Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida"

Transkript

1 Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Revisionsfrågor Metod och avgränsning Bakgrund Användbarhet Korrekthet Styrande lagar Svar på revisionsfrågorna Iakttagelser Slutsatser och bedömningar... 10

3 1. Sammanfattning Har kommunstyrelsen säkerställt att informationen på hemsidan är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Granskningen visar att det inte finns några rutiner eller riktlinjer som säkerställer att informationen som förmedlas på hemsidan är korrekt och lagmässig och att alla inblandade har adekvat kompetens. Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis OSL och PUL? Finns det riktlinjer för att säkerställa informationssäkerheten? Hemsidan innehåller information om kommunens alla verksamheter och tjänster. Granskningen visar att informationen som finns på hemsidan inte strider mot gällande lagar. Vi rekommenderar dock kommunen att tillse att användaren får information om att sidan använder cookies och syftet med dessa. Det finns inga riktlinjer för informationssäkerhet, ingen informationssäkerhetsplan och ITsäkerhetsstrategi. Vi rekommenderar kommunen att ta fram tydliga och dokumenterade riktlinjer för hur informationssäkerheten ska hanteras. Går det på ett enkelt sätt att söka information? Vi har konstaterat att det på hemsidans undersidor är sökfunktionen inte alltid användbar samt att vissa ord inte går att söka på. (Till exempel ordet snöröjning ). Kommunen bör se till att förfina funktionen. Den information som finns på hemsidan bör struktureras på ett tydligare sätt och den viktigaste informationen bör prioriteras. Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? Kommunens nuvarande mål gällande hemsidan ger en politisk viljeinriktning gällande hemsidans vikt som informationskanal. Enligt uttalande från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande pågår det aktiva diskussioner i kommunstyrelsen kring hemsidan. Vår granskning visar att det finns mål kring hemsidans utveckling och budgeten innehåller en post för utveckling av en ny extern hemsida. Vi ser dock en brist i att det inte finns konkreta åtgärder antagna för hur dessa mål ska uppfyllas. Vi rekommenderar kommunen att aktivt arbeta med att ta fram tydliga och konkreta delmål för att kunna uppfylla de antagna målen. Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, användarbarhet och den information som finns tillgänglig där? Kommunen har antagit SKLs strategi för esamhälle, men hur strategin ska införas har inte konkretiserats eller följts upp. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram en konkret strategi för Svedala kommuns hemsida samt att arbetet med att förbättra användarbarheten för Svedala kommuns hemsida prioriteras Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? Granskningen visar att kommunens hemsida kunde förbättras. Förstasidan bör göras mer användarvänlig genom att prioritera och gradera informationen. 2

4 Den löpande texten på hemsidan bör omarbetas så att den blir lättare att förstå. Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? Granskningen visar att det finns en väl fungerande organisation gällande hemsidan. Det hade dock varit till hemsidans fördel om det funnits tydliga mål och plan för hur kommunen vill arbeta med hemsidan. I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? På hemsidan finns ett antal onlinetjänster samt ett antal elektroniska anmälningsformulär. Vi uppfattar att det finns en plan för att utöka onlinetjänsterna succesivt. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: inleda ett arbete kring informationssäkerhet. ta fram konkret strategi för Svedala kommuns hemsida eller för kommunikation i stort. förbättra användarbarheten för Svedala kommuns hemsida. tillse att de som arbetar med innehållet på hemsidan får tillräcklig tid och kunskap för att genomföra uppdraget. tillse att lagen om elektronisk kommunikation följs genom att informera användaren om användandet av cookies Teodora Heim Revisor Malin Lundberg Projektledare 3

5 2. Inledning Deloitte har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska kommunens externa hemsida. Projektet har identifierats genom kommunrevisionens riskbedömning samt genom iakttagelser i samband med andra granskningar. Hemsidan är kommunens ansikte utåt och ett viktigt sätt att nå ut till och kommunicera med medborgarna. Det är därför viktigt att den information som finns tillgänglig på sidan är uppdaterad, tydlig och lättåtkomlig. För att uppnå önskvärd effekt med hemsidan är det viktigt att det finns en tydlig strategi och tydliga mål som är antagna av kommunstyrelsen. 2.1 Revisionsfrågor Har nämnderna säkerställt att informationen på hemsidorna är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis OSL och PUL? Finns det riktlinjer för att säkerställa informationssäkerheten? Går det på ett enkelt sätt att söka information? Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, användarbarhet och den information som finns tillgänglig där? Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? Har kommunstyrelsen och nämnderna tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? 2.2 Metod och avgränsning Metod Granskningen har genomförts genom studier av hemsidan, stickprov samt intervju med kommunens informationschef, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Resultatet jämförs med kommunens mål, ambitioner och riktlinjer samt med allmänna rekommendationer kring webbdesign Avgränsning Granskningen av hemsidan är en ögonblicksbild av hur hemsidan ser ut just vid granskningstillfället. Granskningen omfattar endast ovanstående revisionsfrågor och inte teknikoch säkerhetsfrågor. 4

6 2.2.3 Revisionskriterier Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Förvaltningslagen (1986:223) Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Kommunens mål och riktlinjer, tillgänglighetsrön samt facklitteratur inom webbdesign. Flera av frågorna har subjektiva bedömningsgrunder. Användare kan ha olika uppfattning om hur en hemsida ska se ut för att vara användarvänlig. Emellertid finns det studier som visar på att viss grafik och utformning ger bättre läsvärde och användarbarhet. Vi stödjer oss framförallt på Jakob Nielsen, Marie Tahir och Rolf Molichs 1 rön gällande användarbarhet. Vi har även tagit hänsyn till tillgänglighetsrön från FunkaNu 2. 1 Webbdesign med fokus på användarbarhet, Rolf Molich, Användbara sidor, Jakob Nielsen/Marie Tahir 2 FunkaNu startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag ledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. 5

7 3. Bakgrund 3.1 Användbarhet För att kommunen ska nå ut med informationen på sin hemsida räcker det inte att sidan har teknisk kapacitet. Webbplatsen måste också ha hög användarbarhet, vilket innebär att den ska vara lättanvänd och lättläst. De riktlinjer som idag används för att tillse och mäta om en hemsida har hög användarbarhet bygger delvis på erfarenhet och delvis på genomförda experiment. Enligt rönen har användare kort tålamod och därför är förstasidans utformning av stor vikt. Är den inte tillräckligt tilltalande och enkel att navigera på så finns det en risk för att kommunen förlorar användaren. Det är också av vikt att den information som finns på sidan är relevant, uppdaterad och lätt att hitta. Användbarheten inbegriper således hemsidans struktur, grafisk utformning, informationen som finns publicerad samt språket som används. I allmänhet kan man säga att vikten ska läggas på hur användaren uppfattar hemsidan och ta hänsyn till dennas behov. 3.2 Korrekthet En hemsidas innehåll måste vara aktuell och korrekt. Det ställer stora krav på kommunen att ha ett fungerande system för uppdatering och rutiner och processer som tillförsäkrar att informationen som skrivs in är korrekt, relevant och aktuell. Informationen bör vara av den karaktär som medborgarna har behov av. Informationen bör ses över och uppdateras löpande. De tjänstemän och politiker som lägger ut information på hemsidan bör ha relevant kunskap om gällande lagar och regler för vilken information som kan offentliggöras och vilken information som inte får publiceras. Ansvaret för att informationen är korrekt ligger i slutändan hos kommunstyrelsen. Det är därför av vikt att tillse att det finns tydlig delegation av detta ansvar samt att det finns en tydlig styrning, tydliga rutiner och riktlinjer. 3.3 Styrande lagar Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Förbud att röja uppgift gäller om det sker muntligen eller genom utlämnande av allmän handling på något annat sätt. Personuppgiftslagen (1998:204) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 6

8 I Förvaltningslagen (1986:223) står det bland annat att myndigheten ska lämna upplysningar som rör myndighetens verksamhetsområde 3. Till viss del kan hemsidan hjälpa kommunen att leva upp till Förvaltningslagens serviceskyldighet. Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation föreskriver att information ska lämnas till användaren av en hemsida om hemsidan använder sig av cookies

9 4. Svar på revisionsfrågorna 4.1 Iakttagelser Har kommunstyrelsen säkerställt att informationen på hemsidorna är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Granskningen visar att Svedala kommun saknar rutiner och riktlinjer som säkerställer att informationen som förmedlas på hemsidan är korrekt och lagmässig. Kommunens hemsida är byggd och utvecklad av en medarbetare på kommunen och driften sköts internt. Hemsidan har inte inbyggda varningar om ej uppdaterade sidor eller länktester, och det finns inte en angiven sidansvarig på varje sida. Det görs dock en strukturerad genomgång av hemsidan en gång i halvåret på initiativ av informationschefen. Informationschefen ansvarar för att leda arbetet kring hemsidan och har månatliga träffar med medarbetarna som skriver texterna på hemsidan. Det finns ett strategiskt arbete kring hemsidans utformning vad gäller layout och språk. Informationschefen uppmuntrar gruppens medlemmar att gå utbildningar, men har ingen budget för kompetensutveckling för de medarbetarna utan kostnaden måste belasta respektive verksamhet Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen och Personuppgiftslagen? Finns det riktlinjer för att säkerställa informationssäkerheten? Hemsidan innehåller information om kommunens alla verksamheter och tjänster, service och stöd som finns att få. Informationsutbudet skiljer sig åt beroende på verksamhetsområde. Vid våra stickprov har vi inte funnit något på hemsidan som antyder att kommunen bryter mot Offentlighets- och sekretesslagen eller Personuppgiftslagen. Svedala kommuns hemsida använder cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Vår granskning visar att Svedala kommuns hemsida inte ger information till användaren om användandet av cookies. Det finns ingen informationssäkerhetsplan i kommunen och inte heller någon IT-säkerhetsstrategi Går det på ett enkelt sätt att söka information? Svedala kommuns hemsida har en sökfunktion på förstasidan. Sökfunktionen fungerar tillfredställande utifrån våra stickprov. Vi har dock konstaterat att på undersidorna är sökfunktionen inte alltid användbar samt att vissa ord inte går att söka på. (Till exempel ordet snöröjning ger ett felmeddelande trots att det finns information om detta på hemsidan, innehållande ordet snö.) 8

10 Hemsidans struktur i övrigt innehåller många ingångar och nivåer vilket gör det svårt att orientera sig och hitta rätt information genom att klicka sig fram i strukturen Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? I kommunens budget anges att verksamhetsmålet är att Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen [ ] Kundtjänsten och externa hemsidan ska därmed kunna svara på en stor del av de frågor som våra målgrupper har. Det är svårt att uttala oss om detta mål uppnås eftersom målet är svårt att mäta. Men vi kan konstatera att till exempel endast åtta procent av bygglovsansökningarna kommit in via hemsidans e-tjänst. I kommunens budget finns även ett mer konkret mål som är antaget: Kommunens webbinformation till medborgarna ska uppnå minst 80 poäng enligt SKL:s webbinformationsundersökning. 80 poäng 2014, 85 poäng Idag ligger resultatet på 76 poäng. Vår granskning visar att det inte finns konkreta åtgärder antagna för hur dessa mål ska uppfyllas. Det förekommer en regelbunden kvalitetsmätning men det saknas en konkret uppföljning av mätningens resultat Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, användarbarhet och den information som finns tillgänglig där? Kommunstyrelsen antog SKLs strategi för esamhället. Det framgår inte av beslutet vad det innebär att KS har antagit strategin och dokumentet i sig anger inga tydliga mål. I protokollet där strategin är antagen står det i den andra att-satsen att kommunledningen senast ska återkomma med en redovisning av hur strategin ska förverkligas samt med en tidplan. Någon redovisning har inte lämnats till kommunstyrelsen och vad vi kan utröna har inte heller kommunstyrelsen efterfrågat densamma. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande menar dock att frågan har fått en vidare betydelse i samband med att kundtjänsten ska utvecklas. I budgeten ( ) finns det planer i form av en budgetpost på kronor för finansiering av en ny hemsida. Posten antogs i 2014 års budget men har enligt delårsrapporten inte förbrukats och ska överföras till Anledningen till förseningen är att kommunens intranät installerades och togs i bruk något försenat. Dessa två system kommer att ha samma verktyg för uppdateringar, Content Management System. Kommunens informationschef har ambitionen att förändra den externa hemsidan så att läsvärde och användarbarhet ökar. Informationschefens förhoppning är att den nya sidan ska utformas i enlighet med bland annat rekommendationer från FunkaNu Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? En hemsida bör sätta användaren i centrum och skapas utifrån användarens behov och inte utifrån kommunens organisationsstruktur. Svedala kommuns hemsida följer till stor del inte de rön om användarbarhet och läsvärde som finns. Bland annat vänstermenyns ingångar är långt fler i antalet än rekommenderat och textens storlek är i minsta laget. Menyn hoppar dessutom runt när användaren klickar på en undermeny. Detta distraherar och gör att användaren lätt tappar var i den långa menyn hen befinner sig. Under till exempel rubriken Vår kommun finns det 39 ingångar på förstanivån 4. 4 Rolf Molich rekommenderar 5 ± 2 punkter i en meny. Läs mer sidan 88 i Webbdesign med fokus på användarbarhet, 2002, Studentlitteratur. 9

11 Informationen på förstasidan innehåller sådant som är av mindre vikt för läsaren. Vi har också noterat att förstasidan är väldigt lång, vilket gör att läsaren behöver scrolla ner för att kunna se informationen om t.ex. kommunens kontaktuppgifter. Den löpande texten på hemsidan är ibland skrivet på ett svårbegripligt språk. Vissa av våra Lix-tester resulterar i så höga siffror att texten klassas som svår och byråkratisk. De flesta texter vi testade fick dock ett resultat på mellan Har kommunstyrelsen och nämnderna tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? Det finns en informationschef och en informatör. Övriga som skriver texter och bidrar till hemsidan sitter ute i verksamheterna och på kansliet och har detta som ett uppdrag vid sidan av sin ordinarie tjänst. Dessa medarbetare träffas en gång per månad för informationsutbyte. Ansvaret för den strategiska planeringen ligger hos informationschefen. Det finns ingen riktad budget för gruppens kompetensutveckling och endast informationschefen har utbildning inom kommunikationsområdet I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? På hemsidan finns ett antal onlinetjänster samt ett antal elektroniska anmälningsformulär. Det finns stor utvecklingspotential och informationschefen upplever att det är mycket på gång inom detta område. Kommunen har beslutat sig för att inte köpa in ett övergripande system utan att använda det system som passar bäst för respektive ändamål. Därmed hamnar man på externa sidor som i olika grad tydliggör att det är en tjänst från Svedala kommun. Onlinetjänsterna finns även som en fastnålad länk som medföljer varje sida. Eftersom vi inte genomfört något test av onlinetjänsterna kan vi inte uttala oss om hur de fungerar. (För att använda sig av onlinetjänsterna behöver man identifiera sig med e-legitimation och därmed lämna in ett verkligt ärende, vilket hindrade oss från att utföra ett test.) 4.2 Slutsatser och bedömningar Har kommunstyrelsen säkerställt att informationen på hemsidorna är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Vi rekommenderar kommunen att upprätta rutiner och riktlinjer för att hemsidans innehåll ska vara korrekt och lagmässig. Att hemsidans existens är avhängig en anställd i kommunen är allt för sårbart och vi rekommenderar kommunen att sätta planerna om en ny hemsida i verket snarast möjligt. Vi rekommenderar kommunen att tillse att tillräcklig kompetens finns inom organisationen för att hålla hemsidans innehåll uppdaterad, korrekt och lagenlig Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis OSL och PUL? Finns det riktlinjer för att fastställa informationssäkerheten? 5 Se mer på 10

12 Granskningen visar att informationen som finns på hemsidan inte strider mot gällande lagar. Det bör dock säkerställas att de tjänstemän som publicerar information på kommunens hemsida har relevant kompetens. Vi rekommenderar kommunen att tillse att användaren får information om att sidan använder cookies och syftet med dessa. Vi rekommenderar kommunen att ta fram tydliga och dokumenterade riktlinjer för hur informationssäkerheten ska hanteras Går det på ett enkelt sätt att söka information? Vi har konstaterat att det på hemsidans undersidor är sökfunktionen inte alltid användbar samt att vissa ord inte går att söka på. (Till exempel ordet snöröjning ). Kommunen bör se till att förfina funktionen. Den information som finns på hemsidan bör struktureras på ett tydligare sätt och den viktigaste informationen bör prioriteras Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? Vi ser en brist i att det inte finns konkreta åtgärder antagna för hur målen ska uppfyllas. Vi rekommenderar kommunen att aktivt arbeta med att ta fram tydliga och konkreta delmål för att kunna uppfylla de antagna målen Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, läsvärde och den information som finns tillgänglig där? Eftersom kommunen inte har några planer för hur SKLs strategi för esamhälle ska införas eller någon tidplan gör vi bedömningen att strategin efter att den beslutades inte har omvandlats till konkreta mål och inte har implementerats. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram en konkret strategi för Svedala kommuns hemsida samt att arbetet med att förbättra användarbarheten för Svedala kommuns hemsida prioriteras Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? Svedalas hemsida innehåller för många ingångar på förstasidan. De distraherar blicken och gör att fokus från viktiga ingångar försvinner. Bilder som ingångar tar upp mycket plats medan huvudingångarna har en mindre framskjuten plats. För att undvika att användaren överrumplas av för mycket ingångar och länkar behövs en översyn för att prioritera och gradera informationen. Den löpande texten på hemsidan bör omarbetas så att den blir lättare att förstå Har kommunstyrelsen och nämnderna tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? Svedala kommuns hemsida hade gynnats av att de medarbetare som dagligen arbetar med att publicera information på hemsidan hade fått utökad kompetens inom kommunikations- och informationsområdet. Det hade också varit till hemsidans fördel om det funnits tydliga mål och plan för hur kommunen vill arbeta med hemsidan I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? 11

13 Vi bedömer att det är angeläget att planerna på en ny hemsida sätts i praktiken och att onlinetjänsterna förhoppningsvis kommer att öka i takt med medborgarnas efterfrågan. 12

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Granskning av kommunernas hemsidor

Granskning av kommunernas hemsidor Revisionsrapport* Granskning av kommunernas hemsidor Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 29 augusti 2007 Anette Arbman Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2016

Basgranskning av valnämnden 2016 Basgranskning av valnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN GRANSKNINGS PM 1(5) 2016-06-21 KR 2016/0015 Handläggare, titel, telefon Anna Holmberg, revisor 011-15 17 98 Basgranskning av valnämnden 2016 Kommunens

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service KS 9 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Winbladh Torkel Datum 2014-07-11 Diarienummer KSN-2014-0952 Kommunstyrelsen Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-03-18 UTGÅVA: 1 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENT Utlämnande av handlingar i socialtjänsten ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-12-16 SN.2015.133 Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsbiträdesavtal Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1.

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 1 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur aktuella de kommunomfattande översiktsplanerna är i Sverige, mars 2014. Läget

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer