DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET"

Transkript

1 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen består av kompetens i modersmålen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkundervisning är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevens språkliga medvetenhet och stödja språkbruk på olika språk parallellt. Eleven ska lära sig att analysera texter och kommunikationsformer på olika språk och använda språkvetenskapliga begrepp vid tolkning av texter. Eleven ska också uppmuntras att lära sig språk på flera olika sätt och att använda sin kompetens i olika språk som stöd för all inlärning. Eleven ska få handledning i att läsa texter på lämplig nivå på olika språk och att i sina studier söka information och kunskap på olika språk. Eleven ska vägledas att se och förstå komplexiteten i sin egen och andras språkliga och kulturella identitet. Även betydelsen av minoritetsspråken och de utrotningshotade språken ska behandlas i undervisningen. Undervisningen ska stödja elevens flerspråkighet genom att inkludera elevens alla språk, även de som används på fritiden. Undervisningen ska stärka elevens tro på den egna förmågan att lära sig språk och uppmuntra till att modigt använda nya språk, även på grundläggande nivå. Utgångspunkten för ett språkpedagogiskt synsätt är att alla språkämnen samarbetar. MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK Elevens studieprogram bör innehålla minst en lång och en medellång lärokurs i språk. Av dessa ska det ena vara det andra inhemska språket (svenska eller finska) och det andra något främmande språk eller samiska. Långa lärokurser innebär A-lärokurser samt modersmålsinriktade lärokurser i svenska och finska. B1- lärokurserna är medellånga lärokurser. Dessutom kan undervisningsanordnaren erbjuda eleven olika långa lärokurser i andra språk som valfria och frivilliga språkstudier. För läroämnet det andra inhemska språket har det inom dessa grunder fastställts sex lärokurser: modersmålsinriktad finska och svenska, lång lärokurs, det vill säga A-lärokurs, i finska och svenska samt medellång lärokurs, det vill säga B1-lärokurs, i finska och svenska. För läroämnet främmande språk har det fastställts sju olika lärokurser: långa lärokurser, det vill säga A- lärokurser, i engelska, samiska och främmande språk, medellång lärokurs, det vill säga B1-lärokurs, i främmande språk samt korta lärokurser, det vill säga B2-lärokurser, i främmande språk, samiska och latin. Beskrivningar av lärokursen i främmande språk kan tillämpas på alla språk som inte har språkspecifik lärokursbeskrivning. På basis av grunderna utarbetar utbildningsanordnaren eller skolan tillämpningar för varje språk. Den språknivå som fastställs i grunderna lämpar sig för europeiska språk som använder ett skriftsystem som grundar sig på alfabetet. För andra språk utarbetar undervisningsanordnaren eller skolan en läroplan som följer dessa grunder i tillämpliga delar. Långa A-lärokurser kan undervisas även som valfria och frivilliga språk, varvid timantalet är lägre. För varje A-lärokurs nämns vilket innehåll som vid behov kan gallras bort.

2 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ANDRA STADIET klass A1/mi¹ ² A2 B1 B2 9 åvt 7 åvt 12 åvt 2 åvt 4 åvt 4 åvt ¹ mi = modersmålsinriktad lärokurs (finska eller svenska) ² undervisning i lärokurs inleds senast vid den tidpunkt som den streckade linjen upphör DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen av tankeförmågan. De ger underlag för att forma en flerspråkig och mångkulturell identitet och värdesätta den. I takt med att ordförrådet och strukturerna utvecklas, utvecklas också de kommunikativa färdigheterna och förmågan att söka information. Språkundervisningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. Språkundervisningen är en del av språkfostran och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande världen och uppmuntra dem att kommunicera i autentiska miljöer. Eleverna ska lära sig värdesätta andra språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten mellan könen ska stärkas genom att ge eleverna möjlighet att välja texter och arbetssätt som intresserar dem. Språkstudierna ska förbereda eleverna för planmässigt och kreativt arbete i olika sammansättningar. Eleverna och elevgrupperna ska ges möjligheter att bilda nätverk och kommunicera muntligt med finskspråkiga elever och grupper. Informations- och kommunikationstekniken erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen utifrån autentiska situationer och elevernas kommunikationsbehov. Undervisningen ska också ge färdigheter som främjar delaktighet och aktiv påverkan. Undervisningen ska stärka elevens tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att modigt använda dem. Eleverna ska ges möjlighet att studera i egen takt och vid behov få stöd för sitt lärande. Undervisningen ska ordnas så att också elever som avancerar snabbare eller kan språket sedan tidigare kan göra framsteg. Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika texter. Texterna ska väljas med hänsyn till barnens och de ungas intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och med de språk som eleverna använder på fritiden. Eleven ska också kunna söka information på de språk som han eller hon behärskar.

3 FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3 6, utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter för språkstudier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att diskutera om värdebundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ge utrymme för bearbetning av känslor. En del frågor kan vid behov också behandlas på skolans undervisningsspråk. Undervisningen i A1- och A2-lärokursen i finska har samma mål. Eftersom A2-lärokursen omfattar färre lektioner, kan vissa innehåll (I1, I3) betonas mindre än andra. Mål för undervisningen i läroämnet i årskurs 7 9 Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målen för undervisningen är att Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 utveckla elevens förmåga att ge akt på och reflektera över I1 värderingar och företeelser som är förknippade med nationalspråkens ställning i Finland samt stärka elevens förmåga att komma till rätta i flerspråkiga och mångkulturella miljöer M2 uppmuntra eleven att upptäcka möjligheter att använda finska i I1 olika grupper och sammanhang M3 hjälpa eleven att upptäcka skillnader och likheter mellan finska I2 och det egna modersmålet och/eller andra språk, vad gäller struktur och ordförråd och att fastställa skillnader mellan skriven och talad finska Färdigheter för språkstudier M4 stärka elevens förmåga att ställa upp mål, att utnyttja olika sätt I3 för att lära sig finska på egen hand och genom samarbete med andra samt att utvärdera sitt lärande M5 utveckla elevens egen aktivitet att kreativt tillämpa sina I3 språkkunskaper samt förutsättningarna för livslångt språklärande Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå: B1 M6 uppmuntra eleverna att stärka och bygga på sina språkkunskaper och att tillämpa dem också i nya situationer M7 öka elevens förmåga att kommunicera på språkligt och kulturellt korrekt finska M8 lära eleven att fördjupa sin förmåga att använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskrivningar och utfyllnader och andra kompensationsstrategier på finska Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå A2.2 Mångsidig kompetens K2 K2 K2, K4 K1, K3, K7 K1 I4, I5 K4 I4, I5 K2 I4, I5 K4 M9 använda olika typer av texter för att utöka sitt ordförråd I4, I5 K4 M10 tillsammans hitta texter och söka information i dem, tolka dem, producera nya texter utifrån dem, som delas och publiceras I4, I5 K4 Växande språkkunskap, förmåga att producera texter

4 Kunskapsnivå: A2.2 M11 ge eleverna möjlighet att med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi öva sig att producera texter som är relevanta för deras liv och/eller lärande i skolan och annanstans I4, I5 K3, K4, K5 Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7 9 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet I1: Att ta reda på vad som avses med individens språkliga rättigheter. Att i undervisningen välja sådant innehåll och sådana arbetssätt som uppmuntrar eleverna att bekanta sig med olika finska kulturella företeelser. I2: Att använda sådana språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleven att jämföra olika språk och studera finska. Färdigheter för språkstudier I3: Att vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. Att öva sig att använda läromedel på ett mångsidigt sätt, att använda ordlistor, uppfatta helheter, gruppera, söka information (och bedöma hur tillförlitlig informationen är). Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter I4: Att välja innehåll tillsammans utifrån aktualitet och med målet att eleven ska klara sig på finska i olika sammanhang utanför skolan (stödmaterial). I5: Att tillsammans välja ämnen som intresserar eleverna (stödmaterial). Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika slags texter (stödmaterial). Att öva uttal och tal och att kommunicera i olika situationer med hjälp av olika medier (stödmaterial). Mål som anknyter till lärmiljöerna och arbetssätten i läroämnet i årskurs 7 9 Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleven som möjligt. Arbetet ska främst ske genom pararbete, smågruppsarbete och gemensamt lärande i olika typer av lärmiljöer. För att uppnå målen för flerspråkighet och språkfostran behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta attityder. Olika medier och kommunikationskanaler ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av internationalisering på hemmaplan ska eleverna också bekanta sig med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i det omgivande samhället. Målspråket finska ska alltid användas när det är möjligt. Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 7 9 Eleven ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleven ska också uppmuntras att studera andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter när det gäller språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från tidigare.

5 Bedömningen av elevens lärande i läroämnet i årskurs 7 9 Lärandet ska bedömas på olika sätt, också genom självvärdering och inbördes utvärdering. Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll, d.v.s. kulturell mångfald och språkmedvetenhet, färdigheter för språkstudier och växande språkkunskap. Bedömningen ska omfatta alla delområden av språkkunskapen. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Den Europeiska språkportfolion kan användas som verktyg vid bedömningen. Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt eller visa kunskaper som de inhämtat genom informellt lärande. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter när det gäller språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Slutbedömningen infaller det läsår som studierna i läroämnet som ett gemensamt läroämne avslutas. Slutbedömningen ska fastställa hur eleven har uppnått målen för A-lärokursen i finska när studierna avslutas. Slutvitsordet ska bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de nationella kriterierna för slutbedömningen som fastställts för läroämnet. Kunskaperna utvecklas kumulativt inom de olika delområdena av språkkunskap. Alla nationella kriterier för slutbedömningen ska beaktas då slutvitsordet bildas, oberoende av för vilken årskurs målet har ställts upp i den lokala läroplanen. En elev får vitsordet åtta (8), om han eller hon i genomsnitt uppvisar sådana kunskaper som fastställs i kriterierna. Svagare kunskaper inom något område kan kompenseras med kunskaper som överstiger nivån för vitsordet åtta inom andra delområden.

6 Kriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i läroämnet vid slutbedömningen och beskrivningar som kompletterar kriterierna Mål för undervisningen Innehåll Föremålen för bedömning i läroämnet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 att utveckla elevens I1 att förstå frågor som förmåga att ge akt på och gäller språklig status reflektera kring värderingar och företeelser som är förknippade med nationalspråkens ställning i Finland samt stärka elevens förmåga att komma till rätta i flerspråkiga och mångkulturella miljöer M2 att uppmuntra eleven att upptäcka möjligheter att använda finska i olika grupper och sammanhang M3 att hjälpa eleven att upptäcka skillnader och likheter mellan finska och det egna modersmålet och/eller andra språk vad gäller struktur och ordförråd och att fastställa skillnader mellan skriven och talad finska I1 I2 Färdigheter för språkstudier M4 att stärka elevens I3 förmåga att ställa upp mål, att utnyttja olika sätt användning av kunskaperna i finska i autentiska situationer utveckling av språkkänslan att ställa upp mål och samarbeta Kunskaper som understiger vitsordet åtta Eleven är medveten om de viktigaste dokumenten som reglerar språkliga rättigheter (stödmaterial om nationalspråken). Eleven hittar högklassigt material på finska. Eleven känner hjälpligt till de viktigaste grammatikaliska begreppen i finska och kan identifiera vissa skillnader mellan tal- och skriftspråk. Eleven visar samarbetsförmåga och kan med stöd dra nytta av olika Kunskaper som motsvarar vitsordet åtta Eleven vet att världen präglas av språklig och kulturell mångfald och att var och en har rätt att använda och utveckla sitt eget språk. Eleven har en uppfattning om rättigheter och skyldigheter i anslutning till Finlands nationalspråk. Eleven kan utnyttja sina kunskaper i finska i olika vardagliga situationer. Eleven förstår de centrala grammatikaliska begreppen i finska. Eleven skiljer relativt bra mellan tal- och skriftspråk. Eleven drar nytta av sina styrkor som språkinlärare. Eleven visar uthållighet och Kunskaper som överstiger vitsordet åtta Eleven känner till bakgrunden till Finlands nationalspråk och kan i någon mån reflektera kring betydelsen av språkliga rättigheter. Eleven kan använda och dela finskspråkigt material med andra. Eleven kan analysera språkliga företeelser i finska, jämföra dem med sitt modersmål och kan vid användning av språket skilja mellan tal- och skriftspråk. Eleven studerar målinriktat och kan ta egna initiativ såväl i samarbete med

7 för att lära sig finska på egen hand och genom samarbete med andra samt att utvärdera sitt lärande M5 att utveckla elevens egen aktivitet att kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt förutsättningarna för livslångt språklärande I3 att tillämpa det man lärt sig Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå B1 M6 att uppmuntra eleverna att stärka och bygga på sina språkkunskaper och att tillämpa dem också i nya situationer M7 att öka elevens förmåga att kommunicera på språkligt och kulturellt korrekt finska M8 att fördjupa elevens förmåga att använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskrivningar och utfyllnader och andra kompensationsstrategier på finska I4, I5 allmän förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt sätt att lära sig språket. Eleven kan med stöd arbeta i en del lärmiljöer och använda en del studieverktyg. Eleven klarar nöjaktigt av allmänspråklig kommunikation om vanliga ämnen som anknyter till det dagliga livet. I4, I5 korrekt kommunikation Eleven kan uttrycka sig och reagera på ett språkligt och kulturellt korrekt sätt i de vanligaste kommunikationssituationern a. I4, I5 kommunikationsstrateg ier Eleven kan inleda, upprätthålla och avsluta en enkel kommunikation och sporadiskt använda hjälpmedel. samarbetsförmåga i sina språkstudier. Eleven kan arbeta i olika lärmiljöer och använda studieverktyg på ett sätt som främjar inlärningen av finska. Eleven klarar av allmänspråklig kommunikation om olika, ibland också mera krävande, ämnen som anknyter till det dagliga livet. Eleven kan uttrycka sig och reagera på ett artigt sätt. Eleven kan inleda, upprätthålla och avsluta kommunikationssituatione r, be om precisering eller komplettering och vid behov använda lämpliga hjälpmedel. andra som självständigt. Eleven arbetar kreativt i olika lärmiljöer och använder olika slags studieverktyg. Eleven klarar obehindrat, och vid behov kreativt, av olika typer av allmänspråkliga kommunikationssituatione r. Eleven kan också ofta visa sina kunskaper i mera krävande ämnen. Eleven kan uttrycka sig och reagera på ett artigt sätt också i många krävande kommunikationssituatione r. Eleven kan inleda, upprätthålla och avsluta kommunikationssituatione r, byta diskussionsämne, be om precisering eller komplettering och vid behov använda lämpliga hjälpmedel.

8 Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå A2.2 M9 att använda olika typer av texter för att utöka sitt ordförråd I4, I5 utveckling av ordförrådet M10 att tillsammans hitta texter och söka information i dem, tolka dem, producera nya texter utifrån dem, som delas och publiceras I4, I5 förmåga att tolka texter Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven förstår det väsentliga i en allmänspråklig text eller i långsamt tal som innehåller bekanta ord. Eleven kan med stöd bedöma om en text är intressant och/eller viktig. Eleven förstår det väsentliga och vissa detaljer i tydligt och relativt långsamt allmänspråkligt tal och i lättfattlig text. Eleven kan bedöma om en text är intressant och/eller viktig. Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå: A2.2 M11 att ge eleverna möjlighet att med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi öva sig att producera texter som är relevanta för deras eget liv och/eller lärande i skolan och annanstans I4, I5 förmåga att producera olika texter på olika sätt Eleven kan redogöra för några företeelser som är typiska för åldern genom att använda enkla satser och det mest centrala ordförrådet. Eleven kan i sitt uttal uppmärksamma en del av de mest påtagliga dragen i målspråket som är väsentliga för förståelsen. Eleven kan relativt obehindrat redogöra för företeelser som är typiska för åldern och som anknyter till det dagliga livet. Eleven kan i sitt uttal uppmärksamma de mest påtagliga dragen i målspråket som är väsentliga för förståelsen. Eleven kan redogöra för det viktigaste och även för vissa detaljer angående ämnen som anknyter till det dagliga livet eller fiktiva ämnen. Eleven kan de grundläggande uttalsreglerna. Svåra ord kan vålla besvär.

9 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3 6, utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter för språkstudier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att diskutera om värdebundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ge utrymme för bearbetning av känslor. En del frågor kan vid behov också behandlas på skolans undervisningsspråk. Undervisningen i finska kan integreras i undervisningen i olika läroämnen och i den helhetsskapande undervisningen och mångvetenskapliga lärområdena (stödmaterial med exempel). Eleverna ska uppmuntras att söka information på finska i olika läroämnen. Mål för undervisningen i läroämnet i årskurs 7 9 Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målen för undervisningen är att Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 uppmuntra eleven att lägga märke till strukturella skillnader I1 mellan finska och svenska, att ge akt på talad och skriven finska och att söka information om språk som är nära besläktade med finskan M2 att få eleven att lägga märke till särdrag i finsk kultur I1 K2 Färdigheter för språkstudier M3 att stärka elevens självkännedom som språkinlärare, uppmuntra eleven att ställa upp mål för sina språkstudier och på det viset utveckla färdigheter för livslångt språklärande I2 M4 att uppmuntra och få eleven att modigt och ansvarsfullt använda finska i olika situationer i och utanför skolan Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M5 att ge eleven tillfällen att mångsidigt träna muntlig och skriftlig kommunikation Mångsidig kompetens K2 I2, I3 K2 K1, K7 I2, I3 K2, K6, K7 M6 att lära eleven att använda lämpliga kommunikationsformer i I2, I3 K2, K5

10 olika kommunikationssituationer och att kommunicera på ett kulturellt och språkligt korrekt sätt Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M7 att ge eleven möjlighet att arbeta med olika typer av texter av I2, I3 K5, K6, K7 lämplig svårighetsgrad med tanke på studieframstegen och att uppmuntra eleven att söka intressant autentiskt material på finska Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M8 att ge eleven möjlighet att öva sig att producera olika typer av I2, I3 K4, K5 texter både i och utanför skolan och med hjälp av informationsoch kommunikationsteknologi M9 handleda eleven till att uttala finska begripligt I2, I3 K2 Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7 9 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet I1: Att bekanta sig med typiska drag i det finska språket och finsk kultur och med finska språkmiljöer. Att fästa uppmärksamhet vid skillnader mellan talad och skriven finska. Färdigheter för språkstudier I2: Att använda olika inlärningsstrategier, läromedel och lärmiljöer effektivt och på ett sätt som stärker studiemotivationen. Att tillämpa arbetssätt som främjar självständigt, långsiktigt arbete och kritisk informationssökning. Att träna kommunikativa färdigheter och uppmuntra eleverna att använda språket mångsidigt i olika situationer. Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter I3: Att välja ämnesområden som intresserar eleverna (stödmaterial) med perspektivet jag som aktör på både finska och svenska i Norden. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter (textförslag i stödmaterialet). Att ge akt på och flitigt öva att uttala och tala. Att träna olika kommunikationssituationer (stödmaterial om kommunikativa syften). Mål som anknyter till lärmiljöerna och arbetssätten i läroämnet i årskurs 7 9

11 Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleven som möjligt. Arbetet ska främst ske genom pararbete, smågruppsarbete och gemensamt lärande i olika typer av lärmiljöer. För att uppnå målen för flerspråkighet och språkfostran behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta attityder. Olika medier och kommunikationskanaler ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av internationalisering på hemmaplan ska eleverna också bekanta sig med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i det omgivande samhället. Målspråket finska ska alltid användas när det är möjligt. Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 7 9 Eleven ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleven ska också uppmuntras att studera andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter när det gäller språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från tidigare. Bedömningen av elevens lärande i läroämnet i årskurs 7 9 Lärandet ska bedömas på olika sätt, också genom självvärdering och inbördes utvärdering. Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll, d.v.s. kulturell mångfald och språkmedvetenhet, färdigheter för språkstudier och växande språkkunskap. Bedömningen ska omfatta alla delområden av språkkunskapen. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Den Europeiska språkportfolion kan användas som verktyg vid bedömningen. Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt eller visa kunskaper som de inhämtat genom informellt lärande. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter när det gäller språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Slutbedömningen infaller det läsår som studierna i läroämnet som ett gemensamt läroämne avslutas. Slutbedömningen ska fastställa hur eleven har uppnått målen för B1-lärokursen i finska när studierna avslutas. Slutvitsordet ska bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de nationella kriterierna för slutbedömningen som fastställts för läroämnet. Kunskaperna utvecklas kumulativt inom de olika delområdena av språkkunskap. Alla nationella kriterier för slutbedömningen ska beaktas då slutvitsordet bildas, oberoende av för vilken årskurs målet har ställts upp i den lokala läroplanen. En elev får vitsordet åtta (8), om han eller hon i genomsnitt uppvisar sådana kunskaper som fastställs i kriterierna. Svagare kunskaper inom något område kan kompenseras med kunskaper som överstiger nivån för vitsordet åtta inom andra delområden.

12 Kriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i läroämnet vid slutbedömningen och beskrivningar som kompletterar kriterierna Mål för undervisningen Innehåll Föremålen för bedömning i läroämnet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 att uppmuntra eleven I1 att lägga märke till strukturella skillnader mellan finska och svenska, att ge akt på talad och skriven finska och att söka information om språk som är nära besläktade med finskan M2 att få eleven att lägga märke till särdrag i finsk kultur Färdigheter för språkstudier M3 att stärka elevens självkännedom som språkinlärare, uppmuntra eleven att ställa upp mål för sina språkstudier och på det viset utveckla färdigheter för livslångt språklärande M4 att uppmuntra och få eleven att modigt använda finska i olika situationer i I1 I2 språklig slutledningsförmåga kännedom om särdrag i finsk kultur förmåga att ställa upp egna mål I2, I3 att modigt använda sina språkkunskaper Kunskaper som understiger vitsordet åtta Eleven kan nämna någon skillnad mellan talad och skriven finska. Eleven kan nämna något typiskt drag i finsk kultur. Eleven tar oftast ansvar som språkinlärare. Eleven kan med stöd arbeta i olika lärmiljöer. Kunskaper som motsvarar vitsordet åtta Eleven känner till några skillnader mellan talad och skriven finska samt några språk som är nära besläktade med finskan. Eleven känner igen finsk kultur och finska traditioner. Eleven tar ansvar för att lära sig språket och drar nytta av sina styrkor som språkinlärare. Eleven kan arbeta i olika lärmiljöer. Kunskaper som överstiger vitsordet åtta Eleven känner till flera skillnader mellan talad och skriven finska och kan nämna flera språk som är nära besläktade med finskan. Eleven kan reflektera kring gemensamma drag mellan finlandssvensk och finsk kultur. Eleven handlar ansvarsfullt i språkinlärningssituationer och kan ställa upp lämpliga mål för sig. Eleven använder modigt sina kunskaper i olika lärmiljöer. och utanför skolan Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå: A2 M5 att ge eleven tillfällen I2, I3 kommunikativa Eleven klarar av Eleven kan utbyta tankar och Eleven kan utbyta tankar

13 att mångsidigt träna muntlig och skriftlig kommunikation M6 att lära eleven att använda lämpliga kommunikationsformer i olika kommunikationssituationer och att kommunicera på ett kulturellt och språkligt korrekt sätt färdigheter i finska I2, I3 användning av kommunikationsstrategier och kulturellt korrekt kommunikation Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå: A2.1 M7 att ge eleven möjlighet att arbeta med olika typer av texter av lämplig svårighetsgrad med tanke på studieframstegen och att uppmuntra eleven att söka intressant autentiskt material på finska I2, I3 förmåga att tolka finska texter Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå: A1.3 M8 att ge eleven möjlighet att öva sig att producera olika typer av texter både i och utanför skolan och med hjälp av informations- I2, I3 förmåga att producera finska texter kommunikationen i en begränsad mängd situationer, som berör bekanta ämnen och som innehåller bekanta ord och uttryck. Eleven kan använda några av de vanligaste uttrycken som är typiska för språket och kulturen och då och då ta stöd av hjälpmedel. Eleven förstår text och långsamt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. Eleven kan berätta grundläggande fakta om sig själv med hjälp av bekanta uttryck. information om bekanta ämnen i bekanta situationer. Eleven kan komma med och bemöta förslag och uppge om han eller hon är av samma/olika åsikt eller förstår ett budskap. Eleven klarar sig relativt bra i kommunikationssituationer genom att använda olika hjälpmedel. Eleven kan kommunicera artigt, till exempel tilltala, hälsa, säga adjö, tacka, be om ursäkt och reagera naturligt i kommunikationssituationer. Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven kan med hjälp av ett begränsat ordförråd berätta om saker som är viktiga för honom eller henne. och information i situationer som anknyter till det dagliga livet. Eleven klarar sig utan alltför stora ansträngningar i kommunikationssituationer som anknyter till det dagliga livet. Eleven kan ställa frågor och besvara dem. Eleven kan använda dagliga uttryck som är typiska för språket och kulturen. Eleven förstår det väsentliga i en allmänspråklig text eller i långsamt tal som innehåller bekanta ord. Eleven kan med stöd bedöma om en text är intressant och/eller viktig. Eleven kan berätta om några företeelser som är typiska för åldern och som är viktiga för honom eller henne genom att använda

14 och kommunikationsteknologi M9 att handleda eleven till att uttala finska begripligt I2, I3 uttal Eleven uttalar begripligt inövade uttryck. Eleven uttalar bekanta uttryck på ett begripligt sätt. enkla satser och det mest centrala ordförrådet. Eleven kan i sitt uttal uppmärksamma en del av de mest påtagliga dragen i målspråket som är väsentliga för förståelsen. LÄROKURSEN I MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA FÄRDIGSTÄLLS SENARE

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus Vasa övningsskola alassus@abo.fi Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språkstudierna ger underlag för att forma

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK FRÄMMANDE SPRÅK SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga

Läs mer

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6 FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2 6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET (FINSKA) OCH FRÄMMANDE SPRÅK FINSKA Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen A-lärokursen i finska. Mål för undervisningen Innehåll Föremål

Läs mer

Engelska A2 årskurs 7-9

Engelska A2 årskurs 7-9 Engelska A2 årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK FRÄMMANDE SPRÅK SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga

Läs mer

A-FINSKAN: reviderade läroplan maj 2018

A-FINSKAN: reviderade läroplan maj 2018 A-FINSKAN: reviderade läroplan maj 2018 Det som är markerat med grönt är förändring. MÅL åk 7 åk 8 åk 9 Kulturell mångfald och Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Läs mer

Lahden kaupunki

Lahden kaupunki Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1- språket i årskurs 1 2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen in Lahtis 1.8.2019 2 (9) Sisällys 13. Årskurs 1 2......

Läs mer

BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Undervisningens uppdrag Enligt Finlands grundlag har alla

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 FRÄMMANDE SPRÅK, B2 - I ÅRSKURS 7 9 Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 Undervisningen i ett valfritt B2-språk inleds i Helsingfors svenska skolor i årskurs 7. B2-språket är det tredje språket

Läs mer

Lärare kan totta kai!

Lärare kan totta kai! Lärare kan totta kai! Vasa 25.10.2014 Ingelisa Wikholm, Utbildningsstyrelsen Arbetet med läroplansgrunder för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen 2012 2013

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

3. Bedömningen i A-finska och mofi. Lärare kan totta kai! Vasa Ingelisa Wikholm

3. Bedömningen i A-finska och mofi. Lärare kan totta kai! Vasa Ingelisa Wikholm 3. Bedömningen i A-finska och mofi Lärare kan totta kai! Vasa 25.10.2014 Ingelisa Wikholm Om bedömningen i A-fi och mofi på 60 minuter! Resultaten i utvärderingen 2009 Bedömningens principer i utkastet

Läs mer

HISTORIA. Läroämnets uppdrag

HISTORIA. Läroämnets uppdrag 1 HISTORIA Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevens historiemedvetande och kulturkunskap samt hjälpa eleven tillägna sig principerna för ett ansvarsfullt medborgarskap.

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP ÅRSKURS 7-9. Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HÄLSOKUNSKAP ÅRSKURS 7-9. Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HÄLSOKUNSKAP ÅRSKURS 7-9 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Utgående från målen ska man skapa undervisningshelheter som framskrider i takt med åldern. Undervisningshelheterna

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010.

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010. Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010. Innehåll 1. Utgångspunkterna för den undervisning som förbereder för den 3 grundläggande utbildningen 2. Den förberedande

Läs mer

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i huslig ekonomi är att stödja eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter,

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag 1 BIOLOGI Läroämnets uppdrag Biologiundervisningens uppdrag är att hjälpa eleven förstå livet och dess utveckling, utöka elevens naturkännedom och hjälpa eleven förstå hur ekosystemet fungerar och människans

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag 1 SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera slöjdprocessen på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9 HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att sporra eleverna att utvecklas till ansvarsfulla och okratiska

Läs mer

Främjande av flerspråkighet i den finländska skolan

Främjande av flerspråkighet i den finländska skolan Främjande av flerspråkighet i den finländska skolan Leena Nissilä De nya läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen i de finländska skolorna betonar betydelsen av språk och kommunikation i inlärningen

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för årskurs 1-2

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för årskurs 1-2 Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för årskurs 1-2 Utkast 19.9.2014 1 Innehållsförteckning KAPITEL 13 ÅRSKURS 1 2... 2 13.1 Övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Kotka Svenska Samskola Läroplan för åk 1-9 Läsåret De ämnesvisa delarna

Kotka Svenska Samskola Läroplan för åk 1-9 Läsåret De ämnesvisa delarna Kotka Svenska Samskola Läroplan för åk 1-9 Läsåret 2017-18 De ämnesvisa delarna Innehållsförteckning KAPITEL 13 ÅRSKURS 1 2... 3 13.1 Övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen

Läs mer

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt 1 ELEVHANDLEDNING ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet är att flera olika läroämnen samarbetar.

Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet är att flera olika läroämnen samarbetar. Svenska som andraspråk och litteratur årskurs 1 2 I lärokursen svenska som andra språk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömning

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av en produkt eller

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande hos eleverna. Undervisningen

Läs mer

Lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur åk 7-9. Lärokursens särskilda uppdrag

Lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur åk 7-9. Lärokursens särskilda uppdrag Lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur åk 7-9 Lärokursens särskilda uppdrag Enligt förordningen om timfördelning kan invandrare i stället för att följa lärokursen i modersmål och litteratur,

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Bildkonst årskurserna 7 9

Bildkonst årskurserna 7 9 Bildkonst årskurserna 7 9 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

KEMI. Läroämnets uppdrag

KEMI. Läroämnets uppdrag 1 KEMI Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i kemi är att stöda eleven i naturvetenskapligt tänkande samt i att skapa sig en världsbild. Undervisningen i kemi hjälper också eleven att förstå betydelsen

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur Modersmål och litteratur Till läroämnet modersmål och litteratur i Helsingfors stads svenskspråkiga grundskoleundervisning hör tre olika lärokurser: det svenska språket och litteratur, svenska som andra

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE. 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE. 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande Enligt lagen om grundläggande utbildning är syftet med bedömningen att handleda och sporra eleven i studierna

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Broskolans röda tråd i Svenska

Broskolans röda tråd i Svenska Broskolans röda tråd i Svenska Regering och riksdag har fastställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 Allmänt Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Läsåret Från sjuan till nian. Info om övergången till sjuan

Läsåret Från sjuan till nian. Info om övergången till sjuan Läsåret 2019 2020 Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Välkommen till sjunde klassen Hej! Du har säkert funderat på hur det blir att börja i sjuan. Mycket kommer att kännas välbekant, men

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019).

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). I detta dokument synliggörs föreslagna likheter och skillnader mellan kursplanerna.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Ortodox religion åk 7-9. Läroämnets uppdrag

Ortodox religion åk 7-9. Läroämnets uppdrag Ortodox religion åk 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar

Läs mer

Svenskan och språkundervisningen i flerspråkiga klassrum Gun Oker-Blom

Svenskan och språkundervisningen i flerspråkiga klassrum Gun Oker-Blom Svenskan och språkundervisningen i flerspråkiga klassrum 8 9.2.2018 Gun Oker-Blom En språkmedveten skola Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014

Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning. Åbo 24.9.2014 Läroämnena i samverkan arbetssätt och bedömning Åbo 24.9.2014 Dagens program 9.00-9.10 Välkommen, Camilla Forsberg, CLL 9.10-11.30 Inledning och tillbakablick Frågor som avgörs på lokalnivå Annika Lassus

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE Vi önskar att ni i skolorna tar ställning till frågorna i rött. Alla behöver inte göra allt, ni får gärna dela upp arbetet. Svara på det som ni har en åsikt om! KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.8 Lokala

Läs mer

Swedish ONL attainment descriptors

Swedish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-sv-3 Orig.: EN Swedish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Läs mer

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Kursplanens syfte Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 BIOLOGI Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i biologi. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6 HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att uppmuntra eleven att bli en ansvarsfull och demokratisk medborgare.

Läs mer

Prövning i Moderna språk 3

Prövning i Moderna språk 3 Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer