Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014"

Transkript

1 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se Uppsala E-post: 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Praktisk information 3 Förslag till dagordning 5 Arbetsformer 6 Påverkanstorg 6 Ombudsfördelning 7 Demokratijamboree års resultat 9 Verksamhetsberättelse 10 Resultatrapport 12 Balansrapport 13 Revisionsberättelse 14 Verksamhetsplan och budget för Förslag till verksamhetsplan för Förslag till verksamhetsplan för RauD 2014/ Förslag till budget för Förslag till medlemsavgift för Propositioner från distriktsstyrelsen 26 Motioner från distriktets medlemmar 27 Valberedningens förslag 28 Rapporter 29 Rapport från utredningen om verksamhetsår löpande mellan stämmor 30 Rapport från utredning av distriktslokalen 31 2

3 Praktisk information Både ombud och övriga deltagare bjuds på mat under stämman, för att vara säker på att få mat måste du fylla i ditt namn på denna sida: om du behöver någon specialkost så fyll i det i kommentarsfältet på samma sida. Anmälan skall göras senast torsdagen den 9 oktober. Ombud måste även anmälas separat av sin kår. Även denna anmälan skall göras senast 9 oktober till Utöver anteckningsmaterial och annat du vill ta med dig för själva mötet så behöver du ta med egen kåsa, matsaker och sittunderlag. Stämman kommer att hållas i Hågadalssolan i Eriksberg. Om du kommer med buss så är närmaste hållplatsen Västertorg och från Stora Torget går buss nummer 6 en gång i halvtimmen. Du kan även ta buss nummer 7 till Kvickstensvägen. Om du kommer med bil så går det att parkera på eller i närheten av Västertorg. På nästa sida finns en karta med stämmolokalen, parkeringar och busshållplatser markerade. Om du har några frågor om mat, resväg, lokaler eller annat praktiskt kontakta gärna Örjan Vallin på Om du däremot har frågor om själva mötet eller handlingarna kontakta gärna Mia Köhler på Nedan finns ett schema för dagen. 09:30: Incheckning och utdelning av röstkort 10:00: Förhandlingarna börjar 10:30: Påverkanstorget öppnar samt fika 11:30: Första omgången lunch serveras 12:30: Andra omgången lunch serveras 13:30: Påverkanstorg stänger. Redaktionsutskottet börjar arbeta 13:35: Presentationer 14:30: Tid för genomläsning av beslutsunderlag 14:45: Förhandlingna återupptas 17:00: Stämman avslutas 3

4 P P" X" Stämma"och"mat" vid"x Parkering"vid"P" Busshållplats"vid"B" B 4

5 Förslag till dagordning 1. Distriktsstämman öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängden 6. Fastställande av mötesordningen 7. Val av övriga mötesfunktionärer 8. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 9. Fastställande av föredragningslista 10. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret 11. Påverkanstorget öppnar Påverkanstorget stänger Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 14. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 15. Behandling av propositioner till distriktsstämman 16. Behandling av motioner till distriktsstämman 17. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för Val av distriktsordförande 19. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter 21. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning 22. Övriga frågor 23. Distriktsstämman avslutas 5

6 Arbetsformer Påverkanstorg Vi föreslår att vi använder oss av påverkanstorg under stämman. Påverkanstorg är en metod för att ta beslut i stora grupper som tagits fram inom scouterna men nu även fått spridning i andra organisationer. Poängen är att diskussioner inte tas i plenum (alltså helgrupp) vilket ofta tar väldigt lång tid utan istället sker parallellt på olika platser på "torget" vid så kallade inflytandepunkter. Alla deltagare är fria att röra sig fritt mellan punkterna och lyssna och argumentera. För att ens åsikter ska komma fler till del än de som lyssnar vid punkten just då kan man skriva ned sin åsikt på ett papper som sätts upp vid inflytandepunkten. Gröna lappar används för stöd för förslaget, gula lappar används om man föreslår ett tillägg till förslaget och röda lappar används för argument mot förslaget. Utöver det kan kårernas ombud visa sitt stöd för både huvudförslag och tillägg genom att skriva sitt röstkortsnummer på respektive lapp. När torget stänger och plenumförhandlingarna återupptas tas bara de förslag och tilläggsyrkanden som har stöd av mer än 25 % av alla ombud, dvs fler än 25 % av ombuden har skrivit sitt röstkortsnummer på lappen. Det är alltså viktigt att alla ombud visar sin åsikt i samtliga frågor genom att skriva sitt röstkortsnummer. Vid varje inflytandepunkt finns även en inflytandepunktsansvarig. Denna person håller sig neutral i diskussionen men kan bistå med sakupplysningar, referera tidigare diskussioner och vet vem som har mer information om förslaget. Om något kring processen är oklart fråga exempelvis en inflytandepunktsansvarig eller en medlem i styrelsen. 6

7 Ombudsfördelning Varje kår i distriktet med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka tre ombud till distriktsstämman. Utöver detta så får kårer skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar den 31 december Nedan listas antalet ombud varje kår får skicka till stämman. Almtuna Scoutkår Enköping Scoutkår Fyrisåns Sjöscoutkår Håbo Scoutkår Jumkils Scoutkår Karlso Scoutkår Knivsta Scoutkår Salabacke Scoutkår Svartbäcken-Tunabackar Scoutkår Wasakåren Wattholma Scoutkår Ärentuna Scoutkår Totalt antal 4 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 3 Ombud 5 Ombud 5 Ombud 0 Ombud 0 Ombud 8 Ombud 8 Ombud 5 Ombud 5 Ombud 3 Ombud 3 Ombud 5 Ombud 5 Ombud 8 Omubd 8 Ombud 0 Ombud 0 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 50 Ombud 7

8 Demokratijamboree 2014 Vi planerar att som en punkt på påverkanstorget diskutera frågor som kommer att tas upp på Demokratijamboreen, alltså Scouternas riksorganisations stämma. Vi uppmuntrar därför även alla intresserade men speciellt kårernas ombud till Demokratijamboreen att närvara även om de inte också är ombud till distriktsstämman. 8

9 2013 års resultat 9

10 Verksamhetsberättelse För tiden Styrelsens sammansättning fram till 6/10-13: Ordförande: Mia Köhler Vice ordförande: Agnes von Essen Ledamot: Anders Wahlund (kassör) Ledamot: Tomas Ekeberg Ledamot: August Wolter Ledamot: Petter Zettergren Ledamot: Adam Andrén Ledarmot: Christoffer Oméus Ledamot: Matilda Gustavsson Ledamot: LeoZillén Suppleant: Samuel Lindgren Suppleant: Jonas Engström Styrelsens sammansättning från 6/10-13 (efter fyllnadsval på distriktsstämman): Ordförande: Mia Köhler Vice ordförande: Agnes von Essen Ledamot: Anders Wahlund (kassör) Ledamot: Tomas Ekeberg Ledamot: August Wolter Ledamot: Petter Zettergren Ledamot: Christoffer Oméus Ledarmot: Matilda Gustavsson Ledamot: Ylva Lindé Ledamot: Malin Lindé Suppleant: Samuel Lindgren Suppleant: Jonas Engström 31/12-13 hade vi i distriktet 1276 scouter Under året fanns 12 aktiva scoutkårer i distriktet. Dessa var Almtuna, Enköping, Fyrisån, Håbo, Jumskil, Karlsro, Knivsta, Salabacke, Svartbäcken-Tunabacke, Wasa, Wattholma och Ärentuna. Styrelsen har under 2013 haft ett möte i månaden, med ett längre uppehåll under sommaren. 10

11 Distriktets traditionella tävlingar och hajker har arrangerats enligt arrangemangslistan. Miniatyret/upptäcktsresan: Almtuna Hösthornet: Wasa Luffarhajken: Knivsta RauD genomförde sin verksamhet som vanligt under året 2013 och planerade och genomförde ett stort antal hajker och arrangemang för utmanarna i distriktet. De har också planerat och genomfört äventyrshajken Mysteriet i Historiedalen för distriktets utmanare och Äventyrare. Distriktet genomförde 2013 Upplandskurserna för 9:e gången, på Wiks folkhögskola. De ca 70 deltagarna hade möjlighet att bl.a. gå Ledarutbildning Bas, Sjukvårdsutbildning, Trygga möten, Vikingasmycken, Massage och Lekar. Patrik Brask höll en mycket Uppskattad öppningsföreläsning om att bemöta barn med särskilda behov i scoutverksamheten. Kvällsunderhållningen i form av lek och tävling stod Raud för. Under året så har distriktet förutom utbildningshelgen på Wik, hållit Ledarutbildning Bas och Sjukvårdsutbildningar. Många av distriktets kårer engagerade sig och åkte på det stora regionala sommarlägret Olympos som hölls i Ora (Hälsingland). Distriktsstyrelsen ansvarade för gemensam transport av material och deltagare. RauD ansvarade där för lägrets café. Distriktet ansvarade för den lokala organisationen för Scouternas nationella arrangemang Scoutforum under 2013, med ca 500 deltagare från hela landet och RauD ansvarade för arrangemangets café. Scoutforum hölls vid slottet i centrala Uppsala. Styrelsen vill tacka alla ledare och funktionärer som på olika sätt har stöttat och utvecklat distriktet under året! Uppsala 20/9-14 Mia Köhler ordförande. 11

12 Resultatrapport Resultatet från 2013 blev ett överskott på kr. Intäkter: Budget Resultat Skillnad mot budget Medlemsavgifter kr kr kr Landstingsbidrag kr kr kr Intäkter för arrangemang och kr kr kr utbildningar Intäkt Olympus, Regionsläger 0 kr ,64 kr ,64 kr Ränteintäkter 0 kr 933,40 kr 933,40 kr Intäktsresultat kr ,04 kr ,04 kr Utgifter: Budget Resultat Skillnad mot budget Arrangemang och utbildningar kr ,20 kr ,20 kr Upplandskurserna ,55 kr Miniatyret/upptäcktsresan 7 990,00 kr Hösthornet 1 666,50 kr Luffarhajken 1 666,50 kr Äventyrshajken 2 149,65 kr Lokal och administration kr ,00 kr 45 kr Arbetsutskott (Raud) kr ,35 kr 5 845,35 kr Demokrati och resor kr 0 kr kr Rekrytering kr 0 kr kr Bankkostnader 0 kr 981,50 kr 981,50 kr Olympus, Regionsläger 0 kr 141,330,00 kr 141,330,00 kr Övrigt 0 kr ,13 kr ,13 kr Utgiftsresultat ,18 kr Resultat ,86 kr Sent inkomna räkningar som hör till 2012 Gravering av vandringspriset 2012 Upptäcktsresan Div utgifter RauD för 2012 Totala utgifter 2013 Totalt Resultat 2 803,96 kr 6 243,55 kr ,69 kr ,35 kr 12

13 Balansrapport Tillgångar Inkommande balans Perioden Utgående balans Kortfristig fodring 6 636,45 kr 3 296,70 kr 9 933,15 kr Kortfristig fodring scoutforum 0 kr ,30 kr ,30 kr Plusgiro ,17 kr ,95 kr ,29 kr Ikano bank , ,60 kr ,29 kr Summa tillgångar , , ,86 Skulder Inkommande balans Utgående balans Nyckeldeposition kr

14 Revisionsberättelse äib Yu,fV Beslutsundedag Infiir mötet: Ordinade distriktsstämma i Upplandsslättens scoutdistrikt Mötesdatum: 1.2 oktober201.4 Revi sionsberättel se for ljpplands slättens scoutdistrikt avseende 2013 års verksamhet Undertecknad revisor har graoskat styrelsens förvaltning och räkenskaperna för räkenskaps Ltet 2013 i Upplandsslättens scoutdistrikt. Jtghar tagit det av allz i dkenskaperna ingående handlingama och tillgångliga styrelseprotokoll. Ett styrelseprotokoll har inte vadt til ängligt för undertecknad tevisor. Upplandsslättens scoutdistrikts räkenskaper fu ffuda i god otdning och samtliga transaktioner utom wä är tillfredssällande verifierade. Upplandsslätteos scoutdistrikt rekommenderas att fortsätta sitt arbete med förbättad dokumentation av styrelseos beslut och sitt arbete med en god och dokumentetad ekonomisk föraltning. Efter giord revision föteslår jaigattårsstämman fastställei upprättad balansräkning och beviljat styrelsen fi.ril ansvarsftihet för verksamhets fuet Uppsala 13 september 2074 /"%*ll ruagnf Earn Scouterna Box42034 Telefon: Webb: The Guides and Scouts ofsweden Stockholm Fax: E-post se 14

15 Verksamhetsplan och budget för

16 Förslag till verksamhetsplan för 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt verkar för att stötta distriktets kårer i sitt arbete med att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas och tillhandahåller en mötesplats för kårer i form av t.ex. utbildning och arrangemang. Distriktet bedriver verksamhet inom en rad områden vilka beskrivs närmare i detta dokument. Ombildning av distriktet Under 2015 kommer vi att jobba för en ombildning av distriktet enligt påbudet från Scouternas samrådsgrupps att lokalt samordna scouting mellan kårer från olika före detta förbund. Vi avser att vid nästa ordinarie stämma lägga fram ett förslag till en sådan ombildning. Vi kommer under året att verka för att stärka kontakterna mellan distriktets kårer och andra kårer inom samma område. Detta ska ske bland annat genom att bjuda in till gemensamma arrangemang, utbildningar och träffar. Ramverksutbildningar Distriktet kommer att fortsätta sitt utbildningsarbete med målet att hålla en genomgående hög utbildningsnivå i distriktet. En satsning kommer att göras på ramverkskurserna Ledarutbildningen Bas, Scout och Patrull. Ledarutbildningen Bas kommer att fortsätta ges av distriktet och vi kommer att jobba för att även ge kursen Patrull. Ett högt prioriterat mål är att få fler av distriktets ledare att gå Ledarutbildning Scout. Vi bedömer att vi under 2015 inte har resurser att själva organisera utbildningen. Vi kommer därför att tydligt informera om när kursen går i närheten av vårt distrikt. Upplandskurserna Upplandskurserna har varit mycket uppskattade och kommer att arrangeras 28 februari 1 mars. Kurstillfället kommer bland annat att innehålla Ledarutbildningen Bas, Trygga Möten, Sjukvårdsutbildning, Regnbågsscouterna, Äventyr, Workshop om rekrytering och framförallt ett tillfälle för distriktets ledare att träffas och utbyta erfarenheter. Förutom vårt eget distrikt kommer vi även att bjuda in närliggande distrikt och kårer i Uppsala län som inte tillhör Upplandsslättens scoutdistrikt. 16

17 PR och samhällsengagemang Vi ska verka för att distriktets medlemmar ska synas på olika större arrangemang som t.ex. Pride och Kulturnatten. Därmed vill vi stärka möjligheterna till rekrytering, visa upp en god bild av scouting och visa vårt engagemang i viktiga samhällsfrågor. Arrangemang Distriktsgemensamma arrangemang är ett utmärkt sätt att träffas och knyta kåröverskridande kontakter och bidrar även till att skapa en distriktsidentitet. Enligt arrangemangslistan kommer Fyrisån att stå för Miniatyret och Upptäcktsresan, Almtuna står för Hösthornet, Svartbäcken står för Luffarhajken och Knivsta står för Distriktsstämman. Vi kommer att stödja RauD i de arrangemang som de anordnar. Till flera av arrangemangen kommer vi också att bjuda in kårer i Uppsala län som inte tillhör Upplandsslättens scoutdistrikt. Internt stöd Bidraget för samarbete mellan äventyrarscouter från olika kårer som instiftades på distriktsstämman 2013 kommer att finnas kvar även under

18 Förslag till verksamhetsplan för RauD 2014/2015 Verksamhetsplanen för RauD löper mellan tingen till skillnad från distriktets verksamhetsplan som går efter kalenderår. Höstterminen 2014 Videohajken (3-5/10): Under Videohajken samlas distriktets utmanare för en helg där film varvas medbåde inomhus- och utomhusaktiviteter. RauD har gjort en lista med filmer kallad Biolistan där det finns ett varierat utbud av filmer som alla har varsin aktivitet som genomförs i samband med filmen. Det kan vara allt från allsång till lekar och utmaningar. Tidigare år har var tredje film som visats valts från Biolistan och de övriga varit filmer som utmanarna själva lägger som förslag. Jota/Joti (18-19/10): Det har kommit till RauDs kännedom att många kårer i distriktet inte anordnar eller åker på Jota/Joti, därför siktar RauD i år på att samla distriktets utmanare och gemensamt åka på ett Jota/Joti. Det Jota/Joti vi funderar på arrangeras i Västerås men i skrivande stund väntar vi fortfarande på svar från dem om huruvida vi kan vara med eller inte. Höstmys (1-2/11) Under höstlovet åker många av våra utmanare bort med familjen, därför är det svårt att planera någonting stort under just den veckan. RauD vill dock att de som stannar hemma ändå ska ha ett så bra höstlov som möjligt och har därför kompromissat genom att ha en endagsaktivitet. Superhajk1 (14-16/11) Den här hajken är ännu inte planerad men RauD planerar att lägga en hajk det här datumet. Julhajken (datum ej bestämt) Julhajken är en av RauDs hajker som återkommer varje år. För att inte konceptet ska bli uttjatat diskuterar RauD nu hurvida hajken kommer att ske i år och om den i så fall kommer likna de tidigare julhaker som genomförts eller om ett helt nytt koncept ska testas. Aktiviteter som brukar ske under Julhajken är t.ex. julklappsbyte, pepparkaksbakning, julbord och egna tolkningar på Kalle Ankas Julafton. Julhajken kan i år komma att slås ihop med Nyårshajken. Nyårshajken (28-30/12) Detta är ännu en utav RauDs återkommande hajker, här firar utmanarna in det nya året och ser tillbaka på det som varit. 18

19 Vårterminen 2015 RauD har ännu inte bestämt vad som kommer att ske under våren men här är några arrangemang som diskuterats. Datum är ännu inte bestämda och namnen finns mest för attvisa ungefär hur många hajker RauD planerar att arrangera under våren. Hajk Y: Förra Raud (RauD byts ut varje år under Tinget, mer info om Tinget finns längre ned på sidan) arrangerade en hajk med lajv-tema som hette Hajk X. Denna hajk var väldigt uppskattad och därför har RauD pratat om att ha en liknande hajk under nästa år men med en annan storyline. Maratonmötet (OBS. För äventyrare): RauDs uppgift är att främja utmanarscouting i Upplandsslättens scoutdistikt. För att så effektivt som möjligt kunna göra detta tycker RauD att det är en bra idé att ha en hajk för sistaårsäventyrare (00:or) där de kan lära känna både varandra och RauD. Detta görs för att äventyrarna sedan ska vilja komma på RauDs hajker för att återigen träffa sina nya vänner. Nattluffen: Nattluffen är en tradition där utmanarna gemensamt vandrar under en natt. Det är jättemysigt! Ni borde testa det. Påskmys: Under påsklovet åker många av våra utmanare bort med familjen, därför är det svårt att planera någonting stort under just den veckan. RauD vill dock att de som stannar hemma ändå ska ha ett så bra påsklov som möjligt och har därför kompromissat genom att ha en endagsaktivitet. Täjk-Ö-Läjk: En hajk som planerades förra året men aldrig genomfördes. En hajk där utmanarna tältar vid en sjö och har trevligt utomhus en helg. Som ett sommarläger, fast kortare. Äventyrshajken (OBS. För både äventyrare och utmanare) Äventyrshajken är en hajk där äventyrare och utmanare tävlar mot varandra. Exempel på tidigare äventyrshajker är Mysteriet i Historiedalen och Scoutland Yard. Höstterminen 2015 Ting: Tinget är utmanarnas mostvarighet till en stämma. Här röstar utmanarna och motioner, propositioner och det kanske viktigaste av allt, de väljer vilka som blir nästa års RauD. 19

20 Förslag till budget för 2015 Budgetförslaget baseras på föregående års resultat samt uppskattningar av kostnaderna för nya poster. Finansiering Intäkter Kostnader Resultat Medlemsavgifter Landstingsbidrag Totalt Medlemsavgifter bygger på ett antagande om oförändrat antal medlemmar och en oförändrad medlemsavgift. Landstingsbidraget har antagits bli kr lägre än föregående år då ett tak på kr har införts på bidraget. Utbildning Intäkter Kostnader Resultat Upplandskurserna Övriga kurser Totalt Upplandskurserna är distriktets återkommande utbildningshelg. Intäkterna domineras av deltagaravgifter och utgifterna av lokalhyra. Budgeten är baserad på ett uppskattat deltagarantal på 60 personer. Övriga kurser innefattar sjukvårdskurser och andra kurser med lägre kostnader som ges under året. 20

21 Arrangemang Intäkter Kostnader Resultat Distriktsstämma Miniatyret & Upptäcktsresan Hösthornet Luffarhajken Äventyrshajken Plaketter Märken Totalt Distriktets tävlingar: Miniatyret & Upptäcktsresan, Hösthornet och Luffarhajken finansieras med kr till arrangerande kår. Distriktsstämman finansieras med kr till arrangerande kår. Äventyrshajken arrangeras av RauD och distriktets utmanare för äventyrarscouter. Distriktet bidrar med kr för grundläggande infrastruktur som till exempel dass och vatten. Övriga kostnader täcks av deltagaravgifter. Plaketter och Märken till arrangemangen Miniatyret & Upptäcktsresan, Hösthornet, Luffarhajken och Äventyrshajken finansieras också av distriktet utöver bidraget till den arrangerande kåren. Utmanarverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Ting Videohajk Julhajk Nyårshajk Övriga arrangemang Övrigt Totalt

22 Distriktets utmanare har på tinget själva beslutat om RauDs budget. Distriktet stödjer RauD med kr. Lokal och administration Intäkter Kostnader Resultat Lokalhyra Kontorsmaterial Försäkring Övrigt Totalt Lokalhyran beräknas vara oförändrad under Kontorsmaterial täcker bland annat skrivarfärg, papper och whiteboardpennor. Försäkringskostnaden beräknas vara oförändrad under Övrigt inkluderar oförutsedda utgifter för lokalen. Demokrati och representation Intäkter Kostnader Resultat Scoutforum Distriktsordförandeträff Utbildarträff Totalt Distriktet finansierar ett fåtal medlemmars vistelse på scoutforum för att representera distriktsstyrelsen. Distriktsordförandeträff är ett möte för landets alla distriktsordförande och vice distriktsordförande. Utbildarträffar är nationella möten för utbildare och utbildningsintresserade. 22

23 Rekrytering och PR Intäkter Kostnader Resultat Namnskyltar till styrelsen Beachflaggor Totalt Namnskyltar till styrelsen kommer att köpas in för att användas vid representation för distriktets räkning. Distriktet planerar att köpa in beachflaggor som dels kommer att användas vid distriktets arrangemang och även kommer att vara möjliga att låna för exempelvis kårarrangemang Styrelsearbete Intäkter Kostnader Resultat Kick off Terminsavslutning Mötesfika Totalt Kick offen är ett arrangemang där nya styrelsen lär känna varandra bättre och planerar årets arbete. En gemensam terminsavslutning för styrelsen varje termin med en enklare middag. Mötesfika för styrelsens löpande möten. Internbidrag Intäkter Kostnader Resultat Äventyrarbidrag Totalt Äventyrarbidraget introducerades 2014 för att stödja samarbete mellan distriktets äventyraravdelningar. Bidraget har gett avsedd effekt och eftersom användandet överskred det förväntade så ökar vi budgetposten till kr för

24 Resultat Intäkter Kostnader Resultat Finansiering Utbildning Arrangemang Utmanarverksamhet Lokal och administration Demokrati och representation Rekrytering och PR Styrelsearbete Internbidrag Totalt Budgeten ger ett negativt resultat på kr. Distriktets finanser är tillräckligt goda för att klara av ett negativt resultat. Däremot föreslås en höjning av medlemsavgiften med 10 kr för 2016 för att i framtiden kunna lägga balanserade budgetar. 24

25 Förslag till medlemsavgift för 2015 Medlemsavgiften för 2015 föreslås vara 30 kr per år. Medlemsavgiften för 2016 föreslås preliminärt vara 40 kr per år. Den föreslagna budgeten för 2015 visar ett negativt resultat på kr trots att inga specifika satsningar görs för detta år. Även föregående budget visade ett negativt resultat. Vi ser därför ett behov av att på sikt höja medlemsavgiften något för att trygga en framtida ekonomisk stabilitet. En höjning med 10 kr per år per medlem år 2016 skulle, med nuvarande medlemsantal ge ca kr. 25

26 Propositioner från distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har inte lagt några propositioner. 26

27 Motioner från distriktets medlemmar Det har inte inkommit några motioner. 27

28 Valberedningens förslag Valberedningen har inte inkommit med något förslag vid tiden för tillgängliggörandet av dessa handlingar. En uppdaterad version av handlingarna kommer att göras tillgänglig på uppland.scout.se när förslaget är färdigt. 28

29 Rapporter 29

30 Rapport från utredningen om verksamhetsår löpande mellan stämmor Utredningen konstaterar att vi redan med existerande stadgar har möjlighet att välja styrelse för perioden mellan stämmor. Detta skulle lösa delar av de problem som beskrivs i propositionen. Vi föreslår därför att styrelsen från och med distriktsstämman 2015 använder mandatperiod mellan stämmor. Styrelsen som väljs år 2014 kommer alltså då att ha en kortare mandatperiod från 1 januari 2015 fram till distriktsstämman Vad gäller en förändring av start och slut för verksamhetsåret föreslår vi att ingen förändring görs. Scouternas samrådsgrupp påbjuder en ombildning av distrikt med hänsyn till sammanslagningen av förbunden till riksorganisationen Scouterna. Diskussioner om distriktets framtida organisation och stadgar bör därför föras av samtliga kårer med intresse av att ingå i ett eventuellt framtida nytt distrikt. Vi vill därför inte föregå dessa diskussioner genom att påbörja en stor förändring av Upplandsslättens scoutdistrikt under de närmaste åren. Slutligen uppmanar vi distriktet att för 2015 och framåt låta distriktsstämman infalla senare under höstterminen, förslagsvis under november. Detta för att frigöra tid för distriktsstyrelsen under den viktiga höstterminsstarten som nu till stor del måste ägnas åt förberedelser för distriktsstämman. Dock bör distriktsstämman ligga innan Scouternas stämma de år då den infaller, då distriktsstämman är ett bra tillfälle för distriktets medlemmar att träffas och diskutera även scouting nationellt. Tomas Ekeberg, Agnes von Essen 30

31 Rapport från utredning av distriktslokalen Styrelsen fick på senaste stämman ett uppdrag att utreda frågan av distriktslokalen, som inte är riktigt ändamålsenlig och dessutom kostar den för mycket pengar i förhållande till vad vi får. Styrelsen har under våren kallat distriktets medlemmar till möte för att på bred front kunna jobba med att hitta en ny lösning på lokal. Till första mötet var det ingen som anmälde sig och därför så ställde vi in mötet, men kallade senare till ett nytt möte och då var det förutom distriktsorföranden två kårer representerade (Wasa och Almtuna). Vi drog slutsatsen att en ny lokal endast kunde fylla våra behov på kort sikt, eftersom distriktsombildningen kan komma att ställa nya krav på lokalen, och att frågan löses bättre tillsammans i den nya distriktsbildningen. Därför bestämde vi oss för att behålla lokalen tills vidare, med planen att fortsätta behandla frågan om ny lokal under distriktsdiskussionerna. Utöver detta vill vi inventera vilka lokaler distriktets kårer redan har tillgång till i sina ordinarie verksamheter, och undersöka vilka möjligheter som finns att nyttja dem för möten, RauD-verksamhet, och kurser. 31

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa Distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 19 oktober 2008 Hågadalsskolans matsal i Uppsala 1 Distriktsordförande Mattias Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade några deltagare, dagordningen

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10. Välkomna!

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10. Välkomna! Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10 Välkomna! Alla kårens medlemmar är välkomna till distriktsstämman. Stämman anordnas i år av Knivsta och hålls i Knivsta Kommunhus.

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 11 september 18.30, Gustaf Kjellbergs väg 28 Närvarande: Mia Köhler, Tomas Ekeberg, August Wollter, Matilda Gustafsson, Anders Wahlund, Petter Zettergren.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Uppsala 22 september 2006 Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Vasakåren inbjuder till distriktsstämma med Upplandsslättens scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet Var? Danmarks bygdegård som

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013 Datum: 2013-02-02, 13.00- cirka 15.00 Plats: Kirsebo Närvarande: Staffan Gadd Anja Wadén Peter Kornevi Alexander Ebbinghaus Fredrik Holmkvist Kasper

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Välkommen. Hälsningar Styrelsen

Välkommen. Hälsningar Styrelsen Välkommen West Coast Jitterbugs bjuder in till Årsmöte Fredagen den 9:e oktober. Från kl. 18.00 bjuder vi på mat och fika samt tid för diskussion kring mötespunkterna. Kl. 19.00 drar vi sedan igång med

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Vikingen nr 5 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer