Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa"

Transkript

1 Distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 19 oktober 2008 Hågadalsskolans matsal i Uppsala 1 Distriktsordförande Mattias Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade några deltagare, dagordningen och ordningsfrågorna för stämman. Mattias förklarade stämman för öppnad. 2 Till mötesordförande valdes Mattias Björkman och Malin Jonsson. 3 Till mötessekreterare valdes Anders Wahlund. 4 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes: Staffan Björk och Kalle Michanek. 5 Justerintg av röstlängden: 49 delegater hade registrerad närvaro deltagarlistan fastställdes som delegatlista. (Bilaga 1). 6 Fastställande av föredragningslista: Föredragningslistan fastställdes enligt distriktsstyrelsens förslag. 7 Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats: Kallelsen till stämman gick ut 3 veckor i förväg. Stämman förklarades behörigen sammankallad. 8 Beslut om arbetsordning för distriktsstämman: Mattias Eriksson förklarade stämmans upplägg på ett pedagogiskt sätt. Mattias redogjorde för arbetsordningen. Stämman godkände förslaget till arbetsordning för distriktsstämman. 9 Val av inflytandepunktsansvariga för påverkanstorg: Till inflytandepunktsansvariga på påverkanstorget valdes Föregående år Verksamhetsberättelse Johan Wall, Karlsro Bokslut Johan Wall, Karlsro Revisionsberättelse Johan Wall, Karlsro

2 Verksamhetsberättelse och Budget. a. Utbildning och ledarutveckling Olof Axelsson Frisk, Karlsro b. Arrangemang Olof Axelsson Frisk, Karlsro c. Lokal och administration Agnes Kåregård, Fyrisån d. Seniorverksamhet Jesper Björkman, Knivsta e. Rekrytering och PR Kalle Michanek, Almtuna f. Demokrati Christopher Orméus, Knivsta Propositioner Proposition 1 angående distriktsarr. Motioner Motion 1 angående juniorhajk Motion 2 angående distriktsarr. Motion 3 angående cykelinköp Valberedningen Distriktsstyrelse Revisorer Valberedning Lena Lokrantz, Fyrisån Adam Andrén, Enköping Lena Lokrantz, Fyrisån Tove Hedengren, Fyrisån Camilla Pettersson, Wasa Camilla Pettersson, Wasa Camilla Pettersson, Wasa 10 Till redaktionsutskott för stämman valdes. Christopher Malefors Mattias Eriksson Jesper Björkman Stämman ajournerades för påverkanstorg och lunch. Stämman lyssnade till några rapporter och information. Genomförande av prisutdelning från årets Luffarhajk. Information om rekrytering och stadsbidraget. Information om distriktets utbildningar. Rapport från Jumkils fjällvandring från Sylarna till Storulvån. Information inför sommarens storläger Vattuville. Stämmoförhandlingarna återupptas. Röstlängden justeras till 48 delegater. 11 Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, balansrapport, resultatrapport och revisionsberättelse för att anse dessa handlingar som genomgångna på påverkanstorget. 12 Fastställande av balansräkningen samt beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för att fastställa balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

3 13 Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. att låta 2007 års resultat balanseras in i distriktets löpande räkning. 14 Propositioner: Proposition 1: Angående distriktsarrangemang. att från och med 2009 fördela distriktsarrangemang enligt denna proposition. att distriktets aktiva kårer får ansöka hos distriktsstyrelsen om att vara värdorganisation för arrangemangen. att RauD får ansöka hos distriktsstyrelsen om att vara värdorganisation för arrangemangen. att distriktsstyrelsen efter avslutat ansökningsförfarande fungerar som jury och fastställer värdorganisationer efter eget tycke men i god scoutanda. att ersättning utbetalas med hälften av beloppet innan genomfört arrangemang om värdorganisationen så begär, och att resterande ersättning utbetalas efter genomfört arrangemang av god scoutanda och kvalitet. att logistiskt ansvar för distriktstämma ersätts med 2500 kr + 50 kr per deltagare. att logistiskt ansvar för Patrulledarkurs ersätts med 2500 kr, exklusive matkostnader. att ansvar för inköp och beredning av mat till Upplandskurserna ersätts med 2500 kr, exklusive matkostnader. att ersättning för att arrangera Miniatyret/Upptäcktsresan skall utgå med 5000 kr. att ersättning för att arrangera Hösthornet skall utgå med 5000 kr. att ersättning för att arrangera Luffarhajken skall utgå med 5000 kr. att för 2009 låta de organisationer som enligt tidigare stämmobeslut blivit utsedda som arrangörer ha förtur till de arrangemang de har blivit utsedda till. att flera kårer kan gå ihop och ansöka om att vara arrangör.

4 15 Motioner: Motion 1: Angående juniorhajk. att distriktstyrelsen får i uppdrag att under 2009 ansvara för att en juniorhajk i distriktet genomförs. att RauD görs delaktiga i hajken för att visa upp seniorscouting samt bidra med ett ungdomligt perspektiv. att distriktet avsätter ekonomiska medel i samma storleksordning för detta som för äventyrshajken för patrullscouter. att denna hajk har ett tema som är genomgående och återkommande. att hajken arrangeras under vårterminen inför sommarens kommande läger. att en juniorhajk blir en återkommande aktivitet som arrangeras vartannat år så att alla juniorscouter får vara med om den en gång. Avslaget yrkande att övernattning sker i samband med Miniatyret/Upptäcksresan. Motion 2: Angående fördelning av distriktets tävlingsverksamhet. att avslå motionen Motion 3: Angående cykelinköp. att distriktet får i uppdrag att köpa in tre cyklar och lås snarast, dock senast att RauD får ansvar att sköta de praktiska detaljerna. att cyklarna finns tillgängligt för alla scouter som är i behov av dem. Dock bara för transport till och från scoutsammanhang. att det ska finnas scoutreklam på cyklarna. att det budgeteras 3000 kr år 2009 för att köpa in cyklar. att det budgeteras 500 kr varje år för underhåll utav cyklarna. 16 Verksamhetsplanen och budgeten för 2009: Utbildning och Ledarutveckling. att arrangera Upplandskurserna (15000 kr). att arrangera patrulledarkurs tillsammans med en kår (2500 kr). att arrangera en föräldrautbildning under Miniatyret/Uppäcktsresan (3000 kr). att arrangera Grundkurs del 1 (3000 kr). att arrangera Grundkurs del 2 (4000 kr). att arrangera Demokratikurs/Lär dig ta plats (2000 kr). att arrangera ett seminarium (5000 kr). att utbildningsansvariga i distriktsstyrelsen får i uppdrag att bilda ett utbildningsteam i distriktet. att utbilda kursledare inom utbildningsteamet kr.

5 Arrangemang. att arrangera Miniatyret/Upptäcksresan (5000 kr). att arrangera Hösthornet (5000 kr). att arrangera Luffarhajken (5000 kr). att arrangera Äventyrshajk för patrullscouter (2500 kr). att arrangera Bäverkväll (1000 kr). att arrangera Ledarkväll (2000 kr). att stå för märken, priser och gravyrer till tävlingarna (7000 kr). att verka för övriga arrangemang för distriktets medlemmar (2000 kr). Lokal. att förvalta och driva distriktslokalen (55000 kr). Administration och resekostnader. att betala för samt hålla hemsidan uppdaterad. att hålla distriktets administration i god ordning. att ersätta resor till och från distriktsaktiviteter för distriktets aktiva. att betala fikakostnader för möten i distriktets regi. Rekrytering. att varje kår har möjlighet att söka bidrag från distriktet för inköp av rekryteringsmaterial till ett maximalt värde av 500 kr per kår och år. att utöka samarbetet med utvecklingskonsulenten angående kårernas rekrytering. att satsa på vuxenrekrytering. PR. att ta fram T-shirt, kåsor, nyckelband etc. med Upplandsslättens logo för försäljning. att ta fram tröjor till distriktsstyrelsens medlemmar. att tryckförslag går på remiss så att vi inte blir sittandes på en massa saker som vi inte vill köpa. att distriktsstyrelsen tar fram ett alternativ som kårerna får rösta om (på enklaste sätt alltså inte på en stämma). Demokrati. att distriktsstämma och distriktsråd arrangeras i god demokratisk anda (6000 kr). att distriktet ska vara representerat på förbundsmöte samt övriga möten (5000 kr). att distriktet ska vara representerat på förbundsstämman (15000 kr).

6 Seniorscoutverksamhet. att RauD arrangerar Ting för att främja demokrati bland seniorscouter (2000 kr). att RauD ska arrangera ett flertal hajker och arrangemang för seniorscouter (2000 kr). att aktiva i distriktets seniorverksamhet får ersättning för reseutlägg (1000 kr). att RauD håller sin hemsida uppdaterad samt administration i ordning (1000 kr). att RauD får i uppdrag att engagera seniorscouter i distriktsarrangemang. Fastställande av budget för (Bilaga 2) att fastställa distriktets budget och verksamhetsplan för 2009 med tillägg. att övriga intäkter för kursdeltagare sätts till kr. att 3000 kr för inköp av cyklar enligt motion 3 läggs till i budgeten för Fastställande av medlemsavgift för 2009: att fastställa medlemsavgiften till distriktet för 2009 till 30 kr/år. 18: Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande att välja Ingegerd Gedin (Almtuna) till ordförande för samt att välja Magnus Härlin (Wasa) till vice ordförande för : Val av övriga ledamöter till distriktsstyrelsen. att välja Petter Zettergren (Ärentuna) och Maria Forsberg (Tunabackar) till ledamöter under 2009 och samt att välja Sandra Tillander (Karlsro) och Olof Axelsson Fisk (Karlsro) till ledamöter under : Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2009 års verksamhet. att välja Mats Westerborn (Knivsta) och Lars Pontén (Tunabackar) till revisorer. samt att välja Siv Johansson (Wasa) och Mats Sjöblom (Salabacke) till revisorssuppleanter.

7 21 Val av ordförande och minst tre ledamöter till distriktets valberedning. att välja Monica Beckholmen (Jumkil), Christoffer Orméus (Knivsta), Camilla Pettersson (Wasa), Oskar Södergren (Wasa) till valberedning intill nästa årsmöte. samt att välja Monica Beckholmen till ordförande i valberedningen. 22 Övriga frågor: Styrelsen bör till nästa år fundera på hur motionerna behandlas på mötet. Styrelsen bör se över så att inte scoutaktiviteterna hamnar samtidigt. Mattias Eriksson tackade Fyrisåns sjöscoutkår för ett bra arrangemang, Karlsros seniorlag Pysselluffsarna tackades för att ha hjälpt till med matlagningen, tackade även alla stämmofunktionärer och deltagare för en väl genomförd distriktsstämma. Martin Björkman tackade Mattias Eriksson, Christopher Malefors, Mohammed Hassanali och Oskar södergren för deras tid i distriktsstyrelsen. 23 Distriktsstämman förklarades avslutad. Vid Pennan Stämmoordförande Stämmoordförande Anders Wahlund Mattias Björkman Malin Jonsson Justerare Justerare Staffan Björk Kalle Michanek

8 Bilaga 2 Budget för 2009 Budget 2009 Utbildning och ledarutveckling Arrangemang Lokal Administration och resekostnader Rekrytering PR Demokrati Seniorverksamhet Inköp av cyklar Totalt kostnader Landstingsbidrag Medlemsavgifter Övriga intäkter Totalt intäkter Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Uppsala 22 september 2006 Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Vasakåren inbjuder till distriktsstämma med Upplandsslättens scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet Var? Danmarks bygdegård som

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för Trollhättans scoutkår

Stadgar för Trollhättans scoutkår Stadgar för Trollhättans scoutkår organisationsnummer 863000-4938 Antagna av kårstämman den 2012-10-30 1 Allmänt Trollhättans scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

Stadgar för Vikingstadscoutkår

Stadgar för Vikingstadscoutkår Stadgar för Vikingstadscoutkår Stadgar för Vikingstad scoutkår organisationsnummer xxxxxx-xxxx Antagna av kårstämman den 2013-02-29 1 Allmänt Vikingstad scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer