OMGIVNINGSLÄRA. Läroämnets uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMGIVNINGSLÄRA. Läroämnets uppdrag"

Transkript

1 OMGIVNINGSLÄRA Läroämnets uppdrag Omgivningslära är ett läroämne som integrerar undervisningen i biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen omfattar perspektivet för hållbar utveckling. Undervisningen i omgivningslära stödjer uppbyggandet av elevens förhållande till omgivningen, tillväxt som människa samt utveckling av världsbilden. Syftet med undervisningen i omgivningslära är att vägleda eleven att känna till och förstå naturen och den bebyggda miljön, fenomen som förekommer i dessa, sig själv och andra människor samt betydelsen av hälsa och välbefinnande. Omgivningslärans tvärvetenskapliga grund förutsätter att eleverna vänjer sig vid att hämta, behandla, producera, presentera, bedöma och värdera information i olika situationer. De ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling utgör en väsentlig del av undervisningen i omgivningslära. Det centrala målet med omgivningsläran är att handleda eleverna att förstå hur de val som människorna gör påverkar livet och omgivningen nu och i framtiden. I omgivningsläran bygger man en grund för kunskaperna inom olika fackområden inom ramen för miljö- och naturkunskapsämnen. Målet är att identifiera betydelsen av olika fackområden för miljön, teknologin, det vardagliga livet, människan och för mänsklig verksamhet. För biologins del är det centralt att lära sig att känna till och förstå naturmiljön, människan, livet, dess utveckling och randvillkor på jorden. För geografins del är det viktigt att undersöka den egna närmiljön, olika områden i världen, fenomen som förekommer i dem och hur livet ser ut för de människor som bor i områdena. För fysikens del är det viktigt att stödja förståelsen av naturens grundstrukturer och fenomen och att förklara dessa fenomen med hjälp av information som fås genom experimentella metoder. För kemins del är det centralt att skapa förståelse för ämnens egenskaper, sammansättningar och omvandlingar. För hälsokunskapens del är det viktigt att lära sig att förstå förutsättningarna för hälsa i miljön och den mänskliga verksamheten samt att främja kunskaper som stödjer hälsan, välbefinnandet och säkerheten. Målet med undervisningen är att väcka och fördjupa elevernas intresse för olika fackområden inom omgivningslära. Man stärker den utbildningsmässiga jämlikheten mellan könen genom att erbjuda varje elev mångsidiga möjligheter att bekanta sig med omgivningslärans fackområden samt teknologin i anknytning till dessa. OMGIVNINGSLÄRA I ÅRSKURS 3-6 I årskurs 3 6 kan undervisningen i omgivningslära struktureras i helheter där man granskar den omgivande världen samt eleven och hans eller hennes aktiviteter som samhällsmedlem. Eleven vägleds att identifiera sin egen tillväxt och utveckling. Med hjälp av problemlösnings- och undersökningsuppgifter fördjupar man intresset för fenomen i omgivningen. I slutet av årskurshelheten funderar man också på de olika fackområdenas särdrag. Mål för undervisningen i omgivningslära i årskurs 3-6 Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Betydelse, värderingar, attityder M1 väcka och upprätthålla elevens intresse för omgivningen och studier i omgivningslära samt hjälpa eleven att uppleva att Mångsidig kompetens

2 omgivningslärans olika fackområden är betydelsefulla för honom eller henne och sålunda främja stärkandet av den utbildningsmässiga jämlikheten M2 vägleda och sporra eleven att ställa upp egna mål för sina K1, K7 studier och att arbeta långsiktigt för att uppnå dem samt att identifiera sina egna kunskaper i omgivningslära M3 stödja utvecklingen av miljömedvetenhet hos eleven samt vägleda eleven att agera och påverka i sin närmiljö och - gemenskap för att främja hållbar utveckling och att uppskatta betydelsen av en hållbar utveckling för sig själv och världen K3, K7 Färdigheter i att undersöka och agera M4 uppmuntra eleverna att bilda frågor om olika ämnesområden K1, K7 samt att använda dem som utgångspunkt för undersökningar och annan verksamhet M5 hjälpa eleverna att planera och genomföra små undersökningar, K1, K5 göra observationer och mätningar i mångsidiga lärmiljöer och genom att använda olika sinnen och enkla undersöknings- och mätningsredskap M6 hjälpa eleven att identifiera orsak-verkan-relationer, dra K1, K2, K5 slutsatser utgående från resultaten och presentera sina resultat på olika sätt M7 hjälpa eleven att använda vardagliga teknologiska tillämpningar I2 I6 K2, K3, K5 och förstå deras betydelse och funktionsprinciper samt inspirera eleverna att prova, upptäcka och skapa nytt tillsammans M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina K3 aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att agera på ett säkert, ändamålsenligt, ansvarsfullt sätt som skyddar honom eller henne själv M9 handleda eleven att undersöka och agera samt röra på sig och I2 I6 K3 göra utflykter i naturen och den bebyggda miljön M10 erbjuda eleven möjligheter att i grupp öva på att fungera i olika roller och interaktionssituationer, inspirera eleven att uttrycka sig och lyssna på andra samt stödja elevens förmåga att identifiera, uttrycka och reglera sina känslor K2 Begreppsliga och ämnesområdesmässiga mål M11 vägleda eleven att observera omgivningen, mänsklig verksamhet K1 och fenomen i anslutning till dessa med hjälp av begrepp från omgivningsläran samt att utveckla de egna begreppskonstruktionerna bort från förhandsuppfattningarna så att de bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen M12 vägleda eleven att förstå, använda och göra olika modeller med K1, K5 hjälp av vilka man kan undersöka och tolka människor, miljön och fenomen kring dessa M13 hjälpa eleven att skaffa tillförlitlig information, med K2, K4, K5 motiveringar uttrycka olika synpunkter samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar M14 hjälpa eleven att undersöka naturen och identifiera organismer I1, I3 I6 och livsmiljöer samt hjälpa eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling M15 vägleda eleven till geografiskt tänkande, till att iaktta sin egen I3 I6 K5

3 omgivning och hela världen samt öva sina kartanvändnings- och andra geomediafärdigheter M16 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och teknologin samt bygga en grund för förståelsen av principen för energibevarande M17 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och omvandlingar samt bygga en grund för förståelsen av principen för materiens bevarande M18 vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av de vardagliga hälsovanorna samt livets gång, den individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen (bland annat sexualhälsa) samt uppmuntra eleven att öva och tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen I2, I4 I6 I2, I4 I6 I1 I3, I6 K3 Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 3-6 Innehållet väljs ut så att det stöder målen och utnyttjar de lokala möjligheter som finns. Innehållsområdena utformas till helheter för olika årskurser. I1 Jag som människa: Innehållet väljs så att det kopplas till människans uppbyggnad och centrala livsfunktioner samt till människans tillväxt och utveckling i olika skeden. I innehållet fäster man uppmärksamhet vid aktuella förändringar i ungdomars utveckling och förståelsen av dessa ur både flickors och pojkars synvinkel. Man behandlar sexualitet och fortplantning. Man övar att identifiera signalerna från sin egen kropp och sitt sinne och att bli medveten om sina egna tankar, behov, attityder och värderingar. Man fördjupar sig i delområdena och resurserna inom hälsa, vardagliga hälsovanor, förhindrande av sjukdomar och färdigheter i egenvård. Dessutom övar man att identifiera, uttrycka och reglera känslor. Man identifierar faktorer som stödjer den det egna lärandet inlärningen. I2 Agerande i vardagliga situationer och gemenskaper: Inlärningsuppgifterna och innehållet väljs så att de anknyter till agerande i vardagliga situationer och gemenskaper. Man övar att förklara vardagliga situationer, fenomen och teknologier med begrepp och modeller från olika fackområden. Man undersöker funktionsprinciper för apparater och för olika konstruktioner. Man övar att främja säkerheten och säkerhetsfärdigheterna till exempel på följande delområden: trafik-, brand-, elsäkerhet, olyckor, förgiftningar, rusmedel, förebyggande av mobbning och våld, fysisk och mental integritet samt åtgärder i första hjälpen- och risksituationer. Man övar att fungera i olika gemenskaper och funderar på betydelsen av olika interaktionssituationer och gemenskaper för välbefinnandet. I3 På upptäcktsfärd i den pluralistiska världen: Innehållet väljs så att det anknyter både till naturmiljön och människans verksamhet i Finland, Norden, Europa och andra världsdelar. Genom exempel och aktuella nyheter lär man sig att iaktta världen. Centrala synvinklar är respekten för naturens och kulturers mångfald samt global förståelse och stärkande av ansvaret. I studierna används kartor och andra geomedia på ett mångsidigt sätt. I4 Undersökning av omgivningen: Innehållet väljs så att det omfattar undersökningsuppgifter som härrör till den egna livsmiljön. I livsmiljön fäster man uppmärksamhet vid den levande och icke-levande naturen, den byggda och sociala miljön samt fenomen, material och teknologiska tillämpningar i omgivningen. Med hjälp av uppgifterna övar man de olika skeden som tillämpas då man gör en undersökning. Man undersöker vädret, förändringar i kroppars rörelser, utarbetar under handledning en flora samt undersöker experimentellt växternas tillväxt. Man iakttar också betydelsen av olika miljöer ur ett hälsoperspektiv.

4 I5 Naturens strukturer, principer och kretslopp: Med hjälp av olika material och ämnen granskar man aggregationstillstånd och ämnens egenskaper. Förbränning och vattnets kretslopp utgör grunden för observationerna av principen för ämnets förändringar och bevarade. Genom mätningar av temperaturen, konversion av värmeenergi och energiformer bekantar man sig med principen om energibevarande. Man undersöker ljud- och ljusfenomen. Man fördjupar sig i närrymden, årstiderna, växlingen mellan dag och natt samt jordklotets uppbyggnad. Man bekantar sig med olika livsmiljöer, fotosyntesen, näringskedjan, djurs och växters fortplantning, produktionen av näring och matens vägar samt utnyttjandet av skogen. I6 Bygga en hållbar framtid: Vid valet av innehåll beaktas värnandet om naturens mångfald, klimatförändringen och hur den kan hejdas, hållbar användning av naturresurser, främjandet av hälsa, värnandet om det egna kulturarvet, att bo i en mångkulturell värld samt mänsklighetens välbefinnande nu och i framtiden. Undervisningen planeras så att eleven också förstår hur hans eller hennes egna aktiviteter påverkar honom eller henne själv, andra människor, naturen och samhället. I den egna närmiljön övas miljövänlig verksamhet, delaktighet och påverkan samt omsorg om andra. Mål för läroämnets inlärningsmiljö och arbetssätt i årskurs 3 6 Lärmiljön och arbetssätten väljs utifrån målen med omgivningsläran. Utgångspunkten är elevernas egna erfarenheter av saker, fenomen och händelser som berör människan, miljön, människans verksamhet och vardagen. Målet är att eleven ska tillämpa sina kunskaper och färdigheter i sitt eget liv. I valet av arbetssätt och lärmiljöer beaktas funktionalitet, växelverkan, erfarenhets- och upplevelseaspekten samt omgivningslärans tvärvetenskapliga grund. Målet är att man som lärmiljö utöver klassgemenskapen och - utrymmet även ska använda den närliggande naturen och bebyggda miljön, olika gemenskaper och situationer av växelverkan, informations- och kommunikationsteknologiska miljöer samt samarbetspartners verksamhetsmiljöer, såsom natur- och miljöskolor, center för lägerskolor, muséer och vetenskapscenter. Med tanke på målen med omgivningsläran är det centralt att i valet av arbetssätt hjälpa eleverna att undersöka ensamma och tillsammans och att fundera på olika synvinklar. Genom att få eleverna att aktivt arbeta med det fenomen, tema eller aktuella problem som studeras stödjer man inlärningen enligt omgivningslärans mål. Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 3-6 Med tanke på omgivningslärans mål är det viktigt att vägleda och stödja eleverna att mångsidigt använda olika studiesätt. Handledning och stöd behövs särskilt för att eleven ska kunna agera på ett sätt som är tryggt och beaktar andra i olika lärmiljöer. I valet av undervisning och arbetssätt beaktas elevernas tidigare kunskaper och färdigheter samt specialbehov i anslutning till utveckling, livssituation och kultur. Eleverna styrs att respektera allas rätt till integritet i fråga om personliga saker som gäller en själv. Ett undersökande arbetssätt och övningar på olika nivåer av tankeförmåga kan stödja differentiering enligt individuella behov. Handledning och stöd, val av arbetssätt samt erfarenheter av att lyckas förstärker elevens självbild i omgivningslära trots eventuella inlärningssvårigheter. Eleven ges även möjlighet till fördjupning och lugn. Bedömning av elevens inlärning i läroämnet i årskurs 3-6 Mångsidig bedömning stödjer indelningen av de saker man ska lära sig i helheter med egna mål och bedömningsgrunder. I undersökningar och projekt koncentrerar man sig på att utvärdera endast några delområden enligt de mål som ställts upp. Eleven handleds i att identifiera sina egna förhandskunskaper, färdigheter och -uppfattningar. Man styr arbetets framskridande med hjälp av konstruktiv respons, frågor och konkreta utvecklingsförslag. Positiv respons och uppmuntran stödjer i synnerhet utvecklingen av undersökningsfärdigheterna och motivationen. Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att visa sina kunskaper. Bedömningen grundar sig förutom på olika resultat även på förståelsen av arbetet och diskussioner. Utöver innehållet bedöms uppfattningen av vad som är väsentligt, informationssökning och

5 tydligheten i framställningen. I slutet av helheten bedöms hur väl de uppställda målen uppnåtts. Eleverna övar sig i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov samt att uppmuntra varandra i inlärningen. I bedömningen uppmärksammas att föremålen för bedömningen är inte elevens värderingar, attityder, hälsobeteende, socialitet, temperament eller andra personliga egenskaper. Då läraren ger en verbal bedömning eller ett vitsord i omgivningslära för läsårsbetyget bedömer han eller hon elevens kunnande i relation till de mål som ställts upp i den lokala läroplanen. Då läraren bedömer elevens kunnande för läsårsbetyget för årskurs 6 använder han eller hon nationella bedömningskriterier i omgivningslära. Bedömningskriterierna kan även utnyttjas i bedömningen i de lägre årskurserna. För att framskrida i sina studier är det centralt att besitta färdigheter i att undersöka och agera samt även kunskaper om fackområdena.

6 Bedömningskriterier för att i slutet av årskurs 6 få omdömet "goda kunskaper"/vitsordet åtta i läroämnet Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i omgivningslära Betydelse, värderingar, attityder M1 väcka och upprätthålla elevens intresse för omgivningen och studier i omgivningslära samt hjälpa eleven att uppleva att omgivningslärans olika fackområden är betydelsefulla för honom eller henne och sålunda främja stärkandet av den utbildningsmässiga jämlikheten M2 vägleda och sporra eleven att ställa upp egna mål för sina studier och att arbeta långsiktigt för att uppnå dem samt att identifiera sina egna kunskaper i omgivningslära M3 stödja utvecklingen av miljömedvetenhet hos eleven samt vägleda eleven att agera och påverka i sin närmiljö och - gemenskap för att främja hållbar utveckling och att uppskatta betydelsen av en hållbar utveckling för sig själv och världen Färdigheter i att undersöka och agera M4 uppmuntra eleverna att utforma frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som utgångspunkt för undersökningar och annan verksamhet M5 hjälpa eleverna att planera och genomföra små undersökningar, göra observationer och mätningar i mångsidiga lärmiljöer och genom att använda olika sinnen och enkla undersöknings- och mätningsredskap M6 hjälpa eleven att identifiera orsak-verkan-relationer, dra slutsatser utgående från resultaten och presentera sina resultat på olika sätt Utveckling av intresse och motivation Målinriktat arbete och att lära sig inlärning Kunskaper och färdigheter i hållbar utveckling Att utforma frågor Färdigheter i att undersöka: planering, observation och mätningar Färdigheter i att undersöka: att dra slutsatser och presentera resultaten Kunskap som krävs för omdömet bra /vitsordet åtta Utvecklingen av intresse och motivation påverkar inte bedömningen eller vitsordet. Eleven övar att ställa upp egna mål och arbetar för att uppnå gemensamma mål. Eleven kan beskriva olika sätt att värna om närmiljön och gemenskaper samt fungerar enligt anvisningar i påverkningsprojekt som planerats tillsammans. Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter utforma frågor som anknyter till ämnet och som man tillsammans kan utveckla till utgångspunkter för undersökningar och andra aktiviteter. Eleven planerar en liten undersökning tillsammans med andra. Eleven genomför undersökningen enligt anvisningarna, observerar, mäter och dokumenterar resultaten. Eleven övar att identifiera orsakverkan-relationer och drar slutsatser utgående från resultaten. Eleven kan presentera sina resultat på ett tydligt sätt.

7 M7 hjälpa eleven att använda vardagliga teknologiska tillämpningar och förstå deras betydelse och funktionsprinciper samt inspirera eleverna att prova, upptäcka och skapa nytt tillsammans I2 I6 Teknologiskt kunnande och samarbete i teknologisk problemlösning Eleven kan beskriva funktionsprinciperna för vissa vardagliga teknologiska tillämpningar samt funderar över deras betydelse. Eleven samarbetar med andra med experiment och uppfinningar. M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att agera på ett säkert, ändamålsenligt, ansvarsfullt sätt som skyddar honom eller henne själv M9 handleda eleven att undersöka och agera samt röra på sig och göra utflykter i naturen och den bebyggda miljön M10 erbjuda eleven möjligheter att i grupp öva på att fungera i olika roller och interaktionssituationer, inspirera eleven att uttrycka sig och lyssna på andra samt stödja elevens förmåga att identifiera, uttrycka och reglera sina känslor Begreppsliga och ämnesområdesmässiga mål M11 vägleda eleven att observera omgivningen, mänsklig verksamhet och fenomen i anslutning till dessa med hjälp av begrepp från omgivningsläran samt att utveckla de egna begreppskonstruktionerna bort från förhandsuppfattningarna så att de bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen M12 vägleda eleven att förstå, använda och göra olika modeller med hjälp av vilka man kan undersöka och tolka människor, miljön och fenomen kring dessa I2 I6 Främjande av säkerhet och säkerhetsfärdighe ter Att undersöka och fungera i miljön Utveckling av interaktionsfärdig heter och identifiering och reglering av känslor Användning av begrepp Använda modeller Eleven iakttar välbefinnande och säkerhet. Eleven känner till och kan tillämpa säkerhetsanvisningar och ändamålsenliga tillvägagångssätt i vardagen och i olika risk- och nödsituationer samt funderar på bakgrunden till dessa. Eleven kan fungera, röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön enligt anvisningar. Eleven kan under handledning göra undersökningar i miljön både ensam och i grupp. Eleven identifierar och kan genom exempel beskriva verksamhetsmodeller för hur man fungerar i grupp, beter sig artigt samt uttrycker och reglerar känslor och övar sig i att tillämpa dem i olika roller i en grupp. Eleven kan beskriva miljön, mänsklig verksamhet och fenomen kopplade till dessa med egna ord och centrala begrepp inom omgivningslära och olika fackområden. Eleven kan koppla ihop begrepp på ett logiskt sätt. Eleven kan använda och tolka olika konkreta modeller (till exempel människans organism) och övar också att använda abstrakta modeller (till exempel vattnets kretslopp, jordens och månens rörelser).

8 M13 hjälpa eleven att hämta tillförlitlig information, med motiveringar uttrycka olika synpunkter samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar M14 hjälpa eleven att undersöka naturen och identifiera organismer och livsmiljöer samt hjälpa eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling M15 vägleda eleven till geografiskt tänkande, till att iaktta sin egen omgivning och hela världen samt öva sina kartanvändnings- och andra geomediafärdigheter M16 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och teknologin samt bygga en grund för förståelsen av principen för energibevarande M17 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och omvandlingar samt bygga en grund för förståelsen av principen för materiens bevarande M18 vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av de vardagliga hälsovanorna samt livets gång, den individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen (bland annat sexualhälsa) samt uppmuntra eleven att öva och tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen Uttryckande av åsikter och kritisk läsförmåga I1, I3 I6 Fackområdet biologi: Undersökning av naturen, identifiering av organismer och livsmiljöer, människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling I3 I6 Fackområdet geografi: Iakttagelser av jordklotet, kartoch andra geomediafärdigh eter I2, I4 I6 Fackområdet fysik: Undersökning, beskrivning och förklaring av fysikaliska fenomen I2, I4 I6 Fackområdet kemi: Undersökning, beskrivning och förklaring av kemiska fenomen I1 I3, I6 Fackområdet hälsokunskap: Kännedom om delområden inom hälsa och vardagliga hälsovanor samt reflektion över deras betydelse, identifiering och Eleven kan använda olika informationskällor och identifiera tillförlitliga informationskällor. Eleven kan motivera sina åsikter och identifiera skillnader i synvinklar. Eleven iakttar och undersöker naturen, identifierar de vanligaste växtarterna och de livsmiljöer som är typiska för dem. Eleven utarbetar under handledning en liten flora, kan experimentellt undersöka växternas tillväxt ensam och tillsammans med andra samt kan i huvuddrag beskriva människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling. Eleven identifierar olika regionala nivåer, strukturerar sin egen omgivning, iakttar de områden som studerats och kartbilden av hela jordklotet samt förstår den regionala mångfalden på jordklotet. Eleven kan använda kartor och andra geomediakällor i informationssökning och presentationer. Eleven kan undersöka och beskriva enkla fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och teknologin samt övar på att förklara dem. Eleven kan använda energi-, kraft- och rörelsebegrepp i vardagliga situationer och känner till principen för energibevarande. Eleven kan undersöka och beskriva aggregationstillstånd och egenskaper hos bekanta ämnen samt övar på att förklara dem. Eleven identifierar principen för materiens bevarande till exempel i vattnets kretslopp eller återvinning. Eleven kan beskriva delområden inom hälsa och ge exempel på hur hälsan kan främjas i vardagen. Eleven kan beskriva olika skeden i livets gång och förklara centrala särdrag för tillväxt och utveckling i anknytning till flickors och pojkars pubertet och fundera på individuella variationer i dessa.

9 beskrivning av tillväxten och utvecklingen vid en viss ålder

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag 1 BIOLOGI Läroämnets uppdrag Biologiundervisningens uppdrag är att hjälpa eleven förstå livet och dess utveckling, utöka elevens naturkännedom och hjälpa eleven förstå hur ekosystemet fungerar och människans

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

KEMI. Läroämnets uppdrag

KEMI. Läroämnets uppdrag 1 KEMI Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i kemi är att stöda eleven i naturvetenskapligt tänkande samt i att skapa sig en världsbild. Undervisningen i kemi hjälper också eleven att förstå betydelsen

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 BIOLOGI Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i biologi. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

FYSIK. Läroämnets uppdrag

FYSIK. Läroämnets uppdrag FYSIK Läroämnets uppdrag Undervisningen i fysik har som uppgift att stöda utvecklingen av elevens naturvetenskapliga tänkande och världsbild. Fysikundervisningen hjälper eleven att förstå betydelsen av

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Omgivningslära årskurs 3-6

Omgivningslära årskurs 3-6 Omgivningslära årskurs 3-6 Läroämnets uppdrag I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen ska omfatta perspektivet för hållbar utveckling.

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

EXPEDITION OCH LÄROPLANSGRUNDERNA

EXPEDITION OCH LÄROPLANSGRUNDERNA LP EXPEDITION OCH LÄROPLANSGRUNDERNA Ett nytt läroämne I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap, som undervisas i årskurserna 1 6. Otavas nya

Läs mer

Biologi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Biologi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Biologi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i biologiundervisningen är att hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, att öka deras naturkännedom och handleda dem att förstå ekosystemens

Läs mer

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Geografi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och

Läs mer

5.10 Kemi. Mål för undervisningen

5.10 Kemi. Mål för undervisningen 5.10 Kemi Undervisningen i kemi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. Undervisningen ska ge de studerande

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Lokal planering i NO fsk - 2 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Natur Människa Känna igen och benämna några vanligt förekommande växter och djur i närmiljön Få en inblick i det ekologiska systemet,

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i huslig ekonomi är att stödja eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter,

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag 1 SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera slöjdprocessen på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6 HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att uppmuntra eleven att bli en ansvarsfull och demokratisk medborgare.

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal

Läs mer

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En

Läs mer

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt 1 ELEVHANDLEDNING ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6 RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Biologi Ha en elementär kroppsuppfattning Utveckla kunskap om djur och växter som finns i vår närhet Rörelselekar och

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll FYSIK I följande tabeller finns det centrala innehållet och målen i fysik uppräknade. I kolumn visas texten som nu finns infört i läroplanen. Kolumnen innehåller den nya texten som ska ersätta den gamla.

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9 HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att sporra eleverna att utvecklas till ansvarsfulla och okratiska

Läs mer

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6 FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2 6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

Engelska A2 årskurs 7-9

Engelska A2 årskurs 7-9 Engelska A2 årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen 5.20 Bildkonst Undervisningen i bildkonst tar avstamp från ett dynamiskt bildsamhälle i en kulturellt mångskiftande verklighet. Denna utforskas genom att man producerar och tolkar bilder. De studerandes

Läs mer

Läroämnets uppdrag Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1 2 Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 1 2

Läroämnets uppdrag Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1 2 Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 1 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MUSIK I ÅRSKURS 2 Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Bildkonst årskurserna 7 9

Bildkonst årskurserna 7 9 Bildkonst årskurserna 7 9 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera

Läs mer

Odelsbergsskolan. Tema Vår

Odelsbergsskolan. Tema Vår Tema Vår Du ska lära om - sambanden i naturen; om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning (Ekologi) - materiens oförstörbarhet; omvandlingar, kretslopp och spridning - enkla systematiska

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE Vi önskar att ni i skolorna tar ställning till frågorna i rött. Alla behöver inte göra allt, ni får gärna dela upp arbetet. Svara på det som ni har en åsikt om! KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.8 Lokala

Läs mer

5.9 Fysik. Mål för undervisningen

5.9 Fysik. Mål för undervisningen 5.9 Fysik Undervisningen i fysik ska hjälpa den studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en naturvetenskaplig världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. Undervisningen ska

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 KAPITEL 15 ÅRSKURS 7 9 15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 Övergången mellan årskurs 6 och 7 Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014 Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning Åbo 24.9.2014 Dagens program 9.00-9.10 Välkommen, Camilla Forsberg, CLL 9.10-11.30 Inledning och tillbakablick Frågor som avgörs på lokalnivå Annika Lassus

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Bildkonst Läroämnets uppdrag årskurs 1 2 Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 Allmänt Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Kunskapskrav åk 6 i biologi, fysik och kemi

Kunskapskrav åk 6 i biologi, fysik och kemi Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter

Läs mer

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, BIOLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande hos eleverna. Undervisningen

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2 RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan

Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan I all undervisning är en strävan efter hållbar utveckling en grundpelare. Inom området hållbar utveckling kan alla läroämnen integreras, men trots detta

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag 1 RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. LPP NO (Biologi, kemi och fysik) samt Teknik Lokal pedagogisk planering år 1 Förmågor i NO: Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara Förmågor i Teknik: Identifiera och analysera

Läs mer

Workshop om kursplaner åk 7 9

Workshop om kursplaner åk 7 9 NO biennal Luleå 3 4 april 2011 Workshop om kursplaner åk 7 9 Struktur för kursplanen i biologi: Syfte och mål Centralt innehåll Kunskapskrav för 4 6 och 7 9 Mål för undervisningen i biologi i grundskolan:

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 2010/2011 Arbetsområde: Livsformer Utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

* har kännedom om det centrala stoffet i den religion som studeras och dess mångfald

* har kännedom om det centrala stoffet i den religion som studeras och dess mångfald ORTODOX RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

5.8 Geografi. Mål för undervisningen

5.8 Geografi. Mål för undervisningen 5.8 Geografi Undervisningen i geografi ska utveckla de studerandes geografiska världsbild och ge dem verktyg att förstå globala, regionala och lokala företeelser och problem och möjligheterna att lösa

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Workshop om kursplan biologi åk 1 3, 4 6

Workshop om kursplan biologi åk 1 3, 4 6 NO biennal Luleå 3 4 april 2011 Workshop om kursplan biologi åk 1 3, 4 6 Struktur för kursplanen i biologi: Syfte och mål Centralt innehåll Kunskapskrav för 4 6 och 7 9 Mål för undervisningen i biologi

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer