Examensarbete. 15 högskolepoäng, grundnivå. Går det att mäta transparens i e-handelsklimat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete. 15 högskolepoäng, grundnivå. Går det att mäta transparens i e-handelsklimat?"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Går det att mäta transparens i e-handelsklimat? Finns det ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens? Is it possible to measure transparency in the e-commerce environment? Is there a relationship between trust and perceived transparency? Carl Ponnert Kandidatexamen 180 hp Data och informationvetenskap Informationsarkitekt Handledare: Göran Hagert Andrabedömare: Bengt Nilsson

2

3 Sammanfattning Denna empiriska studie undersöker om det går att finna ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens i e-handelsklimat. För att mäta förtroende tar studien hänsyn till Harrison McKnights förtroendekonstruktion för e-handel (Trusting beliefs) tillgänglig i hans studie (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) För att mäta transparens har en transparenskonstruktion utformats (Perceived transparency). Begreppet transparens i studien har sitt ursprung i egen tolkning med tillhörande modell och konstruktion. I nuläget (Augusti,13) finns det få studier som behandlar transparens i e-handel. Beslutet att basera inriktningen på egna slutsatser har därför kännts nödvändigt. Studien anammar ett användarperspektiv då utgångspunkten i studien är att mäta hur en besökare uppfattar en e-butiks statiska presentation med fokus på transparens (lättillgänglighet, öppenhet, företagsidentitet och relevanta referenser). Metoden som tillämpas är kvantitativ och empirisk. Resultatet ger en indikation på att det kvantitativt går att mäta uppfattad transparens samt att det finns en korrelation mellan McKnights förtroendekonstruktion (Trusting beliefs) och studiens transparenskonstruktion (Perceived transparency)

4

5 Abstract This empirical study investigates whether it is possible to discern a relationship between trust and perceived transparency in the E-commerce environment. In order to measure trust, the study implements Harrison McKnight's trust-construct (Trusting beliefs) found in his research (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002). To measure perceived transparency, a transparency-construct has been formed. The concept of transparency in the shape it is mentioned in the study is originated in an own interpretation with associated model and construct. Today (August 2013) few studies within transparency has been published and yet none particularly in the e-commerce environment. The decision to base the study on own conclusions therefore felt necessary and also justified. The study adopts a user-perspective though the idea is to examine if it is possible to quantitatively measure how a visitor perceives an e-commerce site's static presentation with focus on transparency (accessibility, openness, company image and relevant references) The method used to answer the two hypotheses is quantitative and empirical. The result gives an indication that it is possible to measure the perceived transparency, and also shows that there exists a correlation between McKnight's trust-construct (Trusting beliefs) and the study's formed transparency-construct (Perceived transparency)

6

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemställning Hypoteser Syfte Teori Transparens i e-handel Förtroende i e-handel Structural assurance Trusting beliefs Metod Metodintroduktion Konstruktioner Structural assurance Trusting beliefs Perceived transparency Öppenhet Referenser Lättillgänglighet Företagsimage Avgränsningar Urval av deltagare Urval av testexempel Transparens Metodhypoteser Metodhypotes Metodhypotes Genomförande av test Metoddiskussion Metodval Testgrupper Cronbach's Alpha Resultat Trusting beliefs...16

8 4.2 Perceived transparency Adderat test introduktion Adderat test Trusting beliefs Adderat test Perceived transparency Korrelationskoefficienten Lenson och Yourlenses Lenson Adderat test Lenson Structural assurance Analys Analysintroduktion Metodhypotes Test Test Korrelation Diskussion Referenser Bilagor...

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund I sin bok Transparency! - det genomskinliga företaget, skriver Lars-Olle Larsson (2001) Till att börja med, är det många företag idag, som består av personal, ett kontor och ett informationssystem. Det finns inga större tillgångar inom företaget. Inget som hade kunnat generera mycket pengar om företaget hade gått i konkurs. Med andra ord, då borde värdet av informationen vara den största tillgången. Hur denna information blir hanterad hade därför kunnat anses som en grundläggande nödvändighet för företagets överlevnad. Vidare beskriver Larsson (2001) ett företag som sköter hela verksamheten väl, med fokus på relationen till alla företagets intressenter som det goda företaget. Ledare kan se transparens som ett hot eller som en möjlighet. En del gömmer sig för det och andra väljer att anpassa sig. Dagens handelsklimat är beroende av tillit, och transparens är en självklarhet (Tapscott & Ticoll, 2003) Det Larsson (2001) skildrar i sin bok är främst hur man internt i företaget skall förhålla sig till offentligheten. Han påpekar att allt fler vill känna till företagets värderingar och talar om socialt ansvar och ansvarsfullt företagande. Ett företags image är inte vad företaget tror, utan vad kunderna tror eller känner om och för företaget. Varje företag har en personlighet, och liksom människor är alla företag unika. Frågan är hur man framhäver detta till kunden. Vissa företag gör det bättre än andra, vilket också kan vara en orsak till dennes framgång. (Bernstein, 1984) Enligt Carrol & Buchholtz (2008) betyder transparens i vilken grad ett företag gör rutiner, aktiviteter, processer och beslut som sker eller tas i ett företag öppna och synliga för omvärlden. Företag som är öppnare kommer att prestera bättre, och transparens ses ofta som en styrka som gynnar ett företag långsiktigt (Tapscott & Ticoll, 2003). Det finns företag som tidigare har varit vana vid ett arbete som skett mer eller mindre bakom stängda dörrar. Dessa kan givetvis få det svårt att anpassa sig. Vår utgångspunkt i denna studie är mindre företag, mer specifikt e-handelsföretag. Det finns två former av transparens som jag har valt att benämna som aktiv respektive tvingad transparens. Aktiv avser frivillig transparens och kan beskrivas som den information ett företag planerar att dela med sig av strategiska skäl. Passiv avser ofrivillig transparens. Detta beskriver situationer då ett företag hamnar i en pressad position, och förväntas att antingen dela med sig, eller försvara uppkomna omständigheter. Vid passiv transparens krävs ofta, efter omständigheterna ett snabbt agerande. Tapscott & Ticoll (2003) citerar ett känt citat av Freidrich Schiller för att beskriva att ett företag kan gynnas av frivillig transparens. 1

10 It's wise to disclose what can not be concealed Tapscott & Ticoll, (2003) skriver även att om en verksamhet väljer att vara naken, måste denne vara ren. Med andra ord, har man ingeting att dölja är transparens ett klokt val. Om man däremot är orolig för att fel information skall nå allmänheten bör man fundera i vilket avseende man vill ha en transparent verksamhet. Öppenhet och tillgänglighet är bra och eftersträvansvärt, men den privata aspekten är också väsentlig för ett företags överlevnad (Carrol & Buchholtz, 2008) Fritt flöde av information är bra, men säkerhet är en nödvändighet (Tapscott & Ticoll, 2003) Likväl, argumenterar majoriteten som behandlar transparens i litteraturen, att det i vår samtid är fördelaktigt och i vissa fall nödvändigt att vara transparent. Vad som omnämns i samtliga av dessa böcker, är bland annat att det redan existerar en utvecklad marknadstransparens. Nedan ges ett exempel som med säkerhet har påverkat den svenska bostadsmarknaden. Det är idag möjligt att se prisförändringar på en specifik lägenhet hos en extern aktör. Booli.se är ett exempel på detta. Kunden behöver inte fråga fastighetsmäklaren och riskera att eventuellt få ett oärligt svar. Istället besöker kunden den externa sökmotorn, matar in objektet som man är intresserad av och Booli.se presenterar en graf som visar prisutvecklingen från det att objektet registrerats på marknaden. Pricerunner är ännu ett exempel som har förändrat marknaden och bidragit till ökad konkurrens. Det är inte bara företagen som har påverkats av denna utveckling. Samtidigt har givetvis konsumenterna blivit mer varse om vilka alternativ som finns tillgängliga. Avståndet mellan företag och konsument har blivit mindre. Behovet av öppenhet och förtroende i en kunskapsekonomi är stort (Tapscott & Ticoll, 2003) 1.2 Problemställning Kundcentrerad strategi handlar om att förstå hur konsumenterna använder produkterna samt hur de ser på produkterna. Men kanske främst hur konsumenterna uppfattar relationen med företaget. Vad konsumenterna tänker om företaget och hur de uppfattar värdet av vad företaget levererar är grundstenarna i en kundcentrerad strategi (Pwc US, 2013) Kunden vet vad den vill ha, och det är upp till företaget att tillgodose kundens önskningar. Med kunskap syftar vi på att kunden idag besitter större möjligheter att undersöka faktorer som påverkar deras potentiella köp. Liksom intresse gynnas av kunskap, menar många att transparens kan fungera som ett verktyg för att möta denna nya kunskap med respekt (Tapscott & Ticoll, 2003). Kommunikation som företag bedriver i sociala medier bör handla om att bygga relationer, öppna upp för dialog och skapa förtroende (Carlsson, 2010). Litteraturstudien visar att forskningen inom transparens är liten. Frånsett amerikanerna (Tapscott & Ticoll, 2003) och (Carrol & Buchholtz, 2008) samt svenska (Larsson, 2001) finns det lite litteratur som behandlar transparens. Bradford (2008) behandlar transparens ur en samhällsvetenskaplig aspekt. Det finns även vetenskapliga artiklar som omnämner transparens i sina studier, så som exempelvis (Datta, 2011) som undersöker vad som påverkar tillit vid handel vid elektroniska marknads-platser. Datta 2

11 (2011) behandlar dock inte tillit vid e-butiker utan vid e-marknadsplatsen Ebay. Enligt denna litteraturstudie har ingen tidigare studie gjort kopplingen mellan kundcentrerad strategi och transparens vid e-handel. I denna studie menar jag att transparens sammanfattar transparens idén om att fokus bör ligga på customer wants och customer-satisfaction Genom att vara genomskinlig, uttrycker litteraturen att man kan få en närmare kommunikation mellan kund och företag, vilket kan gynna en långsiktig relation. Det finns litteratur som antyder att det finns en koppling mellan transparens och förtroende. Tillit är beroende av transparens och öppenhet (Tapscott, Ticolli, 2003). Brist på transparens missgynnar förtroende och motverkar samarbete (Goleman, O'Toole,2008) Föreliggande studie diskuterar vad begreppet transparens får för betydelse i e-handel. Utgångspunkten är användaren, vars första och enda intryck av företaget är det som presenterats på e-handelssidan. Inriktningen är presentation av information och fokus ligger på hur användaren uppfattar e-butikens transparens. Är det är möjligt att mäta hur väl en e-butik lyckas med att presentera transparens? Undersökningen syftar även till besvara om det kvantitativt går att finna ett samband mellan förtroende och transparens. 1.3 Hypoteser 1) Det är möjligt att mäta besökares uppfattade transparens vid en e-butik. 2) Det är möjligt att finna ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens i e-handel 1.4 Syfte Studien syftar till att starta ett nytt paradigm inom forskning av transparens och tillit inom e-handel. Specifikt åsyftar studien att frambringa en transparensmodell som kan användas av e-handelsägare eller intressenter för att mäta en eller flera besökares uppfattade transparens. Studien avser även besvara om det kvantitativt går att finna ett samband mellan transparens och förtroende. 2 Teori I teoridelen behandlas transparens i e-handel samt redogörs för en tidigare studie om förtroende i e-handel. Studiens modell för transparens i e-handel som ligger till grund för metodens transparenskonstruktion kommer att presenteras. Denna utgör tillsammans med (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) förtroendekonstruktion (Trusting beliefs) kärnan i undersökningen där 10 deltagare får ta ställning till påståenden om två e-butiker. 2.1 Transparens i e-handel Transparens beskrivs oftast relaterat till ett mindre område och så vitt jag kan finna, existerar det ingen generell modell. Jag har därför utformat en egen modell. Detta anser jag vara giltigt eftersom studien är det första steget till forskning om transparens i ehandelklimat. 3

12 En e-butik har två parter. Sändaren är e-butiken och mottagaren är besökaren, det vill säga den presumtive kunden. E-butiken önskar förmedla information. Denna information presenteras statiskt. Detta är en envägskommunikation enligt den traditionella kommunikationsmodellen. Användaren besöker e-butiken och skapar sig en bild av vad e-butiken erbjuder. Därför blir den statiska presentationen av information, vid e-butiker väsentlig. Jag börjar med att presentera dessa två nivåer. Tillsammans utgör de, enligt studiens tolkning, aktiv transparens i e-handel. Nivå 1: Förmedlande av information innefattar den information som ett företag vill, önskar, eller planerar att förmedla (strategier, idéer, intentioner, inställning) Vad ska kunden tänka om e-butiken. Hur tänker man internt för att påverka externt. Nivå 2: Presentation av information är att verkställa förmedlande av informationen. Det vill säga att b.l.a göra informationen tilltalande, tydlig och lättillgänglig. Presentationen vid i e-handel blir betydelsefull eftersom presentationen är statisk och besökarens första intryck kan vara avgörande för den fortsatta relationen. Jag har utgått från att litteraturen nämner öppenhet, lättillgänglighet och god kommunikation som delar av transparens. Därefter funderade jag över vilken betydelse ovanstående begrepp får i e-handelsklimat. Specifikt hur de gestaltas i den statiska presentationen samt om det är möjligt att genom experiment sammanställa uppfattningen hos en grupp besökare. Modellen är studiens tolkning av vad transparens kan innefatta vid statisk presentation i e-handelsklimat. Företagsidentitet och öppenhet har omnämnts i bakgrundsavsnittet och utgör tillsammans förmedlande information. (båda kategorierna har dock även anknytning till Presentation av information) Lättillgänglighet och referenser har adderats som mätvärde för Presentation av information. Figur 1. Undersökningens4 transparensmodell.

13 2.2 Förtroende i e-handel McKnight är en flitigt citerad och refererad författare som omnämns i ett dussintals studier som behandlar e-handel. Bland annat i böcker som (Anumba & Chimay, 2008) eller i vetenskapliga artiklar som (Datta & Chatterjee, 2011) The impact of initial consumer trust on intentions to transact with a web site: a trust building model (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) är den av McKnights studier som främst inspirerat utformningen vid denna studie. Studien presenterade psykologiska koncept, också kallade konstruktioner som fortsättningsvis kommer presenteras som förtroendekonstruktioner. Resultatet från (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) studie anses ha framhävt de viktigaste konceptuella faktorerna inom e-handel (Anumba, Chimay, 2008). McKnight och Chervanys resonemang har stöd i andra studier, exempelvis (Gambetta, 2000; Korzynski, 2000) Fokus vid studien (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) var att forska kring vilka faktorer som påverkar en besökares förtroende vid första besöket. Därefter undersöktes om förtroende för aktören påverkar konsumentens avsikt att vara mottaglig för rådgivning över nätet. Förtroendekonstruktionerna är uppdelade i två kategorier. Den första kategorin, som (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) beskriver som i-webb-verksamhet består av två nyckelkoncept, Structural assurance samt willingness to depend. Vad de två nyckelkoncepten har gemensamt är att de åsyftar den personliga tillit deltagaren besitter. Ur denna kategori, kommer enbart Structural assurance (SA) inkluderas i denna studie, eftersom inriktningen är produkt-försäljning online. Willingness to depend avser tillit som blir aktuell vid exempelvis rådgivning. Den är därför inte relevant för denna studies frågeställning. Den andra kategorin, som McKnight benämner förtroendeskapandefaktorer åsyftar de faktorer som företaget kan influera eller anpassa sig efter. Den huvudsakliga förtroendekonstruktionen är Trusting beliefs (TB). Konstruktionen består av 10 påståenden och implementeras i denna studie för att mäta besökarens förtroende. Inom tillitsforskningen används oftast uttrycken trustee och trustor för att beskriva relationen mellan två parter. Generellt inom tillitsforskningen är utgångspunkten den att tillit är en dynamisk process, i vilken faktorer hos parterna ömsesidigt påverkar varandra. (Genschou, 2007) Eftersom denna studie, avser att undersöka förtroendet specifikt mellan användare och dennes tillit gentemot e-butiker, kommer jag att använda mig av, beteckningarna risktagare och mötande part. Jag anser att dessa beteckningar passar bättre in i sammanhanget, än den svenska översättningen tillitstagare och tillitsingivare, som för övrigt inte är erkända som svenska begrepp Structural assurance SA avser i vilken grad en individ litar på skyddande strukturer. Exempelvis det regelverk ett företag presenterar. Vikten av skriftligt/muntligt kontrakt vid överenskommelse, garantiavtal, löften mm. SA är en underkategori till Institutionell tillit, vars forskning härstammar från sociologin. Begreppet avser den yttre omgivningen vid en situation. (Anumba & Chimay, 2008) 5

14 2.2.2 Trusting beliefs TB beskriver hur risktagaren uppfattar den mötande partens egenskaper och karaktär. Begreppet grundar sig i en lång historia av forskning, där forskare ansåg att förtroende har starka band till hur den ena parters etiska karaktär (Ring & Van de Ven, 1994), förmåga (Gabarro, 1978) eller förutsägbarhet (Giffin, 1967) uppfattas och bedöms. (Anumba & Chimay, 2008) Kompetens Den mötande partens egenskaper eller kvaliteter. Hur lämplig är den mötande parten att tillgodose risktagarens behov och förväntningar. (Anumba & Chimay, 2008) Välvilja Avser I vilken grad den mötande parten tar hänsyn till risktagarens intressen. (Anumba & Chimay, 2008) Integritet Risktagarens uppfattning av den mötande partens karaktär, beträffande bland annat ärlighet. Att den mötande parten kommer agerar etiskt korrekt. Det vill säga hålla överenskommelser och vara sanningsenlig. (Anumba & Chimay, 2008) Förutsägbarhet Avser I vilken grad den mötande parten anses positivt förutsägbar. Med andra ord, risktagarens uppfattade trygghet beträffande förväntningar som den mötande parten har uttryckt att denne ska tillgodose eller leva upp till. (Anumba, Chimay, 2008) 3 Metod 3.1 Metodintroduktion Metoden består av två faser. En enklare intervju där respektive testdeltagare får bekräfta att de är aktiva e-handlare, samt ange om de har några erfarenheter av de testobjekt som inkluderats i studien. E-butikerna som testas är Lenson.com samt Yourlenses.com. Ebutikernas huvudprodukt är linser. Fas två är det huvudsakliga testet vilket består av ett formulär med 24 påståenden. Dessa påståenden är relaterade till en av e-butikerna och avser att mäta deltagarens uppfattade förtroende och transparens. Antalet deltagare har begränsats till 10. Intervjudeltagarna får delta under förutsättningen att deras svar stämmer överens med studiens avgränsningar. För att mäta deltagarnas förtroende tar studien hänsyn till McKnights förtroendekonstruktioner genom att inkludera påståenden utformade av McKnight. Beträffande transparens har 14 påståenden utformats i förhållande till studiens transparensmodell (Företagsidentitet, Öppenhet, Tillgänglighet, Information) Påståendena är graderade 1-7 enligt Seven Likert-scale där 1 är strongly disagree och 7 strongly agree. Nedan presenteras McKnights förtroendekonstruktioner i kontexten av e-handel följt av studiens utformade transparens-konstruktion. Därefter presenteras metodens hypoteser tillsammans med avgränsningar. 6

15 3.2 Konstruktioner Structural assurance (SA), Trusting Beliefs (TB) är McKnights konstruktioner. Perceived Transparency (PT) är studiens egna konstruktion (som avser att mäta transparens vid e-butiker) McKnights Trusting beliefs (TB), Structural assurance (SA) samt studiens Perceived Transparency (PT) utgör tillsammans ett formulär med påståenden som testdeltagarna blir tilldelade. För att undersöka om det går att finna ett samband mellan förtroende och transparens kommer korrelationen mellan TB och PT att räknas ut. Ordet konstruktion som studien tillämpar kan beskrivas som ett block av relaterade påståenden. För att bekräfta relationen mellan respektive påstående i konstruktionen kommer reliabiliteten testas med Cronbach's Alpha. Nedan följer kortare beskrivningar av samtliga konstruktioner som kommer att testas. Formulärets påståenden och vilken konstruktion de tillhör presenteras i resultatet. Vid det inledande stycket avseende McKnights förtroendekonstruktioner, användes beteckningarna risktagare och mötande part. Vid metodbeskrivningen kommer deltagare referera till risktagaren, och e-butik till mötande part. Deltagarna vid studien avser att skildra användarna av e-butiker, mer specifikt konsumenter, som handlat online det senare året. McKnights påståenden gällande TB samt SA har översatts och implementeras i studiens formulär. McKnights förtroendekonstruktioner finns tillgängliga i (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) Structural assurance Avser att undersöka hur deltagarna ser på internet och dess säkerhet. I vilken grad litar deltagarna på de svenska lagar som ska skydda mot exempelvis bedrägeri? Hur uppskattas säkerhetsaspekten av tekniska funktioner som existerar idag, exempelvis kryptering? Trusting beliefs Vilket förtroende har användaren gentemot e-butiken. I vilken grad förlitar sig användaren på att e-butiken agerar i hans eller hennes intresse och hjälper till vid problem. Deltagarna får även värdera e-butikens uppskattade ärlighet, karaktär, effektivitet samt kompetens. 3.3 Perceived transparency Vid utformandet av de påståenden som utgör PT har tre faktorer varit i fokus. 1) McKnight's TB avser att fånga besökarens uppfattning främst beträffande ebutikens ärlighet och karaktär. Påståendena som utgör transparenskonstruktionen avser att fånga besökarens uppfattning gällande e-butikens presentation med fokus på uppfattad öppenhet, tydlighet och lättillgänglighet. 7

16 2) McKnights påståenden i TB efterfrågar enligt min bedömning nästan uteslutande besökarens intryck eller föreställningen om företaget som står bakom e-butiken. Transparenskonstruktionen avser att fånga besökarens intryck av e-butikens presentation. Därför har fler påståenden av mer konkret form inkluderats. 3) För att uppnå enhällighet gentemot McKnights påståenden, har jag eftersträvat att formulera påståendena på ett likartat sätt. Samtliga påståenden är liksom McKnights kopplat till respektive e-butik (med testexemplets namn i påståenden) Nedan följer beskrivning av respektive inriktning i PT. Benämningarna är desamma som vid transparensmodellen. (Öppenhet, Referenser, Lättillgänglighet och Företagsimage) Se figur Öppenhet Öppenhet avser att återge besökarens uppfattning gällande e-butikens presenterade öppenhet. Fem påståenden har utformats. Två av dessa avser att vara av mer konkret karaktär, där besökaren ombedes uppskatta e-butikens presentation av mängd relevant information samt ange om e-butiken presenterar information om företagets personal. Resterande tre påståenden som inkluderats för att mäta öppenhet ämnar snarare fånga besökarens känsla av e-butikens presentation. Hur öppen e-butiken är, om e-butiken önskar föra en nära kommunikation med kunden samt i vilken grad e-butiken ger inblick i företaget Referenser Referenser åsyftar information som kan vara relevant för ett köp. Fraktkostnader är en kostnad som tillkommer vid de flesta e-butiker. Hur tydligt man presenterar vilken fraktkostnad som tillkommer vid beställning är därför relevant att inkludera. Även ebutikens villkor för bytesrätt, leveranstider, återsändning är viktigt att informera om Lättillgänglighet Lättillgänglighet avser främst att fånga besökarens intryck gällande hur tydligt e-butiken presenterar kontaktmöjligheter. Deltagare får återge hur enkelt de uppfattar det vara att finna relevant information, samt komma i kontakt med företaget vid behov Företagsimage Företagsimage är den kategori med påståenden som huvudsakligen efterfrågar besökarens subjektiva åsikt. Besökaren ombedes att gradera till hur stor del de anser sig ha fått inblick i företaget. Även deras känsla för e-butiken och i vilken grad de tycker om ebutiken har inkluderats som påståenden. 8

17 Figur 2. Transparenskonstruktion 3.4 Avgränsningar 1. I inledningen behandlades aktiv respektive passiv transparens. Utgångspunkten är presentation av information hos e-butiken. Det vill säga den aktiva, statiska transparensen som en e-butik själv kan anpassa sig till. 2. Eftersom begreppet tillit blir relevant när den risktagande parten hamnar i en för denne tidigare obekant situation, förutsätts avgränsningen att deltagarna inte har någon erfarenhet av de exempel som används i studien. 3. Utgångspunkten är värdering av förtroende och transparens vid första interaktion med en e-butik, dvs. innan en relation har inletts mellan kunden och e-butiken. 9

18 3.5 Urval av deltagare Antal deltagare begränsades till 10 stycken och delades upp i två grupper. En grupp som avsåg att gradera Lenson.com. Den andra gruppen, Yourlenses.com. Senare i studien adderades ytterligare ett test vid Lenson.com, i vilken samma grupp som testat Yourlenses.com deltog. Deltagarnas snitt-ålder är 27 år, med en standardavikelse på 6 år. I grupp 1 är snittåldern 28 år med samma standardavikelse på 6 år. Vid grupp 2 är snitt-åldern 26 år med standardavikelse på 4.5 år. Testgrupp (N) Testexempel Test Testgrupp 2 5 Lenson.com Test1 Testgrupp 1 5 Yourlenses.com Test1 Testgrupp 1 5 Lenson.com Test2 Figur 3. Sammanfattning av tester Med anledning av metodens avgränsning nr 2 (3.4) är det en nödvändighet att bekräfta att deltagarna inte har någon erfarenhet av testexemplen. För att bekräfta detta fick samtliga deltagare svara på två frågor. 1. Om de handlar på internet fler än 3 gånger per år. (Ja/Nej) 2. Om de hade någon tidigare erfarenhet av e-butikerna Lenson.com respektive Yourlenses.com (Ja/Nej). Om deltagarna svarade Ja vid fråga 1, och Nej vid fråga 2, blev de tilldelade testets länk, tillsammans med instruktioner. 3.6 Urval av testexempel Testet utgår från en jämförelse. Genom att inkludera två testexempel samt två testgrupper är det möjligt att jämföra de båda gruppernas bedömningar. (Jag finner denna utgångspunkt relevant för studien, eftersom den redogör för 10 slumpartade besökare på två e-butiker.) För att kunna bekräfta om det går att mäta e-butikers presenterade transparens krävs ett mätvärde. Jag har inte sett något annat alternativ än att göra ett ställningstagande om att en sida är mer transparent än den andra. Detta ställningstagande formuleras även som ett hypotes och motiveras under avsnitt 3.7 och Det hade varit optimalt om metoden hade utgått från testexempel som är konstruerade specifikt för metodens syfte. På grund av studiens korta tidsram har detta inte varit möjligt. Den generella utgångspunkten har därför varit att eftersträva testobjekt med anknytning till studiens hypoteser och om dessa förhöll sig olika avseende presentation och strategi. 10

19 Vid urval av testobjekten baserades valet utifrån följande kriterierna: design, område, transparens, samt likheter utifrån SIFOS (Svenska institutet för opinionsundersökningar) undersökning i december 2010 gällande förtroende vid e-handel. Området som valdes ut var ett mindre produktområde, nämligen linsförsäljning. Resonemanget vid val av ett mindre område grundar sig på två orsaker. Deltagarna har inte lika många preferenser, som de hade haft vid evaluering av ett större marknadsområde. Sannolikheten att någon av deltagarna känner till någon av e-butikerna är dessutom betydligt mindre. Bakgrundsfärgen är densamma, vit, men designen hos de två exemplen skiljer sig åt. Se skärmdumpar (bilaga2). Båda sidor hänvisar till pricerunner samt e-handelscertifiering, vilket enligt (SIFO studie, 2011) representerar 37% respektive 21% hos svenska ehandlares svar på frågeställningen: Vad ger dig mest trygghet/förtroende om du skulle handla/när du handlar i en webbutik? Båda butikerna har även sitt säte i Stockholm, och de har också gemensamt att de saknar en fysisk butik Transparens Min bedömning är att Lenson.com har en kundcentrerad strategi och Yourlenses.com en prisfokuserad strategi. Detta antagande gör jag eftersom Yourlenses på första sidan presenterar Yourlenses med fokus på priset. Att Lenson har en kundcentrerad strategi associeras ett svar från Lenson.com Det stämmer att vi inte är billigast på marknaden men vi strävar efter att vara bäst på marknaden gällande leveranstider, bytesrätt, kunskap och service (Lenson officiella facebooksida, ) Yourlenses.com presenterar utöver bilder och information på linser om sina produkter, ett kort om oss avsnitt, en mindre sammanfattning av vanliga frågor, beträffande linser och användning av linser. Lenson.com erbjuder en linsguide och hjälp med synundersökning av en legitimerad optiker. Omdömen och kommentarer från kunder presenteras på förstasidan genom Pricerunners API. Kommentarer verkar inte manipuleras, eftersom det i dagsläget ( ) presenteras både positiva och negativa kommentarer riktade mot Lenson.com. De presenterar även information och bilder på anställd personal. En video finns även tillgänglig introducerad som Another day at Lenson, där besökare kan få en inblick i hur en arbetsdag ser ut på företaget. Yourlenses.com involverar enbart en kommunikationskanal, mail. Lenson.com involverar utöver mailkontakt, även telefonservice, och kontakt på Lensons facebooksida. Lenson.com hanterar också en blogg, där artiklar och tips om linsrelaterade ämnen presenteras. 11

20 3.7 Metodhypoteser Testobjekt #2 = Lenson.com Testobjekt #1 = Yourlenses.com Metodhypotes 1 Lenson.com (testobjekt #2) uppfattas mer transparent än Yourlenses.com (testobjekt #1) 1. Resultat (medelvärde) PT är högre vid testobjekt #2 än vid testobjekt #1 (Gradering av: Information, Öppenhet, Lättillgänglighet och Företagsidentitet) Metodhypotes 2 Det finns ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens. 1. Resultat (medelvärde) TB är högre vid testobjekt #2 än vid testobjekt #1 2. Resultat (medelvärde) PT är högre vid testobjekt #2 än vid testobjekt #1 3. Korrelationkoefficienten mellan McKnights förtroendekonstruktion (TB) och studiens transparenskonstruktion(pt) är positivt korrelerande. (Hypotes 2 styrks endast om samtliga underhypoteser stärks) 3.8 Genomförande av test Testet bestod av två formulär bestående av exakt samma frågor, utformade med anknytning till respektive e-butiks besöksadress. 5 deltagare tilldelades formuläret avseende Lenson.com, och 5 deltagare formulär avseende Yourlenses.com. Deltagarna tilldelades ingen information om studiens syfte, för att undvika vinkling. Instruktioner fanns tillgängliga på formuläret (bilaga1), där de ombads att besöka e-butiken i fråga. Därefter uppmanades deltagarna att navigera fritt ett par minuter. Eftersom e-butikerna säljer linser, ombads deltagarna utgå från att de har synproblem och att de överväger att handla linser. Instruktionerna uppmanade även deltagarna att behålla e-handelssidan uppe genom hela testet. Detta för att försäkra att de tog sin tid att behandla varje enskilt påstående. Genomsnittstiden var 15 minuter. Användarna uppmanades att tänka högt vilket resulterade i kommentarer. 3.9 Metoddiskussion Metodval Ett angreppssätt hade varit att basera studien på en kvalitativ inriktning. Metodvalet hade kunnat vara intervjuer eller diskussioner där målet hade varit att sammanställa en grupps tankar om transparens i e-handel för att definiera begreppet. En studie som har forskat kring ett likartat begrepp är (Hornbaek & Hertzum, 2009) Syftet med den var att jämföra två nationaliteters uppfattningar om begreppet user experience (UX). Metod-valet var i grund och botten densamma som i denna studie, det vill säga en enkät bestående av påståenden. De utformade påståendena i deras studie har dock direkt anknytning till olika aspekter av UX. Testpersonerna fick ta ställning till dessa och på så sätt återge 12

21 deras uppfattning om vad de anser begreppet innefattar. Testpersonerna var studenter eller yrkesverksamma inom IT och förväntades därför att vara bekanta med begreppet. Ett liknande metodval i denna studie hade fyllt syftet att definiera transparens genom att inkludera testdeltagarnas åsikter om begreppet. Jag tror dock att detta metodval skulle kunna visa sig vara problematiskt. Vi utgår från det faktum att det inte finns litteratur som behandlar transparens i e-handel. Detta tyder enligt min mening på att begreppet inte har fått något riktigt genomslag inom området. I synnerhet om vi jämför med begreppet UX popularitet. Därför finner jag sannolikheten låg att finna deltagare med motsvarande kännedom om begreppet transparens, vilket hade gjort det svårt att att uppnå en korrekt definition. Jag tror även att samma problematik hade uppstått vid ett diskussion/intervju upplägg. Metodvalet baserades med hänsyn till dessa beaktanden. Eftersom studien utgör en inledande forskning och verktygen som utformas har sitt ursprung i tolkning av litteraturstudien var det viktigt att metodvalet anpassades utifrån studiens avgränsningar och hypoteser. Metodvalet påverkades dock främst av studiens inriktning, det vill säga grundtanken om att företag/e-butiker kan tillämpa ett transparent förhållandesätt genom att dela med sig av information och på så sätt erhålla kundens förtroende. En kvantitativ metod, bestående av två konstruktioner med tillhörande påståenden, möjliggör en analys av korrelationen mellan förtroende och transparens. Till skillnad från (Hornbaek & Hertzum, 2009) är påståendena vid enkäten relaterade till två e-butiker. Enkäten åsyftar därför att återge testpersonernas uppfattning av ebutikens presenterade transparens, snarare än att belysa vad begreppet innefattar. Detta låter studien jämföra två gruppers graderingar av två e-butiker avseende förtroende och transparens vilket fyller funktionen att besvara studiens andra metodhypotes, om det är möjligt att mäta transparens. Som inledande forskning finner jag detta metodval relevant, eftersom studien åsyftar att indikera om det existerar ett samband mellan transparens och förtroende samt undersöka om presenterad transparens är mätbar Testgrupper Experimentets deltagare avser att representera en slumpmässig samling av besökare. Detta innebär att en jämförelse av de två testen skildrar fem slumpmässiga besökare vid Lenson.com och fem slumpmässiga besökare vid Yourlenses.com. Det anses även vara intressant för studien att analysera en grupps resultat vid båda ebutikerna. Det vill säga att se på skillnaden mellan gruppens graderingar vid Lenson.com och vid Yourlenses.com. Därför kompletterades studien med ytterligare ett test som nedan benämns test 2 (adderat test). Vid test 2 inkluderades testgrupp 1. Deltagarna hade vid tidpunkten genomfört ett test med Yourlenses.com och fick nu testa Lenson.com. Resultatet avsåg att visa om testgrupp 1 graderade TB och PT högre vid Lenson.com än vid Yourlenses.com. Det hade varit optimalt om även test 2 utförts med testgrupp 2. Tyvärr har detta inte varit möjligt på grund av tidsbrist och ej tillgängliga testdeltagare i grupp 2. Detta medför dessvärre att experimentet inte kan inkludera en 13

22 jämförelse av testgrupp 2 graderingar vilket till viss del påverkar experimentets reliabilitet Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha är ett mått på den interna konsistensen, som är ett sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga items (Kreiser, 2002) Den interna konsistensen är ett mått på hur väl ett antal påståenden positivt korrelerar med varandra. Studiens metod använder två konstruktioner, bestående av 10 (TB) respektive 14 (PT) påståenden.alphavärde, 1.0, representerar en perfekt korrelation mellan frågorna eller påståendena medan 0 indikerar att det inte finns någon korrelation överhuvudtaget. Ett alpha värde av 0.8 indikerar en god intern överensstämmelse och 0.9 en utmärkt överensstämmelse. (Feinstein, 1987). För att räkna ut Alpha-värdet är det en förutsättning att frågorna mäts kvantitativt, vilket studiens skala Seven Likert-scale (1-7) uppfyller. Det förekommer att man vid resultatet experimenterar med variablerna för att justera Alpha-värdet. Exempelvis är det möjligt att exkludera variabler som sänkt det totala korrelationsvärdet. Vid presentation av denna studiens Alpha-värden är samtliga ursprungliga variabler (påståenden) inkluderade. Alpha-värdena är totalt 4 stycken eftersom metoden inkluderar två testexempel, och två konstruktioner. Samtliga alphavärden (0.928, 0.922, 0.927, 0.961) indikerar en mycket god positiv korrelation. 4 Resultat 14

23 Figur 4 (Övergripande resultatvisning) LE = Lenson.com, YL = Yourlenses.com TB = Trusting Beliefs PT = Perceived Transparency 15

24

25

26

27

28 4.6 Korrelationskoefficienten Figur 9. Pearson's korrelationskoefficient(pearson r) TB= Trusting beliefs PT = Perceived transparency Ant al testgrupp Testgrupp 1 & 2 Testexempel Pearson r (TB-PT) Yourlenses.com+ Lenson.com 10 5 r = Lenson.com Testgrupp 1 r = Yourlenses.com Testgrupp 2 r = Lenson.com r = (adderat test) Testgrupp1 4.7 Lenson och Yourlenses Nedanstående graf är en visualisering av sambandet mellan TB och PT. Korrelationen är räknat på 10 deltagare, Testgrupp 1 och 2. Resultatet visar att det finns en måttlig positiv korrelation (r = 0.554) En avvikelse blev identifierad. Se värdena hos deltagare 9. TEST1 (LENSON+YOURLENSES) KORRELATION TB - PT Trusting beliefs Perceived transparency 8 Figur 10. Korrelation TB/PT alla deltagare

29 4.8 Lenson Korrelationskoefficient vid värden avseende Lenson.com (testgrupp1), TB och PT är (r = 0.771) Test1 (Lenson) Korrelation TB - PT Trusting beliefs Perceived transparency 4 5 Figur 11. Korrelation Testgrupp1(Lenson) TB/PT 4.9 Adderat test Lenson För att ytterligare stärka hypotesen, genomfördes ännu ett test vid Lenson.com. Urvalet av deltagare var detsamma som vid testet av Yourlenses.com. Vid det adderade testet finner vi en ännu starkare korrelation mellan TB och PT (r = 0.884) Test2 (Lenson) Korrelation TB - PT Trusting beliefs Perceived transparency 4 Figur 12. Korrelation Test2 - Testgrupp1(Lenson) TB/PT 21 5

30 4.10 Structural assurance Nedan presenteras deltagarnas gradering av påståenden som är del av Structural assurance. Procenten är räknat på 10 deltagare. Resultatet visar att deltagarna inte verkar vara särskilt bekymrade över säkerheten för korttransaktioner vid e-butiker. Inmatning av personlig information är enligt resultatet inte heller något märkvärdigt för studiens deltagare. Figur 13. Structural assurance. 5 Analys 5.1 Analysintroduktion Studiens första hypotes löd: Det är möjligt att mäta besökares uppfattade transparens vid en e-butik. Analysen för att behandla antagandet återkopplar till figurerna (5,6,7,8) under rubriken metodhypotes. Studiens andra hypotes löd : Det finns ett samband mellan förtroende och transparens Analys för antagandet behandlas under korrelation och återkopplar till figurerna (9,10,11,12) 5.2 Metodhypotes Metodhypotesen löd, Lenson.com är mer förtroendeingivande och transparent än Yourlenses.com. Trusting Beliefs är användarens perception eller uppfattning om vilka karaktärer eller kvalitéer den mötande parten uttrycker. (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) Transparens innefattar enligt studiens transparenskonstruktion, företagsidentitet, öppenhet, information och lättillgänglighet) Lenson.com blev högre graderad än Yourlenses.com vid båda konstruktioner (TB+PT) Se figurer (5, 6) 22

31 5.2.1 Test 1 Grupp 2 Lenson.com TB 5.2 PT 5.1 Grupp 1 Yourlenses.com < < TB 4.78 PT 3.57 Med stöd av detta stärkts studiens metodhypotes. Jag tolkar resultatet som att Lenson har större sannolikhet att uppfattas som ärliga, kompetenta och effektiva (TB) av samling slumpmässiga besökare. De är enligt studiens transparenskonstruktion också mer öppna, lättillgängliga, informationsrika och omtyckta (PT) Test 2 Det adderade testet visar att testgrupp 1 har graderat båda testexempel. Deras värden vid TB och PT beträffande båda e-butikerna kan därför jämföras. Se figurer (7,8) Grupp 1 Lenson.com TB 5.82 PT 6.0 Grupp 1 Yourlenses.com < < TB 4.78 PT 3.57 Testgrupp1 graderade Lenson.com 17% högre än Yourlenses.com beträffande TB och 40.5% högre beträffande PT. Detta anser jag ge studien ytterligare underlag till att styrka metodhypotesen. Resultat vid test 2, visar att samma deltagare värderade Lenson.com högre än Yourlenses.com vid TB och PT. Samtliga påståendens värden visar också till fördel för Lenson.com. 5.3 Korrelation Tre linjediagram presenteras i resultatet, figurerna (10, 11, 12) vilka är avsedda att visualisera korrelationen. I figur (10) visualiseras deltagarnas värderingar vid TB och PT för båda e-butiker. Korrelationskoefficienten är (r = 0.507) vilket kan anses som en måttlig positiv korrelation. I figur (11) visar resultatet att om man bryter ut Lenson.com, föreligger en starkare positiv korrelation(r = 0.760) Det adderade testet vid Lenson.com (12) visar ytterligare en stark positiv korrelation (r = 0.844) vilket förstärker indikationen att ett samband föreligger mellan TB och PT. Som det framgår i figur korrelerar. Detta beror på karaktär, ärlighet) högt, öppenhet, företagsidentitet (10,14) är det deltagare nummer 9, vars värden som ej att deltagare 9 har graderat påståenden vid TB (e-butikens men uppfattad transparens (information, lättillgänglighet, ) väldigt lågt. Vid analys av övriga deltagares värden ligger graderingen av TB och PT närmre varandra 23

32 vilket ger upphov till den totalt sett positiva korrelationen (r = 0.507). Om avvikelsen hade exkluderats hade korrelationskoefficienten varit (r =0.820). En mer omfattande studie hade bekräftat om avvikelsen var en tillfällighet eller en trend. Figur 14. Avvikelse 6 Diskussion Resultatet av undersökningen indikerar att det är möjligt att kvantitativt samla användares uppfattningar beträffande e-butikers presenterade transparens. En av sidorna (Lenson.com), som enligt metodhypotesen är mer transparent och förtroendeingivande har stärkts. Resultatet indikerar även att det finns en positiv korrelation mellan studiens förtroendekonstruktion och transparens-konstruktion. Korrelationen säger inte att den ena är orsak till den andra, men pekar mot att det finns ett samband dem emellan. En avvikelse i värdena har identifierats. Se figurerna (10,14) En mer omfattande studie hade gett svar på om avvikelsen är en slump. Förslag på vidare forskning är att testa metoden inom andra områden. Det ska dock tas i beaktande att metoden är i ett förstadium. Som redan omnämnts i metoddiskussionen hade reliabiliten vid studien stärkts om även testgrupp 2 hade inkluderats vid test 2. Resultatet hade visat om Lenson.com eller Yourlenses.com graderats lägre eller högre vid TB och PT. Fokus i studien har varit att framhäva förtroende och transparens vid e-handel. Studien har dock inte inkluderat jämförelser av design, pris, eller utbud. Flera av deltagarna har vid studien påpekat att det är priset som är det mest väsentliga. En undersökning av DIBS, bekräftar detta. I deras e-handelsindex (2011) presenteras ett resultat som tyder på att unga människor (15-24 år) främst är intresserade av det lägsta priset. Med utgångspunkt från det kan det inte uteslutas att det finns andra faktorer som kan ha påverkat deltagarnas graderingar. Till exempel, påståendet Jag gillar e-butiken belyser i 24

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande En nybörjarkurs i kritiskt tänkande Jesper Jerkert Andreas Anundi & CJ Åkerberg: Skeptikerskolan. Handbok i kritiskt tänkande. Stockholm: Forum, 2010, 226 s. ISBN 978-91-37-13588-5. Andreas Anundi och

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe Anseendeindex Intresseorganisationer 2017 Johan Orbe 2017-04-24 Anseendeindex Organisationer 2017 kommentar och insikter Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Modell och verklighet och Gy2011

Modell och verklighet och Gy2011 Modell och verklighet och Gy2011 Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. I ämnesplanen för Kemi, www.skolverket.se, betonas att undervisningen

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 4

Moralfilosofi. Föreläsning 4 Moralfilosofi Föreläsning 4 Subjektivism & emotivism Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319) Examinationen består av 10 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012 SSK05 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012 SSK05 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012 SSK05 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-02-17 Tid: 09-11 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Rapport över sociala webben

Rapport över sociala webben Rapport över sociala webben Rebecca Andersson WD201I Webbdesign för social interaktion Högskolan Kristianstad 2015-02-15 Crowdsourcing Crowdsourcing är ett sätt för företag att engagera sin omvärld och

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

ME01 ledarskap, tillit och motivation

ME01 ledarskap, tillit och motivation FÖRSVARSHÖGSKOLAN PM ILM-K X-2010 Institutionen för ledarskap och management 2010-06-27 Maria Fors Gerry Larsson ME01 ledarskap, tillit och motivation Introduktion Tidigare studier visar att tillit och

Läs mer

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid:

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-11-09 Tid: 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 4

Moralfilosofi. Föreläsning 4 Moralfilosofi Föreläsning 4 Subjektivism & emotivism Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

DigiTrust i ett nötskal

DigiTrust i ett nötskal Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, http://cs.lth.se/per_runeson DigiTrust i ett nötskal 10

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI AFT100 Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 högskolepoäng Scientific methods in rehabilitation, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer