Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida"

Transkript

1 Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Revisionsfrågor Metod och avgränsning Bakgrund Användbarhet Korrekthet Styrande lagar Svar på revisionsfrågorna Iakttagelser Slutsatser och bedömningar... 10

3 1. Sammanfattning Har kommunstyrelsen säkerställt att informationen på hemsidan är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Granskningen visar att det inte finns några rutiner eller riktlinjer som säkerställer att informationen som förmedlas på hemsidan är korrekt och lagmässig och att alla inblandade har adekvat kompetens. Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis OSL och PUL? Finns det riktlinjer för att säkerställa informationssäkerheten? Hemsidan innehåller information om kommunens alla verksamheter och tjänster. Granskningen visar att informationen som finns på hemsidan inte strider mot gällande lagar. Vi rekommenderar dock kommunen att tillse att användaren får information om att sidan använder cookies och syftet med dessa. Det finns inga riktlinjer för informationssäkerhet, ingen informationssäkerhetsplan och ITsäkerhetsstrategi. Vi rekommenderar kommunen att ta fram tydliga och dokumenterade riktlinjer för hur informationssäkerheten ska hanteras. Går det på ett enkelt sätt att söka information? Vi har konstaterat att det på hemsidans undersidor är sökfunktionen inte alltid användbar samt att vissa ord inte går att söka på. (Till exempel ordet snöröjning ). Kommunen bör se till att förfina funktionen. Den information som finns på hemsidan bör struktureras på ett tydligare sätt och den viktigaste informationen bör prioriteras. Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? Kommunens nuvarande mål gällande hemsidan ger en politisk viljeinriktning gällande hemsidans vikt som informationskanal. Enligt uttalande från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande pågår det aktiva diskussioner i kommunstyrelsen kring hemsidan. Vår granskning visar att det finns mål kring hemsidans utveckling och budgeten innehåller en post för utveckling av en ny extern hemsida. Vi ser dock en brist i att det inte finns konkreta åtgärder antagna för hur dessa mål ska uppfyllas. Vi rekommenderar kommunen att aktivt arbeta med att ta fram tydliga och konkreta delmål för att kunna uppfylla de antagna målen. Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, användarbarhet och den information som finns tillgänglig där? Kommunen har antagit SKLs strategi för esamhälle, men hur strategin ska införas har inte konkretiserats eller följts upp. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram en konkret strategi för Svedala kommuns hemsida samt att arbetet med att förbättra användarbarheten för Svedala kommuns hemsida prioriteras Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? Granskningen visar att kommunens hemsida kunde förbättras. Förstasidan bör göras mer användarvänlig genom att prioritera och gradera informationen. 2

4 Den löpande texten på hemsidan bör omarbetas så att den blir lättare att förstå. Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? Granskningen visar att det finns en väl fungerande organisation gällande hemsidan. Det hade dock varit till hemsidans fördel om det funnits tydliga mål och plan för hur kommunen vill arbeta med hemsidan. I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? På hemsidan finns ett antal onlinetjänster samt ett antal elektroniska anmälningsformulär. Vi uppfattar att det finns en plan för att utöka onlinetjänsterna succesivt. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: inleda ett arbete kring informationssäkerhet. ta fram konkret strategi för Svedala kommuns hemsida eller för kommunikation i stort. förbättra användarbarheten för Svedala kommuns hemsida. tillse att de som arbetar med innehållet på hemsidan får tillräcklig tid och kunskap för att genomföra uppdraget. tillse att lagen om elektronisk kommunikation följs genom att informera användaren om användandet av cookies Teodora Heim Revisor Malin Lundberg Projektledare 3

5 2. Inledning Deloitte har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska kommunens externa hemsida. Projektet har identifierats genom kommunrevisionens riskbedömning samt genom iakttagelser i samband med andra granskningar. Hemsidan är kommunens ansikte utåt och ett viktigt sätt att nå ut till och kommunicera med medborgarna. Det är därför viktigt att den information som finns tillgänglig på sidan är uppdaterad, tydlig och lättåtkomlig. För att uppnå önskvärd effekt med hemsidan är det viktigt att det finns en tydlig strategi och tydliga mål som är antagna av kommunstyrelsen. 2.1 Revisionsfrågor Har nämnderna säkerställt att informationen på hemsidorna är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis OSL och PUL? Finns det riktlinjer för att säkerställa informationssäkerheten? Går det på ett enkelt sätt att söka information? Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, användarbarhet och den information som finns tillgänglig där? Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? Har kommunstyrelsen och nämnderna tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? 2.2 Metod och avgränsning Metod Granskningen har genomförts genom studier av hemsidan, stickprov samt intervju med kommunens informationschef, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Resultatet jämförs med kommunens mål, ambitioner och riktlinjer samt med allmänna rekommendationer kring webbdesign Avgränsning Granskningen av hemsidan är en ögonblicksbild av hur hemsidan ser ut just vid granskningstillfället. Granskningen omfattar endast ovanstående revisionsfrågor och inte teknikoch säkerhetsfrågor. 4

6 2.2.3 Revisionskriterier Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Förvaltningslagen (1986:223) Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Kommunens mål och riktlinjer, tillgänglighetsrön samt facklitteratur inom webbdesign. Flera av frågorna har subjektiva bedömningsgrunder. Användare kan ha olika uppfattning om hur en hemsida ska se ut för att vara användarvänlig. Emellertid finns det studier som visar på att viss grafik och utformning ger bättre läsvärde och användarbarhet. Vi stödjer oss framförallt på Jakob Nielsen, Marie Tahir och Rolf Molichs 1 rön gällande användarbarhet. Vi har även tagit hänsyn till tillgänglighetsrön från FunkaNu 2. 1 Webbdesign med fokus på användarbarhet, Rolf Molich, Användbara sidor, Jakob Nielsen/Marie Tahir 2 FunkaNu startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag ledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. 5

7 3. Bakgrund 3.1 Användbarhet För att kommunen ska nå ut med informationen på sin hemsida räcker det inte att sidan har teknisk kapacitet. Webbplatsen måste också ha hög användarbarhet, vilket innebär att den ska vara lättanvänd och lättläst. De riktlinjer som idag används för att tillse och mäta om en hemsida har hög användarbarhet bygger delvis på erfarenhet och delvis på genomförda experiment. Enligt rönen har användare kort tålamod och därför är förstasidans utformning av stor vikt. Är den inte tillräckligt tilltalande och enkel att navigera på så finns det en risk för att kommunen förlorar användaren. Det är också av vikt att den information som finns på sidan är relevant, uppdaterad och lätt att hitta. Användbarheten inbegriper således hemsidans struktur, grafisk utformning, informationen som finns publicerad samt språket som används. I allmänhet kan man säga att vikten ska läggas på hur användaren uppfattar hemsidan och ta hänsyn till dennas behov. 3.2 Korrekthet En hemsidas innehåll måste vara aktuell och korrekt. Det ställer stora krav på kommunen att ha ett fungerande system för uppdatering och rutiner och processer som tillförsäkrar att informationen som skrivs in är korrekt, relevant och aktuell. Informationen bör vara av den karaktär som medborgarna har behov av. Informationen bör ses över och uppdateras löpande. De tjänstemän och politiker som lägger ut information på hemsidan bör ha relevant kunskap om gällande lagar och regler för vilken information som kan offentliggöras och vilken information som inte får publiceras. Ansvaret för att informationen är korrekt ligger i slutändan hos kommunstyrelsen. Det är därför av vikt att tillse att det finns tydlig delegation av detta ansvar samt att det finns en tydlig styrning, tydliga rutiner och riktlinjer. 3.3 Styrande lagar Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Förbud att röja uppgift gäller om det sker muntligen eller genom utlämnande av allmän handling på något annat sätt. Personuppgiftslagen (1998:204) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 6

8 I Förvaltningslagen (1986:223) står det bland annat att myndigheten ska lämna upplysningar som rör myndighetens verksamhetsområde 3. Till viss del kan hemsidan hjälpa kommunen att leva upp till Förvaltningslagens serviceskyldighet. Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation föreskriver att information ska lämnas till användaren av en hemsida om hemsidan använder sig av cookies

9 4. Svar på revisionsfrågorna 4.1 Iakttagelser Har kommunstyrelsen säkerställt att informationen på hemsidorna är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Granskningen visar att Svedala kommun saknar rutiner och riktlinjer som säkerställer att informationen som förmedlas på hemsidan är korrekt och lagmässig. Kommunens hemsida är byggd och utvecklad av en medarbetare på kommunen och driften sköts internt. Hemsidan har inte inbyggda varningar om ej uppdaterade sidor eller länktester, och det finns inte en angiven sidansvarig på varje sida. Det görs dock en strukturerad genomgång av hemsidan en gång i halvåret på initiativ av informationschefen. Informationschefen ansvarar för att leda arbetet kring hemsidan och har månatliga träffar med medarbetarna som skriver texterna på hemsidan. Det finns ett strategiskt arbete kring hemsidans utformning vad gäller layout och språk. Informationschefen uppmuntrar gruppens medlemmar att gå utbildningar, men har ingen budget för kompetensutveckling för de medarbetarna utan kostnaden måste belasta respektive verksamhet Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen och Personuppgiftslagen? Finns det riktlinjer för att säkerställa informationssäkerheten? Hemsidan innehåller information om kommunens alla verksamheter och tjänster, service och stöd som finns att få. Informationsutbudet skiljer sig åt beroende på verksamhetsområde. Vid våra stickprov har vi inte funnit något på hemsidan som antyder att kommunen bryter mot Offentlighets- och sekretesslagen eller Personuppgiftslagen. Svedala kommuns hemsida använder cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Vår granskning visar att Svedala kommuns hemsida inte ger information till användaren om användandet av cookies. Det finns ingen informationssäkerhetsplan i kommunen och inte heller någon IT-säkerhetsstrategi Går det på ett enkelt sätt att söka information? Svedala kommuns hemsida har en sökfunktion på förstasidan. Sökfunktionen fungerar tillfredställande utifrån våra stickprov. Vi har dock konstaterat att på undersidorna är sökfunktionen inte alltid användbar samt att vissa ord inte går att söka på. (Till exempel ordet snöröjning ger ett felmeddelande trots att det finns information om detta på hemsidan, innehållande ordet snö.) 8

10 Hemsidans struktur i övrigt innehåller många ingångar och nivåer vilket gör det svårt att orientera sig och hitta rätt information genom att klicka sig fram i strukturen Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? I kommunens budget anges att verksamhetsmålet är att Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen [ ] Kundtjänsten och externa hemsidan ska därmed kunna svara på en stor del av de frågor som våra målgrupper har. Det är svårt att uttala oss om detta mål uppnås eftersom målet är svårt att mäta. Men vi kan konstatera att till exempel endast åtta procent av bygglovsansökningarna kommit in via hemsidans e-tjänst. I kommunens budget finns även ett mer konkret mål som är antaget: Kommunens webbinformation till medborgarna ska uppnå minst 80 poäng enligt SKL:s webbinformationsundersökning. 80 poäng 2014, 85 poäng Idag ligger resultatet på 76 poäng. Vår granskning visar att det inte finns konkreta åtgärder antagna för hur dessa mål ska uppfyllas. Det förekommer en regelbunden kvalitetsmätning men det saknas en konkret uppföljning av mätningens resultat Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, användarbarhet och den information som finns tillgänglig där? Kommunstyrelsen antog SKLs strategi för esamhället. Det framgår inte av beslutet vad det innebär att KS har antagit strategin och dokumentet i sig anger inga tydliga mål. I protokollet där strategin är antagen står det i den andra att-satsen att kommunledningen senast ska återkomma med en redovisning av hur strategin ska förverkligas samt med en tidplan. Någon redovisning har inte lämnats till kommunstyrelsen och vad vi kan utröna har inte heller kommunstyrelsen efterfrågat densamma. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande menar dock att frågan har fått en vidare betydelse i samband med att kundtjänsten ska utvecklas. I budgeten ( ) finns det planer i form av en budgetpost på kronor för finansiering av en ny hemsida. Posten antogs i 2014 års budget men har enligt delårsrapporten inte förbrukats och ska överföras till Anledningen till förseningen är att kommunens intranät installerades och togs i bruk något försenat. Dessa två system kommer att ha samma verktyg för uppdateringar, Content Management System. Kommunens informationschef har ambitionen att förändra den externa hemsidan så att läsvärde och användarbarhet ökar. Informationschefens förhoppning är att den nya sidan ska utformas i enlighet med bland annat rekommendationer från FunkaNu Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? En hemsida bör sätta användaren i centrum och skapas utifrån användarens behov och inte utifrån kommunens organisationsstruktur. Svedala kommuns hemsida följer till stor del inte de rön om användarbarhet och läsvärde som finns. Bland annat vänstermenyns ingångar är långt fler i antalet än rekommenderat och textens storlek är i minsta laget. Menyn hoppar dessutom runt när användaren klickar på en undermeny. Detta distraherar och gör att användaren lätt tappar var i den långa menyn hen befinner sig. Under till exempel rubriken Vår kommun finns det 39 ingångar på förstanivån 4. 4 Rolf Molich rekommenderar 5 ± 2 punkter i en meny. Läs mer sidan 88 i Webbdesign med fokus på användarbarhet, 2002, Studentlitteratur. 9

11 Informationen på förstasidan innehåller sådant som är av mindre vikt för läsaren. Vi har också noterat att förstasidan är väldigt lång, vilket gör att läsaren behöver scrolla ner för att kunna se informationen om t.ex. kommunens kontaktuppgifter. Den löpande texten på hemsidan är ibland skrivet på ett svårbegripligt språk. Vissa av våra Lix-tester resulterar i så höga siffror att texten klassas som svår och byråkratisk. De flesta texter vi testade fick dock ett resultat på mellan Har kommunstyrelsen och nämnderna tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? Det finns en informationschef och en informatör. Övriga som skriver texter och bidrar till hemsidan sitter ute i verksamheterna och på kansliet och har detta som ett uppdrag vid sidan av sin ordinarie tjänst. Dessa medarbetare träffas en gång per månad för informationsutbyte. Ansvaret för den strategiska planeringen ligger hos informationschefen. Det finns ingen riktad budget för gruppens kompetensutveckling och endast informationschefen har utbildning inom kommunikationsområdet I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? På hemsidan finns ett antal onlinetjänster samt ett antal elektroniska anmälningsformulär. Det finns stor utvecklingspotential och informationschefen upplever att det är mycket på gång inom detta område. Kommunen har beslutat sig för att inte köpa in ett övergripande system utan att använda det system som passar bäst för respektive ändamål. Därmed hamnar man på externa sidor som i olika grad tydliggör att det är en tjänst från Svedala kommun. Onlinetjänsterna finns även som en fastnålad länk som medföljer varje sida. Eftersom vi inte genomfört något test av onlinetjänsterna kan vi inte uttala oss om hur de fungerar. (För att använda sig av onlinetjänsterna behöver man identifiera sig med e-legitimation och därmed lämna in ett verkligt ärende, vilket hindrade oss från att utföra ett test.) 4.2 Slutsatser och bedömningar Har kommunstyrelsen säkerställt att informationen på hemsidorna är korrekt, lagmässig och uppdaterad? Vi rekommenderar kommunen att upprätta rutiner och riktlinjer för att hemsidans innehåll ska vara korrekt och lagmässig. Att hemsidans existens är avhängig en anställd i kommunen är allt för sårbart och vi rekommenderar kommunen att sätta planerna om en ny hemsida i verket snarast möjligt. Vi rekommenderar kommunen att tillse att tillräcklig kompetens finns inom organisationen för att hålla hemsidans innehåll uppdaterad, korrekt och lagenlig Vad är det för information som är publicerad? Följs gällande lagar på området exempelvis OSL och PUL? Finns det riktlinjer för att fastställa informationssäkerheten? 5 Se mer på 10

12 Granskningen visar att informationen som finns på hemsidan inte strider mot gällande lagar. Det bör dock säkerställas att de tjänstemän som publicerar information på kommunens hemsida har relevant kompetens. Vi rekommenderar kommunen att tillse att användaren får information om att sidan använder cookies och syftet med dessa. Vi rekommenderar kommunen att ta fram tydliga och dokumenterade riktlinjer för hur informationssäkerheten ska hanteras Går det på ett enkelt sätt att söka information? Vi har konstaterat att det på hemsidans undersidor är sökfunktionen inte alltid användbar samt att vissa ord inte går att söka på. (Till exempel ordet snöröjning ). Kommunen bör se till att förfina funktionen. Den information som finns på hemsidan bör struktureras på ett tydligare sätt och den viktigaste informationen bör prioriteras Har kommunstyrelsen tillsett att det finns uppställda mål angående hemsidan? Svarar informationen mot de eventuella mål som finns uppställda? Vi ser en brist i att det inte finns konkreta åtgärder antagna för hur målen ska uppfyllas. Vi rekommenderar kommunen att aktivt arbeta med att ta fram tydliga och konkreta delmål för att kunna uppfylla de antagna målen Har kommunstyrelsen tillsett att det finns en tydlig strategi avseende hemsidans uppdatering, läsvärde och den information som finns tillgänglig där? Eftersom kommunen inte har några planer för hur SKLs strategi för esamhälle ska införas eller någon tidplan gör vi bedömningen att strategin efter att den beslutades inte har omvandlats till konkreta mål och inte har implementerats. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram en konkret strategi för Svedala kommuns hemsida samt att arbetet med att förbättra användarbarheten för Svedala kommuns hemsida prioriteras Lever hemsidan upp till medborgarnas behov gällande användarbarhet? Svedalas hemsida innehåller för många ingångar på förstasidan. De distraherar blicken och gör att fokus från viktiga ingångar försvinner. Bilder som ingångar tar upp mycket plats medan huvudingångarna har en mindre framskjuten plats. För att undvika att användaren överrumplas av för mycket ingångar och länkar behövs en översyn för att prioritera och gradera informationen. Den löpande texten på hemsidan bör omarbetas så att den blir lättare att förstå Har kommunstyrelsen och nämnderna tillsett att det finns en effektiv organisation för att hålla hemsidan uppdaterad och ändamålsenlig? Svedala kommuns hemsida hade gynnats av att de medarbetare som dagligen arbetar med att publicera information på hemsidan hade fått utökad kompetens inom kommunikations- och informationsområdet. Det hade också varit till hemsidans fördel om det funnits tydliga mål och plan för hur kommunen vill arbeta med hemsidan I vilken utsträckning använder sig kommunen av onlinetjänster? 11

13 Vi bedömer att det är angeläget att planerna på en ny hemsida sätts i praktiken och att onlinetjänsterna förhoppningsvis kommer att öka i takt med medborgarnas efterfrågan. 12

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Granskning av kommunernas hemsidor

Granskning av kommunernas hemsidor Revisionsrapport* Granskning av kommunernas hemsidor Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 29 augusti 2007 Anette Arbman Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker November 2011 Rekommendation Rekommendation användning av cookies och om jämförlig användning teknik av cookies och jämförlig teknik Rekommendation

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen Sociala medier och juridik = sant Johan Bålman -delegationen Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen bereder IT-chefer Projektgrupper Kanalstrategi,

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

DIGITALA DOKUMENT LÄSA OCH DISTRIBUERA

DIGITALA DOKUMENT LÄSA OCH DISTRIBUERA DIGITALA DOKUMENT LÄSA OCH DISTRIBUERA SÄKERHET, SEKRETESS OCH ATT GÖRA RÄTT 01 GRUPPEN VI SOM JOBBAT Vi som jobbat med aktiviteten Christoffer Winterkvist och Mattias Lyckne har granskat kraven på sekretess

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer