Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014"

Transkript

1 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se Uppsala E-post: 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Praktisk information 3 Förslag till dagordning 5 Arbetsformer 6 Påverkanstorg 6 Ombudsfördelning 7 Demokratijamboree års resultat 9 Verksamhetsberättelse 10 Resultatrapport 12 Balansrapport 13 Revisionsberättelse 14 Verksamhetsplan och budget för Förslag till verksamhetsplan för Förslag till verksamhetsplan för RauD 2014/ Förslag till budget för Förslag till medlemsavgift för Propositioner från distriktsstyrelsen 26 Motioner från distriktets medlemmar 27 Valberedningens förslag 28 Rapporter 29 Rapport från utredningen om verksamhetsår löpande mellan stämmor 30 Rapport från utredning av distriktslokalen 31 2

3 Praktisk information Både ombud och övriga deltagare bjuds på mat under stämman, för att vara säker på att få mat måste du fylla i ditt namn på denna sida: om du behöver någon specialkost så fyll i det i kommentarsfältet på samma sida. Anmälan skall göras senast torsdagen den 9 oktober. Ombud måste även anmälas separat av sin kår. Även denna anmälan skall göras senast 9 oktober till Utöver anteckningsmaterial och annat du vill ta med dig för själva mötet så behöver du ta med egen kåsa, matsaker och sittunderlag. Stämman kommer att hållas i Hågadalssolan i Eriksberg. Om du kommer med buss så är närmaste hållplatsen Västertorg och från Stora Torget går buss nummer 6 en gång i halvtimmen. Du kan även ta buss nummer 7 till Kvickstensvägen. Om du kommer med bil så går det att parkera på eller i närheten av Västertorg. På nästa sida finns en karta med stämmolokalen, parkeringar och busshållplatser markerade. Om du har några frågor om mat, resväg, lokaler eller annat praktiskt kontakta gärna Örjan Vallin på Om du däremot har frågor om själva mötet eller handlingarna kontakta gärna Mia Köhler på Nedan finns ett schema för dagen. 09:30: Incheckning och utdelning av röstkort 10:00: Förhandlingarna börjar 10:30: Påverkanstorget öppnar samt fika 11:30: Första omgången lunch serveras 12:30: Andra omgången lunch serveras 13:30: Påverkanstorg stänger. Redaktionsutskottet börjar arbeta 13:35: Presentationer 14:30: Tid för genomläsning av beslutsunderlag 14:45: Förhandlingna återupptas 17:00: Stämman avslutas 3

4 P P" X" Stämma"och"mat" vid"x Parkering"vid"P" Busshållplats"vid"B" B 4

5 Förslag till dagordning 1. Distriktsstämman öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängden 6. Fastställande av mötesordningen 7. Val av övriga mötesfunktionärer 8. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 9. Fastställande av föredragningslista 10. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret 11. Påverkanstorget öppnar Påverkanstorget stänger Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 14. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 15. Behandling av propositioner till distriktsstämman 16. Behandling av motioner till distriktsstämman 17. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för Val av distriktsordförande 19. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter 21. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning 22. Övriga frågor 23. Distriktsstämman avslutas 5

6 Arbetsformer Påverkanstorg Vi föreslår att vi använder oss av påverkanstorg under stämman. Påverkanstorg är en metod för att ta beslut i stora grupper som tagits fram inom scouterna men nu även fått spridning i andra organisationer. Poängen är att diskussioner inte tas i plenum (alltså helgrupp) vilket ofta tar väldigt lång tid utan istället sker parallellt på olika platser på "torget" vid så kallade inflytandepunkter. Alla deltagare är fria att röra sig fritt mellan punkterna och lyssna och argumentera. För att ens åsikter ska komma fler till del än de som lyssnar vid punkten just då kan man skriva ned sin åsikt på ett papper som sätts upp vid inflytandepunkten. Gröna lappar används för stöd för förslaget, gula lappar används om man föreslår ett tillägg till förslaget och röda lappar används för argument mot förslaget. Utöver det kan kårernas ombud visa sitt stöd för både huvudförslag och tillägg genom att skriva sitt röstkortsnummer på respektive lapp. När torget stänger och plenumförhandlingarna återupptas tas bara de förslag och tilläggsyrkanden som har stöd av mer än 25 % av alla ombud, dvs fler än 25 % av ombuden har skrivit sitt röstkortsnummer på lappen. Det är alltså viktigt att alla ombud visar sin åsikt i samtliga frågor genom att skriva sitt röstkortsnummer. Vid varje inflytandepunkt finns även en inflytandepunktsansvarig. Denna person håller sig neutral i diskussionen men kan bistå med sakupplysningar, referera tidigare diskussioner och vet vem som har mer information om förslaget. Om något kring processen är oklart fråga exempelvis en inflytandepunktsansvarig eller en medlem i styrelsen. 6

7 Ombudsfördelning Varje kår i distriktet med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka tre ombud till distriktsstämman. Utöver detta så får kårer skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar den 31 december Nedan listas antalet ombud varje kår får skicka till stämman. Almtuna Scoutkår Enköping Scoutkår Fyrisåns Sjöscoutkår Håbo Scoutkår Jumkils Scoutkår Karlso Scoutkår Knivsta Scoutkår Salabacke Scoutkår Svartbäcken-Tunabackar Scoutkår Wasakåren Wattholma Scoutkår Ärentuna Scoutkår Totalt antal 4 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 3 Ombud 5 Ombud 5 Ombud 0 Ombud 0 Ombud 8 Ombud 8 Ombud 5 Ombud 5 Ombud 3 Ombud 3 Ombud 5 Ombud 5 Ombud 8 Omubd 8 Ombud 0 Ombud 0 Ombud 4 Ombud 4 Ombud 50 Ombud 7

8 Demokratijamboree 2014 Vi planerar att som en punkt på påverkanstorget diskutera frågor som kommer att tas upp på Demokratijamboreen, alltså Scouternas riksorganisations stämma. Vi uppmuntrar därför även alla intresserade men speciellt kårernas ombud till Demokratijamboreen att närvara även om de inte också är ombud till distriktsstämman. 8

9 2013 års resultat 9

10 Verksamhetsberättelse För tiden Styrelsens sammansättning fram till 6/10-13: Ordförande: Mia Köhler Vice ordförande: Agnes von Essen Ledamot: Anders Wahlund (kassör) Ledamot: Tomas Ekeberg Ledamot: August Wolter Ledamot: Petter Zettergren Ledamot: Adam Andrén Ledarmot: Christoffer Oméus Ledamot: Matilda Gustavsson Ledamot: LeoZillén Suppleant: Samuel Lindgren Suppleant: Jonas Engström Styrelsens sammansättning från 6/10-13 (efter fyllnadsval på distriktsstämman): Ordförande: Mia Köhler Vice ordförande: Agnes von Essen Ledamot: Anders Wahlund (kassör) Ledamot: Tomas Ekeberg Ledamot: August Wolter Ledamot: Petter Zettergren Ledamot: Christoffer Oméus Ledarmot: Matilda Gustavsson Ledamot: Ylva Lindé Ledamot: Malin Lindé Suppleant: Samuel Lindgren Suppleant: Jonas Engström 31/12-13 hade vi i distriktet 1276 scouter Under året fanns 12 aktiva scoutkårer i distriktet. Dessa var Almtuna, Enköping, Fyrisån, Håbo, Jumskil, Karlsro, Knivsta, Salabacke, Svartbäcken-Tunabacke, Wasa, Wattholma och Ärentuna. Styrelsen har under 2013 haft ett möte i månaden, med ett längre uppehåll under sommaren. 10

11 Distriktets traditionella tävlingar och hajker har arrangerats enligt arrangemangslistan. Miniatyret/upptäcktsresan: Almtuna Hösthornet: Wasa Luffarhajken: Knivsta RauD genomförde sin verksamhet som vanligt under året 2013 och planerade och genomförde ett stort antal hajker och arrangemang för utmanarna i distriktet. De har också planerat och genomfört äventyrshajken Mysteriet i Historiedalen för distriktets utmanare och Äventyrare. Distriktet genomförde 2013 Upplandskurserna för 9:e gången, på Wiks folkhögskola. De ca 70 deltagarna hade möjlighet att bl.a. gå Ledarutbildning Bas, Sjukvårdsutbildning, Trygga möten, Vikingasmycken, Massage och Lekar. Patrik Brask höll en mycket Uppskattad öppningsföreläsning om att bemöta barn med särskilda behov i scoutverksamheten. Kvällsunderhållningen i form av lek och tävling stod Raud för. Under året så har distriktet förutom utbildningshelgen på Wik, hållit Ledarutbildning Bas och Sjukvårdsutbildningar. Många av distriktets kårer engagerade sig och åkte på det stora regionala sommarlägret Olympos som hölls i Ora (Hälsingland). Distriktsstyrelsen ansvarade för gemensam transport av material och deltagare. RauD ansvarade där för lägrets café. Distriktet ansvarade för den lokala organisationen för Scouternas nationella arrangemang Scoutforum under 2013, med ca 500 deltagare från hela landet och RauD ansvarade för arrangemangets café. Scoutforum hölls vid slottet i centrala Uppsala. Styrelsen vill tacka alla ledare och funktionärer som på olika sätt har stöttat och utvecklat distriktet under året! Uppsala 20/9-14 Mia Köhler ordförande. 11

12 Resultatrapport Resultatet från 2013 blev ett överskott på kr. Intäkter: Budget Resultat Skillnad mot budget Medlemsavgifter kr kr kr Landstingsbidrag kr kr kr Intäkter för arrangemang och kr kr kr utbildningar Intäkt Olympus, Regionsläger 0 kr ,64 kr ,64 kr Ränteintäkter 0 kr 933,40 kr 933,40 kr Intäktsresultat kr ,04 kr ,04 kr Utgifter: Budget Resultat Skillnad mot budget Arrangemang och utbildningar kr ,20 kr ,20 kr Upplandskurserna ,55 kr Miniatyret/upptäcktsresan 7 990,00 kr Hösthornet 1 666,50 kr Luffarhajken 1 666,50 kr Äventyrshajken 2 149,65 kr Lokal och administration kr ,00 kr 45 kr Arbetsutskott (Raud) kr ,35 kr 5 845,35 kr Demokrati och resor kr 0 kr kr Rekrytering kr 0 kr kr Bankkostnader 0 kr 981,50 kr 981,50 kr Olympus, Regionsläger 0 kr 141,330,00 kr 141,330,00 kr Övrigt 0 kr ,13 kr ,13 kr Utgiftsresultat ,18 kr Resultat ,86 kr Sent inkomna räkningar som hör till 2012 Gravering av vandringspriset 2012 Upptäcktsresan Div utgifter RauD för 2012 Totala utgifter 2013 Totalt Resultat 2 803,96 kr 6 243,55 kr ,69 kr ,35 kr 12

13 Balansrapport Tillgångar Inkommande balans Perioden Utgående balans Kortfristig fodring 6 636,45 kr 3 296,70 kr 9 933,15 kr Kortfristig fodring scoutforum 0 kr ,30 kr ,30 kr Plusgiro ,17 kr ,95 kr ,29 kr Ikano bank , ,60 kr ,29 kr Summa tillgångar , , ,86 Skulder Inkommande balans Utgående balans Nyckeldeposition kr

14 Revisionsberättelse äib Yu,fV Beslutsundedag Infiir mötet: Ordinade distriktsstämma i Upplandsslättens scoutdistrikt Mötesdatum: 1.2 oktober201.4 Revi sionsberättel se for ljpplands slättens scoutdistrikt avseende 2013 års verksamhet Undertecknad revisor har graoskat styrelsens förvaltning och räkenskaperna för räkenskaps Ltet 2013 i Upplandsslättens scoutdistrikt. Jtghar tagit det av allz i dkenskaperna ingående handlingama och tillgångliga styrelseprotokoll. Ett styrelseprotokoll har inte vadt til ängligt för undertecknad tevisor. Upplandsslättens scoutdistrikts räkenskaper fu ffuda i god otdning och samtliga transaktioner utom wä är tillfredssällande verifierade. Upplandsslätteos scoutdistrikt rekommenderas att fortsätta sitt arbete med förbättad dokumentation av styrelseos beslut och sitt arbete med en god och dokumentetad ekonomisk föraltning. Efter giord revision föteslår jaigattårsstämman fastställei upprättad balansräkning och beviljat styrelsen fi.ril ansvarsftihet för verksamhets fuet Uppsala 13 september 2074 /"%*ll ruagnf Earn Scouterna Box42034 Telefon: Webb: The Guides and Scouts ofsweden Stockholm Fax: E-post se 14

15 Verksamhetsplan och budget för

16 Förslag till verksamhetsplan för 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt verkar för att stötta distriktets kårer i sitt arbete med att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas och tillhandahåller en mötesplats för kårer i form av t.ex. utbildning och arrangemang. Distriktet bedriver verksamhet inom en rad områden vilka beskrivs närmare i detta dokument. Ombildning av distriktet Under 2015 kommer vi att jobba för en ombildning av distriktet enligt påbudet från Scouternas samrådsgrupps att lokalt samordna scouting mellan kårer från olika före detta förbund. Vi avser att vid nästa ordinarie stämma lägga fram ett förslag till en sådan ombildning. Vi kommer under året att verka för att stärka kontakterna mellan distriktets kårer och andra kårer inom samma område. Detta ska ske bland annat genom att bjuda in till gemensamma arrangemang, utbildningar och träffar. Ramverksutbildningar Distriktet kommer att fortsätta sitt utbildningsarbete med målet att hålla en genomgående hög utbildningsnivå i distriktet. En satsning kommer att göras på ramverkskurserna Ledarutbildningen Bas, Scout och Patrull. Ledarutbildningen Bas kommer att fortsätta ges av distriktet och vi kommer att jobba för att även ge kursen Patrull. Ett högt prioriterat mål är att få fler av distriktets ledare att gå Ledarutbildning Scout. Vi bedömer att vi under 2015 inte har resurser att själva organisera utbildningen. Vi kommer därför att tydligt informera om när kursen går i närheten av vårt distrikt. Upplandskurserna Upplandskurserna har varit mycket uppskattade och kommer att arrangeras 28 februari 1 mars. Kurstillfället kommer bland annat att innehålla Ledarutbildningen Bas, Trygga Möten, Sjukvårdsutbildning, Regnbågsscouterna, Äventyr, Workshop om rekrytering och framförallt ett tillfälle för distriktets ledare att träffas och utbyta erfarenheter. Förutom vårt eget distrikt kommer vi även att bjuda in närliggande distrikt och kårer i Uppsala län som inte tillhör Upplandsslättens scoutdistrikt. 16

17 PR och samhällsengagemang Vi ska verka för att distriktets medlemmar ska synas på olika större arrangemang som t.ex. Pride och Kulturnatten. Därmed vill vi stärka möjligheterna till rekrytering, visa upp en god bild av scouting och visa vårt engagemang i viktiga samhällsfrågor. Arrangemang Distriktsgemensamma arrangemang är ett utmärkt sätt att träffas och knyta kåröverskridande kontakter och bidrar även till att skapa en distriktsidentitet. Enligt arrangemangslistan kommer Fyrisån att stå för Miniatyret och Upptäcktsresan, Almtuna står för Hösthornet, Svartbäcken står för Luffarhajken och Knivsta står för Distriktsstämman. Vi kommer att stödja RauD i de arrangemang som de anordnar. Till flera av arrangemangen kommer vi också att bjuda in kårer i Uppsala län som inte tillhör Upplandsslättens scoutdistrikt. Internt stöd Bidraget för samarbete mellan äventyrarscouter från olika kårer som instiftades på distriktsstämman 2013 kommer att finnas kvar även under

18 Förslag till verksamhetsplan för RauD 2014/2015 Verksamhetsplanen för RauD löper mellan tingen till skillnad från distriktets verksamhetsplan som går efter kalenderår. Höstterminen 2014 Videohajken (3-5/10): Under Videohajken samlas distriktets utmanare för en helg där film varvas medbåde inomhus- och utomhusaktiviteter. RauD har gjort en lista med filmer kallad Biolistan där det finns ett varierat utbud av filmer som alla har varsin aktivitet som genomförs i samband med filmen. Det kan vara allt från allsång till lekar och utmaningar. Tidigare år har var tredje film som visats valts från Biolistan och de övriga varit filmer som utmanarna själva lägger som förslag. Jota/Joti (18-19/10): Det har kommit till RauDs kännedom att många kårer i distriktet inte anordnar eller åker på Jota/Joti, därför siktar RauD i år på att samla distriktets utmanare och gemensamt åka på ett Jota/Joti. Det Jota/Joti vi funderar på arrangeras i Västerås men i skrivande stund väntar vi fortfarande på svar från dem om huruvida vi kan vara med eller inte. Höstmys (1-2/11) Under höstlovet åker många av våra utmanare bort med familjen, därför är det svårt att planera någonting stort under just den veckan. RauD vill dock att de som stannar hemma ändå ska ha ett så bra höstlov som möjligt och har därför kompromissat genom att ha en endagsaktivitet. Superhajk1 (14-16/11) Den här hajken är ännu inte planerad men RauD planerar att lägga en hajk det här datumet. Julhajken (datum ej bestämt) Julhajken är en av RauDs hajker som återkommer varje år. För att inte konceptet ska bli uttjatat diskuterar RauD nu hurvida hajken kommer att ske i år och om den i så fall kommer likna de tidigare julhaker som genomförts eller om ett helt nytt koncept ska testas. Aktiviteter som brukar ske under Julhajken är t.ex. julklappsbyte, pepparkaksbakning, julbord och egna tolkningar på Kalle Ankas Julafton. Julhajken kan i år komma att slås ihop med Nyårshajken. Nyårshajken (28-30/12) Detta är ännu en utav RauDs återkommande hajker, här firar utmanarna in det nya året och ser tillbaka på det som varit. 18

19 Vårterminen 2015 RauD har ännu inte bestämt vad som kommer att ske under våren men här är några arrangemang som diskuterats. Datum är ännu inte bestämda och namnen finns mest för attvisa ungefär hur många hajker RauD planerar att arrangera under våren. Hajk Y: Förra Raud (RauD byts ut varje år under Tinget, mer info om Tinget finns längre ned på sidan) arrangerade en hajk med lajv-tema som hette Hajk X. Denna hajk var väldigt uppskattad och därför har RauD pratat om att ha en liknande hajk under nästa år men med en annan storyline. Maratonmötet (OBS. För äventyrare): RauDs uppgift är att främja utmanarscouting i Upplandsslättens scoutdistikt. För att så effektivt som möjligt kunna göra detta tycker RauD att det är en bra idé att ha en hajk för sistaårsäventyrare (00:or) där de kan lära känna både varandra och RauD. Detta görs för att äventyrarna sedan ska vilja komma på RauDs hajker för att återigen träffa sina nya vänner. Nattluffen: Nattluffen är en tradition där utmanarna gemensamt vandrar under en natt. Det är jättemysigt! Ni borde testa det. Påskmys: Under påsklovet åker många av våra utmanare bort med familjen, därför är det svårt att planera någonting stort under just den veckan. RauD vill dock att de som stannar hemma ändå ska ha ett så bra påsklov som möjligt och har därför kompromissat genom att ha en endagsaktivitet. Täjk-Ö-Läjk: En hajk som planerades förra året men aldrig genomfördes. En hajk där utmanarna tältar vid en sjö och har trevligt utomhus en helg. Som ett sommarläger, fast kortare. Äventyrshajken (OBS. För både äventyrare och utmanare) Äventyrshajken är en hajk där äventyrare och utmanare tävlar mot varandra. Exempel på tidigare äventyrshajker är Mysteriet i Historiedalen och Scoutland Yard. Höstterminen 2015 Ting: Tinget är utmanarnas mostvarighet till en stämma. Här röstar utmanarna och motioner, propositioner och det kanske viktigaste av allt, de väljer vilka som blir nästa års RauD. 19

20 Förslag till budget för 2015 Budgetförslaget baseras på föregående års resultat samt uppskattningar av kostnaderna för nya poster. Finansiering Intäkter Kostnader Resultat Medlemsavgifter Landstingsbidrag Totalt Medlemsavgifter bygger på ett antagande om oförändrat antal medlemmar och en oförändrad medlemsavgift. Landstingsbidraget har antagits bli kr lägre än föregående år då ett tak på kr har införts på bidraget. Utbildning Intäkter Kostnader Resultat Upplandskurserna Övriga kurser Totalt Upplandskurserna är distriktets återkommande utbildningshelg. Intäkterna domineras av deltagaravgifter och utgifterna av lokalhyra. Budgeten är baserad på ett uppskattat deltagarantal på 60 personer. Övriga kurser innefattar sjukvårdskurser och andra kurser med lägre kostnader som ges under året. 20

21 Arrangemang Intäkter Kostnader Resultat Distriktsstämma Miniatyret & Upptäcktsresan Hösthornet Luffarhajken Äventyrshajken Plaketter Märken Totalt Distriktets tävlingar: Miniatyret & Upptäcktsresan, Hösthornet och Luffarhajken finansieras med kr till arrangerande kår. Distriktsstämman finansieras med kr till arrangerande kår. Äventyrshajken arrangeras av RauD och distriktets utmanare för äventyrarscouter. Distriktet bidrar med kr för grundläggande infrastruktur som till exempel dass och vatten. Övriga kostnader täcks av deltagaravgifter. Plaketter och Märken till arrangemangen Miniatyret & Upptäcktsresan, Hösthornet, Luffarhajken och Äventyrshajken finansieras också av distriktet utöver bidraget till den arrangerande kåren. Utmanarverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Ting Videohajk Julhajk Nyårshajk Övriga arrangemang Övrigt Totalt

22 Distriktets utmanare har på tinget själva beslutat om RauDs budget. Distriktet stödjer RauD med kr. Lokal och administration Intäkter Kostnader Resultat Lokalhyra Kontorsmaterial Försäkring Övrigt Totalt Lokalhyran beräknas vara oförändrad under Kontorsmaterial täcker bland annat skrivarfärg, papper och whiteboardpennor. Försäkringskostnaden beräknas vara oförändrad under Övrigt inkluderar oförutsedda utgifter för lokalen. Demokrati och representation Intäkter Kostnader Resultat Scoutforum Distriktsordförandeträff Utbildarträff Totalt Distriktet finansierar ett fåtal medlemmars vistelse på scoutforum för att representera distriktsstyrelsen. Distriktsordförandeträff är ett möte för landets alla distriktsordförande och vice distriktsordförande. Utbildarträffar är nationella möten för utbildare och utbildningsintresserade. 22

23 Rekrytering och PR Intäkter Kostnader Resultat Namnskyltar till styrelsen Beachflaggor Totalt Namnskyltar till styrelsen kommer att köpas in för att användas vid representation för distriktets räkning. Distriktet planerar att köpa in beachflaggor som dels kommer att användas vid distriktets arrangemang och även kommer att vara möjliga att låna för exempelvis kårarrangemang Styrelsearbete Intäkter Kostnader Resultat Kick off Terminsavslutning Mötesfika Totalt Kick offen är ett arrangemang där nya styrelsen lär känna varandra bättre och planerar årets arbete. En gemensam terminsavslutning för styrelsen varje termin med en enklare middag. Mötesfika för styrelsens löpande möten. Internbidrag Intäkter Kostnader Resultat Äventyrarbidrag Totalt Äventyrarbidraget introducerades 2014 för att stödja samarbete mellan distriktets äventyraravdelningar. Bidraget har gett avsedd effekt och eftersom användandet överskred det förväntade så ökar vi budgetposten till kr för

24 Resultat Intäkter Kostnader Resultat Finansiering Utbildning Arrangemang Utmanarverksamhet Lokal och administration Demokrati och representation Rekrytering och PR Styrelsearbete Internbidrag Totalt Budgeten ger ett negativt resultat på kr. Distriktets finanser är tillräckligt goda för att klara av ett negativt resultat. Däremot föreslås en höjning av medlemsavgiften med 10 kr för 2016 för att i framtiden kunna lägga balanserade budgetar. 24

25 Förslag till medlemsavgift för 2015 Medlemsavgiften för 2015 föreslås vara 30 kr per år. Medlemsavgiften för 2016 föreslås preliminärt vara 40 kr per år. Den föreslagna budgeten för 2015 visar ett negativt resultat på kr trots att inga specifika satsningar görs för detta år. Även föregående budget visade ett negativt resultat. Vi ser därför ett behov av att på sikt höja medlemsavgiften något för att trygga en framtida ekonomisk stabilitet. En höjning med 10 kr per år per medlem år 2016 skulle, med nuvarande medlemsantal ge ca kr. 25

26 Propositioner från distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har inte lagt några propositioner. 26

27 Motioner från distriktets medlemmar Det har inte inkommit några motioner. 27

28 Valberedningens förslag Valberedningen har inte inkommit med något förslag vid tiden för tillgängliggörandet av dessa handlingar. En uppdaterad version av handlingarna kommer att göras tillgänglig på uppland.scout.se när förslaget är färdigt. 28

29 Rapporter 29

30 Rapport från utredningen om verksamhetsår löpande mellan stämmor Utredningen konstaterar att vi redan med existerande stadgar har möjlighet att välja styrelse för perioden mellan stämmor. Detta skulle lösa delar av de problem som beskrivs i propositionen. Vi föreslår därför att styrelsen från och med distriktsstämman 2015 använder mandatperiod mellan stämmor. Styrelsen som väljs år 2014 kommer alltså då att ha en kortare mandatperiod från 1 januari 2015 fram till distriktsstämman Vad gäller en förändring av start och slut för verksamhetsåret föreslår vi att ingen förändring görs. Scouternas samrådsgrupp påbjuder en ombildning av distrikt med hänsyn till sammanslagningen av förbunden till riksorganisationen Scouterna. Diskussioner om distriktets framtida organisation och stadgar bör därför föras av samtliga kårer med intresse av att ingå i ett eventuellt framtida nytt distrikt. Vi vill därför inte föregå dessa diskussioner genom att påbörja en stor förändring av Upplandsslättens scoutdistrikt under de närmaste åren. Slutligen uppmanar vi distriktet att för 2015 och framåt låta distriktsstämman infalla senare under höstterminen, förslagsvis under november. Detta för att frigöra tid för distriktsstyrelsen under den viktiga höstterminsstarten som nu till stor del måste ägnas åt förberedelser för distriktsstämman. Dock bör distriktsstämman ligga innan Scouternas stämma de år då den infaller, då distriktsstämman är ett bra tillfälle för distriktets medlemmar att träffas och diskutera även scouting nationellt. Tomas Ekeberg, Agnes von Essen 30

31 Rapport från utredning av distriktslokalen Styrelsen fick på senaste stämman ett uppdrag att utreda frågan av distriktslokalen, som inte är riktigt ändamålsenlig och dessutom kostar den för mycket pengar i förhållande till vad vi får. Styrelsen har under våren kallat distriktets medlemmar till möte för att på bred front kunna jobba med att hitta en ny lösning på lokal. Till första mötet var det ingen som anmälde sig och därför så ställde vi in mötet, men kallade senare till ett nytt möte och då var det förutom distriktsorföranden två kårer representerade (Wasa och Almtuna). Vi drog slutsatsen att en ny lokal endast kunde fylla våra behov på kort sikt, eftersom distriktsombildningen kan komma att ställa nya krav på lokalen, och att frågan löses bättre tillsammans i den nya distriktsbildningen. Därför bestämde vi oss för att behålla lokalen tills vidare, med planen att fortsätta behandla frågan om ny lokal under distriktsdiskussionerna. Utöver detta vill vi inventera vilka lokaler distriktets kårer redan har tillgång till i sina ordinarie verksamheter, och undersöka vilka möjligheter som finns att nyttja dem för möten, RauD-verksamhet, och kurser. 31

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer