Årsredovisning för ett renare hav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003. för ett renare hav"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 för ett renare hav

2 2

3 FOTO: TORE HAGMAN / NATURFOTOGRAFERNA Årsredovisning 2003 Gryaab AB Postadress: Karl IX:s väg Göteborg Organisationsnr: Bankgironr: Postgironr: Telefon Expeditionen: Fax Expeditionen: E-post: Hemsida: Vid akuta utsläpp utom expeditionstid ring som sätter dig i förbindelse med vår beredskapsgrupp. 3

4 Gryaab 5 VD har ordet 6 Gryaabs mål 8 Inkommande vatten 13 Vattenbehandling 14 Slambehandling och slamdisponering 16 Kemikalieförbrukning 16 Materialbalans 17 Underhåll 18 Recipientkontroll 19 Information 20 Kvalitet och miljö 20 Personal och organisation 21 Utvecklingsarbete 22 Anslutning av Lerums kommun 23 Ekonomi 24 Nyckeltal 26 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 5 år i sammandrag 34 Tilläggsupplysningar 35 Resultaträkningar 5 års översikt 38 Balansräkningar 5 års översikt 39 Revisionsberättelse 40 Styrelsens sammansättning 41 4

5 Gryaab Gryaab är ett miljöföretag som aktivt verkar för en bättre miljö och ett renare hav. Gryaab är ett kommunalt bolag som ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Bolaget har två huvuduppgifter. Den första är att via ett eget tunnelsystem leda avloppsvatten från tätortsbefolkningen till bolagets reningsverk, Ryaverket. Genom att all tätortsbebyggelse utom Lerum sedan länge är ansluten till Ryaverket har utsläpp av avloppsvatten till lokala sjöar och vattendrag eliminerats. Vår andra huvuduppgift är att behandla avloppsvattnet när det har kommit till Ryaverket. Behandlingen sker med avseende på nedbrytbart organiskt material, fosfor och kväve. Vi avskiljer också gallerrens (skräp) och sedimenterbart material. Behandlat avloppsvatten leds via tunnel ut till Göta älvs mynning. Till Gryaabs verksamhet hör även bergrummen vid Syrhåla. Där finns utrustning för avvattning av slam och möjlighet till långtidsförvaring. Verksamhetsidé Gryaab säkrar god vattenkvalitet i lokala sjöar och vattendrag och i Göta älv och dess mynningsområde genom att bygga och driva system som kostnadseffektivt omhändertar Göteborgsregionens avloppsvatten. Avloppsvattnets innehåll av energi, näringsämnen och andra nyttigheter ska tillvaratas och avloppet ska inordnas i ett kretslopp. Gryaab ska vara inriktat på att målen för utsläpp och annan miljöpåverkan fortlöpande kommer att höjas och att allt mindre resurser, relativt sett, får tas i anspråk för att nå målen. Aktieägare Antal aktier Aktier procent Ale 307 3,4 Göteborg ,4 Härryda 256 2,8 Kungälv 498 5,5 Lerum 435 4,8 Mölndal 720 7,9 Partille 384 4,2 Totalt

6 VD har ordet Nu när vi har lagt den långvariga miljöprövningsprocessen bakom oss gäller det att se framåt. Vi har ett omfattande arbete som väntar! Gryaabs slutgiltiga miljövillkor fastställdes vid halvårsskiftet 2003 efter en mycket lång miljöprövning. Vi vet nu vilka miljökrav som gäller och vilka villkor som ska uppfyllas de närmaste åren. Redan 2005 ska vi klara ett fosforvillkor på 0,4 mg/l, både som gränsvärde på årsbasis och som riktvärde på kvartalsbasis. År 2007 är fosforvillkoret 0,3 mg/l med samma villkorsutformning. Det här är en avsevärd skärpning av den tidigare domen i miljödomstolen, som överklagades av länsstyrelsen. Ibland funderar jag på om investeringarnas storlek står i rimlig proportion till miljönyttan, speciellt när det gäller kravet på fosforrening. För att klara miljökraven måste vi i praktiken bygga en anläggning som klarar ett fosforutsläpp på nivån 0,2 mg/l, vilket ska jämföras med EU-kravet som är på 1,0 mg/l. Men miljöprövningen avslutades 2003 och nu när vi har lagt den långvariga prövningsprocessen bakom oss gäller det att se framåt. Vi har ett omfattande arbete som väntar! Investeringarna för kommande reningsanläggningar kommer att uppgå till storleksordningen 500 miljoner kr. För att klara miljövillkoren 2005 bygger vi en anläggning för bräddvattenrening. Byggnadsarbetena påbörjades i slutet av året och anläggningen kommer att vara klar att ta i drift i början av För att klara miljövillkoret som träder i kraft 2007 krävs ytterligare investeringar i nya anläggningsdelar. Efter omfattande förstudier och utredningar har vi nu valt ett huvudalternativ som vi kommer att gå vidare med för mer detaljerade studier. Huvudalternativet består av en kompletterande anläggning för kväverening och ytterligare anläggningar för partikelavskiljning. Hösten 2004 räknar vi med att kunna presentera ett genomarbetat förslag till Gryaabs styrelse för beslut. Uppdraget från styrelsen är att försöka klara utbyggnaden utan att behöva utnyttja mark i Rya skog. Det kommer att bli en stor utmaning för Gryaabs medarbetare att klara den ordinarie driften på ett miljömässigt bra sätt samtidigt som stora om- och tillbyggnadsarbeten ska ske. Jag ser dock med tillförsikt på framtiden. Under 2003 klarade Gryaab gällande kvävekrav på 10 mg/l totalkväve trots att nuvarande anläggning är dimensionerad och byggd för ett kvävekrav på 15 mg/l totalkväve. Villkoret kunde uppnås till viss del beroende på gynnsamma väderförhållanden och relativt låga inkommande vattenflöden. Men en stor anledning är också att alla medarbetare har gjort ett bra jobb när det gäller underhåll, drift och optimering av olika anläggningsdelar och processer. Medarbetarnas stora engagemang och kunskap är en av nycklarna till att vi kunnat uppnå bra miljöprestanda under det gångna året. Jag känner mig också tillfreds med att anläggningen fortsätter att förbättras i olika avseenden inte minst med den dokumentation som nu görs i anläggningsinformationssystemet som infördes för några år sedan. Ett annat viktigt område som jag vill lyfta fram är det systematiska arbete som dagligen genomförs men där effekten av arbetet inte alltid är så tydligt mätbart. Vi har till exempel en omfattande informationsverksamhet med flera olika verksamhetsområden, bland annat studiebesök av mellanstadieelever och många andra besökare. Vi har många industrikontakter med ett förtroendefullt samarbete mellan Gryaabs medarbetare och företrädare för industrin. Detta arbete har också en stor betydelse för Gryaabs resultat och miljöprestanda sett i ett längre tidsperspektiv. För att uppfylla de nya miljökraven och genomföra kommande 6

7 Foto: Malin Lundskog, Gryaab Stig Hård, VD Gryaab investeringsprojekt har Gryaabs organisation utvecklats vidare. Den viktigaste förändringen blir en uppdelning av ansvar mellan en renodlad driftavdelning och en underhållsavdelning, Teknisk försörjning. Huvuduppgiften för Gryaabs driftorganisation blir att driva anläggningen för att klara uppsatta mål och miljövillkor på ett kostnadseffektivt sätt. Underhållsavdelningen förändras och får nu ett utökat ansvar för underhållsarbete på Gryaabs anläggningar. Driftavdelningen sköter det löpande underhållsarbetet medan större underhållsarbeten och reparationer beställs av Teknisk försörjning. Vi har också bildat en ny avdelning som ska arbeta med utveckling, planering och genomförande av beslutade investeringsprojekt. Här ingår mer långsiktigt arbete med teknisk samordning för att kunna möta nya reningskrav i framtiden. Jag bedömer det sannolikt att de villkor som fastställdes 2003 kommer att gälla under den närmaste tioårsperioden. Ytterligare krav på kväverening har diskuterats liksom krav på att kunna rena vatten från organiska ämnen som till exempel läkemedelsrester. I samband med den utbyggnad som nu ska ske har Gryaab förvissat sig om att den nya anläggningen kan utvecklas för bättre kväverening om det skulle bli aktuellt. För att möta eventuellt nya krav i framtiden eller ändrade förutsättningar arbetar Gryaab med strategiskt viktiga framtidsfrågor. Vi försöker långsiktigt säkerställa marktillgång för att möjliggöra framtida expansion. Vi arbetar med att utveckla olika scenarier för slamdisponering för att ha handlingsfrihet om förutsättningarna ändras. Gryaab försöker upprätthålla hög kompetens i alla delar av organisationen för att optimera och utveckla den nuvarande anläggningen och ta till vara ny teknik och processkunskap. Det är inte helt osannolikt att det i framtiden kan komma krav på rening av andra ämnen än vad reningsverken idag är konstruerade för. Avslutningsvis vill jag säga att ombyggnad och tillbyggnad av nya anläggningsdelar inte är något nytt för Gryaabs medarbetare. Det har varit fem större om- och tillbyggnader sedan verksamheten startade för över 30 år sedan. Det kommer att bli en utmaning för oss alla att tillsammans genomföra den nu planerade utbyggnaden. Jag hoppas att eventuella svårigheter i den dagliga driften och utbyggnadsprojekten ska kunna lösas i en konstruktiv dialog och samverkan så att Gryaab uppfyller alla krav. Gryaab tar nu ytterligare ett steg för ett renare hav och tillsammans med mina medarbetare ser jag med optimism fram emot en fortsatt god utveckling av företaget. 7

8 Gryaabs mål Mål 1 Vatten Avloppsvattnet ska samlas upp och behandlas till skydd för miljön. Delmål 1.1 Under år 2003 ska det samlade utsläppet som årsmedelvärde innehålla högst 10 mg BOD 7 /l, 0,5 mg P/l och 10 mg N/l. Delmål 1.2 Från och med år 2006 ska det samlade utsläppet som årsmedelvärde innehålla högst 10 mg BOD 7 /l, 0,4 mg P/l och 10 mg N/l. Delmål 1.3 Senast år 2004 ska det finnas en plan för hur de av Miljööverdomstolen fastställda villkoren ska uppfyllas. Delmål 1.4 Vid utgången av år 2005 ska en anläggning för behandling av annars bräddat vatten vara i drift. Delmål 1.5 Inkommande vatten ska inte innehålla främmande substanser i sådan mängd att avloppsvattenbehandlingen påverkas negativt. Delmål 1.6 Tunnelsystemets funktion ska långsiktigt säkras. Måluppfyllelse 1.1 Medelhalterna i det samlade utgående vattnet blev 8 (8) mg BOD 7 /l, 0,4 (0,5) mg P/l respektive 10 (12) mg N/l. Gryaab uppfyller därmed gällande miljövillkor och vårt första delmål. 1.2 och 1.4 Under året har styrelsen fattat beslut om att investera i en anläggning med kemisk fällning för att behandla huvuddelen av bräddvattnet. Detta ska reducera fosforhalten till cirka 0,4 mg P/l från 2005 i det samlade utsläppet. Arbetet har påbörjats och anläggningen bedöms kunna vara färdig i början av Att vi ligger så långt framme jämfört med målen beror på att vi efter en utdragen miljödomsprocess fick skärpta villkor. 1.3 En plan för hur de av Miljööverdomstolen fastställda villkoren ska uppfyllas finns. 1.5 Vår avloppskvalitetsgrupp ger industrin råd och information om avlopp. De följer upp och kontrollerar inkommande vatten på Ryaverket. Vid eventuellt utsläpp av ovidkommande ämne arbetar de också med att spåra utsläppskällan för att minska framtida utsläpp. Vi har under året tagit fram Du som har foto som hobby, var gör du av fotovätskorna? tillsammans med Miljöförvaltningen i Göteborg. I den foldern står det om vad olika fotovätskor innehåller och varför de är miljöfarligt avfall. För att på lång sikt minska innehållet av främmande substanser i avloppsvatten har vi sedan 1996 informerat mellanstadieelever om hur man lever avloppsvattenvänligt. Vår förhoppning är att de tar med sig sin kunskap om detta till sina familjer och också till framtiden. För att informationen ska föras vidare till barnens familjer har vi gjort en ny folder med våra tre tumregler: toan är ingen papperskorg utan just en toa, kemikalier ska lämnas till miljöstationen och vi ska snåla med rengöringsmedel. I april hade nya gryaab.se premiär! En nyhet jämfört med vår gamla site är att vi ger tips om hur man kan bete sig i hemmet för att använda avloppet rätt. Vi har dessutom en särskild flik för skolklasser för att förstärka vår information till mellanstadieelever. 1.6 För att säkerställa tunnelsystemet när det gäller ras i tunneln, kapacitetsbrist och utebliven pumpning vid Ryaverket har vi under året arbetat fram gemensamma rutiner och handlingsplaner med Gryaabs ägarkommuner. Vi har besiktigat och tagit bort löst berg i tunnlarna enligt årlig underhållsplan. Förkortningar p = Fysisk person. pe = Personekvivalent. Vattenförbrukningen omräknat till motsvarande antal fysiska personer. BOD 7 = Biochemical Oxygen Demand. Biokemisk syreförbrukning mätt under 7 dygn, ett mätetal på biologiskt nedbrytbart organiskt material. COD = Chemical Oxygen Demand. Kemisk syreförbrukning, ett mätetal på total mängd organiskt material. OCP = Oxygen Consumption Potential. Syreförbrukningspotential, ett försök att få ett mått på den totala potentiella syreförbrukning ett avloppsvatten skulle kunna ge upphov till i en recipient. Beräknas som BOD +100 x totalfosfor + 18 x totalkväve. 8

9 Mål 2 Restprodukter Slam och andra restprodukter ska nyttiggöras inom ramen för ett uthålligt samhälle. Delmål 2.1 Gryaab ska aktivt verka för att slam på sikt kan återföras till odlad mark. Delmål 2.2 Slammets hantering, innehåll och egenskaper ska optimeras och ständigt förbättras så att de miljömässigt mest gynnsamma användningsmöjligheterna kan utnyttjas. Delmål 2.3 Från och med år 2005 ska gallerrens från slambehandling och från vattenbehandling inte deponeras. Delmål 2.4 Gryaab ska utveckla metoder för nyttiggörande av sand och grus som avskiljs från avloppsvattnet. Från och med år 2007 ska sand och grus inte deponeras. Delmål 2.5 Gryaabs icke brännbara avfall ska relativt år 2000 minska med 25 % senast år 2003 och halveras senast år Delmål 2.6 År 2007 ska inga deponier vara anslutna till Gryaab. Måluppfyllelse 2.1 och 2.2 Gryaabs slam är produktcertifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Den certifierade produkten benämns biomull. Certifikatet innebär att SP genomför revisioner av Gryaabs verksamhet två gånger per år. Kvaliteten på slammet uppfyller alla villkor för användning i jordbruk och Gryaab kan leverera biomull som uppfyller alla myndighetskrav. Vi lägger avsevärda belopp på ständig förbättring och bevakning av slamkvaliteten. Allt avskilt slam har nyttiggjorts då det har använts till markbyggnad i form av kompostjord. Inget slam har återförts till odlad mark på grund av den debatt som förs av LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och livsmedelsindustrin. För att på lång sikt öka möjligheterna att använda slammet på odlad mark informerar Gryaab industri och allmänhet om vilka ämnen som är miljöstörande för avloppssystemet. Den främsta målgruppen för information till allmänheten är mellanstadieelever inom regionen. De bjuder vi in på studiebesök till Ryaverket. Övergripande information till andra allmänna grupper finns på vår hemsida. Industrin informerar vi genom rådgivning, uppföljning och kontroll. Vi har påbörjat en slamstrategiutredning där vi ska studera fyra olika huvudstrategier för slamdisponering. De olika alternativen är jordtillverkning och markbyggnad, bergrumsdisponering vid Syrhåla, förbränning och återföring till jordbruket. 2.3 I år har vi tagit fram en lösning som gör det möjligt att i framtiden bränna gallerrenset, istället för att deponera det. Under 2004 kommer vi att bygga en anläggning för avvattning av gallerrens så att det blir brännbart. 2.4 En anläggning för avskiljning och tvätt av sand och grus kommer att byggas under Det tvättade materialet kommer att kunna återanvändas. 2.5 Vårt icke brännbara avfall uppgick till 38,3 ton 2000 och 37,9 ton Målet uppfylldes ej. 2.6 Målet är inte aktuellt i år. TS = Torrsubstans. N = Kväve. P = Fosfor. ( ) = Siffror inom parentes är föregående års siffror, om inget annat anges. 9

10 Gryaabs mål Mål 3 Kostnadseffektivitet Gryaab ska vara kostnadseffektivt i förhållande till jämförbara verksamheter. Delmål 3.1 Gryaab ska eftersträva kostnadseffektiva lösningar vid förändrade krav på verksamheten. Delmål 3.2 Gryaab ska verka för att öka biogasproduktionen. Delmål 3.3 Under 2003 ska ett program för att följa upp verksamheten med bland annat nyckeltal tas fram. Delmål 3.4 Gryaab ska delta i det nordiska samarbetet med att arbeta fram lämpliga nyckeltal för att kunna jämföra verksamheterna. Delmål 3.5 Åtgärder ska vidtas för att effektivisera användningen av kemikalier. Måluppfyllelse 3.1 Vid planeringen av de stora förändringar vi står inför har vi bland annat tagit hänsyn till kostnaderna. 3.2 Under året har Gryaab tillsammans med Kretsloppskontoret, Renova och Biogas väst med flera startat ett projekt för att se vilka möjligheter det finns att producera mer biogas i en separat biogasanläggning. Vi har ökat mottagningen av organiskt avfall till (6 199) ton för att öka produktionen av gas. Biogasproduktionen har under året uppgått till 45,5 (38,5) GWh. 3.3 Arbetet med att ta fram ett program för att följa upp verksamheten med bland annat nyckeltal pågår. 3.4 Vi deltar i diskussionen inom det nordiska samarbete som branschen bedriver. 3.5 Spolvatten är behandlat avloppsvatten som vi desinficerar och använder till att bland annat spola av bassänger och blanda ut järnsulfat med. Vi använder spolvatten för att spara på rent dricksvatten och desinficerar det för arbetsmiljöns skull. Vi har sedan våren 2000 testat att desinficera spolvattnet genom att stråla det med UV-ljus. Normalt desinficerar vi det genom att dosera natriumhypoklorit. Genom att behandla vattnet med UV-ljus istället för att dosera med klor uppnår vi många fördelar såsom minskad miljöbelastning och sänkta kostnader. Än så länge är detta ett försök men vi ska senast under 2004 UV-behandla allt spolvatten. Optimeringen av den dagliga polymerdoseringen i eftersedimenteringsbassängerna har lett till att användningen av polymerer i vattenbehandlingen har minskat. 10

11 Mål 4 Information Gryaabs målgrupper ska erbjudas saklig information om företagets verksamhet och resultat. Delmål 4.1 Från och med 2002 ska mellanstadieelever per år tas emot och ges ett intressant besök på Ryaverket. Delmål 4.2 Medarbetarna ska ha tillgång till den information som behövs för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett motiverat, engagerat och utvecklande sätt. Delmål 4.3 En Gryaab-dag ska anordnas 2002 och därefter vart fjärde år för politiker, tjänstemän, journalister och opinionsbildare inom regionen. Delmål 4.4 Gryaabs hemsida ska revideras 2003 och därefter hållas aktuell och intressant. Delmål 4.5 Attitydmätningar ska genomföras 2003 och därefter vart tredje år för att mäta kännedomen om och attityden till Gryaab hos viktiga målgrupper. Måluppfyllelse 4.1 Under år 2003 har (2 338) elever och lärare från grundskolans årskurs 4-6 besökt Ryaverket. Glädjande nog har andelen mellanstadiebesökare från ägarkommuner utanför Göteborg ökat. Vartannat läsår gör vi en utvärdering av hur studiebesöken upplevs bland både barn och lärare. Efter utvärderingsresultaten försöker vi sedan förbättra verksamheten. Nytt för 2003 har varit att vi delar ut vår tumregelsfolder (se mer under måluppfyllelse 1.5). För att hjälpa klasserna att förbereda sig inför besöket har vi hittills skickat ut Svenskt Vattens Vattenboken till dem. Den rening som beskrivs där stämmer inte helt med processen på Ryaverket. För att göra informationen mer anpassad har vi därför under året arbetat med en egen vattenbok. Det är en saga som delvis utspelar sig på Ryaverket. Boken kommer att vara färdig att skickas ut till besökande klasser under Vi har fortsatt att dela ut presenter till barnen som kommer på studiebesök. Under hösten/vintern/våren får de reflexer med vår logotype och webbadress. Under den ljusare tiden av året får de varsin så kallad beach tube, en vattentät liten burk att hänga runt halsen. Där kan de förvara glasspengar och nycklar och tänka på Gryaab när de ser rena hav och sjöar. 4.2 Vi har regelbundna personalmöten där övergripande information om bolaget tas upp. Dessutom har vi avdelnings- och gruppmöten där information som ligger nära de egna arbetsuppgifterna tas upp. På Ryanätet, vårt intranät, hamnar sådan information som är intressant för de flesta av oss. För att ytterligare utveckla interninformationen kommer vi att utvärdera den under början av Medarbetare från olika avdelningar och från olika befattningsnivåer deltar i våra projekt och vår utvecklingsverksamhet. På så sätt skapar vi delaktighet och viktiga informella informationskanaler. 4.3 Är inte aktuellt förrän Nya gryaab.se hade premiär i april Lokala tidningar har skrivit om siten och Plums-spelet som finns där för framförallt skolklasser har fått mycket beröm. För att veta att vi är på rätt spår med siten kommer vi under 2004 att genomföra användartester av den. 4.5 I och med att vi har en ny logotype och grafisk profil, som vi inte har visat upp i tillräcklig utsträckning än, vill vi vänta med en attitydundersökning så att även dessa blir utvärderade. 11

12 Gryaabs mål Mål 5 Kunskap och utveckling Gryaab ska vara ett ledande företag inom miljöområdet och utvecklas på ett sätt som är positivt för kunder, medarbetare och ägare. Måluppfyllelse 5.1 Gryaab strävar efter att ha goda arbetsmiljöförhållanden. Under 2003 har merparten av Gryaabs medarbetare gått en utbildning i arbetsmiljö. Vid förändringar i verksamheten lägger vi stor vikt vid vår arbetsmiljö. Ett exempel är byggandet av anläggningen för bräddvattenrening där vi gör stora ansträngningar för att anläggningen ska bli så lättstyrd, driftsäker och servicevänlig som möjligt. Till- och ombyggnaden av våra lokaler som länge varit underdimensionerade avslutades under året. Detta har gett oss en fräsch och trivsam arbetsmiljö. Under året har vi beslutat att satsa mer på friskvård. Alla medarbetare får motionera en timme i veckan på arbetstid. Gryaab subventionerar också de anställdas träningskort. Syftet är att minska sjukskrivningen, öka medarbetarnas engagemang i företagets och idrottsföreningens friskvårdsverksamhet och få en förbättrad hälsoprofil för bolaget som helhet. För att uppnå en positiv personlig utveckling för alla medarbetare genomförde vi 2003, precis som tidigare år, utvecklingssamtal. Samtalen har man med sin närmaste chef och under dem lägger vi upp planer för utveckling och utbildning. 5.2 Vi deltog i Göteborg Stads medarbetar- och ledarenkät Under 2003 har vi följt upp resultaten från den genom gruppdiskussioner och också anlitat företagshälsovården för vidare uppföljning. 5.3 Vi har genomfört en miljöutredning som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av miljöarbetet inom Gryaab. Under året har vi utsett en miljöansvarig och tagit fram ett förslag till miljöpolicy. 5.4 Vi har under året arbetat med att ta fram ett processorienterat kvalitetssystem. Detta arbete har resulterat i ett första utkast till Gryaabs ledningshandbok. 5.5 Vi ställer höga krav på ledarskap vid extern rekrytering av ledare. För de internt rekryterade ledarna finns en utbildningsplan. Under året har våra ledare utbildats i samtalsmetodik. 12 Delmål 5.1 Gryaab ska ha en bra arbetsmiljö och skapa förutsättningar för en positiv personlig utveckling för alla medarbetare. Delmål 5.2 Gryaab ska genomföra en medarbetarundersökning under 2002 och därefter vartannat år. Förbättringsförslag som framkommer ska inarbetas i verksamheten. Delmål 5.3 År 2003 ska Gryaab anta en miljöpolicy och strukturera ansvar och organisation för alla miljörelaterade frågor. Delmål 5.4 Gryaab ska senast under år 2004 ha infört ett processorienterat ledningssystem för hela verksamheten. Delmål 5.5 Ansvariga ledare ska genomgå lämplig ledarskapsutbildning inom två år efter att ha tillträtt nya tjänster. Delmål 5.6 Gryaab ska fortsätta att utveckla nätverk med motsvarande företag, organisationer, universitet och högskolor i Sverige och i andra länder. Delmål 5.7 Gryaab ska bidra till utbildningen av studenter med inriktning på miljö, process eller anläggning genom att ta emot studiebesök och bereda plats för examensarbetare, högskolepraktikanter och praoelever. 5.6 Vi driver forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Under 2003 har en försöksanläggning startats för att studera och öka kunskapen om nitrifikation i biofilm som är till nytta vid planering och styrstrategier för driften av biobäddarna. Gryaabs roll är att tillhandahålla och driva försöksanläggningen. Samarbetet med Chalmers och University of Tokyo har fortsatt under året. Vi arbetar för att fördjupa kunskaperna kring mikrobiologi och mikrobiologisk ekologi, fosforavskiljning och styrning av denitrifikationsprocessen. Vi har ingått ett treårigt intentionsavtal kring samarbete med Chalmers, institutionen för Vatten, Miljö och Transport. Samarbetet gäller processutveckling och förbättrad kunskap kring Gryaabs reningsprocesser. Inom de flesta yrkeskategorier deltar Gryaabs anställda i olika nationella och internationella nätverk. 5.7 Det totala antalet studiebesökare under 2003 var (3 898). Cirka hälften var vuxna, framför allt studerande vid universitet, högskolor och vuxengymnasier. Vi har sett till att besökarna får en guide som är insatt inom just det område som de studerar. Tre examensarbeten på högskolenivå har genomförts. Två studerande vid Lindholmens gymnasium har gjort sina praktikperioder hos oss. Vi har dessutom tagit emot ett antal praoelever från grundskolan.

13 Inkommande vatten Anslutna personer Anslutningen till Ryaverket har ökat något under året och var vid årets utgång ( ) personer. Vattenförbrukningen i anslutna hushåll var 40,5 miljoner m 3, vilket motsvarar 181 (182) liter per person och dygn. Om vattenförbrukningen i industrier och andra anslutna verksamheter på 10,8 miljoner m 3 räknas om till personekvivalenter (pe) genom att dividera med den specifika vattenförbrukningen, innebär detta en övrig anslutning på ( ) pe. Den totala anslutningen blir således ( ) pe. Tillrinnande vattenflöde Den totala tillrinningen till Ryaverket är starkt avhängig av meteorologiska förhållanden då i genomsnitt mer än hälften av tillrinningen är dräneringsvatten, inläckande vatten och dagvatten (regnvatten). Kortvariga flödestoppar kan utjämnas genom magasinering i tunnlarna men i stort sett måste inpumpningen till Ryaverket följa variationerna i tillrinningen. Pumpat flöde under 2003 framgår av figur 1. Det högsta dygnsmedelflödet inträffade den 27 december med 11,8 m 3 /s, det lägsta uppmättes den 3 september med 1,9 m 3 /s. Medeltillrinningen var 3,5 m 3 /s var ett år med mindre nederbörd än normalt, 672 (762) mm, varför även tillrinningen var mindre än normalt. I början och slutet av året var den dock mycket hög. Trots detta var bräddningen av delvis behandlat vatten måttlig. Avloppsflödet mäts vid Ryaverket och vid 14 stationer i avrinningsområdet. Detta gör det möjligt att beräkna tillrinningen från varje enskild kommun. I tabell 2 visar vi tillrinningen från de anslutna kommunerna Jan Feb Mars Inkommande m 3 /s Bräddat m 3 /s April Maj Juni Juli Figur 1. Pumpat flöde till Ryaverket samt bräddat försedimenterat avloppsvatten (dygnsmedelvärde under 2003). Aug Sept Okt Nov Dec Pumpad mängd vatten vid Ryaverket 111,1 120,2 Beräknad mängd inläckande vatten i tunnlarna 3,7 3,7 På Ryaverket recirkulerat vatten 0,34 0,35 Tillrinningen till Ryaverket 107,0 116,1 Bräddat vatten i % av tillrinningen 3,3 8,2 Spillvatten från hushåll 40,5 40,3 Övrigt spillvatten 10,8 11,2 Dag- och dräneringsvatten 55,7 64,6 Total tillrinning 107,0 116,1 Tabell 1. Anslutning och tillrinning till Ryaverket i miljoner m 3. Kommun Medeltillrinning Procent Ale 2,5 2,3 Göteborg 86,9 81,2 Härryda 3,1 2,9 Kungälv 2,7 2,5 Mölndal 8,6 8,1 Partille 3,2 3,0 Totalt 107,0 100 Avloppskvalitet De utredningar som vi påbörjade tidigare med anledning av förhöjda halter zink och koppar i rötslammet slutfördes under året. Vi kunde visa att den främsta orsaken till de ökade halterna var ett systematiskt analysfel hos det externa laboratorium som anlitats för slamanalyser. Vi tycker att laboratoriet hanterade problemet på ett seriöst, öppet och för Gryaab fullt godtagbart sätt. Ingen är felfri och en seriös hantering av problem skapar förtroende hos kunderna. Ett provtagningsprogram för analys av bland annat kadmiumutsläpp från Göteborg-Landvetter flygplats till det kommunala avloppsnätet har fortgått under året. Det kommer att fortsätta till sommaren 2004 för att omfatta ett helt års hydrologiska variationer. Ett utsläpp av 55 m 3 eldningsolja skedde från Göteborg Energis Tabell 2. Tillrinning till Ryaverket från anslutna kommuner i miljoner m 3 och procent av tillrinningen. panncentral i Tynnered. Oljan spårades i tunnel- och ledningsnätet cirka 5 km fram till panncentralen av avloppskvalitetsgruppen. Utsläppet berodde på en ledning med korrosionsskador i oljecisternen samt en frostsprängd ventil utanför densamma. Utsläppet medförde försämrad reningskapacitet framförallt med avseende på kväve samt processmässiga problem på Ryaverket. Ett provtagningsprojekt med provtagning och analys på utgående vatten från oljeavskiljare som betjänar spillzoner på bensinstationer och parkeringsytor har utförts. Syftet var att undersöka om det gick att påvisa någon skillnad i oljehalterna i utgående vatten från avskiljare som uppfyller klass 1 i den nya europastandarden EN 858 och gravimetriska avskiljare dimensionerade enligt den gamla nationella metoden beskriven i SNV 75:10. Analyserna var bättre 13

14 Tillförd mängd Tillförd mängd Tillförd mängd Komponent ton/år g/p.d (p= ) g/pe.d (pe= ) Organisk substans som BOD ( ) 60,00 (64) 48,00 (51) Organisk substans som COD (33 250) 140,00 (150) 110,00 (117) Suspenderade ämnen (22 190) 97,00 (100) 76,00 (78) Totalfosfor 460 (506) 2,06 (2,28) 1,62 (1,79) Totalkväve (2 990) 12,90 (13,5) 10,20 (10,6) Tabell 3. Föroreningstillförsel till Ryaverket I suspenderade ämnen ingår recirkulerat vatten. än väntat för båda typerna av oljeavskiljare och någon skillnad i avskiljningskapacitet kunde inte påvisas. Vi har med anledning av framtida anslutning av Lerum till Ryaverket varit engagerade i ett tillståndsärende enligt miljöbalken gällande en industri i Lerum, BIM Kemi AB. Förhandlingar i miljödomstolen har hållits vid två tillfällen på grund av att miljödomstolen ansåg att bolagets uppgifter inför den första förhandlingen behövde kompletteras. Vi ansåg vid båda förhandlingarna att BIM:s processavloppsvatten bör lämnas för destruktion till dess att lämplig reningsanläggning konstruerats och byggts av BIM. Miljödomstolen sköt upp frågan om slutliga villkor för utsläpp till vatten till 1 juni Under prövotiden ålades BIM att i samråd med Gryaab och tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) genomföra ett relativt stort utredningsarbete och ta fram åtgärdsplaner för rening av olika strömmar av processavloppsvatten. Vi har i år tagit emot mer externt organiskt material än tidigare och pumpat in i rötkamrarna. En ökad rötning av organiskt material innebär dock en ökad kvävebelastning på verket. Med hänsyn till att det har varit svårt att klara kvävekraven är detta en nackdel. För att lättare kunna kartlägga tömningar av organiskt avfall och följa upp dem installerade vi vid årsskiftet ett nytt registreringssystem. Provtagning och analys av mottaget organiskt avfall har utförts. Tungmetallhalten analyserades och jämfördes med halterna i orötat slam. Resultatet visar att det mottagna organiska avfallet med avseende på analyserade parametrar inte utgör någon större föroreningskälla. Vattenbehandling Mängden gallerrens har varit (2 087) ton. Reningen med avseende på BOD 7 (biologiskt nedbrytbart organiskt material) har liksom tidigare år förlöpt väl och vi ligger under kraven på 10 mg BOD 7 /l. Vid fosforreningen tillsätts järnsulfat till avloppsvattnet. Järnet fäller ut praktiskt taget all löst fosfor. Den utfällda fosforn återfinns inbakad i aktivslamflockarna. Det blir därför avskiljningen av dessa flockar i eftersedimenteringen som avgör fosforhalten i det behandlade vattnet. Belastningen på eftersedimenteringen utgörs av tillrinningen plus det flöde som recirkuleras till kvävereningen. Vid hög tillrinning kan därför kväve- och fosforrening stå i ett motsatsförhållande. För att klara kvävekravet har recirkulationen vid varje tillfälle varit så hög som möjligt. Slammets sedimenteringsegenskaper har varit både bättre och mycket jämnare i år än ti- Figur 2. BOD 7, totalfosfor och totalkväve i utgående vatten Obs! Angivna värden inkluderar bräddning. Totalkväve, BOD 7, mg/l Totalfosfor, mg/l Rening Samlade utsläppet Behandlat vatten Samlade utsläppet Behandlat vatten Parameter % mg/l mg/l ton/år ton/år BOD 7 94 (93) 8,0 (8) 7,0 (6) 934 ( 1 118) 753 (699) COD 86 (86) 40,0 (38) 25,0 (36) (5 362) (4 014) Fosfor 90 (89) 0,4 (0,5) 0,4 (0,4) 45 (58) 39 (39) Kväve 61 (54) 10,0 (12) 10,0 (12) (1 401) (1 271) Tabell 4. Total rening för Ryaverket under 2003 i procent med hänsyn tagen till bräddning och intern recirkulation samt utsläpp i halt och mängd. 14

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2011 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2011 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB, får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG - Tekniska och ekonomiska konsekvenser Rapport 2011-07-06 1 CIT Urban Water Management AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 FÖRORD...5 1. INLEDNING...6 2.

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv.

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv. Systemstudie Avlopp En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille RYAVERKET Härryda Mölndal SYSTEMSTUDIE AVLOPP Första

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1(1) Grödinge den 4 mars 2015 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2008 Vi värnar vårt vatten Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Händelser 2008... 4 Ekonomisk information... 6 Miljöinformation 2008... 9 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2009 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2009 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag SYVAB, får härmed avlämna följande

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG

SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG 05 1 2 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING TRYCKSAK 341 201 PRODUKTION: Odelius New Media (#3418) Foto: Ewa Ahlin (omslag och sid 4),

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer