Innehåll 2014 års rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 2014 års rekommendationer"

Transkript

1 Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt hot Infektionsverktyget ett förbättringsverktyg Handhygienens dag den 5 maj Påbyggnadsutbildning om spol- och diskdesinfektorer för personal inom vård och omsorg Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 Glad Påsk Foto: Ingela Graversen önskar vi alla på smittskydd, vårdhygien och Strama! Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 1

2 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Fr.o.m har några personer varje år insjuknat i TBE ( tick-borne encephalitis, fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation) efter trolig smitta i Västmanland. Både år 2010 och 2011 smittades sex personer i Västmanland. År 2012 var antalet smittade tre och i fjol sju. Nästan alla (21 av 22) av dessa fall har smittats i Mälarnära områden medan en person troligen smittades i trakten av Färna. Detta innebär att TBE nu förekommer i Västmanland, främst i områden i närheten av Mälaren men att smittrisken fortfarande är liten. Årets uppdaterade information om förekomst av och vaccination mot TBE för allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig på landstingets webbplats på Resistenta bakterier ett ständigt hot Sedan i höstas pågår ett större utbrott av VRE på sjukhusen i Gävleborgs län (främst Gävle sjukhus) varför screening av patienter vårdade på Gävle sjukhus ska ske vid inläggning på sjukhusen i vårt län. Många av oss har i färskt minne det stora VRE-utbrottet som drabbade oss under åren då vi hade 267 fall rapporterade. Glädjande har vi de senaste tre åren inte haft någon vårdrelaterad spridning av VRE inom länets sjukvård! Spridda fall av VRE rapporteras även kontinuerligt men i mindre antal från flera närliggande landsting, bl.a. Stockholm och Uppsala. I Örebro har man helt nyligen haft ett relativt stort MRSA utbrott på neonatalavdelningen. Liknande utbrott har under de senaste åren förekommit på flera neonatalavdelningar, bl.a. i Hudiksvall och Uppsala. Andra delar av vård och omsorg har vid flera tillfällen drabbats av smittspridning, även i vårt län! I Västmanland har under de senaste åren ca nya fall per år upptäckts, de flesta smittade ute i samhället eller utomlands. Vi har nu i år fått länets första fall av ESBL CARBA. Liksom de flesta av Sveriges totalt dryga 70 fall har vårt fall smittats utomlands. Smittspridning i Sverige har dock förekommit och även smittspridning på svenska sjukhus. ESBL CARBA innebär resistens inte bara mot penicilliner och cefalosporiner utan även mot karbapenemer (t.ex. Meronem och Tienam) vilket gör att en symtomgivande infektion kan bli ytterst svårbehandlad. Samma bakteriearter (fr.a. e. coli och klebsiella) är vanligast vid såväl vanlig ESBL- som ESBL CARBA -resistens. Antalet fall av vanlig ESBL har under en lång rad av år ökat kraftigt och det finns farhågor om att utvecklingen av ESBL CARBA kan bli liknande. Slutsatsen är att vi lever i en värld där vi ständigt riskerar utbrott av både tidigare kända och nya multiresistenta bakterier. Sådana utbrott brukar bli mycket dyrbara för sjukvården, orsakar mycket lidande för våra patienter och risken finns att de antibiotika vi idag använder blir verkningslösa. Vad kan vi då göra för att förhindra en sådan utveckling? Bra hygienrutiner samt en klok och restriktiv antibiotikapolicy anses vara betydelsefullt för att förhindra en sådan utveckling. Tyvärr kan vi inte sätta vår tilltro till att nya kraftfulla antibiotika utvecklas i samma takt som bakterierna blir resistenta! Per Holmblad, hygienöverläkare Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 2

3 Infektionsverktyget ett förbättringsverktyg Tillsammans med CeHis och SKL har Mawell utvecklat ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer. Infektionsverktyget gör det möjligt för verksamheterna att på ett enkelt och enhetligt sätt dokumentera, lagra och följa upp vårdrelaterade infektioner som behandlas med antibiotika. Även samhällsförvärvade infektioner, förebyggande antibiotikabehandlingar och riskfaktorer registreras och följs upp. Data rapporteras via journalsystemet Cosmic och utdata nås via en nationell databas. Förhindra och förbättra Infektionsverktyget hjälper vården att förhindra infektioner och ger bättre förutsättningar att arbeta förebyggande. Studier visar att verksamhetsrelaterade infektionsdata, som återkopplas till den som själv rapporterat data, ökar intresset för det egna arbetet. Dokumenteringen ger en tydlig bild av arbetsplatsens vårdhygieniska kvalitet över tid. Problemområden och infektionsutbrott kan lättare identifieras, följsamheten till vårdrutiner utvärderas och förbättras samt vårdens kvalitet höjas. Breddinförande Västmanlands sjukhus Infektionsverktyget breddinfördes på slutenvårdsavdelningar och specialistvårdsmottagningar i oktober Under 2014 kommer vi att skaffa oss värdefulla erfarenheter gällande utdata vilka kvalitetsäkras genom nationella valideringsrutiner från SKL. Kontaktläkare infektionsverktyget Samtliga verksamhetschefer inom Västmanlands sjukhus har utsett kontaktläkare för infektionsverktyget. Kontaktläkare har behörighet att för sin klinik ta fram, analysera och kvalitetsäkra data från IT-verktyget. Uppdraget innebär att varje månad ta fram föreslagna rapporter och att analysera dessa. Utifrån detta utformas förslag till förbättringar och åtgärder vilket leder till ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten avseende antibiotikahantering och minskning av vårdrelaterade infektioner. Kontaktläkarna fick i november 2013 en inledande genomgång av rapportverktyget, denna genomgång hölls av Mawell. I början av april 2014 hölls en Kick Off -utbildningsinsats av projektledarna tillsammans med vårdhygien och Strama där infektionsverktygets utdatas rapportdel och uppföljningsdel visades och diskuterades. Sammanfattning Infektionsverktyget är ett verktyg i förbättringsarbetet mot vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling och består av: Registreringsfunktion i läkemedelsmodulen i Cosmic En nationell databas för all insamlad data Ett nationellt webbaserat rapporteringsverktyg där verksamheterna själva hämtar sina utdatarapporter Eva Edberg, hygiensjuksköterska Rosie-Marie Fridholm, chefsjuksköterska Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 3

4 Handhygienens dag den 5 maj WHO, Världshälsoorganisationen, har utnämnt den 5 maj till internationell hygiendag för att belysa den viktiga frågan om handhygien. Mottot Save Lives: Clean Your Hands kommer att synliggöras världen över. Målet är att är öka patientsäkerheten genom god handhygien. Måndagen den 5 maj uppmärksammar landstinget Västmanland vikten av handhygien. Lena Sars och Martina Ågren från vårdhygien kommer att finnas i entréhallarna på Oxbackens vårdcentral mellan kl Oxbackens servicehus mellan kl Medarbetare, boende och besökare får även möjlighet att diskutera och få information om handhygienens betydelse men också lära sig hur man desinfekterar sina händer på rätt sätt. Bilderna ovan är från Handhygienens dag 2013 på Herrgärdets servicehus och vårdcentral. Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer för personal inom vård och omsorg Personal som använder spol- och diskdesinfektorer ska vara väl förtrogna med hanteringen av dessa apparater och ha kunskap om hur man lastar, kör och bedömer renhetsnivån på de rengjorda och desinfekterade produkterna. Svensk förening för vårdhygien (SFVH) har gjort en utbildning i flera steg som vänder sig till personal inom vård och omsorg som i sitt arbete använder spol- och diskdesinfektorer. Avdelningschefer, hygienombud och andra medarbetare kan använda detta utbildningsmaterial för att säkerställa hanteringen för rengöring och desinfektionsprocessen av instrument, bäcken, urinflaskor och andra utensilier vid den egna enheten. På SFVH:s hemsida finns mer information om utbildningen i högerkolumnen. Utbildningen innehåller tio ämnesområden och består av två delar: 1. Powerpoint presentation för varje ämnesområde 2. Kunskapsunderlag - kompletterande text inom respektive ämnesområdet med referenser Christer Häggström,, hygiensjuksköterska Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 4

5 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 Tabell över anmälda fall under åren Atypiska mykobakterier Brucellos Campylobacter Denguefeber Echinokockinfektion EHEC (enterohemorragisk E. coli) Entamöba histolytica ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) Giardia Gonorré Grupp A-streptokocker, betahemolytiska, invasiv infektion (GAS) Haemophilus influenzae, invasiv infektion Harpest (Tularemi) Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hiv Influensa A(H1N1)pdm09 - pandemistammen, anmälningspliktig sedan Kikhosta Klamydia Legionellainfektion Leptospirainfektion Listeriainfektion Malaria Meningokockinfektion, invasiv infektion MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus) Mässling Paratyfoidfeber Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, infektion med Pneumokockinfektion, invasiv infektion Påssjuka Röda hund Salmonella Shigella Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Syfilis TBE (tick borne encephalitis) Tuberkulos Tyfoidfeber Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vibrioinfektion exkl kolera Viral meningoencefalit exklusive TBE Yersiniainfektion Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 5

6 Kommentarer kring några av de anmälda sjukdomarna Statistiken bygger på de fall av anmälningspliktiga sjukdomar, som enligt smittskyddslagen anmäldes i Västmanland under fjolåret. I fjol fick vi 1934 anmälningar jämfört med 1913 året innan. Knappt 96% av de kliniska anmälningarna gjordes elektroniskt via Under året ökade antalet fall av ESBL, giardia, influensa A(H1N1)pdm09, MRSA, TBE och annan viral meningoencefalit medan antalet fall av gonorré, hepatit C, klamydia, pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G och salmonella minskade. Vi reserverar oss för att vissa justeringar i statistiken kan behöva göras i efterhand. En sammanställning av 2013 års fall med fler diagram och mer omfattande kommentarer om alla diagnoser finns på Campylobacter Campylobacter i Västmanland Campylobacter är den vanligaste anmälningspliktiga magtarminfektionen. Förra året anmäldes 220 fall (en ökning med fem fall jämfört med 2012) och av dessa angavs 41% (91) vara smittade i Sverige. Nästan alla, 218 personer, provtogs p.g.a. magtarmsymtom. Två personer utan symtom lämnade prov p.g.a. arbete med livsmedel respektive provtagning i familjen Totalt anmälda Inhemsk smitta Någon gemensam smittkälla för de inhemska fallen har inte kunnat påvisas. För de utlandssmittade speglar smittländerna vårt resande. Enterohemorragisk E. coli (EHEC) Sju fall rapporterades förra året. En 32-årig kvinna insjuknade i augusti efter resa till Turkiet (O026). De övriga har bedömts vara smittade i Sverige. I slutet av januari 2013 insjuknade två pojkar i Västerås i magsjuka med blodiga diarréer. Vid provtagning påvisades EHEC. Djupfrysta hamburgare misstänktes utgöra smittkälla och det bekräftades vid laboratorieanalyser. Hamburgarna var producerade av ett företag i Stockholm, som importerat köttråvaran från fyra olika EU-länder. Företaget hade använt råvaran på över 12 ton vid tillverkning av ett större parti olika köttprodukter i oktober Efter att smittan bekräftats återkallades kvarvarande köttprodukter. I maj insjuknar en flicka i EHEC (med samma mikrobiologiska utseende som de ovan nämnda pojkarna) efter att ha ätit djupfrysta hamburgare från samma producent. Vid provtagning från kvarvarande hamburgare kunde EHEC inte påvisas. De återstående tre fallen var år gamla och hade inte ätit hamburgare. Två av dem utgjordes av ett par. Vi har inte kunnat hitta någon smittkälla till dessa fall. ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar extended spectrum betalactamase) Tarmbakterier som bildar ESBL anmäls från laboratorierna enligt smittskyddslagen sedan februari Antalet nydiagnostiserade fall har ökat kraftigt sedan dess, såväl i Västmanland som i resten av landet. Ökningen har fortsatt under fjolåret. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 6

7 Under 2013 anmäldes 188 fall jämfört med 170 under Bakterierna hittades främst i urin hos 144 personer (77%), sår eller varbildningar 19 (10%) och avföring/ändtarm 17 (9%). Hos fyra påvisades bakterierna i blod (2%). Proverna var jämt fördelade mellan mottagningar eller avdelningar på sjukhus respektive i primärvården. Bakterierna utgjordes främst av E. coli (94%) och Klebsiella pneumoniae (4 %) Könsfördelningen var som tidigare mycket ojämn, så att kvinnornas andel utgjorde 68% och männens 32%. Det förklaras av att kvinnor oftare drabbas av urinvägsinfektioner och därför oftare provtas. ESBL CARBA (gramnegativa tarmbakterier som bildar ESBL av karbapenemastyp) I fjol diagnostiserades det första fallet i länet av den mer resistenta formen av ESBL, ESBL CARBA -bildande tarmbakterier. Bakterierna är då motståndskraftiga mot såväl penicilliner, cefalosporiner som karbapenener. Vårt fall har blivit smittat i Libanon. I Sverige är ESBL CARBA ännu så länge ovanliga och nästan alla fall som rapporterats, har smittats utomlands och då företrädesvis efter sjukvårdskontakt. Gonorré Fem heterosexuellt smittade personer anmäldes i fjol jämfört med 12 året dessförinnan. Tre var män mellan år och två hade smittats i Thailand och en Sverige. De två kvinnorna var år gamla och hade smittats i Sverige respektive Asien ESBL labanmälda fall i Västmanland Gonorré i Västmanland smitta i Sverige / utomlands Totalt Smitta i Sverige Utlandssmitta Under de senaste åren har de flesta gonorréfallen i länet smittats i Sverige men ofta har bakterierna ursprungligen hämtats från utlandet. År 2012 var resistens mot antibiotika vanligt. I fjol var resistensläget gynnsammare (resistens för ciprofloxacin hos 3 av 5 stammar, nedsatt känslighet för azitromycin hos 1 av 5, alla känsliga för cefixim). Alla fall av bekräftad eller starkt misstänkt gonorré ska remitteras till venereologmottagningen för behandling och smittspårning. Harpest (tularemi) Antalet fall av harpest varierar mycket mellan åren. Under respektive har antalet nått tvåsiffriga nivåer. Förra året anmäldes sex fall, fem vuxna personer mellan år (en kvinna och fyra män) och en 15-årig pojke. Alla bedömdes smittade i Sverige, fyra i länet (två i närheten av Skinnskatteberg samt vid Arboga och Kungsör vardera en). Hepatit A Tre inhemska fall anmäldes i fjol. Ett vuxet par i 50-årsåldern insjuknade i november. Man misstänkte till en början djupfrysta bär men virusstammarna utgjordes av genotyp 1A, som är den vanligaste i Europa och Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 7

8 den som brukar förekomma i de inhemska fallen. Det tredje fallet var en 74-årig man med ett atypiskt insjuknande där virus-rna inte kunnat påvisas och där ett andra serologiskt prov inte kunnat tas. Fallet har därför inte ansetts vara helt bekräftat. Hepatit B Hepatit B i Västmanland Smitta utomlands / i Sverige Totalt Smitta utomlands Smitta i Sverige det en person, 2012 ingen och i fjol två personer som uppgivits ha den smittvägen. År 2013 anmäldes 42 fall jämfört med 38 år Glädjande är att andelen som smittats i Sverige har minskat successivt sedan år I fjol smittades tre (7%) av fallen i Sverige. Två var akuta infektioner med symtom som smittades genom intravenöst missbruk och via okänd smittväg. Det tredje inhemska fallet var en smittbärare smittad genom intravenöst missbruk. De 39 utlandssmittade smittbärarna var invandrare från länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Under de senaste tre åren är det positivt att få personer smittas genom intravenöst missbruk. År 2011 var Hepatit C I fjol anmäldes 50 nya fall av hepatit C jämfört med 64 året innan. Männen fortsätter att vara i stor majoritet (69% i fjol). Andelen som bedömts ha blivit smittade i Sverige var lägre i fjol (58%) än under åren (83% i genomsnitt). De angivna smittvägarna för de 29 inhemska fallen var: intravenöst missbruk 20 (70% av de inhemska fallen), tatuering/piercing 3, heterosexuellt 3, okänd smittväg 2 och i ett fall blodtransfusion före Totalt har tre personer blivit akut sjuka, alla smittade i Sverige genom intravenöst missbruk, tatuering/piercing respektive okänd smittväg. Av de resterande 47 har 45 rapporterats vara symtomfria smittbärare. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 8

9 Liksom tidigare smittades de flesta nya fall av hepatit C i åldersgruppen år i Sverige genom intravenöst missbruk: en mellan år, sju mellan år och tre mellan år. En patient har bedömts ha blivit smittad genom blodtransfusion i Sverige under 1980-talet. Det är fortfarande angeläget att erbjuda provtagning till personer som fått eller tror att de har fått blodtransfusion under åren Hiv I fjol anmäldes tio nya fall, tre kvinnor (27-37 år) och sju män (0-76 år). Alla har smittats utomlands, sju i Afrika, två i Asien (Iran respektive Thailand) och ett fall i Portugal. Sju personer smittades heterosexuellt, en homosexuellt, en genom intravenöst missbruk och för en saknas uppgift om smittväg. För att vi ska kunna upptäcka nya fall av hiv så tidigt som möjligt är det alltid viktigt att ha hiv med som en möjlig diagnos vid utredning av oklara sjukdomsfall att frikostigt erbjuda hiv-testning till alla som själva misstänker att de kan ha utsatts för smittrisk, och att alltid erbjuda alla invandrare (både flyktingar och andra) från Asien, Afrika, Latinamerika, sydöstra och östra Europa hälsoundersökning som bl.a. inkluderar provtagning för hiv. Influensa Den senaste influensasäsongen blev betydligt lindrigare än den föregående. Under december april 2014 påvisades 24 fall av influensa A(H1N1)pdm09 i länet, av vilka sju har vårdats på sjukhus. Av dessa 23 fall var tio vaccinerade med Pandemrix säsongen och 2-4 av dem hade respektive säsong vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under de efterföljande säsongerna. Hittills under säsongen t.o.m. 6 april har 13 fall av säsongsinfluensa A(H3N2) påvisats och endast tre fall av influensa B. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 9

10 Klamydia Under 2013 har minskningen av antalet anmälda fall av klamydia i länet fortsatt från 1083 till 1000 fall per år, en reduktion med 8%. Kvinnorna utgjorde 58% och männen 42% av fallen. Diagrammet nedan visar antalet klamydiafall per invånare i de olika landstingen i fjol. Västmanlands stapel är grön och genomsnittet för riket är rödviolett. Från att under 2011 ha haft den näst högsta klamydiaförekomsten i landet låg fjolårsresultatet för länet strax över genomsnittet. De flesta fallen förekom liksom tidigare bland kvinnor år gamla och hos män i åldersgruppen år. Fallen hos kvinnor år har minskat kraftigt under de senaste fem åren. Även hos kvinnor år har klamydiaantalet sjunkit jämfört med toppåret För männen är reduktionen i åldersgruppen år ännu kraftigare. Antalet fall i fjol uppgick bara till en dryg tredjedel av antalet år Bland de unga männen år har också sjukdomen successivt minskat under de senaste åren. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 10

11 Akut sjukdom har angivits hos 28% medan 72% uppgavs ha varit symtomfria smittbärare. Männen hade symtom i högre utsträckning, 34%, än kvinnorna, 23%. Heterosexuell smittväg uppgavs i 98 % av fallen. Utlandssmitta rapporterades i 60 fall, 6%. Totalt har 47% av fallen blivit provtagna till följd av smittspårning. Andelen som fångats upp i smittspårning var 40% av kvinnorna och 56% av männen. Genom ett effektivt smittspårningsarbete upptäcks en stor andel av alla klamydiafall. Under 2013 analyserades klamydiaprover vid det mikrobiologiska laboratoriet i Västerås, ett i princip oförändrat antal jämfört med året dessförinnan. År 2011 var antalet sådana analyser högre, 13361, vilket innebär en minskning av provvolymen sedan dess med 5%. I fjol påvisades klamydia i 995 av proverna (7,8%) jämfört med år (8,4%) och år (9,4%). Den kraftiga minskningen av antalet anmälda fall av klamydia under de senaste åren (en reduktion med 21% mellan åren ) stämmer väl med att även andelen analyser som påvisar klamydia har sjunkit påtagligt. Klamydiatest på webben via Mina vårdkontakter Västmanlänningar som fyllt 15 år har kunnat beställa klamydiatester över internet sedan den 1 maj Under 2013 har 1091 analyser utförts och prover från män utgjorde ca 37%. Vid provtagning på mottagningar var motsvarande andel män 29%. Testningen visade att 9,5% av männen, 6,3% av kvinnorna och 7,5% av alla provtagna var smittade med klamydia, siffror som är helt jämförbara med prover tagna på mottagningar. Kvinnor år respektive män år beställde tester över internet i större utsträckning än personer i andra åldersgrupper av respektive kön. Den webbeställda testningen har lett till att andelen testade män har ökat. Andelen som var smittade med klamydia i prover vid internetbeställning låg endast marginellt lägre vid provtagning på mottagning (7,8% respektive 7,5%). Det är viktigt att både vårdpersonal och allmänheten är medvetna om att de webbeställda proverna än så länge bara analyseras för klamydia och att det är urin och för kvinnor även slidsekret som undersöks. En eventuell smitta bara i ändtarm eller munhåla kan därför inte upptäckas med dessa tester. Legionella År 2008 diagnostiserades elva fall av legionella i länet, det högsta antalet under ett år åtminstone sedan slutet av 1990-talet. Sedan dess har antalet glädjande nog minskat så att det år 2012 inte anmäldes något fall. I fjol förekom ett fall av sjukdomen, en 60-årig man som smittats i Kongo utan att ha badat i bubbelpool, haft luftkonditionering på hotellet eller vårdats på sjukhus där. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 11

12 Sverige utland Sverige utland Sverige utland Sverige utland Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) MRSA i Västmanland smitta utomlands / i Sverige Totalt Utlandssmitta Smitta i Sverige I fjol anmäldes 50 nya fall, en ökning med 19 fall jämfört med år Inhemsk smitta har angivits för 20 fall. Av dessa har åtta upptäckts vid smittspårning och tolv har haft sjukdomssymtom som föranlett provtagning från främst bölder och sår. För 30 av fallen har utlandssmitta angivits. Av dessa har elva provtagits p.g.a. sjukdomssymtom, främst bölder och sår, elva hittats vid smittspårning och åtta vid screening MRSA i Västmanland smitta i Sverige/utomlands resp smittväg Tre möjliga fall av vårdrelaterad smitta i länet har förekommit i ifjol. Ett fall var kopplat till utbrottet som startade år 2012 på ett äldreboende i Hallstahammar. De resterande två fallen hade koppling till ett äldreboende i Västerås respektive hade hemtjänst och kontakt med primärvården i Västerås I samhället På sjukhus Vård utanför sjukhus Annat Oklart Av dessa 50 fall vistas eller arbetar två på äldreboende, tre har hemtjänst eller personlig assistent och 9 vistas eller arbetar på förskola. Det är viktigt att komma ihåg: Var alltid frikostig med odlingar från infekterade sår och bölder, även om det inte finns någon känd misstanke på MRSA eller andra resistenta bakterier! Smittspåra runt alla nyupptäckta MRSA-fall! Mässling Under maj-juli i fjol diagnostiserades fyra fall av mässling i länet, tre vuxna år gamla och ett 1-årigt barn. En av de vuxna hade troligen fått en vaccindos som barn. De övriga var ovaccinerade. Mellan de två första fallen fanns det ett epidemiologiskt samband. Fallen resulterade i ett ganska omfattande smittspårningsarbete för att identifiera mottagliga kontakter. Inom vården har såväl primärvården som den somatiska sjukhusvården inventerat vårdpersonalens immunitet mot mässling och verksamheterna har erbjudit icke-immun personal kostnadsfri vaccination. Salmonella I fjol diagnostiserades 71 fall jämfört med 100 under Av fjolårets fall angavs 65 (83%) vara smittade utomlands. De dominerande smittländerna var Thailand 19, Turkiet 9 och Egypten 7 personer. Smitta i Sverige angavs i 12 fall (17%) jämfört med 23 (23%) året dessförinnan. I huvudsak har det rört sig om enstaka fall utan några samband. Två fall har förekommit i samma familj. Det har inte varit möjligt att hitta smittkällorna till dessa inhemska fall. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 12

13 TBE ( tick-borne encephalitis, fästing-överförd virusorsakad hjärninflammation) År 2013 anmäldes 11 fall av sjukdomen hos västmanlänningar. Sju av dem smittades troligen i länet i områden nära Mälaren, fem i närheten av Västerås och två vid Kungsör. De fyra andra smittades utanför länet, ett söder om Arboga (i Sörmland), ett vid Enköping och två i Stockholmstrakten. Både år 2010 och 2011 insjuknade sex personer efter trolig smitta i länet och året efter var det tre. Nästan alla (21 av 22) av fallen sedan 2010 har smittats i Mälarnära områden medan en person troligen smittades i närheten av Färna. Det innebär att TBE nu förekommer i Västmanland, främst i områden i närheten av Mälaren men att smittrisken fortfarande är liten. Årets uppdaterade information om förekomst av och vaccination mot TBE för allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig på landstingets webbplats på Tuberkulos Under 2013 diagnostiserades 22 nya fall, mellan år gamla, jämfört med 24 året innan. De flesta, 21 personer, var smittade utomlands, i bl.a. Somalia 8 och Etiopien och Syrien vardera två. En 21- årig kvinna insjuknar i tuberkulös lungsäcksinflammation och bedöms ha blivit smittad i Sverige några år tidigare. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Smittspridningen av VRE på Västmanlands sjukhus i Västerås, som började 2008 och kulminerade året därefter, upphörde år 2011 då bara två fall anmäldes. År 2012 förekom endast ett enda fall. I fjol har inget fall anmälts i Västmanland. Två västmanlänningar har dock vid provtagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala visats vara bärare av bakterien. Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 13

14 Övriga ärenden till smittskydd Västmanland år 2013 Ärenden om personer som inte låter sig undersökas, kan identifieras eller bryter mot förhållningsregler. I fjol erhöll smittskyddet 391 sådana anmälningar, en minskning med 35% från 604 året dessförinnan. Den största andelen, 49% eller 190 stycken, gällde personer som anmälande mottagning inte hade kunnat identifiera eller kontakta p.g.a. ofullständiga uppgifter. Anmälningar som gällde personer som inte hade kommit för provtagning trots uppmaning per brev eller telefon utgjorde 155 stycken eller 40%. Under 2013 var det betydligt färre personer, 13 jämfört med 24 året dessförinnan, som anmäldes p.g.a. att de bröt mot förhållningsreglerna eller inte följde medicinsk behandling gällande hepatit B och klamydia. De allra flesta anmälningarna, 370 eller 95%, gällde klamydia. Av dessa var 17% redan provtagna när ärendet inkom och 22% skickades vidare till annat län. I 44% av ärendena medverkade den aktuella personen på önskat sätt (provtagning, smittspårning och/eller behandling). Det innebär att 83% av dessa ärenden klarades upp. Av de 21 ärenden som gällde andra diagnoser än klamydia (gonorré, hepatit B, hepatit C, hiv, syfilis och tuberkulos) klarades 16 upp. Enheten för smittskydd och vårdhygien Smittskydd Ingång 1, plan 12, Västmanlands sjukhus Västerås (fr.o.m. 28 april), fax Jan Smedjegård Smittskyddsläkare, redaktör och ansvarig utgivare Maria Berg Smittskyddssjuksköterska Margita Gille-Nilsson Adm sekreterare, redaktionssekreterare Per Holmblad Biträdande smittskyddsläkare Marion Mars-Åhgren Smittskyddssjuksköterska Inger Paris Utvecklare/samordnare för STI/sexuell hälsa Madeleine Åkerlind Samordnare i landstinget för Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Vårdhygien Ingång 1, plan 12, Västmanlands sjukhus Västerås Eva Edberg Hygiensjuksköterska Per Holmblad Hygienöverläkare Christer Häggström Hygiensjuksköterska Lena Sars Hygiensjuksköterska Martina Ågren Hygiensjuksköterska Strama Västmanland Jan Smedjegård Smittskyddsläkare, ordförande Jan Bergman Odensvi läkarmottagning David Boëthius Kirurgkliniken Anders Petter Carlsson Specialisttandvården, käkkirurgi Agneta Dahlqvist Centrum för kommunikation Jesper Ericsson Infektionskliniken, Stramaläkare slutenvård Annika Gunnarsson Barn- och ungdomskliniken Anne Hallén Mikrobiologiskt laboratorium Per Holmblad T.f. hygienöverläkare Eva Hålldin Mikrobiologiskt laboratorium Torsten Jonelind ST allmänmedicin, Ängsgårdens vårdcentral Surahammar Claes Johansson Öronkliniken Peter Kragsbjerg Medicinkliniken Marie Lemberg Intensivvårdsavdelningen, Operationskliniken Hans Neld Skinnskatteberg vårdcentral, Stramaläkare öppenvård Carina Westberg Läkemedelsenheten, sekreterare Mistluren nr 1/2014 Enheten för smittskydd och vårdhygien Landstinget Västmanland 14

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2007

Epidemiologisk årsrapport 2007 Epidemiologisk årsrapport 27 Sorkfeber ökade dramatiskt 27 till 2 195 rapporterade fall, vilket är en tiodubbling jämfört med året innan. Sjukdomen är en zoonos som smittar människor via skogssork. Att

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Finland

Smittsamma sjukdomar i Finland Smittsamma sjukdomar i Finland 2007 Folkhälsoinstitutets publikationer B 19/2008 Folkhälsoinstitutets publikationer B19/2008 SMITTSAMMA SJUKDOMAR I FINLAND 2007 Redaktion: Terhi Hulkko, Outi Lyytikäinen,

Läs mer

SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen

SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen SMI TT NY Maj 2004 Nr 37 Information från smittskyddet och mikrobiologen Innehåll Antibiotikaanvändning i Vietnam 3 Vårdrelaterad legionellainfektion 9 Campylobacter och flugor 12 CRP 15 Mellanakt 18 Mycoplasma

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning

ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:2 ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning En kartläggning av svenska intensivvårdsavdelningar

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Här hemma härjar salmonellainfektionerna

Här hemma härjar salmonellainfektionerna Nr 3 Oktober 2007 Bland höstens smittskyddsaktualiteter finner vi både nya och gamla diagnoser. I Italien pågår Europas första utbrott med uppemot 300 fall av chikungunyafeber. En myggöverförd virusinfektion,

Läs mer

Sektionsnytt. Aktuellt för hygiensjuksköterskor i Sverige. Nr 75 juni 2011. Redaktionen

Sektionsnytt. Aktuellt för hygiensjuksköterskor i Sverige. Nr 75 juni 2011. Redaktionen Sektionsnytt Aktuellt för hygiensjuksköterskor i Sverige Nr 75 juni 2011 Redaktionen Monica Eneslätt Umeå 090-785 23 67 Christina Kronqvist Borås 033-616 29 05 Annica Blomkvist Falun 023-49 03 22 Lotta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24 d EH a hemorragi a febrar Mening ker Campylobacter Liste a Vibrioinfektion exkl. koler ptosporidium Hepatit E Pneumoko ker - penicillinresistent Hepatit E Giardia ässling www.smittskyddstockholm.se Haemo

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Behandling av infektioner

Behandling av infektioner Behandling av infektioner Sammanfattning Infektioner behandlas för ofta med antibiotika, vilket ökar risken för utveckling av resistenta bakterier som sedan inte kan behandlas. Den vanligaste orsaken till

Läs mer

Nr 1 2008 Volym 12. Scaling-up ART ökad tillgång till bromsmediciner i världen

Nr 1 2008 Volym 12. Scaling-up ART ökad tillgång till bromsmediciner i världen Nr 1 2008 Volym 12 Scaling-up ART ökad tillgång till bromsmediciner i världen LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren Tidskrift för: Svenska

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Program och sammandrag från föreläsare

Program och sammandrag från föreläsare Program och sammandrag från föreläsare 2013 Studiedagar och årsmöte för Svensk Förening för Vårdhygien 20 22 mars 2013 Conventum i Örebro Välkommen till 2013 års studiedagar! För tredje året samlas vi

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013 Strama Västmanland och Läkemedelskommittén Samverkan mot antibiotikaresistens Antibiotika Rekommendationer och behandlingsmål 2013 2 förord Landstingets Stramagrupp, Strama Västmanland, presenterar här

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Reviderad 2008

Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Reviderad 2008 Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Reviderad 2008 ISBN 978-91-85999-42-2 Artikelnr 2008-126-1 Illustrationer Cecilia Westergård Sättning Edita, Västra Aros Tryck Edita, Västra Aros, Västerås, augusti

Läs mer

Omslag: 300g Multiart Gloss Inlaga: 80g Munken Premium Cream 13 Adobe Garamond, Helvetica Neue

Omslag: 300g Multiart Gloss Inlaga: 80g Munken Premium Cream 13 Adobe Garamond, Helvetica Neue Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer