Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006"

Transkript

1 Uppsala 22 september 2006 Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Vasakåren inbjuder till distriktsstämma med Upplandsslättens scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet Var? Danmarks bygdegård som ligger mittemot Danmarks kyrka När? söndagen 15 oktober 2006 Kårerna har rätt till 4 delegater och sedan ytterligare delegater beroende på medlemsantal i juni: 1 delegat per påbörjat 50-tal över 50. Därutöver är alla medlemmar välkomna som observatörer. För att Vasa ska kunna ordna med lunch och fika ska anmälan av antal deltagare anmälas till senast tisdagen 10 oktober. Färdbeskrivning: Lättaste vägen är Almungevägen från Gnistarondellen vid södra E4- infarten till Uppsala och sedan svänger man höger mot Danmarks kyrka. Distiktets handlingar för 2005 är under revision. Valberdningen arbetar med tillförsikt, men förslag på ledamöter till styrelsen för mottages tacksamt. Om dessa handlingar föreligger i digital form före stämman kommer dessa handlingar att skickas ut i efterutskick enbart på mail. Påverkans torg: Distriktets verksamhet stämmohandlingarna Läger 2007, Jiingijamborii, Miniorläger i Kopparbo Upplandskurserna och annan kursverksamhet Förbundsstämman motioner, färdplanen Bilagor detta utskick: Förslag till arbetsordning/dagordning Verksamhetsberättelse för 2005 Ekonomisk redogörelse för 2005 Förslag till verksamhetsplan för 2007 Förslag till budget för 2007 Motion från Wattholma

2 Arbetsordning för Distriktsstämman 2006 Påverkanstorg har blivit en vedertagen metod för att bearbeta förslag och vinna en majoritet för beslut under stämmor inom scouting. Förbundsstyrelsen föreslår att årets förbundsstämma ska lägga ännu större vikt vid bearbetningen under påverkanstorgen. I den andan vill vi i Distriktet verka för att ge påverkanstorg större betydelse under distriktsstämman. Det innebär att vi vill ge den aktiviteten större utrymme under stämman. Distriktsstyrelsen föreslår därför att stämman inleds med att välja presidium för stämman samt att fastställa dagordning. Därefter gör vi en paus i stämmoförhandlingarna fram till och med lunch då vi bearbetar frågorna vid påverkanstorg samt sammanställer resultatet från diskussionerna. Därefter återupptar vi förhandlingarna efter lunch och genomför huvuddelen av dagordningens punkter. Vårt förslag till Dagordning för Distriktsstämman blir därför : 1. Val av mötesordförande samt protokollförare för stämman 2. Justering av röstlängd 3. Val av 2 protokolljusterare 4. Frågan om Distriktsstämman behörigen sammankallats Paus för påverkanstorg och lunch 5. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret Frågan om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för verksamhetsåret Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Behandling av motioner till distriktsstämman 9. Fastställandet av medlemsavgift och budget för det kommande verksamhetsåret. 10. Behandling av ärenden till förbundsstämman Val av Distrikstordförande och vice Distriksordförande 12. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Val av ordförande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning. 15. Val av distriktets ledamöter till förbundsstämman samt av suppleanter för dessa. 16. Avslutning

3 Verksamhetsberättelse 2005 Distriktsstyrelsen har under året bestått av: Ordförande Kenneth Mattsson Vice ordförande Mattias Eriksson Kassör Ulf Wahlund PR Lars Nyberg Utbildningsansvarig Monica Beckholmen Ledamot Laila Forsell Ledamot Fredrik Schönberg Ledamot Lena Lokrantz Ledamot Petter Zettergren Ledamot Carin Björk Ledamot Andreas Götesson Ledamot Maria Ulfendahl Verksamhetsåret 2005 har varit ett aktivt år för distriktet med planering och genomförande av distriktsläger, planering och genomförande av ALU-kurs samt planering av kurshelg (som sedan genomfördes i januari 2006). Vidare har Förbundets aktiviteter med projekt för Ungdomsmakt, Färdplanearbete tillsammans med övriga förbund samt en mycket aktivare verksamhetsplanering krävt mycket arbete av DS. Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under året. Vi har även haft 1 planeringshelg. Distriktet har under året varit representerat på förbundsråd och förbundsstämma. Distriktet har fått ett välbehövligt bidrag från Uppsala Län, vi tackar för det. Tävlingarna har gått enligt plan. Miniatyret/Upptäcktsresan arrangerades av Järlåsa. Hösthornet arrangerades av Salabacke Luffarhajken arrangerades av Wattholma. Distriktsstyrelsen vill framföra ett stort tack till de arrangerande kårerna som gjort ett gott arbete med distriktets tävlingar. Under verksamhetsåret har följande utbildningar genomförts i Distriktets regi: ALU-kurs samt förberedelse för kurshelg på Härjarö. Överlevnadskurs i samband med Monäro Distriktet har genomfört följande PR-åtgärder: Förbättrat priserna till distriktets tävlingar samt gjort propaganda för distriktet i samband med dem. Märken till alla tävlingar. Som pris under kulturnatten fick några familjer en hajkupplevelse. Distriktet arrangerade Distriktsläger på Monäro. Mer information om detta finns att hämta i lägerkommittens rapport

4 Distriktet hade 1634 medlemmar under året varav 1266 mellan 7 och 25. Distriktet består vid slutet av året av 16 kårer: Almtuna, Bälinge, Enköping, Håbo, Järlåsa, Jumkil, Karlsro, Knivsta, Lagunda, Linne internationella, Salabacke, Tunabackar, Uppsala muslimska, Wasa, Wattholma och Ärentuna Distriktsstyrelsen Kenneth Mattsson Mattias Eriksson Ulf Wahlund Lars Nyberg Fredrik Schönberg Laila Forsell Lena Lokrantz Petter Zettergren Carin Björk Monica Beckholmen Andreas Götesson Maria Ulfendahl

5 Upplandsslättens scoutdistrikt RESULTAT2005.DOC RESULTATRÄKNING 1/ / Inkomster Utfall 2005 Budget 2005 Not Medlemsavgifter , Bidrag från Landstinget , Övriga intäkter 9 910,- 0 1 Ränteintäkter 1984, SUMMA KRONOR , Utgifter Aktivitet på stan 0, Info hemsidan & porto 7 750, Porto 21,- 150 Seniorverksamheten 6 919, Ledarutveckling , Distriktsstyrelsen , Stämmor etc , Arrangemang Luffarhajken 0, Arrangemang Hösthornet 289, Arrangemang Upptäcktsresan & Miniatyret 215, Priser till tävlingarna 7 179, Arrangemangsgruppen, möten & resor 374, Kårutvecklingsbidrag , Rekryteringstävling 0, Lokalhyra, distriktslokalen , Försäkring, el & städning 4 845, Övriga kostnader ,- 0 5 SUMMA KRONOR , Årets resultat (exkl. Monäro) , SUMMA KRONOR , Monäro (se sep. redovisning ) Intäkter ,- Utgifter ,30 Överskott (exkl. kioskförsäljning) ,70 6

6 BALANSRÄKNING Tillgångar 1/ / Kassa 0,- 0,- Plusgiro , ,36 Ikano-banken , ,27 SUMMA KRONOR , ,10 Skulder, fonder & Eget Kapital Monäro (återbetalas till deltagande kårer efter stämmobeslut i oktober 2006) 0, ,70 Eget kapital (kårens rörelsekap.) , ,40 SUMMA KRONOR , ,10 Lägerredovisning av Monäro (se separat lägerredovisning) Intäkter Deltagaravgifter Monäro ,- Kostnader Lägerkostnader Monäro ,30 Saldo över plusgirot kr ,70 6 Noter 1) kr ALU deltagaravgifter. 910 kr sålda distriktsmärken 2) ALU, läderkurs, DVD från förbundsstämman 2004 & kursmateriel 3) Deltagaravgift & bussresa till förbundsstämman ) Utvecklingsbidrag till Ärentuna, Jumkil, Knivsta & Linné sck 5) Kvarskatt 6) Ej kompenserat för de 62 kr som lägerkassan är skyldig lägerkassören (verksamhetsår för Monäro 1/ / )

7 Verksamhetsplan och budget för Upplandsslättens scoutdistrikt av SSF 2007 Distriktsstyrelsen har till uppgift: att organisera, leda och utveckla scoutarbetet inom distriktet samt att förvalta av distriktet ägd lös och fast egendom att ge kårerna den service de behöver för att kunna erbjuda bra scouting åt barn och vuxna att utveckla verksamheten inom befintliga scoutkårer att starta verksamhet på nya orter att distriktets ledare, funktionärer och assistenter ges tillfälle till utbildning Stipendier och bidrag Distriktets kårer och enskilda scouter inom Upplandsslätten erbjuds att söka stipendium och bidrag för att kunna delta i internationella läger och förbundsarrangemang. Ansökan skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 april. Ansökningsblankett finns för nedladdning på distriktets hemsida. Utbildning och ledarutveckling Under 2007 planeras följande utbildnings- och ledarutvecklingskurser: Upplandskurserna, Rådspatrullkurs, Assistentkurs samt en Inför-stämman-kurs. Tävlingar och arrangemang Enligt ett rullande schema kommer kårerna att få ekonomiskt bidrag för att arrangera distriktstävlingarna (Miniatyret, Upptäcktsresan, Hösthornet, Luffarhajken). För att öka antalet distriktsarrangemang finns en arrangemangsgrupp med uppgift att öka antalet aktiviteter inom distriktet. Även enskilda kårer som anordnar aktiviteter där övriga kårer i distriktet inbjuds att delta erbjuds stöd från distriktet. Rekrytering, PR och hemsida Distriktet vill fortsätta hjälpa kårerna med rekrytering. Vi vill även satsa på att rekrytera studenter genom att starta ett roverlag i distriktet. En viktig form av PR är att scouter alltid finns med och informerar om scouting vid alla olika offentliga arrangemang som äger rum i städerna och på landsbygden tex Uppsala gatufest, Kulturnatten, lokala marknadsdagar mm. Gemensam annonsering i UNT samt i lokal press. Ständigt utveckla och underhålla distriktets hemsida (www.uppland.ssf.scout.se). Distriktet kommer att skicka ut största delen av informationen till kårerna via e-postlista. Den vanliga postvägen kommer enbart att användas i undantagsfall om det anses nödvändigt.

8 Seniorverksamhet Distriktet kommer att stödja RauD:et (seniorernas arbetsutskott) för att på så sätt stötta seniorverksamhet på distriktsnivå. Detta för att skapa en god kontakt mellan seniorlagen inom distriktet samt att ge ekonomiska förutsättningar för ungdomar att delta i distriktsoch förbundsarrangemang. Distriktsverksamhet Distriktsstyrelsen kommer att ha ca 10 möten under året. Det ska genomföras en KO-träff per termin. Distriktsstämman kommer att genomföras i oktober som vanligt. Distriktet kommer att delta i förbundsstämman. Distriktsstyrelsen ser till att distriktet finns representerat i förbundet Lokal och administration Förvalta och driva distriktslokalen. Hyra kr/år Försäkring och el kr/år Plusgiroavgifter kr/år Totalt kostnader: Intäkter: Landstingsbidrag: Medlemsavgifter 30 kr/scout och år Totalt intäkter: Resultat: Styrelsen föreslår att underskottet tas ur det egna kapitalet som består av tidigare års överskott. Medlemsavgiften för 2007 föreslås vara oförändrad på 30 kr/medlem och år Medlemsavgiften för 2008 föreslås vara oförändrad på 30 kr/medlem och år

9 Förslag till budget 2007 Kostnader Stipendier och bidrag Utbildning och Ledarutveckling Tävlingar och arrangemang Miniatyret/Upptäcktsresan Hösthornet Luffarhajken Märken till tävlingar Priser till tävlingar ArrG:s möten resor Distriktsarrangemang Rekrytering och PR Aktiviteter på stan Annonsering Hemsida Seniorverksamhet, RauD Distriktsverksamhet Distriktsstyrelsen Distriktsstämma Kårordförandeträffar Förbundsstämma, Förbundsråd etc Övrigt Lokalhyra Försäkring, el Plusgirotkostnader Summa kostnader Intäkter 120 Landstingsbidrag 000 Medelmsavgifter 30kr/år och scout Summa intäkter Resultat

10 Motion till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma hösten Distriktslägret Monäro 2005 gick med ett större överskott som vi anser bör komma de flesta av distriktets medlemmar tillgodo. Vi anser att ett gyllene tillfålle att använda dessa pengar till är i samband med Jiingijamborii (storlägret som kommer att vara i Rinkaby sommaren 2007). Vi i Wattholma scoutkår yrkar på Att Och Att Och Att Överskottet från distriktslägret Monäro 2005 används till att finansiera gemensam transport av distriktets kårers lägermateriel till Jiingijamborii. Överskottet från distrikts lägret Monäro 2005 används till att del eller hel finansiera gemensam resa av deltagare från distriktets kårer till Jiingijamborii Distriktsstämman uppdrar åt några att anordna dessa transporter. Wattholma scoutkår Distriktsstyrelsens beredning: Styrelsen tillstyreker motionen med tillägget att även miniorscoutlägret i Kopparbo 2007 skall subventioneras i proportion till deltagarantalet i Monäro-lägret.

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer