Slutrapport. Telefon: E-post: Namn: Ulla-Britt Bagge Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Telefon: E-post: Namn: Ulla-Britt Bagge Roll i projektet: Ekonomiansvarig"

Transkript

1 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Projektnamn OrustMat Journalnummer (ex ) Diarienummer (ex. TM999) TM087 Stödmottagare/projektägare Studieförbundet Vuxenskolan Projektledare Thomas Ivarsson Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Ange namn och kontaktuppgifter till en eller flera personer som kan svara på frågor om projektet. Personerna måste godkänna att kontaktuppgifterna publiceras (se sidan 9). Kontaktperson 1: Namn: Thomas Ivarsson Roll i projektet: Projektledare Adress: Häröd 310, Henån Telefon: E-post: Kontaktperson 2: Namn: Ulla-Britt Bagge Roll i projektet: Ekonomiansvarig Adress: SV Orust, Södra Strandvägen 17, Henån Telefon: E-post: TMB18_Slutrapport.doc Rev

2 3. Sammanfattning av projektet Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Utgå från projektidén beskriven i den projektplan som inlämnades i samband med projektansökan. Vad var det för behov, möjligheter, problem, eller annat som motiverade projektet? Efterfrågan på lokalproducerat livsmedel ökar! Under diskussion mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Orust gällande LRF:s livsmedelsstrategi konstaterades att vi är många som upplever att det finns ett utbrett växande intresse av lokalproducerad mat hos öns konsumenter. I och med föreningen Orustkorgens, den nyöppnade lokala lanthandeln Tavlebords samt SV:s Hållbart! en miljömässa i tidens framgångar bland konsumenter, såväl som hos producenter, tyckte vi oss se ett behov som var långtifrån mättat inom lokalproducerat livsmedel. I arbetet med SV:s projekt, Hållbar Välfärd, hade vi även i kontakten med producenter upptäckt att det verkade finnas många idéer och behov om gårdsbutiker, samorganisering osv. Med detta som bakgrund började vårt intresse om att närmare undersöka detta behov och intresse hos öns producenter växa fram. Våra tankar om vad som är viktigt för matproduktion; en tydlig livsmedelsstrategi, kraftfull produktionsnäring samt hälsa och välstånd ledde oss sålunda även fram till idén om ett gemensamt varumärke för lokalproducerad mat från Orust. Vår idé var att för att enskilda producenter skall kunna nå ut med sina produkter direkt till konsumenten bör det finnas någon form av professionellt organiserad hantering. Denna hantering bör kunna ske antingen via redan etablerade livsmedelsbutiker, direkt från producenten eller via flertalet gårdsbutiker runtom på ön. Om man kan skapa en direktlänk med detaljhandel av lokalproducerat direkt till konsument, blir det även enklare att som lantbrukare hävda nyttan av en, i kommunen fungerande landsbygd, med allt vad det innebär av exploatering och bebyggelse etc. Likaså kan en sådan etablering bli ett argument för lokal upphandling till kommunala kök då organisationen redan finns tillgänglig. För att undersöka behovet hos såväl producenter som konsumenter planerades därför att genom en förstudie visa på möjligheter och brister i ett projekt för skapande av en lokal handel med lokalproducerade livsmedel. I denna studie ville vi även besvara om det fanns ett intresse av att bevara och utöka produktionen av livsmedel på Orust samt undersöka hur goda möjligheter och intressen det finns att föra ön i en mer självförsörjande riktning gällande livsmedelsproduktion. Vår metod var att genomföra en utförlig inventering av vilka livsmedel Orust producerar/har möjlighet/intresse av att producera. Vi ville också genom en marknadsundersökning studera hur stort intresset hos Orusts konsumenter och livsmedelsbutiker är för de lokalproducerade livsmedel som redan finns på ön samt vilken typ av livsmedel de upplever att de saknar. TMB18_Slutrapport.doc Rev

3 4. Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Hur var projektet förankrat med andra? Redogör för projektorganisationen, samarbetsformer och förankring i partnerskapet. Samarbetade du/ni med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? På vilket sätt? Har projektet skapat nya samarbeten? Projektledare: Thomas Ivarsson, LRF. Ekonomiansvarig: Ulla-Britt Bagge, SV. Anställd i projektet: Renée Weberitsch, SV och Cecilia Westlund. Partnerskapet bestod av LRF Orust, LRF Långelanda och LRF:s kommungrupp samt Studieförbundet Vuxenskolan Orust. Styrgruppen har bestått av LRF:s kommungrupp, Thomas Ivarsson, Bo Olsson, Bernt Samuelsson, Odd Fredriksson och Studieförbundet Vuxenskolan Orust, Ulla-Britt Bagge och Renée Weberitsch. Arbetsgruppens uppgift bestod i att vara stöd till projektledare och ekonomiansvarig, ställa upp riktlinjer för arbetet, samt styra detta så resultaten blivit mätbara. Kontakter med Orust kommun och Lokalproducerat i Väst har också tagits. Visst samarbete med föreningen Kungälvsmat har också förekommit och föreningen har bidragit med bra tips i alltifrån intervjumallar till föreningsstadgar. Eftersom OrustMat liknar det projekt föreningen Kungälvs mat bildats ur så har det även förslag om gemensamt projekt i framtiden samt samarbeten diskuterats. Företaget Tavlebord har också medverkat i projektet genom att stå för möteslokal vid ett tillfälle samt vara en länk ut till producenter såväl som konsumenter. Även SV:s Hållbart! en miljömässa i tiden användes för att komma i kontakt med konsumenter och öppnade dörrarna för att en konsumentundersökning om lokalproducerat kunde genomföras. Eftersom förstudien gjorts utifrån LRF:s medlemslista på Orust så har förstås väldigt många av våra lokala producenter varit involverade i projektet genom intervjuer. Eftersom intresset för samarbete bland producenterna på ön varit så stort så har projektet redan lett fram till att den ekonomiska föreningen OrustMat har bildats! 5. Tid- och aktivitetsplan Redogör kortfattat för vad som gjorts. Beskriv de aktiviteter som har genomfört i projektet. Utgå ifrån antagen projektplan. Aktivitet (inklusive kommentar) Startdatum [ÅÅÅÅ-MM-DD] Slutdatum [ÅÅÅÅ-MM-DD] Hela projektets löptid (inkl. utvärdering och slutredovisning) Framtagning intervjumallar och underlag Intervjuer med producenter och konsumenter Föreläsning och infomöten för producenter och intresserade Analys av insamlat material Utvärdering och slutredovisning Sista dag för slutredovisning TMB18_Slutrapport.doc Rev

4 6. Vilka riktade sig projektet till? Beskriv vilka som fått mest nytta av projektet och på vilket sätt. Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt. De mest självklara direkt berörda av projektet är de 70-tal producenter på Orust som deltagit i intervjuer. De som sedan fått mest nytta av projektet och kanske berörts allra mest är de utav de ovan nämnda producenter som idag ingår i den nystartade ekonomiska föreningen OrustMat. För att nämna några så har vi här t.ex. producenterna Per-Olof Magnusson och Inga-Lill Olsson samt Tavlebordgrundaren Maria Olsson som idag är en del av föreningens styrelse. Antalet medlemmar i föreningen OrustMat uppgår idag till 21 stycken och samtliga av dessa är förstås de som berörts allra mest av projektet OrustMat eftersom föreningen startat som en direkt följd av projektet. Fler direkt berörda är alla de Orustbor och intresserade som tagit del av projektet aktiviteter såsom föreläsningar om bl.a. småskalig livsmedelsproduktion och diskussionskvällar. Här uppgår antalet till 222 personer som haft stor nytta av projektets aktiviteter och fått ta del av intressanta föreläsningar och fått chansen att ställa frågor och prata möjligheter för närproducerat. Till detta kommer förstås de livsmedelsbutiker t.ex. Stillingsöns lanthandel och kommunala instanser såsom Ellös skola som även de intervjuats och fått frågor om de skulle kunna tänka sig att öka sin försäljning/inköp av Orustproducerat om en förening såsom Orustmat skulle kunna leverera detta. I fallet med Ellös skola så gjordes det prov med att leverera bl.a. nötfärs och grytfärs från RJ:s närproducerat via föreningen OrustMat och skolan var mycket nöjd med leveransen. Här är skolbarnen och skolans personal också ett exempel på indirekt påverkade av projektet. På grund av den offentliga upphandlingens långa gång så finns idag tyvärr inget samarbete med föreningen, men med tiden hoppas vi förstås på upphandling för hela offentliga sektorn på Orust med alltifrån äldreboenden till skolor. Företaget Styckmästarn från Göteborg är ett annat företag som inlett ett samarbete med Orustmat där det levereras 2 nöt varannan vecka från KRAV-certifierade Orustbönder. Här ser vi också en stor grupp av indirekt berörda i form av Styckmästarns kunder som nu har möjlighet att köpa Orustproducerat kött tack vare projektet! Fler direkt berörda är de 122 konsumenter som deltog i den enkätundersökning som genomfördes under Hållbart! en miljömässa i tiden. Där bads konsumenter svara på frågor om sina matvanor, vad de själva odlar, hur intresserade de är av att handla närproducerat o.s.v. Slutligen så skulle vi förstås också vilja nämna samtliga boende och sommargäster på Orust som indirekt berörda av projektet. Eftersom projektet lett till bildandet av föreningen OrustMat som varenda Orustbo (och även kringboende) nu och i framtiden får möjlighet att handla av och göra samarbeten med så ser vi projektet i sin helhet som en stor vinst för hela Orusts befolkning! Man kan också tänka sig att andra kommuner kan, precis som vi själva gjorde med Kungälvs mat, kan inspireras av projektet och starta liknande föreningar eller projekt i sina hemkommuner. 7. Vad blev resultatet av det som genomfördes i projektet? Redogör kortfattat för vad som gick bättre än förväntat och ev. svårigheter som stötts på under projektets gång. Ange vilka positiva effekter projektet haft. Resultatet av projektet blev en sammanställning över vilka producenter som idag finns, i vilka volymer och vad som produceras på Orust och vilka som är intresserade av vidareutveckling och samarbete. Projektet resulterade också i en sammanställning av 121 konsumenters enkätsvar samt flertalet butiker och kommunala instansers tankar och önskemål om Orust och närproducerat. Flera träffar med TMB18_Slutrapport.doc Rev

5 föreläsningar och diskussion visade också på ett stort intresse från producenter såväl som konsumenter gällande gemensam hantering och mellanled av Orustproducerat och ökad försäljning av densamma. Ett resultat av detta intresse, föreläsningar och diskussioner ledde fram till bildandet av föreningen OrustMat ett gemensamt varumärke är skapat! Detta ser vi förstås som en oerhört positiv effekt och var förstås något som vi drömde om när vi startade projektet! Samarbetet med Styckmästarn, skolans intresse för lokalproducerat samt alla de besökare som inhämtat kunskap om närproducerat från de föreläsningar som givits i projektet är givetvis fler saker som vi lägger till positiva effekter som projektet fört med sig. Några större problem har inte påträffats under projektet mer än möjligen problemet/möjligheten att det finns så mycket mer att göra för att koppla ihop producent/odlare med konsumenter/kunder att tiden skulle behövt vara det dubbla för att förverkliga alla idéer. Men kanske kan dessa idéer leda till ytterligare ett projekt istället. 8. Projektets egna resultat Utgå ifrån projektplanen, ange projektets egna mätbara mål och beskriv hur dessa har uppfyllts hittills, så här direkt efter projektets slut. Projektets egna mål 1. Visa om det finns möjligheter och intresse att sammanföra lokal producent och kund 2. Visa vad öns producenter kan leverera och i vilka volymer 3. Ge svar på om det finns förutsättningar för att skapa ett gemensamt varumärke med lokalpr. 4. Undersöka samordningsmöjligheter via t.ex. slakteriet i Varekil. 5. Undersöka om och vilka lokalproducerade varor konsumenter från Orust är intresserade av Resultat (om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta?) Förstudien har visat att det fanns både möjligheter och stort intresse både hos kund, producenter och även livsmedelsbutiker och kommun. Ett 70-tal producenter har intervjuats, helt i enlighet med våra mål och visat på både produkt och volymer. Analysen av intervjuerna visade tyligt att sådana förutsättninqar och intresse fanns. Ett gemensamt varumärke, OrustMat, är startat genom föreningen OrustMat. Leveranserna från OrustMat utgår idag från slakteriet i Varekil och Maria Olsson från Tavlebord sitter i styrelsen för föreningen OrustMat vilket också öppnat upp för samordningsmöjligheter. Den enkätundersökning som genomförts visar tydligt vad konsumenter på Orust är intresserade av TMB18_Slutrapport.doc Rev

6 Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? - Projektet bidrar till att fler handlar och säljer lokalproducerat vilket bidrar till kortare/färre transporter. - Ökad produktion på Orust bidrar så småningom till att hålla landskapet öppet. Har projektet arbetat med ungdomar? På vilket sätt? Projektet har inte arbetat med ungdomar direkt men eftersom projektet kan bidra till ökad lönsamhet i de lokala företagen kan det i sin tur leda till fler arbetstillfällen. Lönsammare företag gynnar en generationsväxling, dvs unga vill stanna kvar och ta över lantbruksföretagen. Ett gemensamt varumärke lockar fler unga till att stanna då man inte behöver dra hela lasset själv med att hitta en kundkrets, öppna butik osv. Detta kan istället den nystartade föreningen OrustMat hjälpa till med. Har projektet arbetat mot kvinnor? På vilket sätt? - Projektet har arbetat likvärdigt med alla lantbruksföretag oavsett om de drivs av män eller kvinnor. - Många små producentföretag drivs ofta av kvinnor. Eftersom projektet bidragit till utveckling av dessa mindre företag så har projektet indirekt bidragit till en förbättring av kvinnors villkor på landsbygden genom att mindre producenter fått lättare att nå ut genom föreningen OrustMat. - 5 av 7 i föreningen OrustMats styrelse är också kvinnor vilket vi tycker är bra då lantbruket generellt ofta domineras av män. Har projektet arbetat mot personer med utländsk bakgrund? Om ja, beskriv mot vilken/vilka grupper man arbetat mot och på vilket sätt. Projektet har vänt sig till lantbrukare på Orust, oavsett etnisk bakgrund. Har projektet bidragit till kompetensutveckling? Projektet har genom sina föreläsningar om småskalig livsmedelsproduktion bidragit till kompetensutveckling hos de som besökt dessa föreläsningar. De har då också fått chansen att ställa frågor om sin egen nuvarande eller planerade livsmedelsproduktion vilket varit oerhört uppskattat. TMB18_Slutrapport.doc Rev

7 9. Vilka är projektets mätbara resultat? Utgår ifrån antagen projektplan. Beskriv med vilket resultat projektet har uppnått de nationella målen, s.k. särskilda resultat (mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer). Skriv en kommentar om resultatet inte blev som förväntat. Nationella mål Antal enl. projektpl an Resultat Beskrivning/Kommentar (Ta bort text och skriv egen kommentar) Antal företag/ verksamheter Hur många företag/verksamheter beräknas ha tagit del av stödet? Omfattning av stödet Antal personer Antal aktiviteter 6 Hur många personer beräknas ha tagit del av stödet? Hur många aktiviteter har genomförts inom projektet? Befolkning som gynnats av förbättrad service Antal personer Orusts befolkn ? Terra et Mares befolkning är (2007). Gör en uppskattning av hur många som berörts av projektets insatser. Nya företag Antal 1 förening OrustMat Nya företag som har startats med stöd från projektet. (Med nytt företag menas nystartat eller återstartat efter minst 2 års vila.) Ange hur många arbetstillfällen som Antal bevarade arbetstillfällen Män Kvinnor Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen bevarats som resultat av projektet. Arbetstillfällen i företag, projekt eller organisationer avseende en arbetsinsats på minst en halv årsarbetskraft per individ (1650/2=825 timmar) Ange 0,5 för en halv årsarbetskraft. (OBS! Ska vara arbetstillfällen som skapats med hjälp av projektet men inte direkt finansierats av projektet, ex. projektledare). Med ungdom menas person upp till 25 år. Ange hur många nya arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Män Kvinnor Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen som har tillkommit som resultat av projektet. Arbetstillfällen i företag, projekt eller organisationer avseende en arbetsinsats på minst en halv årsarbetskraft per individ (1650/2=825 timmar) Ange 0,5 för en halv årsarbetskraft. (OBS! Ska vara arbetstillfällen som skapats med hjälp av projektet men inte direkt finansierats av projektet, ex. projektledare). Med ungdom menas person upp till 25 år. Antal deltagare Män Ungdom Deltagare i utbildning, TMB18_Slutrapport.doc Rev

8 i utbildningar Vuxen 141 studiecirkel, föreläsning. Kvinnor Ungdom Vuxen 81 Nya produkter/ tjänster/tekniker Nya nätverk och/eller mötesplatser Personer som fått tillgång till bredband Antal Antal 1 Antal Produkter/tjänster som skapats med hjälp av insatser från projektet. (Produkt/tjänst/teknik räknas som ny då den inte tidigare har producerats inom aktuell kommun) Nya nätverk mellan företag/ föreningar/ organisationer där samverkan som sådan verkar i projektets syfte Gäller projekt med syfte att anlägga bredband 10. Hur har projektets resultat spridits? Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet. Ge exempel på vilka som kan ha intresse av att ta del av projektresultatet. Projektets resultat har under hela projektets gång spridits till intresserade vid de föreläsningar som projektet anordnats, senast vid föreläsningen den 14 mars då det presenterades vad Orustmatprojektet kommit fram till dittills och hur föreningen OrustMat hoppas kunna fortsätta jobba vidare. Liksom vi i Orustmat-projektet inspirerats av projektet Närproducerat i Kungälv så hoppas vi givetvis att andra kommuner och intresserade kan inspireras av att genomföra projekt liknande Orustmat i sin bygd för att skapa ett samhälle där lokalproducerat blir konsumenternas förstahandsval. Vi hoppas också att andra kan inspireras av det gemensamma varumärke som föreningen OrustMat skapat och dess goda bevis på hur man använder de forum, t.ex. slakteriet i Varekil samt Tavlebord, för att nå ut och samla och samordna intresserade producenter såväl som konsumenter. Andra som skulle kunna ha nytta av att ta del av projektresultatet är föreningar som på ett eller annat sätt jobbar för lokalproducerat, kommuner eller organisationer såsom studieförbund som skulle kunna skapa liknande projekt. TMB18_Slutrapport.doc Rev

9 11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats? Utgå ifrån projektets kostnads- och finansieringsplan. Redovisa totala faktiska kostnader samt hur de finansierats. Kostnader och finansiering ska gå jämt upp. Faktiska kostnader Kostnadsslag Löner Summa kr Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader Totalt kr kr Faktisk finansiering Kostnadsslag Summa Projektintäkter Övrig privat faktisk finansiering: (ange finansiärer) Offentliga resurser: (ange finansiärer) Finansiering från LAG Projektstöd Totalt kr kr kr 12. Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser som dragits av projektet. Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Vilka mervärden har projektet tillfört? Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Vilka rekommendationer i upplägg och genomförande kan ni ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från LEADER? De slutsatser vi drar av denna förstudie är främst vilket oerhört intresse det finns för lokalproducerat både hos producenter och konsumenter. Något som var både oförutsett och riktigt roligt var att det var så många som var intresserade av de föreläsningar vi hållit så att vi t.o.m. kunnat anordna fler än vi tänkte. TMB18_Slutrapport.doc Rev

10 Det som varit svårast har kanske varit att få tiden att räcka till. Intervjuerna tog ibland mycket längre tid än väntat då många var nyfikna och gärna ville diskutera mer gällande sin egen plan på utveckling osv. Mervärdet är framförallt att föreningen OrustMat med gemensamt varumärke bildats. Detta gick betydligt snabbare än vad vi hade trott, då intresset för detta var betydligt större än vad vi föreställt oss! Vi skulle dock rekommendera andra till att förlägga projektet under en lite längre projektperiod det händer mycket mellan intervjuerna och föreläsningarna och det oförutsedda tar tid. Vår intervjumall har varit väldigt omfattande och bra så denna delar vi gärna med oss av. Vi rekommenderar också att lägga information om projektets resultat samtidigt som föreläsningar om t.ex. småskalig livsmedelsproduktion eller lokalproducerat eftersom detta lockade mycket folk. Lokalproducerad fika på plats var också ett vinnande koncept som vi rekommenderar för att intresserade också får möjlighet att smaka på lokala produkter. Projektet skulle med största sannolikhet inte genomförts utan projektstödet från LEADER då det har gett oss möjligheten att ha en projektledare som håller ihop alla ideella krafter och sammanställer resultatet. Detta har i princip varit en förutsättning för att få alla producenter att samlas och utan en betald projektledare tror vi att det hade varit mycket svårt att nå såhär långt och få såhär goda resultat. Bilagor: Material som har tagits fram i projektet. TMB18_Slutrapport.doc Rev

11 Kontaktpersoner i slutrapporten Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. Godkännandet skickas i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Namn och adress: Thomas Ivarsson, Häröd 310, Henån Roll i projektet: Projektledare E-post: Tel.nr: Underskrift och datum: Namn och adress: Ulla-Britt Bagge, Studieförbundet Vuxenskolan, Södra Strandvägen 17, Henån Roll i projektet: Ekonomiansvarig E-post: Tel.nr: Underskrift och datum: TMB18_Slutrapport.doc Rev

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010-12-21 Projektnamn Lokalproducerat i Kungälv Journalnummer 2010-1117 Diarienummer TM054 Stödmottagare/projektägare Håkan

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport. Telefon: E-post: Namn: Anna Olsson Roll i projektet: Biträdande projektledare

Slutrapport. Telefon: E-post: Namn: Anna Olsson Roll i projektet: Biträdande projektledare Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-16 Projektnamn Tavlebord- lokala producenter och hantverkare i samverkan Journalnummer 2010-5915 Diarienummer TM068

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. projektet:

Slutrapport. projektet: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010 12 09 Projektnamn Från idé till helt nytt kommunikationskoncept Journalnummer 2009-7385 Diarienummer TM050 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Slutrapport. Namn: Bo Carlsson Roll i projektet: Projektledare/ekonomiansvarig. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Bo Carlsson Roll i projektet: Projektledare/ekonomiansvarig. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010-09-30 Projektnamn Naturstigar på Styrsö Journalnummer 2008-6488 Diarienummer 2008-6488 Stödmottagare/projektägare Styrsö

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

3 B: Slutrapport för Leader-checkar

3 B: Slutrapport för Leader-checkar 3 B: Slutrapport för Leader-checkar När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultat. En sammanställning av rapporterna kommer att publiceras i Jordbruksverkets

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2012-01-01 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31 PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 30 juni 2009 Projekttid: 1 juni -30 juni 2009 Journalnummer: 14 LAG diarienr: 014 Projektnamn: Förstudie om uppbyggnad av ekologiskt mälteri på Varaslätten

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010-11-30 Projektnamn Nutida Pilgrimer - förstudie Journalnummer 2010-1111 Diarienummer TM053 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Tavlebord lokala producenter och hantverkare i samverkan Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: TM068 b) Juridisk status på projektägare:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Projektsökande: Essunga kommun Kontaktpersoner: AM Alströmer, Anne Wramdemark PROJEKTPLAN Bilaga LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Diarienummer: LEADER Västra Skaraborg-060 (ifylls av kansliet) 1.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Bilaga 3AD

Slutrapport. Bilaga 3AD Slutrapport Bilaga 3AD 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum 2010-12-15 Projektnamn Turisten i Ljungskile Journalnummer 2009-1369 Diarienummer TM031 Stödmottagare/projektägare LJUNGSKILE

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2009-10-05 Projekttid: 2009-03-01 2009-10-31 Journalnummer: 2009-3916 LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer