Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter"

Transkript

1 Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014

2 Externa (marginal)kostnader och statliga avgifter och skatter för 5 svenska, gränsöverskridande godstransporter Studie på uppdrag av Ostkusthamnar VTI notat (Inge Vierth, Anna Mellin, Rune Karlsson) Externa (marginal)kostnader är de kostnader som varje (ytterligare) fordonskilometer/fartygskilometer förorsakar för andra trafikanter, boende, skattebetalare mm. och som företagen/resande inte betalar för Statliga avgifter och skatter: bränsleskatter, fordonskatt, vägavgifter, banavgifter, farledsavgifter, lotsavgifter, passageavgifter (Öresundsbro, Kielkanal) Internaliseringsgrad: Statliga avgifter och skatter / externa (marginal)kostnader

3 Externa (marginal)kostnader för de olika trafikslagen Väg Järnväg Sjöfart Infrastruktur/Slitage Infrastruktur/Slitage Olyckor Olyckor Luftföroreningar (NOx, SO2, PM) Luftföroreningar Luftföroreningar CO2-emissioner CO2-emissioner CO2-emissioner Inte kvantifierat nedan eftersom plats- och tidsberoende Trängsel/knapphet Trängsel/knapphet (Trängsel/knapphet) Buller Buller (Buller) 3

4 5 gränsöverskridande godstransporter (verkliga fall) rött = väg, grönt = järnväg, blått = sjöfart Container Hamburg-Eskilstuna Trailer Düsseldorf-Smedjebacken Trävaror Norrköping-Rochefort Stål Borlänge-Benelux Container Gävle-Hamburg

5 4 alternativa transportkedjor för containertransport Hamburg - Eskilstuna 1) GÖTEBORG - Fartyg (1035 TEU) Hamburg Göteborg, kombitåg Eskilstuna, lastbil 2) SÖDERTÄLJE - Fartyg (405 TEU) Hamburg Kielkanal Södertälje - lastbil 3) VÄSTERÅS - Fartyg (330 TEU) Hamburg Kielkanal Västerås - lastbil 4) LAND - Kombitåg Hamburg-Travemünde, färja Trelleborg, kombitåg Eskilstuna, lastbil 5

6 Beräkning av externa kostnader, skatter och avgifter samt internaliseringsgrader per godsenhet eller lastbärare Beräkning av externa marginalkostnader Handbok framtagen av EU-projekt IMPACT 2008 (europeisk el-mix antas och de indirekta externa kostnaderna för luftföroreningar och CO2-utsläpp inkluderas) NTM:s beräkningsmodell (Nätverket för Transporter och Miljö) för sjöfartens av luftföroreningar och CO2-emissioner Om externa kostnader för slitage, olyckor, luftföroreningar och CO2-emissioner inkluderas är de externa kostnaderna generellt högst för vägtransporter och lägst för sjötransporter Statliga avgifter och skatter från officiella källor Avgifter (per km) för sjötransporter är desto lägre desto längre sträckan är Avgifter (per km) för järnvägstransporter och vägtransporter på vissa motorvägar är mycket högre på kontinenten än i Sverige Typfordon/fartyg, fyllnadsgrader, rutter - avstämning med industriföretagen

7 Externa kostnader och internaliseringsgrad (avgifter/externa kostnader i %) per kedja och segment för containertransport Hamburg-Eskilstuna idag Avstånd (km) Slitage (kr) Olyckor (kr) Luftföroreningar (kr) CO 2 (kr) Totalt per fordon (kr) Totalt per container (kr) Internaliserings grad Alternativ 1: Containerfartyg (1036 TEU) till Göteborg, kombi och lastbil SJÖ Hamburg - Göteborg % JVG Göteborg - Eskilstuna % VÄG Till mottagare % Totalt % Alternativ 2: Containerfartyg (450 TEU) till Södertälje och lastbil SJÖ Hamburg - Södertälje % VÄG Södertälje- Eskilstuna % Totalt % Alternativ 3: Containerfartyg (330 TEU) till Västerås och lastbil SJÖ Hamburg - Västerås % VÄG Västerås - Eskilstuna % Totalt % Alternativ 4: Järnväg (inkl. järnvägsfärja) och lastbil JVG Hamburg-Travemünde % Travemünde- FÄRJA Trelleborg % JVG Trelleborg - Eskilstuna % VÄG Till mottagare % Totalt %

8 Externa (marginal)kostnader och internaliseringsgrader per container för transport Hamburg - Eskilstuna I Alternativ 4 LAND beräknas med kr de högsta externa kostnaderna per container. Internaliseringsgrad: 28% Alternativ 1 GÖTEBORG har med 677 kr de näst högsta externa kostnaderna Internaliseringsgrad: 54% I Alternativ 3 VÄSTERÅS beräknas externa kostnader på 591 kr. Minsta fartyget (330 TEU) används på längsta sträckan Internaliseringsgrad: 47% I Alternativ 2 SÖDERTÄLJE beräknas lägre externa kostnader (449 kr) än i Alternativ 3, då sträckan är ca 60 km kortare och ett större fartyg (450 TEU) används Internaliseringsgrad: 29%

9 Minskning av vägtransporternas luftföroreningar tack vare miljöklasser (Euroklasser) för tunga lastbilar lastbilstransporternas luftföroreningar (g/kwh) har minskat sedan 1992 (Euroklass 1 obligatoriskt för nya fordon) till 2008/2009 Euro 5 obligatoriskt (2014 Euro 6) 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Nox PM HC CO -80% -90% -100% Euro 5 (2008/2009) jämfört med Euro 1 (1992/1993) Euro 6 (2014) jämfört med Euro 1 (1992/1993)

10 Beräknad maximal minskning av sjötransporternas luftföroreningar mellan idag och 2015 (NTM) Minskning av luftföroreningar idag (SECA 1,0% och NOx (Tier I) och 2015 med striktare krav för svavel (SECA 0,1% och NOx (Tier III för nya fartyg) 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100% Containerfartyg (1) 2015 jämfört med idag Containerfartyg (2) 2015 jämfört med idag -100% 0% C Järnvägsfärja 2015 jämfört med idag Nox PM SO2

11 Internaliseringsgrad (%) per transportkedja och segment för Alternativ 1 Containertransport Hamburg-Eskilstuna idag och 2015 max Delvis kraftig ökning av internaliseringsgrader om dagens avgifter förutsätts Km Internaliseringsgrad (idag) Internaliseringsgrad (max 2015) Alternativ 1: Containerfartyg (1036 TEU) till Göteborg, kombi och lastbil SJÖ Hamburg - Göteborg % 99% JVG Göteborg - Eskilstuna % 24% VÄG Till mottagare 11 66% 66% Totalt % 33% Alternativ 2: Containerfartyg (450 TEU) till Södertälje och lastbil SJÖ Hamburg - Södertälje % 144% VÄG Södertälje- Eskilstuna 72 68% 68% Totalt % 100% Alternativ 3: Containerfartyg (330 TEU) till Västerås och lastbil SJÖ Hamburg - Västerås % 132% VÄG Västerås - Eskilstuna 48 55% 55% Totalt % 97% Alternativ 4: Järnväg (inkl. järnvägsfärja) och lastbil JVG Hamburg-Travemünde % 109% FÄRJA Travemünde-Trelleborg % 70% JVG Trelleborg - Eskilstuna % 24% VÄG Till mottagare 11 66% 66% Totalt % 42%

12 Slutsatser (Externa kostnader) Externa kostnader (per godsenhet eller lastbärare) är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter Olika antaganden om fordons- och fartygsstorlekar, utnyttjandegrader och rutter påverkar kostnadsnivån i de enskilda fallen och alternativen Sjöfartens externa kostnader är nästan uteslutande relaterade till emissioner här ligger sjöfartens stora utmaningar För landbaserade transportmedel utgör slitagekostnader de största externa kostnaderna. Kostnaderna skulle öka om buller och trängsel/knapphet inkluderas. Vägtransporternas luftföroreningar har minskat sedan början på 1990-talet tack vare att skarpare krav blir obligatoriska vid inköp av nya lastbilar. Sjötransporternas luftföroreningar förväntas minska kraftigt till följd av striktare krav för svavel (SECA 0,1%) och NOx (Tier III för nya fartyg) 12

13 Slutsatser (Infrastrukturavgifter och skatter) Avgifterna per lastbilskilometer på motorvägarna högre på kontinenten än i Sverige, (vägtullarna på de tyska och franska motorvägarna), för övriga vägar ligger avgiftsnivån i samma storleksordning Avgifterna för järnvägstransporter är genomgående högre i de berörda grannländerna än i Sverige För sjöfartens avgifter är ruttvalet av betydelse (Kielkanal) Faktumet att sjöfartens avgifter i princip inte är avståndsberoende innebär att sjöfartens avgifter per kilometer är särskilt låga för långa transportavstånd Farleds- och lotsavgifternas utformning (dvs. avgifter på hamn/farled) missgynnar tentativt transportkedjor med flera stopp

14 Slutsatser (Internaliseringsgrad) I våra exempel täcks de externa kostnaderna för vägtransporterna på kontinenten till över 100 % och i Sverige till drygt 50 % (exakt kvot bestäms av hur stor del av transporten som går på motorvägar respektive andra vägar) Motsvarande skillnad mellan Sverige och kontinenten för järnvägstransporter: internaliseringsgrad i Sverige % och utanför Sverige över 100 %. För lastfartyg som går runt Danmark är internaliseringsgraden % och för fartyg som passerar Kielkanalen % Sjötransporternas internaliseringsgrad minskar med transportavstånd Avgifterna per gods- eller lastenhet minskar med ökad fyllnadsgrad

15 Slutsatser (utveckling) Varken volym och struktur av de externa kostnaderna eller utformning av regler, infrastrukturavgifter och skatter är inte statiska Nytt kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader tas fram

16 Tack för uppmärksamheten Inge Vierth, VTI För mer information se VTI notat Inge Vierth, Anna Mellin, Rune Karlsson Externa kostnader och avgifter för fem svenska gränsöverskridande godstransporter

Transportsektorns samhällsekonomiska. Rapport 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. Rapport 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015 Rapport 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015 Rapport 2015:4 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Översiktlig strukturanalys för sjötransporter

Översiktlig strukturanalys för sjötransporter VTI rapport 840 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Översiktlig strukturanalys för sjötransporter Inge Vierth Johanna Jussila Hammes Victor Sowa Utgivare: Publikation: VTI rapport 840 Utgivningsår:

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Bilaga 1: Sammanställning, förklaring och motivering av samhällsekonomiska

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. rapport 2012. Rapport 2012:3

Transportsektorns samhällsekonomiska. rapport 2012. Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader rapport 2012 Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader rapport 2012 Rapport 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER 3 Förord Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av Godstransportdelegationen. I rapporten beskrivs och analyseras de godsstråk

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag En förstudie inom ramen för FoI- programmet High Capacity Transports Diarienr: I 2014-007 Projektnr:

Läs mer

STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART. Analys & Strategi. Rapportnummer 2014-10-31

STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART. Analys & Strategi. Rapportnummer 2014-10-31 STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART Rapportnummer 214-1-31 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA

ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA 2008-09-03 ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 21. Trafikens externa

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer

Miljökostnader för sjöfartens avgasutsläpp

Miljökostnader för sjöfartens avgasutsläpp Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Miljökostnader för sjöfartens avgasutsläpp

Läs mer

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733)

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733) SVENSKT NÄRINGSLIV REMISSYTTRANDE NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Stockholm, 2015-05-04 TRANSPORTGRUPPEN Finansdepartement Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Finansdepartementets promemoria: Vissa

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Trafikanalys Adress:

Läs mer

Klimatpåverkan från utrikes resor

Klimatpåverkan från utrikes resor Klimatpåverkan från utrikes resor Jonas Åkerman jonas.akerman@infra.kth.se Miljöstrategisk analys fms Kungliga Tekniska Högskolan Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm www.infra.kth.se/fms TRITA-INFRA-FMS

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Väginfrastrukturens framtida finansiering

Väginfrastrukturens framtida finansiering Vägverket Publikation 2004:154 Väginfrastrukturens framtida finansiering Per Kågeson Nature Associates PM 2004-10-12 Slutlig version Sammanfattning Rapporten handlar om en möjlig omläggning av finansieringen

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig samhällsekonomisk kalkyl

Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig samhällsekonomisk kalkyl Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig Grontmij AB Mattias Haraldsson Vår referens Eskilstuna, Mattias Haraldsson Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet. Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010

Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet. Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010 Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010 Sammodalitet Sammodalitet - transporterna effektiviseras både inom varje

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer