Övergripande disposition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande disposition"

Transkript

1 Övergripande disposition Hans Smedje Om sömn och (barn)psykiatri Grundläggande om sömn Indelning av sömnstörningar Handläggning och behandling hsmed hsmed Barns hälsa 2013 Barns och ungas hälsa och sociala förhållanden i Sverige är goda, även jämfört med andra välfärdsländer. Inte lika bra när det gäller de lite äldre barnen. Nedsatt psykiskt välbefinnande (ledsenhet, sömnsvårigheter, huvudvärk etc) är vanligt Redan under barndomen finns betydande sociala skillnader beträffande risk att drabbas av ohälsa Något om förekomst av sömnproblem bland unga Allmänna befolkningen SCB, ULF åriga barn: 30 % svårt att somna > 1 ggr/v 25 % sover dåligt > 1 ggr/v 65 % trötta i skolan > 1 ggr/v Särskilt hög andel Unga med ångest, depression Unga med funktionshinder Unga med vissa sjukdomstillstånd Ex 1 narkolepsi: ca i Sverige (ca 1/10 av Pandemrix), Ex 2 sömnapné, ca 1 % av alla barn i allmänna befolkningen Sömnproblem och barn och ungdomspsykiatri (1) Sömnproblem: är mycket vanliga hos patienter vid BUP försämrar kognitiva funktioner (minne, uppmärksamhet) försämrar emotionell reglering (mer impulsiv, negativ) kan misstas för psykiskt problem Sömnproblem och barn och ungdomspsykiatri (2) Sömnproblem: kan utlösa eller förvärra psykisk problematik har samband med ökad risk för suicidalitet ska beaktas vid behandling (av ex depression, ångest) stressar föräldrar, kan försämra barn-föräldrarelation hsmed hsmed

2 Effekter av att sova bättre Adenotonsillektomi förbättrade beteende och livskvalitet hos barn med obstruktiv sömnapné (Marcus et al 2013) Skolstart 8.00 istället för minskade dagsömnighet och förbättrade skolresultat för tonåringar (Li et al 2013) Experimentell studie med tonåringar visade att tillfredsställt sömnbehov förbättrar långtidsminne (Trudeau et al 2012) Experimentell studie med unga vuxna bekräftar att man blir vackrare av att sova tillräckligt (Axelsson et al 2010) Sömnproblem vid ADHD % av barn med ADHD har sömnproblem, och de har låg tolerans för sömnbrist Vanligast: Sen insomning och orolig sömn, vägran gå till sängs, morgon- och dagsömnighet Men även: Restless legs, periodiska benrörelser, parasomnier, sömnrelaterad andningsstörning Orsaker kan vara medicinbiverkan, och samsjuklighet, främst ODD, depression, ångest, tics Ökad belastning på föräldrarna hsmed Barn med ADHD är särskilt känsliga för sömnrestriktion Experimentell studie: 11 barn med ADHD jämfördes med 32 kontroller, aktigrafiskt verifierad (40, 7 minuter) sömnrestriktion under sex dagar båda grupper presterade sämre på Conners Continuous Performance Test (vigilance, sustained attention) Sömnproblem vid affektiva tillstånd Sömnproblem nästan alltid vid ångest Sambandet är starkt också vid depression Vid mani (och missbruk av centralstimulerande minskar sömnbehovet) barnen med ADHD försämrades signifikant mera än kontroller Gruber et al SLEEP hsmed hsmed Vad är sömn? Sömnfysiologi och sömnstörningar som är viktiga att känna till Vad är sömn Självreglerande, reversibelt tillstånd med förändrat sensorium och motorik, och total eller partiell medvetslöshet Några av de centra i hjärnan som reglerar sömn-vakenhet: När vi somnar ändras Thalamus aktivitet, inflöde av externa sinnesintryck blockeras Orexinproducerade neuron i hypothalamus har stark påverkan på (bland annat) sömn-vakenhet Suprachiasmatiska kärnan (SCN) kallas ofta biologiska klockan hsmed hsmed

3 Thalamus Suprachiasmatiska kärnan (NSC) reglerar dygnsrytm. Vår dygnsrytm vill följa ljus-mörker. The thalamus shifts during sleep from a tonic mode, suitable for relaying information from the periphery to the cortex, to a rhythmic mode that generates activity and produces highly spatially and temporally coherent states through interactions with the cortex. During sleep, the feedback connections from the cortex to the thalamus become highly effective in globally coordinating activity in the thalamus. Thus, the Thalamus becomes a mirror during sleep, linking distant parts of the cortex hsmed hsmed Sömn, ljus och mörker Polysomnografi mäter och klassificerar sömn sömn indelas i REM och non-rem Polysomnografi, eeg, emg, eog hypnogram hsmed hsmed

4 REM- sömn Hypothalamus och orexinproducerande neuron (synonym för orexin är hypokretin) The orexin (hypocretin) system regulates sleep and wakefulness through interactions with systems that regulate emotion, reward and energy homeostasis hsmed hsmed Orexin/Hypocretin Plötslig REM i vakenhet vid narkolepsi + kataplexi (detta inträffar vid brist på orexin) Basalt är att sömn-vakenhet ska inträffa vid tidpunkter som underlättar anpassning till inre och yttre faktorer. Orexin/Hypocretin-systemet reglerar sömn-vakenhet genom interaktion med system för känslor, belöning och energibalans hsmed hsmed Narkolepsi med kataplexi Tidssamband med Pandemrix och H1N1 (kanske även med spanska sjukan) Förekomst 1/2000, % debuterar i barndom/ungdom Autoimmun destruktion av hypokretin/orexinproducerande neuron i hypothalamus spelar sannolikt avgörande roll. Kardinalsymtom 1. imperativa sömnattacker 2. hallucinationer 3. kataplexi 4. sömnparalys Och: viktuppgång, svårt störd nattsömn, omfattande psykisk problematik Handläggning vid narkolepsi med kataplexi Diagnos Två centrala kliniska symtom: Sömnattacker? Kataplexi: kan du stå och skratta? Diff.diagnoser? Borrelia..? För att verifiera diagnos: Neurofys: Polysomnografi+ MSLT Ev orexin/hypokretin i likvor HLA DQB1*0602 Behandling Information, anpassa livet Psykosocialt och pedagogiskt stöd Ev. schemalagda tupplurar, Stimulantia - metylfenidat för vakenhet SSRI för kataplexi Intravenöst immunglobulin provat inom ramen för forskningsprojekt GHB (Xyrem) möjligt alternativ vid svår narkolepsi kataplexi hsmed hsmed

5 Repetition sömnstadier Utebliven muskelparalys under REM REM BEHAVIOR DISORDER, DIAGNOS: POLYSOMNOGRAFI + VIDEO MÖJLIGEN ETT UNDERDIAGNOSTISERAT TILLSTÅND hsmed hsmed Sömn- vakenhet livsperspektiv Övergripande om sömnbehov och dygnsrytm 0 år timmar - mest hunger/mättnad styr 2 år timmar - minst en middagslur 4 år timmar - nattsömn, morgon + dagpigg vid 5 år har barnet sovit mer än varit vaket 10 år 9-10 timmar - inte så morgonpigg 15 år 8-9 timmar - inte alls morgonpigg hsmed hsmed år kl år kl 03 sömnreglering Interna rytmer, SCN påverkar bland annat melatonin, kortisol Externa tidgivare, Zeitgebers ljus, temperatur, måltider, fysisk aktivitet, sociokulturella vanor. Entrainment: de externa tidgivarna ställer om de interna Ex: ljus på morgonen- tidigare nattsömn, ljus på kvällen- senarelagd nattsömn hsmed hsmed

6 Sömnreglering, om externa tidgivare Det är nog bra om föräldrar inte ger sig Barnuppfostran är något av det tuffaste föräldrarna kan hålla på med. Många ger sig inte förrän du blir fjorton, femton år Tony, 6 år Studie jämförde åringar med och utan föräldrabestämd läggtid: de med sov och mådde bättre. SLEEP June hsmed hsmed Sömnreglering utvikning om adenosin Adenosin, välkänd biprodukt av energiomsättningen, och neuromodulator; bygger bland annat upp sömnbehov/sömntryck, och lugnar hjärnan Koffein motverkar effekten av adenosin Forskning om adenosin har visat att fysisk aktivitet höjer adenosinhalten, och ger minskad oro hos barn med autism och förbättrar viss typ av epilepsi. (även feber ökar adenosinhalten.) Jag blir alldeles utsliten av att vara stilla Marcus 8 år The relationship between the neuromodulator adenosine and behavioral symptoms of autism. S.A. Masino et al. Neuroscience Letters Bra föda, fysisk aktivitet,respekt för sömnklockan = del av bra livsstil hsmed hsmed Om sömnens funktioner återhämtning och reparation: GH insöndring, antioxidativ funktion återställer CNS (receptorsystem och glykogendepåer) sorterar, prioriterar minnen, kan troligen reducera emotionell laddning i negativa minnen stärker immunfunktion energibesparing (temperaturen sjunker kropp och hjärna) självbevarelsedrift (människan i hög grad visuell varelse) hsmed Indelning av sömnstörningar Sömnstörning eller sömnproblem. ICSD är ett klassifikationssystem för sömnstörningar Sex huvudgrupper av sömnstörningar 1. Insomnier (svårt somna, vakna nattetid, vakna för tidigt) 2. Dygnsrytmstörningar 3. Parasomnier (ex sömngång..) 4. Sömnrelaterade motoriska störningar (ex bruxism..) 5. Hypersomnier (onormal dagsömnighet..) 6. Sömnrelaterade andningsstörningar hsmed

7 Insomni (1) (svårt somna, vakna nattetid, vakna för tidigt) Dygnsrytmstörningar (2) frekventa nattliga uppvaknanden var i några fall tidiga tecken på ADHD (Thunström 2000) Insomni är vanligt vid autismspektrumtillstånd (Tani 2002, Allik, Larsson, Smedje 2005) Vanligaste orsaken till insomni är stress, oro, ångest Handläggning vid insomni innefattar kartläggning av stressorer. KBT principer kan hjälpa många (stresshantering, stimuluskontroll, sömnrestriktion är viktiga komponenter) (sleep state misperception är värt att nämna..) Dygnsrytm stämmer inte med socialt vardagsliv, leder till insomningssvårighet och dagsömnighet när man tvingas anpassa sig till ex skoltider. Ofta mix av hereditär, social och psykiatrisk bakgrund Vanligast är senarelagd sömnfas, somnar sent, vaknar sent Extrem form, Delayed Sleep Phase Syndrome. Ofta stark ärftlighet Sömnfas och melatonintopp senareläggs cirka 2 timmar i tonåren Förr justerades biologiska klockan med hjälp av ljus mörker nu har vi tillgång till ljus 24/ hsmed hsmed Fallbeskrivning Vid dygnsrytmstörning har många hjälp av melatonin 25 årig kvinna, sömnproblem hela livet.fått Theralen som barn (mest biverkningar) etc., klarade inte skolans tider, förlorat tre jobb försover sig.konsultation information. Hon kunde klart känna igen DSPS hos sig och släktingar som tillägg till beteendeförändring och ljus på dagen vanligast 3-6mg cirka kl 22 man kan också försöka ställa om biologiska klockan genom att ge låg dos cirka kl 17 (MT2 receptor) Beslöt sig försöka att acceptera sin konstitution söka nattarbete hsmed hsmed MT1 och MT2 receptorer Melatonineffekter på NSC Parasomnier (3), kort repetion av sömnstadier, (REM behaviour disorder har redan nämnts) Bindning till MT1 receptor får NSC att minska sina vakenhetshöjande effekter - medför sömngivande effekt Vaken REM I II Bindning till MT2 receptor i NSC påverkar tidsinställning. III IV timmar Troligen möjligt att tidigarelägga sömnfas genom att ge melatonin på eftermiddagen hsmed hsmed

8 Nattskräck är en Non-REM parasomni Fortsättning på parasomnier (3) nattskräck och sömngång partiella uppvaknanden man sover/drömmer men motoriken är aktiv Sällan behov omfattande utredning I typiska fall inträffar anfallet i början av natten och det finns hereditet, Epilepsi är dock differentialdiagnos ÅTGÄRDER Se över säkerhet i hemmet, undvik sömnbrist, det ökar djupsömntryck Identifiera stress, ev psykisk problematik, andra hälsoproblem (ex.feber) Informera Farmakabehandling är ofta svår så också scheduled awakening hsmed hsmed Fallbeskrivningar sömngång Mardröm är en parasomni under REM sömn Fall beskrivning 1: Mononucleos med feber Fall beskrivning 2: Alkohol Fallbeskrivning 3: pågående utredning.. sömngång som återkom efter 10 år med dramatiska effekter Mardröm Ångestattack under REM- sömn, klart medvetande Vid uppvaknande, ofta under senare del av natten De flesta barn har mardrömmar men ibland, t ex vid PTSD eller separationsångest eller depression kan problemet vara stort hsmed hsmed Kliniska hållpunkter Sömngång för differentialdiagnoser Mardröm Nattskräck Epilepsi Tidpunkt Förnatt Senare Varierande Sömnstadium Non-REM REM Varierande Beteende Dramatiskt Tröstbehov Varierande Medvetande Omedveten Omtöcknad Vaknar oftast Varierande Minne Amnesi Minns Varierande Hereditet Ja Nej (?) Varierande Sömnrelaterade motoriska störningar (4) Huvuddunkning, rytmiska rörelser, body rocking Restless legs och Periodiska benrörelser Bruxism (ofta hereditär komponent, konsultera tandläkare, förvärras ofta vid stress, kan ha samband med sömnrelaterad andningsstörning) Förekomst Vanligt Vanligt Ovanligt hsmed hsmed

9 Sömnrelaterade motoriska störningar (4) Rhythmic Movement Disorder (Jactatio Capitis) Rhythmic Movement Disorder; Jactatio Capitis stereotypa upprepade rörelser vid insomning, ytlig sömn vanligt till cirka 2 år, upphör vanligen före 5 år differentialdiagnoser autistisk stereotypi, tics, epilepsi överrepresentation hos barn med Tourettes, autism, adhd men kan vara persisterande isolerat fenomen viktigaste åtgärd är att polstra sängen hsmed hsmed Fortsättning på sömnrelaterade motoriska störningar (4) Periodiska benrörelser och restless legs Sömnrelaterade motoriska störningar (4) Restless legs överrepresenterat vid ADHD Starkt behov röra benen, associerat med stickningar/obehag Obehag/krypning börjar/försämras i vila Obehag/krypning sämre eller enbart kväll/natt Obehag/krypning upphör om man rör sig - så länge rörelse pågår hsmed hsmed Restless legs filmen visar inte barn Etiologi vid Restless legs och periodiska benrörelser Primär form Stark genetisk komponent >50% (40-90) Tidigare debut (<30 år), kronisk, progressiv Sekundär form Järnbrist S-Ferritin < 50 mgc/l - medför reducerade järndepåer i CSF/basala ganglier Järnbristen begränsar steg i dopaminsyntes hsmed hsmed

10 Diff. diagnoser vid Restless legs Växtvärk har liknande temporalt mönster, men lindras inte av rörelse Motoriska tics har en annan karaktär Träningsvärk Nattliga vadkramper som kan bero på elektrolytstörning eller Neuromuskulär sjukdom, eller vara tillfälliga fenomen Schlatter blir sämre vid rörelse Chondromalaci blir sämre vid knäflexion Artrit har inflammationstecken Akathisi på grund av medicinering, ex neuroleptika, Mirtazapin Hypersomnier (5) Narkolepsi, Kleine Levins syndrom, menstruationsassocierad hypersomni Hypersomni efter trauma, ex commotio Hypersomni i samband med depression är vanligt Viktigt ídentifiera om hypersomni beror på annan sömnstörning, social faktor, medicinsk eller psykiatrisk är viktigt hsmed hsmed Obstruktiv sömnapné 1-3 % av barn i normalpopulation Högre förekomst bland barn med funktionshinder Tonsillektomi hjälper många, men inte alla Utredningsresurs och metod för diagnostik av sömnapné bland barn bristfällig i många sjukvårdsdistrikt hsmed hsmed Generellt om åtgärder och behandling vid sömnprobem Sömnhygien Ljus (och fysisk aktivitet) på dagen stärker dygnsrytmen Sömn förutsätter tillräcklig föregående vakenhet Lugn och ro på kvällen Mörker (eventuellt nattlampa), lagom svalt sovrum bra för sömn Regelbunden tid (små inte för sent till sängs, tonår upp i tid) Melatoninförskrivning har ökat Mellan 2006 och 2011 ökade antalet barn och ungdomar upp till 19 år som fick sömnmedel från till personer enligt Socialstyrelsen. Den stora ökningen står användningen av melatoninläkemedel för. från Svenska Dagbladet 2012 Sen insomning : Försök stiga upp i tid! Man kan stiga upp även om man är sömnig på morgonen men det oftast omöjligt att somna om man är pigg på kvällen. den som vaknat kl 14 på söndagen. har ofta svårt att somna nästa kväll hsmed hsmed

11 Melatonin till barn med ADHD Innan Melatonin: uteslut primär sömnstörning, stärk sömnhygien, bedöm CS effekt Studie indikerar att barn(6-12 år) med ADHD+ insomni har senarelagd melatonininsöndring. Ref: Van der Heijden et al 2005 Melatonin 3-6 mg en till tre timmar innan läggdags värdefullt och utan allvarliga biverkningar vid enligt review av Benz & Scales Ff påpekar dock att utförda studier är få & små, och har korta uppföljningar Avslutningsvis några ord från barnen Ibland blir jag så rädd att mina ögon står på skaft. Då blir ögonlocken för korta när jag ska sova. Ingeborg, 8 år Ibland är pappa inte snäll mot mig. När han inte är snäll vill jag inte tala med honom. Han är väldigt osnäll när jag inte orkar sova. Mira, 6 år Det viktigaste är att man kommer från ett tryggt och labilt hem. Margaretha, 7 år Jag blir alldeles utsliten av att vara stilla. Marcus 8 år. Barndomsminnen är något man får dras med hela livet. Emil 9 år. Barnuppfostran är något av det tuffaste föräldrarna kan hålla på med. Många ger sig inte förrän du är fjorton, femton år gammal Tony, 6 år hsmed hsmed

Hans Smedje 2014-01-30. 2014-01-30 hsmed2014 1

Hans Smedje 2014-01-30. 2014-01-30 hsmed2014 1 Hans Smedje 2014-01-30 2014-01-30 hsmed2014 1 Övergripande disposition Om sömn och barns hälsa, särskilt den psykiska Grundläggande om sömn Indelning av sömnstörningar Handläggning och behandling 2014-01-30

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal

Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal OM DOKUMENTET Dokumentet orienterar om sömn och sömnproblem hos barn och ungdom. Skriften är alltså inte ett vårdprogram. Informationen

Läs mer

Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation

Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar bkn_111_3_cover.qxd:bkn 5/16/11 11:47 AM Page 1 nr.3/2011 Tema Sömn Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar IFC_Semper_SmA?

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Sömnbesvär bland vuxna och äldre

Sömnbesvär bland vuxna och äldre Sömnbesvär bland vuxna och äldre Ragnar Asplund, docent i allmänmedicin Studiebrevet är producerat av SFAM med ekonomiskt stöd från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. Texten, som innehåller

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer