Maj Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden"

Transkript

1 Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt... 6 Övergripande resultat... 6 Avslutande analys... 9 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare företagare vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och närmare 300 lokala nätverk och mötesplatser

3 Sammanfattning De totala skatterna i Sverige uppgick 2008 till knappt mdr kr. Av den summan står de svenska småbolagen (företag med färre än 50 anställda) för hela 208 mdr kr. Denna siffra inkluderar bolagsskatter, arbetsgivaravgifter och de anställdas inkomstskatter, som är en direkt effekt av de jobb som småföretagen skapar. Om vi inkluderar landets alla egenföretagare ger det ytterligare 23 mdr kr i egenavgifter och inkomstskatter. Totalt bidrar småföretagen (inklusive deras anställda) och egenföretagarna med 231 mdr kr i skatteinbetalningar, vilket är ca15,5 procent av de totala skatteintäkterna. Det kan jämföras med att företagen med anställda betalar in 110,7 mdr kr i motsvarande skatter. Företagen med anställda betalar 53,2 mdr kr, och de allra största företagen, med över 500 anställda, betalar 197,9 mdr kr i skatter 1. Småföretagen betalar således mer i skatt än någon annan storleksgrupp av företag och utgör därmed även på detta sätt ryggraden i den svenska ekonomin. 1 I samtliga fall ingår således de anställdas inkomstkatter i beräkningen. 3

4 Inledning De små företagen är ryggraden i den svenska ekonomin. Om vi sätter gränsen vid max 49 anställda sysselsätter småföretagen (inklusive jordbruket) sammantaget ca 1,6 miljoner personer. Ser vi till alla företag med max 249 anställda, vilket är EU:s definition av små- och medelstora företag (SME-företag), var antalet anställda år 2008 ca 2,3 miljoner. 2 Detta kan jämföras med 1,3 miljoner i offentlig sektor och ca 0,8 miljoner i företag med över 500 anställda (diagram 1). Diagram 1: Sysselsatta år 2008 i företag av olika storleksklasser samt offentlig sektor 2,3 Antal sysselsatta (miljoner) 1,3 0,8 0,2 SME- företag (max 249 anställda) inkl. jordbruket Offentlig sektor Företag (> 500 anställda) Företag ( anställda) Källa: Fakta om små och stora företag 2008, Företagarna, Småföretagen utgör över 99 procent av antalet företag i Sverige (diagram 2). Sysselsättningstillväxten har dessutom varit högst hos de mindre företagen de senaste åren. Sedan 1990 har över nya jobb skapats i småföretagen. Under samma period har färre än nya jobb skapats i stora och medelstora företag samt offentlig sektor. Sammanfattningsvis är det således småföretagen som bär upp Sverige och det är där de nya jobben skapas. Småföretagen har dessutom klarat krisen bättre, fördelat efter storlek var sysselsättningen i de minsta arbetsställena 3 (1-10 sysselsatta) i januari procent högre än i januari Under samma period minskade sysselsättningen i samtliga andra storleksklasser (med undantag för 2 Fakta om små och stora företag 2008, Företagarna 3 Denna statistik baseras på SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och publiceras endast på arbetsställe-, och inte på företagsnivån. Det är dock en mycket god överensstämmelse mellan arbetsställe och företag för småföretagen, dvs. varje företag har bara ett arbetsställe. 4

5 50-99 anställda). I de största arbetsställena (med samt över 500 sysselsatta) var minskningen över 5 procent. Utan entreprenörer som vågar kommersialisera sina goda idéer skulle Sverige vara ett mycket fattigare land. Genom de små företagen får många människor arbete och lön som används till konsumtion och skatt. Företagens vinster investeras och beskattas. Detta kommer samhället till godo. Det betyder att om de små företagen går bra så går också Sverige bra. Diagram 2: Andel företag per storleksklass, 2009 Medelstora företag; 0,5% Stora företag; 0,1% Mikroföretag; 21,5% Små företag; 3,2% Egenföretagare; 74,7% Källa: SCBs företagsregister, antal företag per Hur mycket de små företagen betyder för de svenska skatteintäkterna och vilka företag som bidrar mest till skatteintäkterna behandlas i denna rapport. Det är viktig kunskap vid utformandet av den svenska närings- och skattepolitiken. 5

6 Så gjordes undersökningen För att kunna analysera och jämföra skatteinbetalningarna från små, medelstora och stora företag har Företagarna låtit UC ta fram statistik över antal anställda, bolagsskatt, löner och sociala avgifter. Statistiken avser 2008 års siffror, liksom de skattesatser vi använt i beräkningarna. De skatter vi valt att analysera är bolagsskatten, arbetsgivaravgiften och den inkomstskatt de anställda betalar. När vi i denna rapport talar om företagens skattebetalningar inkluderas genomgående även den inkomstskatt som de anställda betalar. Bolagsskatten har tagits direkt från årsredovisningarna. Arbetsgivaravgifterna har räknats fram från årsredovisningarnas sociala kostnader. 4 För att inte riskera att överskatta arbetsgivaravgifternas andel av skatteintäkterna har vi dock valt att räkna ned de sociala kostnaderna så att enbart 75 procent redovisas som skatteintäkter till staten. 5 Inkomstskatterna har beräknats på basis av genomsnittslönerna. I undersökningen har vi valt att dela upp företagen i fyra grupper utifrån företagsstorlek. Den första gruppen består av egenföretagare samt företag med 0-49 anställda. Grupp två består av företag med anställda. Företagen i grupp tre har anställda och den sista gruppen är företag som sysselsätter 500 personer eller fler. Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt Vid skattereformen sänktes den svenska bolagsskatten till 30 procent av vinsten. Skattereformen innebar även att skattebasen breddades. Skattereformens huvudstruktur råder än idag, även om skattenivån gradvis sänkts. År 2008 var bolagsskatten 28 procent, men året efter sänktes den till dagens 26,3 procent. Utvecklingen i såväl EU som OECD har de senaste åren också varit sänkta bolagsskatter. Det har betytt att den internationella skattekonkurrensen hårdnat och de fördelar Sveriges har haft successivt blivit allt mindre. Arbetsgivaravgiften är den avgift arbetsgivaren betalar för varje anställd utöver dennes lön. Den svenska arbetsgivaravgiften är i ett i internationellt perspektiv mycket hög. När en arbetsgivare betalar ut 100 kronor i lön till en anställd måste vanligtvis ytterligare 31,42 kronor betalas in till staten i form av obligatorisk arbetsgivaravgift. 6 Undantaget är personer över 65 år för vilka 10,21 kronor betalas in, ungdomar under 26 år för vilka 15,49 kronor betalas in samt personer i nystartsjobb och/eller över 70 år för vilka inga arbetsgivaravgifter betalas in. Arbetsgivaravgifterna har ökat dramatiskt sedan de infördes år 1960 på en nivå av 3,4 procent. Utöver den obligatoriska arbetsgivaravgiften betalar dessutom många arbetsgivare in ytterligare kollektivavtalade avgifter till exempelvis anställdas pensionsfonder. 4 Hela den lagstadgade arbetsgivaravgiften är visserligen inte en ren skatt, utan motsvaras delvis av förmåner. Eftersom avgifterna inkluderas i den offentliga sektorns skatteinkomster har vi valt att inkludera samtliga lagstadgade avgifter i beräkningen. 5 De sociala kostnaderna utgör ca 42 procent av lönekostanden och arbetsgivaravgifternas 31,42 procent är ca 75 procent av 42 procent. 6 År 2008 var arbetsgivaravgiften 32,42 procent. 6

7 De avtalsenliga avgifternas omfattning varierar beroende på vilka kollektivavtal som gäller på den enskilda arbetsplatsen. Summan av de lagstadgade och avtalade avgifterna uppgår för närvarande i genomsnitt till ca 39 procent för arbetare och 47 procent för tjänstemän, men variationerna mellan olika avtalsområden är betydande. Även många företag vars anställda inte omfattas av kollektivavtal betalar in pengar till exempelvis individuell tjänstepension. Som egenföretagare eller delägare i handelsbolag, ska man själv betala sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgiften för år 2010 är 29,71 procent, om inte företagaren valt att ha längre karenstid i sjukförsäkringen. Inkomstskatten består av tre delar. Den kommunala inkomstskatten betalas av alla och den varierar beroende på kommun, genomsnittet i landet är 31,5 procent. Den kommunala inkomstskatten är proportionell, dvs. den utgår med samma procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten oavsett inkomstens storlek. Statlig inkomstskatt betalas med 20 procent på den del av lönen som överstiger ca kr/månad. För inkomster som överstiger ca kr/månad tas även den så kallade värnskatten ut med ytterligare 5 procent i statlig inkomstskatt. Övergripande resultat De totala skatterna i Sverige var 2008 knappt mdr kr. Av den summan står de svenska företagen tillsammans, oberoende av storleksklass 7, för ca 75 mdr kr i bolagsskatt, ca 255 mdr kr i arbetsgivaravgifter och ca 240 mdr kr i anställdas inkomstskatter. De totala skattebetalningarna från bolagssektorn är i egentligen betydligt större eftersom energiskatter, moms etc. inte inkluderats. Till detta kommer skatter från alla egenföretagare. Vi räknar försiktigt och antar att de betalar ca 20 procent i inkomstskatt 8, och att de har en egenavgift på knappt 30 procent. Statistik från SCB ger oss underlag att beräkna egenföretagarnas skattekostnader. Egenföretagarna betalar ca 14 mdr kr i egenavgifter till staten och ca 9 mdr kr i (kommunal) inkomstskatt. Det ger tillsammans ca 23 mdr kr i skatteinbetalningar från egenföretagarna. Sammantaget uppgår därmed de direkta skatterna som relaterar till företagandet (inklusive de anställdas inkomstskatter) till ca 590 mdr kr. 9 När vi summerar de tre skatteslag vi studerat för respektive storleksgrupp av företag får vi följande resultat (diagram 3). De minsta bolagen, med under 50 anställda, bidrar med hela 208 mdr kr i form av 7 Egenföretagare ej inräknade. 8 Vi räknar således med att egenföretagarna i genomsnitt har så låg inkomst att de inte betalar statlig, utan endast kommunal, inkomstskatt. 9 Mervärdesskatten är efter arbetsgivaravgifterna statens största inkomstkälla. Momsen svarar för cirka 20 procent av den offentliga sektorns totala skatteintäkter. För att ytterligare förbättra uppfattningen om hur företagen, på ett mer indirekt sätt, bidrar till den offentliga sektorn intäkter kan det därför vara meningsfullt att titta på momsintäkterna från löntagarnas konsumtion. Uppskattningen bygger på antagande om en sparkvot på 10 procent, vilket får anses högt räknat, och att återstoden av inkomsten konsumeras. Vi räknar också med en genomsnittsmoms om 15 procent. Resultatet visar att momsintäkterna från företagen är ca 70 mdr årligen. Av denna summa svarar småföretag och egenföretagare för ca 30 mdr. 7

8 bolagsskatter, arbetsgivaravgifter och anställdas inkomstskatter. Om vi inkluderar landets alla egenföretagare ger det ytterligare 23 mdr kr, därav ca 14 mdr i egenavgifter och ca 9 mdr i inkomstskatt. Totalt bidrar de minsta företagen därmed med 231 mdr kr i skatteinbetalningar. Företagen med anställda betalar in ca 111 mdr kr i skatter. Företagen med anställda betalar drygt 53 mdr kr, och de allra största företagen, med över 500 anställda, betalar knappt 198 mdr kr i skatter. Diagram 3: : Svenska företags skatteinbetalningar 2008 (inklusive anställdas inkomstskatter) Mdr kr. Skatteinbetalningar i miljarder kronor ,9 110,7 53,2 Småföretag (0-49 anställda) + egenföretagare Företag ( anställda) Företag ( anställda) Storföretag (> 500 anställda) Källa: Företagarna,

9 I procent bidrar de minsta företagen med ca 15,5 procent av de totala skatteintäkterna (diagram 4). Företag med anställda står för ca 7 procent, företag med anställda står för 3,5 procent av de totala skatteintäkterna. Andelen från de största bolagen med över 500 anställda är ca 13 procent av de totala skatteintäkterna. Diagram 4: Svenska företags skatteinbetalningar år 2008 i procent av totala skatteintäkter (inklusive anställdas inkomstskatter) Småföretag (0-49 anställda) + egenföretagare; 15,5% Företag ( anställda); 7% Övriga skatteintäkter; 61% Företag ( anställda); 3,5% Storföretag (> 500 anställda); 13% Källa: Företagarna, 2008 Det kan tyckas att företagens andel av skatteintäkterna är förhållandevis litet. Detta beror delvis på att vi här endast redovisat bolagsskatt, lagstadgade arbetsgivaravgifter samt inkomstskatter. Till detta kommer också t ex energi- och fordonsskatter samt moms, såväl från företagen som från de anställdas konsumtion. Utöver detta finns några andra stora skatteposter, framför allt inkomstskatter från offentligt anställda, pensionärer, sjukskrivna m.fl., liksom reavinstskatter, fastighetsskatter etc. Avslutande analys Småföretagen är ekonomins ryggrad sysselsättningsmässigt och vad gäller att skapa nya jobb. De är också hörnstenen vad gäller skattebetalningar. De minsta bolagen (inklusive deras anställda) betalar mest i skatt av de företagsgrupper vi studerat. Tillsammans med egenföretagarna genererar de direkt över 230 mdr kr i skatteintäkter. Till detta kommer moms, energiskatter m.m. Som jämförelse uppgick de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna år 2007 till ca 278 mdr kr. 9

10 De små företagens betydelse kommer att öka än mer i takt med en allt snabbare strukturomvandling. Detta ställer hårdare krav på ett skattesystem- och regelverk som passar småföretagen och företagarna. Dagens system är dessvärre i hög grad anpassade för större företag och inte för företagare. Bland annat är bolagsskatten ofördelaktig för småföretagen, och Företagarna har i en tidigare rapport 10 visat att småbolagen betalar en betydligt högre del av både omsättning och lönekostnader i bolagsskatt än de stora bolagen. Regelverket måste således anpassas till småföretagandets verklighet. Företagarnas recept för att ge småföretagen incitament och möjlighet att satsa framåt är: Sverige behöver en ny skattepolitik En omfattande tillväxt måste till för att trygga välstånd och sysselsättning. Sverige behöver en mer nytänkande skattepolitik än dagens reaktiva anpassning av skatterna till omvärldens förändring. På kort sikt borde den första prioriteringen vara att sänka arbetsgivaravgifterna rejält, med tydligt fokus på småföretagen. Lönekostnaderna är den helt dominerande kostnaden och avgör i hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Ägarbeskattningen är en annan nyckelfråga för svensk företagsamhet. Fler företagare, växande företag och ökad tillväxt kräver större tillgång på kapital. Det behövs en möjlighet till någon form av riskkapitalavdrag, för att vanliga personer ska kunna spara ihop till sin företagarinsats på ett rimligt sätt. Sverige behöver en ny arbetsmarknadsmodell Övergången till ett kunskapsbaserat näringsliv med fler småföretag och en snabbt växande tjänstesektor ställer höga krav på rätt kompetens på rätt plats. Dagens modell ger raka motsatsen, inlåsning för de som har jobb och utlåsning för alla andra. Det behövs en flexiblare arbetsmarknadsmodell som förstår företagens förutsättning, värnar om en trygg omställning i förändring och främjar en rörlig arbetskraft. Därför bör LAS reformeras och undantagen från turordningsreglerna utvidgas. Bästa kompetens och inte antal år på jobbet måste vara styrande. Det skulle göra att fler vågade nyanställa och för de som tvingas minska personalen slipper säga upp nyckelpersoner, som i värsta fall innebär att hela förtaget går omkull. Sverige behöver ett enklare regelverk Inför ett tak för administrativa kostnader. Alla lagförslag som innebär ökade administrativa kostnader för företagen måste då finansieras med en motsvarande sänkning av regelkostnaden på något annat område. Avslutningsvis: småföretagen står för tillväxten och jobben. Deras vikt som motorn i ekonomin blir allt mer betydelsefull i takt med att strukturomvandlingen tar fart och den internationella konkurrensen hårdnar. De står, som vi visat i denna rapport, dessutom för en stor del av de totala skatterna. Det gäller nu att utforma systemet så att småföretagen kan fortsätta att spela denna viktiga roll. 10 De små betalar mest, Företagarna, december

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension?

företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? april 2009 2 generationsskifte,, April 2009 Innehåll sid Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Även företagarna blir äldre 5 3. Hur

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

INKOMSTSKATTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal

INKOMSTSKATTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal 1 INKOMSTSKATTER Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt Ung Liberal BÄTTRE SKATTER Skattesystemet utgör grunden för välfärdsstaten. Rätt utformat kan det fungera för att upp muntra bra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag En politik för att minska företagens tillväxtvärk Studie 1 Juli 2012 Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och Välstånd Småföretagen är

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden

Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden Av: Nima Sanandaji - 1 - Förord Småföretagarnas Riksförbund har klart och tydligt tagit positionen som den intresseorganisation som företräder de små

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Ett svårlagt pussel kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall

Ett svårlagt pussel kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall Ett svårlagt pussel kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1 2 Förord Den svenska välfärdsstaten

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer