GASELLVALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASELLVALET 2013-09-24"

Transkript

1 GASELLVALET

2 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra årets sammanställning har antalet svenska Gasellföretag ökat med 42 procent, till 982 företag. Den här rapporten syftar till att belysa varför det är viktigt med fler och växande Gasellföretag i Sverige samt vad Moderaterna och Alliansen har gjort, gör och vill göra framöver för att underlätta framväxten av ytterligare Gaseller. David Birch, som myntade begreppet gasellföretag i sin rapport The Job Generation Process från 1979, klassificerar företag i tre grupper: möss, gaseller och elefanter. Musföretagen är de allra minsta företagen som i första hand jobbar för brödfödan och inte strävar efter att växa. Gasellerna är de små och snabbväxande företagen och det är i dem som de flesta nya jobben skapas. Näringslivets storföretag kallade Birch elefanter och de har allt oftare fullt upp med att effektivisera och trimma sin organisation. I bästa fall står elefanterna stilla men många gånger leder deras omorganisering till minskad sysselsättning. Dock är det viktigt att komma ihåg att även de stora företagen fyller viktiga funktioner eftersom de ger arbetstillfällen, köper tjänster och varor av mindre företag och marknadsför Sverige. Birchs teori om Gasellerna som de verkliga jobbskaparna styrks även av Tillväxtanalys rapport Gasellföretag Kännetecken och utvecklingsmönster som visar att gasellföretagen svarar för en proportionellt sett större del av Sveriges sysselsättningsökning och tillväxt i förädlingsvärde. 1 Dessa tio procent av företagen svarar sammantaget för hela sysselsättningsökningen och mellan 65 till 100 procent av tillväxten i förädlingsvärde beroende på tidsperiod. De självständiga gasellerna svarade för drygt tio procent av tillväxten i BNP under den sista perioden Bland gasellerna svarar de minsta företagen för merparten av sysselsättningstillväxten och detsamma gäller för de yngsta företagen. 2 För att stärka vår konkurrenskraft, öka arbetstillfällena och trygga vår välfärd är det nödvändigt att det bildas nya företag och att befintliga företag vågar växa och anställa. Här är det avgörande med fler och växande Gasellföretag. Vad kännetecknar en Gasell? Det som skiljer Gasellerna från andra mindre företag är att de inte i första hand jobbar för att försörja sig själv och sina närstående, utan för att de har en affärsidé som de brinner för och strävar efter att växa. Denna hunger att bli större skapar många nya arbetstillfällen. 1 kannetecken-och-utvecklingsmonster.html 2 kannetecken-och-utvecklingsmonster.html 2

3 Årligen sammanställer Dagens Industri en lista över Sveriges alla Gasellföretag och publicerar sedan delar av denna lista på regionala Gasellgalor för att avsluta med en final i Stockholm. För att kunna utses till Gasell behöver ett företag uppfylla samtliga av följande kriterier: - en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor - minst 10 anställda - minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret - ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren - ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt - i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner - sunda finanser Hur får Sverige ännu fler Gaseller? Alliansens politik har lagt grunden för fler Gaseller Jämfört med när alliansregeringen tillträdde år 2006 har antalet Gaseller, enligt Dagens Industris definition, ökat i Sverige. 3 I år klarade hela 982 företag Dagens Industris Gasellkrav. Dessa företag har, enligt Dagens Industri, dubblat antalet anställda och skapat omkring nya jobb från 2009 till Alliansen för en aktiv politik för att fler företag ska starta men även för att befintliga företag ska växa. Det är genom en aktiv näringspolitik som grunden läggs för att fler arbetstillfällen kan skapas. Reformer som stärkt företagsklimatet är bland annat: sänkt bolagsskatt och egenavgift, RUT- och ROT-avdrag, halverad restaurangmoms, slopad förmögenhetsskatt, införd frivillig revision för de allra flesta aktiebolag, ett omfattande regelförenklingsarbete och halverade arbetsgivaravgifter för att anställa ungdomar. Några av de reformer som varit extra viktiga är: RUT- och ROT-avdrag RUT- och ROT-avdragen har varit två av Alliansens viktigaste reformer för att skapa fler jobb och för att göra svarta jobb till vita. Under 2012 gjorde företag ROTarbeten och företag RUT-arbeten och under samma år steg exempelvis antalet köp av RUT-arbeten med 18 procent. Sedan RUT-avdraget infördes har fler tjänsteföretag, som många gånger startas och drivs av kvinnor och utrikes födda, vuxit fram. Grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden har på detta sätt fått lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Dagens Industris Gasellprisvinnare i Stockholms län 2011, Lövholmens hemtjänst, startades av två kvinnor vid ett köksbord i Tumba. Deras framgång hade varit mycket svårare utan 3 Siffror tagna för 2006 tagna från: 3

4 avdragsmöjligheterna för hushållsnära tjänster. Lövholmens hemtjänst är bara ett av många exempel på företag som har kunnat växa och nyanställa tack vare RUT. Bättre förutsättningar för investeringar Alliansen arbetar för att underlätta finansieringen av småföretag, dels via statligt riskkapital dels via privat riskkapital. Regeringen slog exempelvis 2013 samman Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB för att göra det enklare för svenska entreprenörer att hitta riskkapital i tidiga skeden. Detta skapar en tydligare struktur och frigör mer riskvilligt kapital i de skeenden där de gör mest nytta. Robust infrastruktur Godstransporter och arbetspendling är av stor vikt för ett fungerande näringsliv. Under tidigare decennier har infrastrukturen varit eftersatt i Sverige. Alliansen har hittills presenterat två historiskt omfattande infrastrukturplaner och vi anser att det är viktigt att fortsatt prioritera infrastrukturen, såväl den fysiska som digitala. Stabila och fungerande el, mobil- och bredbandsnät är oerhört viktiga förutsättningar för att kunna bedriva företag oavsett vart i Sverige man bor. Alliansen har därför satsat över en miljard kronor under perioden 2012 till 2014 för att fortsätta bredbandsutbyggnaden i hela landet. Enklare och lättare att driva företag Under perioden 2006 till 2010 har regeringen sänkt de administrativa kostnaderna för företagen med 7 miljarder och närmare 500 förenklingsförslag har genomförts av departement och myndigheter i syfte att förenkla vardagen för företagen. Bland annat gäller frivillig revision för de allra flesta aktiebolag och kravet på aktiekapital har sänkts från kr till för att flera ska kunna starta aktiebolag. Det fortsatta förenklingsarbetet inriktas nu in på fem områden: a) sänkta kostnader för företagen b) minskat och förenklat uppgiftslämnande c) förenklade myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå d) uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet e) bättre konsekvensutredningar Förbättrade möjligheter för fler Gaseller David Birch visade på att det är de snabbväxande Gasellerna som skapar de flesta nya arbetstillfällena. För att öka sysselsättningen och skapa ett dynamiskt näringsliv vill vi fortsätta att skapa förutsättningar för fler företag att växa. Mycket reformarbete pågår redan efter framlagda förslag från Moderaternas arbetsgrupper samt i regeringes budgetpropositioner. Alliansen har även tillsatt arbetsgrupper för att utveckla den ekonomiska politiken inför nästa mandatperiod. Ytterligare reformer som vi föreslår för att stärka företagandet, är exempelvis dessa: 4

5 Investeraravdrag Tillgången på kapital är en avgörande framgångsfaktor för nystartade och unga företag samt för expansiva och innovativa företag. För dessa är investeringar med eget kapital mycket viktiga. Från och med den första december i år införs ett investeraravdrag som ger privatpersoner möjligheten att göra ett skatteavdrag som motsvarar hälften av anskaffningsutgiften, dock max kronor, om de köper andelar i ett mindre företag när företaget bildas eller gör en nyemission. Med avdraget kan skatten sänkas med uppemot kronor vilket ger ett tydligt incitament för fler investeringar i små och växande företag. Avdrag för forskning och utveckling I årets budgetproposition föreslår regeringen ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling för att stimulera till fler investeringar inom kunskapsintensiva företag. Förslaget innebär att företagen får göra avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna, dock högst med kronor per koncern och månad för personer som arbetar med FoU. Detta sänker företagens direkta kostnader för FoU oavsett om företagen går med vinst eller inte och möjliggör därför för fler företag att göra forskningsinvesteringar. Förstärkt nedsättning av egenavgifter Egenavgifterna sänks ytterligare för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Det maximala avdragsbeloppet höjs med kronor till kronor per år för att förbättra de små företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt. Mer kvar av lönen långsiktigt ansvar för jobben Som en del av en ansvarsfull politik för full sysselsättning lovade Alliansen inför valet 2010 att fortsätta stärka arbetslinjen och sänka skatten för dem som jobbar. Sverige har starka offentliga finanser och goda säkerhetsmarginaler. Regeringen föreslår därför en förstärkning av jobbskatteavdraget. Det ger hushållen ökat utrymme för konsumtion och förbättrar jobbmöjligheterna för breda grupper. Fortsatta reformer för fler och växande Gaseller Alliansen har arbetat aktivt sedan 2006 för att förbättra företagsklimatet, men vi vill göra ännu mer vilket vi söker mandat för att få fortsätta göra. För fler och växande företag vill vi gå vidare med ett antal förslag, såsom exempelvis: 5

6 Ytterligare skattelättnader i bolags och ägarskatterna när vi kan trygga välfärden och när reformutrymme finns När fler investeringar blir lönsamma blir det attraktivare för internationella företag att investera i Sverige. Samtidigt blir det mer lönsamt för nya företag att starta och etablerade att växa. Gynnsamma ägarvillkor är centrala för att företag ska kunna växa och anställa. Enligt OECD är bolagsskatten den skatt som är mest skadlig för ett lands tillväxt. Alliansregeringens sänkning av bolagsskatten möjliggör för inte minst tjänsteföretag och nystartade företag att växa. En kraftig höjning av bolagsskatten efter 2014 vore ett bakslag för Sveriges företag. I moderaternas ekonomisk-politiska arbetsgrupp Ansvar för ekonomin och full sysselsättning föreslår vi bland annat, när reformutrymme ges och vi har genomfört viktiga välfärdsinvesteringar, att bolagsskatten sänks ytterligare och att skattebasen ska breddas i syfte att främja investeringar och motverka skattedrivna upplägg. Med fler investeringar ökar förutsättningarna för fler jobb och högre tillväxt vilket också stärker Sveriges konkurrenskraft. Vi vill fortsatt pröva nivåerna i ägarskatten för att ytterligare främja investeringar som leder till jobb. Se över hur personaloptioner kan utvecklas Vi vill främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar i snabbväxande företag. För att förbättra reglerna kommer alliansregeringen därför att låta utreda skattereglerna för finansiella instrument, t.ex. optioner och andra aktierelaterade incitament, som företagen ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning. Utredningen ska beakta grundläggande skatterättsliga principer. Underlätta övergången mellan skola och yrkesliv Vi vill uppmuntra fler unga att våga starta företag och att våga bli en Gasell. Moderaternas utbildningspolitiska arbetsgrupp föreslår bland annat att Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever. Vi vill uppmuntra initiativ som stärker kopplingen mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap. Ett viktigt inslag i det arbetet är karriärrådgivning till ungdomar. För att sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden vill vi fortsätta stötta parterna när de tecknar avtal som sänker trösklarna, förbättrar yrkesutbildningen och stimulerar till fler lärlingsplatser. Se över konstruktionen av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader i syfte att förbättra småföretagens situation Alliansregeringen vill se över konstruktionen av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader i syfte att förbättra de mindre företagens situation. I översynen ingår frågan att pröva möjligheten att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek. 6

7 Gasellvalet När den här rapporten skrivs är det mindre än ett år kvar till riksdagsvalet Med den här rapporten vill vi belysa och uppmärksamma vikten av fler och växande gasellföretag. Vi hoppas att debatten i valrörelsen kommer att handla om hur jobben kan blir fler och hur vi kan fortsätta stärka Sveriges konkurrenskraft. Här spelar Gasellerna en avgörande roll. Vi i Moderaterna och Alliansen vill gå vidare med långsiktiga och breda satsningar för att stärka framväxten av nya Gaseller och på så sätt stärka Sverige konkurrenskraft. År 2013 var det 982 företag som klarade Dagens Industris Gasellkrav. Under en utdragen internationell lågkonjunktur är det avgörande för en svensk återhämtning att politiken lägger grunden för fler växande jobb och företag. Tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik har vi kunnat lägga grunden för flerjobb i växande företag. Nu vill vi gå vidare för ännu fler och växande Gasellföretag och därigenom fler jobb och en stärkt välfärd. 7

Den svenska skidnäringen

Den svenska skidnäringen Den svenska skidnäringen 1 Inledning Skidsäsongen i de svenska fjällen är i full gång. Varje säsong anställs tusentals ungdomar på hotell och restauranger, i liftanläggningar, som instruktörer och i mataffärer

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben FöretagarFörbundets stimulanspaket 55 miljarder för att rädda jobben juni 2009 55 miljarder - så räddar vi flest jobb Sammanfattning Hur ska Sverige kunna möta lågkonjunkturen på bästa sätt? Sedan hösten

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram

Sveriges nationella reformprogram 2010-11-15 Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se RAPPORT En politik för ett varmare företagsklimat 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll INLEDNING... 3 ÖKA PROPORTIONALITETEN VID KONFLIKTER PÅ ARBETSMARKNADEN... 4 KOMPETENSKONTO FÖR LÅNGSIKTIG TRYGGHET...

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer