Biologi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biologi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag"

Transkript

1 Biologi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i biologiundervisningen är att hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, att öka deras naturkännedom och handleda dem att förstå ekosystemens funktion, människans livsfunktioner samt grunderna i ärftlighet och evolution. Undervisningen i biologi genomförs också i naturen och eleverna får genom undersökande lärande insikter i hur man söker biologisk kunskap. Naturen undersöks både i terrängen och med laboratoriemetoder. Upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande ökar glädjen i lärandet och väcker elevernas intresse att iaktta sin livsmiljö och förändringar i den. I studierna används kommunikationsteknologi mångsidigt. Konkreta arbetsmetoder, en mångsidig användning av bilder och diagram, differentiering, språkmedveten undervisning och användning av teknologi främjar jämlikhet och likvärdighet i biologiundervisningen. Biologiundervisningen ska stödja eleverna att utveckla sina problemlösnings- och samarbetsfärdigheter och den sociala gemenskapen. Undervisningen ska ge färdigheter för studier inom områden som utnyttjar biologi och för arbetslivet. Biologiundervisningen ska hjälpa eleverna att förstå hur kunskaper och färdigheter i biologi kan tillämpas och utnyttjas i deras eget liv, i etiska frågor, för att följa med aktuella nyheter som anknyter till biologi och hur man kan påverka beslutsfattandet i samhället. Biologiundervisningen ska utveckla elevernas miljömedvetenhet och vilja att värna om naturens mångfald. Eleverna ska få färdigheter för att påverka och vara med och utveckla sin närmiljö och bevara dess livskraft. De ska också vägledas att tillägna sig en hållbar livsstil och förståelse för globalt ansvar. Mål för lärmiljöer och arbetssätt i biologi i årskurs 7 9 Målet är att eleverna i biologiundervisningen har möjlighet att arbeta i olika lärmiljöer som stödjer forskningsorienterat lärande, både i och utanför skolan. I samband med fält- och laboratoriearbete handleds eleverna att iaktta och använda undersökningsmetoder som är typiska för biologin. Med tanke på målen för biologiundervisningen är det också viktigt att eleverna får lära sig använda digitala lärmiljöer för att söka, behandla, tolka och presentera biologisk information. Arbetssätten i biologi ska väljas så att de främjar kommunikation och social gemenskap och tar hänsyn till elevernas olika individuella behov. Genom mångsidiga arbetssätt får eleven olika erfarenheter, kan tillägna sig naturvetenskapliga undersökningsmetoder och lär sig att dra slutsatser samt rapportera och tillämpa sin kunskap. I enlighet med målen för biologiundervisningen utvecklas förmågan att reflektera över värdeval genom upplevelser, erfarenheter och praktiskt arbete. Dessutom utvecklas förmågan att kritiskt granska fenomen och olika informationskällor. Handledning, differentiering och stöd i biologi i årskurs 7 9 Med tanke på målen för biologiundervisningen är det viktigt att handleda eleverna att göra iakttagelser och undersökningar självständigt och i grupp samt i olika lärmiljöer. Vid presentation av biologiska fenomen används tydligt språk och riklig grafik. Undersökande lärande, arbete tillsammans, ansvar för det egna arbetet, en fördjupad relation till naturen och koppling till tidigare kunskap stödjer elevernas tillväxt och

