Granskning av kommunernas hemsidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunernas hemsidor"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av kommunernas hemsidor Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 29 augusti 2007 Anette Arbman Eva Gustafsson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Metod och avgränsning Granskningsresultat Ansvar, organisation och regelverk Informations- och tjänsteutbud, aktualitet samt styrande lagar Sammanfattning

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund Kommunernas hemsidor är idag en viktig källa till information för medborgarna och andra intressenter. Sedan mitten av nittiotalet har hemsidorna fått en allt mer central roll som informationsbärare och idag är de i många fall den viktigaste. Det finns dock en variation i ambitionsnivå och tillgängliga resurser, vilket gör att kommunerna kommit olika långt. En förändring håller på att ske kring syftet med kommunernas hemsidor. Från att ha haft ett strikt informativt syfte till att ha blivit ett verktyg för att kommunicera med medborgare och andra intressenter och erbjuda olika typer av service och tjänster. Kommunerna arbetar i allt högre utsträckning med att informera omvärlden via sina hemsidor på Internet (webb-platser). Revisorerna i de samverkande kommunerna Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge har därför beslutat genomföra en granskning av kommunernas hemsidor. 1.2 Syfte Syftet är att granska kommunernas hemsida utifrån följande kontrollpunkter: Ansvar och organisation Vem eller vilka är ansvariga för den publicerade informationen? Vem eller vilka personer svarar för att informationen hålls aktuell? Är organisationen, som ansvarar och sköter hemsidan, ändamålsenlig? Aktualitet och tillgänglighet Är informationen aktuell? (stickprov) Är hemsidan lättillgänglig och går det på ett enkelt sätt att söka efter information? Görs kundundersökningar? Finns det en god struktur för publicering? Kan varje nämnd skriva som den själv önskar? Informations- och tjänsteutbud samt styrande lagar I vilken utsträckning använder sig kommunen av online-tjänster? I vilken utsträckning finns länkar till andra webbplatser? Finns det en elektronisk anslagstavla och vem ansvarar för dess innehåll? Följs lagen om elektroniska anslagstavlor? Vad är det för information som är publicerad? Följs offentlighetslagstiftningen och personuppgiftslagen (PuL)? (stickprov) 3

4 Finns utgivningsbevis? Bevis kan ansökas om hos Radio- och TV-verket och är ett grundlagsskydd för webb-platser. Informeras om s.k. cookies? Informationsskyldighet föreligger om besöket sätter elektroniska spår enligt lagen om elektronisk kommunikation. Granskningen kommer att omfatta slutsatser och i förekommande fall ger vi förslag till förbättringar. 1.3 Metod och avgränsning Granskningen genomförs via dokumentstudier, webb-baserad faktainsamling och intervjuer med ansvariga och andra berörda tjänstemän. Granskningen av hemsidorna är en ögonblicksbild av hur det ser ut just vid granskningstillfället. Granskningen berör endast ovanstående kontrollpunkter och omfattar inte teknik- och säkerhetsfrågor. Rapportens faktainnehåll är avstämt med respektive kommun. 2. Granskningsresultat 2.1 Ansvar, organisation och regelverk Iakttagelser och kommentarer Emmaboda kommun Ansvaret för IT-frågorna och informationen ligger på kommunchefen. Hittills har det funnits sex s.k. redaktörer inom kommunens olika verksamheter. När den nya hemsidan är igång så ska det finnas ett 40-tal redaktörer som ska ges möjlighet att påverka hemsidan. I kommunen finns det en informatör på heltid Det är informatören som har ansvarat för införandet för den nya hemsidan. Under året har bl.a. utbildningsinsatser skett för de nya redaktörerna. Kommunen har inga fastställda regler eller någon policy ( webbpolicy ) för kommunens hemsida. Kommunen håller däremot, som framgått ovan, på att arbeta med en ny hemsida och har med anledning av detta arbete fastställt en strategi(projektbeskrivning) för införandet. Enligt denna beskrivning är syftet att genom en genomtänkt och strategiskt uppbyggd webbplats tillhandahålla lättillgänglig och lättförståelig information. Dessutom är syftet att efterfrågade e-tjänster från Emmaboda kommun ska ges med fokus på användarens nytta av innehållet. Projektet har också ett kvalitetssäkringsmål nämligen att användare med olika typer av funktionshinder på ett tillfredsställande sätt ska kunna använda webbplatsen i enlighet med 24-timmarsmyndighetens riktlinjer. Kvalitetssäkringen ska ske genom användartester på ett flertal målgrupper. Kommunen har en grafisk profil. 4

5 Lessebo kommun Kommunledningskontoret ansvarar för IT-frågorna inom kommunen. Det finns en person på IT- enheten som har kommit att arbeta mer aktivt med kommunens hemsida. Det finns fr.o.m. år 2007 en person inom kommunledningskontoret som ska arbeta med informationsfrågorna på deltid. Det är kommunchefen som har ansvaret för både informationsfrågorna och hemsidan. När det gäller hemsidan finns det också ett antal personer, som på olika nivåer inom respektive förvaltning, har möjlighet att påverka innehållet på kommunens hemsida. Varje förvaltning ansvarar för det innehåll som presenteras på hemsidan. Kommunen har inga fastställda regler eller någon policy ( webbpolicy ) för hemsidan. Det finns en grafisk profil antagen, men den är av äldre datum. Kommunen saknar ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att hålla sig à jour med de ökande kraven på information och tjänsteutbud från myndigheter, medborgare och andra intressenter. Idéer och behov fångas upp via kontakter med andra hemsidor och andra personer, kurser, seminarier, litteratur, massmedia etc. Uppvidinge kommun Inom kommunstyrelsen finns en informationsenhet med 1,5 tjänst. Dessa personer arbetar med kommunikation och information. Ansvarig utgivare för hemsidan är kommunchefen. Dessutom finns resurspersoner ute i verksamheterna som är ansvariga för innehåller som avser deras verksamhet. En person inom skolan har i sin tjänst 20 % av sin tid avsatt att har det övergripande ansvaret för Skol-Webben. Kommunen har inga fastställda regler eller någon policy ( webbpolicy ) för hemsidan. Kommunfullmäktige antog däremot i mars 2005 en kommunikationsmanual, som ersatte den gamla informationspolicyn och beskriver t.ex. målgrupper både externa och interna. Manualen gäller även för webben. Det finns även riktlinjer för digitala medier i manualen. Den externa webbplatsens startsida är ingången till samtliga sidor och sedan ska samtliga undersidor utformas efter en gemensam mall. Det kan vidare finnas tillfälliga webbplatser så kallade kampanjwebbplatser. En sådan plats ska vara tidsbegränsad, rikta sig till en särskild målgrupp och ha ett bestämt syfte till exempel rekrytering av personal. Under avsnittet finns också hänvisning till ett avsnitt som heter Klart och enkelt språk gäller för webben. Här framgår att det på webbplatsen är extra viktigt att tänka på språket och dispositionen, då man har kort tid på sig att fånga besökarnas intresse. 5

6 Kommentarer och rekommendationer Kommunerna behöver se över organisationen bakom hemsidorna. Framförallt mot bakgrund av att informations- och tjänsteinnehållet med all sannolikhet kommer att öka. Vissa delar kommer troligtvis att kunna kopplas ihop med befintliga eller framtida system, varvid det inte kräver någon manuell uppdatering på hemsidan, men det är viktigt att kommunen får en god bild över hur stor arbetsinsats hemsidan kräver samt att det görs kostnadseffektivt. Det finns en risk att stora dolda kostnader finns i organisationen där ingen vet hur mycket resurser som hemsidan faktiskt ianspråktar. Kommunerna behöver arbeta fram en policy, strategi eller motsvarande för hur informationsoch tjänsteutbudet ska utvecklas på hemsidan. Detta kräver en bred förankring i kommunledningen och kommunens olika verksamheter. Det krävs även en regelbunden dokumenterad och strukturerad omvärldsanalys för att hålla sig à jour med de ökande kraven på information och tjänsteutbud från myndigheter, medborgare och andra intressenter för att bedöma i vilken omfattning och takt som utvecklingen bör ske. I policyn eller strategin bör målgrupperna för hemsidan anges. Dessa kan bestå av kommunens invånare, näringslivet, turister och besökare, kommunens anställda, skolelever, föreningsliv och organisationer, presumtiva kommuninvånare, presumtiva företagare, förtroendevalda, massmedia och opinionsbildare, bransch och intresseorganisationer samt övriga informationssökare. Verksamheternas ansvar för att tillhandahålla information på hemsidorna och förvalta samt uppdatera dessa, bör tydliggöras. Informationens kvalitet bör inte styras av den enskilde sidansvariges (skribentens) intresse av hemsidan utan av besökarnas behov av information och aktualiteten och korrektheten i denna. Vi bedömer att ett större ansvar och engagemang krävs på ledningsnivå för att göra hemsidan till en naturlig informations- och kommunikationsväg för verksamheterna gentemot medborgarna och andra intressenter. 2.2 Informations- och tjänsteutbud, aktualitet samt styrande lagar Iakttagelser och kommentarer Generellt ger hemsidan idag en mängd olika typer av information till medborgare och andra intressenter. Den ger information kring de olika förvaltningarna och deras verksamheter samt annat som berör kommunens medborgare och intressenter. Exempel på sådan information är kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, protokoll från styrelser och vissa nämnder, statistiska uppgifter om kommunen, beskrivning av lika uppdrag och arbetsuppgifter, turistinformation, evenemangsinformation. Därutöver finns i varierande utsträckning information om t.ex. krisinformation, möjlighet att lämna medborgarförslag, inflyttningsservice, uppgifter om avgifter och taxor, upphandlingar samt blankettarkiv. 6

7 Med personuppgifter avses uppgifter som kan identifiera personer såsom exempelvis förnamn, efternamn, adress till bostaden, adress till arbetet, telefonnummer till bostaden, mobiltelefonnummer, telefonnummer till arbetet, bild med mera. Emmaboda kommun Den nuvarande hemsidans information var vid granskningstillfället inte helt aktuell. Anledning till detta är att kommunen valt att arbeta med den nya hemsidan och inte prioriterat att uppdatera den gamla. För den nuvarande hemsidan har det inte funnits enhetliga mallar för hur informationen ska skrivas. Inför den nya hemsidan gäller att alla redaktörer ska ha samma mallar att skriv i. Alla redaktörer ska få utbildning i hur man skriver. Kommunen har ingen elektronisk anslagstavla idag. Det är nämndssekreterarna som ansvarar för att protokollen läggs ut på hemsidan och att protokollen granskas enligt PuL. På hemsidan finns ett 60-tal blanketter. Politikerna har skriftligen godkänt att personuppgifter får publiceras på hemsidan. Detta sker inte för personal. Information på andra språk ges inte alls utan detta ges endast på de länkade sidorna. Online-tjänster finns inte idag, men det kommer att arbetas fram sådana i samband med den nya hemsidan. Kommunens hemsida ger information om att s.k. cookies, inte nyttjas. Utgivningsbevis innehas inte. Däremot anges på hemsidan vem som är ansvarig utgivare. Länkar finns i begränsad utsträckning. Det fanns vid granskningstillfället länkar som inte fungerade. Verktyget för den nya hemsidan kommer att varna när en länk bryts, vilket alltså inte finns idag. Kundundersökningar har inte gjorts på den nuvarande hemsidan, men i samband med arbetet med den nya sidan har undersökningar gjorts. Lessebo kommun Uppdatering sker vid behov av de personer som ansvarar för olika delar/sidor på hemsidan. Ansvaret för kontroll av korrektheten i den information och de länkar som finns på sidorna vilar på respektive sidansvarig. Den nuvarande hemsidans information var vid granskningstillfället inte helt aktuell. Hemsidans struktur bygger på en frihandsmall, som innebär ett visst handlingsutrymme för förfat- 7

8 tarna. Enligt de intervjuade har information gått ut att positiva nyheter ska publiceras som nyhet på startsidan. Detta sker inte. Vid granskningstillfället fanns publicerad information som avsåg några månader tillbaka i tiden. Kommunens verksamheter publicerar personuppgifter i mycket begränsad utsträckning. De verksamheter som publicerar bilder/foton på anställda eller elever har inhämtat så kallat samtycke. I vissa fall är dessa samtycken muntliga. Politikerna har givit skriftliga medgivanden. I Lessebo kommun har ingen kundenkät eller liknande genomförts. Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt att få människor att svara på enkäter, men vi anser ändå att det ska finnas en möjlighet för besökare att tycka till. Syftet är att fånga upp besökarnas synpunkter kring hemsidans utformning och innehåll med mera. Uppgift om vem som är ansvarig för informationen på de olika sidorna finns inte alltid angivet. Ansvarig utgivare framgår inte. En form av elektronisk anslagstavla finns i form av ett medborgarforum där besökaren ges möjlighet att skriva inlägg. Administratören granskar och plockar bort opassande inlägg. Online-tjänster finns inte. Nämndssekreterarna ansvarar för att protokollen läggs in på hemsidan och ansvarar också för granskning i enlighet med PuL. Inom turismen finns information på andra språk, men vid länkhänvisningen fungerar inte detta alltid. Utgivningsbevis finns inte. Information om cookies och dess betydelse finns. Det finns blanketter på hemsidan. På blanketterna finns ingen information om PuL. Blanketterna var inte alltid aktuella. Uppvidinge kommun Det finns ett beslut i kommunstyrelsen från som bl. a. innebar ett uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att ansöka om utgivningsbevis för kommunens hemsida och att utarbeta riktlinjer för publicering av personuppgifter på kommunens hemsida samt att dessa riktlinjer ska vara antagna av kommunstyrelsen innan avvikelse görs från PuL:s bestämmelser när det gäller publicering av personuppgifter på hemsidan. Vad vi erfarit finns fortfarande inget utgivningsbevis eller riktlinje för publicering av personuppgifter utarbetade. 8

9 Information om ansvarig utgivare finns inte på hemsidan. Enligt våra intervjuer finns en ansvarig utgivare. All information på hemsidan är inte aktuell. Hemsidan ska anpassas till den grafiska profilen. Elektronisk anslagstavla och online-tjänster finns inte. En kundundersökning har genomförts av en extern konsult. Resultatet av denna undersökning presenterades i ett mycket omfattande dokument. En intern enkätundersöking har genomförts under 2005 som skulle utgöra en information till ledningsgruppen hur hemsidan fungerade. Resultatet presenterades för gruppen. Informationssekreteraren önskade få kommunikationskontrakt eller motsvarande, där varje ansvarig för informationen bl.a. skulle ha ett tydligt ansvar och uppdrag. Ledningsgruppen ville inte vid detta tillfälle genomföra detta. Information om att cookies inte används finns. Inga andra språk finns på hemsidan. Protokollen PuL-granskas inte men ska skrivas på ett sådant sätt att PuL följs. Protokollen finns inte på hemsidan utan endast på intranet. Kommunen har idag inte några dokumenterade rutiner kring förvaltning och uppdatering av hemsidan. Det finns inga rutiner för att regelbundet följa upp: utformningen, innehållet och strukturen är anpassad efter besökarens förutsättningar att språkbruket är anpassat till olika grupper av besökare samt ger erforderlig information till icke svenskspråkiga medborgare att det är lätt att navigera på hemsidan och enkelt för olika grupper av besökare att finna den information de söker. 9

10 3. Sammanfattning Vi bedömer att kommunerna bör se över hemsidorna så att utformningen, innehållet, språket och navigeringen är anpassad efter besökarens förutsättningar (t.ex. handikappanpassning och fler språk). Rutiner bör även tas fram för att därefter regelbundet följa upp detta. Se gärna under rubriken Kvalitetsmått, Informationsindex. Här återfinns en checklista som med fördel kan användas för egenkontroll av hemsidor. Vi bedömer att kommunernas uppföljning av besöksstatistiken inte är tillfredsställande. Det bör också regelbundet göras uppföljningar av funktionalitet, tillgänglighet, fel och driftstörningar etc. Idag nyttjas inga elektroniska tjänster i de granskade kommunerna. Däremot finns det möjlighet att skriva ut olika ansöknings-/anmälningsblanketter och sedan skicka in dessa till kommunerna via post eller fax. Exempel på elektronisk tjänst skulle kunna vara felanmälan för gatubelysning, registrering i tomt- och småhuskö, ändring av sophämtningsabonnemang, registrering av barnomsorgsplats. Den politiska organisationen finns beskriven på hemsidan med kallelser eller mötesprotokoll. I Uppvidinge kommun finns inte kallelser och protokoll från samtliga nämnder med. Bilder på de flesta politiker finns på hemsidan, men ingen uppgift om hur personerna kan nås. Möjlighet att söka efter adresser, telefonnummer, e-post- adresser och andra uppgifter som kan vara till nytta om en enskild politiker ska kontaktas finns däremot med på Emmaboda kommuns hemsida. I Lessebo kommun finns telefonnummer angivet till någon myndighet. Via funktionen medborgarforum i Lessebo kommun, som är ett diskussionsforum, kan inlägg skickas till kommunens tjänstemän och politiker. Vid våra intervjuer har det i samtliga fall framkommit funderingar kring att eventuellt införa någon form av ärendehanteringssystem där besökaren själv via hemsidan kan söka och nå kommunala ärenden och information. Denna möjlighet fanns inte vid granskningstillfället. Vi bedömer att kommunerna inte ger en tillfredsställande information kring kommunen och dess verksamheter, då man i allt för hög grad har kommunperspektiv i stället för kundperspektiv. Kommunledningarna bör ta ett större ansvar för att se till att informationen på hemsidan under respektive verksamhet motsvarar ställda krav på innehåll, korrekthet och uppdatering. 10

11 Emmaboda Under hela året har det pågått ett ambitiöst arbete med att ta fram en ny hemsida. Vår granskning har delvis berört denna, men också den gamla hemsidan. I den nya hemsidan har kundperspektivet varit styrande, vilket vi tycker är bra. Det är också bra att redaktörernas roll som kvalitetsgranskare finns tydligt uttalad. När den nya hemsidan är införd behöver kommunen fastställa en policy, strategi eller motsvarande för hur informations- och tjänsteutbudet ska utvecklas vidare på hemsidan. Lessebo Kommunen har en otydlig organisation, där uppdragen är oklara när det gäller hemsidan. Kommunen har en grafisk profil som är av äldre datum, men saknar en policy, strategi eller motsvarande för hur informations- och tjänsteutbudet ska utvecklas på bl.a. hemsidan. Kommunen har hittills inte prioriterat information över huvud taget. Hemsidan har ingen bra struktur - kommunperspektiv i stället för kundperspektiv - och informationen är inte alltid aktuell. Uppvidinge Kommunen har en bra kommunikationsmanual, men det är tveksamt om den följs. Det finns ett beslut i kommunstyrelsen från oktober 2003 som bl.a. berör hemsidan, men vad vi erfarit har inte detta beslut genomförts. Arbetet med hemsidan prioriteras inte av förvaltningarna. Vad vi erfar är det otydligt vilket mandat och uppdrag informationssekreteraren har när det gäller t.ex. hemsidan. Det finns idéer om att skapa en ny hemsida, men det saknas tidplan, tydligt ansvar och uppdrag. 11

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Webbpolicy för Lessebo kommun Policy för Lessebo kommuns webbplatser

Webbpolicy för Lessebo kommun Policy för Lessebo kommuns webbplatser Webbpolicy för Lessebo kommun Policy för Lessebo kommuns webbplatser Beslutad i Kommunstyrelsen 2009-11-10 Lessebo kommun 2 Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte, målgrupper och begränsning... 5

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Helsingborg.se - riktlinjer

Helsingborg.se - riktlinjer Helsingborg.se - riktlinjer Direktiv för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (10) Innehåll 1. Inledning 2. Om Helsingborg.se 3. Organisation av stadens webbplatser 4. Utformning av stadens webbplatser

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer