Yttrande över samråd - inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över samråd - inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Trafikplanerare Harry Bertilsson Dnr: KS/2015: Kommunstyrelsen Yttrande över samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över samråd inför trafikförändringar inför busstrafiken från och med januari Yttrandet skickas till trafikförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Trafikförvaltningen ha remitterat ett samrådsunderlag innehållande busslinjer som kan komma att beröras av effektiviseringar i busstrafiken från och med januari Upplands Väsby kommun har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter på föreslagna förändringar inom busstrafiken till Trafikförvaltningen. Förslaget omfattar 133 busslinjer i Stockholms län som är under översikt. Förslaget innebär neddragningar på 10 av 20 busslinjer inom Upplands Väsby kommun. Flera av busslinjerna föreslås begränsas till halvtimmestrafik mitt på vardagarna. Beslutsunderlag 1. Samrådsförslag, Stockholms Läns Landsting, Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016, , SL Beslutet skickas till: Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 1

2 Beskrivning av ärendet Upplands Väsby kommun ser med oro på hur Trafikförvaltningens budgetarbete kommer att påverka kollektivtrafiktrafikeringen i kommunen och att nedskärningar kommer påverka utvecklingen av färdmedelsfördelningen negativt. Kommunen önskar en tydligare beskrivning av hur Trafikförvaltningen avser att säkerställa att förslagen på effektiviseringar i busstrafiken möjliggör en ökad kollektivtrafikandel i enighet med deras målsättningar enligt trafikförsörjningsprogrammet. Upplands Väsby arbetar aktivt för ett hållbart resande och kommun och näringsliv i kommunen är aktiva i klimatarbetet genom formulerade klimatavtal. Det är av stor vikt att vi når en så stor kollektivtrafikandel som möjligt. Långsiktiga mål påverkas Med anledning av översänt samråd ifrågasätter kontoret Trafikförvaltningens vilja att sträva mot tidigare överenskomna långsiktiga mål för Stockholms län. En nedskärning i kollektivtrafikutbudet kommer påverka fördelningen mellan trafikslagen negativt vilket går emot intentionerna i RUFS Förslaget motverkar direkt fördubblingsmålet som Sveriges kollektivtrafikmyndigheter i sina trafikförsörjningsprogram branschgemensamt antagit. Delmålet är att fördubbla antalet kollektivtrafikresor fram till år 2020 kommer motverkas av nedskärningar i kollektivtrafikutbudet. Upplands Väsby kommun har höga ambitioner och målsättningar formulerade i Översiktsplan och Trafikstrategi gällande hållbart resande och fördelningen mellan kollektivtrafik och biltrafik. Kommunen har under de senaste åren också en positiv trend gällande färdmedelfördelningen. Intentionen gällande hållbarhet bygger på att utsläppen från transportsektorn minskar och att fler resor ska företas med kollektivtrafik istället för med bil. Tillgången till kollektivtrafik är dessutom i viss mån styrande för kommunens bebyggelseplanering då kommunen ser att ett hållbart samhällsbygge också bygger på möjligheten att välja andra färdmedel än bilen. När Trafikförvaltningen nu föreslår att dra ned på kollektivtrafiken så skapar det återigen en grund för ett bilberoende som kommunen i många år arbetat för att bryta. Kommunens strategiska arbete med minskat bilberoende är avhängigt av hur resten av transportsystemet förbättras för att på sikt möjliggöra ett minskat bilinnehav. Eftersom kommunen inte har rådighet över hela transportsystemet utan delvis är beroende av Trafikverket och Trafikförvaltningen är det ett måste att gemensamma strategiska målsättningar och visioner är långsiktigt gällande och inte riskerar att brytas eller plötsligt förändras. Samarbeten kring strategiska målsättningar bygger till stor del på förtroende. I och med detta förslag riskerar trafikförvaltningen att tappa det förtroende som byggts upp mellan kommun och landsting gällande kollektivtrafikfrågor. Aviserade neddragningar i busstrafiken ger en osäkerhet att kollektivtrafikförsörja de nya områden som byggs inom kommunen, t.ex. Eds allé. Om nyinflyttade vänjer sig att använda bilen finns stor risk att de fortsätter även om busstrafiken senare förtätas. 2

3 Neddragningar i matande linjer till Upplands Väsby station kommer innebära att behovet av infartsparkering för bil ökar. Samtidigt pågår planering för en stor exploatering kring stationen, Väsby Entré. Kommunen har där tillsammans med Trafikförvaltningen i planeringen tagit höjd för en större bussterminal men ingen utökad infartparkering. Samhällsekonomiska konsekvenser Avståndet mellan besparing och effekt står enligt kontoret inte i relation till varandra. Alla i länet vinner på en hög andel kollektivresande eftersom det ger bättre luftkvalitet, effektivare ytanvändning ökad folkhälsa osv. Konsekvenserna av besparingarna är inte prissatta i utskickat material. Konsekvenser i form av förlängda restider, sämre tillgänglighet för personer utan bil (ofta barn, kvinnor, äldre), beskuren tillgänglighet till arbetsmarkand och utbildning i länet, ökad trängsel i biltrafiknätet, försämrad luftkvalitet o.s.v. är inte redovisade. Kontoret för samhällsbyggnad bedömer att dessa konsekvenser är samhällsekonomiskt större än föreslagen besparing. Synpunkter på underlaget Om kommunerna förväntas kunna ta ställning till samrådsförslaget krävs ett bättre underlag gällande vilka grunder trafikförvaltningen har gjort sina förslag till nedskärningar på. Samrådsförslaget innehåller en förteckning med förslag på linjer som ska få mindre trafik samt ett underlag avseende de principer för effektiviseringar trafikförvaltningen använt sig av. I underlaget anges att värderingen gjorts efter en klassindelning av busslinjerna enligt trafikförvaltningens riktlinjer, från stomtrafik till landsbygdstrafik. Underlaget saknar dock redovisning av vilken klass de olika busslinjerna har. Ingen redovisning finns heller av vilket utfall principerna för effektiviseringar har för varje enskild linje. Detta gör det svårt för kontoret att ta ställning till rimligheten i varje enskild nedskärning. Materialet redovisar ändrad turtäthet, från t.ex. 15minuterstrafik till 30 minuterstrafik, men inte hur många avgångar som påverkats. Till varje kommun har påverkan på busslinjer som finns i respektive kommun sänts ut. Stockholms län har stora flöden pendlare mellan kommunerna och medborgarna påverkas ofta av kollektivutbudet i andra delar av länet. Upplands Väsby har ett sort antal utpendlare och inpendlare, dessa påverkas även av neddragningar i andra kommuner. Bedömningen är i förslaget gjord busslinje för busslinje. Det saknas en konsekvensbeskrivning vad detta innebär på systemnivå och vad detta innebär för kollektivresandet i länet. Samtliga brister i underlaget nämnda ovan innebär att det är svårt för kontoret att ta ställning till nedskärningar i turutbudet för enskilda busslinjer. På grund av dessa brister är det även svårt att utvärdera trafikförvaltningens process. Kontoret ifrågasätter även tidplanen för ärendet och trafikförvaltningens möjlighet att utvärdera inkomna remissyttranden innan beställning till trafikutövare. Synpunkter påverkade busslinjer i Upplands Väsby 3

4 Nedan visas i tabell erhållen statistik från Trafikförvaltningen som visar antalet avgångar per vardag och antalet påstigande på respektive busslinje som trafikerar Upplands Väsby. Att använda resandestatistik enligt påstigande per avgång riskerar dock att bli mycket missvisande då det ofta är stor skillnad i busslinjens längd och antal stopp. Korta linjer har av förklarliga skäl sannolikt färre antal resenärer. De busslinjer som påverkas av föreslagna neddragningar har markerats med rosa i nedanstående tabell. Direktlinjen 565 har inte varit med i bedömningen av neddragningarna utan kommer att utvärderas i ett senare skede. Linje Nuvarande trafikering Avgångar Påstigande totalt Påstigande/ avgång 524 UV stn Arninge Rotebro stn Bollstanäs skola UV stn Brunnby Vik UV stn Runsa UV stn Rotebro stn UV stn Breddenskolan UV stn V UV stn Väst UV stn bollstanäs UV stn Kista Rotebro stn Arlanda UV stn Fresta UV stn Bollstanäs skola Jbg stn Rotebro stn UV stn UV stn Runby backar Sergels torg Brunnby vik UV stn InfraCity UV stn Löwenströmska sjh Märsta stn Löwenstr. sjh Märsta stn UV stn Täby C UV stn I brist på underlag från Trafikförvaltningen antar kontoret att de flesta busslinjer i Upplands Väsby tillhör klasserna Kommuntrafik och Övrig kommuntrafik. Ett undantag är 524 som närmast klassas som stombuss. Kommunen har endast en pendeltågsstation och större delen av tågresenärerna kommer till stationen med buss. Matande busslinjer till stationen är därför viktiga. Antalet boende inom 1 km från stationen är ca personer. Vilket innebär att ca bor på längre avstånd än 1 km och därmed är delvis beroende av busstrafiken för att kollektivt nå pendeltågen och Stockholms city. År 2012 pendlade ca ut från kommunen och ca 8500 in till kommunen. Antalet påstigande resenärer vid Upplands Väsby station är ca per dygn (2013). Boende i Bollstanäs och arbetande i InfraCity reser även via Rotebro station i Sollentuna. Upplands Väsby har en förhållandevis hög restidskvot mellan genomsnittlig restid med kollektivtrafik och genomsnittlig restid för bil jämfört med övriga länet. Nedskärningar i busstrafiken kommer att försämra restidskvoten ytterligare vilket skapar ytterligare konkurrensfördelar för biltrafiken. Trafikförvaltningen, SLL föreslår att flera busslinjer dras ned från 15 till 30 minuterstrafik under högtrafik och från 30 till 60minuterstrafik under mellantrafik och helger. Förslaget grundar Trafikförvaltningen på att dessa 4

5 busslinjer klassas som övrig kommuntrafik inom Storstockholmsområdet. Kontoret anser att flera av dessa linjer bör betraktas som kommuntrafik till/från City från områden med hög befolkningstäthet och att turtätheten bör behållas. Kontoret ser att en neddragning från 15 till ger stora försämringar för skol och arbetsresor till/från kommunen. De flesta resenärer har passning till/från pendeltåg och förseningar i buss eller tågtrafiken kommer, med föreslagen glesa turtäthet, att medföra avsevärt längre restider. Tyvärr är störningar i kollektivtrafiken inte ovanliga. Kontoret bedömer att neddragning från 30 till 60minuters turtäthet under mellantid och övrig tid innebär att endast personer som inte har tillgång till bil kommer att använda kollektivtrafiken. Detta leder till att färre reser med kollektivtrafiken och eventuellt ytterligare utglesning av turtätheten, ökad trängsel i bilvägnätet samt ökat behov av infartsparkeringar vi Upplands Väsbys och Rotebros pendeltågstationer. Utglesning till 60 minuter ger dessutom försämrad tillgänglighet till en stor del av den kommunala service som finns i de centrala delarna av kommunen. Följande trafikering föreslås av trafikförvaltningen 2016 enligt samrådsförslaget. Högtrafik avser ca kl. 06 till 09 samt ca kl. 15 till 19 på vardagar. Mellantrafik avser ca kl. 09 till 15 vardagar och och ca kl. 11 till 18 under lördagar och söndagar. Övrig tid avser ca kl. 19 till 06 vardagar samt ca kl. 18 till 11 på helger. Linje Kontorets kommentar 529 Rotebro stn Bollstanäs skola 529 är viktig länk mellan hela Bollstanäs och 15minutertrafik kl Rotebro stn och vidare transport med pendeltåg. Används bla av pendlande gymnasieelever. Kort länk 531 UV stn Brunnby Vik 531 är viktig för kontakten mellan UV stn/ centrala Väsby och kommundelarna Skälby, Brunnby, Vik i nordöstra delen av tätorten, öster om E4. Används bla av pendlare. Kort länk 533 UV stn Rotebro stn 533 är viktig för kontakten mellan centrala Väsby och kommundelarna Vatthagen, Sanda, södra Bollstanäs i sydöstra delen av tätorten, öster om E ger också kontakt mellan dessa kommundelar och pendeltågsstationerna i både UV och Rotebro. 534 UV stn Breddenskolan 534 är viktig för kontakten mellan UV stn/ centrala Väsby och kommundelarna Johannesdal, Sjukyrkoberget, Grimsta samt arbetsplatsområdet InfraCity i sydöstra delen av tätorten, öster om E4. Kort länk. 535 UV stn V UV stn Väst 535 skapar kontakt mellan de västra tätortdelarna och UV stn men också Väsby centrum. Kommunens västra delar är relativt dåligt försörjda med kollektivtrafik och buss 535 är viktig för boende i området som saknar 5

6 Linje Kontorets kommentar bil. 545 UV stn Bollstanäs skola 545 är viktig för kontakten mellan UV stn/ centrala Väsby och kommundelarna Odenslunda och norra Bollstanäs, öster om E4. Området är relativt dålig försörjda med kollektivtrafik, minskad trafikering ökar bilberoendet i området. 560 Jbg stn Rotebro stn UV stn 560 sammanbinder arbetsplatsområdet InfraCity med gen sträckning till Rotebro stn samt även till Väsby C och UV stn. Skapar en tvärkoppling till Järfälla och möjliggör arbetspendling mellan kommunerna. Mycket lång linje. 566 UV stn InfraCity 566 sammanbinder med en gen sträckning 60minuterstrafik mellantrafik stora arbetsplatser vid InfraCity och Marabou med UV stn. Viktig för arbetspendlare. Kort linje 568 UV stn Löwenströmska sjh 568 är en viktig linje för arbetande och 15minuterstrafik kl besökande till Löwenströmska sjukhuset. Viktig för arbetspendlare. Kort linje. 576 Märsta stn Löwenstr. sjh 576 är en viktig linje för arbetande och besökande till Löwenströmska sjukhuset. Viktig för arbetspendlare. 5 avgångar bort förmiddag 4 avgångar bort eftermiddag Ingen trafik Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Thomas Thunblom Samhällsbyggnadschef 6

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Svar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss, T20

Svar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss, T20 1(5) Svar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss, T20 Ärendet Landstingets trafikförvaltning har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2019. Detta arbete innefattar både utökningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (5) 2019-03-12 Handläggare: Cecilia Rivard 08 508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2019-04-11 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Yttrande över remiss - Trafikutredning avseende pendeloch regionaltåg, Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting

Yttrande över remiss - Trafikutredning avseende pendeloch regionaltåg, Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting Tjänsteutlåtande Trafikplanerare 2015-08-11 Harry Bertilsson 08-59097653 Dnr: harry.bertilsson@upplandsvasby.se KS/2015:274 Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Yttrande över remiss - Trafikutredning

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2018-03-20 Handläggare Linda Palo Telefon: 0850822033 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Samråd mmr trmflmörämdnngmr a SL:s busstrafik from januari 2016

Samråd mmr trmflmörämdnngmr a SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(16) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,...,, Upplands Väsby kommun K 1 (öppen) Samråd mmr

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-20 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 220 53 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 14 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 O Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:4 Dnr. KS 2015/0088 Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Planarbetsutskottets

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-17 Ullrica Iversjö Trafikingenjör 08-555 010 92 ullrica.iversjo@nykvarn.se Remissvar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss T19 KS/2018:110 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)

Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20) Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsmiljöavdelningen Sida 1 (7) 2019-03-19 Handläggare Mats Christenson Telefon: 08-508 12 201 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2019-04-25 Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjligheten

Läs mer

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(16) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Sändlista Järfälla kommun K 1 ( ö ppen) Handläggare Sara Catoni Samråd inför trafikförändringar

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 1(5) Handläggare: Mikael Engström Mobil: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff Mobil: 076 643 96 73 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Trafikförvaltningens förslag till förändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17) svar på remiss

Trafikförvaltningens förslag till förändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17) svar på remiss TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2016-04-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/192 Trafikförvaltningens förslag till förändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17) svar på remiss Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 1(41) Handläggare Sara Catoni Sändlista Samtliga ledamöter i Trafiknämnden Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) - Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsmiljöavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2018-03-26 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-04-19 Trafikförändringar

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

SL:s trafikförändringar 2015/2016

SL:s trafikförändringar 2015/2016 Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande. Sida 1 (5) 2015-02-26 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd SL:s trafikförändringar 2015/2016

Läs mer

Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040

Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har fått

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

Trafikförändringar i SL-trafiken svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Kungsholmens stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen Tjänsteutlåtande 1.5.3-099-2014 Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Monica Fredriksson Telefon: 08-508 090 32 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Trafikförändringar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08 Krister Sandberg Uppdrag: Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Syfte Kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsområdena

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2014-12-22 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:10 10053 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-02-25 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08-508 09 062 Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

SL:s förslag till trafikförändringar 2013/2014

SL:s förslag till trafikförändringar 2013/2014 ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING KANSLI- OCH SERVICEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2013-04-18 SL:s förslag till

Läs mer

SL:s trafikförändringar 2017/2018

SL:s trafikförändringar 2017/2018 Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande. Sida 1 (5) 2017-03-29 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd SL:s trafikförändringar 2017/2018

Läs mer

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva 1 ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard Jessica Elmgren Projektledare Mobility management, Hållbart resande HUDDINGE KOMMUN 141 85 Huddinge

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

Politiskt samråd. Ekerö kommun,

Politiskt samråd. Ekerö kommun, 1 Politiskt samråd Ekerö kommun, 2013-06-19 Agenda 2013-08-19 2 1. SL är numera Trafikförvaltning 2. Kommunindex 2012 3. Kort information om: RUFSarbete framöver Åtgärdsplanering Stomnätsstrategin etapp

Läs mer

Utredning om Upplandspendeln Remiss från Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) Remisstid 15 september 2004

Utredning om Upplandspendeln Remiss från Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) Remisstid 15 september 2004 PM 2004 RIII (Dnr 314-3511/2004) Utredning om Upplandspendeln Remiss från Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) Remisstid 15 september 2004 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen

Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Olof Evers Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 KF 20:1 KF 20:2 KF 20:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:675-014 2017-01-03 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-29245 Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Svar på medborgarförslag nr 5/ Förbättrade kommunikationer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Svar på medborgarförslag nr 5/ Förbättrade kommunikationer Öster? Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:4 Dnr. KS 2014/0206 Svar på medborgarförslag nr 5/2014 - Förbättrade kommunikationer Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Utredning av möjliga förändringar och konsekvenser av busstrafiken kring Upplands Väsby station. Sweco Infrastructure AB

Utredning av möjliga förändringar och konsekvenser av busstrafiken kring Upplands Väsby station. Sweco Infrastructure AB UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2128021000 Utredning av möjliga förändringar och konsekvenser av busstrafiken kring Upplands Väsby station SLUT STOCKHOLM 2010-08-31 Sweco Infrastructure AB Sthlm Kollektivtrafik

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-02-03 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:402 20901 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:78 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Förslag till beslut Hållbarhetsnämnden föreslår att regionsstyrelsen/regionfullmäktige ska besluta följande

Förslag till beslut Hållbarhetsnämnden föreslår att regionsstyrelsen/regionfullmäktige ska besluta följande 2018-01-09 Dnr RS 2017/1765 Trafikutveckling X-trafik Andréas M Eriksson Trafikplan 2019 Förslag till beslut Hållbarhetsnämnden föreslår att regionsstyrelsen/regionfullmäktige ska besluta följande 1. Region

Läs mer

FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector

FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector 2 Trivector VARJE DAG SKER 290 000 RESOR MED STOMBUSSARNA LIKA MÅNGA RESOR

Läs mer

JIL tockholms läns landsting

JIL tockholms läns landsting JIL tockholms läns landsting Trafiknämnden 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-10-29 TN 1210-0203 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Svar på skrivelse från (MP) "Restiden mellan Järna och Stockholm

Läs mer

Samrådssammanställning av Nytt trafikupplägg längs Östhammarstråket

Samrådssammanställning av Nytt trafikupplägg längs Östhammarstråket 2017-01-25 Dnr KT2016-0233 Samhälle och trafik Daniel Lund Tfn 018-611 19 91 E-post daniel.e.lund@ul.se Samrådssammanställning av Nytt trafikupplägg längs Östhammarstråket Kollektivtrafikförvaltningen

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Utredningen av nya bussförbindelser och gång- och cykelvägar över E4 samt mellan Skälby och Odenslunda

Utredningen av nya bussförbindelser och gång- och cykelvägar över E4 samt mellan Skälby och Odenslunda Trafikplanerare Utredning Ann Storkitt 2016-02-01 08 590 978 14 ann.storkitt@upplandsvasby.se Utredningen av nya bussförbindelser och gång- och cykelvägar över E4 samt mellan Skälby och Odenslunda Innehållsförteckning

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Information om Västtrafiks beslut om Trafikplan 2018

Information om Västtrafiks beslut om Trafikplan 2018 TN-Information Trafiknämnden Sammanträdesdatum 2017-09-27 Utfärdat 2017-08-15 Diarienummer 0701/13 Specialist- och sakområden Kajsa Högenå Telefon 031-368 26 88 E-post: kajsa.hogena@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Stockholms innerstad samt inom Lidingö stad

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Stockholms innerstad samt inom Lidingö stad Stockholms läns landsting t j ä n s t e t j t i ATANDE Trafiknämnden Datum Identitet 1 (5) 2012-11-16 TN 1211-0253 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 [STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE Nit 2011-12- 11 b Beslut

Läs mer

MB2 PM 33 Nordlig entré och passage i Spånga

MB2 PM 33 Nordlig entré och passage i Spånga Sidan 1 av 9 MB2 PM 33 Nordlig entré och passage i Spånga HANDLÄGGARE: Henrik Bertheden Simon Randahl GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Daniel Palm DATUM / VERSION: 2014-03-05 UPPDRAGSLEDARE: Ralf Timmerman

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Trafikbeställning 2019

Trafikbeställning 2019 Stadsbyggnadsnämnden 2018-05-15 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Angelina Björklund 016-710 83 91 SBN/2018:262 Stadsbyggnadsnämnden Trafikbeställning 2019 Förslag till beslut Godkänna

Läs mer

Yttrande över trafikförändringsremiss T18

Yttrande över trafikförändringsremiss T18 2017-04-04 Handläggare Patrik Stenberg Samhällsbyggnadsavdelningen 2017KS/0164 Stockholms läns landsting registrator.tf@sll.se Yttrande över trafikförändringsremiss T18 Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Bilaga A. Anmälan av byggnadsärenden avgjorda på uppdrag av stadsbyggnadsnämden

Bilaga A. Anmälan av byggnadsärenden avgjorda på uppdrag av stadsbyggnadsnämden STADSBYGGNADS KONTORET Bilaga A Anmälan av byggnadsärenden avgjorda på uppdrag av stadsbyggnadsnämden Ärenden finns förtecknade på en lista daterad 2017-10-30, och den finns tillgänglig på stadsbyggnadsnämdens

Läs mer

Program för Vilundaparken, beslut om uppdrag

Program för Vilundaparken, beslut om uppdrag Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2016-05-30 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr: anna.silver@upplandsvasby.se KS/2016:154 31021 Kommunstyrelsen Program för Vilundaparken, beslut om uppdrag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Sigtuna och Upplands-Väsby

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Sigtuna och Upplands-Väsby 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 12 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Regionala och lokala mål och strategier

Regionala och lokala mål och strategier Strategier och mål för kollektivtrafiken i Sigtuna kommun Regionala och lokala mål och strategier www.sigtuna.se Ett regional perspektiv RUFS och TFP RUFS 2050 TFP Regionalt trafikförsörjningsprogram RUFS

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förstudie för Spårväg syd

Förstudie för Spårväg syd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR: 1.5.3.-414/11 SID 1 (5) 2011-10-19 Handläggare: Inger Bogne Telefon: 508 15450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Förstudie för Spårväg syd Svar på remiss från

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2018-06-27 Diarienummer: SB 0353/13 1/2 MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 (KF 41) att anta översiktsplan

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga 1(5) Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2018-06-19 punkt 25 Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga beskrivning Trafiknämnden föreslås

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_024 Märsta Bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVSt_024 Märsta Bangårdsombyggnad 2009-01-30 Till Samlad effektbedömning PM Effektredovisning för BVSt_024 Märsta Bangårdsombyggnad Handläggare: Joakim Johansson, WSP A&S Telefon: 08-688 77 46 e-post: joakim.p.johansson@wspgroup.se Innehåll

Läs mer