Examensarbete. 15 högskolepoäng, grundnivå. Går det att mäta transparens i e-handelsklimat?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete. 15 högskolepoäng, grundnivå. Går det att mäta transparens i e-handelsklimat?"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Går det att mäta transparens i e-handelsklimat? Finns det ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens? Is it possible to measure transparency in the e-commerce environment? Is there a relationship between trust and perceived transparency? Carl Ponnert Kandidatexamen 180 hp Data och informationvetenskap Informationsarkitekt Handledare: Göran Hagert Andrabedömare: Bengt Nilsson

2

3 Sammanfattning Denna empiriska studie undersöker om det går att finna ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens i e-handelsklimat. För att mäta förtroende tar studien hänsyn till Harrison McKnights förtroendekonstruktion för e-handel (Trusting beliefs) tillgänglig i hans studie (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) För att mäta transparens har en transparenskonstruktion utformats (Perceived transparency). Begreppet transparens i studien har sitt ursprung i egen tolkning med tillhörande modell och konstruktion. I nuläget (Augusti,13) finns det få studier som behandlar transparens i e-handel. Beslutet att basera inriktningen på egna slutsatser har därför kännts nödvändigt. Studien anammar ett användarperspektiv då utgångspunkten i studien är att mäta hur en besökare uppfattar en e-butiks statiska presentation med fokus på transparens (lättillgänglighet, öppenhet, företagsidentitet och relevanta referenser). Metoden som tillämpas är kvantitativ och empirisk. Resultatet ger en indikation på att det kvantitativt går att mäta uppfattad transparens samt att det finns en korrelation mellan McKnights förtroendekonstruktion (Trusting beliefs) och studiens transparenskonstruktion (Perceived transparency)

4

5 Abstract This empirical study investigates whether it is possible to discern a relationship between trust and perceived transparency in the E-commerce environment. In order to measure trust, the study implements Harrison McKnight's trust-construct (Trusting beliefs) found in his research (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002). To measure perceived transparency, a transparency-construct has been formed. The concept of transparency in the shape it is mentioned in the study is originated in an own interpretation with associated model and construct. Today (August 2013) few studies within transparency has been published and yet none particularly in the e-commerce environment. The decision to base the study on own conclusions therefore felt necessary and also justified. The study adopts a user-perspective though the idea is to examine if it is possible to quantitatively measure how a visitor perceives an e-commerce site's static presentation with focus on transparency (accessibility, openness, company image and relevant references) The method used to answer the two hypotheses is quantitative and empirical. The result gives an indication that it is possible to measure the perceived transparency, and also shows that there exists a correlation between McKnight's trust-construct (Trusting beliefs) and the study's formed transparency-construct (Perceived transparency)

6

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemställning Hypoteser Syfte Teori Transparens i e-handel Förtroende i e-handel Structural assurance Trusting beliefs Metod Metodintroduktion Konstruktioner Structural assurance Trusting beliefs Perceived transparency Öppenhet Referenser Lättillgänglighet Företagsimage Avgränsningar Urval av deltagare Urval av testexempel Transparens Metodhypoteser Metodhypotes Metodhypotes Genomförande av test Metoddiskussion Metodval Testgrupper Cronbach's Alpha Resultat Trusting beliefs...16

8 4.2 Perceived transparency Adderat test introduktion Adderat test Trusting beliefs Adderat test Perceived transparency Korrelationskoefficienten Lenson och Yourlenses Lenson Adderat test Lenson Structural assurance Analys Analysintroduktion Metodhypotes Test Test Korrelation Diskussion Referenser Bilagor...

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund I sin bok Transparency! - det genomskinliga företaget, skriver Lars-Olle Larsson (2001) Till att börja med, är det många företag idag, som består av personal, ett kontor och ett informationssystem. Det finns inga större tillgångar inom företaget. Inget som hade kunnat generera mycket pengar om företaget hade gått i konkurs. Med andra ord, då borde värdet av informationen vara den största tillgången. Hur denna information blir hanterad hade därför kunnat anses som en grundläggande nödvändighet för företagets överlevnad. Vidare beskriver Larsson (2001) ett företag som sköter hela verksamheten väl, med fokus på relationen till alla företagets intressenter som det goda företaget. Ledare kan se transparens som ett hot eller som en möjlighet. En del gömmer sig för det och andra väljer att anpassa sig. Dagens handelsklimat är beroende av tillit, och transparens är en självklarhet (Tapscott & Ticoll, 2003) Det Larsson (2001) skildrar i sin bok är främst hur man internt i företaget skall förhålla sig till offentligheten. Han påpekar att allt fler vill känna till företagets värderingar och talar om socialt ansvar och ansvarsfullt företagande. Ett företags image är inte vad företaget tror, utan vad kunderna tror eller känner om och för företaget. Varje företag har en personlighet, och liksom människor är alla företag unika. Frågan är hur man framhäver detta till kunden. Vissa företag gör det bättre än andra, vilket också kan vara en orsak till dennes framgång. (Bernstein, 1984) Enligt Carrol & Buchholtz (2008) betyder transparens i vilken grad ett företag gör rutiner, aktiviteter, processer och beslut som sker eller tas i ett företag öppna och synliga för omvärlden. Företag som är öppnare kommer att prestera bättre, och transparens ses ofta som en styrka som gynnar ett företag långsiktigt (Tapscott & Ticoll, 2003). Det finns företag som tidigare har varit vana vid ett arbete som skett mer eller mindre bakom stängda dörrar. Dessa kan givetvis få det svårt att anpassa sig. Vår utgångspunkt i denna studie är mindre företag, mer specifikt e-handelsföretag. Det finns två former av transparens som jag har valt att benämna som aktiv respektive tvingad transparens. Aktiv avser frivillig transparens och kan beskrivas som den information ett företag planerar att dela med sig av strategiska skäl. Passiv avser ofrivillig transparens. Detta beskriver situationer då ett företag hamnar i en pressad position, och förväntas att antingen dela med sig, eller försvara uppkomna omständigheter. Vid passiv transparens krävs ofta, efter omständigheterna ett snabbt agerande. Tapscott & Ticoll (2003) citerar ett känt citat av Freidrich Schiller för att beskriva att ett företag kan gynnas av frivillig transparens. 1

10 It's wise to disclose what can not be concealed Tapscott & Ticoll, (2003) skriver även att om en verksamhet väljer att vara naken, måste denne vara ren. Med andra ord, har man ingeting att dölja är transparens ett klokt val. Om man däremot är orolig för att fel information skall nå allmänheten bör man fundera i vilket avseende man vill ha en transparent verksamhet. Öppenhet och tillgänglighet är bra och eftersträvansvärt, men den privata aspekten är också väsentlig för ett företags överlevnad (Carrol & Buchholtz, 2008) Fritt flöde av information är bra, men säkerhet är en nödvändighet (Tapscott & Ticoll, 2003) Likväl, argumenterar majoriteten som behandlar transparens i litteraturen, att det i vår samtid är fördelaktigt och i vissa fall nödvändigt att vara transparent. Vad som omnämns i samtliga av dessa böcker, är bland annat att det redan existerar en utvecklad marknadstransparens. Nedan ges ett exempel som med säkerhet har påverkat den svenska bostadsmarknaden. Det är idag möjligt att se prisförändringar på en specifik lägenhet hos en extern aktör. Booli.se är ett exempel på detta. Kunden behöver inte fråga fastighetsmäklaren och riskera att eventuellt få ett oärligt svar. Istället besöker kunden den externa sökmotorn, matar in objektet som man är intresserad av och Booli.se presenterar en graf som visar prisutvecklingen från det att objektet registrerats på marknaden. Pricerunner är ännu ett exempel som har förändrat marknaden och bidragit till ökad konkurrens. Det är inte bara företagen som har påverkats av denna utveckling. Samtidigt har givetvis konsumenterna blivit mer varse om vilka alternativ som finns tillgängliga. Avståndet mellan företag och konsument har blivit mindre. Behovet av öppenhet och förtroende i en kunskapsekonomi är stort (Tapscott & Ticoll, 2003) 1.2 Problemställning Kundcentrerad strategi handlar om att förstå hur konsumenterna använder produkterna samt hur de ser på produkterna. Men kanske främst hur konsumenterna uppfattar relationen med företaget. Vad konsumenterna tänker om företaget och hur de uppfattar värdet av vad företaget levererar är grundstenarna i en kundcentrerad strategi (Pwc US, 2013) Kunden vet vad den vill ha, och det är upp till företaget att tillgodose kundens önskningar. Med kunskap syftar vi på att kunden idag besitter större möjligheter att undersöka faktorer som påverkar deras potentiella köp. Liksom intresse gynnas av kunskap, menar många att transparens kan fungera som ett verktyg för att möta denna nya kunskap med respekt (Tapscott & Ticoll, 2003). Kommunikation som företag bedriver i sociala medier bör handla om att bygga relationer, öppna upp för dialog och skapa förtroende (Carlsson, 2010). Litteraturstudien visar att forskningen inom transparens är liten. Frånsett amerikanerna (Tapscott & Ticoll, 2003) och (Carrol & Buchholtz, 2008) samt svenska (Larsson, 2001) finns det lite litteratur som behandlar transparens. Bradford (2008) behandlar transparens ur en samhällsvetenskaplig aspekt. Det finns även vetenskapliga artiklar som omnämner transparens i sina studier, så som exempelvis (Datta, 2011) som undersöker vad som påverkar tillit vid handel vid elektroniska marknads-platser. Datta 2

11 (2011) behandlar dock inte tillit vid e-butiker utan vid e-marknadsplatsen Ebay. Enligt denna litteraturstudie har ingen tidigare studie gjort kopplingen mellan kundcentrerad strategi och transparens vid e-handel. I denna studie menar jag att transparens sammanfattar transparens idén om att fokus bör ligga på customer wants och customer-satisfaction Genom att vara genomskinlig, uttrycker litteraturen att man kan få en närmare kommunikation mellan kund och företag, vilket kan gynna en långsiktig relation. Det finns litteratur som antyder att det finns en koppling mellan transparens och förtroende. Tillit är beroende av transparens och öppenhet (Tapscott, Ticolli, 2003). Brist på transparens missgynnar förtroende och motverkar samarbete (Goleman, O'Toole,2008) Föreliggande studie diskuterar vad begreppet transparens får för betydelse i e-handel. Utgångspunkten är användaren, vars första och enda intryck av företaget är det som presenterats på e-handelssidan. Inriktningen är presentation av information och fokus ligger på hur användaren uppfattar e-butikens transparens. Är det är möjligt att mäta hur väl en e-butik lyckas med att presentera transparens? Undersökningen syftar även till besvara om det kvantitativt går att finna ett samband mellan förtroende och transparens. 1.3 Hypoteser 1) Det är möjligt att mäta besökares uppfattade transparens vid en e-butik. 2) Det är möjligt att finna ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens i e-handel 1.4 Syfte Studien syftar till att starta ett nytt paradigm inom forskning av transparens och tillit inom e-handel. Specifikt åsyftar studien att frambringa en transparensmodell som kan användas av e-handelsägare eller intressenter för att mäta en eller flera besökares uppfattade transparens. Studien avser även besvara om det kvantitativt går att finna ett samband mellan transparens och förtroende. 2 Teori I teoridelen behandlas transparens i e-handel samt redogörs för en tidigare studie om förtroende i e-handel. Studiens modell för transparens i e-handel som ligger till grund för metodens transparenskonstruktion kommer att presenteras. Denna utgör tillsammans med (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) förtroendekonstruktion (Trusting beliefs) kärnan i undersökningen där 10 deltagare får ta ställning till påståenden om två e-butiker. 2.1 Transparens i e-handel Transparens beskrivs oftast relaterat till ett mindre område och så vitt jag kan finna, existerar det ingen generell modell. Jag har därför utformat en egen modell. Detta anser jag vara giltigt eftersom studien är det första steget till forskning om transparens i ehandelklimat. 3

12 En e-butik har två parter. Sändaren är e-butiken och mottagaren är besökaren, det vill säga den presumtive kunden. E-butiken önskar förmedla information. Denna information presenteras statiskt. Detta är en envägskommunikation enligt den traditionella kommunikationsmodellen. Användaren besöker e-butiken och skapar sig en bild av vad e-butiken erbjuder. Därför blir den statiska presentationen av information, vid e-butiker väsentlig. Jag börjar med att presentera dessa två nivåer. Tillsammans utgör de, enligt studiens tolkning, aktiv transparens i e-handel. Nivå 1: Förmedlande av information innefattar den information som ett företag vill, önskar, eller planerar att förmedla (strategier, idéer, intentioner, inställning) Vad ska kunden tänka om e-butiken. Hur tänker man internt för att påverka externt. Nivå 2: Presentation av information är att verkställa förmedlande av informationen. Det vill säga att b.l.a göra informationen tilltalande, tydlig och lättillgänglig. Presentationen vid i e-handel blir betydelsefull eftersom presentationen är statisk och besökarens första intryck kan vara avgörande för den fortsatta relationen. Jag har utgått från att litteraturen nämner öppenhet, lättillgänglighet och god kommunikation som delar av transparens. Därefter funderade jag över vilken betydelse ovanstående begrepp får i e-handelsklimat. Specifikt hur de gestaltas i den statiska presentationen samt om det är möjligt att genom experiment sammanställa uppfattningen hos en grupp besökare. Modellen är studiens tolkning av vad transparens kan innefatta vid statisk presentation i e-handelsklimat. Företagsidentitet och öppenhet har omnämnts i bakgrundsavsnittet och utgör tillsammans förmedlande information. (båda kategorierna har dock även anknytning till Presentation av information) Lättillgänglighet och referenser har adderats som mätvärde för Presentation av information. Figur 1. Undersökningens4 transparensmodell.

13 2.2 Förtroende i e-handel McKnight är en flitigt citerad och refererad författare som omnämns i ett dussintals studier som behandlar e-handel. Bland annat i böcker som (Anumba & Chimay, 2008) eller i vetenskapliga artiklar som (Datta & Chatterjee, 2011) The impact of initial consumer trust on intentions to transact with a web site: a trust building model (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) är den av McKnights studier som främst inspirerat utformningen vid denna studie. Studien presenterade psykologiska koncept, också kallade konstruktioner som fortsättningsvis kommer presenteras som förtroendekonstruktioner. Resultatet från (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) studie anses ha framhävt de viktigaste konceptuella faktorerna inom e-handel (Anumba, Chimay, 2008). McKnight och Chervanys resonemang har stöd i andra studier, exempelvis (Gambetta, 2000; Korzynski, 2000) Fokus vid studien (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) var att forska kring vilka faktorer som påverkar en besökares förtroende vid första besöket. Därefter undersöktes om förtroende för aktören påverkar konsumentens avsikt att vara mottaglig för rådgivning över nätet. Förtroendekonstruktionerna är uppdelade i två kategorier. Den första kategorin, som (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) beskriver som i-webb-verksamhet består av två nyckelkoncept, Structural assurance samt willingness to depend. Vad de två nyckelkoncepten har gemensamt är att de åsyftar den personliga tillit deltagaren besitter. Ur denna kategori, kommer enbart Structural assurance (SA) inkluderas i denna studie, eftersom inriktningen är produkt-försäljning online. Willingness to depend avser tillit som blir aktuell vid exempelvis rådgivning. Den är därför inte relevant för denna studies frågeställning. Den andra kategorin, som McKnight benämner förtroendeskapandefaktorer åsyftar de faktorer som företaget kan influera eller anpassa sig efter. Den huvudsakliga förtroendekonstruktionen är Trusting beliefs (TB). Konstruktionen består av 10 påståenden och implementeras i denna studie för att mäta besökarens förtroende. Inom tillitsforskningen används oftast uttrycken trustee och trustor för att beskriva relationen mellan två parter. Generellt inom tillitsforskningen är utgångspunkten den att tillit är en dynamisk process, i vilken faktorer hos parterna ömsesidigt påverkar varandra. (Genschou, 2007) Eftersom denna studie, avser att undersöka förtroendet specifikt mellan användare och dennes tillit gentemot e-butiker, kommer jag att använda mig av, beteckningarna risktagare och mötande part. Jag anser att dessa beteckningar passar bättre in i sammanhanget, än den svenska översättningen tillitstagare och tillitsingivare, som för övrigt inte är erkända som svenska begrepp Structural assurance SA avser i vilken grad en individ litar på skyddande strukturer. Exempelvis det regelverk ett företag presenterar. Vikten av skriftligt/muntligt kontrakt vid överenskommelse, garantiavtal, löften mm. SA är en underkategori till Institutionell tillit, vars forskning härstammar från sociologin. Begreppet avser den yttre omgivningen vid en situation. (Anumba & Chimay, 2008) 5

14 2.2.2 Trusting beliefs TB beskriver hur risktagaren uppfattar den mötande partens egenskaper och karaktär. Begreppet grundar sig i en lång historia av forskning, där forskare ansåg att förtroende har starka band till hur den ena parters etiska karaktär (Ring & Van de Ven, 1994), förmåga (Gabarro, 1978) eller förutsägbarhet (Giffin, 1967) uppfattas och bedöms. (Anumba & Chimay, 2008) Kompetens Den mötande partens egenskaper eller kvaliteter. Hur lämplig är den mötande parten att tillgodose risktagarens behov och förväntningar. (Anumba & Chimay, 2008) Välvilja Avser I vilken grad den mötande parten tar hänsyn till risktagarens intressen. (Anumba & Chimay, 2008) Integritet Risktagarens uppfattning av den mötande partens karaktär, beträffande bland annat ärlighet. Att den mötande parten kommer agerar etiskt korrekt. Det vill säga hålla överenskommelser och vara sanningsenlig. (Anumba & Chimay, 2008) Förutsägbarhet Avser I vilken grad den mötande parten anses positivt förutsägbar. Med andra ord, risktagarens uppfattade trygghet beträffande förväntningar som den mötande parten har uttryckt att denne ska tillgodose eller leva upp till. (Anumba, Chimay, 2008) 3 Metod 3.1 Metodintroduktion Metoden består av två faser. En enklare intervju där respektive testdeltagare får bekräfta att de är aktiva e-handlare, samt ange om de har några erfarenheter av de testobjekt som inkluderats i studien. E-butikerna som testas är Lenson.com samt Yourlenses.com. Ebutikernas huvudprodukt är linser. Fas två är det huvudsakliga testet vilket består av ett formulär med 24 påståenden. Dessa påståenden är relaterade till en av e-butikerna och avser att mäta deltagarens uppfattade förtroende och transparens. Antalet deltagare har begränsats till 10. Intervjudeltagarna får delta under förutsättningen att deras svar stämmer överens med studiens avgränsningar. För att mäta deltagarnas förtroende tar studien hänsyn till McKnights förtroendekonstruktioner genom att inkludera påståenden utformade av McKnight. Beträffande transparens har 14 påståenden utformats i förhållande till studiens transparensmodell (Företagsidentitet, Öppenhet, Tillgänglighet, Information) Påståendena är graderade 1-7 enligt Seven Likert-scale där 1 är strongly disagree och 7 strongly agree. Nedan presenteras McKnights förtroendekonstruktioner i kontexten av e-handel följt av studiens utformade transparens-konstruktion. Därefter presenteras metodens hypoteser tillsammans med avgränsningar. 6

15 3.2 Konstruktioner Structural assurance (SA), Trusting Beliefs (TB) är McKnights konstruktioner. Perceived Transparency (PT) är studiens egna konstruktion (som avser att mäta transparens vid e-butiker) McKnights Trusting beliefs (TB), Structural assurance (SA) samt studiens Perceived Transparency (PT) utgör tillsammans ett formulär med påståenden som testdeltagarna blir tilldelade. För att undersöka om det går att finna ett samband mellan förtroende och transparens kommer korrelationen mellan TB och PT att räknas ut. Ordet konstruktion som studien tillämpar kan beskrivas som ett block av relaterade påståenden. För att bekräfta relationen mellan respektive påstående i konstruktionen kommer reliabiliteten testas med Cronbach's Alpha. Nedan följer kortare beskrivningar av samtliga konstruktioner som kommer att testas. Formulärets påståenden och vilken konstruktion de tillhör presenteras i resultatet. Vid det inledande stycket avseende McKnights förtroendekonstruktioner, användes beteckningarna risktagare och mötande part. Vid metodbeskrivningen kommer deltagare referera till risktagaren, och e-butik till mötande part. Deltagarna vid studien avser att skildra användarna av e-butiker, mer specifikt konsumenter, som handlat online det senare året. McKnights påståenden gällande TB samt SA har översatts och implementeras i studiens formulär. McKnights förtroendekonstruktioner finns tillgängliga i (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) Structural assurance Avser att undersöka hur deltagarna ser på internet och dess säkerhet. I vilken grad litar deltagarna på de svenska lagar som ska skydda mot exempelvis bedrägeri? Hur uppskattas säkerhetsaspekten av tekniska funktioner som existerar idag, exempelvis kryptering? Trusting beliefs Vilket förtroende har användaren gentemot e-butiken. I vilken grad förlitar sig användaren på att e-butiken agerar i hans eller hennes intresse och hjälper till vid problem. Deltagarna får även värdera e-butikens uppskattade ärlighet, karaktär, effektivitet samt kompetens. 3.3 Perceived transparency Vid utformandet av de påståenden som utgör PT har tre faktorer varit i fokus. 1) McKnight's TB avser att fånga besökarens uppfattning främst beträffande ebutikens ärlighet och karaktär. Påståendena som utgör transparenskonstruktionen avser att fånga besökarens uppfattning gällande e-butikens presentation med fokus på uppfattad öppenhet, tydlighet och lättillgänglighet. 7

16 2) McKnights påståenden i TB efterfrågar enligt min bedömning nästan uteslutande besökarens intryck eller föreställningen om företaget som står bakom e-butiken. Transparenskonstruktionen avser att fånga besökarens intryck av e-butikens presentation. Därför har fler påståenden av mer konkret form inkluderats. 3) För att uppnå enhällighet gentemot McKnights påståenden, har jag eftersträvat att formulera påståendena på ett likartat sätt. Samtliga påståenden är liksom McKnights kopplat till respektive e-butik (med testexemplets namn i påståenden) Nedan följer beskrivning av respektive inriktning i PT. Benämningarna är desamma som vid transparensmodellen. (Öppenhet, Referenser, Lättillgänglighet och Företagsimage) Se figur Öppenhet Öppenhet avser att återge besökarens uppfattning gällande e-butikens presenterade öppenhet. Fem påståenden har utformats. Två av dessa avser att vara av mer konkret karaktär, där besökaren ombedes uppskatta e-butikens presentation av mängd relevant information samt ange om e-butiken presenterar information om företagets personal. Resterande tre påståenden som inkluderats för att mäta öppenhet ämnar snarare fånga besökarens känsla av e-butikens presentation. Hur öppen e-butiken är, om e-butiken önskar föra en nära kommunikation med kunden samt i vilken grad e-butiken ger inblick i företaget Referenser Referenser åsyftar information som kan vara relevant för ett köp. Fraktkostnader är en kostnad som tillkommer vid de flesta e-butiker. Hur tydligt man presenterar vilken fraktkostnad som tillkommer vid beställning är därför relevant att inkludera. Även ebutikens villkor för bytesrätt, leveranstider, återsändning är viktigt att informera om Lättillgänglighet Lättillgänglighet avser främst att fånga besökarens intryck gällande hur tydligt e-butiken presenterar kontaktmöjligheter. Deltagare får återge hur enkelt de uppfattar det vara att finna relevant information, samt komma i kontakt med företaget vid behov Företagsimage Företagsimage är den kategori med påståenden som huvudsakligen efterfrågar besökarens subjektiva åsikt. Besökaren ombedes att gradera till hur stor del de anser sig ha fått inblick i företaget. Även deras känsla för e-butiken och i vilken grad de tycker om ebutiken har inkluderats som påståenden. 8

17 Figur 2. Transparenskonstruktion 3.4 Avgränsningar 1. I inledningen behandlades aktiv respektive passiv transparens. Utgångspunkten är presentation av information hos e-butiken. Det vill säga den aktiva, statiska transparensen som en e-butik själv kan anpassa sig till. 2. Eftersom begreppet tillit blir relevant när den risktagande parten hamnar i en för denne tidigare obekant situation, förutsätts avgränsningen att deltagarna inte har någon erfarenhet av de exempel som används i studien. 3. Utgångspunkten är värdering av förtroende och transparens vid första interaktion med en e-butik, dvs. innan en relation har inletts mellan kunden och e-butiken. 9

18 3.5 Urval av deltagare Antal deltagare begränsades till 10 stycken och delades upp i två grupper. En grupp som avsåg att gradera Lenson.com. Den andra gruppen, Yourlenses.com. Senare i studien adderades ytterligare ett test vid Lenson.com, i vilken samma grupp som testat Yourlenses.com deltog. Deltagarnas snitt-ålder är 27 år, med en standardavikelse på 6 år. I grupp 1 är snittåldern 28 år med samma standardavikelse på 6 år. Vid grupp 2 är snitt-åldern 26 år med standardavikelse på 4.5 år. Testgrupp (N) Testexempel Test Testgrupp 2 5 Lenson.com Test1 Testgrupp 1 5 Yourlenses.com Test1 Testgrupp 1 5 Lenson.com Test2 Figur 3. Sammanfattning av tester Med anledning av metodens avgränsning nr 2 (3.4) är det en nödvändighet att bekräfta att deltagarna inte har någon erfarenhet av testexemplen. För att bekräfta detta fick samtliga deltagare svara på två frågor. 1. Om de handlar på internet fler än 3 gånger per år. (Ja/Nej) 2. Om de hade någon tidigare erfarenhet av e-butikerna Lenson.com respektive Yourlenses.com (Ja/Nej). Om deltagarna svarade Ja vid fråga 1, och Nej vid fråga 2, blev de tilldelade testets länk, tillsammans med instruktioner. 3.6 Urval av testexempel Testet utgår från en jämförelse. Genom att inkludera två testexempel samt två testgrupper är det möjligt att jämföra de båda gruppernas bedömningar. (Jag finner denna utgångspunkt relevant för studien, eftersom den redogör för 10 slumpartade besökare på två e-butiker.) För att kunna bekräfta om det går att mäta e-butikers presenterade transparens krävs ett mätvärde. Jag har inte sett något annat alternativ än att göra ett ställningstagande om att en sida är mer transparent än den andra. Detta ställningstagande formuleras även som ett hypotes och motiveras under avsnitt 3.7 och Det hade varit optimalt om metoden hade utgått från testexempel som är konstruerade specifikt för metodens syfte. På grund av studiens korta tidsram har detta inte varit möjligt. Den generella utgångspunkten har därför varit att eftersträva testobjekt med anknytning till studiens hypoteser och om dessa förhöll sig olika avseende presentation och strategi. 10

19 Vid urval av testobjekten baserades valet utifrån följande kriterierna: design, område, transparens, samt likheter utifrån SIFOS (Svenska institutet för opinionsundersökningar) undersökning i december 2010 gällande förtroende vid e-handel. Området som valdes ut var ett mindre produktområde, nämligen linsförsäljning. Resonemanget vid val av ett mindre område grundar sig på två orsaker. Deltagarna har inte lika många preferenser, som de hade haft vid evaluering av ett större marknadsområde. Sannolikheten att någon av deltagarna känner till någon av e-butikerna är dessutom betydligt mindre. Bakgrundsfärgen är densamma, vit, men designen hos de två exemplen skiljer sig åt. Se skärmdumpar (bilaga2). Båda sidor hänvisar till pricerunner samt e-handelscertifiering, vilket enligt (SIFO studie, 2011) representerar 37% respektive 21% hos svenska ehandlares svar på frågeställningen: Vad ger dig mest trygghet/förtroende om du skulle handla/när du handlar i en webbutik? Båda butikerna har även sitt säte i Stockholm, och de har också gemensamt att de saknar en fysisk butik Transparens Min bedömning är att Lenson.com har en kundcentrerad strategi och Yourlenses.com en prisfokuserad strategi. Detta antagande gör jag eftersom Yourlenses på första sidan presenterar Yourlenses med fokus på priset. Att Lenson har en kundcentrerad strategi associeras ett svar från Lenson.com Det stämmer att vi inte är billigast på marknaden men vi strävar efter att vara bäst på marknaden gällande leveranstider, bytesrätt, kunskap och service (Lenson officiella facebooksida, ) Yourlenses.com presenterar utöver bilder och information på linser om sina produkter, ett kort om oss avsnitt, en mindre sammanfattning av vanliga frågor, beträffande linser och användning av linser. Lenson.com erbjuder en linsguide och hjälp med synundersökning av en legitimerad optiker. Omdömen och kommentarer från kunder presenteras på förstasidan genom Pricerunners API. Kommentarer verkar inte manipuleras, eftersom det i dagsläget ( ) presenteras både positiva och negativa kommentarer riktade mot Lenson.com. De presenterar även information och bilder på anställd personal. En video finns även tillgänglig introducerad som Another day at Lenson, där besökare kan få en inblick i hur en arbetsdag ser ut på företaget. Yourlenses.com involverar enbart en kommunikationskanal, mail. Lenson.com involverar utöver mailkontakt, även telefonservice, och kontakt på Lensons facebooksida. Lenson.com hanterar också en blogg, där artiklar och tips om linsrelaterade ämnen presenteras. 11

20 3.7 Metodhypoteser Testobjekt #2 = Lenson.com Testobjekt #1 = Yourlenses.com Metodhypotes 1 Lenson.com (testobjekt #2) uppfattas mer transparent än Yourlenses.com (testobjekt #1) 1. Resultat (medelvärde) PT är högre vid testobjekt #2 än vid testobjekt #1 (Gradering av: Information, Öppenhet, Lättillgänglighet och Företagsidentitet) Metodhypotes 2 Det finns ett samband mellan förtroende och uppfattad transparens. 1. Resultat (medelvärde) TB är högre vid testobjekt #2 än vid testobjekt #1 2. Resultat (medelvärde) PT är högre vid testobjekt #2 än vid testobjekt #1 3. Korrelationkoefficienten mellan McKnights förtroendekonstruktion (TB) och studiens transparenskonstruktion(pt) är positivt korrelerande. (Hypotes 2 styrks endast om samtliga underhypoteser stärks) 3.8 Genomförande av test Testet bestod av två formulär bestående av exakt samma frågor, utformade med anknytning till respektive e-butiks besöksadress. 5 deltagare tilldelades formuläret avseende Lenson.com, och 5 deltagare formulär avseende Yourlenses.com. Deltagarna tilldelades ingen information om studiens syfte, för att undvika vinkling. Instruktioner fanns tillgängliga på formuläret (bilaga1), där de ombads att besöka e-butiken i fråga. Därefter uppmanades deltagarna att navigera fritt ett par minuter. Eftersom e-butikerna säljer linser, ombads deltagarna utgå från att de har synproblem och att de överväger att handla linser. Instruktionerna uppmanade även deltagarna att behålla e-handelssidan uppe genom hela testet. Detta för att försäkra att de tog sin tid att behandla varje enskilt påstående. Genomsnittstiden var 15 minuter. Användarna uppmanades att tänka högt vilket resulterade i kommentarer. 3.9 Metoddiskussion Metodval Ett angreppssätt hade varit att basera studien på en kvalitativ inriktning. Metodvalet hade kunnat vara intervjuer eller diskussioner där målet hade varit att sammanställa en grupps tankar om transparens i e-handel för att definiera begreppet. En studie som har forskat kring ett likartat begrepp är (Hornbaek & Hertzum, 2009) Syftet med den var att jämföra två nationaliteters uppfattningar om begreppet user experience (UX). Metod-valet var i grund och botten densamma som i denna studie, det vill säga en enkät bestående av påståenden. De utformade påståendena i deras studie har dock direkt anknytning till olika aspekter av UX. Testpersonerna fick ta ställning till dessa och på så sätt återge 12

21 deras uppfattning om vad de anser begreppet innefattar. Testpersonerna var studenter eller yrkesverksamma inom IT och förväntades därför att vara bekanta med begreppet. Ett liknande metodval i denna studie hade fyllt syftet att definiera transparens genom att inkludera testdeltagarnas åsikter om begreppet. Jag tror dock att detta metodval skulle kunna visa sig vara problematiskt. Vi utgår från det faktum att det inte finns litteratur som behandlar transparens i e-handel. Detta tyder enligt min mening på att begreppet inte har fått något riktigt genomslag inom området. I synnerhet om vi jämför med begreppet UX popularitet. Därför finner jag sannolikheten låg att finna deltagare med motsvarande kännedom om begreppet transparens, vilket hade gjort det svårt att att uppnå en korrekt definition. Jag tror även att samma problematik hade uppstått vid ett diskussion/intervju upplägg. Metodvalet baserades med hänsyn till dessa beaktanden. Eftersom studien utgör en inledande forskning och verktygen som utformas har sitt ursprung i tolkning av litteraturstudien var det viktigt att metodvalet anpassades utifrån studiens avgränsningar och hypoteser. Metodvalet påverkades dock främst av studiens inriktning, det vill säga grundtanken om att företag/e-butiker kan tillämpa ett transparent förhållandesätt genom att dela med sig av information och på så sätt erhålla kundens förtroende. En kvantitativ metod, bestående av två konstruktioner med tillhörande påståenden, möjliggör en analys av korrelationen mellan förtroende och transparens. Till skillnad från (Hornbaek & Hertzum, 2009) är påståendena vid enkäten relaterade till två e-butiker. Enkäten åsyftar därför att återge testpersonernas uppfattning av ebutikens presenterade transparens, snarare än att belysa vad begreppet innefattar. Detta låter studien jämföra två gruppers graderingar av två e-butiker avseende förtroende och transparens vilket fyller funktionen att besvara studiens andra metodhypotes, om det är möjligt att mäta transparens. Som inledande forskning finner jag detta metodval relevant, eftersom studien åsyftar att indikera om det existerar ett samband mellan transparens och förtroende samt undersöka om presenterad transparens är mätbar Testgrupper Experimentets deltagare avser att representera en slumpmässig samling av besökare. Detta innebär att en jämförelse av de två testen skildrar fem slumpmässiga besökare vid Lenson.com och fem slumpmässiga besökare vid Yourlenses.com. Det anses även vara intressant för studien att analysera en grupps resultat vid båda ebutikerna. Det vill säga att se på skillnaden mellan gruppens graderingar vid Lenson.com och vid Yourlenses.com. Därför kompletterades studien med ytterligare ett test som nedan benämns test 2 (adderat test). Vid test 2 inkluderades testgrupp 1. Deltagarna hade vid tidpunkten genomfört ett test med Yourlenses.com och fick nu testa Lenson.com. Resultatet avsåg att visa om testgrupp 1 graderade TB och PT högre vid Lenson.com än vid Yourlenses.com. Det hade varit optimalt om även test 2 utförts med testgrupp 2. Tyvärr har detta inte varit möjligt på grund av tidsbrist och ej tillgängliga testdeltagare i grupp 2. Detta medför dessvärre att experimentet inte kan inkludera en 13

22 jämförelse av testgrupp 2 graderingar vilket till viss del påverkar experimentets reliabilitet Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha är ett mått på den interna konsistensen, som är ett sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga items (Kreiser, 2002) Den interna konsistensen är ett mått på hur väl ett antal påståenden positivt korrelerar med varandra. Studiens metod använder två konstruktioner, bestående av 10 (TB) respektive 14 (PT) påståenden.alphavärde, 1.0, representerar en perfekt korrelation mellan frågorna eller påståendena medan 0 indikerar att det inte finns någon korrelation överhuvudtaget. Ett alpha värde av 0.8 indikerar en god intern överensstämmelse och 0.9 en utmärkt överensstämmelse. (Feinstein, 1987). För att räkna ut Alpha-värdet är det en förutsättning att frågorna mäts kvantitativt, vilket studiens skala Seven Likert-scale (1-7) uppfyller. Det förekommer att man vid resultatet experimenterar med variablerna för att justera Alpha-värdet. Exempelvis är det möjligt att exkludera variabler som sänkt det totala korrelationsvärdet. Vid presentation av denna studiens Alpha-värden är samtliga ursprungliga variabler (påståenden) inkluderade. Alpha-värdena är totalt 4 stycken eftersom metoden inkluderar två testexempel, och två konstruktioner. Samtliga alphavärden (0.928, 0.922, 0.927, 0.961) indikerar en mycket god positiv korrelation. 4 Resultat 14

23 Figur 4 (Övergripande resultatvisning) LE = Lenson.com, YL = Yourlenses.com TB = Trusting Beliefs PT = Perceived Transparency 15

24

25

26

27

28 4.6 Korrelationskoefficienten Figur 9. Pearson's korrelationskoefficient(pearson r) TB= Trusting beliefs PT = Perceived transparency Ant al testgrupp Testgrupp 1 & 2 Testexempel Pearson r (TB-PT) Yourlenses.com+ Lenson.com 10 5 r = Lenson.com Testgrupp 1 r = Yourlenses.com Testgrupp 2 r = Lenson.com r = (adderat test) Testgrupp1 4.7 Lenson och Yourlenses Nedanstående graf är en visualisering av sambandet mellan TB och PT. Korrelationen är räknat på 10 deltagare, Testgrupp 1 och 2. Resultatet visar att det finns en måttlig positiv korrelation (r = 0.554) En avvikelse blev identifierad. Se värdena hos deltagare 9. TEST1 (LENSON+YOURLENSES) KORRELATION TB - PT Trusting beliefs Perceived transparency 8 Figur 10. Korrelation TB/PT alla deltagare

29 4.8 Lenson Korrelationskoefficient vid värden avseende Lenson.com (testgrupp1), TB och PT är (r = 0.771) Test1 (Lenson) Korrelation TB - PT Trusting beliefs Perceived transparency 4 5 Figur 11. Korrelation Testgrupp1(Lenson) TB/PT 4.9 Adderat test Lenson För att ytterligare stärka hypotesen, genomfördes ännu ett test vid Lenson.com. Urvalet av deltagare var detsamma som vid testet av Yourlenses.com. Vid det adderade testet finner vi en ännu starkare korrelation mellan TB och PT (r = 0.884) Test2 (Lenson) Korrelation TB - PT Trusting beliefs Perceived transparency 4 Figur 12. Korrelation Test2 - Testgrupp1(Lenson) TB/PT 21 5

30 4.10 Structural assurance Nedan presenteras deltagarnas gradering av påståenden som är del av Structural assurance. Procenten är räknat på 10 deltagare. Resultatet visar att deltagarna inte verkar vara särskilt bekymrade över säkerheten för korttransaktioner vid e-butiker. Inmatning av personlig information är enligt resultatet inte heller något märkvärdigt för studiens deltagare. Figur 13. Structural assurance. 5 Analys 5.1 Analysintroduktion Studiens första hypotes löd: Det är möjligt att mäta besökares uppfattade transparens vid en e-butik. Analysen för att behandla antagandet återkopplar till figurerna (5,6,7,8) under rubriken metodhypotes. Studiens andra hypotes löd : Det finns ett samband mellan förtroende och transparens Analys för antagandet behandlas under korrelation och återkopplar till figurerna (9,10,11,12) 5.2 Metodhypotes Metodhypotesen löd, Lenson.com är mer förtroendeingivande och transparent än Yourlenses.com. Trusting Beliefs är användarens perception eller uppfattning om vilka karaktärer eller kvalitéer den mötande parten uttrycker. (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002) Transparens innefattar enligt studiens transparenskonstruktion, företagsidentitet, öppenhet, information och lättillgänglighet) Lenson.com blev högre graderad än Yourlenses.com vid båda konstruktioner (TB+PT) Se figurer (5, 6) 22

31 5.2.1 Test 1 Grupp 2 Lenson.com TB 5.2 PT 5.1 Grupp 1 Yourlenses.com < < TB 4.78 PT 3.57 Med stöd av detta stärkts studiens metodhypotes. Jag tolkar resultatet som att Lenson har större sannolikhet att uppfattas som ärliga, kompetenta och effektiva (TB) av samling slumpmässiga besökare. De är enligt studiens transparenskonstruktion också mer öppna, lättillgängliga, informationsrika och omtyckta (PT) Test 2 Det adderade testet visar att testgrupp 1 har graderat båda testexempel. Deras värden vid TB och PT beträffande båda e-butikerna kan därför jämföras. Se figurer (7,8) Grupp 1 Lenson.com TB 5.82 PT 6.0 Grupp 1 Yourlenses.com < < TB 4.78 PT 3.57 Testgrupp1 graderade Lenson.com 17% högre än Yourlenses.com beträffande TB och 40.5% högre beträffande PT. Detta anser jag ge studien ytterligare underlag till att styrka metodhypotesen. Resultat vid test 2, visar att samma deltagare värderade Lenson.com högre än Yourlenses.com vid TB och PT. Samtliga påståendens värden visar också till fördel för Lenson.com. 5.3 Korrelation Tre linjediagram presenteras i resultatet, figurerna (10, 11, 12) vilka är avsedda att visualisera korrelationen. I figur (10) visualiseras deltagarnas värderingar vid TB och PT för båda e-butiker. Korrelationskoefficienten är (r = 0.507) vilket kan anses som en måttlig positiv korrelation. I figur (11) visar resultatet att om man bryter ut Lenson.com, föreligger en starkare positiv korrelation(r = 0.760) Det adderade testet vid Lenson.com (12) visar ytterligare en stark positiv korrelation (r = 0.844) vilket förstärker indikationen att ett samband föreligger mellan TB och PT. Som det framgår i figur korrelerar. Detta beror på karaktär, ärlighet) högt, öppenhet, företagsidentitet (10,14) är det deltagare nummer 9, vars värden som ej att deltagare 9 har graderat påståenden vid TB (e-butikens men uppfattad transparens (information, lättillgänglighet, ) väldigt lågt. Vid analys av övriga deltagares värden ligger graderingen av TB och PT närmre varandra 23

32 vilket ger upphov till den totalt sett positiva korrelationen (r = 0.507). Om avvikelsen hade exkluderats hade korrelationskoefficienten varit (r =0.820). En mer omfattande studie hade bekräftat om avvikelsen var en tillfällighet eller en trend. Figur 14. Avvikelse 6 Diskussion Resultatet av undersökningen indikerar att det är möjligt att kvantitativt samla användares uppfattningar beträffande e-butikers presenterade transparens. En av sidorna (Lenson.com), som enligt metodhypotesen är mer transparent och förtroendeingivande har stärkts. Resultatet indikerar även att det finns en positiv korrelation mellan studiens förtroendekonstruktion och transparens-konstruktion. Korrelationen säger inte att den ena är orsak till den andra, men pekar mot att det finns ett samband dem emellan. En avvikelse i värdena har identifierats. Se figurerna (10,14) En mer omfattande studie hade gett svar på om avvikelsen är en slump. Förslag på vidare forskning är att testa metoden inom andra områden. Det ska dock tas i beaktande att metoden är i ett förstadium. Som redan omnämnts i metoddiskussionen hade reliabiliten vid studien stärkts om även testgrupp 2 hade inkluderats vid test 2. Resultatet hade visat om Lenson.com eller Yourlenses.com graderats lägre eller högre vid TB och PT. Fokus i studien har varit att framhäva förtroende och transparens vid e-handel. Studien har dock inte inkluderat jämförelser av design, pris, eller utbud. Flera av deltagarna har vid studien påpekat att det är priset som är det mest väsentliga. En undersökning av DIBS, bekräftar detta. I deras e-handelsindex (2011) presenteras ett resultat som tyder på att unga människor (15-24 år) främst är intresserade av det lägsta priset. Med utgångspunkt från det kan det inte uteslutas att det finns andra faktorer som kan ha påverkat deltagarnas graderingar. Till exempel, påståendet Jag gillar e-butiken belyser i 24

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Utvärdering Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Användbarhetstest med pappersprototyp 4 eller 6 användare som testar 3 eller 5 uppgifter Balansera ordningen

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009

Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009 Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009 2 Sammanfattning Projekt Djupintervju fokuserar på hur företagen uppfattar vår service. Fem företag spridda inom förbundets geografiska

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar.

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar. Manuskript Internetdagarna 2006 Stefan Görling 1. Introbild Forskare KTH. Forskar kring innovation & entreprenörsskap. I samband med att jag studerade omoraliska entreprenörer på nätet, som tjänade pengar

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Manipulation med färg i foton

Manipulation med färg i foton Linköpings Universitet, Campus Norrköping Experimentrapport i kursen TNM006 Kommunikation & Användargränssnitt Manipulation med färg i foton Försöksledare epost facknr. David Kästel davka237@student.liu.se

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer