En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar."

Transkript

1 En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1

2 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben. Genom arbete får människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och nå sina mål. Ett jobb ger trygghet och makt över vardagen, men också gemenskap och en känsla av att vara behövd. Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd. Sedan 2006 har fler människor fått ett jobb att gå till och företagen har blivit fler. Resurserna till välfärden har aldrig varit större. Vi vill mer. Vårt mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år En förutsättning för att nå jobbmålet är Sverigebygget och en fortsatt ambitiös politik för företagande, entreprenörskap och innovationer. Valet är ett vägval mellan två tydliga alternativ. Vi lovar sänkta kostnader och enklare regler för företag och jobb och en stabil ekonomisk utveckling. Mot oss står oppositionspartierna vars politik skulle göra det dyrare att anställa. Med deras politik skulle följa osäkerhet kring Sveriges ekonomi. Deras strategi för lägre arbetslöshet är att dölja arbetslöshet, genom att omklassificera arbetslösa till sysselsatta eller utanför arbetskraften. Det vore fel väg att gå. Jobben blir fler när fler människor vill arbeta, när fler företag startar och växer och när arbetsgivare vågar anställa. Utan idéer, innovationer och entreprenörer stannar Sverige. Med goda villkor för företagande och entreprenörskap kan fler människor få ett jobb att gå till. Alliansen har gjort det mer lönsamt att driva företag. Vi har minskat krånglet för företagare och entreprenörer. Sverige rankas högt i internationella jämförelser när det gäller företagsklimatet och företagen har blivit fler sedan Alliansregeringen tillträdde. Det är bra, men vi nöjer oss inte med det. Vi har i vårt vamanifest presenterat 265 gemensamma förslag för Sverige över 50 av dem handlar om hur jobben ska bli fler. De tre rödgröna partierna har 231 förslag och är oeniga om 212 av dem (92 %). Under nästa mandatperiod vill vi fortsätta att stärka villkoren för entreprenörskap, forskning och utveckling så att jobben fortsätter bli fler. Vi vill fortsätta sänka kostnader och lätta på regelbördan. Vi vill säkra en stabil ekonomisk utveckling. Sverigebygget möjliggör för nya bostäder till år 2020 och utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur. Det gör att det kommer att bli lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb. Allt detta tillsammans med våra satsningar på mer kunskap i 2

3 skolan, kommer att göra att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler människor kan ett arbete att gå till. Vårt löfte till Sveriges företagare Förenkla företagens vardag Sedan Alliansregeringen tillträdde har regelbördan minskat med 7 miljarder kronor. Det är bra, men många företag upplever fortfarande att regelverken är krångliga och att mycket tid går åt till administration. Det kan vara såväl ett konkurrenskraftsproblem som en tröskel för företag att starta eller växa. Under nästa mandatperiod vill vi fortsätta att förenkla reglerna på en rad områden. Vi vill skapa en digital tjänst en dörr in för företagens uppgiftslämning och därigenom förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter.vi vill mer än halvera den tid det tar att starta ett företag i Sverige och sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag. Vi vill höja beloppsgränsen för förenklad faktura för att underlätta företagens hantering av mervärdesskatten. Vi vill ställa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider. Vi vill dessutom pröva förutsättningarna för att fler företag ska slippa revisionsplikt. Sänk kostnaderna för företagen Fyra av fem jobb skapas idag i de små företagen. För små företag är kostnaderna när anställda blir sjuka särskilt betungande. Med ett högkostnadsskydd som gäller redan för de första dagarna när medarbetarna är sjuka, sänker vi kostnaderna och minskar risken för små företag att nyanställ. Det gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen. Vi har även ambitionen att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften. Kostnaderna för att anställa unga och ett starkt anställningsskydd leder till att unga har en svagare ställning jämfört med den etablerade arbetskraften. Hårdast drabbas de ungdomar som inte har en avslutad utbildning. Att sänka kostnaderna för och osäkerheten med att anställa unga med begränsad erfarenhet minskar arbetsgivarens risktagande. Nedsättningen av socialavgiften är ett viktigt verktyg i det arbetet och sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi vill sänka socialavgifterna ytterligare för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopa nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen. 3

4 Rödgrön politik innebär högre kostnader för företagen och att det blir dyrare att anställa Socialdemokraterna gör ogrundade utfästelser om jobbeffekter av till exempel innovationskatapulter och satsningar på biodrivmedel. Bland annat har de hävdat att mindre än 1 miljard till biobränslen ger jobb till Det är mindre än vad lastbilsskatten kostar branschen. Skogsindustrin själv menar att biobränslen inte skapar några nya jobb alls till Socialdemokraterna har även påstått att deras innovationskatapulter ska ge jobb genom att omfördela befintliga medel. Det är tveksamt, inte minst eftersom deras förslag samtidigt innebär höjda skatter på forskare och entreprenörer. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår alla att en lastbilsskatt ska införas. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår dessutom kraftiga höjningar av diesel- och bensinskatten. Miljöpartiets förslag innebär att bensinen blir 70 öre dyrare per liter och diesel blir 86 öre dyrare per liter (inkl. moms). Det innebär att kostnader per år för en lastbil kommer att öka med cirka kronor per år. För ett åkeriföretag med sex lastbilar innebär det ökade kostnader på cirka en miljon per år. Sammantaget kommer det innebära ökade kostnader för företag som är i behov av transporter. Det gäller kanske särskilt företag på landsbygden. Dessutom kommer en stor del av kostnaden vältras över på konsumentledet, genom högre priser i affärerna. De rödgröna vill göra det väsentligt dyrare att anställa unga. Jämfört med Alliansens politik vill oppositionspartierna höja kostnaderna för att anställa unga genom att dels tredubbla socialavgifterna för anställda under 23 år, dels dubblera socialavgifterna för 24-åringar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill dessutom se en dubblerad restaurangmoms vilket ytterligre kommer att slå mot unga fyra av tio anställda i restaurangbranschen är unga. För en restaurang med sex unga anställda som tjänar kr/mån, där hälften är under 23 år, ökar lönekostnaden med nästan kronor per år i jämförelse med alliansens förslag om ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften för unga. Det motsvarar kostnaden för 1 av de anställda under 23 år. Det kommer att slå ut jobb. 4

5 En dubblerad restaurangmoms innebär ytterligare ökade kostnader: För varje miljon kronor i omsättning ökar kostnaderna med kronor. Färre jobb med de rödgröna Platser istället för jobb Istället för reformer för jobb föreslår Socialdemokraterna över tillfälliga platser och kurser, framförallt i kommunerna. Över arbetslösa ska få tillfälliga ettåriga platser i kommunerna. Där är tanken att de ska hjälpa till med att ta hand om våra unga på fritidshem och våra gamla inom äldrevården trots att de saknar utbildning för sådana arbetsuppgifter. Därtill kommer rent praktiska problem för kommunerna att hantera detta stora antal praktikanter och samtidigt kunna sköta den dagliga verksamheten. Diagram: Antal platser i olika socialdemokratiska arbetsmarknadsförslag 5

6 Anm: platser på arbetslöshetskurser (vuxenutbildning), avlönade kommunplatser, för unga, för att avskaffa fas 3, upphandlade platser i privat sektor för unga. Summa: platser. Källa: Socialdemokraterna. Arbetslösa omklassificeras till sysselsatta eller utanför arbetskraften Socialdemokraternas strategi för lägre arbetslöshet bygger på tillfälliga platser och olika varianter av kurser som döljer arbetslösheten. Genom att omklassificera arbetslösa till sysselsatta eller utanför arbetskraften inom ramen för platserna kan socialdemokraterna komma en god bit på vägen för att nå sitt arbetslöshetsmål. Om arbetslösa lyfts ur arbetslöshetsstatistiken motsvarar det cirka två procentenheter lägre arbetslöshet. Socialdemokraternas arbetslöshetsmål går därför att nå utan ett enda nytt riktigt jobb. Tre olika sätt de kan använda är: En avtalsenlig lön i sysselsättningsfasen möjliggör för deltagare att börja räknas som sysselsatta i stället för som arbetslösa. Avtalsenlig lön i kommunplatserna möjliggör för deltagare att börja räknas som sysselsatta i stället för som arbetslösa Återinfört Kunskapslyft: Deltagarna i det tidigare Kunskapslyftet räknades som utanför arbetskraften. Med en återgång till den definition som då gällde möjliggörs för deltagare att börja räknas som utanför arbetskraften i stället för som arbetslösa Socialdemokraterna har agerat på detta sätt tidigare. Arbetslösheten minskade genom att de förde människor ut ur arbetskraften genom förtidspensioneringar. Åren förtidspensionerades personer som därigenom lämnade arbetskraften och arbetslösheten. Ett annat sätt var kunskapslyftet. Mellan 1997 och 2002 arrangerades platser i kunskapslyftet. De som deltog räknades inte in i arbetskraften. Socialdemokraterna har även visat att det går att få fler människor att klassificeras som sysselsatta, utan att fler människor faktiskt jobbar. Ett exempel på det är friåret, som Miljöpartiet drev igenom. Friår innebär att en person som har jobb lånar ut det till en arbetslös under ett år, och båda två räknas då som sysselsatta trots att endast en person jobbar hade friårsprogrammet deltagare. Arbetstidsförkortning slår hårt mot välståndet och välfärden Två av de tre rödgröna partierna har långt gångna diskussioner om arbetstidsförkortning. Miljöpartiet vill på sikt införa kortare arbetstidsvecka. Vänsterpartiet går till val på att korta arbetstiden redan nästa mandatperiod. En arbetstidsförkortning med bibehållen lön hotar tals jobb, till stor del i offentlig sektor. En allmän arbetstidsförkortning leder enligt Konjunkturinstitutet på 6

7 lång sikt till lägre BNP och kraftigt minskade skatteintäkter och till lägre löner. Närmare 300 miljarder kronor mindre skulle kunna gå till den gemensamfinansierade välfärden utan att jobben blir fler. På medellång sikt leder en arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan med bibehållen månadslön till färre jobb. En arbetstidskörkortning till 30 timmar i veckan som vänsterpartiet förespråkar innebär dubbelt så stor jobbförlust på sikt. Tabell: Effekter av förkortad arbetstid till 35 respektive 30 timmar per vecka Not: Förändring av skatteintäkter är beräknat utifrån BNP Förändring av månadslön i kronor avser medianlöntagaren som hade en månadslön på kr år Källa: Konjunkturinstitutet (2002) Samhällsekonomiska effekter av en allmän arbetstidsförkortning och Finansdepartementets beräkningar. Miljöpartiet vill även återinföra friåret, som enligt forskningsinstitutet IFAU har stora effektivitetsförluster och på sikt riskerar att leda till lägre produktion, lägre inkomster och lägre välstånd. Sammantaget leder vänsteralternativets politik färre jobb Oppositionen riktar in huvuddelen av sina skattehöjningar mot tjänstesektorn, som är den del av ekonomin där sysselsättningen har ökat mest sedan Sammantaget hotar vänsteralternativets politik omkring jobb, varav enbart Socialdemokraternas förslag hotar drygt Vänsterpartiets förslag hotar drygt jobb. Detta enligt metoder och modeller som internationella bedömare som bland annat OECD använder. Tabell. Effekter på sysselsättning av skatte- och bidragshöjningar. Långsiktiga sysselsättningseffekter av beräkningsbara förslag i partiernas motioner, antal sysselsatta 7

8 *) Långsiktig jobbeffekt av S arbetsmarknadspolitiska förslag, inkl. kunskapslyft **) Avser förslaget i MP:s budgetmotion för 2014, förslaget i vårmotionen är inte specificerat på sikt. Källa: Reformeffekter i t.ex. VÅP14, Bilaga 4 Redogörelse för regeringens reformer för tillväxt och full sysselsättning. Länk: Se även Finansdepartementets rapport: Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? Länk: En stabil ekonomi med Alliansen Ordning och reda och stabila offentliga finanser är grunden för vår jobb- och företagspolitik. Om det skulle skapas oro för att statens finanser inte är i ordning finns det risk att företag inte vågar investera och anställa. En förutsättning för fler och växande företag och fler människor i arbete är därför ordning och reda i de offentliga finanserna. Utmaningen att säkra en stabil ekonomi är särskilt stor när det är oro i vår omvärld. Sverige sticker ut i ett Europa drabbat av stigande skuldsättning. Sverige väntas i år vara det enda land inom EU där statsskulden har minskat sedan Genom att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling skapar vi de bästa tänkbara förutsättningarna för företag att investera, växa och anställa. Så får vi fler människor i jobb. Osäkerhet kring Sveriges ekonomi med oppositionens politik Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har satsningar på cirka 60 miljarder kronor men är bara överens om skattehöjningar på 20 miljarder kronor. Det gör att de har ett gemensamt budgethål på över 40 miljarder kronor. De behöver presentera skattehöjningar på ytterligare 40 miljarder. De kommer att behöva återkomma med fler skattehöjningar som människor och företag i Sverige inte är förberedda på. 8

9 Med oppositionspartierna skulle den stabila ekonomiska utvecklingen Sverige har bytas ut mot osäkerhet och instabilitet. Investeringar i Sverige skulle riskera att förknippas med ökat risktagande och oförutsägbarhet. 9

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer