs 49% (104) vara smittade i Sverige. Hos tre av de inhemska fallen kunde bakterien påvisas i blodet. Det har tidigare skett mycket sällan och kan säkert till stor del förklaras av en förbättrad blododlingsmetodik införd i december Nästan alla, 206 personer, lämnade prov för att de hade magtarmsymtom. Sex personer utan symtom undersöktes p.g.a. arbete med livsmedel respektive smitta i familjen. Någon gemensam smittkälla för de inhemska fallen har inte kunnat påvisas. För de utlandssmittade speglar smittländerna vårt resande. Länderna med flest fall var Spanien 24 (22% av de utlandssmittade), Turkiet 17 (16%) Thailand 13 fall (12%) och Grekland 10 fall (9%).

3 3 (19) Cryptosporidium En vuxen kvinna, som troligen smittats i Sverige, men där smittkälla inte kunnat fastställas. Denguefeber Ett rapporterat fall, en 28-årig man som insjuknade efter resa till Costa Rica. Echinokockinfektion Ett anmält fall, en 34-årig man, som ursprungligen kommer från Turkiet och där haft kontakt med bland annat får och hundar. EHEC (Enterohemorragisk E. coli) Endast ett fall anmäldes 2014, en ensamstående kvinna i 60-årsåldern som inte varit utomlands. Det har inte varit möjligt att identifiera smittkällan. ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase)

4 4 (19) Tarmbakterier som bildar ESBL anmäls endast från laboratorierna. Antalet nydiagnostiserade fall har ökat kraftigt sedan dess, såväl i Västmanland som i resten av landet. Under 2014 var ökningen 37%, då 258 fall anmäldes jämfört med 189 året innan. Bakterierna hittades i urin hos 186 personer (72%), avföring 36 (14%), sår eller varbildningar 17 (7%) och blod 12 (5%). Proverna var relativt jämt fördelade mellan mottagningar eller avdelningar på sjukhus (56%) respektive i primärvården (44%). Av bakterierna dominerade E. coli stort (95%) och Klebsiella pneumoniae (5 %). Flera stammar i samma prov förekom i 4% av fallen. Könsfördelningen var som tidigare mycket ojämn, så att kvinnornas andel utgjorde 64% och männens 36%. Det förklaras av att kvinnor oftare drabbas av urinvägsinfektioner och därför oftare provtas. ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Glädjande nog har något ytterligare sådant fall inte påvisats under Giardia intestinalis eller G. lamblia I fjol anmäldes 42 fall, samtliga smittade utomlands. Tolv var sjukdomsfall, de flesta efter utlandsresor till främst tropiska resmål i Afrika, Asien och Sydamerika, några med symtom vid hälsoundersökning efter ankomsten till Sverige. De resterande fallen var symtomfria personer provtagna i samband med hälsoundersökning vid främst Asyl- och Integrationshälsan efter vid ankomsten till Sverige. Gonorré

5 5 (19) Under 2014 anmäldes 14 fall jämfört med fem året innan. Nio av dem smittades i Sverige, sex män och tre kvinnor respektive åtta heterosexuellt och en homosexuellt. De som smittades utomlands var i fyra fall män som hade varit i Thailand (2), Indonesien och Slovakien och i ett fall en kvinna smittad i USA. Heterosexuell smitta skedde i fyra av de utlandssmittade fallen. Männen var mellan år och kvinnorna var år. I fjol var resistensläget ungefär detsamma som 2013 (resistens för ciprofloxacin hos 8 av 14 stammar, nedsatt känslighet (2) respektive resistens (1) för azitromycin, alla känsliga för cefixim). Alla fall av bekräftad eller starkt misstänkt gonorré ska p.g.a. resistensproblematiken remitteras till venereologmottagningen för behandling och smittspårning. Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) I fjol anmäldes 18 fall av blodförgiftning. Könsfördelningen var jämn, 10 män och 8 kvinnor. Sexton (89%) av patienterna var år gamla. De återstående var 59 respektive 20 år gamla.fyra var barn 6-13 år gamla och de resterande tre var mellan år. En 96 år gammal patient har rapporterats ha avlidit. 17 av bakteriestammarna har typats och de vanligaste var T-typ 1 (3 fall), T-typ B3264 (2) och emm-typerna 4, 12 och 28 (vardera 2). Haemophilus influenzae, invasiv infektion I fjol anmäldes tre patienter med blodförgiftning. Två av dem var vuxna, mellan 51 respektive 81 år gamla. Tredje fallet var ett multisjukt ettårigt barn, som erhållit fått tre doser Pentavac.

6 6 (19) Harpest (tularemi) Antalet fall av harpest varierar mycket mellan åren. Under respektive har antalet nått tvåsiffriga nivåer. Förra året anmäldes sex fall, fem vuxna personer mellan år (två kvinnor och tre män) och en 5-årig pojke. Alla bedömdes smittade i Sverige, fem i länet (två i närheten av Kolsva, en vardera vid Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg). Det sjätte fallet blev smittat i närheten av Rättvik eller Hallstahammar Hepatit A I Uppsala län pågick under november och början av december i fjol ett utbrott av hepatit A med 12 fall. Ett flertal kontakter till ett av fallen utreddes och fick profylax i Västmanland. Senare i december insjuknade en 39-årig västmanländsk kvinna, som inte varit utomlands, i sjukdomen och hennes virusstam hade samma genotyp 1A och identisk sekvens som Uppsalafallen. Någon säkerställd smittkälla till utbrottet i Uppsala och till fallet i Västmanland har inte kunnat påvisas. Hepatit B

7 7 (19) År 2014 anmäldes 62 fall jämfört med 42 år Tyvärr ökade antalet som smittats i Sverige från tre till åtta (13%). Fyra var akuta infektioner hos aktuella eller före detta intravenösa missbrukare eller i ett fall sexuell kontakt i den gruppen. Dessa fall orsakades av den genotyp D/ayw3, som förekommit i ett utbrott av hepatit B bland intravenösa missbrukare i flera landsting i Mellansverige (Stockholm, Södermaland, Värmland, Västmanland och Östergötland). Fyra var kroniska infektioner, där smittvägen var intravenöst missbruk hos två, heterosexuell smitta och okänd smittväg vardera en. De 54 utlandssmittade smittbärarna var främst invandrare från länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Hepatit C

8 8 (19) I fjol anmäldes 63 nya fall av hepatit C jämfört med 50 året innan. Männen dominerar liksom tidigare (63% ifjol). Andelen som bedömts ha blivit smittade i Sverige var i fjol 70% än under åren De angivna smittvägarna för de 44 inhemska fallen var: intravenöst missbruk 33 (75% av de inhemska fallen), heterosexuellt 4, okänd smittväg 4, tatuering/piercing 2 och i ett fall blodtransfusion år Totalt har fyra personer blivit akut sjuka, alla smittade genom intravenöst missbruk, tre i Sverige och en i USA. Av de resterande 59 har 57 rapporterats vara symtomfria smittbärare. Liksom tidigare smittades de flesta nya fall av hepatit C i åldersgruppen år i Sverige genom intravenöst missbruk (26 av 31 eller 84%): två mellan år, åtta mellan år, åtta mellan och även åtta mellan år. En patient har bedömts ha blivit smittad genom blodtransfusion i Sverige under Det är fortfarande angeläget att erbjuda provtagning till personer som fått eller tror att de har fått blodtransfusion under åren

9 9 (19) Hiv

10 10 (19) I fjol anmäldes 17 nya fall, fem kvinnor (29-51 år) och tolv män (10-50 år). 15 av dem har smittats utomlands, elva i Afrika, fyra i Asien (tre fall i Thailand och ett i Saudiarabien). Två av fallen som smittades i Thailand var födda i Sverige. De smittades heterosexuellt eller eventuellt i ett fall vid tatuering. De två, som smittades i Sverige, hade homosexuell smittväg. Fem av de anmälda fallen hade också utvecklat aids vid anmälan. För att vi ska kunna upptäcka nya fall av hiv så tidigt som möjligt är det alltid viktigt att ha hiv med som en möjlig diagnos vid utredning av oklara sjukdomsfall att frikostigt erbjuda hiv-testning till alla som själva misstänker att de kan ha utsatts för smittrisk, och att alltid erbjuda alla invandrare (både flyktingar och andra) från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa hälsoundersökning som bl.a. inkluderar provtagning för hiv. Influensa Antalet laboratorieverifierade influensafall per vecka i Sverige under respektive säsong data och diagram från Folkhälsomyndigheten Under den lindriga säsongen december april 2014 påvisades 27 fall av influensa A(H1N1)pdm09 i länet, av vilka fjorton har vårdats på sjukhus och en patient dessutom på intensivvårdsavdelning. Under säsongen har vidare 15 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) och tre fall av influensa B påvisats. Den senaste säsongen blev betydligt intensivare. Under januari-april 2015 diagnostiserades 14 fall av influensa A(H1N1)pdm09, av vilka åtta har vårdats på sjukhus. Två av dem erhöll intensivvård och en även behandling med syresättning av blodet utanför kroppen (så kallad ECMO-behandling). Av dessa 14 fall var sex vaccinerade med Pandemrix säsongen och en av dem hade vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under de efterföljande säsongerna. Under säsongen har vidare 148 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) och 60 fall av influensa B påvisats. Under den säsongen har tretton av länets vårdcentraler varit s.k. sentinelprovtagare för influensa, d.v.s. haft möjlighet att kostnadsfritt provta för influensa i övervakningssyfte. Sammanlagt 44 av 222 bekräftade influensafall påvisades genom denna övervakning. Andelen ålderspensionärer som vaccinerades mot säsongsinfluensa under den senaste säsongen 2014/2015 har fortsatt att öka, till 53% jämfört med 49% säsongen dessförinnan.

11 11 (19) Kikhosta Under åren anmäldes inga fall av kikhosta i länet. År 2013 rapporterade två fall. Under andra halvåret i fjol ökade antalet kikhostefall i hela landet. Det förekom tyvärr även dödfall bland spädbarn utanför länet. I Västmanland anmäldes under augusti-december i fjol nio fall och sex av dessa var spädbarn yngre än ett år. Fem av spädbarnen hade inte fått någon vaccindos. Det sjätte hade fått en dos. De tre återstående fallen utgjordes av tre vaccinerade barn, som bodde i olika familjer och var 6-16 år gamla. Ett av de större barnen var syskon till ett av de insjuknade spädbarnen. Klamydia

12 12 (19) Antalet klamydiafall har fortsatt att minska i Västmanland från 1000 fall år 2013 till 924 fall år 2014, en minskning med 7,6%. Kvinnorna utgjorde 57% och männen med 43% av fallen. Det andra diagrammet ovan nedan visar antalet klamydiafall per invånare i de olika landstingen i fjol. Västmanlands stapel är grön och genomsnittet för riket är rödviolett. Från att under 2011 ha haft den näst högsta klamydiaförekomsten i landet låg fjolårsresultatet för länet strax över genomsnittet. De flesta fallen förekom nu bland kvinnor och män i åldersgruppen år. Fallen har minskat betydligt i den åldersgruppen för båda könen. Därefter kommer för kvinnorna gruppen år, som också har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Även hos kvinnor år har klamydiaantalet minskat jämfört med toppåret För männen kommer därefter gruppen år, som ligger strax över gruppen år. I den senare har fallen dock ökat något jämfört med Akut sjukdom har angivits hos 29% medan 71% uppgavs ha varit symtomfria smittbärare. Männen hade symtom i högre utsträckning, 39%, än kvinnorna, 22%. Heterosexuell smittväg uppgavs i 98 % av fallen. Utlandssmitta rapporterades i 46 fall, 5%.

13 13 (19) Totalt har 47% av fallen blivit provtagna till följd av smittspårning. Andelen kvinnor som fångats upp i smittspårning var 42% och andelen män 53%. Genom ett effektivt smittspårningsarbete upptäcks en stor andel av alla klamydiafallen. Under 2014 analyserades klamydiaprover vid det mikrobiologiska laboratoriet i Västerås. Antalet analyser har succesivt sjunkit sedan 2011, då antalet analyser var 13361, en minskning sedan dess med 8%. I fjol påvisades klamydia i 898 av proverna (7,3%) jämfört med (7,8%), (8,4%) och år (9,4%). Andelen klamydiafynd var 5,9% i prov från kvinnor och 10,7% i prov från män. Den kraftiga minskningen av antalet anmälda fall av klamydia under de senaste åren (en reduktion med 28% mellan åren ) stämmer väl med att även andelen analyser som påvisar klamydia har sjunkit påtagligt. Klamydiatest på webben via Mina vårdkontakter Västmanlänningar som fyllt 15 år har kunnat beställa klamydiatester över internet sedan den 1 maj Under 2014 har 1303 analyser utförts och prover från män utgjorde ca 33%. Vid provtagning på mottagningar var motsvarande andel män 29%. Testningen visade att 7,7% av männen, 6,1% av kvinnorna och 6,6% av alla provtagna var smittade med klamydia. Andelen kvinnor med klamydiasmitta är densamma som vid provtagning på mottagning medan männen är smittade i högre utsträckning om de lämnar prov på mottagning (knappt 11%). Kvinnor år respektive män år beställde tester över internet i större utsträckning än personer i andra åldersgrupper av respektive kön. Den webbeställda testningen har inneburit att andelen testade män har ökat. Andelen som var smittade med klamydia i prover vid internetbeställning var något lägre än vid provtagning på mottagning (7,3% respektive 6,6%). Legionella I fjol anmäldes fyra fall av legionella i länet. Tre av dem, två män och en kvinna år gamla, bedömdes ha blivit smittade utomlands, i Dubai, Italien och Turkiet. En av dem avled till följd av infektionen. Ett par, båda drygt 80 år gamla, insjuknade i november-december. Mannens sjukdomsfall rapporterades under 2014 medan kvinnans anmäldes först under Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen

14 14 (19) kontaktades och provtagning av vattnet i parets bostad visade Legionella pneumophila serogrupp 1. Bostadsrättsföreningen har därefter vidtagit åtgärder för att få bort bakterierna i vattnet. En ytterligare västmanlänning, en 51-årig kvinna, insjuknade under 2014 men hon vårdades på sjukhus i Uppsala. Efter kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i hennes hemkommun provtogs vattnet i hennes bostad. Även där kunde visade Legionella pneumophila serogrupp 1 odlas fram. Åtgärder har även där utförts av den bostadsrättsföreningen mot legionellabakterierna. Listeria Två män, 75 och 82 år gamla, insjuknade i september i fjol i blodförgiftning utan någon koppling till varandra. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla. Malaria I fjol diagnostiserades hela 13 fall av malaria. I tolv fall påvisades Plasmodium vivax och det trettonde orsakades av P. falciparium. Elva av vivaxfallen var år gamla flyktingar från Eritrea, som i de flesta fall passerat genom Etiopien och Sudan. Det sista vivaxfallet gällde en svensk 51-årig man, bosatt i Tanzania, som inte tagit profylax. En 25-årig kvinna insjuknade i falciparummalaria efter semesterresa till Kamerun. Meningokockinfektion, invasiv infektion I fjol anmäldes ett fall, en 76-årig kvinna med blodförgiftning orsakad av en stam som tillhörde serogrupp Y. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

15 15 (19) Under 2014 ökade antalet anmälda fall av MRSA från 50 år 2013 till 68 i fjol, en ökning med 36%. Totalt angavs smitta i Sverige i 30 fall. Av dessa upptäcktes hälften vid smittspårning och de resterande hade sjukdomssymtom som föranledde provtagning från främst bölder och sår. Alla dessa inhemska fall bedöms ha blivit smittade i samhället. Ingen vårdrelaterad smitta. För 38 av fallen uppgavs utlandssmitta. Av dessa upptäcktes 18 vid provtagning p.g.a. sjukdomssymtom, främst bölder och sår, 13 vid screening och sju vid smittspårning. Av de 68 fallen bor ett på äldreboende, arbetar två inom kommunal vård och omsorg och går åtta i förskola. Det är viktigt att komma ihåg: Var alltid frikostig med odlingar från infekterade sår och bölder, även om det inte finns någon känd misstanke på MRSA eller andra resistenta bakterier! Smittspåra runt alla nyupptäckta MRSA-fall! Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G I fjol rapporterades tre från varandra oberoende fall, en 77-årig man, en 64-årig kvinna och en 4-årig pojke. De minsta hämmande koncentrationerna (MIC) för penicillin G var 1,5 mg/l i två fall och 2,0 mg/l i det tredje. Bakteriernas serogrupper var 19F för två av dem och respektive 3. Barnet var hemma från förskolan under en tid. Pneumokockinfektion, invasiv I fjol var antalet fall av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation orsakade av pneumokocker oförändrat jämför med året dessförinnan, 35 i fjol mot 36 år Patienterna var i 34 fall vuxna, mellan år gamla. Två av de vuxna insjuknade i hjärnhinneinflammation. Av de 23 som var 65 år och äldre var elva vaccinerade med minst en dos pneumokockvaccin. Åtta av dem som hade vaccinerats insjuknade i infektioner med bakterietyper som vaccinet skulle ge skydd mot. Ett av fallen var en 3-årig vaccinerad pojke med annan kronisk sjuklighet. Salmonella I fjol diagnostiserades 68 fall jämfört med 71 under Av fjolårets fall angavs 47 (69%) vara smittade utomlands. De dominerande smittländerna var Thailand 10, Turkiet 9 och Spanien 4 fall.

16 16 (19) Smitta i Sverige angavs i 21 fall (31%) jämfört med 12 (17%) år Tre av de inhemska fallen blev eventuellt smittade via kräldjur. För de övriga fallen har ingen trolig smittkälla kunnat identifieras. Shigella År 2014 anmäldes sju fall av shigella. Sex av dem smittades i utlandet, i sex olika länder i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. En 18-årig man, som arbetade extra på restaurang, bedömdes ha blivit smittad i Sverige. Ingen smittkälla hittades. Ingen av övriga sex i hans familj smittades. Sorkfeber (nephropathia epidemica) I fjol anmäldes en 48-årig man. Patienten blev sannolikt smittad i Sälen, där han renoverade en stuga. TBE ( tick-borne encephalitis, fästing-överförd virusorsakad hjärninflammation) År 2014 anmäldes fyra fall av TBE hos västmanlänningar. Alla fallen har troligen blivit smittade i länet, i Kungsör, Skultuna och Irsta respektive Tortuna utanför Västerås. För nästan alla sjukdomsfallen som smittats i länet sedan 2009 har smittan skett i områden inte så långt från Mälaren. Det innebär att TBE nu förekommer i Västmanland, främst i områden i närheten av Mälaren men att smittrisken fortfarande är liten. Tuberkulos

17 17 (19) Under 2014 diagnostiserades 19 nya tuberkulosfall, mellan år gamla, jämfört med 22 fall under Alla fallen var utlandsfödda och de smittades även utomlands, i främst Somalia tio fall och Eritrea sex fall. Tyfoidfeber I fjol anmäldes liksom år 2013 ett fall av tyfoidfeber. Det var en 64-årig man som smittades på Madagaskar och där bakterien kunde odlas fram från blodet. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Smittspridningen av VRE på Västmanlands sjukhus i Västerås, som började 2008 och kulminerade året därefter, upphörde år 2011 då bara två fall anmäldes. I fjol anmäldes endast ett fall, en 77-årig man som vårdats på sjukhus i Turkiet. Virala meningoencefaliter (exklusive TBE) Under året anmäldes 13 fall jämfört med 36 år Den stora antalet det året berodde på 28 fall av enterovirus. I fjol utgjordes de 13 fallen av enterovirus fyra, herpes simplex typ 1 ett, herpes simplex typ 2 fyra och varicella-zoster fyra fall. Yersinia

18 18 (19) Antalet fall av Yersinia i länet har varierat kraftigt mellan åren. I fjol anmäldes sju fall, en 2-årig pojke och sex vuxna år gamla. Fyra fall har angivits smittade i Sverige, det lilla barnet som smakar på allt han hittar, en 63-årig man med diabetes och leversvikt och två tidigare friska medelålders män. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla eller något samband mellan fallen. De återstående tre fallen var vuxna personer som bedömts ha smittats utomlands. Övriga ärenden till smittskyddsenheten år 2014 Ärenden om personer som inte låter sig undersökas, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler. Ärenden anmälda till smittskyddsläkaren i Västmanland om personer som inte låter undersöka sig, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler år I fjol erhöll smittskyddet 341 sådana anmälningar, vilket innebar en minskning med 13% från 391 ärenden året dessförinnan. Den största andelen, 45% eller 153 stycken, gällde personer som anmälande mottagning inte hade kunnat identifiera eller kontakta p.g.a. ofullständiga uppgifter. År 2013 var andelen sådana ärenden 49% eller 190 stycken. Anmälningar som gällde personer som inte hade kommit för provtagning trots uppmaning per brev eller telefon utgjorde 142 stycken eller 42%. År 2012 var antalet 155 (40%). Antalet som rapporterades för att de inte hade fått behandling och blivit smittspårade var 16 personer eller 4,7%. Antalet som lämnat klamydiaprov med ett test från Apoteket och där det analyserande laboratoriet inte fått bekräftelse på att personer med klamydia tagits emot på en mottagning för behandling och smittspårning var 4 personer eller 1,2%. Fem ärenden, 1,5%, gällde personer som anmäldes för att de inte medverkat vid smittspårning. Under 2013 var det 18 personer, jämfört med 13 året dessförinnan, som anmäldes p.g.a. att de bröt mot förhållningsreglerna eller inte följde medicinsk behandling gällande hepatit B, hepatit C, hiv och klamydia. De allra flesta anmälningarna, 370 eller 95%, gällde klamydia. Av dessa var 17% redan provtagna när ärendet inkom och 22% skickades vidare till annat län. I 44% av ärendena medverkade den aktuella

19 19 (19) personen på önskat sätt (provtagning, smittspårning och/eller behandling). Det innebär att 83% av dessa ärenden klarades upp. De ouppklarade ärendena, 17%, fördelade sig på ofullständig identitet 12%, ej möjligt få kontakt med personen 3,5%, ej provtagning, smittspårning och/eller behandling trots anmaning, 2% och vistelse utomlands i 1%. Av de 21 ärenden som gällde andra diagnoser än klamydia (gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, syfilis och tuberkulos) klarades 16 upp. De resterande fem ärendena, fyra om hepatit C och ett om syfilis, avslutades p.g.a. ofullständig identitet.

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Innehåll 2014 års rekommendationer

Innehåll 2014 års rekommendationer Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/213, ÅRGÅNG 24 hepatit B pneumokocker hiv aids antibiotikaförbrukning hepatit C tarminfektioner Statistik 212 klamydia hepatit A MRSA, VRE, ESBL

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 1 (7) TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 TBE-information till hälso - och sjukvårdspersonal i Västmanland april 2014 2 (7) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/214, ÅRGÅNG 25 STATISTIK 213 SISTA NUMRET SOM TIDNING Kära vänner! Innehåll Att presentera ett helt års händelser och på några få tryckta sidor är

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Smittspårningskurs 2015

Smittspårningskurs 2015 Smittspårningskurs 2015 Tarminfektioner Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Var hittar du information? Smittskyddsblad för varje sjukdom med information om smittspårning Patientinformation

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

mittskyddsposten Nästa nummer beräknas utkomma i maj/juni! Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Nya medarbetare

mittskyddsposten Nästa nummer beräknas utkomma i maj/juni! Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Nya medarbetare mittskyddsposten Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Det nya året började som det förra slutade, med kräksjuka både ute i samhället och på våra institutioner och sjukhus.

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 1 (6) TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 2 (6) Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan ge hjärn- eller hjärnhinneinflammation, överförs

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2007

Epidemiologisk årsrapport 2007 Epidemiologisk årsrapport 27 Sorkfeber ökade dramatiskt 27 till 2 195 rapporterade fall, vilket är en tiodubbling jämfört med året innan. Sjukdomen är en zoonos som smittar människor via skogssork. Att

Läs mer

Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter)

Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter) Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter) 1. Inledning 3 Smittskyddslagens syfte 3 Vad lagen reglerar 3 Ansvarsfördelningen mellan smittskyddslagens aktörer 3 Angränsande lagstiftning

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Smittskyddsmöte. 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov

Smittskyddsmöte. 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov Smittskyddsmöte 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov Hälsoundersökning 30 maj 2011 Ing-Marie Einemo smittskyddssjuksköterska Hälso- och sjukvård för asylsökande i Sverige Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Lag

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4

Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Mats Erntell, smittskyddsläkare Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska Publicerad 2014-03-07

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Hälsoundersökningar 4

Hälsoundersökningar 4 Hälsoundersökningar 4 Bakgrund Omfattningen av hälsoundersökningarna har behandlats i propositionen 1992/93:50 (Bilaga 8, sid. 3) om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, där bl.a. följande

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 ADMINISTRATIVA PROGRAM Anmälningspliktiga sjukdomar...2 Behandlingsbegränsning Ej HLR...3 LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall)...4 LPT (lag om psykiatrisk

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Ännu ett år har flutit förbi

Ännu ett år har flutit förbi Nr 1 Mars 2011 I årets första nummer av tidningen Smittskydd Skåne presenterar vi som vanligt statistik över föregående års anmälningar enligt smittskyddslagen. Vi kan konstatera att smittskyddsåret 2010

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv)

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv) Dnr: 10267.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-08-26

Läs mer

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 sidan 1 sidan 2 sidan 3 Teorier om epidemiernas orsaker Hippokratiska - från antiken in på 1800-talet Marcus

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2).

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2). Influensarapport för 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget 6 (2-8/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Postoperativa enheter VÅRDHYGIEN SKÅNE

Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Postoperativa enheter VÅRDHYGIEN SKÅNE Infektionsmanual för Operationsavdelningar och Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningar och postoperativa enheter är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet med patienter med

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ADMINISTRATIVA PROGRAM 2 251B Anmälningspliktiga sjukdomar 2 252B Behandlingsbegränsning EJ HLR 4 253B LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 5 254B

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Säkra steg för en säker mathantering

Säkra steg för en säker mathantering Säkra steg för en säker mathantering Smittsamma sjukdomar Man ska inte arbeta med mat om man kan misstänkas ha sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra att smitta överförs via maten. Om man

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Smittsamma sjukdomar Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Länkar http://www.lg.se/smittskydd http://www.lg.se/vardhygien http://www.smi.se/ http://www.socialstyrelsen.se/ Smittsamma sjukdomar Kontakt Stafylokocker

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Smittskydd Östergötland

Smittskydd Östergötland Smittskydd Östergötland Kunskapskonferens inför Pumpa Läns 2013-08-29 Vad kan smitta vattnet? Britt Åkerlind Smittskyddsläkare Vattenburna infektioner Calicivirus Campylobakter-infektion Crypotosporidium-infektion

Läs mer

Hund med rätt att vårda, vårdhund

Hund med rätt att vårda, vårdhund 1 (9) 2014-02-14 Hund med rätt att vårda, vårdhund Information om K112 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Hepatit C blodtransfusion

Hepatit C blodtransfusion Nr:5/2007 Sid:1 Innehåll: Hepatit C via blodtransfusion Antibiotikaförbrukning Vaccination och hälsoundersökning av asylsökande barn Kronoberg bäst (som vanligt) Behandling och profylax av influensa med

Läs mer

Vårdhygien - basala kunskaper

Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra smittspridning från patient till personal och

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide Tuberkulos Andningsförbundet Heli rf:s guide Vad är tuberkulos för en sjukdom? Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosisbakterien och främst drabbar lungorna 2 Tuberkulos

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer