Ansökan om godkännande för att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap 5 samt 8 kap Skollagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om godkännande för att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap 5 samt 8 kap. 18-24 Skollagen"

Transkript

1 Ansökan om godkännande för att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap 5 samt 8 kap Skollagen 1. Vad ansökan om godkännande och rätt till bidrag avser: Ansökan avser förskola. Verksamhetens namn: Personalkooperativet förskolan Fantasi, ekonomisk förening Adress: Algatan Trelleborg Telefon: Kommer inom kort E-postadress: Kommer inom kort Ort: Trelleborg Datum: Huvudman Lizethe Broman Ann-Charlotte Nilsson Camilla Kristensson Lena Persson , , , , 2 a. Huvudman (aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, stiftelse etc.) Namn: Personalkooperativet förskolan Fantasi, ekonomisk förening Organisationsnummer: Kommer inom kort Personnummer: Lizethe Broman Ann-Charlotte Nilsson Camilla Kristensson Lena Persson Bankgiro: Kommer inom kort Plusgiro: Kommer inom kort E-postadress: Kommer inom kort 1

2 2 b. Huvudmannens kontaktperson/ombud Namn: Lizethe Broman Ev. titel/befattning: Blivande förskolechef på förskolan Fantasi Telefon: E-postadress: 2 c. Registreringsbevis och F-skattesedel Bilaga: Kommer inom kort 2 d. Uppgifter i databas Vi godkänner att uppgifterna i ansökan får läggas ut på Trelleborgs kommuns hemsida, dock vill vi att ansökan är konfidentiell tills ansökan är godkänd. 3. Verksamhet 3 a. Önskad start för verksamhet, planerad omfattning mm. Vi önskar starta verksamheten den 1 augusti Verksamhetens kommer att bestå utav 2 stycken parallella 1-5 års avdelningar med 14 barn/avdelning. Vi kommer följa Trelleborgs kommuns öppenhets krav från , vid behov, men avser att ha öppettider från Vid varje kalenderårs början kommer följande information att tillges föräldrarna angående öppethållande för förskolan Fantasi: Planeringsdagar, 4 st/år Föräldramöte, 1 st/år Utvecklingssamtal, 2 st/år Traditionsfirande Samkväm Öppet hus Utflykter 3 b. Beskrivning av verksamhetsidé, ev pedagogisk inriktning Vi avser att arbeta med Reggio Emilia inspirerad pedagogik med tillhörande dokumentation där vi bjuder in föräldrar i barnens dagliga verksamhet. Detta innebär att vi kommer att arbeta med barnets intresse och lärande i fokus och kommer att ge barnet ett helhetsintyck i lärandet genom ett par projektarbeten med olika teman under årets gång. 3 c. Beskrivning av verksamheten Då verksamheten kommer vara utformad med två parallella 1-5årsavdelningar kommer vi under den dagliga verksamheten dela upp barnen i olika projektgrupper över 2

3 avdelningsgränserna utifrån Reggio Emilias pedagogik. Vi kommer genom projektarbetena berika barnen med musik, naturkunskap, teknik, mattematik, språk och rörelse. Varje projekt startar utifrån var barnens egna intressen är just då och kopplas sedan ihop med vad läroplanen lpfö 98 reviderad 2010 säger och varje barn kommer att få en egen portfolio som följer dem genom hela förskoletiden. Denna portfolio kommer att stå tillgänglig på förskolan för personal, barn samt föräldrar. Där kommer vi dokumentera alla projektarbeten där det enskilda barnet deltar för att kunna synliggöra individens egen utveckling för personal, barn och föräldrar. Utöver detta kommer vi vid vart tredje styrelsemöte gå igenom barnens utveckling för att stödja mentorn inför utvecklingssamtalen. Genom att arbeta med Reggio Emilia inspirerad pedagogik kan vi bjuda in föräldrar i barnens dagliga verksamhet genom synlig dokumentation på förskolan, facebook och utställningar. Ytterligare kommer vi att erbjuda IUP samtal två gånger/läsår samt föräldramöte en gång/läsår för att öka föräldrarnas insyn samt ge en naturlig väg till påverkan. Utöver detta avser vi att inkludera föräldrar i förskolan genom bl.a. grillkvällar, basarer och högtidsfirande. Två utav personalen har tidigare erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd genom bl.a. tidigare resursarbete, assistans arbete, särskola samt korttidsboende av autistiska barn och ungdomar. 3 d. Kosten Vi kommer att ha ett mottagningskök som tillhanda håller mat för alla barn och vuxna. Special kost kommer att handhavas enligt de behov som finns i verksamheten. Pedagogiska måltider för personal inkluderas i detta då vi anser att matsituationen är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. 3 e. Lokalvård Vi kommer att ansöka hos arbetsförmedlingen om lokalvårdare för att externt tillgodose städning av lokalerna dagligen. Vi har fått positiv respons vid samtal med arbetsförmedlingen angående frågan. 3 f. Säkerhet Vi kommer att arbeta efter ett årshjul för att ha överblick över kvalitets och verksamhetsarbetet under hela året. Det är förskolechefen som ansvarar för att årshjulets punkter lyfts i god tid vid planeringsdagarna samt styrelsemötena. Det är personalens ansvar att årshjulets punkter lyfts vid arbetslagsplaneringarna. Detta årshjul kommer Trelleborgs kommun att få tillgång till vid efterfrågan. Vid varje verksamhetsårsstart kommer vi att skriva en verksamhetsberättelse för det kommande verksamhetsåret som vi sedan fyra gånger/år tar fram och tittar på, två gånger på styrelsemötena och två gånger på arbetslagsplaneringarna, för att bedöma hur arbetet fortskridit. Denna verksamhetsberättelse utvärderas sedan på sista styrelsemötet för året för att kunna användas som underlag för kommande verksamhetsår. 3

4 Vi kommer löpande under året arbeta med kvalitetssäkrande arbete för att tillgodose bästa kvalitet på förskolan Fantasis verksamhet. Detta arbeta kommer Trelleborgs kommun att få tillgång till vid efterfrågan. För att säkra kvalittetsarbetet yterliggare kommer vi två gånger/år att skicka ut föräldraenkäter med frågor innehållande verksamhetens pedagogik, föräldramötenas innehåll och uppbyggnad, utvecklingssamtalens innehåll och uppbyggnad, barnens utveckling och trivsel på förskolan samt föräldrarnas egen påverkan på verksamheten samt deras förslag till yterliggare påverkan och delaktighet. Samtidigt som föräldraenkäterna skickas ut kommer vi skicka ut en barnenkät med frågor inom samma områden som föräldraenkäten utifrån barnens syn. Vi kommer dessutom att intervjua de äldre barnen på förskolan för att få en mer direkt diskussion än enkätsvaren ger. Personalen kommer att en gång/år, vid verksamhetsårets avslut, få fylla i en liknade enkät med frågorna ställda utifrån personalens syn. Samtliga enkätsvar kommer gås igenom och sammanställas utav förskolechefen för att sedan användas under planeringsdagarna (två stycken) vid varje terminsuppstart för att kvalitetssäkra nästkommande verksamhetsår. Kompletterande till kvalitetsarbetet avser vi att följa läroplanen lpfö 98 reviderad 2010 samt Allmänna råd med kommentarer om förskola som stödjer samt ger vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i arbetet med ökad måluppfyllelse inom förskolan. Vi kommer även att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt arbetsmiljölagen. Socialtjänstlagen kommer vi att tillgodose bl.a. genom handlingsplaner för mobbing, kränkande behandling, likabehandling samt diskriminering. Vi kommer även att arbeta efter boken Olika men lika (utgiven av rädda barnen) för att få vägledning till att arbeta med Barnkonventionen på ett roligt och inspirerande sätt. Bokens metoder fokuserar på delaktighet, värdegrund samt mångfald och jämställdhet i förskolan. Om behov för resurs till barn med särskilda behov uppstår kommer medel för detta att sökas och behörig personal tillsättas. Utöver detta finns det utrymme för ev. korrespondens med specialpedagoger. 4. Samverkan med andra Vi avser att söka oss ut i kulturlivet i Trelleborg för att ge barnen insikt i samt vetskap om först och främst muséerna och biblioteken samt ge förskolan en naturlig miljö till utställningar för projekten så att barnens alster får synas i samhället. För att berika barnens, och de äldres, liv ytterligare vill vi starta ett samarbete med ett av innerstadens äldreboende. Samarbetet kommer att innebära regelbundna besök av förskolans 5-åringar på äldreboendet samt traditionsenliga och andra uppräden. 5. Personal 4

5 I uppstartsläget avser vi att vara 28 barn fördelade på två avdelningar. Personalmässigt kommer vi på dessa barn vara fyra heltids pedagoger (tre utav huvudmännen samt en heltid anställd förskollärare) samt en deltids köksansvarig (huvudman) som även kommer att gå in i barngruppen under förmiddagen vid behov. 5 a. Personalens utbildning Lizethe Broman Utbildad lärare i de yngre åldrarna, huvudämne barn och ungdomsvetenskap, med dubbelbehörighet mot förskollärare sedan 9 år Arbetat som personlig assistent i 2 år Arbetat på korttidsboende för autistiska barn och ungdomar i 2 år Arbetat på äldreboende 2 somrar Vidareutbildning inom utepedagogik Vidareutbildning inom Tänk om (IKT) Vidareutbildning inom ASL (Att skriva sig till läsning) Arbetat som förskollärare och fritidspedagog i Trelleborgs kommun 5 år Arbetat som förskollärare, resurs, mentor och fritidspedagog i Vellinge kommun de senaste 4 åren Ann-Charlotte Nilsson Undersköterska/Mentalvårdare 8 år Personlig assitentutbildning Vidareutbildning inom Reggio Emilia Erfarenheter av särskoleverksamhet Erfarenhet av arbete med autistiska barn Vidareutbildning inom matematik för de yngre åldrarna Regionalt fackligt ombud, kommunal Skåne sedan 1 år Barnskötarutbildning sedan 24 år varav de sista 6 åren på Kropp och Knopp (var med och startade upp förskolan) Camilla Kristensson Ekonimibiträdesutbildning inom storhushåll och restaurang 5

6 Vikarierat på förskolor i Trelleborgs kommun sedan 10 år varav de sista 4 på förskolan Kropp och Knopp Kommer att söka förskollärarutbildningar på distans under 2015 Lena Persson Ekonimibiträdesutbildning inom storhushåll och restaurang Arbetat i storkök på Lunds lasarett i 18 år Arbetat 9 år som dagbarnvårdare i Lunds kommun Gått in och täckt upp i barngruppen, vid behov, på förskolan Kropp och Knopp sedan 4 år tillbaka (En anställd utbildad förskollärare) 5 b. Kompetensutveckling Verksamhetsår 1: En av huvudmännen kommer att läsa till förskollärare på distans. Planeringsdagarna kommer att innehålla intern kompetensutveckling från befintlig personal samt planering utav verksamhetsåret. Verksamhetsår 2 och framåt: Planeringsdagarna kommer vi använda till att all befintlig personal, oavsett anställningsform, åker iväg på olika föreläsningar om bl.a. Reggio Emilia pedagogik för inspiration och nya idéer. Vi kommer även att gå enstaka dags- och kvällskurser utifrån verksamhetens behov och personalens intresse. 2 Styrelsemöten/år kommer att avsättas till intern kompetensutveckling utifrån vad befintlig personal gått för kurser/utbildningar 6. Kö och placering Vi kommer att tillämpa samma kö och placeringssystem samt taxesystem som Trelleborgs kommun. 7. Avgifter Föräldraavgiften kommer att tas in direkt av den enskilda verksamheten. Vi kommer att tillämpa maxtaxa enligt Trelleborgs kommuns riktlinjer. 6

7 8. Lokaler och utemiljö Lokalen är placerad i centrala Trelleborg. Fastighetsägare är Abitare, adress Algatan 27. Lokalytan är 255 m2 som kommer att byggas om efter verksamhetens önskemål samt krav på denna. Inhägnad naturskön gård på ca 400 m2 ligger på ett avstånd på 40 m från verksamhetens lokaler på fastighetens baksida. Denna kommer också att anläggas efter verksamhetens önskemål samt rekommendationer på denna. Från vår huvudentré finns det en liten trappa upp till vistelselokalerna där vi avser sätta upp en grind vid trappans slut för att förhindra skador. Alla dörrar, både inner- och ytterdörrar, kommer att förses med klämskydd för att förhindra klämskador. Alla fönster kommer att förses med haspar för att förhindra att barnen kan öppna upp dem. Skåpen och lådorna i köket kommer att förses med barnsäkra haspar, utöver detta kommer köksdörren att hållas låst för att barnen inte ska kunna vistas i köket oövervakat. Alla uttag kommer att förses med behörigt skydd för att förhindra skador. Vi bifogar ritning i bilaga. 9. Budget Vi bifogar budget i bilaga. 10. Övrigt Vi tittar i nuläget på försäkringsfrågor för barn, personal och lokaler. Vi funderar just nu på Folksam (FORA, AFA) för samtliga område. Registerutdrag från belastningsregistret för samtlig personal kommer inom kort. Samtlig personal som vistas på förskolan Fantasi kommer att få skriva på papper om tystnadsplikten samt bli informerade om anmälningsplikten. Samtlig personal kommer få lämna utdrag ur belastningsregistret. Utöver detta kommer samtlig personal att bli informerade om förskolans handlingsplaner. Vi avser även att teckna kollektivavtal för all befintlig personal samt kommande personal i KFO, fristående förskolor. Vi avser att tillhandahålla handlingsplaner till Trelleborgs kommun vid efterfrågan. I övrigt är Trelleborgs kommun välkomna att besöka förskolan Fantasis dagliga verksamhet. Ansökan vill vi skall hållas konfidentiell Trelleborg

8 Lizethe Broman Lotti Nilsson Camilla Kristensson Lena Persson 8

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Kvalitetssäkring Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden

Kvalitetssäkring Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden Förskolan Kisa Barn- och utbildningsnämnden Område 2 KVALITETSREDOVISNING 12/13 Förskolans gemensamma kvalitetsredovisning bygger på de utvärderingar och analyser som varje avdelning och förskola gjort

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer