Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014"

Transkript

1 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren Atypiska mykobakterier Brucellos Campylobacter Cryptosporidium Denguefeber Echinokockinfektion EHEC (enterohemorragisk E. coli) Entamöba histolytica ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Giardia Gonorré Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) Haemophilus influenzae, invasiv infektion Harpest (Tularemi) Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hiv Influensa A(H1N1)pdm09 - pandemistammen Kikhosta Klamydia Legionellainfektion Leptospirainfektion Listeriainfektion Malaria Meningokockinfektion, invasiv infektion MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus) Mässling Paratyfoidfeber Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, infektion med Pneumokockinfektion, invasiv infektion Påssjuka Röda hund Salmonella Shigella Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Syfilis TBE (tick borne encephalitis) Tuberkulos Tyfoidfeber Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vibrioinfektion exkl kolera Viral meningoencefalit exklusive TBE Yersiniainfektion Totalt anmälda

2 2 (19) Kommentarer kring de anmälda sjukdomarna Statistiken bygger på de fall av anmälningspliktiga sjukdomar, som enligt smittskyddslagen anmäldes i Västmanland under fjolåret. Eftersom inte alla personer med infektionssymtom söker sjukvård och blir provtagna, finns det naturligtvis många fall vi inte känner till. Men utifrån de uppgifter vi får kan man se förändringar av olika infektioners förekomst. I fjol fick vi 1909 anmälningar jämfört med 1934 året innan. Knappt 97% av de kliniska anmälningarna gjordes elektroniskt via Under året ökade antalet fall av ESBL, gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, kikhosta, malaria och MRSA medan antalet fall av giardia, haemophilus influenzae, influensa A(H1N1)pdm09, klamydia, TBE och viral meningoencefalit (exklusive TBE) minskade. Vi reserverar oss för att vissa justeringar i statistiken kan behöva göras i efterhand. Den nationella statistiken över anmälningspliktiga sjukdomar finns på Atypiska mykobakterier Tre fall anmäldes 2014 mellan 82 och 92 år gamla. Bakterierna utgjordes i två fall av Mycobacterium aviumintracellulare och i ett fall av M. malmoense. Brucellos Inget humanfall i fjol. Sjukdomen har dock varit aktuell under året då en hund diagnostiserades med sjukdomen på Strömsholms djursjukhus. Provtagning av hundägaren bosatt i annat län har inte givit några hållpunkter för smitta. Campylobacter Campylobacter är den vanligaste anmälningspliktiga magtarminfektionen. Förra året anmäldes 212 fall (en minskning med åtta fall jämfört med 2013) och av dessa angavs 49% (104) vara smittade i Sverige. Hos tre av de inhemska fallen kunde bakterien påvisas i blodet. Det har tidigare skett mycket sällan och kan säkert till stor del förklaras av en förbättrad blododlingsmetodik införd i december Nästan alla, 206 personer, lämnade prov för att de hade magtarmsymtom. Sex personer utan symtom undersöktes p.g.a. arbete med livsmedel respektive smitta i familjen. Någon gemensam smittkälla för de inhemska fallen har inte kunnat påvisas. För de utlandssmittade speglar smittländerna vårt resande. Länderna med flest fall var Spanien 24 (22% av de utlandssmittade), Turkiet 17 (16%) Thailand 13 fall (12%) och Grekland 10 fall (9%).

3 3 (19) Cryptosporidium En vuxen kvinna, som troligen smittats i Sverige, men där smittkälla inte kunnat fastställas. Denguefeber Ett rapporterat fall, en 28-årig man som insjuknade efter resa till Costa Rica. Echinokockinfektion Ett anmält fall, en 34-årig man, som ursprungligen kommer från Turkiet och där haft kontakt med bland annat får och hundar. EHEC (Enterohemorragisk E. coli) Endast ett fall anmäldes 2014, en ensamstående kvinna i 60-årsåldern som inte varit utomlands. Det har inte varit möjligt att identifiera smittkällan. ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase)

4 4 (19) Tarmbakterier som bildar ESBL anmäls endast från laboratorierna. Antalet nydiagnostiserade fall har ökat kraftigt sedan dess, såväl i Västmanland som i resten av landet. Under 2014 var ökningen 37%, då 258 fall anmäldes jämfört med 189 året innan. Bakterierna hittades i urin hos 186 personer (72%), avföring 36 (14%), sår eller varbildningar 17 (7%) och blod 12 (5%). Proverna var relativt jämt fördelade mellan mottagningar eller avdelningar på sjukhus (56%) respektive i primärvården (44%). Av bakterierna dominerade E. coli stort (95%) och Klebsiella pneumoniae (5 %). Flera stammar i samma prov förekom i 4% av fallen. Könsfördelningen var som tidigare mycket ojämn, så att kvinnornas andel utgjorde 64% och männens 36%. Det förklaras av att kvinnor oftare drabbas av urinvägsinfektioner och därför oftare provtas. ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Glädjande nog har något ytterligare sådant fall inte påvisats under Giardia intestinalis eller G. lamblia I fjol anmäldes 42 fall, samtliga smittade utomlands. Tolv var sjukdomsfall, de flesta efter utlandsresor till främst tropiska resmål i Afrika, Asien och Sydamerika, några med symtom vid hälsoundersökning efter ankomsten till Sverige. De resterande fallen var symtomfria personer provtagna i samband med hälsoundersökning vid främst Asyl- och Integrationshälsan efter vid ankomsten till Sverige. Gonorré

5 5 (19) Under 2014 anmäldes 14 fall jämfört med fem året innan. Nio av dem smittades i Sverige, sex män och tre kvinnor respektive åtta heterosexuellt och en homosexuellt. De som smittades utomlands var i fyra fall män som hade varit i Thailand (2), Indonesien och Slovakien och i ett fall en kvinna smittad i USA. Heterosexuell smitta skedde i fyra av de utlandssmittade fallen. Männen var mellan år och kvinnorna var år. I fjol var resistensläget ungefär detsamma som 2013 (resistens för ciprofloxacin hos 8 av 14 stammar, nedsatt känslighet (2) respektive resistens (1) för azitromycin, alla känsliga för cefixim). Alla fall av bekräftad eller starkt misstänkt gonorré ska p.g.a. resistensproblematiken remitteras till venereologmottagningen för behandling och smittspårning. Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) I fjol anmäldes 18 fall av blodförgiftning. Könsfördelningen var jämn, 10 män och 8 kvinnor. Sexton (89%) av patienterna var år gamla. De återstående var 59 respektive 20 år gamla.fyra var barn 6-13 år gamla och de resterande tre var mellan år. En 96 år gammal patient har rapporterats ha avlidit. 17 av bakteriestammarna har typats och de vanligaste var T-typ 1 (3 fall), T-typ B3264 (2) och emm-typerna 4, 12 och 28 (vardera 2). Haemophilus influenzae, invasiv infektion I fjol anmäldes tre patienter med blodförgiftning. Två av dem var vuxna, mellan 51 respektive 81 år gamla. Tredje fallet var ett multisjukt ettårigt barn, som erhållit fått tre doser Pentavac.

6 6 (19) Harpest (tularemi) Antalet fall av harpest varierar mycket mellan åren. Under respektive har antalet nått tvåsiffriga nivåer. Förra året anmäldes sex fall, fem vuxna personer mellan år (två kvinnor och tre män) och en 5-årig pojke. Alla bedömdes smittade i Sverige, fem i länet (två i närheten av Kolsva, en vardera vid Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg). Det sjätte fallet blev smittat i närheten av Rättvik eller Hallstahammar Hepatit A I Uppsala län pågick under november och början av december i fjol ett utbrott av hepatit A med 12 fall. Ett flertal kontakter till ett av fallen utreddes och fick profylax i Västmanland. Senare i december insjuknade en 39-årig västmanländsk kvinna, som inte varit utomlands, i sjukdomen och hennes virusstam hade samma genotyp 1A och identisk sekvens som Uppsalafallen. Någon säkerställd smittkälla till utbrottet i Uppsala och till fallet i Västmanland har inte kunnat påvisas. Hepatit B

7 7 (19) År 2014 anmäldes 62 fall jämfört med 42 år Tyvärr ökade antalet som smittats i Sverige från tre till åtta (13%). Fyra var akuta infektioner hos aktuella eller före detta intravenösa missbrukare eller i ett fall sexuell kontakt i den gruppen. Dessa fall orsakades av den genotyp D/ayw3, som förekommit i ett utbrott av hepatit B bland intravenösa missbrukare i flera landsting i Mellansverige (Stockholm, Södermaland, Värmland, Västmanland och Östergötland). Fyra var kroniska infektioner, där smittvägen var intravenöst missbruk hos två, heterosexuell smitta och okänd smittväg vardera en. De 54 utlandssmittade smittbärarna var främst invandrare från länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Hepatit C

8 8 (19) I fjol anmäldes 63 nya fall av hepatit C jämfört med 50 året innan. Männen dominerar liksom tidigare (63% ifjol). Andelen som bedömts ha blivit smittade i Sverige var i fjol 70% än under åren De angivna smittvägarna för de 44 inhemska fallen var: intravenöst missbruk 33 (75% av de inhemska fallen), heterosexuellt 4, okänd smittväg 4, tatuering/piercing 2 och i ett fall blodtransfusion år Totalt har fyra personer blivit akut sjuka, alla smittade genom intravenöst missbruk, tre i Sverige och en i USA. Av de resterande 59 har 57 rapporterats vara symtomfria smittbärare. Liksom tidigare smittades de flesta nya fall av hepatit C i åldersgruppen år i Sverige genom intravenöst missbruk (26 av 31 eller 84%): två mellan år, åtta mellan år, åtta mellan och även åtta mellan år. En patient har bedömts ha blivit smittad genom blodtransfusion i Sverige under Det är fortfarande angeläget att erbjuda provtagning till personer som fått eller tror att de har fått blodtransfusion under åren

9 9 (19) Hiv

10 10 (19) I fjol anmäldes 17 nya fall, fem kvinnor (29-51 år) och tolv män (10-50 år). 15 av dem har smittats utomlands, elva i Afrika, fyra i Asien (tre fall i Thailand och ett i Saudiarabien). Två av fallen som smittades i Thailand var födda i Sverige. De smittades heterosexuellt eller eventuellt i ett fall vid tatuering. De två, som smittades i Sverige, hade homosexuell smittväg. Fem av de anmälda fallen hade också utvecklat aids vid anmälan. För att vi ska kunna upptäcka nya fall av hiv så tidigt som möjligt är det alltid viktigt att ha hiv med som en möjlig diagnos vid utredning av oklara sjukdomsfall att frikostigt erbjuda hiv-testning till alla som själva misstänker att de kan ha utsatts för smittrisk, och att alltid erbjuda alla invandrare (både flyktingar och andra) från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa hälsoundersökning som bl.a. inkluderar provtagning för hiv. Influensa Antalet laboratorieverifierade influensafall per vecka i Sverige under respektive säsong data och diagram från Folkhälsomyndigheten Under den lindriga säsongen december april 2014 påvisades 27 fall av influensa A(H1N1)pdm09 i länet, av vilka fjorton har vårdats på sjukhus och en patient dessutom på intensivvårdsavdelning. Under säsongen har vidare 15 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) och tre fall av influensa B påvisats. Den senaste säsongen blev betydligt intensivare. Under januari-april 2015 diagnostiserades 14 fall av influensa A(H1N1)pdm09, av vilka åtta har vårdats på sjukhus. Två av dem erhöll intensivvård och en även behandling med syresättning av blodet utanför kroppen (så kallad ECMO-behandling). Av dessa 14 fall var sex vaccinerade med Pandemrix säsongen och en av dem hade vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under de efterföljande säsongerna. Under säsongen har vidare 148 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) och 60 fall av influensa B påvisats. Under den säsongen har tretton av länets vårdcentraler varit s.k. sentinelprovtagare för influensa, d.v.s. haft möjlighet att kostnadsfritt provta för influensa i övervakningssyfte. Sammanlagt 44 av 222 bekräftade influensafall påvisades genom denna övervakning. Andelen ålderspensionärer som vaccinerades mot säsongsinfluensa under den senaste säsongen 2014/2015 har fortsatt att öka, till 53% jämfört med 49% säsongen dessförinnan.

11 11 (19) Kikhosta Under åren anmäldes inga fall av kikhosta i länet. År 2013 rapporterade två fall. Under andra halvåret i fjol ökade antalet kikhostefall i hela landet. Det förekom tyvärr även dödfall bland spädbarn utanför länet. I Västmanland anmäldes under augusti-december i fjol nio fall och sex av dessa var spädbarn yngre än ett år. Fem av spädbarnen hade inte fått någon vaccindos. Det sjätte hade fått en dos. De tre återstående fallen utgjordes av tre vaccinerade barn, som bodde i olika familjer och var 6-16 år gamla. Ett av de större barnen var syskon till ett av de insjuknade spädbarnen. Klamydia

12 12 (19) Antalet klamydiafall har fortsatt att minska i Västmanland från 1000 fall år 2013 till 924 fall år 2014, en minskning med 7,6%. Kvinnorna utgjorde 57% och männen med 43% av fallen. Det andra diagrammet ovan nedan visar antalet klamydiafall per invånare i de olika landstingen i fjol. Västmanlands stapel är grön och genomsnittet för riket är rödviolett. Från att under 2011 ha haft den näst högsta klamydiaförekomsten i landet låg fjolårsresultatet för länet strax över genomsnittet. De flesta fallen förekom nu bland kvinnor och män i åldersgruppen år. Fallen har minskat betydligt i den åldersgruppen för båda könen. Därefter kommer för kvinnorna gruppen år, som också har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Även hos kvinnor år har klamydiaantalet minskat jämfört med toppåret För männen kommer därefter gruppen år, som ligger strax över gruppen år. I den senare har fallen dock ökat något jämfört med Akut sjukdom har angivits hos 29% medan 71% uppgavs ha varit symtomfria smittbärare. Männen hade symtom i högre utsträckning, 39%, än kvinnorna, 22%. Heterosexuell smittväg uppgavs i 98 % av fallen. Utlandssmitta rapporterades i 46 fall, 5%.

13 13 (19) Totalt har 47% av fallen blivit provtagna till följd av smittspårning. Andelen kvinnor som fångats upp i smittspårning var 42% och andelen män 53%. Genom ett effektivt smittspårningsarbete upptäcks en stor andel av alla klamydiafallen. Under 2014 analyserades klamydiaprover vid det mikrobiologiska laboratoriet i Västerås. Antalet analyser har succesivt sjunkit sedan 2011, då antalet analyser var 13361, en minskning sedan dess med 8%. I fjol påvisades klamydia i 898 av proverna (7,3%) jämfört med (7,8%), (8,4%) och år (9,4%). Andelen klamydiafynd var 5,9% i prov från kvinnor och 10,7% i prov från män. Den kraftiga minskningen av antalet anmälda fall av klamydia under de senaste åren (en reduktion med 28% mellan åren ) stämmer väl med att även andelen analyser som påvisar klamydia har sjunkit påtagligt. Klamydiatest på webben via Mina vårdkontakter Västmanlänningar som fyllt 15 år har kunnat beställa klamydiatester över internet sedan den 1 maj Under 2014 har 1303 analyser utförts och prover från män utgjorde ca 33%. Vid provtagning på mottagningar var motsvarande andel män 29%. Testningen visade att 7,7% av männen, 6,1% av kvinnorna och 6,6% av alla provtagna var smittade med klamydia. Andelen kvinnor med klamydiasmitta är densamma som vid provtagning på mottagning medan männen är smittade i högre utsträckning om de lämnar prov på mottagning (knappt 11%). Kvinnor år respektive män år beställde tester över internet i större utsträckning än personer i andra åldersgrupper av respektive kön. Den webbeställda testningen har inneburit att andelen testade män har ökat. Andelen som var smittade med klamydia i prover vid internetbeställning var något lägre än vid provtagning på mottagning (7,3% respektive 6,6%). Legionella I fjol anmäldes fyra fall av legionella i länet. Tre av dem, två män och en kvinna år gamla, bedömdes ha blivit smittade utomlands, i Dubai, Italien och Turkiet. En av dem avled till följd av infektionen. Ett par, båda drygt 80 år gamla, insjuknade i november-december. Mannens sjukdomsfall rapporterades under 2014 medan kvinnans anmäldes först under Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen

14 14 (19) kontaktades och provtagning av vattnet i parets bostad visade Legionella pneumophila serogrupp 1. Bostadsrättsföreningen har därefter vidtagit åtgärder för att få bort bakterierna i vattnet. En ytterligare västmanlänning, en 51-årig kvinna, insjuknade under 2014 men hon vårdades på sjukhus i Uppsala. Efter kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i hennes hemkommun provtogs vattnet i hennes bostad. Även där kunde visade Legionella pneumophila serogrupp 1 odlas fram. Åtgärder har även där utförts av den bostadsrättsföreningen mot legionellabakterierna. Listeria Två män, 75 och 82 år gamla, insjuknade i september i fjol i blodförgiftning utan någon koppling till varandra. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla. Malaria I fjol diagnostiserades hela 13 fall av malaria. I tolv fall påvisades Plasmodium vivax och det trettonde orsakades av P. falciparium. Elva av vivaxfallen var år gamla flyktingar från Eritrea, som i de flesta fall passerat genom Etiopien och Sudan. Det sista vivaxfallet gällde en svensk 51-årig man, bosatt i Tanzania, som inte tagit profylax. En 25-årig kvinna insjuknade i falciparummalaria efter semesterresa till Kamerun. Meningokockinfektion, invasiv infektion I fjol anmäldes ett fall, en 76-årig kvinna med blodförgiftning orsakad av en stam som tillhörde serogrupp Y. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

15 15 (19) Under 2014 ökade antalet anmälda fall av MRSA från 50 år 2013 till 68 i fjol, en ökning med 36%. Totalt angavs smitta i Sverige i 30 fall. Av dessa upptäcktes hälften vid smittspårning och de resterande hade sjukdomssymtom som föranledde provtagning från främst bölder och sår. Alla dessa inhemska fall bedöms ha blivit smittade i samhället. Ingen vårdrelaterad smitta. För 38 av fallen uppgavs utlandssmitta. Av dessa upptäcktes 18 vid provtagning p.g.a. sjukdomssymtom, främst bölder och sår, 13 vid screening och sju vid smittspårning. Av de 68 fallen bor ett på äldreboende, arbetar två inom kommunal vård och omsorg och går åtta i förskola. Det är viktigt att komma ihåg: Var alltid frikostig med odlingar från infekterade sår och bölder, även om det inte finns någon känd misstanke på MRSA eller andra resistenta bakterier! Smittspåra runt alla nyupptäckta MRSA-fall! Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G I fjol rapporterades tre från varandra oberoende fall, en 77-årig man, en 64-årig kvinna och en 4-årig pojke. De minsta hämmande koncentrationerna (MIC) för penicillin G var 1,5 mg/l i två fall och 2,0 mg/l i det tredje. Bakteriernas serogrupper var 19F för två av dem och respektive 3. Barnet var hemma från förskolan under en tid. Pneumokockinfektion, invasiv I fjol var antalet fall av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation orsakade av pneumokocker oförändrat jämför med året dessförinnan, 35 i fjol mot 36 år Patienterna var i 34 fall vuxna, mellan år gamla. Två av de vuxna insjuknade i hjärnhinneinflammation. Av de 23 som var 65 år och äldre var elva vaccinerade med minst en dos pneumokockvaccin. Åtta av dem som hade vaccinerats insjuknade i infektioner med bakterietyper som vaccinet skulle ge skydd mot. Ett av fallen var en 3-årig vaccinerad pojke med annan kronisk sjuklighet. Salmonella I fjol diagnostiserades 68 fall jämfört med 71 under Av fjolårets fall angavs 47 (69%) vara smittade utomlands. De dominerande smittländerna var Thailand 10, Turkiet 9 och Spanien 4 fall.

16 16 (19) Smitta i Sverige angavs i 21 fall (31%) jämfört med 12 (17%) år Tre av de inhemska fallen blev eventuellt smittade via kräldjur. För de övriga fallen har ingen trolig smittkälla kunnat identifieras. Shigella År 2014 anmäldes sju fall av shigella. Sex av dem smittades i utlandet, i sex olika länder i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. En 18-årig man, som arbetade extra på restaurang, bedömdes ha blivit smittad i Sverige. Ingen smittkälla hittades. Ingen av övriga sex i hans familj smittades. Sorkfeber (nephropathia epidemica) I fjol anmäldes en 48-årig man. Patienten blev sannolikt smittad i Sälen, där han renoverade en stuga. TBE ( tick-borne encephalitis, fästing-överförd virusorsakad hjärninflammation) År 2014 anmäldes fyra fall av TBE hos västmanlänningar. Alla fallen har troligen blivit smittade i länet, i Kungsör, Skultuna och Irsta respektive Tortuna utanför Västerås. För nästan alla sjukdomsfallen som smittats i länet sedan 2009 har smittan skett i områden inte så långt från Mälaren. Det innebär att TBE nu förekommer i Västmanland, främst i områden i närheten av Mälaren men att smittrisken fortfarande är liten. Tuberkulos

17 17 (19) Under 2014 diagnostiserades 19 nya tuberkulosfall, mellan år gamla, jämfört med 22 fall under Alla fallen var utlandsfödda och de smittades även utomlands, i främst Somalia tio fall och Eritrea sex fall. Tyfoidfeber I fjol anmäldes liksom år 2013 ett fall av tyfoidfeber. Det var en 64-årig man som smittades på Madagaskar och där bakterien kunde odlas fram från blodet. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Smittspridningen av VRE på Västmanlands sjukhus i Västerås, som började 2008 och kulminerade året därefter, upphörde år 2011 då bara två fall anmäldes. I fjol anmäldes endast ett fall, en 77-årig man som vårdats på sjukhus i Turkiet. Virala meningoencefaliter (exklusive TBE) Under året anmäldes 13 fall jämfört med 36 år Den stora antalet det året berodde på 28 fall av enterovirus. I fjol utgjordes de 13 fallen av enterovirus fyra, herpes simplex typ 1 ett, herpes simplex typ 2 fyra och varicella-zoster fyra fall. Yersinia

18 18 (19) Antalet fall av Yersinia i länet har varierat kraftigt mellan åren. I fjol anmäldes sju fall, en 2-årig pojke och sex vuxna år gamla. Fyra fall har angivits smittade i Sverige, det lilla barnet som smakar på allt han hittar, en 63-årig man med diabetes och leversvikt och två tidigare friska medelålders män. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla eller något samband mellan fallen. De återstående tre fallen var vuxna personer som bedömts ha smittats utomlands. Övriga ärenden till smittskyddsenheten år 2014 Ärenden om personer som inte låter sig undersökas, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler. Ärenden anmälda till smittskyddsläkaren i Västmanland om personer som inte låter undersöka sig, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler år I fjol erhöll smittskyddet 341 sådana anmälningar, vilket innebar en minskning med 13% från 391 ärenden året dessförinnan. Den största andelen, 45% eller 153 stycken, gällde personer som anmälande mottagning inte hade kunnat identifiera eller kontakta p.g.a. ofullständiga uppgifter. År 2013 var andelen sådana ärenden 49% eller 190 stycken. Anmälningar som gällde personer som inte hade kommit för provtagning trots uppmaning per brev eller telefon utgjorde 142 stycken eller 42%. År 2012 var antalet 155 (40%). Antalet som rapporterades för att de inte hade fått behandling och blivit smittspårade var 16 personer eller 4,7%. Antalet som lämnat klamydiaprov med ett test från Apoteket och där det analyserande laboratoriet inte fått bekräftelse på att personer med klamydia tagits emot på en mottagning för behandling och smittspårning var 4 personer eller 1,2%. Fem ärenden, 1,5%, gällde personer som anmäldes för att de inte medverkat vid smittspårning. Under 2013 var det 18 personer, jämfört med 13 året dessförinnan, som anmäldes p.g.a. att de bröt mot förhållningsreglerna eller inte följde medicinsk behandling gällande hepatit B, hepatit C, hiv och klamydia. De allra flesta anmälningarna, 370 eller 95%, gällde klamydia. Av dessa var 17% redan provtagna när ärendet inkom och 22% skickades vidare till annat län. I 44% av ärendena medverkade den aktuella

19 19 (19) personen på önskat sätt (provtagning, smittspårning och/eller behandling). Det innebär att 83% av dessa ärenden klarades upp. De ouppklarade ärendena, 17%, fördelade sig på ofullständig identitet 12%, ej möjligt få kontakt med personen 3,5%, ej provtagning, smittspårning och/eller behandling trots anmaning, 2% och vistelse utomlands i 1%. Av de 21 ärenden som gällde andra diagnoser än klamydia (gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, syfilis och tuberkulos) klarades 16 upp. De resterande fem ärendena, fyra om hepatit C och ett om syfilis, avslutades p.g.a. ofullständig identitet.

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer