Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014"

Transkript

1 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren Atypiska mykobakterier Brucellos Campylobacter Cryptosporidium Denguefeber Echinokockinfektion EHEC (enterohemorragisk E. coli) Entamöba histolytica ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Giardia Gonorré Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) Haemophilus influenzae, invasiv infektion Harpest (Tularemi) Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hiv Influensa A(H1N1)pdm09 - pandemistammen Kikhosta Klamydia Legionellainfektion Leptospirainfektion Listeriainfektion Malaria Meningokockinfektion, invasiv infektion MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus) Mässling Paratyfoidfeber Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, infektion med Pneumokockinfektion, invasiv infektion Påssjuka Röda hund Salmonella Shigella Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Syfilis TBE (tick borne encephalitis) Tuberkulos Tyfoidfeber Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vibrioinfektion exkl kolera Viral meningoencefalit exklusive TBE Yersiniainfektion Totalt anmälda

2 2 (19) Kommentarer kring de anmälda sjukdomarna Statistiken bygger på de fall av anmälningspliktiga sjukdomar, som enligt smittskyddslagen anmäldes i Västmanland under fjolåret. Eftersom inte alla personer med infektionssymtom söker sjukvård och blir provtagna, finns det naturligtvis många fall vi inte känner till. Men utifrån de uppgifter vi får kan man se förändringar av olika infektioners förekomst. I fjol fick vi 1909 anmälningar jämfört med 1934 året innan. Knappt 97% av de kliniska anmälningarna gjordes elektroniskt via Under året ökade antalet fall av ESBL, gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, kikhosta, malaria och MRSA medan antalet fall av giardia, haemophilus influenzae, influensa A(H1N1)pdm09, klamydia, TBE och viral meningoencefalit (exklusive TBE) minskade. Vi reserverar oss för att vissa justeringar i statistiken kan behöva göras i efterhand. Den nationella statistiken över anmälningspliktiga sjukdomar finns på Atypiska mykobakterier Tre fall anmäldes 2014 mellan 82 och 92 år gamla. Bakterierna utgjordes i två fall av Mycobacterium aviumintracellulare och i ett fall av M. malmoense. Brucellos Inget humanfall i fjol. Sjukdomen har dock varit aktuell under året då en hund diagnostiserades med sjukdomen på Strömsholms djursjukhus. Provtagning av hundägaren bosatt i annat län har inte givit några hållpunkter för smitta. Campylobacter Campylobacter är den vanligaste anmälningspliktiga magtarminfektionen. Förra året anmäldes 212 fall (en minskning med åtta fall jämfört med 2013) och av dessa angavs 49% (104) vara smittade i Sverige. Hos tre av de inhemska fallen kunde bakterien påvisas i blodet. Det har tidigare skett mycket sällan och kan säkert till stor del förklaras av en förbättrad blododlingsmetodik införd i december Nästan alla, 206 personer, lämnade prov för att de hade magtarmsymtom. Sex personer utan symtom undersöktes p.g.a. arbete med livsmedel respektive smitta i familjen. Någon gemensam smittkälla för de inhemska fallen har inte kunnat påvisas. För de utlandssmittade speglar smittländerna vårt resande. Länderna med flest fall var Spanien 24 (22% av de utlandssmittade), Turkiet 17 (16%) Thailand 13 fall (12%) och Grekland 10 fall (9%).

3 3 (19) Cryptosporidium En vuxen kvinna, som troligen smittats i Sverige, men där smittkälla inte kunnat fastställas. Denguefeber Ett rapporterat fall, en 28-årig man som insjuknade efter resa till Costa Rica. Echinokockinfektion Ett anmält fall, en 34-årig man, som ursprungligen kommer från Turkiet och där haft kontakt med bland annat får och hundar. EHEC (Enterohemorragisk E. coli) Endast ett fall anmäldes 2014, en ensamstående kvinna i 60-årsåldern som inte varit utomlands. Det har inte varit möjligt att identifiera smittkällan. ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase)

4 4 (19) Tarmbakterier som bildar ESBL anmäls endast från laboratorierna. Antalet nydiagnostiserade fall har ökat kraftigt sedan dess, såväl i Västmanland som i resten av landet. Under 2014 var ökningen 37%, då 258 fall anmäldes jämfört med 189 året innan. Bakterierna hittades i urin hos 186 personer (72%), avföring 36 (14%), sår eller varbildningar 17 (7%) och blod 12 (5%). Proverna var relativt jämt fördelade mellan mottagningar eller avdelningar på sjukhus (56%) respektive i primärvården (44%). Av bakterierna dominerade E. coli stort (95%) och Klebsiella pneumoniae (5 %). Flera stammar i samma prov förekom i 4% av fallen. Könsfördelningen var som tidigare mycket ojämn, så att kvinnornas andel utgjorde 64% och männens 36%. Det förklaras av att kvinnor oftare drabbas av urinvägsinfektioner och därför oftare provtas. ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Glädjande nog har något ytterligare sådant fall inte påvisats under Giardia intestinalis eller G. lamblia I fjol anmäldes 42 fall, samtliga smittade utomlands. Tolv var sjukdomsfall, de flesta efter utlandsresor till främst tropiska resmål i Afrika, Asien och Sydamerika, några med symtom vid hälsoundersökning efter ankomsten till Sverige. De resterande fallen var symtomfria personer provtagna i samband med hälsoundersökning vid främst Asyl- och Integrationshälsan efter vid ankomsten till Sverige. Gonorré

5 5 (19) Under 2014 anmäldes 14 fall jämfört med fem året innan. Nio av dem smittades i Sverige, sex män och tre kvinnor respektive åtta heterosexuellt och en homosexuellt. De som smittades utomlands var i fyra fall män som hade varit i Thailand (2), Indonesien och Slovakien och i ett fall en kvinna smittad i USA. Heterosexuell smitta skedde i fyra av de utlandssmittade fallen. Männen var mellan år och kvinnorna var år. I fjol var resistensläget ungefär detsamma som 2013 (resistens för ciprofloxacin hos 8 av 14 stammar, nedsatt känslighet (2) respektive resistens (1) för azitromycin, alla känsliga för cefixim). Alla fall av bekräftad eller starkt misstänkt gonorré ska p.g.a. resistensproblematiken remitteras till venereologmottagningen för behandling och smittspårning. Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) I fjol anmäldes 18 fall av blodförgiftning. Könsfördelningen var jämn, 10 män och 8 kvinnor. Sexton (89%) av patienterna var år gamla. De återstående var 59 respektive 20 år gamla.fyra var barn 6-13 år gamla och de resterande tre var mellan år. En 96 år gammal patient har rapporterats ha avlidit. 17 av bakteriestammarna har typats och de vanligaste var T-typ 1 (3 fall), T-typ B3264 (2) och emm-typerna 4, 12 och 28 (vardera 2). Haemophilus influenzae, invasiv infektion I fjol anmäldes tre patienter med blodförgiftning. Två av dem var vuxna, mellan 51 respektive 81 år gamla. Tredje fallet var ett multisjukt ettårigt barn, som erhållit fått tre doser Pentavac.

6 6 (19) Harpest (tularemi) Antalet fall av harpest varierar mycket mellan åren. Under respektive har antalet nått tvåsiffriga nivåer. Förra året anmäldes sex fall, fem vuxna personer mellan år (två kvinnor och tre män) och en 5-årig pojke. Alla bedömdes smittade i Sverige, fem i länet (två i närheten av Kolsva, en vardera vid Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg). Det sjätte fallet blev smittat i närheten av Rättvik eller Hallstahammar Hepatit A I Uppsala län pågick under november och början av december i fjol ett utbrott av hepatit A med 12 fall. Ett flertal kontakter till ett av fallen utreddes och fick profylax i Västmanland. Senare i december insjuknade en 39-årig västmanländsk kvinna, som inte varit utomlands, i sjukdomen och hennes virusstam hade samma genotyp 1A och identisk sekvens som Uppsalafallen. Någon säkerställd smittkälla till utbrottet i Uppsala och till fallet i Västmanland har inte kunnat påvisas. Hepatit B

7 7 (19) År 2014 anmäldes 62 fall jämfört med 42 år Tyvärr ökade antalet som smittats i Sverige från tre till åtta (13%). Fyra var akuta infektioner hos aktuella eller före detta intravenösa missbrukare eller i ett fall sexuell kontakt i den gruppen. Dessa fall orsakades av den genotyp D/ayw3, som förekommit i ett utbrott av hepatit B bland intravenösa missbrukare i flera landsting i Mellansverige (Stockholm, Södermaland, Värmland, Västmanland och Östergötland). Fyra var kroniska infektioner, där smittvägen var intravenöst missbruk hos två, heterosexuell smitta och okänd smittväg vardera en. De 54 utlandssmittade smittbärarna var främst invandrare från länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Hepatit C

8 8 (19) I fjol anmäldes 63 nya fall av hepatit C jämfört med 50 året innan. Männen dominerar liksom tidigare (63% ifjol). Andelen som bedömts ha blivit smittade i Sverige var i fjol 70% än under åren De angivna smittvägarna för de 44 inhemska fallen var: intravenöst missbruk 33 (75% av de inhemska fallen), heterosexuellt 4, okänd smittväg 4, tatuering/piercing 2 och i ett fall blodtransfusion år Totalt har fyra personer blivit akut sjuka, alla smittade genom intravenöst missbruk, tre i Sverige och en i USA. Av de resterande 59 har 57 rapporterats vara symtomfria smittbärare. Liksom tidigare smittades de flesta nya fall av hepatit C i åldersgruppen år i Sverige genom intravenöst missbruk (26 av 31 eller 84%): två mellan år, åtta mellan år, åtta mellan och även åtta mellan år. En patient har bedömts ha blivit smittad genom blodtransfusion i Sverige under Det är fortfarande angeläget att erbjuda provtagning till personer som fått eller tror att de har fått blodtransfusion under åren

9 9 (19) Hiv

10 10 (19) I fjol anmäldes 17 nya fall, fem kvinnor (29-51 år) och tolv män (10-50 år). 15 av dem har smittats utomlands, elva i Afrika, fyra i Asien (tre fall i Thailand och ett i Saudiarabien). Två av fallen som smittades i Thailand var födda i Sverige. De smittades heterosexuellt eller eventuellt i ett fall vid tatuering. De två, som smittades i Sverige, hade homosexuell smittväg. Fem av de anmälda fallen hade också utvecklat aids vid anmälan. För att vi ska kunna upptäcka nya fall av hiv så tidigt som möjligt är det alltid viktigt att ha hiv med som en möjlig diagnos vid utredning av oklara sjukdomsfall att frikostigt erbjuda hiv-testning till alla som själva misstänker att de kan ha utsatts för smittrisk, och att alltid erbjuda alla invandrare (både flyktingar och andra) från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa hälsoundersökning som bl.a. inkluderar provtagning för hiv. Influensa Antalet laboratorieverifierade influensafall per vecka i Sverige under respektive säsong data och diagram från Folkhälsomyndigheten Under den lindriga säsongen december april 2014 påvisades 27 fall av influensa A(H1N1)pdm09 i länet, av vilka fjorton har vårdats på sjukhus och en patient dessutom på intensivvårdsavdelning. Under säsongen har vidare 15 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) och tre fall av influensa B påvisats. Den senaste säsongen blev betydligt intensivare. Under januari-april 2015 diagnostiserades 14 fall av influensa A(H1N1)pdm09, av vilka åtta har vårdats på sjukhus. Två av dem erhöll intensivvård och en även behandling med syresättning av blodet utanför kroppen (så kallad ECMO-behandling). Av dessa 14 fall var sex vaccinerade med Pandemrix säsongen och en av dem hade vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under de efterföljande säsongerna. Under säsongen har vidare 148 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) och 60 fall av influensa B påvisats. Under den säsongen har tretton av länets vårdcentraler varit s.k. sentinelprovtagare för influensa, d.v.s. haft möjlighet att kostnadsfritt provta för influensa i övervakningssyfte. Sammanlagt 44 av 222 bekräftade influensafall påvisades genom denna övervakning. Andelen ålderspensionärer som vaccinerades mot säsongsinfluensa under den senaste säsongen 2014/2015 har fortsatt att öka, till 53% jämfört med 49% säsongen dessförinnan.

11 11 (19) Kikhosta Under åren anmäldes inga fall av kikhosta i länet. År 2013 rapporterade två fall. Under andra halvåret i fjol ökade antalet kikhostefall i hela landet. Det förekom tyvärr även dödfall bland spädbarn utanför länet. I Västmanland anmäldes under augusti-december i fjol nio fall och sex av dessa var spädbarn yngre än ett år. Fem av spädbarnen hade inte fått någon vaccindos. Det sjätte hade fått en dos. De tre återstående fallen utgjordes av tre vaccinerade barn, som bodde i olika familjer och var 6-16 år gamla. Ett av de större barnen var syskon till ett av de insjuknade spädbarnen. Klamydia

12 12 (19) Antalet klamydiafall har fortsatt att minska i Västmanland från 1000 fall år 2013 till 924 fall år 2014, en minskning med 7,6%. Kvinnorna utgjorde 57% och männen med 43% av fallen. Det andra diagrammet ovan nedan visar antalet klamydiafall per invånare i de olika landstingen i fjol. Västmanlands stapel är grön och genomsnittet för riket är rödviolett. Från att under 2011 ha haft den näst högsta klamydiaförekomsten i landet låg fjolårsresultatet för länet strax över genomsnittet. De flesta fallen förekom nu bland kvinnor och män i åldersgruppen år. Fallen har minskat betydligt i den åldersgruppen för båda könen. Därefter kommer för kvinnorna gruppen år, som också har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Även hos kvinnor år har klamydiaantalet minskat jämfört med toppåret För männen kommer därefter gruppen år, som ligger strax över gruppen år. I den senare har fallen dock ökat något jämfört med Akut sjukdom har angivits hos 29% medan 71% uppgavs ha varit symtomfria smittbärare. Männen hade symtom i högre utsträckning, 39%, än kvinnorna, 22%. Heterosexuell smittväg uppgavs i 98 % av fallen. Utlandssmitta rapporterades i 46 fall, 5%.

13 13 (19) Totalt har 47% av fallen blivit provtagna till följd av smittspårning. Andelen kvinnor som fångats upp i smittspårning var 42% och andelen män 53%. Genom ett effektivt smittspårningsarbete upptäcks en stor andel av alla klamydiafallen. Under 2014 analyserades klamydiaprover vid det mikrobiologiska laboratoriet i Västerås. Antalet analyser har succesivt sjunkit sedan 2011, då antalet analyser var 13361, en minskning sedan dess med 8%. I fjol påvisades klamydia i 898 av proverna (7,3%) jämfört med (7,8%), (8,4%) och år (9,4%). Andelen klamydiafynd var 5,9% i prov från kvinnor och 10,7% i prov från män. Den kraftiga minskningen av antalet anmälda fall av klamydia under de senaste åren (en reduktion med 28% mellan åren ) stämmer väl med att även andelen analyser som påvisar klamydia har sjunkit påtagligt. Klamydiatest på webben via Mina vårdkontakter Västmanlänningar som fyllt 15 år har kunnat beställa klamydiatester över internet sedan den 1 maj Under 2014 har 1303 analyser utförts och prover från män utgjorde ca 33%. Vid provtagning på mottagningar var motsvarande andel män 29%. Testningen visade att 7,7% av männen, 6,1% av kvinnorna och 6,6% av alla provtagna var smittade med klamydia. Andelen kvinnor med klamydiasmitta är densamma som vid provtagning på mottagning medan männen är smittade i högre utsträckning om de lämnar prov på mottagning (knappt 11%). Kvinnor år respektive män år beställde tester över internet i större utsträckning än personer i andra åldersgrupper av respektive kön. Den webbeställda testningen har inneburit att andelen testade män har ökat. Andelen som var smittade med klamydia i prover vid internetbeställning var något lägre än vid provtagning på mottagning (7,3% respektive 6,6%). Legionella I fjol anmäldes fyra fall av legionella i länet. Tre av dem, två män och en kvinna år gamla, bedömdes ha blivit smittade utomlands, i Dubai, Italien och Turkiet. En av dem avled till följd av infektionen. Ett par, båda drygt 80 år gamla, insjuknade i november-december. Mannens sjukdomsfall rapporterades under 2014 medan kvinnans anmäldes först under Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen

14 14 (19) kontaktades och provtagning av vattnet i parets bostad visade Legionella pneumophila serogrupp 1. Bostadsrättsföreningen har därefter vidtagit åtgärder för att få bort bakterierna i vattnet. En ytterligare västmanlänning, en 51-årig kvinna, insjuknade under 2014 men hon vårdades på sjukhus i Uppsala. Efter kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i hennes hemkommun provtogs vattnet i hennes bostad. Även där kunde visade Legionella pneumophila serogrupp 1 odlas fram. Åtgärder har även där utförts av den bostadsrättsföreningen mot legionellabakterierna. Listeria Två män, 75 och 82 år gamla, insjuknade i september i fjol i blodförgiftning utan någon koppling till varandra. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla. Malaria I fjol diagnostiserades hela 13 fall av malaria. I tolv fall påvisades Plasmodium vivax och det trettonde orsakades av P. falciparium. Elva av vivaxfallen var år gamla flyktingar från Eritrea, som i de flesta fall passerat genom Etiopien och Sudan. Det sista vivaxfallet gällde en svensk 51-årig man, bosatt i Tanzania, som inte tagit profylax. En 25-årig kvinna insjuknade i falciparummalaria efter semesterresa till Kamerun. Meningokockinfektion, invasiv infektion I fjol anmäldes ett fall, en 76-årig kvinna med blodförgiftning orsakad av en stam som tillhörde serogrupp Y. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

15 15 (19) Under 2014 ökade antalet anmälda fall av MRSA från 50 år 2013 till 68 i fjol, en ökning med 36%. Totalt angavs smitta i Sverige i 30 fall. Av dessa upptäcktes hälften vid smittspårning och de resterande hade sjukdomssymtom som föranledde provtagning från främst bölder och sår. Alla dessa inhemska fall bedöms ha blivit smittade i samhället. Ingen vårdrelaterad smitta. För 38 av fallen uppgavs utlandssmitta. Av dessa upptäcktes 18 vid provtagning p.g.a. sjukdomssymtom, främst bölder och sår, 13 vid screening och sju vid smittspårning. Av de 68 fallen bor ett på äldreboende, arbetar två inom kommunal vård och omsorg och går åtta i förskola. Det är viktigt att komma ihåg: Var alltid frikostig med odlingar från infekterade sår och bölder, även om det inte finns någon känd misstanke på MRSA eller andra resistenta bakterier! Smittspåra runt alla nyupptäckta MRSA-fall! Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G I fjol rapporterades tre från varandra oberoende fall, en 77-årig man, en 64-årig kvinna och en 4-årig pojke. De minsta hämmande koncentrationerna (MIC) för penicillin G var 1,5 mg/l i två fall och 2,0 mg/l i det tredje. Bakteriernas serogrupper var 19F för två av dem och respektive 3. Barnet var hemma från förskolan under en tid. Pneumokockinfektion, invasiv I fjol var antalet fall av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation orsakade av pneumokocker oförändrat jämför med året dessförinnan, 35 i fjol mot 36 år Patienterna var i 34 fall vuxna, mellan år gamla. Två av de vuxna insjuknade i hjärnhinneinflammation. Av de 23 som var 65 år och äldre var elva vaccinerade med minst en dos pneumokockvaccin. Åtta av dem som hade vaccinerats insjuknade i infektioner med bakterietyper som vaccinet skulle ge skydd mot. Ett av fallen var en 3-årig vaccinerad pojke med annan kronisk sjuklighet. Salmonella I fjol diagnostiserades 68 fall jämfört med 71 under Av fjolårets fall angavs 47 (69%) vara smittade utomlands. De dominerande smittländerna var Thailand 10, Turkiet 9 och Spanien 4 fall.

16 16 (19) Smitta i Sverige angavs i 21 fall (31%) jämfört med 12 (17%) år Tre av de inhemska fallen blev eventuellt smittade via kräldjur. För de övriga fallen har ingen trolig smittkälla kunnat identifieras. Shigella År 2014 anmäldes sju fall av shigella. Sex av dem smittades i utlandet, i sex olika länder i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. En 18-årig man, som arbetade extra på restaurang, bedömdes ha blivit smittad i Sverige. Ingen smittkälla hittades. Ingen av övriga sex i hans familj smittades. Sorkfeber (nephropathia epidemica) I fjol anmäldes en 48-årig man. Patienten blev sannolikt smittad i Sälen, där han renoverade en stuga. TBE ( tick-borne encephalitis, fästing-överförd virusorsakad hjärninflammation) År 2014 anmäldes fyra fall av TBE hos västmanlänningar. Alla fallen har troligen blivit smittade i länet, i Kungsör, Skultuna och Irsta respektive Tortuna utanför Västerås. För nästan alla sjukdomsfallen som smittats i länet sedan 2009 har smittan skett i områden inte så långt från Mälaren. Det innebär att TBE nu förekommer i Västmanland, främst i områden i närheten av Mälaren men att smittrisken fortfarande är liten. Tuberkulos

17 17 (19) Under 2014 diagnostiserades 19 nya tuberkulosfall, mellan år gamla, jämfört med 22 fall under Alla fallen var utlandsfödda och de smittades även utomlands, i främst Somalia tio fall och Eritrea sex fall. Tyfoidfeber I fjol anmäldes liksom år 2013 ett fall av tyfoidfeber. Det var en 64-årig man som smittades på Madagaskar och där bakterien kunde odlas fram från blodet. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Smittspridningen av VRE på Västmanlands sjukhus i Västerås, som började 2008 och kulminerade året därefter, upphörde år 2011 då bara två fall anmäldes. I fjol anmäldes endast ett fall, en 77-årig man som vårdats på sjukhus i Turkiet. Virala meningoencefaliter (exklusive TBE) Under året anmäldes 13 fall jämfört med 36 år Den stora antalet det året berodde på 28 fall av enterovirus. I fjol utgjordes de 13 fallen av enterovirus fyra, herpes simplex typ 1 ett, herpes simplex typ 2 fyra och varicella-zoster fyra fall. Yersinia

18 18 (19) Antalet fall av Yersinia i länet har varierat kraftigt mellan åren. I fjol anmäldes sju fall, en 2-årig pojke och sex vuxna år gamla. Fyra fall har angivits smittade i Sverige, det lilla barnet som smakar på allt han hittar, en 63-årig man med diabetes och leversvikt och två tidigare friska medelålders män. Det har inte varit möjligt att identifiera någon smittkälla eller något samband mellan fallen. De återstående tre fallen var vuxna personer som bedömts ha smittats utomlands. Övriga ärenden till smittskyddsenheten år 2014 Ärenden om personer som inte låter sig undersökas, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler. Ärenden anmälda till smittskyddsläkaren i Västmanland om personer som inte låter undersöka sig, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler år I fjol erhöll smittskyddet 341 sådana anmälningar, vilket innebar en minskning med 13% från 391 ärenden året dessförinnan. Den största andelen, 45% eller 153 stycken, gällde personer som anmälande mottagning inte hade kunnat identifiera eller kontakta p.g.a. ofullständiga uppgifter. År 2013 var andelen sådana ärenden 49% eller 190 stycken. Anmälningar som gällde personer som inte hade kommit för provtagning trots uppmaning per brev eller telefon utgjorde 142 stycken eller 42%. År 2012 var antalet 155 (40%). Antalet som rapporterades för att de inte hade fått behandling och blivit smittspårade var 16 personer eller 4,7%. Antalet som lämnat klamydiaprov med ett test från Apoteket och där det analyserande laboratoriet inte fått bekräftelse på att personer med klamydia tagits emot på en mottagning för behandling och smittspårning var 4 personer eller 1,2%. Fem ärenden, 1,5%, gällde personer som anmäldes för att de inte medverkat vid smittspårning. Under 2013 var det 18 personer, jämfört med 13 året dessförinnan, som anmäldes p.g.a. att de bröt mot förhållningsreglerna eller inte följde medicinsk behandling gällande hepatit B, hepatit C, hiv och klamydia. De allra flesta anmälningarna, 370 eller 95%, gällde klamydia. Av dessa var 17% redan provtagna när ärendet inkom och 22% skickades vidare till annat län. I 44% av ärendena medverkade den aktuella

19 19 (19) personen på önskat sätt (provtagning, smittspårning och/eller behandling). Det innebär att 83% av dessa ärenden klarades upp. De ouppklarade ärendena, 17%, fördelade sig på ofullständig identitet 12%, ej möjligt få kontakt med personen 3,5%, ej provtagning, smittspårning och/eller behandling trots anmaning, 2% och vistelse utomlands i 1%. Av de 21 ärenden som gällde andra diagnoser än klamydia (gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, syfilis och tuberkulos) klarades 16 upp. De resterande fem ärendena, fyra om hepatit C och ett om syfilis, avslutades p.g.a. ofullständig identitet.

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2012 1 (11) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-11 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 212 Tabell över anmälda fall under åren 28 212 28 29 21 211 212 Atypiska mykobakterier 3

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2015

Epidemiologisk årsrapport 2015 SJUKDOMSSTATISTIK Epidemiologisk årsrapport 2015 Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016.

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Nr 3, 2017 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2016 I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Allmänfarliga

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 28 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 27 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2005 Nr 1 mars 2006 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Innehåll 2014 års rekommendationer

Innehåll 2014 års rekommendationer Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 211 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 21 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare 2015-02-26 Smittdkyddslagens sjukdomar Alla smittsamma sjukdomar Anmälningspliktiga Smittspårningspliktiga Allmänfarliga

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan Page 1 of 5 SFS nr: 2004:255 Departement/ myndighet: Socialdepartementet Rubrik: Smittskyddsförordning (2004:255) Utfärdad: 2004-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1433 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2014 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2013 TBE Rävens dvärgbandmask Inledning Detta nummer av SmittNytt ägnas åt statistiken över de anmälningspliktiga

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, februari Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar 99-7... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar 99-7... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2016 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 2 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret:

Ny medarbetare REGION GOTLAND. Årgång 9, nummer I det här numret: Årgång 9, nummer 1 2015-02-23 Ny medarbetare Jag heter Susanna Gustafsson och började på Smittskyddet 1 januari i år. Om jag ska göra en kort presentation av mig själv, så är jag uppvuxen i Stockholm,

Läs mer

Aktuellt från Strama Gotland

Aktuellt från Strama Gotland ÅRGÅNG 7, NUMMER 1 2013-01-25 Aktuellt från Strama Gotland R E G I O N G O T L A N D Under 2012 var Stramagruppen aktiv på olika sätt. Alla vårdcentraler och de flesta mottagningarna på Visby lasarett

Läs mer

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår.

Årsstatistik Difteri, ett fall En 57-årig svensk kvinna hade växt av toxinbildande Corynebacterium ulcerans i ett bensår. Nr 1, 2016 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2015 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 178 fall Antalet fall har fortsatt öka. Inget utbrott i samhället

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007 Nr: 1/28 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 27 Antalet anmälningar har ökat med hela 37 % sedan år 26. Ökningen beror till största delen på att antalet klamydiafall ökar kraftigt.

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011 Nr 1/212 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 211 Antalet anmälningar av anmälningspliktiga sjukdomar ligger kvar på ungefär samma nivå som 21. Klamydia är den sjukdom vi får in mest

Läs mer

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands.

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands. Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter 22 24 26 28 21 212 214 216 Smittkällan Aktuell information från Smittskyddsenheten Centrallasarettet Växjö Nr 1/217 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för 216 Den 14:e jan 216 förklarade

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 214 Internationellt har vi haft det hittills största ebola-utbrottet som drabbat Västafrika

Läs mer

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Årg. 24 Nr 1 mars 2013 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Coronavirus i elektronmikroskop. Foto: HPA/AP Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2013 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2014 V åren är i antågande och då brukar man kunna summera influensasäsongen. Fortfarande insjuknar personer i influensa, så ännu är det för

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2013 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2012 med kommentarer Inledning Innehållet i detta SmittNytt handlar helt om vår statistik från 2012 med kommentarer

Läs mer

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21

Nytt om influensa. Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Årgång 8, nummer 1 2014-01-21 Nytt om influensa Den här säsongen hade vi på Gotland ett första konstaterat fall av influensa i november. Det var en patient som kom hem från Mellanöstern och som smittats

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Smittspårning Grundkurs regelverk

Smittspårning Grundkurs regelverk Smittspårning Grundkurs regelverk Peter Gröön Landstingsjurist Smittspårning 2017 Peter Gröön/Smittspårning/2017 1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 215 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Statistik 214 med kommentar Legionella Vårdpersonal i landstinget rekommenderas ha skydd mot Mässling och Röda Hund Aktuellt

Läs mer

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Bilaga 2 Mats Erntell Smittskyddsläkare Bakgrund Smittsamma sjukdomar kan smitta! - spridningspotential Alla smittsamma personer är inte sjuka - subklinisk

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2015

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2015 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2016-06-30 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2015 Tabell över anmälda fall under åren 2011 2015 Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015 Atypiska

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 212 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL

Smitt. Smittskyddsenheten INNEHÅLL Smitt Smittskyddsenheten NR 1. FEBRUARI 216 INNEHÅLL ZIKAVIRUS... 1 VIKTORIADAGEN... 2 ÅRSSTATISTIK 215... 3 PARAGRAFÄRENDEN AVSEENDE KLAMYDIA... 11 INFLUENSA... 11 TBE-STATISTIK OCH VACCINATION... 12

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015 Nr 1/216 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 215 Internationellt har vi haft det hittills största ebolautbrottet som drabbade Västafrika svårt. Efter att världssamfundet reagerade under

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2011 Hiv statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2009 Nr 1. Årgång 3. Sid 1 (9) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. På smittskydds- och hygienfronten mycket nytt!... 1 Anmälningar enligt Smittskyddslagen 2008...

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2015. Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/2007, ÅRGÅNG 18 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C... 3 TBE... 3 Tarminfektioner

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012 Nr 1/2013 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2012 Antalet anmälningar har minskat något främst beroende på att antalet klamydiafall gått ner. Klamydia är dock fortfarande den absolut

Läs mer

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Vad ingår i hiv-statistiken för SLL? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade fall menas personer

Läs mer

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt.

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt. Årg 21 Nr 1 april 2010 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Vad säger statistiken? Med årets första nummer av Hallandspesten bifogas kommentarer till Årsstatistiken

Läs mer

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland

GUTESMITTU. Influensasäsongen så här långt Allas vårt STRAMA uppdrag chans till förbättring! Region Gotland GUTESMITTU Region Gotland Årgång 10, utgåva 1 2016-02-26 Influensasäsongen så här långt 2015-2016 Influensan på Gotland började redan i november med 5 fall av influensa A H1N1. Från den 1 december ändrades

Läs mer

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005 Nr: 1/26 26-1-25 Sid:1 SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 25 Epidemiologiskt har vi en fortsatt mycket stor smittspridning av klamydia, även om ökningen kanske nu mattas av. Situationen

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004 Nr 1/25 januari Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 24 Epidemiologiskt är den fortsatta ökningen av klamydia oroande. Vi har inte haft så många fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Elisabeth Persson Flodman, hygiensjuksköterska Resistenta bakterier Varför ska vi vara rädda för resistenta bakterier? MRSA VRE ESBL Resistenta bakterier Staphyloccous aureus

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. April 2008 Nr 1. Årgång 2. Sid 1 (11) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Tid för reflektion... 1 Ny folkhälsopolitisk proposition... 2 Anmälningar enligt Smittskyddslagen

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr Huvudtema med årsstatistik och kommentarer till kliniskt anmälda fall har varit ett spännande och intensivt smittskyddsår i Värmland. I det här numret av WermlandsSmittan

Läs mer

Å rsstatistik fö r 2015

Å rsstatistik fö r 2015 1(8) 216-2-25 Å rsstatistik fö r 215 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen Diagnos 211 212 213 214 215 Klamydia 541 61 613 699 619 HIV 2 2 8

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2012 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar... Kommentarer

Läs mer

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser.

Februari år 2005 Nr. Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Innehållsförteckning. Smittskydd utan gränser. SmittskyddsPosten Från Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen Smittskydd utan gränser Smittskyddsenheten i VGR har för första gången agerat utanför sina gränser. På begäran av Socialstyrelsen engagerades

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar -... Kommentarer

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten

Smitt. Smittskyddsenheten Smitt Smittskyddsenheten NR 4. AUGUSTI 2015 INNEHÅLL MENINGOKOCKER HOS SCOUTER... 1 HUDDIFTERI... 1 MERS-COV ANMÄLNINGSPLIKTIG... 2 TBE ÖKAR I LÄNET... 2 HEPATIT B OCH C I VÄRLDEN... 2 HALVÅRSSTATISTIK...

Läs mer

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Februari 2009 Nr 1. Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2009 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Nystart Europeiska antibiotikadagen Smitta i förskolan Hygienregler Landstinget Sörmland Anmälningsstatistik för 2008

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa!

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA. Efter kampanjen. Lyckad vaccinationskampanj mot ovanlig influensa! April 2010 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Den nya influensan A, (H 1 N 1 )v ADLON STI-samverkan E-learning Anmälningsstatistik för 2009 med kommentarer Efter kampanjen

Läs mer

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2017 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Mag-tarminfektioner... 2-3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010

Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010 Februari 2011 Nr 1. Årgång 5. Sid 1 (6) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Anmälda sjukdomsfall enligt Smittskyddslagen (SML) 2010 Under 2010 anmäldes 550 infektioner enligt

Läs mer

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka

Gutesmittu. Två utbrott av vinterkräksjuka R e g i o n G o t l a n d Gutesmittu Å GÅNG 11 NUMMER 1 2017-02-10 Två utbrott av vinterkräksjuka För första gången på flera år har vi nu i månadsskiftet januari/februari haft en spridning av norovirus

Läs mer

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. 20-03-03 Vad ingår i hiv-statistiken? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Den avidentifierade koden (s.k.

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1, 2013 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027 Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2008 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Det är personer

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Februari 2012 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Kuriosa vaccination Statistik med kommentarer STRAMA Innehållet i dagens SmittNytt domineras av smittskyddsanmälningarna

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2016 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 62 Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare

Läs mer

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2010

Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten. Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2010 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar - 9... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar - 9... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02 Tuberkulos 2013 Trend Östergötland Under 2013 rapporterades 28 nya tuberkulosfall i Östergötland, vilket är något färre än 2012 (31 fall). Under ett par år har incidensen i Östergötland varit högre än

Läs mer

Riktlinje Dokumentnamn

Riktlinje Dokumentnamn Riktlinje Dokumentnamn Äldreförvaltningen Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig 11:1 VÅRDHYGIEN OCH SMITTSKYDD OCH RISKAVFALL Processindikator Kvalitetsledning

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007 SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 9-28 36 16 Nr 4 7 Innehåll Nytt om klamydia i Norrbotten... 1 Trendbrott bland ungdomar... 1 Handläggning av klamydiafall... 2 Antibiotikabehandling

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsstatistik

Verksamhetsberättelse och årsstatistik Verksamhetsberättelse och årsstatistik 2014 Smittskydd Västra Götaland Innehåll Förkortningar och förklaringar 3 Sammanfattning av verksamheten 2014 4 Anmälningspliktiga sjukdomar 5 Smittskydd Västra Götalands

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsstatistik

Verksamhetsberättelse och årsstatistik Verksamhetsberättelse och årsstatistik 2013 Smittskydd Västra Götaland Innehåll Förkortningar och förklaringar 3 Smittskydd Västra Götalands mål och organisation 4 Anmälningspliktiga sjukdomar 5 Antibiotikaresistens

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2017 I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 62 Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA

Smitt. Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA Smitt Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA... 1 KIKHOSTA HOS SPÄDBARN... 2 CENTRALT KONTO FÖR SMITTSKYDDSPROVER... 3 TBE-VACCINATION... 3 KLAMYDIATEST VIA NÄTET... 4 SMITTSKYDDSANMÄLAN

Läs mer

Årsrapport 2012. Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar. Smittskyddsenheten. 2013-05-13 Landstinget i Östergötland

Årsrapport 2012. Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar. Smittskyddsenheten. 2013-05-13 Landstinget i Östergötland Smittskyddsenheten Årsrapport 2012 Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar 2013-05-13 Landstinget i Östergötland Smittskyddsenheten Landstinget i Östergötland Telefon växel 010

Läs mer

Årsrapport 2011 Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar

Årsrapport 2011 Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar Smittskyddsenheten Årsrapport 2011 Smittskyddsenhetens årsrapport över anmälningspliktiga sjukdomar 2012-05-25 Landstinget i Östergötland Smittskyddsenheten Landstinget i Östergötland Telefon växel 010

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 februari 2005

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 februari 2005 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2004 Nr 1 februari 2005 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Årsrapport 2010. Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten

Årsrapport 2010. Innehållsförteckning. Smittskyddsenheten Smittskyddsenheten Årsrapport 21 Innehållsförteckning sida 1. Introduktion.. 3 2. Kliniska anmälningar... 4 3. Paragrafärenden och utredningar.. 5 4. Anmälningspliktiga sjukdomar... 6 A. Infektioner i

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/29, ÅRGÅNG 2 Kära läsare! Äntligen kommer det som alla smittskyddsintresserade väntat på - årets första Smittskydd Stockholm,

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 2, september 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, september 8 Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar första halvåret - 8... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar första halvåret

Läs mer

Hepatit C Statistik

Hepatit C Statistik Hepatit C 2014 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-03-03, Eva Lundmark Hepatit C-fallen (69) minskade i antal 2014 jämfört med åren innan och incidensen låg lägre än totalt i Sverige (15,8/100 000 invånare).

Läs mer

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25 MRSA 2013 2013 har 72 fall av MRSA anmälts till smittskyddsenheten. Tre av fallen har visat sig vara transienta bärare*. De sista tre åren har antal fall ökat något i Östergötland. Det har inte skett några

Läs mer