BIOLOGI. Läroämnets uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOLOGI. Läroämnets uppdrag"

Transkript

1 1 BIOLOGI Läroämnets uppdrag Biologiundervisningens uppdrag är att hjälpa eleven förstå livet och dess utveckling, utöka elevens naturkännedom och hjälpa eleven förstå hur ekosystemet fungerar och människans livsprocess samt lära ut grunderna i ärftlighet och evolution. I biologiundervisningen arbetar man också i naturen och låter eleven bekanta sig med hur biologisk informationssökning fungerar med hjälp av undersökande inlärning. Man undersöker naturen både ute i terrängen och i laboratorium. Empirisk och erfarenhetsbaserad inlärning ger glädje i inlärningen och väcker ett intresse för att iaktta levnadsmiljön och de förändringar som sker där. Informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas på ett mångsidigt sätt i undervisningen. I biologiundervisningen stöds elevernas problemlösnings- och samarbetsfärdigheter samt den samhälleliga utvecklingen. De får också beredskap för studier inom branscher som utnyttjar biologin och för arbetslivet. Biologiundervisningen hjälper eleven att förstå hur kunskaper och färdigheter i biologi kan tillämpas och utnyttjas i elevens eget liv, i etiska frågor och om hur man kan påverka beslutsfattandet i samhället. Biologiundervisningen utvecklar elevens miljömedvetenhet och vilja att värna om naturens mångfald. Eleverna får färdigheter att påverka och delta i utvecklingen av deras egen närmiljö och i att bevara dess livskraft. Eleven får också lära sig om hållbar livsstil. Mål för biologiundervisningen i årskurs 7 9 Nr Mål för undervisningen Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa eleven förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt kunna jämföra olika ekosystem M2 hjälpa eleven beskriva organismers struktur och livsprocess samt förstå levande organismers struktur M3 hjälpa eleven undersöka organismers anpassning till olika levnadsmiljöer och förstå olika levnadsmiljöers betydelse för naturens mångfald M4 hjälpa eleven förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution M5 hjälpa eleven förstå människans utveckling och de grundläggande funktionerna i organismen M6 hjälpa eleven bedöma förändringar i naturen och människans inverkan på miljön Biologiska färdigheter M7 hjälpa eleven utveckla en naturvetenskaplig tankeförmåga Innehåll som anknyter till målen I1 I4, I1 I4, I5 I1 I4, I1, I4, I5 K7 I5 I1 Mångsidig kompetens K4 K7 K4, K5, K7 K1, K4, K5, K7 K4, K5, K7 K4, K5, K7 K1, K4 M8 hjälpa leven använda forskningsutrustning och I1 I4, I5 K1, K4, K5

2 2 teknologi inom biologin M9 hjälpa eleven sammanställa en samling organismer och odla växter för att förstå biologiska fenomen M10 hjälpa eleven göra undersökningar både i och utanför skolan M11 utveckla elevens förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i samhällsdebatten och beslutsfattandet Biologins attityd- och värderingsmål M12 väcka elevens intresse för naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hans eller hennes miljömedvetenhet M13 stöda elevens förmåga och vilja att göra etiskt grundade val M14 främja elevens vilja att påverka och verka för att bygga en hållbar framtid Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7 9 I1 I4, I1 I5 I1 K3, K5, K7 K1, K3 K5 K2, K5, K6, K7 K3, K4, K7 K7 K5, K7 Innehållet väljs ut så att det stöder målen och utnyttjar de lokala möjligheter som finns. Innehållet är överlappande så att biologisk forskning (I1) och expeditioner i naturen och närmiljön (I2) ingår i alla andra innehållsområden. Innehållsområdena utformas till helheter för olika årskurser. I1 Biologisk forskning: Innehållet väljs ut så att eleven genom sitt eget arbete får lära sig om olika skeden i den biologiska forskningen. I2 Expeditioner i naturen och närmiljön: När innehållet väljs ut ligger betoningen på att man ska röra sig ansvarsfullt i naturen, känna till arter samt undersöka och jämföra skogen och andra ekosystem. När man är ute i terrängen upptäcker och bedömer man förändringar som sker i miljön och människans inverkan på dem. I3 Ekosystemets grundstruktur och -funktioner: Innehållet betonar strukturen och funktionerna i det finländska skogsekosystemet och hur det påverkas av människans verksamhet. Dessutom tar man upp grunderna i vatten-, kärr- och fjällekosystemen. Man bekantar sig med arternas ekologi och samspelet mellan dem. I undervisningen ingår att sammanställa en samling organismer. När innehållet väljs betonas vikten av ekosystemens mångfald. I4 Vad är liv?: I innehållet fokuserar man på att undersöka grundläggande fenomen inom biologin med hjälp av typiska forskningsmetoder. I undervisningen ingår att odla växter. Man sätter sig in i levande organismers struktur och mångfald genom att jämföra organismernas struktur, livsfunktioner och livsmiljöer. Man bekantar sig med grunderna i ärftlighet och evolution. I5 Människan: I innehållet ligger fokus på att undersöka människokroppens funktioner och att fördjupa insikterna i människans uppbyggnad, livsfunktioner och regleringssystem. Man behandlar utgångspunkterna för biologiska faktorer som påverkar tillväxt, utveckling och hälsa. Man bekantar sig med hur arv och miljö påverkar utvecklingen av olika egenskaper hos människan. Mot en hållbar framtid: Innehållet anknyter till närmiljöns tillstånd och förändringar som har skett där. Man granskar försämringen av naturens mångfald och de bakomliggande orsakerna. Man funderar på

3 3 etiska principer för näringsproduktion och djurens välmående. Man tränar in miljövänligt handlande samt att delta och påverka den egna närmiljön. Man bekantar sig med naturvårdens mål och medel. Mål för läroämnets lärmiljö och arbetssätt i årskurs 7 9 Målet är att eleven i biologiundervisningen ska få jobba i olika lärmiljöer som stöder forskning, både i och utanför skolan. När eleverna arbetar ute i terrängen eller i laboratorium handleds de att observera och använda forskningsmetoder som är kännetecknande för biologin. För målen med biologiundervisningen är det viktigt att eleverna också får undervisning i hur de ska använda elektroniska lärmiljöer för att hämta, behandla, tolka och presentera information om biologi. När man väljer arbetssätt betonas växelverkan och gemenskap och olika elevers behov tas i beaktande. Genom mångsidiga arbetssätt får eleven olika erfarenheter, kan tillägna sig forskningsmetoder som är karakteristiska för naturvetenskapen och öva sig i att dra slutsatser samt rapportera och tillämpa det han eller hon lärt sig. I enlighet med målen för biologiundervisningen utvecklas elevens förmåga att reflektera över sina värdeval genom upplevelser, erfarenheter och aktiviter. Dessutom utvecklar eleven förmågan att granska fenomen och olika informationskällor kritiskt. Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 7 9 För målen för biologiundervisningen är det viktigt att handleda eleverna att göra personliga iakttagelser och undersökningar självständigt och i grupp samt i olika lärmiljöer. Säkerhetsaspekterna tas i beaktande när man arbetar i laboratorium och ute i terrängen. Elevens individuella behov av stöd beaktas i valet av olika arbetsmetoder. Tillväxt, utveckling och glädje i inlärningen stöder upptäckarglädje, samarbete, ansvar för det egna arbetet, en fördjupad relation till naturen och koppling till det man lärt sig tidigare. För målen för biologin är det viktigt att vara medveten om elevernas eventuella svårigheter med att arbeta i laboratorium eller ute i terrängen. Eleverna får stöd i arbetet utgående från deras styrkor och vid behov för att stärka deras färdigheter med hjälp av olika typer av stöd. Differentiering är möjligt i gemensamma undersökningsuppgifter där eleven arbetar i olika roller och i egen takt går vidare till olika nivåer av tankeförmåga. Bedömning av elevens inlärning i läroämnet i årskurs 7 9 Uppmuntrande och konstruktiv respons under studierna i biologi stöder elevens motivation, utvecklar forskningsfärdigheterna och hjälper eleven hitta sin styrka. Eleverna får veta hur studierna framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen som satts upp för biologin. Med hjälp av respons uppmuntras eleverna till att vara aktiva och ansvarsfulla i sin närmiljö och tillämpa de kunskaper i biologi de lärt sig i praktiken. I bedömningen i biologi ska eleven ha möjlighet att visa sitt kunnande på ett mångsidigt sätt. Bedömningen gäller såväl elevens kunskapsmässiga kunnande som biologiska färdigheter i olika inlärningssituationer. Till bedömningen hör elevens förmåga att göra observationer, samla in, behandla, tolka, bedöma och presentera olika slags material. Vidare bedöms elevens förmåga att använda redskap och informations- och kommunikationsteknik samt förmåga att genomföra små experiment och undersökningar i och utanför skolan. Bedömningen och responsen syftar till att för egen del utveckla elevens arbetsfärdigheter. Föremål för bedömning är inte elevens värderingar, attityd eller temperament. Slutbedömningen infaller det läsår då biologi upphör vara ett gemensamt läroämne för alla. Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleven har uppnått de gemensamma målen för lärokursen i biologi när studierna är slut. Slutvitsordet fås genom att ställa elevens kunskapsnivå i förhållande till de nationella kriterierna för slutbedömning i biologi. I biologi utvecklas elevens kunnande i allmänhet på olika målområden till dess att lärokursen är slut. När slutvitsordet fastställs beaktas alla de nationella kriterierna för slutbedömning oberoende av för vilken årskurs målet i fråga har ställts upp i den lokala läroplanen.

4 Eleven får vitsordet åtta (8) om han eller hon i genomsnitt kan visa det kunnande som kriterierna fastställer. Om vitsordet åtta överskrids inom vissa kompetensområden kan detta kompensera en svagare prestation inom något annat delområde. 4

5 5 Kriterier för goda kunskaper (vitsord 8) i slutbedömningen av läroämnet när lärokursen är slut och kompletterande beskrivningar av dem Målet för undervisningen i biologi är Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa eleven förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt kunna jämföra olika ekosystem M2 hjälpa eleven beskriva organismers struktur och livsprocess samt förstå levande organismers struktur Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet I1, I4, Förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar I1 I5 Förstå levande organismers struktur och livsfunktioner Kunskap som ger ett lägre vitsord än åtta Eleven ger exempel på komponenter i skogsekosystemet och kan identifiera olika ekosystem samt namnge några arter i skogens näringskedja. Eleven vet att skogarna är viktiga för organismer och människor och känner till några hållbara sätt att använda skogen. Eleven känner till några av principerna för hur levande organismer delas in, kan känna igen och beskriva organismernas struktur och livsfunktioner. Eleven kan i allmänna drag jämföra släktskapet mellan olika grupper av organismer utgående från deras strukturella och funktionella anpassning samt känna igen och Kunskap som ger vitsord åtta Eleven förstår grundstrukturen i skogsekosystemet och hur det fungerar och känner igen olika ekosystem och arter i deras näringsväv. Eleven förstår betydelsen av mångfald för ekosystemens funktion och reflekterar över betydelsen av hållbar användning av skogarna för organismer och människor. Eleven känner till principerna för klassificering av levande organismer, kan namnge organismernas strukturer och förstå deras livsfunktioner. Eleven kan jämföra släktskapet mellan olika grupper av organismer utgående från deras strukturella och funktionella anpassning Kunskap som ger ett högre vitsord än åtta Eleven förstår grundstrukturen i skogsekosystemet och hur det fungerar samt identifierar och jämför olika ekosystem och förhållandena mellan olika arter i dem. Eleven förstår och kan motivera mångfaldens betydelse för ekosystemets funktion och bedömer betydelsen av hållbar användning av skogarna för organismer och människor. Eleven känner till och förstår klassificeringen av levande organismer, kan namnge och beskriva deras strukturer och förstår deras livsfunktioner. Eleven förstår på vilka grunder man kan fastställa och identifiera släktskap mellan organismer, klassificerar och jämför grupper av organismer på ett mångsidigt sätt.

6 6 klassificera de vanligaste grupperna av organismer. samt känna igen, klassificera och jämföra grupper av organismer. M3 hjälpa eleven undersöka organismers anpassning till olika levnadsmiljöer och förstå olika levnadsmiljöers betydelse för naturens mångfald M4 hjälpa eleven förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution I1 I4, Förstå hur organismer anpassar sig och mångfalden i livsmiljöerna I1, I4, I5 Uppfatta grundprinciperna för ärftlighet och evolution Eleven iakttar de vanligaste organismerna i närmiljön och vet vilka slags livsmiljöer de lever i Eleven vet att arv och miljö tillsammans påverkar organismernas individutveckling och evolution. Eleven vet att livet på jorden har utvecklats till hur det ser ut i dag som ett resultat av evolution under lång tid. Eleven observerar och beskriver arternas förekomst och anpassning till olika livsmiljöer och känner igen typiska organismer i närmiljön och förstår deras betydelse för naturens mångfald. Eleven förstår att arv och miljö påverkar organismernas individutveckling. Eleven förstår hur livet och mångfalden i naturen har utvecklats som ett resultat av evolution. Eleven observerar samt beskriver och motiverar arternas förekomst och anpassning till olika livsmiljöer och känner igen typiska organismer i närmiljön och förstår deras betydelse för naturens mångfald. Eleven förstår och kan på ett mångsidigt sätt analysera den inverkan arv och miljö har på organismernas individutveckling och evolutionen. Eleven kan förklara hur evolutionens mekanismer fungerar med hjälp av exempel. M5 hjälpa eleven förstå människans utveckling och de grundläggande funktionerna i organismen I5 Förstå hur människan är uppbyggd och fungerar Eleven kan allmänt beskriva människokroppens grundläggande uppbyggnad och livsfunktioner samt känner till grundprinciperna för tillväxt och utveckling. Eleven beskriver människokroppens grundläggande uppbyggnad och livsfunktioner och förstår grundprinciperna för människans tillväxt och utveckling. Eleven beskriver på ett mångsidigt sätt människokroppens grundläggande uppbyggnad och livsfunktioner och förstår och kan analysera människans tillväxt och utveckling. M6 Upptäcka förändringar Eleven observerar effekter Eleven får under Eleven upptäcker,

7 7 hjälpa eleven bedöma förändringar i naturen och människans inverkan på miljön i naturen på livsmiljön som orsakas av människan. Eleven känner till några ekologiska grunder för en hållbar livsstil och känner till allemansrätten. handledning upptäcka och undersöka förändringar i olika slags livsmiljöer, både naturliga förändringar och förändringar som orsakas av människan. Eleven förstår att naturresurserna på jorden är begränsade, känner till grunderna för en hållbar livsstil samt allemansrätten och skyldigheterna den innebär. analyserar och bedömer på ett mångsidigt sätt naturliga förändringar i livsmiljön och förändringar orsakade av människan. Eleven lär sig att naturresurserna på jorden är begränsade, känner till allemansrätten och skyldigheterna den innebär, och bedömer betydelsen av hållbar tillväxt för livets och människans framtid. M7 hjälpa eleven utveckla en naturvetenskaplig tankeförmåga M8 hjälpa leven använda forskningsutrustning och teknologi inom biologin I1 6 Naturvetenskaplig tankeförmåga I1 I5 Använda biologiska undersökningsredskap och teknologi Eleven ställer under handledning frågor om naturen och naturfenomen, använder de viktigaste begreppen inom biologin och känner till några av de viktigaste metoderna som används för forskning och informationssökning inom biologin. Eleven presenterar enkla naturvetenskapliga begrepp och slutsatser. Eleven får handledning och stöd och arbetar säkert i laboratorium och i terrängen. Eleven använder enkla biologiska undersökningsredskap och vissa av de möjligheter Informations- och Eleven ställer förnuftiga frågor om naturen och naturfenomen, känner till grundläggande begrepp inom biologin och använder metoder som används inom forskning och informationssökning inom biologin. Eleven presenterar motiverade naturvetenskapliga begrepp och slutsatser. Eleven arbetar säkert och målinriktat i laboratorium och i terrängen. Eleven använder undersökningsredskap och informations- och kommunikationsteknik på ett ändamålsenligt sätt. Eleven presenterar självständigt frågor som krävs för att tillämpa biologisk kunskap, använder passande begrepp specifika för biologin och metoder för forskning och informationssökning. Eleven kan presentera och kritiskt bedöma naturvetenskapliga begrepp och slutsatser. Eleven arbetar tryggt och målinriktat i laboratorium och i terrängen och planerar en liten undersökning där undersökningsredskapen och teknologin kan utnyttjas.

8 8 M9 hjälpa eleven sammanställa en samling organismer och odla växter för att förstå biologiska fenomen M10 hjälpa eleven göra undersökningar både i och utanför skolan M11 utveckla elevens förmåga att tillämpa kunskaper och I1 I4, I1 I4, Samla organismer och prova på att odla växter Utföra biologisk undersökning Tillämpa biologiska kunskaper och färdigheter i vardagen kommunikationstekniken erbjuder. Eleven sammanställer under handledning ett traditionellt eller digitalt herbarium, eller annan digital samling av organismer, som innehåller ett antal arter. Eleven deltar i och får prova på handledd odling av växter. Eleven observerar och sparar information i laboratorium och i terrängen. Eleven deltar i en liten handledd undersökning. Eleven har vissa kunskaper och färdigheter i biologi som han eller hon kan utnyttja i sin vardag och i Eleven sammanställer enligt anvisningar ett traditionellt eller digitalt herbarium eller annan digital samling av organismer. Eleven genomför ett odlingsexperiment under handledning. Eleven observerar och sparar information i laboratorium och i terrängen. Eleven gör en liten biologisk undersökning och rapporterar om resultaten. Eleven förstår hur biologiska kunskaper och färdigheter kan utnyttjas i vardagen och samhället Eleven sammanställer enligt anvisningar ett traditionellt eller digitalt herbarium eller annan digital samling av organismer och kan reflektera över livsmiljöernas betydelse för de organismer han eller hon har sparat. Eleven tillämpar biologisk kunskap och färdigheter för att planera och genomföra experimentell odling av växter. Eleven kan observera och omsorgsfullt spara information i laboratorium och i terrängen och kan dra slutsatser utifrån den. Eleven gör en liten undersökning som visar på förmåga att analysera och tillämpa kunskap, rapporterar om resultaten på ett tydligt och observant sätt och drar slutsatser och generaliserar utgående från undersökningsresultaten. Eleven kan tillämpa biologisk information och färdigheter i sin vardag och i samhället och kan kritiskt

9 9 färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i samhällsdebatten och beslutsfattandet Biologins attityd- och värderingsmål M12 väcka elevens intresse för naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hans eller hennes miljömedvetenhet M13 Stöda elevens förmåga och vilja att göra etiskt grundade val I1 6 Att förstå betydelsen av relationen till naturen och miljömedvetenheten Reflektion över etiska frågor samhället. Eleven deltar i projekt som värnar om närmiljön. Eleven kan beskriva vissa möjligheter att agera på ett hållbart sätt i naturen. Eleven känner till sambanden mellan biologiska kunskaper och färdigheter och ansvarsfrågor i anknytning till människa och miljö. och kan argumentera för sina åsikter med hjälp av sina kunskaper i biologi. Eleven deltar i projekt som värnar om närmiljön och rapporterar om resultaten. Eleven kan med hjälp av exempel motivera hur man i naturen agerar på ett hållbart sätt som bevarar naturens mångfald. Eleven utnyttjar biologiska kunskaper och färdigheter i bedömningen av ansvarsfrågor i anknytning till människa och miljö och kommer med motivationer för hållbara val. bedöma och argumentera för åsikter med hjälp av sina kunskaper i biologi. Eleven deltar i projekt som värnar om närmiljön, deltar i planeringen, genomförandet och rapporteringen. Eleven förstår och kan med hjälp av olika exempel motivera hur man i naturen agerar på ett hållbart sätt som bevarar naturens mångfald. Eleven utnyttjar biologiska kunskaper och färdigheter på ett mångsidigt sätt i bedömningen av ansvarsfrågor i anknytning till människa och miljö och kommer med vettiga motivationer för hållbara val. M14 Främja elevens vilja att påverka och verka för att bygga en hållbar framtid Kunskaper och färdigheter att bygga en hållbar framtid Eleven kan nämna vissa exempel på hur man kan agera för att bygga en hållbar framtid. Eleven har grundläggande kunskaper och färdigheter för att bygga en hållbar framtid. Eleven har grundläggande kunskaper och färdigheter för att bygga en hållbar framtid. Eleven reflekterar över nya möjligheter att bygga en

10 hållbar framtid. 10

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 BIOLOGI Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i biologi. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa

Läs mer

Biologi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Biologi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Biologi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i biologiundervisningen är att hjälpa eleverna att förstå livet och dess utveckling, att öka deras naturkännedom och handleda dem att förstå ekosystemens

Läs mer

KEMI. Läroämnets uppdrag

KEMI. Läroämnets uppdrag 1 KEMI Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i kemi är att stöda eleven i naturvetenskapligt tänkande samt i att skapa sig en världsbild. Undervisningen i kemi hjälper också eleven att förstå betydelsen

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

FYSIK. Läroämnets uppdrag

FYSIK. Läroämnets uppdrag FYSIK Läroämnets uppdrag Undervisningen i fysik har som uppgift att stöda utvecklingen av elevens naturvetenskapliga tänkande och världsbild. Fysikundervisningen hjälper eleven att förstå betydelsen av

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag 1 SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera slöjdprocessen på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

OMGIVNINGSLÄRA. Läroämnets uppdrag

OMGIVNINGSLÄRA. Läroämnets uppdrag OMGIVNINGSLÄRA Läroämnets uppdrag Omgivningslära är ett läroämne som integrerar undervisningen i biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen omfattar perspektivet för hållbar utveckling.

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i huslig ekonomi är att stödja eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter,

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag 1 RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Geografi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och

Läs mer

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

5.10 Kemi. Mål för undervisningen

5.10 Kemi. Mål för undervisningen 5.10 Kemi Undervisningen i kemi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. Undervisningen ska ge de studerande

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9 HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att sporra eleverna att utvecklas till ansvarsfulla och okratiska

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, BIOLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Bildkonst årskurserna 7 9

Bildkonst årskurserna 7 9 Bildkonst årskurserna 7 9 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande hos eleverna. Undervisningen

Läs mer

Omgivningslära årskurs 3-6

Omgivningslära årskurs 3-6 Omgivningslära årskurs 3-6 Läroämnets uppdrag I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen ska omfatta perspektivet för hållbar utveckling.

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

Att få kunskaper om biologiska sammanhang och intresse för naturen. Ni ska få förståelse för de begrepp som finns inom området Ekologi.

Att få kunskaper om biologiska sammanhang och intresse för naturen. Ni ska få förståelse för de begrepp som finns inom området Ekologi. "Ekologi år 7-8" Eleverna arbetar med de begrepp som tas upp i området Ekologi. De ska få kunskap om några vanliga ekosystem. Vi kommer också att genomföra enklare laborationer och fältstudier samt dokumentera

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt 1 ELEVHANDLEDNING ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE Vi önskar att ni i skolorna tar ställning till frågorna i rött. Alla behöver inte göra allt, ni får gärna dela upp arbetet. Svara på det som ni har en åsikt om! KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.8 Lokala

Läs mer

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Arvet och DNA Lokal pedagogisk planering årkurs 9 Syfte Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6 RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer

Livets myller Ordning i myllret

Livets myller Ordning i myllret LIVETS MYLLER ORDNING I MYLLRET Livets myller Ordning i myllret Hur kommer det sig att vetenskapsmännen ändrar sig hela tiden när det gäller hur organismerna är släkt med varandra och hur de ska delas

Läs mer

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014 Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning Åbo 24.9.2014 Dagens program 9.00-9.10 Välkommen, Camilla Forsberg, CLL 9.10-11.30 Inledning och tillbakablick Frågor som avgörs på lokalnivå Annika Lassus

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Ekologi Så fungerar naturen

Ekologi Så fungerar naturen EKOLOGI SÅ FUNGERAR NATUREN Ekologi Så fungerar naturen Är djur till någon nytta för växterna? Motivera. Elevboken, Förstår du?, uppgift 2, sida 115. Utvecklar förmåga Använda kunskaper i biologi för att

Läs mer

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen 5.20 Bildkonst Undervisningen i bildkonst tar avstamp från ett dynamiskt bildsamhälle i en kulturellt mångskiftande verklighet. Denna utforskas genom att man producerar och tolkar bilder. De studerandes

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 Allmänt Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

NYA PI OCH LÄROPLANSGRUNDERNA

NYA PI OCH LÄROPLANSGRUNDERNA NYA PI OCH LÄROPLANSGRUNDERNA Läromedlet Nya Pi för årskurs 7 9 följer den nya läroplanen. Serien erbjuder alla elever utmaningar på deras egen kunskapsnivå och positiva matematikupplevelser. Nya Pi uppmuntrar

Läs mer

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll FYSIK I följande tabeller finns det centrala innehållet och målen i fysik uppräknade. I kolumn visas texten som nu finns infört i läroplanen. Kolumnen innehåller den nya texten som ska ersätta den gamla.

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 7-9

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 7-9 RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

EXPEDITION OCH LÄROPLANSGRUNDERNA

EXPEDITION OCH LÄROPLANSGRUNDERNA LP EXPEDITION OCH LÄROPLANSGRUNDERNA Ett nytt läroämne I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap, som undervisas i årskurserna 1 6. Otavas nya

Läs mer

Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan

Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan Ämnesvis uppdelning med hänvisning till läroplan I all undervisning är en strävan efter hållbar utveckling en grundpelare. Inom området hållbar utveckling kan alla läroämnen integreras, men trots detta

Läs mer

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras)

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Lokal Pedagogisk Planering i Biologi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin Ämnesområde: Genetik

Läs mer

Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut.

Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut. Evolution åk9 ht 13 Evolution i åk9 ht13 Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut. Du kommer att få lyssna till din lärare som föreläser om

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

5.7 Biologi. Mål för undervisningen

5.7 Biologi. Mål för undervisningen 5.7 Biologi Gymnasiets biologi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande. Undervisningen ska öka förståelsen för biologins betydelse som byggsten i en naturvetenskaplig världsbild.

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Odelsbergsskolan. Tema Vår

Odelsbergsskolan. Tema Vår Tema Vår Du ska lära om - sambanden i naturen; om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning (Ekologi) - materiens oförstörbarhet; omvandlingar, kretslopp och spridning - enkla systematiska

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Hur blir flera bedömningar ett betyg?

Hur blir flera bedömningar ett betyg? Hur blir flera bedömningar ett betyg? Styrdokument Dokumentation Att värdera bedömningars kvalitet Till övervägande del Lärare ska Lärare bör Lärare kan Lärare ska utifrån de nationella kunskapskrav som

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

BIOLOGI I VATTENMILJÖER

BIOLOGI I VATTENMILJÖER BIOLOGI I VATTENMILJÖER Ämnet biologi i vattenmiljöer behandlar den biologi som har betydelse för yrkesmässigt arbete inom fiske och vattenbruk. Kunskaper om vattenlevande organismer, deras livsprocesser

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

I10 I15 K1, K2, K4, K5, K6 och kreativt tänkande. Stärka elevens förmåga att upptäcka och förstå sambandet mellan olika delar av

I10 I15 K1, K2, K4, K5, K6 och kreativt tänkande. Stärka elevens förmåga att upptäcka och förstå sambandet mellan olika delar av 1 MATEMATIK Läroämnets uppdrag Undervisningen i matematik har som uppgift att utveckla elevens logiska, exakta och kreativa matematiska tänkande. Undervisningen skapar en grund för att förstå matematiska

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 HÄLSOKUNSKAP Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i hälsokunskap. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Växande och utveckling som stödjer

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

Gun Oker-Blom 1

Gun Oker-Blom 1 Läroplanen som verktyg för en helhetsskapande skola; med fokus på gymnasiet Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen Nordiskt skolledarseminarium 28.1. 2016 28.1.2016 Gun Oker-Blom 1 Upplägg Läroplanen och

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan Kopplingar till kursplanen särskola, Gålö Bilaga 13:1 Kopplingar till kursplaner för särskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6 HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att uppmuntra eleven att bli en ansvarsfull och demokratisk medborgare.

Läs mer