2 utveckling och ökar glädjen i lärandet. Differentiering kan genomföras i gemensamma undersökningsuppgifter, där eleverna kan ha olika roller och avancera i egen takt till olika nivåer av tänkande. Bedömning av elevens lärande i biologi i årskurs 7 9 Vid inledningen av studierna presenteras innehållet, målen och bedömningsgrunderna för eleverna. Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna stödjer elevernas motivation, utvecklar forskningsfärdigheterna och hjälper dem att hitta sina styrkor. Eleverna ska få veta hur lärandet framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen. Med hjälp av respons uppmuntras eleverna att agera aktivt och ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina biologikunskaper i praktiken. I bedömningen ska eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på såväl elevens teoretiska kunskaper som biologiska färdigheter i olika undervisningssituationer och lärmiljöer. Läraren iakttar elevens förmåga att göra observationer, samla in, bearbeta, tolka, utvärdera och presentera olika slags material. Vidare bedöms förmågan att använda utrustning som är typisk för biologin, digitala verktyg samt förmågan att genomföra små experiment och undersökningar i och utanför skolan. Syftet med bedömningen och responsen är att utveckla elevernas arbetsfärdigheter. Slutbedömningen infaller det läsår då biologi upphör att vara ett gemensamt läroämne för alla. Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleven har uppnått målen för lärokursen i biologi när studierna avslutas. Slutvitsordet bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de nationella kriterierna för slutbedömningen i biologi. Elevens kunskaper i biologi utvecklas i allmänhet inom de olika målområdena ända till lärokursens slut. I slutvitsordet ska alla nationella kriterier för slutbedömningen beaktas, oberoende av i vilken årskurs målet i fråga fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åtta (8) om hen i genomsnitt visar den kompetens som kriterierna förutsätter. Om vitsordet åtta överskrids inom något kompetensområde, kan detta kompensera en svagare prestation inom något annat delområde. Läroämnets särskilda uppgift: Öka elevens naturkännedom och intresse för naturen och den egna miljön. Helhetsskapande undervisning i biologi Studierna i biologi baserar sig på forskning i olika fenomen. De årskursvisa kursinnehållen baserar sig på mångsidiga biologiska helheter som undersöks på många olika sätt. Biologistudierna möjliggör ämnesövergripande lärande. Flera andra läroämnen innehåller teman som kan integreras i biologiundervisningen. Biologi årskurs 7 Mål för undervisningen Kompetens som målet anknyter till Innehåll som anknyter till målen Biologisk kunskap och förståelse M1 Multilitteracitet (K4) Bekanta sig med

3 Hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt att jämföra olika ekosystem och identifiera arter. M2 Hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att förstå organismsamhällets struktur. Kompetensen utvecklas med hjälp av biologiska texter, bilder, annan grafik och aktuella händelser samt olika inlärningsmiljöer. Eleven utför och rapporterar mindre forskningsprojekt. Digital kompetens (K5) Eleven utnyttjar artkännedomsprogram, lär känna olika arter och jämför strukturer. Eleven gör presentationer och producerar texter med beaktande av källkritik. Multilitteracitet (K4) Kompetensen utvecklas med hjälp av biologiska texter, bilder, annan grafik och aktuella händelser samt olika inlärningsmiljöer. Eleven utför och rapporterar mindre forskningsprojekt. Digital kompetens (K5)Eleven utnyttjar artkännedomsprogram, lär känna olika arter och jämför strukturer. Eleven gör presentationer och producerar texter med beaktande av källkritik. naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. M3 Multilitteracitet (K4)

4 Handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer och att förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens mångfald. M4 Hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution. Biologiska färdigheter Kompetensen utvecklas med hjälp av biologiska texter, bilder, annan grafik och aktuella händelser samt olika inlärningsmiljöer. Eleven utför och rapporterar mindre forskningsprojekt. till en hållbar framtid (K7) Utveckla elevens vilja att påverka sin närmiljö och elevens relation till naturen genom naturexkursioner. Väcka respekt för den egna närmiljön. Förmåga att tänka och lära sig (K1) biologi som läroämne och hur det studeras. Det är viktigt att förstå och studera orsak och verkan. Klassificering av växter och djur övas. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin.

5 M7 Hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande och att förstå samband mellan orsak och verkan. M8 Handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt kommunikationsteknologi Förmåga att tänka och lära sig (K1) biologi som läroämne och hur det studeras. Det är viktigt att förstå och studera orsak och verkan. Klassificering av växter och djur övas. Förmåga att tänka och lära sig (K1) biologi som läroämne och hur det studeras. Det är viktigt att förstå och studera orsak och verkan. Klassificering av växter och djur övas. Digital kompetens (K5): Eleven utnyttjar artkännedomsprogram, lär känna olika arter och jämför strukturer. Eleven gör presentationer och producerar texter med beaktande av källkritik. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin.

6 M9 Vägleda eleven att sammanställa en samling organismer och att odla växter för att förstå biologiska fenomen. M10 Handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan. Digital kompetens (K5): Eleven utnyttjar artkännedomsprogram, lär känna olika arter och jämför strukturer. Eleven gör presentationer och producerar texter med beaktande av källkritik. Kompetens för arbetslivet och entrepenörsskap (K6) Eleven övar sig att arbeta individuellt och tillsammans med andra samt att fungera systematiskt och långsiktigt. Eleven tar ansvar för att slutföra processer. till en hållbar framtid (K7)Utveckla elevens vilja att påverka sin närmiljö och elevens relation till naturen genom naturexkursioner. Väcka respekt för den egna närmiljön. Förmåga att tänka och lära sig (K1) biologi som läroämne och hur det studeras. Det är viktigt att förstå och studera orsak och verkan. Klassificering av växter och djur övas. Digital kompetens (K5) Eleven utnyttjar artkännedomsprogram, lär känna olika arter och jämför strukturer. Eleven gör presentationer och producerar texter med beaktande av källkritik. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi.

7 evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. Attityder och värderingar M12 Inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet. till en hållbar framtid (K7) Utveckla elevens vilja att påverka sin närmiljö och elevens relation till naturen genom naturexkursioner. Väcka respekt för den egna närmiljön. Bekanta sig med naturvetenskaplig forskning och odling av växter från frön. och funktion I4 Vad är liv? Studier av olika celler och cellorganeller. Genomgång av cellfunktioner, t.ex. cellandning och fotosyntes. Eleven lär sig biologiskt tänkande, klassificering och organismernas byggnad samt jämförande anatomi. evolutionens grundbegrepp och evolutionsteorin. Biologi årskurs 8 Mål för undervisningen Kompetens som målet anknyter till Innehåll som anknyter till målen Biologisk kunskap och förståelse M1 Hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt att jämföra olika ekosystem och identifiera arter. Multilitteracitet (K4) Kompetensen utvecklas med hjälp av biologiska texter, bilder, annan grafik och aktuella händelser samt olika inlärningsmiljöer. Eleven utför och rapporterar mindre forskningsprojekt samt tolkar miljöns tillstånd. Digital kompetens (K5): Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön:

8 Eleven utnyttjar artkännedomsprogram vid skapande av biologiska samlingar: olika arter och jämför deras anatomi. Informationsoch kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. M2 Hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att förstå organismsamhällets struktur. M3 Handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer och att förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens mångfald. Multilitteracitet (K4) Kompetensen utvecklas med hjälp av biologiska texter, bilder, annan grafik och aktuella händelser samt olika inlärningsmiljöer. Eleven utför och rapporterar mindre forskningsprojekt samt tolkar miljöns tillstånd. Digital kompetens (K5)Eleven utnyttjar artkännedomsprogram vid skapande av biologiska samlingar: Eleven bekantar sig med olika arter och jämför deras anatomi. Informations- och kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. Multilitteracitet (K4) Kompetensen utvecklas med hjälp av biologiska texter, bilder, annan grafik och aktuella händelser samt olika inlärningsmiljöer. Eleven utför och rapporterar mindre forskningsprojekt samt tolkar miljöns tillstånd. till en hållbar framtid (K7): Skogens mångfald och en hållbar användning av dess resurser. Elevens relation till naturen stärks. Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion:

9 Elevernas relation till och känsla för naturen ökas genom naturexkursioner. Elevernas möjligheter att påverka sin egen närmiljö och miljön i en vidare bemärkelse utvidgas. Skogens betydelse för Finland behandlas. Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. Skogens mångfald och en hållbar användning av dess resurser. Elevens relation till naturen stärks. Biologiska färdigheter M7 Hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande och att förstå samband mellan orsak och verkan. M8 Handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt Förmåga att tänka och lära sig (K1) Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan. Inlärningsprocessen synliggörs. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande samt att värdera ny kunskap. Förmåga att tänka och lära sig (K1) Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan. Inlärningsprocessen synliggörs. Man studerar skogsekosystem genom artkännedom, genom att upprätta biologiska samlingar och genom att göra naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. Skogens mångfald och en hållbar användning av dess resurser. Elevens relation till naturen stärks. Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier.

10 kommunikationsteknologi M9 Vägleda eleven att sammanställa en samling organismer och att odla växter för att förstå biologiska fenomen. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande samt att värdera ny kunskap. Digital kompetens (K5) Eleven utnyttjar artkännedomsprogram vid skapande av biologiska samlingar: olika arter och jämför deras anatomi. Informationsoch kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. Digital kompetens (K5) Eleven utnyttjar artkännedomsprogram vid skapande av biologiska samlingar: olika arter och jämför deras anatomi. Informationsoch kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. Kompetens för arbetslivet och entrepenörsskap (L6) Eleven övar sig att arbeta individuellt och tillsammans med andra samt att fungera systematiskt och långsiktigt. uppgifter relaterade till skogs- och naturbranschen. Eleven tar ansvar för att slutföra processer. till en hållbar framtid (K7) Elevernas relation till och känsla för naturen ökas genom naturexkursioner. Elevernas möjligheter att påverka sin egen närmiljö och miljön i en vidare bemärkelse utvidgas. Skogens betydelse för Finland behandlas. Skogens betydelse för Finland behandlas. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. Skogens mångfald och en hållbar användning av dess resurser. Elevens relation till naturen stärks.

11 M10 Handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan. Attityder och värderingar M12 Inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet. Förmåga att tänka och lära sig (K1) Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan. Inlärningsprocessen synliggörs. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande samt att värdera ny kunskap. Digital kompetens (K5) Eleven utnyttjar artkännedomsprogram vid skapande av biologiska samlingar: olika arter och jämför deras anatomi. Informationsoch kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. till en hållbar framtid (K7) Elevernas relation till och känsla för naturen ökas genom naturexkursioner. Elevernas möjligheter att påverka sin egen närmiljö och miljön i en vidare bemärkelse utvidgas. Skogens betydelse för Finland behandlas. Skogens betydelse för Finland behandlas. Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes. Skogens mångfald och en hållbar användning av dess resurser. Elevens relation till naturen stärks. Eleven studerar skogsekosystem genom artkännedom, biologiska samlingar och genom naturvetenskapliga studier. I2 Exkursioner i naturen och närmiljön: Exkursioner i närmiljön. och funktion: Eleven studerar skogstyper, näringsvävar och ekosystemets diversitet samt repeterar fotosyntes.

12 Skogens mångfald och en hållbar användning av dess resurser. Elevens relation till naturen stärks. Biologi årskurs 9 Mål för undervisningen Kompetens som målet anknyter till Innehåll som anknyter till målen Biologisk kunskap och förståelse M2 Hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att förstå organismsamhällets struktur. M3 Handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer och att förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens mångfald. Multilitteracitet (K4) Utveckling av multilitteracitet, t.ex. genom att läsa och tolka texter och grafik om anatomi och fysiologi samt behandla aktuella ämnen. Digital kompetens (K5) Informations- och kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. Multilitteracitet (K4) Eleven lär sig argumentera och debattera. I undervisningen använder man texter, insändare, referat och aktuella texter med innehåll relevant för eleven. till en hållbar framtid (K7) Elevens relation till naturen och vilja att påverka sin närmiljö utvecklas genom naturexkursioner. möjligheter att påverka utvecklingen av sin Studier av den egna kroppen (lungkapacitet, blodtryck, blodgrupper). I5 Människan: Studier i genetik, repetition av djurcellens uppbyggnad och funktion, cellandningen, studier av kroppens anatomi och fysiologi samt förstärka det biologiska tänkandet. Utredning av närmiljöns tillstånd och miljöproblem. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av

13 närmiljö och handleds att förstå globalt ansvar. kommunikationsteknologi. M4 Hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution. M5 Hjälpa eleven att förstå människans utveckling och kroppens grundläggande funktioner. M6 Vägleda eleven att bedöma förändringar i naturen och människans påverkan på miljön samt att förstå betydelsen av ekosystemtjänster Förmåga att tänka och lära sig (K1): Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan. Eleverna leds att studera fenomen ur olika synvinklar och att kritiskt betrakta sitt eget lärande. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande, att utmana sig själv och att skapa ny kunskap. De uppmuntras också att uppskatta inlärning av ny kunskap. Vardagskompetens (K3) den egna kroppen och dess egenskaper. Eleven blir medveten om sina möjligheter att påverka sin hälsa och framtid Multilitteracitet (K4) Eleven lär sig argumentera och debattera. I undervisningen använder man texter, insändare, referat och aktuella texter med innehåll relevant för eleven. till en hållbar framtid (K7): Elevens relation till naturen och vilja att påverka sin närmiljö utvecklas. möjligheter att påverka utvecklingen av sin närmiljö och handleds att förstå globalt ansvar. Studier av den egna kroppen (lungkapacitet, blodtryck, blodgrupper) I5 Människan: Studier i genetik, repetition av djurcellens uppbyggnad och funktion, cellandningen, studier av kroppens anatomi och fysiologi samt förstärka det biologiska tänkandet. I5 Människan: Studier i genetik, repetition av djurcellens uppbyggnad och funktion, cellandningen, studier av kroppens anatomi och fysiologi samt förstärka det biologiska tänkandet. Utredning av närmiljöns tillstånd och miljöproblem. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av

14 kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder. Biologiska färdigheter M7 Hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande och att förstå samband mellan orsak och verkan. Förmåga att tänka och lära sig (K1) Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan i en föränderlig miljö. Eleverna handleds att studera fenomen ur olika synvinklar och kritiskt betrakta sina val och deras möjliga följder. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande, att utmana sig själva och att skapa och uppskatta ny kunskap. Studier av den egna kroppen (lungkapacitet, blodtryck, blodgrupper) Utredning av närmiljöns tillstånd och miljöproblem. I5 Människan: Studier i genetik, repetition av djurcellens uppbyggnad och funktion, cellandningen, studier av kroppens anatomi och fysiologi samt förstärka det biologiska tänkandet. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder.

15 M8 Handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt kommunikationsteknologi M10 Handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan. Förmåga att tänka och lära sig (K1) Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan i en föränderlig miljö. Eleverna handleds att studera fenomen ur olika synvinklar och kritiskt betrakta sina val och deras möjliga följder. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande, att utmana sig själva och att skapa och uppskatta ny kunskap. Digital kompetens (K5) Informations- och kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap. Förmåga att tänka och lära sig (K1)Eleven gör observationer och undersöker och förstår samband mellan orsak och verkan i en föränderlig miljö. Eleverna handleds att studera fenomen ur olika synvinklar och kritiskt betrakta sina val och deras möjliga följder. Eleverna inspireras till vetenskapligt och kreativt tänkande, att utmana sig själva och att skapa och uppskatta ny kunskap. Digital kompetens (K5) Informations- och kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap och för att ta fram aktuell miljöinformation. Informations- och Studier av den egna kroppen (lungkapacitet, blodtryck, blodgrupper) I5 Människan: Studier i genetik, repetition av djurcellens uppbyggnad och funktion, cellandningen, studier av kroppens anatomi och fysiologi samt förstärka det biologiska tänkandet. Studier av den egna kroppen (lungkapacitet, blodtryck, blodgrupper) Utredning av närmiljöns tillstånd och miljöproblem. I5 Människan: Studier i genetik, repetition av djurcellens uppbyggnad och funktion, cellandningen, studier av kroppens anatomi och fysiologi samt förstärka det biologiska tänkandet. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska

16 kommunikationsteknologi möjliggör kritisk granskning av globala teman. val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder. M11 Uppmuntra eleven att tillämpa kunskaper och färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i samhällsdebatten och - beslutsfattandet Attityder och värderingar Kulturell och kommunikativ kompetens (L2): Eleven lär sig att presentera och motivera sina egna åsikter och att lyssna på och respektera andras. Man drar nytta av elevernas mångkulturella bakgrund och betonar vår gemensamma humanitet. Vardagskompetens (K3) den egna kroppen och dess egenskaper. Eleven blir medveten om sina möjligheter att påverka sin hälsa och framtid till en hållbar framtid (K7) Elevens relation till naturen och vilja att påverka sin närmiljö utvecklas genom naturexkursioner. möjligheter att påverka utvecklingen av sin närmiljö och handleds att förstå globalt ansvar. Utredning av närmiljöns tillstånd och miljöproblem. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder.

17 M12 Inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet. M13 Vägleda eleven att göra etiskt motiverade val till en hållbar framtid (K7) Elevens relation till naturen och vilja att påverka sin närmiljö utvecklas genom naturexkursioner. möjligheter att påverka utvecklingen av sin närmiljö och handleds att förstå globalt ansvar. till en hållbar framtid (K7) Elevens relation till naturen och vilja att påverka sin närmiljö utvecklas genom naturexkursioner. möjligheter att påverka utvecklingen av sin närmiljö och handleds att förstå globalt ansvar. Utredning av närmiljöns tillstånd och miljöproblem. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder.

18 M14 Inspirera eleven att påverka och bygga en hållbar framtid. Digital kompetens (K5) Informations- och kommunikationsteknologi används vid kunskapsinsamling och för redovisning av inhämtad kunskap och för att ta fram aktuell miljöinformation. Informations- och kommunikationsteknologi möjliggör kritisk granskning av globala teman. till en hållbar framtid (K7) Elevens relation till naturen och vilja att påverka sin närmiljö utvecklas genom naturexkursioner. möjligheter att påverka utvecklingen av sin närmiljö och handleds att förstå globalt ansvar. Människans inverkan på miljön, grundprinciperna för en hållbar livsstil, betydelserna av etiska val, djurens rättigheter, naturens mångfald och vård av denna, fördjupning av naturvetenskapligt tänkande, förståelse av aktuella miljöproblem och rapportering av dessa med hjälp av kommunikationsteknologi. Östersjöns situation genom mångsidiga studiemetoder. Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen efter avslutad lärokurs i biologi Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt att jämföra olika ekosystem och identifiera arter M2 hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att förstå organismsamhällets struktur I1-I4, I6 I1 I5 Uppfattning om grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar Uppfattning om organismsamhällets struktur samt organismers struktur och livsfunktioner Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta Eleven kan beskriva grundstrukturen i skogsekosystemet och hur det fungerar. Eleven identifierar olika ekosystem och arter i deras näringsväv. Eleven kan beskriva mångfaldens betydelse för ekosystemens funktion och reflektera över betydelsen av hållbar användning av skogarna för organismerna och människan. Eleven kan beskriva principerna för klassificering inom organismsamhället, kan benämna organismers struktur och beskriva deras livsfunktioner.

19 M3 handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer och att förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens mångfald M4 hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution M5 hjälpa eleven att förstå människans utveckling och kroppens grundläggande funktioner M6 vägleda eleven att bedöma förändringar i naturen och människans påverkan på miljön samt att förstå betydelsen av ekosystemtjänster Biologiska färdigheter M7 hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande I1 I4, I6 Uppfattning om organismers anpassningsförmåga och livsmiljöernas mångfald I1, I4, I5 Förmåga att uppfatta grundprinciperna för ärftlighet och evolution I5 I6 Uppfattning om människokroppens uppbyggnad och hur den fungerar Förmåga att observera förändringar i naturen I1 6 Förmåga att tänka naturvetenskapligt Eleven kan jämföra släktskapet mellan olika organismgrupper utgående från deras strukturella och funktionella anpassning samt känna igen, klassificera och jämföra grupper av organismer. Eleven kan göra observationer om arters förekomst och kan beskriva deras anpassning till olika livsmiljöer. Eleven identifierar typiska organismer i närmiljön och förstår deras betydelse för naturens mångfald. Eleven förstår och kan beskriva arvsmassans och miljöns påverkan i organismernas individutveckling. Eleven kan beskriva hur livet och naturens mångfald har utvecklats som ett resultat av evolution. Eleven kan beskriva människokroppens grundläggande uppbyggnad och livsfunktioner och redogöra för huvudprinciperna för människans tillväxt och utveckling. Eleven kan i sin egen närmiljö göra observationer och mindre undersökningar av naturliga förändringar och förändringar som orsakats av människan i naturmiljön. Eleven förstår att jordens naturresurser är begränsade, förstår betydelsen av ekosystemtjänster och känner till grunderna för en hållbar livsstil samt allemansrätten och vilka skyldigheter den innebär. Eleven kan ställa förnuftiga frågor om naturen och

20 och att förstå samband mellan orsak och verkan M8 handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt kommunikationsteknologi M9 vägleda eleven att sammanställa en samling organismer och att odla växter för att förstå biologiska fenomen M10 handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan M11 uppmuntra eleven att tillämpa kunskaper och färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i samhällsdebatten och -beslutsfattandet Attityder och värderingar M12 inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för I1 I5 I1 I4, I6 I1 I6 I6 Förmåga att använda teknik samt utrustning som behövs vid biologisk undersökning Förmåga att samla organismer och odla växter experimentellt Förmåga att genomföra en biologisk undersökning Förmåga att tillämpa biologiska kunskaper och färdigheter i vardagen I1 6 Uppfattning om betydelsen av miljömedvetenhet och naturfenomen, använda grundläggande biologiska begrepp och undersökningsoch informationssökningsmetoder. Eleven kan presentera välgrundade naturvetenskapliga uppfattningar och slutsatser. Eleven kan arbeta tryggt och målinriktat i laboratorium och i fält. Eleven kan använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt kommunikationsteknologi på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan enligt anvisningar sammanställa ett traditionellt eller digitalt herbarium eller en annan digital samling av organismer. Eleven genomför ett odlingsexperiment under handledning. Eleven kan observera och registrera den information som hen införskaffat i laboratorium och i fält. Eleven kan ställa upp hypoteser, under handledning göra en småskalig biologisk undersökning och rapportera om resultaten. Eleven kan beskriva hur biologiska kunskaper och färdigheter kan utnyttjas i vardagen och i samhället samt motivera sina åsikter med hjälp av sina kunskaper i biologi. Eleven deltar i projekt som värnar om närmiljön genom att delta i genomförandet och rapporteringen. Eleven kan med hjälp av exempel motivera hur man

21 naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet M13 vägleda eleven att göra etiskt motiverade val M14 inspirera eleven att påverka och bygga en hållbar framtid I6 I6 människans förhållande till naturen Förmåga att reflektera över etiska frågor Kunskaper och färdigheter i att bygga en hållbar framtid agerar på ett hållbart sätt i naturen för att bevara naturens mångfald. Eleven kan utnyttja biologiska kunskaper och färdigheter för att bedöma ansvarsfrågor i anknytning till människa och miljö och kan ange motiveringar för etiskt hållbara val. Eleven kan beskriva hur man agerar för att bygga en hållbar framtid.

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 BIOLOGI Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i biologi. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa

Läs mer

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag 1 BIOLOGI Läroämnets uppdrag Biologiundervisningens uppdrag är att hjälpa eleven förstå livet och dess utveckling, utöka elevens naturkännedom och hjälpa eleven förstå hur ekosystemet fungerar och människans

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Geografi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

KEMI. Läroämnets uppdrag

KEMI. Läroämnets uppdrag 1 KEMI Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i kemi är att stöda eleven i naturvetenskapligt tänkande samt i att skapa sig en världsbild. Undervisningen i kemi hjälper också eleven att förstå betydelsen

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i huslig ekonomi är att stödja eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter,

Läs mer

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9 HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att sporra eleverna att utvecklas till ansvarsfulla och okratiska

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag 1 RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande hos eleverna. Undervisningen

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag 1 SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera slöjdprocessen på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

FYSIK. Läroämnets uppdrag

FYSIK. Läroämnets uppdrag FYSIK Läroämnets uppdrag Undervisningen i fysik har som uppgift att stöda utvecklingen av elevens naturvetenskapliga tänkande och världsbild. Fysikundervisningen hjälper eleven att förstå betydelsen av

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

OMGIVNINGSLÄRA. Läroämnets uppdrag

OMGIVNINGSLÄRA. Läroämnets uppdrag OMGIVNINGSLÄRA Läroämnets uppdrag Omgivningslära är ett läroämne som integrerar undervisningen i biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen omfattar perspektivet för hållbar utveckling.

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6 RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Engelska A2 årskurs 7-9

Engelska A2 årskurs 7-9 Engelska A2 årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6 FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2 6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Bildkonst årskurserna 7 9

Bildkonst årskurserna 7 9 Bildkonst årskurserna 7 9 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En

Läs mer

Omgivningslära årskurs 3-6

Omgivningslära årskurs 3-6 Omgivningslära årskurs 3-6 Läroämnets uppdrag I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen ska omfatta perspektivet för hållbar utveckling.

Läs mer

Gun Oker-Blom 1

Gun Oker-Blom 1 Läroplanen som verktyg för en helhetsskapande skola; med fokus på gymnasiet Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen Nordiskt skolledarseminarium 28.1. 2016 28.1.2016 Gun Oker-Blom 1 Upplägg Läroplanen och

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Läroämnets uppdrag Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1 2 Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 1 2

Läroämnets uppdrag Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1 2 Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 1 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MUSIK I ÅRSKURS 2 Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen

Läs mer

Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan

Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan I all undervisning är en strävan efter hållbar utveckling en grundpelare. Inom området hållbar utveckling kan alla läroämnen integreras, men trots detta

Läs mer

Livets myller Ordning i myllret

Livets myller Ordning i myllret LIVETS MYLLER ORDNING I MYLLRET Livets myller Ordning i myllret Hur kommer det sig att vetenskapsmännen ändrar sig hela tiden när det gäller hur organismerna är släkt med varandra och hur de ska delas

Läs mer

Ekologi Så fungerar naturen

Ekologi Så fungerar naturen EKOLOGI SÅ FUNGERAR NATUREN Ekologi Så fungerar naturen Är djur till någon nytta för växterna? Motivera. Elevboken, Förstår du?, uppgift 2, sida 115. Utvecklar förmåga Använda kunskaper i biologi för att

Läs mer

5.10 Kemi. Mål för undervisningen

5.10 Kemi. Mål för undervisningen 5.10 Kemi Undervisningen i kemi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. Undervisningen ska ge de studerande

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt 1 ELEVHANDLEDNING ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande

Läs mer

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, BIOLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

NYA PI OCH LÄROPLANSGRUNDERNA

NYA PI OCH LÄROPLANSGRUNDERNA NYA PI OCH LÄROPLANSGRUNDERNA Läromedlet Nya Pi för årskurs 7 9 följer den nya läroplanen. Serien erbjuder alla elever utmaningar på deras egen kunskapsnivå och positiva matematikupplevelser. Nya Pi uppmuntrar

Läs mer

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 7-9

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 7-9 RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Att få kunskaper om biologiska sammanhang och intresse för naturen. Ni ska få förståelse för de begrepp som finns inom området Ekologi.

Att få kunskaper om biologiska sammanhang och intresse för naturen. Ni ska få förståelse för de begrepp som finns inom området Ekologi. "Ekologi år 7-8" Eleverna arbetar med de begrepp som tas upp i området Ekologi. De ska få kunskap om några vanliga ekosystem. Vi kommer också att genomföra enklare laborationer och fältstudier samt dokumentera

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6 HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att uppmuntra eleven att bli en ansvarsfull och demokratisk medborgare.

Läs mer

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Arvet och DNA Lokal pedagogisk planering årkurs 9 Syfte Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE Vi önskar att ni i skolorna tar ställning till frågorna i rött. Alla behöver inte göra allt, ni får gärna dela upp arbetet. Svara på det som ni har en åsikt om! KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.8 Lokala

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MUSIK I ÅRSKURSERNA 7-9

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MUSIK I ÅRSKURSERNA 7-9 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MUSIK I ÅRSKURSERNA 7-9 Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande.

Läs mer

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014 Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning Åbo 24.9.2014 Dagens program 9.00-9.10 Välkommen, Camilla Forsberg, CLL 9.10-11.30 Inledning och tillbakablick Frågor som avgörs på lokalnivå Annika Lassus

Läs mer

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras)

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Lokal Pedagogisk Planering i Biologi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin Ämnesområde: Genetik

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 Allmänt Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Bildkonst Läroämnets uppdrag årskurs 1 2 Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur)

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) Syfte Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Hur blir flera bedömningar ett betyg?

Hur blir flera bedömningar ett betyg? Hur blir flera bedömningar ett betyg? Styrdokument Dokumentation Att värdera bedömningars kvalitet Till övervägande del Lärare ska Lärare bör Lärare kan Lärare ska utifrån de nationella kunskapskrav som

Läs mer

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 FRÄMMANDE SPRÅK, B2 - I ÅRSKURS 7 9 Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 Undervisningen i ett valfritt B2-språk inleds i Helsingfors svenska skolor i årskurs 7. B2-språket är det tredje språket

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

Självvärdering. Min mångsidiga kompetens. Carleborgsskolan i Nykarleby. Namn: klass:

Självvärdering. Min mångsidiga kompetens. Carleborgsskolan i Nykarleby. Namn: klass: Självvärdering Min mångsidiga kompetens Carleborgsskolan i Nykarleby Namn: klass: Självvärdering Carleborgsskolan i Nykarleby Till dig som är elev i carleborgsskolan Att växa som människa, att studera

Läs mer

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen 5.20 Bildkonst Undervisningen i bildkonst tar avstamp från ett dynamiskt bildsamhälle i en kulturellt mångskiftande verklighet. Denna utforskas genom att man producerar och tolkar bilder. De studerandes

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 2010/2011 Arbetsområde: Livsformer Utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer

Läs mer

5.7 Biologi. Mål för undervisningen

5.7 Biologi. Mål för undervisningen 5.7 Biologi Gymnasiets biologi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande. Undervisningen ska öka förståelsen för biologins betydelse som byggsten i en naturvetenskaplig världsbild.

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURS 7 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET SLÖJD I ÅRSKURSERNA 7 9

SLÖJD ÅRSKURS 7 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET SLÖJD I ÅRSKURSERNA 7 9 SLÖJD ÅRSKURS 7 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET SLÖJD I ÅRSKURSERNA 7 9 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2 RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer