Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna"

Transkript

1 Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman. Plats: Tunabergsskolans aula i Uppsala Tid: Söndagen den 14 oktober klockan startar utdelning av röstkort Anmälan: Senast fredag 5/10 till Mattias Eriksson på eller Ingen anmälning=ingen mat Handlingar: Finns på distriktets hemsida Delegater: Varje scoutkår kan utse fyra delegater samt ytterligare en delegat för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Bestämmande för antalet delegater är kårens medlemsantal enligt den av förbundet senast upprättade medlemsförteckning som föreligger fyra månader före mötet med distriktsstämman. Bilagor till detta utskick: Förslag på föredragningslista Verksamhetsplan 2008 Förslag till arbetsordning för påverkanstorg Budget 2008 Verksamhetsberättelse 2006 Propositioner Ekonomisk redogörelse 2006 Motioner Revisionsberättelse 2006 Valberedningens förslag

2 Föredragningslista Distriktsstämma Distriktsstämmans öppnande. 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 5 Justering av röstlängden. 6 Fastställande av föredragningslista. 7 Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats. 8 Beslut om arbetsordning för distriktsstämman. 9 Val av inflytandepunktsansvariga för påverkanstorg. 10 Val av redaktionsutskott för påverkanstorg. 11 Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, balansrapport, resultatrapport och revisionsberättelsen för Fastställande av balansräkningen samt beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 14 Propositioner. a) Proposition 1 angående scoutläger b) Proposition 2 angående arrangörer av distriktets arrangemang. 15 Motioner. a) Motion 1 angående patrullstorlek i distriktets tävlingar b) Motion 2 angående återkommande nationell jamboree vart fjärde år 16 Fastställande av verksamhetsplan och budget för Fastställande av medlemsavgift för Förbundsstämmoärenden. a) Verksamhetsplan och budget b) Propositioner c) Motioner d) Övriga förbundsstämmoärenden 19 Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande. 20 Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen. 21 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 22 Val av tre delegater och tre suppleanter till förbundsstämman. 23 Val av ordförande och övriga ledamöter i distriktets valberedning. 24 Övriga frågor. 25 Distriktsstämmans avslutande. Tidsplan för stämman 09: : Incheckning och utdelning av röstkort 10:00: Förhandlingarna börjar 10:45: Påverkanstorget öppnar samt fika 12: : Lunch serveras 13:30: Påverkanstorg stänger, redaktionsutskottet börjar arbeta 13:35: Presentation av Explorer Belt 13:50: Presentation av World Scout Jamboree :05: Presentation av Kanderjam 14:20: Information om utbildning och arrangemang 14:30: Tid för genomläsning av beslutsunderlag från påverkanstorg 15:00: Förhandlingarna återupptas 17:30: Stämman avslutas

3 Förslag på arbetsordning Till distriktsstämman 2007 föreslås stämman att använda påverkanstorg som arbetsmetod. I lokalen finns sex inflytandepunkter uppsatta. Varje punkt motsvarar en eller flera punkter i dagordningen och har även minst en inflytandepunktsansvarig, som är påläst angående punkten. Den inflytandepunktsansvarige är neutral i frågan och är där för att hjälpa delegater och observatörer att formulera sina åsikter, samt för att hålla diskussionen konstruktiv. Minst en delegat från varje kår ska besöka varje punkt och där sätta upp en åsiktslapp. Grön lapp om man är för och röd lapp om man är emot förslaget. Självklart går det även att skriva tillägg och/eller nya förslag på dessa lappar. Det går även att lämna idéer/åsikter på varje punkt. Detta pågår mellan och 13.30, där även lunch och fika ska hinnas med. Efter det att påverkanstorg stänger går det inte att sätta upp nya förslag eller ändra på tidigare uppsatta lappar. Målet är att alla frågor ska vara färdigdiskuterade vid påverkanstorgets slut, så att den fortsatta stämman bara behöver ta de formella besluten. När påverkanstorget stänger tar redaktionsutskottet över och sammanställer alla inkomna förslag samt stödet för dessa. Redaktionsutskottet har en timme på sig att sammanställa och skriva ut beslutsunderlaget i 1-2 exemplar per kår. Beslutsunderlaget delas ut och därefter ges en halvtimmes paus för genomläsning innan förhandlingarna återupptas. Huvudförslag i punkterna är de förslag som flest kårer ställt sig bakom. Alternativa förslag och tilläggsyrkanden tas upp om minst en tredjedel av de närvarande kårerna, eller minst en fjärdedel av de närvarande delegaterna ställer sig bakom förslaget. De förslag som inte fått tillräckligt med stöd under påverkanstorget står med i beslutsunderlaget men tas inte upp under förhandlingarna. Det är därför viktigt att vinna stöd för sitt förslag under påverkanstorget. Förslag på inflytandepunkter Motsvarande i dagordningen 1. Föregående år 11, 12, 13 a. Verksamhetsberättelse b. Bokslut c. Revisionsberättelse 2. Propositioner 14 a. Proposition 1 angående läger b. Proposition 2 angående tävlingar 3. Motioner 15 a. Motion 1 angående tävlingsregler b. Motion 2 angående nationell jamboree 4. Kommande år 16, 17 a. Utbildning och Arrangemang b. Lokaler och Medlemsavgift c. Information och Rekrytering d. Demokrati och Seniorverksamhet 5. Förbundsstämman 18 a. Verksamhetsplan och budget b. Propositioner c. Motioner d. Övriga förbundsstämmoärenden 6. Valberedningen 19, 20, 21, 22, 23 a. Distriktsstyrelse b. Revisorer c. Valberedning d. Delegater till förbundsstämma

4 Verksamhetsberättelse 2006 Distriktsstyrelsen har under året bestått av: Ordförande Mattias Eriksson Vice ordförande Kenneth Mattsson Kassör Ann Hammarstrand PR Lars Nyberg Utbildningsansvarig Monica Beckholmen Ledamot Lena Lokrantz, avgick Ledamot Laila Forsell Ledamot Fredrik Schönberg Ledamot Carin Björk Ledamot Petter Zettergren Ledamot Agneta Wingård Suppleant Jonas Engström Ledamot Christian Ulfendahl Suppleant Gustav Aldin Verksamhetsåret 2006 har varit ett år som präglats av arbete med kurser och övriga fasta distriktsarrangemang. Förbundets aktiviteter med projekt för Ungdomsmakt och Färdplanearbete samt förslag till ny distriktsindelning har också präglat arbetet i DS under året. Styrelsen har haft tio styrelsemöten under året inklusive två planeringshelger. Distriktet har under året varit representerat på förbundsråd och förbundsstämma. Distriktet har fått ett välbehövligt bidrag från Uppsala Län, vi tackar för det. Upplandsslätten genomförde Upplandskurserna på Härjarö sista helgen i januari för första gången. Intresset var stort med 101 personer anmälda; 6 delkurser med 68 deltagare. Resten var medföljande barn och anhöriga, kursledare och funktionärer augusti gick en rådspatrullvandringshajk från Knivsta scoutstuga genom Lunsen till Flottsund. Hajken hade 29 anmälda varav 25 genomförde hajken. Distriktets konsulent genomförde rekryteringskurs vid två tillfällen i maj och augusti. Vidare genomförde konsulenten en införstämmankurs före distriktsstämman för de seniorer som deltog i förbundsstämman. Almtuna genomförde tillsammans med distriktet GPK i september och i november båda med 6 nya ledare som deltagare. Wasa tog initiativ till en kurs för nya ledare gemensam för hela distriktet. Kursen genomfördes vid Djupviken oktober och samlade 4 deltagare Distriktet hade 1080 medlemmar vid årets slut varav 830 var mellan 7 och 25 år. Distriktet bestod vid slutet av året av 16 kårer: Almtuna, Bälinge, Enköping, Fyrisåns Sjö, Håbo, Järlåsa, Jumkil, Karlsro, Knivsta, Linne internationella, Salabacke, Tunabackar, Uppsala muslimska, Wasa, Wattholma och Ärentuna Distriktsstyrelsen Mattias Eriksson Kenneth Mattsson Ann Hammarstrand Lars Nyberg Laila Forsell Fredrik Schönberg Lena Lokrantz Petter Zettergren Carin Björk Monica Beckholmen Agneta Wingård Christian Ulfendahl Jonas Engström Gustav Aldin

5 Ekonomisk redogörelse för 2006 RESULTATRÄKNING 1/ / Intäkter Utfall 2006 Budget 2006 Not Medlemsavgifter Bidrag från Landstinget Övriga intäkter Ränteintäkter SUMMA KRONOR Kostnader Aktivitet på stan Info hemsidan & porto Seniorverksamheten Ledarutveckling Distriktsstyrelsen KO-träffar Stämmor etc Arrangemang Luffarhajken Arrangemang Hösthornet Arrangemang Upptäcktsresan & Miniatyret Märken & priser till tävlingarna Distriktsarrangemang Lokalhyra, distriktslokalen Försäkring, el & städning Övriga kostnader SUMMA KRONOR Årets resultat Noter 1) Övriga intäkter består av Avgifter Härjarö Avgifter Rådspatrullkurs Försäljning distriktsmärken ) Seniorverksamheten består av Julhajk Julhajk Aktiviteter ) Ledarutvecklingskostnaderna Kostnader Härjarö Kostnader introduktionskurs Kursavgifter, externa kurser Ledarutvecklingsbidrag Litteratur

6 4) Lokalhyra tre kvartal belastar 2006 års resultat pga första kvartalet 2006 bokfördes ) Övriga kostnader består av Låscylinder, nycklar Scoutkonsulent Avgifter plusgirot 629 Märkestavla för distriktets årliga märken BALANSRÄKNING Tillgångar 31/ / Plusgiro Ikano-banken Lager Övriga kortfristiga fordringar SUMMA KRONOR Skulder, fonder & Eget Kapital Övriga korta skulder Upplupna kostnader Monäro (återbetalas till deltagande kårer efter stämmobeslut i oktober 2006) Eget kapital SUMMA KRONOR Noter 1) Reseersättning Förbundsstämma ej utbetalad, avgift Härjarö ) Kostnader Förbundsstämma ej utbetalade 9 282, övrigt 775

7 Verksamhetsplan och Budget för 2008 Dessa händelser har distriktet som mål att genomföra under verksamhetsåret 2008: Januari: Lång-DS, Upplandskurserna Mars: Ledarskapskurs för patrullscouter, Förbundets vårkonferens April: Miniatyret, Upptäcktsresan Maj: Distriktshajk (Smugglarhajken), Distriktsråd September: Förbundets höstkonferens, Hösthornet Oktober: Distriktsstämma och ledarmiddag, Luffarhajk November: Förbundsstämma December: Distriktsråd Utbildning och ledarutveckling kr Distriktets huvudsakliga utbildningstillfälle är Upplandskurserna som är en kurshelg där vi samlar ledare, seniorer och roverscouter för att erbjuda ett flertal olika kurser på samma plats. För att sammanföra distriktets ledare och funktionärer ytterliggare planeras en ledarmiddag för distriktets alla ledare och funktionärer. Ledarutbildning för patrullscouter där distriktet tillsammans med en arrangerande kår genomför en ledarskapsutbildning riktad till ungdomar i patrullscoutåldern. Arrangemang kr Distriktets tävlingar Miniatyret, Upptäcktsresan, Hösthornet och Luffarhajken fortsätter att arrangeras i kårernas regi med stöd från distriktet. Distriktet avser att arrangera en distriktshajk för patrullscouter och seniorscouter. Distriktet ämnar ge ekonomiskt stöd till enskilda kårer, patruller eller personer som anordnar aktiviteter för övriga scouter i distriktet. Lokal Förvalta och driva distriktslokalen. Arbeta för ett ekonomiskt gynnsammare lokalalternativ kr Information kr Distriktet har som ambition att hålla vår hemsida uppdaterad. Rekrytering Annonsera i UNT för samtliga kårer som vill stå med. Låta vår utvecklingskonsulent arbeta med kårernas rekrytering kr Demokrati kr Distriktet har som mål att aktivera så många som möjligt i distriktets verksamhet genom distriktsstämman samt att låta många få möjlighet att åka på förbundsstämman för att påverka och lära sig. Varje termin är ambitionen att ordna ett distriktsråd där representanter från kårerna och andra intresserade diskuterar distriktets verksamhet för den kommande terminen. På förbundets konferenser bör distriktet vara representerade, fler av distriktets medlemmar välkomnas att göra detta på distriktets bekostnad. Seniorverksamhet kr Distriktets seniorscouters arbetsutskott RauD genomför verksamhet för distriktets medlemmar och då främst seniorscouter. Under året planeras flera aktiviteter såsom: Ting: Seniorernas eget årsmöte där det nya RauD:et utses samt en chans att träffas. Julhajk: Kommer varje år, inga konstigheter. Bjuds på julmat och julklappar, roliga lekar och socialt umgänge. En av de roligaste hajkerna på året.

8 Mellandagshajk/Nyårshajk: sker som namnet antyder någon gång under mellandagarna och vi firar nyår några dagar i förskott, träffar alla från julhajken igen och har trevligt. Någonstans kommer det nästan säkert att bli en videohajk och sånt också... Distriktsavgift Distriktsavgiften för 2008 föreslås vara 30 kr Distriktsavgiften för 2009 föreslås preliminärt vara 30 kr Budget Utfall Budget Utfall 2008 tom aug Utbildning och ledarutveckling Arrangemang Lokal och administration Information Rekrytering Demokrati Seniorverksamhet Scouting 100 år Totalt kostnader Landstingsbidrag Medlemsavgifter Deltagaravgifter Resultat

9 Proposition 1 angående scoutläger 2009 Scoutläger för alla scoutkårer i Uppsala med omnejd Efter lägret Monäro 2005 beslutade Upplandsslättens scoutdistrikt att ha inriktningen att arrangera distriktsläger Då ingick även att tillsätta en lägerkommitté på distriktsstämman 2007 för att inte skapa samma tidsbrist som inför Monäro Därför kommer här ett förslag som syftar till att komma igång med planeringen tidigt. Trots att Kopparbo arrangerar Dalakamp samma sommar tror vi att vi tillsammans kan arrangera ett läger som är minst lika bra och som ger betydligt mer till scoutverksamheten lokalt i Uppsala. Detta genom att arrangera lägret tillsammans med övriga scoutförbund samt att bjuda in utländska deltagare så att distriktets scouter dels får ett större kontaktnät inom staden men även utomlands. Distriktsstyrelsen yrkar därför: Att distriktet ska överlåta ansvaret för lägret 2009 till S:t Göranskommitén i Uppsala. Att distriktet efter bästa förmåga ska stötta S:t Göranskommitén i utförandet av lägret.

10 Proposition 2 angående arrangörer för distriktets arrangemang Långsiktig planering för distriktets tävlingar och arrangemang Under ett flertal år har ansvaret för att arrangera distriktets tävlingar vandrat runt mellan distriktets kårer. Detta har fungerat bra och gett en bra spridning på arrangemangen. På senare år så har distriktets kårsammansättning dock förändrats. Distriktsstyrelsen föreslår därför att en ny lista med tävlingsansvariga kårer antas. Eftersom Hösthornet och distriktsstämman kan ses som helt skilda aktiviteter föreslås även att dessa två arrangemang får olika arrangerande kårer. Detta gör att det blir lättare för den arrangerande kåren eftersom de bara behöver koncentrera sig på ett arrangemang i taget. Ett tillägg till listan föreslås bli en ledarskapsutbildning för patrullscouter där ansvaret för arrangemanget vandrar runt mellan kårerna. Kåren blir liksom på distriktsstämman främst ansvarig för logistiken och distriktet ansvarar för innehållet. Distriktsstyrelsen yrkar därför: Att lägga arrangemangsansvaret för en ledarskapskurs för patrullscouter på distriktets kårer. Att anta listan nedan som den gällande tills vidare. År Miniatyret/ Hösthornet Luffarhajken Distriktsstämman Patrullscoutkurs Upptäcktsresan 2007 Almtuna Enköping Ärentuna Tunabackar 2008 Håbo Karlsro Knivsta Fyrisån Salabacke 2009 Tunabackar Wasa Wattholma/Ärentuna Almtuna Bälinge/Jumkil/Järlåsa 2010 Enköping Fyrisån Håbo Karlsro Knivsta 2011 Salabacke Tunabackar Wasa Wattholma/Ärentuna Almtuna 2012 Bälinge/Jumkil/Järlåsa Enköping Fyrisån Håbo Karlsro 2013 Knivsta Salabacke Tunabackar Wasa Wattholma/Ärentuna 2014 Almtuna Bälinge/Jumkil/Järlåsa Enköping Fyrisån Håbo 2015 Karlsro Knivsta Salabacke Tunabackar Wasa 2016 Wattholma/Ärentuna Almtuna Bälinge/Jumkil/Järlåsa Enköping Fyrisån 2017 Håbo Karlsro Knivsta Salabacke Tunabackar 2018 Wasa Wattholma/Ärentuna Almtuna Bälinge/Jumkil/Järlåsa Enköping 2019 Fyrisån Håbo Karlsro Knivsta Salabacke 2020 Tunabackar Wasa Wattholma/Ärentuna Almtuna Bälinge/Jumkil/Järlåsa

11 Motion 1 angående obegränsat deltagarantal per patrull i distriktets tävlingar. Distriktets kårer turas om att ordna distriktstävlingar varje år: Miniatyret, Upptäcktsresan, Hösthornet och Luffarhajken. Tävlingarna är roliga och uppskattade, men det finns en regel om att antalet deltagare per patrull ska vara 3-5 st. Vi anser regeln onödig och begränsade. Onödig därför att praktiska problem med varierat deltagarantal per patrull lätt kan lösas, och begränsande därför att en avdelning ofta kan ha större patruller och det är en fördel om man kan tävla med sin vanliga patrull. Vi tror inte heller någon vill toppa sin patrull genom att vara jättemånga, och det är ingen självklar fördel det är ju många olika grenar i tävlingarna. Vi yrkar därför: att regeln om att varje patrull ska ha 3-5 deltagare vid deltagande i distriktstävlingar tas bort så snart som möjligt. Anna Aldén, Anders Nilsson och Kjell Sjödahl Svensson Patrullscoutledare i Almtuna Scoutkår Distriktsstyrelsen svarar: Distriktsstyrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen med tillägget att samtidigt ta bort regeln att det ska vara individuella priser på tävlingarna. Styrelsen vill dock skicka med arrangörerna rekommendationen att ha minst tre deltagare per patrull då vi anser att det ska vara en patrullaktivitet. Dock så bör det finnas utrymme för den arrangerande kåren att göra ändringar efter behov. Motion 2 angående att verka för ett svenskt storläger vart 4:e år. Vi i Almtuna Scoutkår uppskattade årets Jiingijamborii väldigt mycket. Ett läger av den här storleken är något väldigt speciellt och samlar hela scoutrörelsen i Sverige. Det ger möjlighet till kontakter och idéutbyte, konkreta idéer och inspiration. Dessutom får det genomslag i media. Vi tror att ett sådant här evenemang tjänar på att återkomma med jämna mellanrum och yrkar därför att distriktet verkar för att ett gemensamt storläger över förbundsgränserna anordnas vart 4:e år för att samla alla svenska scouter. Anna Aldén, Anders Nilsson och Kjell Sjödahl Svensson Patrullscoutledare i Almtuna Scoutkår Distriktsstyrelsen svarar: Distriktsstyrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen samtidigt som motionärerna uppmanas att skicka motionen till svenska scoutförbundets årsmöte där distriktet kan ställa sig bakom förslaget när det kommer upp.

12 Revisionsberättelse 2006 Revisionsberättelse 2006 är vid dessa handlingars utskickande inte färdiga men kommer upp på distriktets hemsida under fliken distriktsstämma så fort som det är möjligt. Valberedningens förslag Valberedningens förslag är vid dessa handlingars utskickande inte färdiga men kommer upp på distriktets hemsida under fliken distriktsstämma så fort som det är möjligt.

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer